ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/ Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 11/03/2014, στον Ελληνικό Τύπο στις 14/03/2014 και την ιστοσελίδα της εταιρείας προστίθενται οι ακόλουθες Κατηγορίες Υλικών: Ι) Ερμάρια ρυθμιστών & μετρητών - Κονσόλες μετρητών ΙΙ) ιάφορα Εξαρτήματα - βάνες σύνδεσης ρυθμιστών μετρητών III) Χυτοσιδηρά Καλύμματα Φρεατίων/ Ανθρωποθυρίδες - Πλαστικά καπάκια φρεατίων βανών παροχής IV) Οικιακοί Σταθμοί ρύθμισης μέτρησης - Υπόγειοι ρυθμιστές V) Οικιακοί Ρυθμιστές σε Επίτοιχο Ερμάριο VI) ιατάξεις Ρύθμισης Mέτρησης P in/out 4/0,1bar (RMS), Σταθμοί Ρύθμισης Μέτρησης Εμπορικών πελατών P in/out 4/0,3bar (MRS) VII) Πίλαρ διάφορα Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. Τα τυπικά δικαιολογητικά και δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής επάρκειας που απαιτούνται να υποβληθούν είναι τα αναφερόμενα στην από 11/03/2014 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Κωδικό Πρόσκλησης: Μ01/ Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της άνω Προκήρυξης. 2. Ο Υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα/επάρκειά του μέσω των εξής εγγράφων: i. Αναλυτική περιγραφή της εταιρείας (company profile) η οποία να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, έτος έναρξης εργασιών, τις εγκαταστάσεις, το διαθέσιμο εξοπλισμό, τον αριθμό του μόνιμου και νόμιμα απασχολούμενου προσωπικού, την οργανωτική δομή της εταιρείας, το πελατολόγιό της καθώς επίσης και άλλα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την εταιρεία. ii. Κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2012, 2013 και 2014). Ο κατάλογος πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής στοιχεία για κάθε σύμβαση: 1) Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 2) Προϋπολογισμός της σύμβασης, 3) Έναρξη και λήξη της σύμβασης και 4) Αγοραστής των υλικών της σύμβασης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iii. Υπεύθυνη ήλωση του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την τελευταία 3ετία (2012, 2013 και 2014) σε προμήθειες των Υλικών της Κατηγορίας ή των Κατηγοριών για τις οποίες συμμετέχει. Η Υπεύθυνη ήλωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στον κατάλογο συμβάσεων προμηθειών που υποβάλλεται σύμφωνα με το (ii) ανωτέρω. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας το ως άνω πρέπει να υποβληθεί από το κάθε ένα (1) από τα μέλη της. iv. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Υποψηφίου, κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα.

2 v. Συμπληρωμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Ι με τα στοιχεία των προσφερόμενων υλικών (κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, κωδικοί ή σύντομη περιγραφή των υλικών προς αξιολόγηση). vi. Πιστοποιητικό ιασφάλισης Ποιότητας του Κατασκευαστή των υλικών (όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα), κατά ISO 9001:2008, που θα έχει χορηγηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο Οργανισμό/Φορέα. vii. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών μέσω αναλυτικών καταλόγων, σχεδίων, τεχνικών φυλλαδίων, κλπ. στα οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την περιγραφή των προσφερόμενων υλικών, ανά κατηγορία, καθορίζονται στο Τεύχος των Ειδικών Όρων Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). viii. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE) των υλικών τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Για τα υλικά που δεν απαιτείται CE θα πρέπει να προσκομιστούν δείγματα πιστοποιητικών ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές, στα οποία θα αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί τα υλικά, ή/ και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. ix. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου σχετικά με τη συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της ΕΠΑ Αττικής. x. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Υποψηφίου στην οποία θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση ανάθεσης προμήθειας, τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις ισχύουσες προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους Προμήθειας (Τεύχος ΙΙ). xi Βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με το χρόνο εγγύησης των υλικών της προμήθειας. Σημειώνεται ότι: στην περίπτωση των υλικών των Ομάδων IV, V, VI και VII, θα πρέπει να προσκομιστεί εγγύηση των κατασκευαστών όλων των βασικών υλικών που περιλαμβάνονται στο τελικό υλικό, καθώς και του κατασκευαστή του τελικού υλικού. Αν ο χρόνος εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι μικρότερος των δύο (2) ετών, τότε o Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει ότι παρέχει εγγύηση για το διάστημα που υπολείπεται. xii. Κατάλογος με αποκλίσεις, εξαιρέσεις κλπ. Εάν δεν υπάρχουν αποκλίσεις θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του Υποψηφίου, όπου θα δηλώνεται «ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ». 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/ Οι Υπηρεσίες εμπίπτουν, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ στις κατηγορίες με αριθμούς αναφοράς CPV: , , , , , , , , , , , , , , Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015 και παρελήφθη από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 07/05/2015,

3 σύμφωνα με τα στοιχεία της ως άνω Υπηρεσίας. Επίσης, περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης έχει δημοσιευτεί: -στην Τράπεζα εδομένων TED -σε τρεις (3) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας -στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τη διεύθυνση Η παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ Αττικής, ιαγωνισμοί. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα παραλάβουν τα διαγωνιστικά τεύχη σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, οφείλουν να ενημερώσουν την ΕΠΑ Αττικής, αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (fax) στο , υπόψη: ιεύθυνσης ιαγωνισμών και Συμβάσεων, προκειμένου να καταγραφούν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις αναφορικά με την εξέλιξη του εν λόγω ιαγωνισμού. 5. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών Υλικών ικτύου Φυσικού Αερίου με κωδικό ιαγωνισμού Μ01/022014, ο Πίνακας των δυνητικών προμηθευτών θα ισχύει για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισής του. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η ΕΠΑ Αττικής δύναται να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω Συστήματος Προεπιλογής, δημοσιεύοντας ετησίως την Πρόσκληση για την ύπαρξη Συστήματος Προεπιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του Πίνακα, με εξαίρεση τους τελευταίους πέντε (5) μήνες της εν λόγω περιόδου. 6. Η υποβολή των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Υποψήφιο εφόσον αυτός τυγχάνει φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου με προσωπική υποβολή ή ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier), οποτεδήποτε μέχρι την 22/06/2015. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο σύστημα προεπιλογής θα εξετάζονται περιοδικά από επιτροπή της ΕΠΑ Αττικής και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται ανά τρίμηνο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Κάθε φορά που εφαρμόζεται ή ανανεώνεται (μέσω δημοσίευσης) ένα σύστημα Αξιολόγησης και Κατάταξης Προμηθευτών ορίζεται η αρχική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων συμμετοχής. Η ημερομηνία κατάθεσης δεν είναι δεσμευτική και δεν προκαλεί τον αυτόματο αποκλεισμό των Υποψηφίων που παρουσίασαν και κατέθεσαν τους φακέλους πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας, αλλά μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησής τους σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παρόν. Για τους σκοπούς του παρόντος ως αρχική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 22/06/2015.

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G2,5/G4 ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 350*485*195 ΤΕΜ ΕΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590*250 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 450*600*260 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 550*650*340 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 580*800*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 650*900*420 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780*380 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 800*1100*450 ΤΕΜ >> ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΤΕΜ >> ΕΡΜΑΡΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 2,5 / G 4 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 360*500* ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 6 ΜΕ ΒΑΣΗ -ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400*590* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 10/ G 16 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ G 10 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 480*600* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 25 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 620*780* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ME ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 40 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 700*950* ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ G 100 ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900*1300*550 ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΕΜ ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 6-R x245x175 ΤΕΜ ΕΠΑ_ ΕΠΙΤ ΕΡΜΑΡΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ R 65- R x350x200 ΤΕΜ >> ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G4 -G6 ΤΕΜ ΕΠΑ_LP ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G10 -G16 - G 25 ΤΕΜ >>

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 1" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 11/2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΗΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ANSI 150 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΑΛ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" PN16 ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x3/4" ΤΕΜ ΕΠΑ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4"x1" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2"x 1 1/2" ΤΕΜ >> ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2"x 2" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΑΣΤΟΙ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4" ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1''1/2Χ1''1/4 ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ /ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ3/4" ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 20Χ3/4'' ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >>

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ΒΑΝΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ 32Χ1"1/4 ΜΕ PRESSURE TAP ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ20Χ3/4" ΤΕΜ PEMS 15/ ΟΡΕΙΧ ΣΦΑΙΡ ΒΑΝΑ & ΣΦΑΙΡΟΚ ΤΑΠΑ Φ32Χ3/4" ΤΕΜ >> ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦΙΞΗΣ 32Χ1'' ΑΡΣΕΝ.ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΤΕΜ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧ ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 63Χ1"1/2 ΑΡΣΕΝ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 3/4" ΤΕΜ >> ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΣΦΑΙΡΟΚΩΝΙΚΗ 1 1/4" >> ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G40 DN 80 ΤΕΜ ΕΠΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G65 DN 80 ΤΕΜ >> ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ G100 DN 80 ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2" ΤΕΜ ΕΠΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/4" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 2 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1 1/2" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΗ 1" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΦΛΑΝΖΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 2,5-G4, 1"1/4 ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 10-G16, 2" ΤΕΜ >> ΤΥΦΛΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΤΩΝ G 25, 2"1/2 ΤΕΜ >>

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ: ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ ΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΒΑΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΑ Α ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΜΑΥΡΟ) ΤΕΜ ΕΠΑ LP-002 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ350 ΤΕΜ ΕΠΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 40tn Φ300 ΤΕΜ >> ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΟΒΑΛ 40tn Φ350Χ250 ΤΕΜ >> ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙ A ΒΑΝΟΣΤΑΣΙOY 40tn 75X75 ΤΕΜ ΕΠΑ- ΜΡ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ Φ 400 ΤΕΜ ΕΠΑ MR ΧΥΤ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ 50X60cm -25tn ΤΕΜ >>

8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G4-6m3/h ΤΕΜ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G6-10m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G10-16m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G16-25m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G25-40m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G40-65m3/h ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4/0,025 G65-100m3/h ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 25m3/h ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 010 & ΕΠΑ- 009 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ- 013 & ΕΠΑ-014 ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 50m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 75m3/h ΤΕΜ >> ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 4/0,025bar, 100m3/h ΤΕΜ >>

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V : ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 6m3/h -ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h- ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar,, 6m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 10m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 25m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 40m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 50m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 75m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣTΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 4/0,025bar, 100m3/h - ΜΕ ΕΞΟ Ο ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΠΑ - MR- 008 & ΕΠΑ-008 ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΤΕΜ >> ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VΙ : ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Pin/out 4/0,1bar (RMS) - ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ/ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Pin/out 4/0,3bar (MRS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ A/A ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ/ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) ή ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΥΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 130m3/h ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 200m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 325m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 520m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 850m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 1300m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ MRS /0,3 2080m3/h ΤΕΜ >> ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ MRS ΜΟΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ΕΠΑ ΜR ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΣΤΑΘ ΕΜΠ ΠΕΛΑΤ ΜRS ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ >> ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ( ή/και ΜΕΤΡΗΣΗΣ) εως 100mbar ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROTARY) Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 160 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Φ.Α., 4bar/100mbar, 100 Νm 3 /h, ΣΕ ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΡΥΘΜΙΣTΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 4/0,025bar, 150Nm3/h ΤΕΜ ΕΠΑ- MR ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ 18 - ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (PTZ Corrector) TEM ΕΠΑ- MR - 003

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII: ΠΙΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΛΛΑΡ ΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ) PILLAR ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR ΓΙΑ ΥΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΝΟΜΗΣ M/R ΤΕΜ >> PILLAR ΒΙΟΜΗΧ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 10, 11 & 12 ΤΕΜ PILLAR ΒΙΟΜ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜR-IND 1,2,3,4 & 21 ΤΕΜ EΠΑ- ΜR -011, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" EΠΑ- ΜR -003, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΜΕΤΑ ΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ" PILLAR MEIKTONOMΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΤΕΜ EΠΑ PILLAR KΑΘΟ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΜ ΦΕΚ 4.14 ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 14" ΤΕΜ ΑΡΘΡΟ 4.12 ΦΕΚ 1552/ MS ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 8" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 6" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 11/4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΛ ΑΚΡΩΝ 18" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 10" ΤΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ MRS" ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 4" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 3" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2" ΤΕΜ >> ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΚΡΩΝ 2 1/2" ΤΕΜ >>

12 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ IΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

13 UΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : Ερμάρια Μετρητών/Ρυθμιστών, Κονσόλες 1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών α) Ερμάρια Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Κατασκευαστικό Σχέδιο των Ερμαρίων στο οποίο θα αποτυπώνονται κατ ελάχιστον οι εξωτερικές διαστάσεις τους, οι διστάσεις του ανοίγματος (πόρτα), η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης (στα ερμάρια των μετρητών). Αναφορά στο υλικό κατασκευής του ερμαρίου, στο πάχος του υλικού και στο είδος της βαφής (όπου προβλέπεται). Σημειώνεται ότι όπου δεν αναφέρεται το υλικό κατασκευής του ερμαρίου, θα γίνουν αποδεκτές προσφορές πλαστικών ή/και μεταλλικών κουτιών (είναι είτε ΙΝΟΧ, είτε γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με primer και ηλεκτροστατική βαφή), σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της ΕΠΑ. Αναφορά στον τύπο της κλειδαριάς που θα φέρουν τα ερμάρια (κλειδί τριγωνικού τύπου). Περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ΕΠΑ 008 και ΕΠΑ 009. Περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου στήριξης των μετρητών εντός των ερμαρίων (βάση στήριξης στην πλάτη ή στη βάση του ερμαρίου). Η πόρτα του ερμαρίου θα ανοίγει στις 180 ο. Εφόσον αυτό δεν τηρείται, θα πρέπει να περιγράφεται επακριβώς και να αποτυπώνεται στο σχέδιο που θα υποβληθεί ο τρόπος ανοίγματος του ερμαρίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργικότητά του από την Επιτροπή Αξιολόγησης. β) Κονσόλες Τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή (όπου υπάρχει). Περιγραφή της κατασκευής και σχέδιο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαστάσεις και ο τρόπος στήριξης (οπές, ούπατ, κλπ). 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Τα ερμάρια θα συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από δηλώσεις συμμόρφωσης (ή πιστοποιητικά τύπου 2.2 κατά ΕΝ 10204), όπου θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για ιχνηλασιμότητα των παραδιδόμενων ερμαρίων. είγμα δήλωσης συμμόρφωσης/ πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβληθεί προς αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 12.B, παράγραφο vii του Τεύχους της Πρόσκλησης. Τα αναφερόμενα πρότυπα δοκιμών στις προδιαγραφές ερμαρίων των επίτοιχων ρυθμιστών (ΕΠΑ_008) και ερμαρίων μετρητών (ΕΠΑ_009) αποτελούν τα επιθυμητά από την ΕΠΑ Αττικής, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά και εναλλακτικά πρότυπα δοκιμών π.χ. Εθνικά πρότυπα χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, εφόσον οδηγούν αποδεδειγμένα σε ανάλογο αποτέλεσμα. Την ευθύνη της σχετικής τεκμηρίωσης φέρει ο Κατασκευαστής Προμηθευτής και αξιολογεί η ΕΠΑ Αττικής. Συγκεκριμένα ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ισοδυναμίας των προτεινόμενων από αυτόν προτύπων με τα αναφερόμενα στις παραπάνω

14 προδιαγραφές, το οποίο θα έχει εκδοθεί από Φορέα επιθεώρησης. Τυχόν διαφορές στις απαιτήσεις μεταξύ των προτύπων θα πρέπει να επισημαίνονται από το Φορέα, προκειμένου να αξιολογηθούν από την ΕΠΑ Αττικής. Για τις ανάγκες τις αξιολόγησης η Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών του ιαγωνισμού δύναται να ζητήσει δείγματα των προσφερόμενων υλικών. UΚατηγορία ΙΙ: Εξαρτήματα / Βάνες σύνδεσης μετρητών- ρυθμιστών 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά μοντέλα βανών, εξαρτημάτων, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. 2. U ιευκρινίσεις Οι φλάντζες των μετρητών δε θα συνοδεύονται από παρεμβύσματα, κοχλίες και περικόχλια, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Τα ορειχάλκινα ρακόρ των μετρητών δε θα συνοδεύονται από τα ελαστικά παρεμβύσματα, καθώς αυτά εντάσσονται σε ξεχωριστούς κωδικούς και παραγγέλλονται μεμονωμένα. Για τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια Τεχνική Προδιαγραφή, (π.χ ορειχάλκινα συστολικά ρακόρ), θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους για χρήση Φ.Α. με την προσκόμιση πιστοποιητικών που θα παραπέμπουν στο κατά περίπτωση ισχύον πρότυπο για υλικά φυσικού αερίου. UΚατηγορία ΙΙΙ 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Απαιτείται να προσκομιστεί τεχνικό φυλλάδιο/ prospectus του κατασκευαστή. Εάν στο φυλλάδιο υπάρχουν διάφορα εναλλακτικοί τύποι υλικών, κλπ. ο προμηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει επακριβώς το προτεινόμενο μοντέλο, το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις βάσει των σχετικών προδιαγραφών. 2. U ιευκρινίσεις Στην περίπτωση που δεν τεκμαίρεται η συμμόρφωση των προσφερόμενων φρεατίων με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 124, θα πρέπει να προσκομίζεται δήλωση του κατασκευαστή, συνοδευόμενη από αποτελέσματα πρόσφατων ελέγχων των βασικών ιδιοτήτων που ορίζονται στην προδιαγραφή (υλικό κατασκευής, αντοχή, κλπ). Οι κωδικοί και θα ακολουθούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 της προδιαγραφής ΕΠΑ 014.

15 UΚατηγορία IV 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών Uα) Απαιτήσεις Οικιακών Σταθμών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, η θέση και οι διαστάσεις της θυρίδας ανάγνωσης του μετρητή σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων μετρητών και ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται υλικά που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. Για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών σταθμών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. Uβ) Απαιτήσεις Υπόγειων Ρυθμιστών : αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησής τους καθώς και οι διαστάσεις του ερμαρίου. Περιγραφή του προτεινόμενου καπακιού επιφανείας (είτε του ερμαρίου είτε του πρόσθετου καλύμματος). φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των τελικών υλικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). περιγραφή του τρόπου αποστράγγισης του ερμαρίου.

16 περιγραφή του σετ εξαερισμού του υπόγειου ερμαρίου. Σημειώνεται ότι : α) το μήκος του σωλήνα εξαερισμού θα είναι κατ ελάχιστο 8μ. β) θα πρέπει να προβλέπεται κάλυμμα του ελεύθερου άκρου του σωλήνα εξαερισμού (ένα κομμάτι πλέγμα και ένα προστατευτικό καπάκι που θα προσαρμόζεται στο ένα άκρο του, με στόχο να εμποδίζεται η εισαγωγή ξένων σωμάτων). γ) Επιθυμητή επίσης είναι η χρήση ενός σταθερού κομματιού σωλήνα μήκους περίπου 40cm, μέσω του οποίου θα διέρχεται το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα για να καταλήξει στη συνέχεια στο προστατευτικό καπάκι, προκειμένου να επιτυγχάνεται πιο σταθερή στήριξη στον τοίχο της παροχής. Σημειώνεται ότι, εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο ρυθμιστή που έχει εγκριθεί. 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο οικιακού σταθμού δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Η είσοδος και έξοδος των διαφραγματικών μετρητών G40, G65 και G100 θα είναι στο πάνω μέρος του μετρητή και όχι πλευρικά. Στους μετρητές των οικιακών σταθμών θα υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) σε scanner code 128, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προδιαγραφή των διαφραγματικών μετρητών ΕΠΑ 001. Τo barcode των μετρητών θα είναι προ-εκτυπωμένο από τον κατασκευαστή στην οθόνη ένδειξης της μέτρησης. Για επείγουσες παραγγελίες μικρών ποσοτήτων που προέρχονται από το στοκ των κατασκευαστών είναι αποδεκτό κατ εξαίρεση να επικολλάται (ετικέτα) στο σώμα του μετρητή σε σημείο -κατά το δυνατόπαραπλήσιο της οθόνης ένδειξης της μέτρησης. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). Οι ρυθμιστές σε υπόγειο ερμάριο θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από τα εξής: o οδηγία εγκατάστασης υπόγειου ρυθμιστή (υπόστρωμα, στεγανοποίηση). o οδηγία συναρμογής κουτιού και υλικό στεγανοποίησης επιμέρους τμημάτων του κουτιού. o Στυπιοθλίπτες για την είσοδο και την έξοδο του αγωγού από το κουτί. UΚατηγορία V: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.).

17 κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στο ερμάριο, οι διαστάσεις του ερμαρίου, κλπ. σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή ΕΠΑ 009. φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των τελικών υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. αναλυτική περιγραφή του τρόπου σήμανσης των ερμαρίων ρυθμιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών (είδος σήμανσης, π.χ. ανάγλυφη, διαστάσεις, κλπ). Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται ρυθμιστές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. για τα ερμάρια εγκιβωτισμού των οικιακών ρυθμιστών ισχύουν οι απαιτήσεις και οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην Κατηγορία Ι. 2. U ιευκρινίσεις Κανένα ερμάριο ρυθμιστή δε θα φέρει γείσο στο πίσω μέρος. Στα τεχνικά φυλλάδια των προσφερόμενων ρυθμιστών (εφόσον πρόκειται για ρυθμιστές που δεν έχουν αξιολογηθεί) θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η διάσταση της εισόδου και της εξόδου κάθε ρυθμιστή, καθώς και ο τύπος του εξαρτήματος εισόδου εξόδου (π.χ. ρακόρ, ορειχάλκινο ή γαλβανιζέ, κλπ). UΚατηγορία VΙ: RMS, MRS U1. Ελάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών: Αναλυτικός κατάλογος και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.) Όπου προτείνονται εναλλακτικά επιμέρους υλικά, θα πρέπει να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια για όλα τα εναλλακτικά υλικά. Πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών. Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν, ο τρόπος συναρμολόγησης των υλικών μέσα στην καμπίνα του σταθμού, οι διαστάσεις της καμπίνας, κλπ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την προδιαγραφή εναλλακτικά χρήση μετρητή rotary ή τουρμπίνας θα πρέπει να προτείνονται από τον προμηθευτή και οι δύο τύποι μετρητών.

18 Περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου διορθωτή όγκου (θα τοποθετείται μόνο κατόπιν σχετικής ζήτησης της ΕΠΑ Αττικής) και επιβεβαίωση της τήρησης των απαιτήσεων της προδιαγραφής ΕΠΑ- MR-003. Σημειώνεται ότι εφόσον στα ως άνω βασικά υλικά περιλαμβάνονται μετρητές που έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού προεπιλογής (Μ01/022014), απαιτείται μόνο η αναφορά στο συγκεκριμένο μοντέλο που έχει εγκριθεί. 2. U ιευκρινίσεις Είσοδος και Έξοδος σταθμού : Στην είσοδο και την έξοδο όλων των υπό προμήθεια σταθμών και διατάξεων θα περιλαμβάνονται και τα μεταβατικά εξαρτήματα που προβλέπονται στις σχετικές προδιαγραφές καθώς και figure 8 (όπου απαιτείται). Για τους σταθμούς τύπου MRS, δυναμικότητας έως και 325Nm3/h (ΜRS 4.250), η καμπίνα θα είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε στο σημείο τοποθέτησης του μετρητή να υπάρχει θυρίδα ανάγνωσης της ένδειξης του μετρητή. Η θυρίδα αυτή θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να πληροί τις λοιπές προδιαγραφές του κελύφους. Κατά περίπτωση, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τοποθέτηση θυρίδας και σε σταθμούς MRS μεγαλύτερης δυναμικότητας. Στη ρυθμιστική διάταξη 150 κυβικών, με πίεση εξόδου 25mbar (κωδικός ) θα περιλαμβάνεται το σύνολο του αναφερόμενου στην ΕΠΑ-MR-013 εξοπλισμού εκτός της μονωτικής φλάντζας στην έξοδο και του μετρητή. Οι μετρητές που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις και τους σταθμούς θα πρέπει να φέρουν barcode 20ψηφίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Αττικής. Σε περίπτωση ανάθεσης οποιουδήποτε από τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τελική λίστα υλικών και κατασκευαστικό σχέδιο προς επιβεβαίωση και έγκριση, εντός μίας εργάσιμης εβδομάδας, από την υπογραφή της σύμβασης/ ανάθεσης. UΚατηγορία VIΙ: Πίλαρ Μονωτικοί Σύνδεσμοι 1. UΕλάχιστες Απαιτήσεις Περιγραφής των προσφερόμενων Υλικών Uα) Απαιτήσεις Περιγραφής Πίλαρ : αναλυτικός κατάλογος ή/και τεχνικά φυλλάδια στα οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τελικών υλικών ή/και των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν (τύπος, κατασκευαστής, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, κλπ.). κατασκευαστικά σχέδια και φωτογραφίες (εάν υπάρχουν διαθέσιμες) των υλικών. πιστοποιητικά ή / και εκθέσεις δοκιμών όλων των επιμέρους βασικών υλικών που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών.

19 Uβ) Απαιτήσεις Περιγραφής Μονωτικών Συνδέσμων : υπόδειγμα φακέλου σχεδιασμού του μονωτικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΕΚ 1552 (για τους συγκολλητούς μονωτικούς συνδέσμους) ή στη συνημμένη τεχνική περιγραφή (για τους φλαντζωτούς μονωτικούς συνδέσμους). 2. U ιευκρινίσεις Πέραν της ισχύουσας τεχνικής προδιαγραφής για τα πίλαρ με α/α 1-4, ισχύει και η επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή για τους μεταδότες θερμοκρασίας. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι συγκολλητών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 1552 και της προδιαγραφής της ΕΠΑ MS 17-01/REV8. Ωστόσο στη φάση της παραγγελίας, ως προς τον υπολογισμό της ροπή κάμψης θα ακολουθηθούν τα κάτωθι: Η πίεση σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα υπολογίζεται ως εξής: o Πίεση σχεδιασμού του σωλήνα + (18xM)/ 3,14G 3 o o G: H διάμετρος στη θέση αντίδρασης του φορτίου παρεμβύσματος Μ: Ροπή κάμψης ισοδύναμη με αυτή που απαιτείται για να προκαλέσει κατά μήκος τάση τουλάχιστον ίση με το 30% του SMYS Η επάρκεια του ως άνω σχεδιασμού του μονωτικού συνδέσμου θα επαληθευτεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο του ΦΕΚ 1530/2006 μέθοδο, μετά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης. Οι μονωτικοί σύνδεσμοι φλαντζωτών άκρων θα πληρούν τις απαιτήσεις της συνημμένης Τεχνικής Περιγραφής.

20 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ01/ ΤΕΥΧΟΣ III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/022014 Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: το σύνολο οργάνωνσυσκευών που σκοπό έχουν την παροχή µε ασφάλεια προεπιλεγµένου µείγµατος ιατρικών αερίων ατµών (πτητικά), σε µεταβλητή και µε ακρίβεια ροή και συγκέντρωση ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ16/102015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ16/102015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ16/102015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την προμήθεια Μετρητών τύπου Τurbine και Rotary» ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΤΑΙΡEΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές: Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών: 1. Π. Τζάλλας 2. Κ. Καλπούζος 3. D.

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές: Μέλη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών: 1. Π. Τζάλλας 2. Κ. Καλπούζος 3. D. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ Ταχ. ιεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100 ANAΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 3/2013 που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ υδραυλις Ε.Π.Ε Βαλβίδες ελαστικής εμφράξεως Hawle Αυστρίας ΡΝ 16, εποξειδικής βαφής Κατάλληλες για πόσιμο νερό, δίκτυα αποχέτευσης, βιομηχανικές εφαρμογές Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG-40 DIN 1693

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 97/2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NSN PN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 97/2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NSN PN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Ανήκει στο Φ.800/188/13/Σ.298 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 97/2013 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΣ, 05-09-2013 A/A ΕΝΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρείς βασικές σκέψεις! Μέγιστη ευκολία στη χρήση Απόλυτη αξιοπιστία Ταχύτατη εγκατάσταση Το!DEA διατίθεται με μονοθερμικό ή με διθερμικό εναλλάκτη!dea CS κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θες/νίκη 12.5.2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1504 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter

Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter EBARA Ι ΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ απλά ή µε inverter Ανοξείδωτα ίδυµα Πιεστικά Συγκροτήµατα ΡΟΗ PUMPS, µε αντλίες της σειράς 3Μ κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Κατάλληλα για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες υπολογισμού αποδόσεων : Ψυκτικό υγρό: R404A Θερμοκρασία Συμπύκνωσης: 40 C Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 25 C

Συνθήκες υπολογισμού αποδόσεων : Ψυκτικό υγρό: R404A Θερμοκρασία Συμπύκνωσης: 40 C Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: 25 C Σωλήνες : Χαλκός Ø 3/8, ASTM Β 280 99 Πτερύγια: Αλουμίνιο διαμορφωμένο(corrugated) γεωμετρίας 25 x 21,65. Απόσταση Πτερυγίων : 4mm για την σειρά HC & 2,5mm για την LC. Air Cooled Condensers Σωλήνες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Uponor Σύστημα προμονωμένων σωλήνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013

Uponor Σύστημα προμονωμένων σωλήνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Uponor Σύστημα προμονωμένων σωλήνων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013 Κατάλογος Περιεχομένων Συντμήσεις 4 Uponor προμονωμένοι σωλήνες Uponor προμονωμένοι σωλήνες 5 Uponor εξαρτήματα για προμονωμένους σωλήνες Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: 30-07-2014 Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : 400 06 Συκούριο Προϋπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩΚΤ-16Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης - Άρδευσης Έτους 2011

ΑΔΑ: 457ΒΩΚΤ-16Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης - Άρδευσης Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Δημήτριος Ρήγας Τηλ. : 23733-50215 Fax : 23730-65791 e-mail : dimitris.rigas@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3519

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3519 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3519 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 09 /

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 38/2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τηλεόρασης, DVD Recorder/Player και Ραδιόφωνου (Receiver) Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 26.9.2008, 2:00 Αρ. Αναφοράς: /620.2./ ΣΜ38-2008/08337

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ VI ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων

Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Σύστημα Φωτισμού - Αερισμού Υπογείων Καλύτερη Αξιοποίηση του υπογείου Σύστημα φωτισμού - αερισμού υπογείων υνατότητα επέκτασης κατά το ύψος με ειδικά τεμάχια της ACO Για την επέκταση κατά το ύψος ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007595 2015-09-01

15PROC003007595 2015-09-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.01 17:21:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΖΟΞ465ΦΘΕ-ΚΩ6 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123,

Διαβάστε περισσότερα