ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/ Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 11/03/2014, στον Ελληνικό Τύπο στις 14/03/2014 και την ιστοσελίδα της εταιρείας προστίθενται οι ακόλουθες Κατηγορίες Υλικών: Ι) Ερμάρια ρυθμιστών & μετρητών - Κονσόλες μετρητών ΙΙ) ιάφορα Εξαρτήματα - βάνες σύνδεσης ρυθμιστών μετρητών III) Χυτοσιδηρά Καλύμματα Φρεατίων/ Ανθρωποθυρίδες - Πλαστικά καπάκια φρεατίων βανών παροχής IV) Οικιακοί Σταθμοί ρύθμισης μέτρησης - Υπόγειοι ρυθμιστές V) Οικιακοί Ρυθμιστές σε Επίτοιχο Ερμάριο VI) ιατάξεις Ρύθμισης Mέτρησης P in/out 4/0,1bar (RMS), Σταθμοί Ρύθμισης Μέτρησης Εμπορικών πελατών P in/out 4/0,3bar (MRS) VII) Πίλαρ διάφορα Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. Τα τυπικά δικαιολογητικά και δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας που απαιτούνται να υποβληθούν είναι τα αναφερόμενα στην από 11/03/2014 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης: Μ01/ Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της άνω Προκήρυξης. 2. Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα/επάρκειά του μέσω των εξής εγγράφων: i. Αναλυτική περιγραφή της εταιρείας (company profile) η οποία να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, έτος έναρξης εργασιών, τις εγκαταστάσεις, το διαθέσιμο εξοπλισμό, τον αριθμό του μόνιμου και νόμιμα απασχολούμενου προσωπικού, την οργανωτική δομή της εταιρείας, το πελατολόγιό της καθώς επίσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την εταιρεία. ii. Κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2012, 2013 και 2014). Ο κατάλογος πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε σύμβαση: 1) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 2) Προϋπολογισμός της σύμβασης, 3) Έναρξη και λήξη της σύμβασης και 4) Αγοραστής των υλικών της σύμβασης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iii. Υπεύθυνη ήλωση του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την τελευταία 3ετία (2012, 2013 και 2014) σε προμήθειες των Υλικών της Κατηγορίας ή των Κατηγοριών για τις οποίες συμμετέχει. Η Υπεύθυνη ήλωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που υποβάλλεται σύμφωνα με το (ii) ανωτέρω. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iv. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Υποψηφίου, κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα.

2 v. Συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Ι με τα στοιχεία των προσφερόμενων υλικών (κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, κωδικοί ή σύντομη περιγραφή των υλικών προς αξιολόγηση). vi. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Κατασκευαστή των υλικών (όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα), κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα. vii. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών μέσω αναλυτικών καταλόγων, σχεδίων, τεχνικών φυλλαδίων, κλπ. στα οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιγραφή των προσφερόμενων υλικών, ανά κατηγορία, καθορίζονται στο Τεύχος των Ειδικών Όρων Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). viii. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) των υλικών τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Για τα υλικά που δεν απαιτείται CE θα πρέπει να προσκομιστούν δείγματα πιστοποιητικών ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, στα οποία θα αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί τα υλικά, ή/ και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. ix. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου σχετικά με τη συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. x. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης προμήθειας, τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). xi Βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με το χρόνο εγγύησης των υλικών της προμήθειας. Σημειώνεται ότι: στην περίπτωση των υλικών των Ομάδων IV, V, VI και VII, θα πρέπει να προσκομιστεί εγγύηση των κατασκευαστών όλων των βασικών υλικών που περιλαμβάνονται στο τελικό υλικό, καθώς και του κατασκευαστή του τελικού υλικού. Αν ο χρόνος εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι μικρότερος των δύο (2) ετών, τότε o Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση για το διάστημα που υπολείπεται. xii. Κατάλογος με αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. Εάν δεν υπάρχουν αποκλίσεις θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του Υποψηφίου, όπου θα δηλώνεται «ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ». 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/ Οι Υπηρεσίες εμπίπτουν, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ στις κατηγορίες με αριθμούς αναφοράς CPV: , , , , , , , , , , , , , , Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015 και παρελήφθη από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015,

3 σύμφωνα με τα στοιχεία της ως άνω Υπηρεσίας. Επίσης, περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης έχει δημοσιευτεί: -στην Τράπεζα εδομένων TED -σε τρεις (3) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας -στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τη διεύθυνση Η παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής, ιαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα παραλάβουν τα διαγωνιστικά τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής, αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: ιεύθυνσης ιαγωνισμών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω ιαγωνισμού. 5. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο Πίνακας των δυνητικών προμηθευτών θα ισχύει για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισής του. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω Συστήματος Προεπιλογής, δημοσιεύοντας ετησίως την Πρόσκληση για την ύπαρξη Συστήματος Προεπιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του Πίνακα, με εξαίρεση τους τελευταίους πέντε (5) μήνες της εν λόγω περιόδου. 6. Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Υποψήφιο εφόσον αυτός τυγχάνει φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου με προσωπική υποβολή ή ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier), οποτεδήποτε μέχρι την 22/06/2015. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο σύστημα προεπιλογής θα εξετάζονται περιοδικά από επιτροπή της ΕΠΑ Αττικής και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται ανά τρίμηνο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Κάθε φορά που εφαρμόζεται ή ανανεώνεται (μέσω δημοσίευσης) ένα σύστημα Αξιολόγησης και Κατάταξης Προμηθευτών ορίζεται η αρχική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής. Η ημερομηνία κατάθεσης δεν είναι δεσμευτική και δεν προκαλεί τον αυτόματο αποκλεισμό των Υποψηφίων που παρουσίασαν και κατέθεσαν τους φακέλους πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας, αλλά μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησής τους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν. Για τους σκοπούς του παρόντος ως αρχική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 22/06/2015.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G2,5/G4 ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 350*485*195 ΤΕΜ ΕΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590*250 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450*600*260 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 550*650*340 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 580*800*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 650*900*420 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 800*1100*450 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΤΕΜ >> ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 6 ΜΕ ΒΑΣΗ -ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ G 10 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 100 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΕΜ ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 6-R x245x175 ΤΕΜ ΕΠΑ_ ΕΠΙΤ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 65- R x350x200 ΤΕΜ >> ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G4 -G6 ΤΕΜ ΕΠΑ_LP ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G10 -G16 - G 25 ΤΕΜ >>

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 1" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 11/2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ANSI 150 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" PN16 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x1" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2"x 1 1/2" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2"x 2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΑΣΤΟΙ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4" ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1''1/2Χ1''1/4 ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ /ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ3/4" ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 20Χ3/4'' ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >>

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ1"1/4 ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ20Χ3/4" ΤΕΜ PEMS 15/ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ32Χ3/4" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ 32Χ1'' ΑΡΣΕΝ.ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 63Χ1"1/2 ΑΡΣΕΝ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 3/4" ΤΕΜ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 1 1/4" >> ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G40 DN 80 ΤΕΜ ΕΠΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G65 DN 80 ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G100 DN 80 ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2" ΤΕΜ ΕΠΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 2,5-G4, 1"1/4 ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 10-G16, 2" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 25, 2"1/2 ΤΕΜ >>

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ ΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜ ΕΠΑ LP-002 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ350 ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ300 ΤΕΜ >> ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΒΑΛ 40tn Φ350Χ250 ΤΕΜ >> ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ A ΒΑΝΟΣΤΑΣΙOY 40tn 75X75 ΤΕΜ ΕΠΑ- ΜΡ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ Φ 400 ΤΕΜ ΕΠΑ MR ΧΥΤ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 50X60cm -25tn ΤΕΜ >>

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G4-6m3/h ΤΕΜ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G6-10m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G10-16m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G16-25m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G25-40m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G40-65m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G65-100m3/h ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 25m3/h ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 010 & ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ- 013 & ΕΠΑ-014 ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 50m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 75m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 100m3/h ΤΕΜ >>

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 6m3/h -ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar,, 6m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 40m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ-008 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VΙ : ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Pin/out 4/0,1bar (RMS) - ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Pin/out 4/0,3bar (MRS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΥΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 130m3/h ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 200m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 325m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 520m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 850m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 1300m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 2080m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΜΟΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ( ή/και ΜΕΤΡΗΣΗΣ) εως 100mbar ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΡΥΘΜΙΣTΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 4/0,025bar, 150Nm3/h ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ 18 - ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ Corrector) TEM ΕΠΑ- MR - 003

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII: ΠΙΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΛΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) PILLAR ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR ΓΙΑ ΥΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ >> PILLAR ΒΙΟΜΗΧ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 10, 11 & 12 ΤΕΜ PILLAR ΒΙΟΜ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 1,2,3,4 & 21 ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -011, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR MEIKTONOMΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΤΕΜ EΠΑ PILLAR KΑΘΟ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ΦΕΚ 4.14 ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 14" ΤΕΜ ΑΡΘΡΟ 4.12 ΦΕΚ 1552/ MS ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 8" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 6" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 11/4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 18" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ MRS" ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" ΤΕΜ >>

12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ IΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

13 UΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : Ερμάρια Μετρητών/Ρυθμιστών, Κονσόλες 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών α) Ερμάρια Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Κατασκευαστικό Σχέδιο των Ερμαρίων στο οποίο θα αποτυπώνονται κατ ελάχιστον οι εξωτερικές διαστάσεις τους, οι διστάσεις του ανοίγματος (πόρτα), η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης (στα ερμάρια των μετρητών). Αναφορά στο υλικό κατασκευής του ερμαρίου, στο πάχος του υλικού και στο είδος της βαφής (όπου προβλέπεται). Σημειώνεται ότι όπου δεν αναφέρεται το υλικό κατασκευής του ερμαρίου, θα γίνουν αποδεκτές προσφορές πλαστικών ή/και μεταλλικών κουτιών (είναι είτε ΙΝΟΧ, είτε γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με primer και ηλεκτροστατική βαφή), σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της ΕΠΑ. Αναφορά στον τύπο της κλειδαριάς που θα φέρουν τα ερμάρια (κλειδί τριγωνικού τύπου). Περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΠΑ 008 και ΕΠΑ 009. Περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου στήριξης των μετρητών εντός των ερμαρίων (βάση στήριξης στην πλάτη ή στη βάση του ερμαρίου). Η πόρτα του ερμαρίου θα ανοίγει στις 180 ο. Εφόσον αυτό δεν τηρείται, θα πρέπει να περιγράφεται επακριβώς και να αποτυπώνεται στο σχέδιο που θα υποβληθεί ο τρόπος ανοίγματος του ερμαρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργικότητά του από την Επιτροπή Αξιολόγησης. β) Κονσόλες Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Περιγραφή της κατασκευής και σχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαστάσεις και ο τρόπος στήριξης (οπές, ούπατ, κλπ). 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Τα ερμάρια θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από δηλώσεις συμμόρφωσης (ή πιστοποιητικά τύπου 2.2 κατά ΕΝ 10204), όπου θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για ιχνηλασιμότητα των παραδιδόμενων ερμαρίων. είγμα δήλωσης συμμόρφωσης/ πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβληθεί προς αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 12.B, παράγραφο vii του Τεύχους της Πρόσκλησης. Τα αναφερόμενα πρότυπα δοκιμών στις προδιαγραφές ερμαρίων των επίτοιχων ρυθμιστών (ΕΠΑ_008) και ερμαρίων μετρητών (ΕΠΑ_009) αποτελούν τα επιθυμητά από την ΕΠΑ Αττικής, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά και εναλλακτικά πρότυπα δοκιμών π.χ. Εθνικά πρότυπα χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, εφόσον οδηγούν αποδεδειγμένα σε ανάλογο αποτέλεσμα. Την ευθύνη της σχετικής τεκμηρίωσης φέρει ο Κατασκευαστής Προμηθευτής και αξιολογεί η ΕΠΑ Αττικής. Συγκεκριμένα ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδυναμίας των προτεινόμενων από αυτόν προτύπων με τα αναφερόμενα στις παραπάνω

14 προδιαγραφές, το οποίο θα έχει εκδοθεί από Φορέα επιθεώρησης. Τυχόν διαφορές στις απαιτήσεις μεταξύ των προτύπων θα πρέπει να επισημαίνονται από το Φορέα, προκειμένου να αξιολογηθούν από την ΕΠΑ Αττικής. Για τις ανάγκες τις αξιολόγησης η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών του ιαγωνισμού δύναται να ζητήσει δείγματα των προσφερόμενων υλικών. UΚατηγορία ΙΙ: Εξαρτήματα / Βάνες σύνδεσης μετρητών- ρυθμιστών 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά μοντέλα βανών, εξαρτημάτων, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. 2. U ιευκρινίσεις Οι φλάντζες των μετρητών δε θα συνοδεύονται από παρεμβύσματα, κοχλίες και περικόχλια, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Τα ορειχάλκινα ρακόρ των μετρητών δε θα συνοδεύονται από τα ελαστικά παρεμβύσματα, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Για τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια Τεχνική Προδιαγραφή, (π.χ ορειχάλκινα συστολικά ρακόρ), θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους για χρήση Φ.Α. με την προσκόμιση πιστοποιητικών που θα παραπέμπουν στο κατά περίπτωση ισχύον πρότυπο για υλικά φυσικού αερίου. UΚατηγορία ΙΙΙ 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικοί τύποι υλικών, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις βάσει των σχετικών προδιαγραφών. 2. U ιευκρινίσεις Στην περίπτωση που δεν τεκμαίρεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων φρεατίων με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 124, θα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση του κατασκευαστή, συνοδευόμενη από αποτελέσματα πρόσφατων ελέγχων των βασικών ιδιοτήτων που ορίζονται στην προδιαγραφή (υλικό κατασκευής, αντοχή, κλπ). Οι κωδικοί και θα ακολουθούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 της προδιαγραφής ΕΠΑ 014.

15 UΚατηγορία IV 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών Uα) Απαιτήσεις Οικιακών Σταθμών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης του μετρητή σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων μετρητών και ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται υλικά που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. Για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών σταθμών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. Uβ) Απαιτήσεις Υπόγειων Ρυθμιστών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησής τους καθώς και οι διαστάσεις του ερμαρίου. Περιγραφή του προτεινόμενου καπακιού επιφανείας (είτε του ερμαρίου είτε του πρόσθετου καλύμματος). φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των τελικών υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). περιγραφή του τρόπου αποστράγγισης του ερμαρίου.

16 περιγραφή του σετ εξαερισμού του υπόγειου ερμαρίου. Σημειώνεται ότι : α) το μήκος του σωλήνα εξαερισμού θα είναι κατ ελάχιστο 8μ. β) θα πρέπει να προβλέπεται κάλυμμα του ελεύθερου άκρου του σωλήνα εξαερισμού (ένα κομμάτι πλέγμα και ένα προστατευτικό καπάκι που θα προσαρμόζεται στο ένα άκρο του, με στόχο να εμποδίζεται η εισαγωγή ξένων σωμάτων). γ) Επιθυμητή επίσης είναι η χρήση ενός σταθερού κομματιού σωλήνα μήκους περίπου 40cm, μέσω του οποίου θα διέρχεται το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα για να καταλήξει στη συνέχεια στο προστατευτικό καπάκι, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο σταθερή στήριξη στον τοίχο της παροχής. Σημειώνεται ότι, εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο ρυθμιστή που έχει εγκριθεί. 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο οικιακού σταθμού δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Η είσοδος και έξοδος των διαφραγματικών μετρητών G40, G65 και G100 θα είναι στο πάνω μέρος του μετρητή και όχι πλευρικά. Στους μετρητές των οικιακών σταθμών θα υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) σε scanner code 128, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή των διαφραγματικών μετρητών ΕΠΑ 001. Τo barcode των μετρητών θα είναι προ-εκτυπωμένο από τον κατασκευαστή στην οθόνη ένδειξης της μέτρησης. Για επείγουσες παραγγελίες μικρών ποσοτήτων που προέρχονται από το στοκ των κατασκευαστών είναι αποδεκτό κατ εξαίρεση να επικολλάται (ετικέτα) στο σώμα του μετρητή σε σημείο -κατά το δυνατόπαραπλήσιο της οθόνης ένδειξης της μέτρησης. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). Οι ρυθμιστές σε υπόγειο ερμάριο θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από τα εξής: o οδηγία εγκατάστασης υπόγειου ρυθμιστή (υπόστρωμα, στεγανοποίηση). o οδηγία συναρμογής κουτιού και υλικό στεγανοποίησης επιμέρους τμημάτων του κουτιού. o Στυπιοθλίπτες για την είσοδο και την έξοδο του αγωγού από το κουτί. UΚατηγορία V: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.).

17 κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, κλπ. σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών ρυθμιστών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο ρυθμιστή δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). UΚατηγορία VΙ: RMS, MRS U1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.) Όπου προτείνονται εναλλακτικά επιμέρους υλικά, θα πρέπει να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια για όλα τα εναλλακτικά υλικά. Πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στην καμπίνα του σταθμού, οι διαστάσεις της καμπίνας, κλπ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την προδιαγραφή εναλλακτικά χρήση μετρητή rotary ή τουρμπίνας θα πρέπει να προτείνονται από τον προμηθευτή και οι δύο τύποι μετρητών.

18 Περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου διορθωτή όγκου (θα τοποθετείται μόνο κατόπιν σχετικής ζήτησης της ΕΠΑ Αττικής) και επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων της προδιαγραφής ΕΠΑ- MR-003. Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται μετρητές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. 2. U ιευκρινίσεις Είσοδος και Έξοδος σταθμού : Στην είσοδο και την έξοδο όλων των υπό προμήθεια σταθμών και διατάξεων θα περιλαμβάνονται και τα μεταβατικά εξαρτήματα που προβλέπονται στις σχετικές προδιαγραφές καθώς και figure 8 (όπου απαιτείται). Για τους σταθμούς τύπου MRS, δυναμικότητας έως και 325Nm3/h (ΜRS 4.250), η καμπίνα θα είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε στο σημείο τοποθέτησης του μετρητή να υπάρχει θυρίδα ανάγνωσης της ένδειξης του μετρητή. Η θυρίδα αυτή θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να πληροί τις λοιπές προδιαγραφές του κελύφους. Κατά περίπτωση, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τοποθέτηση θυρίδας και σε σταθμούς MRS μεγαλύτερης δυναμικότητας. Στη ρυθμιστική διάταξη 150 κυβικών, με πίεση εξόδου 25mbar (κωδικός ) θα περιλαμβάνεται το σύνολο του αναφερόμενου στην ΕΠΑ-MR-013 εξοπλισμού εκτός της μονωτικής φλάντζας στην έξοδο και του μετρητή. Οι μετρητές που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και τους σταθμούς θα πρέπει να φέρουν barcode 20ψηφίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση ανάθεσης οποιουδήποτε από τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τελική λίστα υλικών και κατασκευαστικό σχέδιο προς επιβεβαίωση και έγκριση, εντός μίας εργάσιμης εβδομάδας, από την υπογραφή της σύμβασης/ ανάθεσης. UΚατηγορία VIΙ: Πίλαρ Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών Uα) Απαιτήσεις Περιγραφής Πίλαρ : αναλυτικός κατάλογος ή/και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τελικών υλικών ή/και των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια και φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών.

19 Uβ) Απαιτήσεις Περιγραφής Μονωτικών Συνδέσμων : υπόδειγμα φακέλου σχεδιασμού του μονωτικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 1552 (για τους συγκολλητούς μονωτικούς συνδέσμους) ή στη συνημμένη τεχνική περιγραφή (για τους φλαντζωτούς μονωτικούς συνδέσμους). 2. U ιευκρινίσεις Πέραν της ισχύουσας τεχνικής προδιαγραφής για τα πίλαρ με α/α 1-4, ισχύει και η επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή για τους μεταδότες θερμοκρασίας. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι συγκολλητών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1552 και της προδιαγραφής της ΕΠΑ MS 17-01/REV8. Ωστόσο στη φάση της παραγγελίας, ως προς τον υπολογισμό της ροπή κάμψης θα ακολουθηθούν τα κάτωθι: Η πίεση σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα υπολογίζεται ως εξής: o Πίεση σχεδιασμού του σωλήνα + (18xM)/ 3,14G 3 o o G: H διάμετρος στη θέση αντίδρασης του φορτίου παρεμβύσματος Μ: Ροπή κάμψης ισοδύναμη με αυτή που απαιτείται για να προκαλέσει κατά μήκος τάση τουλάχιστον ίση με το 30% του SMYS Η επάρκεια του ως άνω σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα επαληθευτεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο του ΦΕΚ 1530/2006 μέθοδο, μετά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι φλαντζωτών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής.

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/022014 Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ09/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ09/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ09/092016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την προμήθεια Ρυθμιστών χαμηλής πίεσης (για σύνδεση οικιακών παροχών)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ03/ ΤΕΥΧΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ03/ ΤΕΥΧΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ03/092014 ΤΕΥΧΟΣ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: Μ01/022014 1. Γενικά Η Εταιρεία Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: Μ01/022014 1. Γενικά Η Εταιρεία Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Gov t Gazette 1552B (24/10/2006) GAS DISTRIBUTION STEEL NETWORK REGULATION, MAX OPERATION PRESSURE 19 BAR

Gov t Gazette 1552B (24/10/2006) GAS DISTRIBUTION STEEL NETWORK REGULATION, MAX OPERATION PRESSURE 19 BAR Gov t Gazette 1552B (24/10/2006) GAS DISTRIBUTION STEEL NETWORK REGULATION, MAX OPERATION PRESSURE 19 BAR 4.4 Steel fittings 4.4.1 Scope This chapter specifies steel fittings used in the construction of

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV σελ. 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) 1.1-223 2 1-223-2 3 1-228-1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ10/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ10/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ10/092016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την προμήθεια υλικών συναρμολόγησης μετρητών/ ρυθμιστών» ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Παταριού με ράφια - Ραφοπάταρο» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 24-08-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 124 - ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΕΛΑΤΟΣ) ΠΡΟΙΟΝΤΑ: - ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΟΜΑΔΑ Α15 - ΟΜΑΔΑ Β125 - ΟΜΑΔΑ C250 - ΟΜΑΔΑ D400 - ΟΜΑΔΑ E600 (κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application.

Version: 1.0 Page: 1/27 Date: HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO. Range of Application. 1/27 Range of Application 2/27 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ16/102015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ16/102015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ16/102015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την προμήθεια Μετρητών τύπου Τurbine και Rotary» ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΤΑΙΡEΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6 ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης 5700 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 5/07/06

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ υδραυλις Ε.Π.Ε Βαλβίδες ελαστικής εμφράξεως Hawle Αυστρίας ΡΝ 16, εποξειδικής βαφής Κατάλληλες για πόσιμο νερό, δίκτυα αποχέτευσης, βιομηχανικές εφαρμογές Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG-40 DIN 1693

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE riplines & Fittings Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALARIP PALARIP-FC PALARIP-SLIM PALARIP-TAPE riplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες PALARIP O.. mm 3496 PALARIP PE Embodied ripline Σταλακτηφόρος Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1 Τροποποίηση του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης Στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος,

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος, Α.Π.: 374 Σίνδος, 11.12.2015 Έρευνα αγοράς για την «προμήθεια (1) ενός Μηχανήματος Βαφής και (1) ενός μηχανήματος κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ραφιών βαρέως τύπου και Προβολικών Ραφιών» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 19-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 97/2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NSN PN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 97/2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NSN PN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Ανήκει στο Φ.800/188/13/Σ.298 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 97/2013 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΣ, 05-09-2013 A/A ΕΝΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 30-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές: Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών: 1. Π. Τζάλλας 2. Κ. Καλπούζος 3. D.

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές: Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών: 1. Π. Τζάλλας 2. Κ. Καλπούζος 3. D. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ Ταχ. ιεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100 ANAΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Στοιχεία διαγωνισμού. 1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης. Αριθμός διαγωνισμού: 2/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Στοιχεία διαγωνισμού. 1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης. Αριθμός διαγωνισμού: 2/2015 Σελίδα 1 από 8 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Στοιχεία διαγωνισμού Αριθμός διαγωνισμού: 2/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια γαλβανισμένων ελικοτομημένων εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θες/νίκη 12.5.2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1504 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα σελ. 1. Θέμα Πρόσκλησης 2 2. Αντικείμενο Παρεχόμενων Υπηρεσιών 2 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Κάδων Συλλογής Αποβλήτων Λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΜΒΒ) Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα