Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Aριθμ. 16076/27-5-2014"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Aριθμ / ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια» Σελίδα 1 από 133

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα: Απόφαση Διενέργειας Κλειστού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Του ν.δ. 1017/71 της 21/ «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΦΕΚ/209/Α'), όπως ισχύει. 2. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει 3. Των άρθ ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α /95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 4. Του ν /1997 (ΦΕΚ Α' 164/ ) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις». 5. Του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' ), «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 6. Του άρθρου 8 του ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α /99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 7. Του ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291/Α'/99) «Σωφρονιστικός Κώδικας», όπως ισχύει 8. Του ν.1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε στη δημοτική με το ΠΔ 258/1986: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α 228/ ) και συγκεκριμένα του άρθρου 283 Α παρ. 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 9. Του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 όπως σε αυτό προστέθηκε το άρθρο 46 του ν. 3801/ Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 11. Του ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α ). 12. του ν. 4013/2011, ( ΦΕΚ Α204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει. 13. Του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α /2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 4 αυτού Σελίδα 2 από 133

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. Του ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α /2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 15. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 και του άρθρου 36 του Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α /98) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως ισχύουν. 16. Του Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29/Α /2000) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως ισχύει 17. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει. 18. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 19. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α 153). 20. Του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14) «Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του». 21. Την αριθμ 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «για την ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας» 22. Το αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς το ΤΑΧΔΙΚ 23. Την αριθμ. 6870/ (ΑΔΑ:ΒΙΙΟ46ΨΧΥΙ-ΟΔ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). 24. Tο αριθμ 33165/ έγγραφο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 25. Την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τη «Σύντμηση προθεσμιών διαγωνισμού» Σελίδα 3 από 133

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Κλειστό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με τη διαδικασία του επείγοντος (σύντμηση προθεσμιών), με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ # ,00# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν ή αποστείλουν δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής στην ελληνική γλώσσα, με αντίγραφο έως την 6/6/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήτοι σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Γραμματείας, ισόγειο, γραφείο 58, τηλ , fax , Μεσογείων 96 Αθήνα. Σε περίπτωση αποστολής με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει υποχρεωτικά να επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη επί αποδείξει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό με ευθύνη του υποψηφίου. Επιστολές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην ανωτέρω Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. 3. Ο παρών διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις (Α και Β ). Στην Α φάση οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις Αιτήσεις Συμμετοχής τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο Β.4 της παρούσας, προκειμένου να προκριθούν στη Β φάση αυτοί που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά (τεχνική οικονομική) και να αξιολογηθούν για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. Η επιλογή των διαγωνιζομένων που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά (τεχνική οικονομική) θα βασισθεί, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και πληροφορίες, στο βαθμό εκπλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ήτοι στην ύπαρξη χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και στην επάρκεια επιστημονικής και επαγγελματικής ικανότητας για την εκπόνηση του έργου και συγκεκριμένα (α) στην τεχνογνωσία επί άλλων έργου παρόμοιου αντικειμένου, (β) στα σχετικά επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα των στελεχών του και (γ) στα μέτρα διασφάλισης ποιότητας ως προς τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 4. Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στη Β φάση του διαγωνισμού, θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας. Η ίδια επιτροπή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών και την γνωμοδότηση κατακύρωσης του έργου. Οι επιλεγέντες θα προσκληθούν εγγράφως από την Υπηρεσία, για την υποβολή προσφορών κατά την από το νόμο οριζόμενη διαδικασία, ήτοι το τέλος χρόνου κατάθεσης προσφορών θα είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. 5. Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Γραμματείας, ισόγειο, γραφείο 58, με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν Σελίδα 4 από 133

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. 6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96 Αθήνα, γραφείο 18. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού θα αναγράφεται στις προσκλήσεις που θα αποσταλούν. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 7. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μια φορά στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος ενώ θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η διακήρυξη, παράλληλα, θα σταλεί ηλεκτρονικά στα Επιμελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 8. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (στην διαδρομή «Προμήθειες/Προσλήψεις»»/ «Διαγωνισμοί») και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ θα βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστοχώρο του ΕΣΗΔΗΣ. 9. Σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ισχύουν όσα ορίζονται στο π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) και στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α ). Σχετικά με την άσκηση προσφυγών, ισχύουν όσα ορίζονται στο ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α ). 10. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 2014 του ΤΑΧΔΙΚ και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0439Α 11. Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα Α, Β, C με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Πρότυπα Πινάκων και το Σχέδιο Σύμβασης αντίστοιχα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας διακήρυξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Τμήματος κ.α.α. Αιμ. Παραλίκας Σελίδα 5 από 133

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 6 από 133

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 10 Ορισμοί διακηρυξης 11 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 13 A.1 Στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 13 A.1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού 13 A.1.2 Στόχοι του έργου 13 A.1.3 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Υποχρεώσεις του Αναδόχου 14 A.1.4 Ενέργειες Αναδόχου 20 A.1.5 Χρονοδιάγραμμα του έργου 21 A.1.6 Κατηγορία του έργου 21 A.1.7 Φορέας Λειτουργίας 22 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 23 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 23 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 23 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 23 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 23 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 23 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 24 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 25 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 26 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 26 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 27 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής 27 Σελίδα 7 από 133

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 27 B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 28 B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 34 B Οι Έλληνες Πολίτες 34 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 37 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 42 B Οι συνεταιρισμοί 45 B Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 49 B Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 54 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 54 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 56 B ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 56 B ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 56 B.2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 63 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Β ΦΑΣΗΣ 64 B.3.1 Περιεχόμενο Προσφορών 64 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 66 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 67 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 67 B.3.2 Ισχύς Προσφορών 67 B.3.3 Εναλλακτικές Προσφορές 68 B.3.4 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 68 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 68 B.4.1 Διαδικασία Ανάθεσης, Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 69 B Διαδικασία ανάθεσης 69 B ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 69 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών70 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 71 B Διαμόρφωση κόστους Προσφοράς 72 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 72 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 73 Σελίδα 8 από 133

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.4.3 Προσφυγές 74 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 75 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 76 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 76 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 78 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 81 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 82 B.5.5 Επιτροπή Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 85 B.5.6 Υπεργολαβίες 86 B.5.7 Εμπιστευτικότητα Εχεμύθεια 86 B.5.8 Υποχρεώσεις ασφάλισης 87 B.5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 88 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 89 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 89 C.1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 89 C.1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 90 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 91 C.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 91 C.2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 92 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 106 C. 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 107 C.5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 108 C.5.1 Χρονοδιάγραμμα του έργου 109 Σελίδα 9 από 133

10 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(ΥΔΔΑΔ) «Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΥΔΔΑΔ) «Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΥΔΔΑΔ) Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) Κεντρική Υπηρεσία ΥΔΔΑΔ Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων. Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες δικαστικής επιτήρησης Κλειστός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Όχι ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27/5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μέγιστη διάρκεια σύμβασης: είκοσι (20) μήνες 27/5/2014 ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6/6/2014 και ώρα 15:00 ΕΔΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(ΥΔΔΑΔ) (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96-ΑΘΗΝΑ) Σελίδα 10 από 133

11 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10/6/2014 και ώρα 12:00 Ορισμοί διακηρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Έργο Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η μόνιμη επιτροπή διενέργειας που έχει συσταθεί με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Πιστοποίησης Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η ΕΠΠΠΕ συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε αυτή συμμετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14) Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κανονισμός Προμηθειών ΠΔ60/2007 ΠΔ118/2007 ν. 2286/1995 Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και Σελίδα 11 από 133

12 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ορισμοί διακηρυξης Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. την. Σύμβαση β τη Διακήρυξη, γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου δ. την. Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σελίδα 12 από 133

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου A.1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια». Με την προσθήκη στον Ποινικό Κώδικα του άρθρου 110 Β εισάγεται ο θεσµός της απόλυσης καταδίκων υπό τον όρο του κατ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ. Σκοπός του θεσµού αυτού είναι να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των φυλακών από ήδη κρατούμενους σε αυτές καταδίκους χωρίς κινδύνους για τη δηµόσια ασφάλεια. Για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια χρησιμοποιούνται συστήματα που ανιχνεύουν τη γεωγραφική θέση του επιτηρούμενου και την αποστέλλουν στο κέντρο ελέγχου. Η επιτήρηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του και της κίνησής του εκτός αυτής. A.1.2 Στόχοι του έργου Η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης στο πλαίσιο των µέτρων δικονοµικού καταναγκασµού, της απόλυσης υπό όρο και των αδειών κρατουµένων έχει σκοπό την αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης. Με την εισαγωγή ενός ενδιάµεσου σταδίου έκτισης της ποινής επιδιώκεται η σταδιακή και οµαλή µετάβαση για τον κατάδικο από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην ελεύθερη κοινωνική ζωή. Το προσαρµοσθέν τεχνικό µέσο, οι υποχρεώσεις διαµονής, το προς τήρηση καθηµερινό πρόγραµµα συνιστούν µία διαρκή υπενθύµιση στον κατάδικο ότι οφείλει να συµπεριφέρεται σύννοµα και να τηρεί της υποχρεώσεις του. Παράλληλα, µε την εργασία, την εκπαίδευση κ.λπ. και τον προκαθορισµό του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου προγράµµατός του, ο κατάδικος αποκτά µια ζωή δοµηµένη σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε καθεστώς ελευθερίας, γεγονός που του δίνει νέα κίνητρα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την απόκτηση αυτοπειθαρχίας. Υπεύθυνος επεξεργασίας του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με την έκδοση του αριθμ 62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14) προεδρικού διατάγµατος, εισάγεται πρόβλεψη για κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής επιτήρησης των υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια, καθώς και µε τον έλεγχο διαχείρισης του εν λόγω συστήµατος. Παρέχεται, κατά τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα Page 13 of 133

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ανάθεσης της υλοποίησης και της λειτουργίας του συστήµατος σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αλλά και η δυνατότητα επιλογής των προσφορότερων τεχνικών µέσων για την επίτευξή των σκοπών της ηλεκτρονικής επιτήρησης των ενδιαφεροµένων προσώπων σε συνάρτηση µε το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. Εγγύηση σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων των επιτηρουµένων προσώπων αποτελεί και ο έλεγχος της επεξεργασίας των δεδοµένων των ανωτέρω προσώπων από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. A.1.3 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Υποχρεώσεις του Αναδόχου Η υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ( εφεξής "ανάδοχος ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και ρυθμιστική καθοδήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο ανάδοχος οφείλει: α) να διατηρεί κέντρο ελέγχου και επιτήρησης στην Αθήνα, που λειτουργεί καθημερινώς, αδιαλείπτως και σε 24ωρη βάση με επαρκές διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, για τον έλεγχο των επιτηρουμένων προσώπων, για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, για την ειδοποίηση και έλεγχο σε περίπτωση παραβιάσεων ή δυσλειτουργιών αυτού, για την τοποθέτηση και αφαίρεση των συσκευών επιτήρησης, για την τήρηση μονάδος και αρχείου συλλογής, καταγραφής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και χρήσης των στοιχείων και δεδομένων των επιτηρουμένων προσώπων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14), β) να διατηρεί και να λειτουργεί σύστημα επικοινωνίας, αναφοράς παραβιάσεων επιτήρησης και ειδοποίησης των αρμοδίων δικαστικών αρχών και υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και γ) να διατηρεί και να μεριμνά για τη λειτουργία εγκατάστασης τερματικού, με πλήρη πρόσβαση στο αρχείο σε πραγματικό χρόνο, για την άσκηση του έργου της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14). Για την τοποθέτηση της συσκευής επιτήρησης και τη διαχείριση του συστήματος απαιτείται η καταβολή του κόστους λειτουργίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κρατούμενο ή υπόδικο και καταβάλλεται σε λογαριασμό Τράπεζας εδρεύουσας στην Ελλάδα, που υποδεικνύει ο ανάδοχος. Το σχετικό παραστατικό κατατίθεται από τον επιτηρούμενο στον ανακριτή που εξέδωσε τη διάταξη περιοριστικών όρων ή στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή στη διεύθυνση του καταστήματος κράτησης, όπου εκτίει την ποινή ο κατάδικος, οι οποίοι κρατούν αντίγραφο αυτού και αποστέλλουν το πρωτότυπο στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας του Page 14 of 133

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ επιτηρούμενου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του κόστους λειτουργίας των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης, αυτό βαρύνει, εν όλω ή εν μέρει, το Δημόσιο. Η κρίση για την οικονομική αδυναμία γίνεται από το αρμόδιο να αποφανθεί για την τοποθέτηση των συσκευών επιτήρησης όργανο, βάσει των στοιχείων που προσκομίζονται από τον αιτούντα. Η τοποθέτηση των συσκευών ηλεκτρονικής επιτήρησης δεν εξαρτάται στην περίπτωση αυτή από την προηγούμενη καταβολή του κόστους λειτουργίας. Το βούλευμα, η δικαστική απόφαση ή η διάταξη, με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία όπως εκείνα που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14) ήτοι: α) τα στοιχεία του εντολέα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, β) τα ατομικά στοιχεία του επιτηρούμενου, γ) το περιεχόμενο και τους όρους της ηλεκτρονικής επιτήρησης και δ) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του επιτηρουμένου. Η ύπαρξη σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης στην οικία του επιτηρουμένου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διάταξης, της απόφασης ή του βουλεύματος. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης συντάσσει πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου, τον οποίο παραδίδει στον επιτηρούμενο και στον ανάδοχο, επί αποδείξει. Η γραμματεία του ανακριτή, του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών ή της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης αμέσως μετά την κατάθεση του παραστατικού καταβολής του κόστους λειτουργίας του συστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός 24ώρου, καλεί τον ανάδοχο να προβεί σην τοποθέτηση των συσκευών επιτήρησης. Η ειδοποίηση του αναδόχου γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω συσκευής τηλεμοιοτυπίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά. Στη συνέχεια παραδίδεται στον ανάδοχο επί αποδείξει η σχετική ειδοποίηση. Ταυτόχρονα από την οικεία γραμματεία ειδοποιούνται η αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου και η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας. Η εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος στους καταδίκους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 παράγραφος 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ενώ στους υποδίκους, για τους οποίους τέθηκε ο όρος του κατ οίκον περιορισμού, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 283Α παράγραφος 5 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση του πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου στον ανάδοχο. Η συσκευή επιτήρησης τοποθετείται στο πόδι του επιτηρούμενου πάνω από την περιοχή του αστραγάλου και σε περίπτωση που λόγοι υγείας δεν το επιτρέπουν, τοποθετείται στον καρπό του χεριού. Η συσκευή πρέπει να εκπέμπει διαρκή σήματα στο κέντρο ελέγχου και επιτήρησης με την αναγκαία συχνότητα για την επαρκή παρακολούθηση. Ο ανάδοχος κατά την εφαρμογή της συσκευής ενημερώνει τον επιτηρούμενο για τους όρους λειτουργίας και Page 15 of 133

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ του χορηγεί επί αποδείξει φυλλάδιο που περιέχει σαφείς και κατανοητές οδηγίες χρήσης και τις σχετικές με αυτές υποχρεώσεις του. Αφού ο ανάδοχος τοποθετήσει και ενεργοποιήσει το σύστημα, ειδοποιεί αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συσκευής τηλεμοιοτυπίας το γραφείο του Ανακριτή που εξέδωσε τη σχετική διάταξη ή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή τη Διεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης, εφόσον κρατείται σε αυτό ο επιτηρούμενος, την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου και την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας. Με την ολοκλήρωση της περιόδου επιτήρησης ή σε περίπτωση διακοπής αυτής, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14), ο ανάδοχος, μετά από εντολή του αρμόδιου Ανακριτή ή του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών ή του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης, αφαιρεί τον εξοπλισμό από τον επιτηρούμενο, ενημερώνει το σύστημα επιτήρησης και συντάσσει σχετική αναφορά, την οποία αποστέλλει στους ανωτέρω και στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εφαρμογή, εγκατάσταση ή λειτουργία του συστήματος, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως :α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας για την τήρηση του αρχείου της, προς άσκηση του έργου της εποπτείας και παρακολούθησης της όλης λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την κατά τα ανωτέρω ανάκληση συνεχίζεται η κράτηση του υποδίκου ή καταδίκου, ενώ ο ανάδοχος οφείλει να επιστρέφει την καταβληθείσα δαπάνη. Ως παραβίαση του περιοριστικού όρου του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η απουσία σήματος από τον καθορισμένο χώρο για χρόνο που υπερβαίνει τα πέντε λεπτά, β) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή γ) η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, αν διαπιστωθεί απουσία σήματος, καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης, ο ανάδοχος οφείλει να τηλεφωνήσει εντός πέντε λεπτών στον επιτηρούμενο και αν δεν απαντήσει ο ίδιος, ο ανάδοχος οφείλει εντός πέντε λεπτών να ειδοποιήσει τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες δηλ. α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους έργο και να Page 16 of 133

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας. Ως παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, την οποία οφείλει να διαπιστώνει ο ανάδοχος, θεωρείται: α) η έλλειψη σήματος για ένα λεπτό, β) η κίνηση του επιτηρούμενου εκτός του καθορισμένου με το αναφερόμενο στο άρθρο 2 του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14) βούλευμα, απόφαση ή διάταξη χώρου, γ) η καταστροφή ή αποσύνδεση της συσκευής επιτήρησης ή δ) η απειλή ή χρήση βίας κατά του προσωπικού του αναδόχου ή η άρνηση συνεργασίας με αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες ήτοι α) τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα, β) την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας, γ) το Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπάγεται η δηλωθείσα κατοικία του επιτηρουμένου, προκειμένου να ασκήσουν το διωκτικό τους έργο και να ενημερώσουν τα αρμόδια όργανα που επέβαλαν τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, προκειμένου να ανακληθεί η διάταξη, η απόφαση ή το βούλευμα και δ) την Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας, καθώς και την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας της περιοχής όπου εντοπίστηκε η πλέον πρόσφατη θέση το επιτηρούμενου. Αν υπάρχουν υπόνοιες του αναδόχου ότι έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης του συστήματος επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ανάδοχος: α) σε περίπτωση παρακολούθησης της παραμονής του αιτούντος στην κατοικία του, καλεί στο τηλέφωνο τον επιτηρούμενο για να ελέγξει αν αυτός βρίσκεται στην κατοικία του και τον επισκέπτεται εκεί για να διαπιστώσει αν έγιναν παρεμβάσεις ή απόπειρα καταστροφής ή αφαίρεσης της συσκευής επιτήρησης ή αλλοίωσης των συναφών με την επιτήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ο επιτηρούμενος δεν απαντά ή διαπιστώνονται οι ανωτέρω ενέργειες, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω και β) σε περίπτωση παρακολούθησης της κίνησης του επιτηρούμενου εκτός της κατοικίας του, ο ανάδοχος ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ιδρύεται Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας, που ορίζεται ως υπεύθυνη επεξεργασίας κατά το νόμο 2472/1997, έργο της οποίας είναι και η εποπτεία και παρακολούθηση της όλης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης. Παράλληλα έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης, πιστοποίησης και παραλαβής του παρόντος έργου. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου και ειδικότερα τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Page 17 of 133

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον αναπληρωτή του ως μέλη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή διαθέτει τερματικό σε χώρο του ανωτέρω Υπουργείου, μέσω του οποίου μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος γνωστοποιείται από τον ανάδοχο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε θέμα σχετικό με: α) το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, β) τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων και τους αποδέκτες αυτών, γ) το χρονικό διάστημα τήρησής τους, το οποίο διαρκεί για μια πενταετία από την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή βουλεύματος ή την ολοκλήρωση της έκτισης της επιβληθείσας ποινής, δ) τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων και ε) τη διαδικασία καταστροφής των δεδομένων μετά το πέρας των σκοπών επεξεργασίας και της απαιτούμενης χρονικής διατήρησής τους, η οποία πραγματοποιείται με αυτόματο και ασφαλή τρόπο, κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους με οποιαδήποτε μέσα, ούτε επίσης και η αναγνώριση των υποκειμένων των δεδομένων. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Τριμελή Επιτροπή Εποπτείας τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος καταρτίζει και θέτει σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, ώστε να εξασφαλίζονται τα δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή και απώλεια, καθώς και από κάθε άλλη παράνομη επεξεργασία, όπως είναι ιδίως η μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, διάδοση, πρόσβαση ή αλλοίωση. Προς το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος καθορίζει τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι δεσμευτικός - μέσω πράξης της διοικήσεως του αναδόχου - για το προσωπικό, καθώς και πολιτική ασφάλειας, η οποία περιέχει και κατάλληλη διαδικασία για την αναθεώρησή της και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορές σε ειδικότερες διαδικασίες συστήματος διαχείρισης ασφάλειας. Ειδικότερα, ο ανάδοχος λαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας ώστε: α) το εμπλεκόμενο προσωπικό να αποκτήσει τις απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ελέγχεται και να εξακριβώνεται εκ των υστέρων ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, πότε και από ποιον, γ) να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελούνται εργασίες σχετικές με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, δ) να αποτρέπεται Page 18 of 133

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ε) να εξασφαλίζεται ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητας τους, στ) να εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα της πηγής των σημάτων που εκπέμπονται από τους επιτηρούμενους προς το κέντρο ελέγχου και επιτήρησης του αναδόχου, καθώς και η προστασία αυτών των σημάτων κατά την εκπομπή τους από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή και ζ) η απομακρυσμένη πρόσβαση της Τριμελούς Επιτροπής Εποπτείας στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την άσκηση του έργου της να πραγματοποιείται μόνο από συγκεκριμένο ασφαλές τερματικό, με τη χρήση έμπιστου δικτύου και κατάλληλων ασφαλών κρυπτογραφικών μηχανισμών, βάσει διεθνώς αποδεκτών προτύπων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας αφορούν, πέραν των όσων αναφέρονται στον πίνακα στοιχείων του επιτηρουμένου, όσα ηλεκτρονικά δεδομένα καταγράφονται κατά την επιτήρησή του. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών, κατόπιν αιτήματος τους, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, κύριας ανάκρισης ή διαδικασίας στο ακροατήριο. Η δαπάνη που βαρύνει κάθε επιτηρούμενο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 15 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για χρονικό διάστημα μέχρι 18 μηνών και θα αφορά: α) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής, β) έως 50 κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής. γ) έως 100 υποδίκους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους. Page 19 of 133

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ δ) έως 50 υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο 105 παρ. 7 ΠΚ, στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους. 2. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των ανωτέρω επιτηρουμένων, ο ανάδοχος ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες για την ανάκληση της διάταξης, απόφασης ή βουλεύματος, κατ αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.62/2014 (ΦΕΚ 105/Α /14). 3. Ο αριθμός των κρατουμένων και υποδίκων που θα ενταχθούν στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. A.1.4 Ενέργειες Αναδόχου Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται συνοπτικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στις οποίες οφείλει άμεσα να προβεί σε περίπτωση προβλήματος: Page 20 of 133

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα