ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς Έχονχας υπόψη: 1) Τις διατάξεις τον Ν. 2285/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», που αντικατέστησε το ΠΔ 394/96 3) Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 4) Την με αριθμό πρωτ 10276/ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ, που έλαβε κατά την 1139/ συνεδρίαση του με την οποία δεσμεύτηκε συνολική πίστωση ,05 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού μέρους και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων) και συγκεκριμένα σε βάρος α) του ΚΑΕ 9742(a) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού ,406 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) β) του ΚΑΕ 9769(a) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού 6.648,15 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια λογισμικού (S/W) και γ) του ΚΑΕ 0419(a) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού 3.259,506 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια ιιρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή και αξιολόγηση σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω

2 ΑΔΑ: προμήθειας, που θα διενεργηθεί βάσει ίων κριτηρίων του άρθρου 20 παρ.2β του ΠΔ 118/2007 στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στη οδό Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, στον 5ο όροφο, στο γραφείο 518, στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μέχρι 13:30 (τέλος χρόνου κατάθεσης προσφορών), ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η έναρξη αποσφράγισης των προσφορών ακολουθεί μετά την εκπνοή του χρόνου κατάθεσης. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος κατά την ως άνω ημερομηνία θα επαναληφθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο τόπο. Αντίτυπα της ανακοίνωσης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τις εργάσιμες ημέρες και ώ- ρες στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οδός Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, στον 5ο όροφο, στο γραφείο 518, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Διαμαντής ή στους αριθ. τηλεφώνου και , e- fax: Ο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ.3 Β. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ.3 Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ.11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΛ.12 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1. Αντικείμενο Ανακοίνωσης Στο χώρο του COMPUTER ROOM του Πρωτοδικείου Πειραιώς θα τοποθετηθούν στο υπάρχον ικρίωμα (rack) ο server, το switch και η συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Σκοπός της προμήθειας είναι η αντικατάσταση των υπαρχόντων server που φιλοξενούν την ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου και υποστηρίζουν τις εφαρμογές Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, πορεία δικογράφου, ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για έκδοση πιστοποιητικών) Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει: α. Υλικό μέρος εξοπλισμού πληροφορικής (H/W): (server, switch, backup) β. Λογισμικό (S/W) : (λογισμικό virtualization, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό backup, antivirus, ψηφιακό πιστοποιητικό ιστοσελίδας) γ. Παροχή υπηρεσιών: (εγκατάσταση εξοπλισμού, μετάπτωση συστημάτων, εγκατάσταση εξυπηρετητή εφαρμογών διαδικτύου και του υπάρχοντος MS Exchange Server με τη χρήση εικονικής πλατφόρμας, εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού backup, εγκατάσταση και ρυθμίσεις antivirus και εγκατάσταση SSL Certificate ) Β. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Συνεταιρισμοί. 3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφ όσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/07. 3

4 Οι ανωτέρω θα πρέπει να ασχολούνται μόνιμα με την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, και συντήρηση συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Μηχανογραφικός εξοπλισμός, Λογισμικό) (H/W & S/W). ΟΙ υποψήφιοι επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO-9001). Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 3. Τρόπος σύνταξης των προσφορών. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα και αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνο στην Αγγλική. 2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή. 3. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). 4. Η προσφορά θα πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους Τεχνικούς και ως προς τους Οικονομικούς όρους άλλως θα απορρίπτεται. Παραπομπές από τη Τεχνική στην Οικονομική και αντίστροφα, είναι απαράδεκτες. 5. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στον σχετικό πίνακα με τίτλο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και τα Παραρτήματα θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες. 6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμιά διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της ανακοίνωσης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως, έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από τον προμηθευτή, υποβάλλεται μόνο εγ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 4

5 γράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Άρθρο 4. Τρόπος υποβολής των προσφορών. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται: o Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. o o o o Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό για την προμήθεια. Ο αριθμός της ανακοίνωσης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιέχει τρεις επιμέρους φακέλους. α) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά των υπό στοιχείων 3,4,5,6 του πίνακα Γενικών απαιτήσεων στη σελίδα 11 της παρούσης β) Φάκελο της τεχνικής προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη ΦΑΚΕ- ΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίτυπα). γ) Φάκελο της οικονομικής προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη ΦΑ- ΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίτυπα). Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού γίνεται δημόσια. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους θα απορρίπτο- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 5

6 νται ως απαράδεκτες. Οι ανωτέρω φάκελοι θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Άρθρο 5. Τιμές. 1. Οι τιμές των προσφορών δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ο οποίος θα υπολογίζεται ανεξάρτητα από τον υποψήφιο ανάδοχο. 2. Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 3. Η σύνταξη των οικονομικών προσφορών θα ακολουθεί το πρότυπο της ο- μαδοποίησης των προσφερομένων ειδών ανά ΚΑΕ με τις προσφερόμενες τιμές να αθροίζονται σε υποσύνολο ανάλογα με τον ΚΑΕ 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 6. Αξιολόγηση προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν βάση των ακόλουθων κριτηρίων: 1. Την συμφερότερη συνολική τιμή. 2. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. 3. Την αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη αρχιτεκτονική με τη ζητούμενη σε παρόμοιες επιτυχείς εγκαταστάσεις σε φορείς που έχουν ανάλογο περιβάλλον εμπιστευτικότητας πληροφοριών καθώς και εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη τεχνολογικών υποδομών βασισμένων σε λειτουργικά συστήματα και επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα. 4. Την συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα (σελ ) 4. Την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσης. 5. Την ποιότητα εξυπηρέτησης (service) μετά την εγκατάσταση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 6. Το χρόνο παράδοσης του έργου. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 6

7 Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Ανακοίνωσης υποψήφιο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Το Πρωτοδικείο Πειραιώς δεν δεσμεύεται ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τους διαγωνιζόμενους και τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός παρά μόνο αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Ανακοίνωση και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην Υπηρεσία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Επιτροπή η κατακύρωση. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3) ημερών χωρίς ο προμηθευτής να παρουσιαστεί, το αρμόδιο όργανο μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Επίσης μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο προμηθευτή εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι αυτή ακολουθεί την πρώτη πιο συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά. Άρθρο 7. Έγκριση πρακτικού Κατακύρωση διαγωνισμού Υπογραφή σύμβασης. Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς (ή η νόμιμη αναπληρώτριά του), εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό σε ένα προμηθευτή. Θα ακολουθήσει πρόσκληση προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην συνέχεια υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους και τα οριζόμενα από το ΠΔ118/2007. Άρθρο 8. Τρόπος πληρωμής. Από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΑ.ΧΔΙ.Κ με την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά την οριστική προμήθεια των ως άνω ειδών και βεβαίωση από την Επιτροπή Παραλαβής αυτών. Από το ποσό της πληρωμής θα παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογών φόρος. Άρθρο 9. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 7

8 Ο προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με έναρξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης τους τρεις (3) μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας. Άρθρο 10. Δοκιμαστική Λειτουργία. Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας θα ξεκινήσει μετά την πιστοποίηση από τον υποψήφιο ανάδοχο των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση των ζητούμενων συστημάτων υλικού και λογισμικού και την ένταξη τους στο δικτυακό και επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα. Επιπρόσθετα δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο του ενός (1) μηνός και δεν θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά, αν το σύστημα και κάθε τμήμα του δεν παρουσιάζει επί ένα μήνα, ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία διαθεσιμότητα τουλάχιστον 99% σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Άρθρο 11. Κυρώσεις μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος που ο ίδιος ο προμηθευτής θα έχει αναφέρει στην προσφορά του και θα είναι σύμφωνα με αυτό που έχει καθοριστεί ως ανώτατο όριο στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι δυνατόν να προκαλέσει την επιβολή κυρώσεων, μετά από εισήγηση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ. Η καθυστέρηση παράδοσης του έργου από τον προμηθευτή, με υπαιτιότητα του, συνεπάγεται αυτοδικαίως προς όφελος του ΤΑΧΔΙΚ και σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση: α) Με το 2,5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Η καθυστέρηση περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του προβλεπόμενου χρόνου. β) Με 5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, στην περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το παραπάνω διάστημα. Τα ανωτέρω κατά περίπτωση ποσοστά ρήτρας καθυστέρησης υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Αν το Πρωτοδικείο Πειραιώς κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα στις διάφορες φάσεις εκτέλεσης του έργου είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την έγκαιρη ολοκλήρωσή του, μπορεί να εισηγηθεί στο ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ: Σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος σε οποιαδήποτε φάση ο προμηθευ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 8

9 τής του έργου το ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση του έργου στον επόμενο που θα κρίνει ότι η λύση αυτή είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή το Πρωτοδικείο Πειραιώς μπορεί να καλέσει τον α- νάδοχο εντός τακτής προθεσμίας να αποσύρει οποιοδήποτε εξοπλισμό έ- χει εγκαταστήσει. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο εξοπλισμός παραμένει υπέρ του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Άρθρο 12. Οριστική παραλαβή Ρήτρες καθυστέρησης. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αμέσως μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας (Άρθρο 10) η ο- ποία θα αρχίσει από την εγκατάσταση των προϊόντων λογισμικού ως περιγράφεται παρακάτω, αφού διαπιστωθεί τόσο στη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας όσο και μετά από αυτή ότι δεν υπάρχουν κατασκευαστικά ή λειτουργικά προβλήματα του όλου έργου. Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω εμπίπτει η εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων με τη χρήση εικονικής πλατφόρμας, του υπάρχοντος MS Exchange Server, εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού backup, εγκατάσταση και ρυθμίσεις antivirus και εγκατάσταση SSL Certificate καθώς επίσης και της βάσης δεδομένων και μετάπτωσης των δεδομένων από την υπάρχουσα. Βασική προϋπόθεση για την Οριστική παραλαβή του εξοπλισμού είναι ότι κατά τον χρόνο σταθεροποίησης του συστήματος (δοκιμαστική λειτουργία) το Σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί και να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. Η Επιτροπή Παραλαβής θα παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου, σε όλες τις φάσεις του και ιδιαίτερα κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του. Ρήτρες καθυστέρησης. Αν η οριστική παραλαβή καθυστερήσει, λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή, ι- σχύουν τα του Άρθρου 11. Άρθρο 13. Εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού (server, συσκευή backup) για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για όλο το διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 9

10 Την απουσία εμφανών ή αφανών πραγματικών ελαττωμάτων, την ύπαρξη κάθε συμφωνημένης, εξυπονοούμενης ή τεκμαιρόμενης ιδιότητας και την καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Άρθρο 14. Εχεμύθεια. Ο Ανάδοχος και όσοι για λογαριασμό αυτού θα εργασθούν για την εκτέλεση του παρόντος έργου, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη αυτής, έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους καθοιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και ιδιωτικό απόρρητο. Ιδίως υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση τις ευθύνες που προκύπτουν από τα άρθρα 252, 253, 370 του ΠΚ του Ν2472/97 και των νόμων που προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια, «περί προστασίας» του απορρήτου των πιο πάνω πληροφοριών υπόκειται πέραν των κατά νόμο ποινικών ή αστικών κυρώσεων σε διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την εκτέλεση του έργου. Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας χωρίς την επίκληση άλλου σπουδαίου λόγου. Άρθρο 15. Συντήρηση. Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει η περίοδος συντήρησης. Ο Ανάδοχος πρέπει να δεσμευτεί ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών που δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος του παρόντος έργου. Το ανωτέρω κόστος θα εμφανίζεται στην οικονομική προσφορά υπολογιζόμενο ανά έτος και ανά είδος χωρίς ΦΠΑ. Ρητώς διευκρινίζεται ότι αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο δεν θα αποτελέσουν οι υπηρεσίες συντήρησης. Εντούτοις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον το επιθυμεί (δικαίωμα προαίρεσης), να συνάψει με αυτόν ξεχωριστή σύμβαση για το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού, υπό τους αναφερόμενους στην προσφορά του Αναδόχου όρους, με μονομερές δικαίωμα ανανέωσής της κατ έτος. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 10

11 Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες Υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες. Να υπάρχει μόνο (1) προτεινόμενη λύση. Οι χειρόγραφες απαντήσεις οι διορθώσεις, τα σβησίματα, και τα ξέσματα συνεπάγονται τον αποκλεισμό της εταιρείας για την συγκεκριμένη προσφορά. 2 Σε κάθε απάντηση της εταιρείας να υπάρχει και παραπομπή της. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, να έχει υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 3 Δήλωση του Ν.1599/86 του εκπροσώπου της εταιρείας ή της επιχείρησης που δύναται να την δεσμεύσει οικονομικά, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από την αστυνομία ή δημόσια αρχή, ότι η εταιρεία έλαβε υπ όψη της και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους της όρους της παρούσας Ανακοίνωσης και των παραρτημάτων της. 4 Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της εταιρείας ότι αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη της πλήρους υλοποίησης του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση και στα παραρτήματα της. 5 Δήλωση της εταιρείας ότι δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου για της πληροφορίες που θα περιέλθουν σε αυτήν πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας του Έργου. 6 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εξυπηρετητής A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Εξυπηρετητής ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αριθμός ζητούμενων μονάδων Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο 1.3 Τύπος rack mounted 1.4 Ύψος 2U 1.5 Να αναφερθούν Πιστοποιητικά Ποιότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος κλπ 1.6 Να έχει ανακοινωθεί το μοντέλο από τον κατασκευαστή εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής πρότασης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 1.7 Αρχιτεκτονική 64-bit NAI 1.8 Ταχύτητα επεξεργαστή 2GHz 1.9 Αριθμός Εγκατεστημένων Επεξεργαστών Μέγιστος Αριθμός Επεξεργαστών Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή Μνήμη cache 15MB 1.13 Τεχνολογία Hyper Threading ΜΝΗΜΗ 1.14 Προσφερόμενη Μνήμη 32 GB 1.15 Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη 384 GB 1.16 Τύπος μνήμης DDR3 ECC Registered/Buffered ή ανώτερος 1.17 Ταχύτητα μνήμης 1333 MHz ΥΠΟΔΟΧΕΣ/ ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ/ ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.18 Σειριακή θύρα Video θύρα Θύρα (RJ-45) Ethernet Gigabit Θύρα διαχείρισης (RJ-45) Θύρα USB Υποδοχή για ποντίκι (PS/2 ή USB) Υποδοχή για πληκτρολόγιο (PS/2 ή USB) 1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 1.25 Να αναφερθεί ο ελεγκτής (controller) δίσκων 1.26 Ο ελεγκτής (controller) των δίσκων να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής επίπεδα: RAID 0, RAID 1, NAI RAID 5, RAID 10, RAID Τύπος σκληρών δίσκων τεχνολογίας SATA ή SAS ή ανώτερης NAI 1.28 Hot plug NAI ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 12

13 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.29 Υποδοχές σκληρών δίσκων Προσφερόμενοι εσωτερικοί Ταχύτητα περιστροφής σκληρών δίσκων 15000rpm 1.32 Χωρητικότητα εκάστου δίσκου 300GB ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 1.33 Προσφερόμενος αριθμός τροφοδοτικών Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός τροφοδοτικών Hot plug NAI 1.36 Ισχύς (Watt) 750 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.37 Power on password NAI ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 1.38 Αριθμός Μονάδων Οπτική μονάδα DVD ROM ή ανώτερο KAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1.40 Μέγιστος αριθμός χρωμάτων 32 bit 1.41 Μέγιστη ανάλυση 1280 x 1024 ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.42 Ο κατασκευαστής πρέπει να ακολουθεί πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο οικογένειας ISO 9000 (9001, 9002 κτλ) ΔΙΑΦΟΡΑ 1.43 Ο διαχειριστής του server μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης στη θύρα διαχείρισης μπορεί να εκκινήσει ή να σταματήσει τον server μέσω γραφικού περιβάλλοντος και να έχει πλήρη απεικόνιση της κονσόλας αυτού (BIOS κ.α) Ελεγκτής (controller) SAS PCI-express με δύο εξωτερικές SAS θύρες επικοινωνίας, για σύνδεση με το υπάρχον SAN Storage σύστημα (HP P2000 G3 MSA Array System) καθώς και τα απαιτούμενα καλώδια διασύνδεσης για σύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας (διπλές οδεύσεις) 1.45 Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα ώστε να συνδεθεί σε υπάρχον KVM Switch 1.46 Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 13

14 2. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 2.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο. Το προϊόν θα πρέπει να είναι γνωστών κατασκευαστικών οίκων με επίσημη αντιπροσω- πεία στην Ελλάδα. 2.3 Τύπος rack mounted 2.4 Μέγιστο Ύψος 1U 2.5 Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack 2.6 Θύρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών διπλής χρήσης) Θύρες διπλής χρήσης (Dual-purpose) για δυνατότητα σύνδεσης οπτικών ινών για uplink Μεταφορά δεδομένων 10/100/1000 Mbps 2.9 Πρωτόκολλα μεταφοράς Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet 2.10 Τύπος Επικοινωνίας (Half duplex & Full duplex) 2.11 Μνήμη Flash (MB) Μνήμη RAM (MB) Switch fabric capacity (Gbps) Throughput 6 Μpps 2.14 Διαχείριση μέσω: Γραφικού περιβάλλοντος Command Line (CLI) NAI NAI 2.15 Αριθμός VLANs Πρωτόκολλα απομακρυσμένης πρόσβασης: SNMP v3 SSHv2 SSL RMON Πρωτόκολλα: IEEE IEEE 802.3u IEEE 802.1d IEEE 802.1Q IEEE 802.3ab IEEE 802.1p IEEE 802.3x IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1ab ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 14

15 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2.18 Eγγύηση 3 έτη 2.19 ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο κατασκευαστής πρέπει να ακολουθεί πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο οικογένειας ISO 9000 (9001, 9002 κτλ) 3. Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Removable Disk Library - Bakup) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3 Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Removable Disk Library - Bakup) 3.1 Εξωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου RDX 3.2 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. 3.4 Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης χωρίς συμπίεση (MB) Δυνατότητα συμπίεσης 2:1 3.6 Μέγιστη υποστηριζόμενη native χωρητικότητα 12TB 3.7 Υποδοχές αποθηκευτικών μέσων Data Transfer Rate (MB/sec) Θύρες διασύνδεσης: Dual Gigabit Ethernet NAI 3.11 Ενσωματωμένη δυνατότητα deduplication. NAI 3.10 Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP NAI 3.14 Συμβατότητα με το ζητούμενο λογισμικό διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, certifications. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 15

16 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑΣ, ANTIVIRUS, ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SSL A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ DOMAIN CONTROLLERS Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2008 R2 Standard Edition Government Open Value ή νεώτερο διαθέσιμο με τις τελευταίες ενημερώσεις. Το λογισμικό θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα (Ministry Of Justice Hellas - Contact: Melissourgos Iakovos, Address: Messogion 96- Athens, Postal Code: 11527), η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς του σε άλλον εξυπηρετητή. Το λειτουργικό σύστημα θα συνοδεύεται από τον απαιτούμενο αριθμό αδειών χρήσης. 4.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Virtualization Λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών που να καλύπτει τις ανάγκες του έργου Το λογισμικό να επιτρέπει την αξιοποίηση και χρήση απεριόριστων πυρήνων (cores) ανά φυσικό επεξεργαστή Το λογισμικό να επιτρέπει την αξιοποίηση και χρήση απεριόριστων φυσικών επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή (host) Αριθμός ιδεατών επεξεργαστών (vcpus) ανά ιδεατή μηχανή (VM) Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα σε τελευταίες εκδόσεις/διανομές. Microsoft OS Linux 4.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BACKUP Λογισμικό Backup το οποίο να είναι συμβατό (σε περίπτωση ανάκτησης δεδομένων) με το υφιστάμενο λογισμικό Symantec Backup Exec Να προσφερθούν οι παρακάτω άδειες - Μία (1) άδεια για Windows Server - Μία (1) άδεια agent για Linux Server Υποστήριξη για τρία (3) έτη 4.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ANTIVIRUS Να αναφερθεί το προσφερόμενο προϊόν και η εταιρεία κατασκευής Να αναφερθεί η προσφερόμενη έκδοση (Version / Release) του λογισμικού antivirus Άδειες που απαιτούνται: 1x Windows Server 1x MS Exchange Server 3x Linux 20x Windows Desktops ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 16

17 4.4.4 Το λογισμικό antivirus που θα εγκατασταθεί στους servers πρέπει να είναι της ίδιας εταιρείας με το λογισμικό που θα εγκατασταθεί στους χρήστες Συχνή ενημέρωση με τις νέες εκδόσεις οι οποίες να καλύπτουν ικανοποιητικά όλους τους νεοεμφανιζόμενους ιούς Κεντρική διαχείριση της εγκατάστασης και διαχείρισης των ρυθμίσεων για το σύνολο των υπό προ- στασία συστημάτων Παρακολούθηση των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο Παραγωγή μηνυμάτων ειδοποίησης για την παρουσία ιών Συμβατότητα με Microsoft Exchange Server Ανίχνευση και καθαρισμό όλων των σημείων εισόδου καθώς και - Internet εφαρμογών (εισερχομένων και εξερχόμενων) Εις βάθος έλεγχος κατάστασης των s και των attachments αυτών Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows 2008,2012,2003,7,XP/2000/Windows, Linux 4.5 Ψηφιακό Πιστοποιητικό (SSL Certificate) Να προσφερθεί ψηφιακό πιστοποιητικό SSL Certificate για χρήση στον υπάρχοντα WEB Server της υπηρεσίας με διάρκεια ισχύος τριών (3) ετών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Υπηρεσίες εγκατάστασης προσφερόμενου εξοπλισμού (φυσική τοποθέτηση εντός υπάρχοντος ικριώματος, διασύνδεση με δίκτυο τροφοδοσίας ρεύματος, διασύνδεση με δικτυακό περιβάλλον φορέα.) Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού virtualization και διαμόρφωσης ιδεατών μηχανών (Virtual Machines) Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων και ένταξης στον πληροφοριακό περιβάλλον του φορέα. 5.2 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξυπηρετητή Εφαρμογών Διαδικτύου και MS Exchange Server στο νέο περιβάλλον 5.3 Υπηρεσίες Μετάπτωσης θυρίδων χρηστών (mail boxes) από το παλαιό στο νέο περιβάλλον αλληλογραφίας 5.4 Υπηρεσίες εγκατάστασης και ρυθμίσεις λογισμικού Antivirus στα προβλεπόμενα συστήματα του φορέα. 5.5 Υπηρεσίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης SSL Certificate στην ιστοσελίδα του φορά ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθ.Πρωτ.: Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις.. ημέρα και ώρα. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 1), Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς, o οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και 2) Η εταιρεία με την επωνυμία..που εδρεύει στο. Αττικής, οδός., Τ.Κ.., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με τον αριθμό φύλλου.. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που εκδόθηκε στις από τον., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο.., οδός., κάτοχο του υπ αριθμ ΔΑΤ.., που θα αποκαλείται στο εξής «προμηθευτής», προβήκαμε στη σύνταξη της παρούσας σύμβασης και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω: 1) Η πρώτη των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της: Α) Τημε αριθμό πρωτ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ, που έλαβε κατά την.. συνεδρίαση του(σχετ υπ αριθμ πρόταση του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων )με την οποία δεσμεύτηκε συνολική πίστωση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑγια την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού μέρους και υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων) στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και συγκεκριμένα σε βάρος α) του ΚΑΕ 9742(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) β) του ΚΑΕ 9769(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού. συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθειαλογισμικού (S/W) και γ) του ΚΑΕ 0419(α)προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού. συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων, και Β) Τη με αριθμό πρωτ.. έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατακύρωση αυτού α ν α θ έ τ ε ι στην δεύτερη των συμβαλλομένων την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής υλικού, λογισμικού μέρους και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων, στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 18

19 ΤΙΜΗ Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των.. ευρώ και δ λεπτών (.. )συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και εξ αυτού α) σε βάρος του ΚΑΕ 9742(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού με ΦΠΑ (.. ), β) σε βάρος του ΚΑΕ 9769(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού. Ευρώ και με ΦΠΑ( ), γ) σε βάρος του ΚΑΕ 0419(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού Τ. Ευρώ και με ΦΠΑ (.. ). ΠΛΗΡΩΜΗ Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει εξ ολοκλήρου σε ευρώ και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο. Κάθε τιμολόγιο αγοράς ή συντήρησης θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Το έργο θα υλοποιηθεί όπως περιγράφεται στην προσφορά του προμηθευτή η οποία είναι δεσμευτική. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί μέχρι την.ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή η δε οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μέχρι την. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα προκαλέσει την επιβολή κυρώσεων, μετά από εισήγηση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ. Η καθυστέρηση παράδοσης του έργου από τον προμηθευτή, με υπαιτιότητα του, συνεπάγεται αυτοδικαίως προς όφελος του ΤΑΧΔΙΚ και σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση: α) Με το 2,5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Η καθυστέρηση περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του προβλεπόμενου χρόνου. β) Με 5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, στην περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το παραπάνω διάστημα. Τα ανωτέρω κατά περίπτωση ποσοστά ρήτρας καθυστέρησης υπολογίζονται επί της συμβατικής ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 19

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αριθ.Πρωτ. 6346/2008

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αριθ.Πρωτ. 6346/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 6346/2008 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΓ 6Ε/13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΦΓ 6Ε/13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΝ24691ΩΓ-35Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 17.05.13 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. Γ99/47/2651 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: B. Βασιλακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 527/04-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 527/04-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314567-75 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 09/11/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. : 546 26 Πληροφορίες : Δικαστικό Μέγαρο : Δ. Βεργετίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τη διαδικασία των προσφορών για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού του Επιµελητηρίου Λάρισας Το Επιµελητήριο Λάρισας, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Νόµου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α).

Διαβάστε περισσότερα

Συστημάτων (CPV 50324100-3).

Συστημάτων (CPV 50324100-3). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΙΦΧ469Η25-ΡΩΙ ΑΔΑΜ:14PROC002056168 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 12-05-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 05/2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 2 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος MED-HOMER

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος MED-HOMER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 03.07.2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρ.: 299 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πλ. Κουντουριώτη 71202 Τηλ.: 2813 404

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # 45.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # 45.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 31 Μαΐου 2007 ΓΕΝΙΚΗ / ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25937/5416 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 Αριθμ. Πρωτ: 13103 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 Αριθμ. Πρωτ: 13103 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 Αριθμ. Πρωτ: 13103 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 914 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕ DOMAIN NAME: www.sydfotini.gr Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την: Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. 564 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, ενός διακομιστή (server) μετά των συνοδευτικών του περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα