ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/ Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 11/03/2014, στον Ελληνικό Τύπο στις 14/03/2014 και την ιστοσελίδα της εταιρείας προστίθενται οι ακόλουθες Κατηγορίες Υλικών: Ι) Ερμάρια ρυθμιστών & μετρητών - Κονσόλες μετρητών ΙΙ) ιάφορα Εξαρτήματα - βάνες σύνδεσης ρυθμιστών μετρητών III) Χυτοσιδηρά Καλύμματα Φρεατίων/ Ανθρωποθυρίδες - Πλαστικά καπάκια φρεατίων βανών παροχής IV) Οικιακοί Σταθμοί ρύθμισης μέτρησης - Υπόγειοι ρυθμιστές V) Οικιακοί Ρυθμιστές σε Επίτοιχο Ερμάριο VI) ιατάξεις Ρύθμισης Mέτρησης P in/out 4/0,1bar (RMS), Σταθμοί Ρύθμισης Μέτρησης Εμπορικών πελατών P in/out 4/0,3bar (MRS) VII) Πίλαρ διάφορα Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. Τα τυπικά δικαιολογητικά και δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας που απαιτούνται να υποβληθούν είναι τα αναφερόμενα στην από 11/03/2014 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης: Μ01/ Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της άνω Προκήρυξης. 2. Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα/επάρκειά του μέσω των εξής εγγράφων: i. Αναλυτική περιγραφή της εταιρείας (company profile) η οποία να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, έτος έναρξης εργασιών, τις εγκαταστάσεις, το διαθέσιμο εξοπλισμό, τον αριθμό του μόνιμου και νόμιμα απασχολούμενου προσωπικού, την οργανωτική δομή της εταιρείας, το πελατολόγιό της καθώς επίσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την εταιρεία. ii. Κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2012, 2013 και 2014). Ο κατάλογος πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε σύμβαση: 1) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 2) Προϋπολογισμός της σύμβασης, 3) Έναρξη και λήξη της σύμβασης και 4) Αγοραστής των υλικών της σύμβασης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iii. Υπεύθυνη ήλωση του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την τελευταία 3ετία (2012, 2013 και 2014) σε προμήθειες των Υλικών της Κατηγορίας ή των Κατηγοριών για τις οποίες συμμετέχει. Η Υπεύθυνη ήλωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που υποβάλλεται σύμφωνα με το (ii) ανωτέρω. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iv. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Υποψηφίου, κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα.

2 v. Συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Ι με τα στοιχεία των προσφερόμενων υλικών (κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, κωδικοί ή σύντομη περιγραφή των υλικών προς αξιολόγηση). vi. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Κατασκευαστή των υλικών (όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα), κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα. vii. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών μέσω αναλυτικών καταλόγων, σχεδίων, τεχνικών φυλλαδίων, κλπ. στα οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιγραφή των προσφερόμενων υλικών, ανά κατηγορία, καθορίζονται στο Τεύχος των Ειδικών Όρων Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). viii. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) των υλικών τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Για τα υλικά που δεν απαιτείται CE θα πρέπει να προσκομιστούν δείγματα πιστοποιητικών ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, στα οποία θα αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί τα υλικά, ή/ και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. ix. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου σχετικά με τη συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. x. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης προμήθειας, τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). xi Βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με το χρόνο εγγύησης των υλικών της προμήθειας. Σημειώνεται ότι: στην περίπτωση των υλικών των Ομάδων IV, V, VI και VII, θα πρέπει να προσκομιστεί εγγύηση των κατασκευαστών όλων των βασικών υλικών που περιλαμβάνονται στο τελικό υλικό, καθώς και του κατασκευαστή του τελικού υλικού. Αν ο χρόνος εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι μικρότερος των δύο (2) ετών, τότε o Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση για το διάστημα που υπολείπεται. xii. Κατάλογος με αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. Εάν δεν υπάρχουν αποκλίσεις θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του Υποψηφίου, όπου θα δηλώνεται «ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ». 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/ Οι Υπηρεσίες εμπίπτουν, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ στις κατηγορίες με αριθμούς αναφοράς CPV: , , , , , , , , , , , , , , Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015 και παρελήφθη από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015,

3 σύμφωνα με τα στοιχεία της ως άνω Υπηρεσίας. Επίσης, περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης έχει δημοσιευτεί: -στην Τράπεζα εδομένων TED -σε τρεις (3) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας -στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τη διεύθυνση Η παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής, ιαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα παραλάβουν τα διαγωνιστικά τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής, αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: ιεύθυνσης ιαγωνισμών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω ιαγωνισμού. 5. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο Πίνακας των δυνητικών προμηθευτών θα ισχύει για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισής του. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω Συστήματος Προεπιλογής, δημοσιεύοντας ετησίως την Πρόσκληση για την ύπαρξη Συστήματος Προεπιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του Πίνακα, με εξαίρεση τους τελευταίους πέντε (5) μήνες της εν λόγω περιόδου. 6. Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Υποψήφιο εφόσον αυτός τυγχάνει φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου με προσωπική υποβολή ή ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier), οποτεδήποτε μέχρι την 22/06/2015. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο σύστημα προεπιλογής θα εξετάζονται περιοδικά από επιτροπή της ΕΠΑ Αττικής και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται ανά τρίμηνο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Κάθε φορά που εφαρμόζεται ή ανανεώνεται (μέσω δημοσίευσης) ένα σύστημα Αξιολόγησης και Κατάταξης Προμηθευτών ορίζεται η αρχική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής. Η ημερομηνία κατάθεσης δεν είναι δεσμευτική και δεν προκαλεί τον αυτόματο αποκλεισμό των Υποψηφίων που παρουσίασαν και κατέθεσαν τους φακέλους πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας, αλλά μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησής τους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν. Για τους σκοπούς του παρόντος ως αρχική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 22/06/2015.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G2,5/G4 ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 350*485*195 ΤΕΜ ΕΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590*250 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450*600*260 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 550*650*340 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 580*800*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 650*900*420 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 800*1100*450 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΤΕΜ >> ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 6 ΜΕ ΒΑΣΗ -ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ G 10 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 100 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΕΜ ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 6-R x245x175 ΤΕΜ ΕΠΑ_ ΕΠΙΤ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 65- R x350x200 ΤΕΜ >> ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G4 -G6 ΤΕΜ ΕΠΑ_LP ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G10 -G16 - G 25 ΤΕΜ >>

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 1" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 11/2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ANSI 150 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" PN16 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x1" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2"x 1 1/2" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2"x 2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΑΣΤΟΙ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4" ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1''1/2Χ1''1/4 ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ /ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ3/4" ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 20Χ3/4'' ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >>

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ1"1/4 ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ20Χ3/4" ΤΕΜ PEMS 15/ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ32Χ3/4" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ 32Χ1'' ΑΡΣΕΝ.ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 63Χ1"1/2 ΑΡΣΕΝ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 3/4" ΤΕΜ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 1 1/4" >> ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G40 DN 80 ΤΕΜ ΕΠΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G65 DN 80 ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G100 DN 80 ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2" ΤΕΜ ΕΠΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 2,5-G4, 1"1/4 ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 10-G16, 2" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 25, 2"1/2 ΤΕΜ >>

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ ΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜ ΕΠΑ LP-002 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ350 ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ300 ΤΕΜ >> ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΒΑΛ 40tn Φ350Χ250 ΤΕΜ >> ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ A ΒΑΝΟΣΤΑΣΙOY 40tn 75X75 ΤΕΜ ΕΠΑ- ΜΡ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ Φ 400 ΤΕΜ ΕΠΑ MR ΧΥΤ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 50X60cm -25tn ΤΕΜ >>

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G4-6m3/h ΤΕΜ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G6-10m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G10-16m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G16-25m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G25-40m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G40-65m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G65-100m3/h ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 25m3/h ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 010 & ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ- 013 & ΕΠΑ-014 ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 50m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 75m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 100m3/h ΤΕΜ >>

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 6m3/h -ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar,, 6m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 40m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ-008 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VΙ : ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Pin/out 4/0,1bar (RMS) - ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Pin/out 4/0,3bar (MRS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΥΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 130m3/h ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 200m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 325m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 520m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 850m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 1300m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 2080m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΜΟΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ( ή/και ΜΕΤΡΗΣΗΣ) εως 100mbar ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΡΥΘΜΙΣTΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 4/0,025bar, 150Nm3/h ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ 18 - ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ Corrector) TEM ΕΠΑ- MR - 003

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII: ΠΙΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΛΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) PILLAR ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR ΓΙΑ ΥΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ >> PILLAR ΒΙΟΜΗΧ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 10, 11 & 12 ΤΕΜ PILLAR ΒΙΟΜ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 1,2,3,4 & 21 ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -011, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR MEIKTONOMΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΤΕΜ EΠΑ PILLAR KΑΘΟ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ΦΕΚ 4.14 ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 14" ΤΕΜ ΑΡΘΡΟ 4.12 ΦΕΚ 1552/ MS ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 8" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 6" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 11/4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 18" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ MRS" ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" ΤΕΜ >>

12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ IΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

13 UΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : Ερμάρια Μετρητών/Ρυθμιστών, Κονσόλες 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών α) Ερμάρια Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Κατασκευαστικό Σχέδιο των Ερμαρίων στο οποίο θα αποτυπώνονται κατ ελάχιστον οι εξωτερικές διαστάσεις τους, οι διστάσεις του ανοίγματος (πόρτα), η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης (στα ερμάρια των μετρητών). Αναφορά στο υλικό κατασκευής του ερμαρίου, στο πάχος του υλικού και στο είδος της βαφής (όπου προβλέπεται). Σημειώνεται ότι όπου δεν αναφέρεται το υλικό κατασκευής του ερμαρίου, θα γίνουν αποδεκτές προσφορές πλαστικών ή/και μεταλλικών κουτιών (είναι είτε ΙΝΟΧ, είτε γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με primer και ηλεκτροστατική βαφή), σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της ΕΠΑ. Αναφορά στον τύπο της κλειδαριάς που θα φέρουν τα ερμάρια (κλειδί τριγωνικού τύπου). Περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΠΑ 008 και ΕΠΑ 009. Περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου στήριξης των μετρητών εντός των ερμαρίων (βάση στήριξης στην πλάτη ή στη βάση του ερμαρίου). Η πόρτα του ερμαρίου θα ανοίγει στις 180 ο. Εφόσον αυτό δεν τηρείται, θα πρέπει να περιγράφεται επακριβώς και να αποτυπώνεται στο σχέδιο που θα υποβληθεί ο τρόπος ανοίγματος του ερμαρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργικότητά του από την Επιτροπή Αξιολόγησης. β) Κονσόλες Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Περιγραφή της κατασκευής και σχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαστάσεις και ο τρόπος στήριξης (οπές, ούπατ, κλπ). 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Τα ερμάρια θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από δηλώσεις συμμόρφωσης (ή πιστοποιητικά τύπου 2.2 κατά ΕΝ 10204), όπου θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για ιχνηλασιμότητα των παραδιδόμενων ερμαρίων. είγμα δήλωσης συμμόρφωσης/ πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβληθεί προς αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 12.B, παράγραφο vii του Τεύχους της Πρόσκλησης. Τα αναφερόμενα πρότυπα δοκιμών στις προδιαγραφές ερμαρίων των επίτοιχων ρυθμιστών (ΕΠΑ_008) και ερμαρίων μετρητών (ΕΠΑ_009) αποτελούν τα επιθυμητά από την ΕΠΑ Αττικής, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά και εναλλακτικά πρότυπα δοκιμών π.χ. Εθνικά πρότυπα χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, εφόσον οδηγούν αποδεδειγμένα σε ανάλογο αποτέλεσμα. Την ευθύνη της σχετικής τεκμηρίωσης φέρει ο Κατασκευαστής Προμηθευτής και αξιολογεί η ΕΠΑ Αττικής. Συγκεκριμένα ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδυναμίας των προτεινόμενων από αυτόν προτύπων με τα αναφερόμενα στις παραπάνω

14 προδιαγραφές, το οποίο θα έχει εκδοθεί από Φορέα επιθεώρησης. Τυχόν διαφορές στις απαιτήσεις μεταξύ των προτύπων θα πρέπει να επισημαίνονται από το Φορέα, προκειμένου να αξιολογηθούν από την ΕΠΑ Αττικής. Για τις ανάγκες τις αξιολόγησης η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών του ιαγωνισμού δύναται να ζητήσει δείγματα των προσφερόμενων υλικών. UΚατηγορία ΙΙ: Εξαρτήματα / Βάνες σύνδεσης μετρητών- ρυθμιστών 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά μοντέλα βανών, εξαρτημάτων, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. 2. U ιευκρινίσεις Οι φλάντζες των μετρητών δε θα συνοδεύονται από παρεμβύσματα, κοχλίες και περικόχλια, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Τα ορειχάλκινα ρακόρ των μετρητών δε θα συνοδεύονται από τα ελαστικά παρεμβύσματα, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Για τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια Τεχνική Προδιαγραφή, (π.χ ορειχάλκινα συστολικά ρακόρ), θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους για χρήση Φ.Α. με την προσκόμιση πιστοποιητικών που θα παραπέμπουν στο κατά περίπτωση ισχύον πρότυπο για υλικά φυσικού αερίου. UΚατηγορία ΙΙΙ 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικοί τύποι υλικών, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις βάσει των σχετικών προδιαγραφών. 2. U ιευκρινίσεις Στην περίπτωση που δεν τεκμαίρεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων φρεατίων με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 124, θα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση του κατασκευαστή, συνοδευόμενη από αποτελέσματα πρόσφατων ελέγχων των βασικών ιδιοτήτων που ορίζονται στην προδιαγραφή (υλικό κατασκευής, αντοχή, κλπ). Οι κωδικοί και θα ακολουθούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 της προδιαγραφής ΕΠΑ 014.

15 UΚατηγορία IV 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών Uα) Απαιτήσεις Οικιακών Σταθμών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης του μετρητή σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων μετρητών και ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται υλικά που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. Για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών σταθμών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. Uβ) Απαιτήσεις Υπόγειων Ρυθμιστών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησής τους καθώς και οι διαστάσεις του ερμαρίου. Περιγραφή του προτεινόμενου καπακιού επιφανείας (είτε του ερμαρίου είτε του πρόσθετου καλύμματος). φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των τελικών υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). περιγραφή του τρόπου αποστράγγισης του ερμαρίου.

16 περιγραφή του σετ εξαερισμού του υπόγειου ερμαρίου. Σημειώνεται ότι : α) το μήκος του σωλήνα εξαερισμού θα είναι κατ ελάχιστο 8μ. β) θα πρέπει να προβλέπεται κάλυμμα του ελεύθερου άκρου του σωλήνα εξαερισμού (ένα κομμάτι πλέγμα και ένα προστατευτικό καπάκι που θα προσαρμόζεται στο ένα άκρο του, με στόχο να εμποδίζεται η εισαγωγή ξένων σωμάτων). γ) Επιθυμητή επίσης είναι η χρήση ενός σταθερού κομματιού σωλήνα μήκους περίπου 40cm, μέσω του οποίου θα διέρχεται το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα για να καταλήξει στη συνέχεια στο προστατευτικό καπάκι, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο σταθερή στήριξη στον τοίχο της παροχής. Σημειώνεται ότι, εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο ρυθμιστή που έχει εγκριθεί. 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο οικιακού σταθμού δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Η είσοδος και έξοδος των διαφραγματικών μετρητών G40, G65 και G100 θα είναι στο πάνω μέρος του μετρητή και όχι πλευρικά. Στους μετρητές των οικιακών σταθμών θα υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) σε scanner code 128, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή των διαφραγματικών μετρητών ΕΠΑ 001. Τo barcode των μετρητών θα είναι προ-εκτυπωμένο από τον κατασκευαστή στην οθόνη ένδειξης της μέτρησης. Για επείγουσες παραγγελίες μικρών ποσοτήτων που προέρχονται από το στοκ των κατασκευαστών είναι αποδεκτό κατ εξαίρεση να επικολλάται (ετικέτα) στο σώμα του μετρητή σε σημείο -κατά το δυνατόπαραπλήσιο της οθόνης ένδειξης της μέτρησης. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). Οι ρυθμιστές σε υπόγειο ερμάριο θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από τα εξής: o οδηγία εγκατάστασης υπόγειου ρυθμιστή (υπόστρωμα, στεγανοποίηση). o οδηγία συναρμογής κουτιού και υλικό στεγανοποίησης επιμέρους τμημάτων του κουτιού. o Στυπιοθλίπτες για την είσοδο και την έξοδο του αγωγού από το κουτί. UΚατηγορία V: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.).

17 κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, κλπ. σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών ρυθμιστών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο ρυθμιστή δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). UΚατηγορία VΙ: RMS, MRS U1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.) Όπου προτείνονται εναλλακτικά επιμέρους υλικά, θα πρέπει να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια για όλα τα εναλλακτικά υλικά. Πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στην καμπίνα του σταθμού, οι διαστάσεις της καμπίνας, κλπ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την προδιαγραφή εναλλακτικά χρήση μετρητή rotary ή τουρμπίνας θα πρέπει να προτείνονται από τον προμηθευτή και οι δύο τύποι μετρητών.

18 Περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου διορθωτή όγκου (θα τοποθετείται μόνο κατόπιν σχετικής ζήτησης της ΕΠΑ Αττικής) και επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων της προδιαγραφής ΕΠΑ- MR-003. Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται μετρητές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. 2. U ιευκρινίσεις Είσοδος και Έξοδος σταθμού : Στην είσοδο και την έξοδο όλων των υπό προμήθεια σταθμών και διατάξεων θα περιλαμβάνονται και τα μεταβατικά εξαρτήματα που προβλέπονται στις σχετικές προδιαγραφές καθώς και figure 8 (όπου απαιτείται). Για τους σταθμούς τύπου MRS, δυναμικότητας έως και 325Nm3/h (ΜRS 4.250), η καμπίνα θα είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε στο σημείο τοποθέτησης του μετρητή να υπάρχει θυρίδα ανάγνωσης της ένδειξης του μετρητή. Η θυρίδα αυτή θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να πληροί τις λοιπές προδιαγραφές του κελύφους. Κατά περίπτωση, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τοποθέτηση θυρίδας και σε σταθμούς MRS μεγαλύτερης δυναμικότητας. Στη ρυθμιστική διάταξη 150 κυβικών, με πίεση εξόδου 25mbar (κωδικός ) θα περιλαμβάνεται το σύνολο του αναφερόμενου στην ΕΠΑ-MR-013 εξοπλισμού εκτός της μονωτικής φλάντζας στην έξοδο και του μετρητή. Οι μετρητές που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και τους σταθμούς θα πρέπει να φέρουν barcode 20ψηφίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση ανάθεσης οποιουδήποτε από τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τελική λίστα υλικών και κατασκευαστικό σχέδιο προς επιβεβαίωση και έγκριση, εντός μίας εργάσιμης εβδομάδας, από την υπογραφή της σύμβασης/ ανάθεσης. UΚατηγορία VIΙ: Πίλαρ Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών Uα) Απαιτήσεις Περιγραφής Πίλαρ : αναλυτικός κατάλογος ή/και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τελικών υλικών ή/και των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια και φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών.

19 Uβ) Απαιτήσεις Περιγραφής Μονωτικών Συνδέσμων : υπόδειγμα φακέλου σχεδιασμού του μονωτικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 1552 (για τους συγκολλητούς μονωτικούς συνδέσμους) ή στη συνημμένη τεχνική περιγραφή (για τους φλαντζωτούς μονωτικούς συνδέσμους). 2. U ιευκρινίσεις Πέραν της ισχύουσας τεχνικής προδιαγραφής για τα πίλαρ με α/α 1-4, ισχύει και η επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή για τους μεταδότες θερμοκρασίας. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι συγκολλητών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1552 και της προδιαγραφής της ΕΠΑ MS 17-01/REV8. Ωστόσο στη φάση της παραγγελίας, ως προς τον υπολογισμό της ροπή κάμψης θα ακολουθηθούν τα κάτωθι: Η πίεση σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα υπολογίζεται ως εξής: o Πίεση σχεδιασμού του σωλήνα + (18xM)/ 3,14G 3 o o G: H διάμετρος στη θέση αντίδρασης του φορτίου παρεμβύσματος Μ: Ροπή κάμψης ισοδύναμη με αυτή που απαιτείται για να προκαλέσει κατά μήκος τάση τουλάχιστον ίση με το 30% του SMYS Η επάρκεια του ως άνω σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα επαληθευτεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο του ΦΕΚ 1530/2006 μέθοδο, μετά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι φλαντζωτών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής.

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 BAR ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα