ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς Έχονχας υπόψη: 1) Τις διατάξεις τον Ν. 2285/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2) Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», που αντικατέστησε το ΠΔ 394/96 3) Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 4) Την με αριθμό πρωτ 10276/ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ, που έλαβε κατά την 1139/ συνεδρίαση του με την οποία δεσμεύτηκε συνολική πίστωση ,05 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού μέρους και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων) και συγκεκριμένα σε βάρος α) του ΚΑΕ 9742(a) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού ,406 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) β) του ΚΑΕ 9769(a) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού 6.648,15 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια λογισμικού (S/W) και γ) του ΚΑΕ 0419(a) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού 3.259,506 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια ιιρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή και αξιολόγηση σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω

2 ΑΔΑ: προμήθειας, που θα διενεργηθεί βάσει ίων κριτηρίων του άρθρου 20 παρ.2β του ΠΔ 118/2007 στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στη οδό Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, στον 5ο όροφο, στο γραφείο 518, στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μέχρι 13:30 (τέλος χρόνου κατάθεσης προσφορών), ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η έναρξη αποσφράγισης των προσφορών ακολουθεί μετά την εκπνοή του χρόνου κατάθεσης. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος κατά την ως άνω ημερομηνία θα επαναληφθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο τόπο. Αντίτυπα της ανακοίνωσης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τις εργάσιμες ημέρες και ώ- ρες στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οδός Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, στον 5ο όροφο, στο γραφείο 518, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Διαμαντής ή στους αριθ. τηλεφώνου και , e- fax: Ο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ.3 Β. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ.3 Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ.11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕΛ.12 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1. Αντικείμενο Ανακοίνωσης Στο χώρο του COMPUTER ROOM του Πρωτοδικείου Πειραιώς θα τοποθετηθούν στο υπάρχον ικρίωμα (rack) ο server, το switch και η συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Σκοπός της προμήθειας είναι η αντικατάσταση των υπαρχόντων server που φιλοξενούν την ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου και υποστηρίζουν τις εφαρμογές Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, πορεία δικογράφου, ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για έκδοση πιστοποιητικών) Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει: α. Υλικό μέρος εξοπλισμού πληροφορικής (H/W): (server, switch, backup) β. Λογισμικό (S/W) : (λογισμικό virtualization, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό backup, antivirus, ψηφιακό πιστοποιητικό ιστοσελίδας) γ. Παροχή υπηρεσιών: (εγκατάσταση εξοπλισμού, μετάπτωση συστημάτων, εγκατάσταση εξυπηρετητή εφαρμογών διαδικτύου και του υπάρχοντος MS Exchange Server με τη χρήση εικονικής πλατφόρμας, εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού backup, εγκατάσταση και ρυθμίσεις antivirus και εγκατάσταση SSL Certificate ) Β. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Συνεταιρισμοί. 3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφ όσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/07. 3

4 Οι ανωτέρω θα πρέπει να ασχολούνται μόνιμα με την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, και συντήρηση συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Μηχανογραφικός εξοπλισμός, Λογισμικό) (H/W & S/W). ΟΙ υποψήφιοι επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO-9001). Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 3. Τρόπος σύνταξης των προσφορών. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: 1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα και αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνο στην Αγγλική. 2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και να φέρουν την υπογραφή του προμηθευτή. 3. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). 4. Η προσφορά θα πρέπει να είναι ρητή και σαφής και ως προς τους Τεχνικούς και ως προς τους Οικονομικούς όρους άλλως θα απορρίπτεται. Παραπομπές από τη Τεχνική στην Οικονομική και αντίστροφα, είναι απαράδεκτες. 5. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στον σχετικό πίνακα με τίτλο «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και τα Παραρτήματα θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες. 6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμιά διευκρίνιση, τροποποίηση ή αποποίηση όρου της ανακοίνωσης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως, έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει εγγράφως από τον διαγωνιζόμενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από τον προμηθευτή, υποβάλλεται μόνο εγ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 4

5 γράφως και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Άρθρο 4. Τρόπος υποβολής των προσφορών. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει: να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται: o Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. o o o o Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό για την προμήθεια. Ο αριθμός της ανακοίνωσης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιέχει τρεις επιμέρους φακέλους. α) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά των υπό στοιχείων 3,4,5,6 του πίνακα Γενικών απαιτήσεων στη σελίδα 11 της παρούσης β) Φάκελο της τεχνικής προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη ΦΑΚΕ- ΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίτυπα). γ) Φάκελο της οικονομικής προσφοράς, σφραγισμένο και με την ένδειξη ΦΑ- ΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (2 αντίτυπα). Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού γίνεται δημόσια. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους θα απορρίπτο- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 5

6 νται ως απαράδεκτες. Οι ανωτέρω φάκελοι θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Άρθρο 5. Τιμές. 1. Οι τιμές των προσφορών δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ο οποίος θα υπολογίζεται ανεξάρτητα από τον υποψήφιο ανάδοχο. 2. Οι τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 3. Η σύνταξη των οικονομικών προσφορών θα ακολουθεί το πρότυπο της ο- μαδοποίησης των προσφερομένων ειδών ανά ΚΑΕ με τις προσφερόμενες τιμές να αθροίζονται σε υποσύνολο ανάλογα με τον ΚΑΕ 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 6. Αξιολόγηση προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν βάση των ακόλουθων κριτηρίων: 1. Την συμφερότερη συνολική τιμή. 2. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. 3. Την αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη αρχιτεκτονική με τη ζητούμενη σε παρόμοιες επιτυχείς εγκαταστάσεις σε φορείς που έχουν ανάλογο περιβάλλον εμπιστευτικότητας πληροφοριών καθώς και εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη τεχνολογικών υποδομών βασισμένων σε λειτουργικά συστήματα και επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα. 4. Την συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα (σελ ) 4. Την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της παρούσης. 5. Την ποιότητα εξυπηρέτησης (service) μετά την εγκατάσταση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 6. Το χρόνο παράδοσης του έργου. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 6

7 Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Ανακοίνωσης υποψήφιο, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Το Πρωτοδικείο Πειραιώς δεν δεσμεύεται ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τους διαγωνιζόμενους και τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός παρά μόνο αφού υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Ανακοίνωση και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην Υπηρεσία εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί εγγράφως από την Επιτροπή η κατακύρωση. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3) ημερών χωρίς ο προμηθευτής να παρουσιαστεί, το αρμόδιο όργανο μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Επίσης μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο προμηθευτή εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι αυτή ακολουθεί την πρώτη πιο συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά. Άρθρο 7. Έγκριση πρακτικού Κατακύρωση διαγωνισμού Υπογραφή σύμβασης. Μετά την διενέργεια του διαγωνισμού ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς (ή η νόμιμη αναπληρώτριά του), εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό σε ένα προμηθευτή. Θα ακολουθήσει πρόσκληση προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην συνέχεια υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους και τα οριζόμενα από το ΠΔ118/2007. Άρθρο 8. Τρόπος πληρωμής. Από την αρμόδια υπηρεσία του ΤΑ.ΧΔΙ.Κ με την υποβολή των δικαιολογητικών, μετά την οριστική προμήθεια των ως άνω ειδών και βεβαίωση από την Επιτροπή Παραλαβής αυτών. Από το ποσό της πληρωμής θα παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογών φόρος. Άρθρο 9. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 7

8 Ο προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με έναρξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης τους τρεις (3) μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας. Άρθρο 10. Δοκιμαστική Λειτουργία. Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας θα ξεκινήσει μετά την πιστοποίηση από τον υποψήφιο ανάδοχο των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση των ζητούμενων συστημάτων υλικού και λογισμικού και την ένταξη τους στο δικτυακό και επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα. Επιπρόσθετα δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο του ενός (1) μηνός και δεν θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά, αν το σύστημα και κάθε τμήμα του δεν παρουσιάζει επί ένα μήνα, ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία διαθεσιμότητα τουλάχιστον 99% σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Άρθρο 11. Κυρώσεις μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος που ο ίδιος ο προμηθευτής θα έχει αναφέρει στην προσφορά του και θα είναι σύμφωνα με αυτό που έχει καθοριστεί ως ανώτατο όριο στους επισυναπτόμενους πίνακες είναι δυνατόν να προκαλέσει την επιβολή κυρώσεων, μετά από εισήγηση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ. Η καθυστέρηση παράδοσης του έργου από τον προμηθευτή, με υπαιτιότητα του, συνεπάγεται αυτοδικαίως προς όφελος του ΤΑΧΔΙΚ και σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση: α) Με το 2,5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Η καθυστέρηση περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του προβλεπόμενου χρόνου. β) Με 5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, στην περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το παραπάνω διάστημα. Τα ανωτέρω κατά περίπτωση ποσοστά ρήτρας καθυστέρησης υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Αν το Πρωτοδικείο Πειραιώς κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα στις διάφορες φάσεις εκτέλεσης του έργου είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την έγκαιρη ολοκλήρωσή του, μπορεί να εισηγηθεί στο ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ: Σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος σε οποιαδήποτε φάση ο προμηθευ- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 8

9 τής του έργου το ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση του έργου στον επόμενο που θα κρίνει ότι η λύση αυτή είναι συμφέρουσα για το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή το Πρωτοδικείο Πειραιώς μπορεί να καλέσει τον α- νάδοχο εντός τακτής προθεσμίας να αποσύρει οποιοδήποτε εξοπλισμό έ- χει εγκαταστήσει. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο εξοπλισμός παραμένει υπέρ του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Άρθρο 12. Οριστική παραλαβή Ρήτρες καθυστέρησης. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αμέσως μετά την λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας (Άρθρο 10) η ο- ποία θα αρχίσει από την εγκατάσταση των προϊόντων λογισμικού ως περιγράφεται παρακάτω, αφού διαπιστωθεί τόσο στη φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας όσο και μετά από αυτή ότι δεν υπάρχουν κατασκευαστικά ή λειτουργικά προβλήματα του όλου έργου. Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω εμπίπτει η εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων με τη χρήση εικονικής πλατφόρμας, του υπάρχοντος MS Exchange Server, εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού backup, εγκατάσταση και ρυθμίσεις antivirus και εγκατάσταση SSL Certificate καθώς επίσης και της βάσης δεδομένων και μετάπτωσης των δεδομένων από την υπάρχουσα. Βασική προϋπόθεση για την Οριστική παραλαβή του εξοπλισμού είναι ότι κατά τον χρόνο σταθεροποίησης του συστήματος (δοκιμαστική λειτουργία) το Σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί και να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. Η Επιτροπή Παραλαβής θα παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου, σε όλες τις φάσεις του και ιδιαίτερα κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του. Ρήτρες καθυστέρησης. Αν η οριστική παραλαβή καθυστερήσει, λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή, ι- σχύουν τα του Άρθρου 11. Άρθρο 13. Εγγύηση καλής λειτουργίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού (server, συσκευή backup) για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για όλο το διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 9

10 Την απουσία εμφανών ή αφανών πραγματικών ελαττωμάτων, την ύπαρξη κάθε συμφωνημένης, εξυπονοούμενης ή τεκμαιρόμενης ιδιότητας και την καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Άρθρο 14. Εχεμύθεια. Ο Ανάδοχος και όσοι για λογαριασμό αυτού θα εργασθούν για την εκτέλεση του παρόντος έργου, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη αυτής, έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους καθοιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και ιδιωτικό απόρρητο. Ιδίως υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση τις ευθύνες που προκύπτουν από τα άρθρα 252, 253, 370 του ΠΚ του Ν2472/97 και των νόμων που προστατεύουν δικαστικές ή διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια, «περί προστασίας» του απορρήτου των πιο πάνω πληροφοριών υπόκειται πέραν των κατά νόμο ποινικών ή αστικών κυρώσεων σε διοικητικές όμοιες. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την εκτέλεση του έργου. Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας χωρίς την επίκληση άλλου σπουδαίου λόγου. Άρθρο 15. Συντήρηση. Μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει η περίοδος συντήρησης. Ο Ανάδοχος πρέπει να δεσμευτεί ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών που δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος του παρόντος έργου. Το ανωτέρω κόστος θα εμφανίζεται στην οικονομική προσφορά υπολογιζόμενο ανά έτος και ανά είδος χωρίς ΦΠΑ. Ρητώς διευκρινίζεται ότι αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο δεν θα αποτελέσουν οι υπηρεσίες συντήρησης. Εντούτοις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον το επιθυμεί (δικαίωμα προαίρεσης), να συνάψει με αυτόν ξεχωριστή σύμβαση για το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού, υπό τους αναφερόμενους στην προσφορά του Αναδόχου όρους, με μονομερές δικαίωμα ανανέωσής της κατ έτος. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 10

11 Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παρακάτω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες Υποχρεώσεις δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες. Να υπάρχει μόνο (1) προτεινόμενη λύση. Οι χειρόγραφες απαντήσεις οι διορθώσεις, τα σβησίματα, και τα ξέσματα συνεπάγονται τον αποκλεισμό της εταιρείας για την συγκεκριμένη προσφορά. 2 Σε κάθε απάντηση της εταιρείας να υπάρχει και παραπομπή της. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, να έχει υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται. 3 Δήλωση του Ν.1599/86 του εκπροσώπου της εταιρείας ή της επιχείρησης που δύναται να την δεσμεύσει οικονομικά, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από την αστυνομία ή δημόσια αρχή, ότι η εταιρεία έλαβε υπ όψη της και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους της όρους της παρούσας Ανακοίνωσης και των παραρτημάτων της. 4 Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της εταιρείας ότι αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη της πλήρους υλοποίησης του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση και στα παραρτήματα της. 5 Δήλωση της εταιρείας ότι δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου για της πληροφορίες που θα περιέλθουν σε αυτήν πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας του Έργου. 6 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εξυπηρετητής A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Εξυπηρετητής ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αριθμός ζητούμενων μονάδων Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο 1.3 Τύπος rack mounted 1.4 Ύψος 2U 1.5 Να αναφερθούν Πιστοποιητικά Ποιότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος κλπ 1.6 Να έχει ανακοινωθεί το μοντέλο από τον κατασκευαστή εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής πρότασης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 1.7 Αρχιτεκτονική 64-bit NAI 1.8 Ταχύτητα επεξεργαστή 2GHz 1.9 Αριθμός Εγκατεστημένων Επεξεργαστών Μέγιστος Αριθμός Επεξεργαστών Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή Μνήμη cache 15MB 1.13 Τεχνολογία Hyper Threading ΜΝΗΜΗ 1.14 Προσφερόμενη Μνήμη 32 GB 1.15 Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη 384 GB 1.16 Τύπος μνήμης DDR3 ECC Registered/Buffered ή ανώτερος 1.17 Ταχύτητα μνήμης 1333 MHz ΥΠΟΔΟΧΕΣ/ ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ/ ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.18 Σειριακή θύρα Video θύρα Θύρα (RJ-45) Ethernet Gigabit Θύρα διαχείρισης (RJ-45) Θύρα USB Υποδοχή για ποντίκι (PS/2 ή USB) Υποδοχή για πληκτρολόγιο (PS/2 ή USB) 1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ 1.25 Να αναφερθεί ο ελεγκτής (controller) δίσκων 1.26 Ο ελεγκτής (controller) των δίσκων να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής επίπεδα: RAID 0, RAID 1, NAI RAID 5, RAID 10, RAID Τύπος σκληρών δίσκων τεχνολογίας SATA ή SAS ή ανώτερης NAI 1.28 Hot plug NAI ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 12

13 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.29 Υποδοχές σκληρών δίσκων Προσφερόμενοι εσωτερικοί Ταχύτητα περιστροφής σκληρών δίσκων 15000rpm 1.32 Χωρητικότητα εκάστου δίσκου 300GB ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 1.33 Προσφερόμενος αριθμός τροφοδοτικών Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός τροφοδοτικών Hot plug NAI 1.36 Ισχύς (Watt) 750 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.37 Power on password NAI ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 1.38 Αριθμός Μονάδων Οπτική μονάδα DVD ROM ή ανώτερο KAΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 1.40 Μέγιστος αριθμός χρωμάτων 32 bit 1.41 Μέγιστη ανάλυση 1280 x 1024 ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.42 Ο κατασκευαστής πρέπει να ακολουθεί πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο οικογένειας ISO 9000 (9001, 9002 κτλ) ΔΙΑΦΟΡΑ 1.43 Ο διαχειριστής του server μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης στη θύρα διαχείρισης μπορεί να εκκινήσει ή να σταματήσει τον server μέσω γραφικού περιβάλλοντος και να έχει πλήρη απεικόνιση της κονσόλας αυτού (BIOS κ.α) Ελεγκτής (controller) SAS PCI-express με δύο εξωτερικές SAS θύρες επικοινωνίας, για σύνδεση με το υπάρχον SAN Storage σύστημα (HP P2000 G3 MSA Array System) καθώς και τα απαιτούμενα καλώδια διασύνδεσης για σύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας (διπλές οδεύσεις) 1.45 Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα ώστε να συνδεθεί σε υπάρχον KVM Switch 1.46 Εγγύηση τριών (3) ετών για ανταλλακτικά και εργασία ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 13

14 2. ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2 ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH) 2.1 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο. Το προϊόν θα πρέπει να είναι γνωστών κατασκευαστικών οίκων με επίσημη αντιπροσω- πεία στην Ελλάδα. 2.3 Τύπος rack mounted 2.4 Μέγιστο Ύψος 1U 2.5 Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησή του σε rack 2.6 Θύρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών διπλής χρήσης) Θύρες διπλής χρήσης (Dual-purpose) για δυνατότητα σύνδεσης οπτικών ινών για uplink Μεταφορά δεδομένων 10/100/1000 Mbps 2.9 Πρωτόκολλα μεταφοράς Ethernet/ Fast Ethernet/ Gigabit Ethernet 2.10 Τύπος Επικοινωνίας (Half duplex & Full duplex) 2.11 Μνήμη Flash (MB) Μνήμη RAM (MB) Switch fabric capacity (Gbps) Throughput 6 Μpps 2.14 Διαχείριση μέσω: Γραφικού περιβάλλοντος Command Line (CLI) NAI NAI 2.15 Αριθμός VLANs Πρωτόκολλα απομακρυσμένης πρόσβασης: SNMP v3 SSHv2 SSL RMON Πρωτόκολλα: IEEE IEEE 802.3u IEEE 802.1d IEEE 802.1Q IEEE 802.3ab IEEE 802.1p IEEE 802.3x IEEE 802.3ad (LACP) IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1ab ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 14

15 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 2.18 Eγγύηση 3 έτη 2.19 ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο κατασκευαστής πρέπει να ακολουθεί πιστοποιημένες διαδικασίες σύμφωνα με το πρότυπο οικογένειας ISO 9000 (9001, 9002 κτλ) 3. Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Removable Disk Library - Bakup) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3 Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Removable Disk Library - Bakup) 3.1 Εξωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου RDX 3.2 Αριθμός μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής. 3.4 Χωρητικότητα του μέσου αποθήκευσης χωρίς συμπίεση (MB) Δυνατότητα συμπίεσης 2:1 3.6 Μέγιστη υποστηριζόμενη native χωρητικότητα 12TB 3.7 Υποδοχές αποθηκευτικών μέσων Data Transfer Rate (MB/sec) Θύρες διασύνδεσης: Dual Gigabit Ethernet NAI 3.11 Ενσωματωμένη δυνατότητα deduplication. NAI 3.10 Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP NAI 3.14 Συμβατότητα με το ζητούμενο λογισμικό διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards, certifications. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 15

16 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑΣ, ANTIVIRUS, ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ SSL A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ DOMAIN CONTROLLERS Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2008 R2 Standard Edition Government Open Value ή νεώτερο διαθέσιμο με τις τελευταίες ενημερώσεις. Το λογισμικό θα πρέπει να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα (Ministry Of Justice Hellas - Contact: Melissourgos Iakovos, Address: Messogion 96- Athens, Postal Code: 11527), η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς του σε άλλον εξυπηρετητή. Το λειτουργικό σύστημα θα συνοδεύεται από τον απαιτούμενο αριθμό αδειών χρήσης. 4.2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Virtualization Λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης εικονικών μηχανών που να καλύπτει τις ανάγκες του έργου Το λογισμικό να επιτρέπει την αξιοποίηση και χρήση απεριόριστων πυρήνων (cores) ανά φυσικό επεξεργαστή Το λογισμικό να επιτρέπει την αξιοποίηση και χρήση απεριόριστων φυσικών επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή (host) Αριθμός ιδεατών επεξεργαστών (vcpus) ανά ιδεατή μηχανή (VM) Να υποστηρίζει τουλάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα σε τελευταίες εκδόσεις/διανομές. Microsoft OS Linux 4.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BACKUP Λογισμικό Backup το οποίο να είναι συμβατό (σε περίπτωση ανάκτησης δεδομένων) με το υφιστάμενο λογισμικό Symantec Backup Exec Να προσφερθούν οι παρακάτω άδειες - Μία (1) άδεια για Windows Server - Μία (1) άδεια agent για Linux Server Υποστήριξη για τρία (3) έτη 4.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ANTIVIRUS Να αναφερθεί το προσφερόμενο προϊόν και η εταιρεία κατασκευής Να αναφερθεί η προσφερόμενη έκδοση (Version / Release) του λογισμικού antivirus Άδειες που απαιτούνται: 1x Windows Server 1x MS Exchange Server 3x Linux 20x Windows Desktops ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 16

17 4.4.4 Το λογισμικό antivirus που θα εγκατασταθεί στους servers πρέπει να είναι της ίδιας εταιρείας με το λογισμικό που θα εγκατασταθεί στους χρήστες Συχνή ενημέρωση με τις νέες εκδόσεις οι οποίες να καλύπτουν ικανοποιητικά όλους τους νεοεμφανιζόμενους ιούς Κεντρική διαχείριση της εγκατάστασης και διαχείρισης των ρυθμίσεων για το σύνολο των υπό προ- στασία συστημάτων Παρακολούθηση των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο Παραγωγή μηνυμάτων ειδοποίησης για την παρουσία ιών Συμβατότητα με Microsoft Exchange Server Ανίχνευση και καθαρισμό όλων των σημείων εισόδου καθώς και - Internet εφαρμογών (εισερχομένων και εξερχόμενων) Εις βάθος έλεγχος κατάστασης των s και των attachments αυτών Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows 2008,2012,2003,7,XP/2000/Windows, Linux 4.5 Ψηφιακό Πιστοποιητικό (SSL Certificate) Να προσφερθεί ψηφιακό πιστοποιητικό SSL Certificate για χρήση στον υπάρχοντα WEB Server της υπηρεσίας με διάρκεια ισχύος τριών (3) ετών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Υπηρεσίες εγκατάστασης προσφερόμενου εξοπλισμού (φυσική τοποθέτηση εντός υπάρχοντος ικριώματος, διασύνδεση με δίκτυο τροφοδοσίας ρεύματος, διασύνδεση με δικτυακό περιβάλλον φορέα.) Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού virtualization και διαμόρφωσης ιδεατών μηχανών (Virtual Machines) Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού λειτουργικών συστημάτων και ένταξης στον πληροφοριακό περιβάλλον του φορέα. 5.2 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξυπηρετητή Εφαρμογών Διαδικτύου και MS Exchange Server στο νέο περιβάλλον 5.3 Υπηρεσίες Μετάπτωσης θυρίδων χρηστών (mail boxes) από το παλαιό στο νέο περιβάλλον αλληλογραφίας 5.4 Υπηρεσίες εγκατάστασης και ρυθμίσεις λογισμικού Antivirus στα προβλεπόμενα συστήματα του φορέα. 5.5 Υπηρεσίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης SSL Certificate στην ιστοσελίδα του φορά ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθ.Πρωτ.: Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις.. ημέρα και ώρα. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 1), Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς, o οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και 2) Η εταιρεία με την επωνυμία..που εδρεύει στο. Αττικής, οδός., Τ.Κ.., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με τον αριθμό φύλλου.. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που εκδόθηκε στις από τον., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο.., οδός., κάτοχο του υπ αριθμ ΔΑΤ.., που θα αποκαλείται στο εξής «προμηθευτής», προβήκαμε στη σύνταξη της παρούσας σύμβασης και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω: 1) Η πρώτη των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της: Α) Τημε αριθμό πρωτ απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ, που έλαβε κατά την.. συνεδρίαση του(σχετ υπ αριθμ πρόταση του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων )με την οποία δεσμεύτηκε συνολική πίστωση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑγια την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού μέρους και υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων) στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και συγκεκριμένα σε βάρος α) του ΚΑΕ 9742(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) β) του ΚΑΕ 9769(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού. συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την προμήθειαλογισμικού (S/W) και γ) του ΚΑΕ 0419(α)προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού. συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων, και Β) Τη με αριθμό πρωτ.. έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατακύρωση αυτού α ν α θ έ τ ε ι στην δεύτερη των συμβαλλομένων την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής υλικού, λογισμικού μέρους και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και μετάπτωσης δεδομένων, στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 18

19 ΤΙΜΗ Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των.. ευρώ και δ λεπτών (.. )συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και εξ αυτού α) σε βάρος του ΚΑΕ 9742(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού με ΦΠΑ (.. ), β) σε βάρος του ΚΑΕ 9769(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού. Ευρώ και με ΦΠΑ( ), γ) σε βάρος του ΚΑΕ 0419(α) προϋπολογισμού του έτους 2013 ποσού Τ. Ευρώ και με ΦΠΑ (.. ). ΠΛΗΡΩΜΗ Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει εξ ολοκλήρου σε ευρώ και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν για το Δημόσιο. Κάθε τιμολόγιο αγοράς ή συντήρησης θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Το έργο θα υλοποιηθεί όπως περιγράφεται στην προσφορά του προμηθευτή η οποία είναι δεσμευτική. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί μέχρι την.ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή η δε οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μέχρι την. ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα προκαλέσει την επιβολή κυρώσεων, μετά από εισήγηση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και σχετική απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ. Η καθυστέρηση παράδοσης του έργου από τον προμηθευτή, με υπαιτιότητα του, συνεπάγεται αυτοδικαίως προς όφελος του ΤΑΧΔΙΚ και σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση: α) Με το 2,5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Η καθυστέρηση περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του προβλεπόμενου χρόνου. β) Με 5% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης, στην περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το παραπάνω διάστημα. Τα ανωτέρω κατά περίπτωση ποσοστά ρήτρας καθυστέρησης υπολογίζονται επί της συμβατικής ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σελίδα 19

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα