Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 4ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 4ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 4ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 Αριθ. Απόφασης 15/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έλεγχο νοµιµότητας ή µη της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της εταιρείας Φ. Σιλήρας Ι. Φουντωτός Ο.Ε. Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 11 η του µήνα Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 12:30, ήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ αριθµ. 5963/ εγγράφου πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 7. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΜΕΛΗ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Κληθέντες παρίστανται ο κος Μπακόλας Παναγιώτης υπάλληλος του ήµου, η κα Σπερδούλη Φωτεινή υπάλληλος του ήµου, ο κος ηµήτριος Κατσοπρίνης Γενικός Γραµµατέας του ήµου, ο κ. Β. Κουνέλης Νοµικός Σύµβουλος του ήµου, ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι καταστηµάτων, δικηγόροι και περίοικοι. Ο ήµαρχος Πρόεδρος παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κας Ζωγράφου Παναγιώτας, επί του 3 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο Νοµικό Σύµβουλο κ. Βασίλειο Κουνέλη ο οποίος κατέθεσε στην επιτροπή την 5969/ γνωµοδότηση εισήγηση, που έχει ως εξής: ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΗΣ Μετά την κατάθεση συµπληρωµατικού υποµνήµατος της εταιρίας Φ. ΣΥΛΗΡΑ Ι. ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ Ο.Ε. και σε συνέχεια της από γνωµοδοτήσεως µου επί του ιδίου θέµατος, ήτοι περί την συνέχιση ή µη της λειτουργίας εστιατορίου, (και την νοµιµότητα ή µη της αδείας λειτουργίας της προαναφεροµένης εταιρίας) µε την επωνυµία «Το Βραστό», µετά από εκ νέου µελέτη της υπόθεσης, µε χρήση αρχειακού υλικού του ήµου και αφού έλαβα υπ όψιν τόσο στοιχεία που προσκόµισε η εταιρία, όσο και απαντήσεις αυτής στις αιτιάσεις των περιοίκων εισηγούµαι τα ακόλουθα:

2 ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 Επαναδιατυπώνω το συµπέρασµα της προηγούµενης εισήγησης µου, όσον αφορά την ερµηνεία του α 51 (παρ. 1) του ν. 4178/2013, καθόσον από παραδροµή γράφτηκε έτσι, αλλά εννοείτο το άρθρο 51 (παρ. 1) του ν 4030/2011 στο οποίο παραπέµπει το α. 8 του ν 4178/2013 όσον αφορά τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής του ακινήτου (οικείο Ο.Τ. του ακινήτου). Επί της ουσίας της υποθέσεως: Η αρχική εγκατάσταση της επιχείρησης που επισυνέβη µε την έκδοση οικοδοµικής αδείας, την οικοδόµηση και την εντεύθεν πρώτη λειτουργία αυτής, που σήµερα χαρακτηρίζεται αυθαίρετη (έως τουλάχιστον της προσφάτου εντάξεως της αρχικά στον ν. 4014/2011, εν συνεχεία δε στον νόµο 4178/2013 )έγινε προ της ισχύος του Π /1995, (ίδε σχετικές (σχ. 4-8) προσκοµιζόµενες οικοδοµικές άδειες υπ αριθµ. 3600/1995, 6089/1959, 12616/1968, 33681/1969,4705/1978) σε χρόνο δηλ. που η χρήση αυτή επιτρεπόταν. Κατά τον προαναφερθέντα συλλογισµό, κρίσιµος χρόνος θεωρείται ο χρόνος της αρχικής εγκατάστασης της αυθαίρετης έως της ρυθµίσεως της- χρήσης, ήτοι το έτος 1959, άλλως το έτος 1974 και όχι ο χρόνος που ελήφθησαν οι άδειες λειτουργίας Κ.Υ.Ε. που ακολούθησαν, ήτοι οι υπ αριθµ.9804/1996 και 9462/1999 άδειες λειτουργίας του ήµου Χαλανδρίου, καθώς πέραν της νοµοτυπικής µορφής της τόσο η λειτουργία της επιχείρησης εστίασης ως ταβέρνας, όσο και ο διακριτικός τίτλος αυτής παραµένουν τα ίδια. Εν συνεχεία η εταιρία φαίνεται να λειτουργούσε για ένα χρονικό διάστηµα χωρίς άδεια λειτουργίας, όπως επισήµανα στην προηγούµενη γνωµοδότηση µου και ισχυρίστηκε και ο πληρεξούσιος των περιοίκων, το γεγονός δε αυτό έλαβε βαρύνουσα σηµασία στην γνωµοδότηση µου αυτή, πλην όµως από εκτενέστερη µελέτη των ισχυουσών διατάξεων, όσο και του φακέλου της υποθέσεως προέκυψαν τα ακόλουθα (νέα) δεδοµένα που αναθεωρούν τις προηγούµενες εκτιµήσεις: Η προϊσχύουσα υπ αριθµ. 712/2590/1β/ άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, εκδοθείσα επ ονόµατι Νικολάου Φουντωτού, όπως αναφέρεται ρητά επί του εντύπου αυτής εξεδόθη κατ εφαρµογή της ΓΙγ/6001/67 Υγειονοµικής ιατάξεως και φέρεται να έχει διάρκεια ισχύος έως την Πλην όµως, κατά το άρθρο 6, παρ. 4 της Υ. ΑΙβ/8577/83, προβλεπόταν ρητά ότι: «Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου Ι της ΓΙγ/6001/67 Υγειονοµικής ιατάξεως, έστω και αν δεν έχουν ανανεωθεί µετά τη λήξη τους(ήτοι εν προκειµένω µετά την ), ή µε την παρ. 4 ή 8 άρθρου 6 της ΑΙβ/11261/81 όµοιας, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισµούς, εφόσον δεν συντρέχουν οι αναφερόµενοι στο άρθρο ΙΙ της παρούσας λόγοι ανακλήσεώς τους». Συνεπώς κατά τα άνω και εφόσον κατά το ιστορικό του σχετικού φακέλου της επιχείρησης δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο να µεσολάβησαν λόγοι ανακλήσεως της υπ αριθµ. 712/2590/1β/ αδείας λειτουργίας της, µετά την πάροδο της και έως εκδόσεως της εποµένης εν σειρά αδείας, ήτοι της υπ αριθµ. 9804/1995 άδειας λειτουργίας το κατάστηµα έφερε νόµιµη και ισχύουσα άδεια. Μάλιστα από την µελέτη σχετικών φακέλων αδειών εκ του αρχείου της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου Χαλανδρίου, που αφορούν την ισχύ παρεµφερών περιπτώσεων αστυνοµικών αδειών Κ.Υ.Ε. παρατήρησα ότι για λόγους λειτουργικούς αλλά και διοικητικής συνέχειας όσες αστυνοµικές άδειες υπήρχαν στην κατοχή ιδιοκτητών Κ.Υ.Ε. παρέµειναν ως αστυνοµικές άδειες έως αλλαγής της εταιρικής µορφής τους ή έως µεταβιβάσεως τους, ότε και ελάµβαναν νέα άδεια από τον ήµο Χαλανδρίου (ίδε και Μ. Καραναστάση, Οι άδειες των Ο.Τ.Ε. Αθήνα 2001 σελ. 110 επ.). Συνεπώς τα αναφερόµενα στο από 3/9/2013 σηµείωµα των περιοίκων περί αυτού δεν ευσταθούν. Επιπλέον και η χρήση της επιχειρήσεως ως ταβέρνας δεν διεκόπη και ήταν αδιάλειπτη, δηλ. από του έτους 1959 και έως σήµερα, αλλά πλέον τούτου υπήρξε και νόµιµη.

3 ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 Περαιτέρω από κανένα στοιχείο του σχετικού φακέλου δεν προκύπτει ότι η ιδιοκτησία της επιχείρησης ευθύνεται (ως καταλογίζεται από την υπό εξέταση αναφορά) για την κατά τον ένα ή άλλο τρόπο εν συνεχεία µη εφαρµογή του Π /95, ήτοι την αδειοδότηση της από τον οικείο Ο.Τ.Α. ήµο Χαλανδρίου (αλλά και την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία) µετά την εφαρµογή του Π /95, (όπως οµοίως δεν θα µπορούσε να κατηγορηθεί και για την εφαρµογή του Π /95!). Να επισηµάνω στο σηµείο αυτό ότι µε τις ισχύουσες (τότε) διατάξεις δεν απαιτούνταν η έκδοση νέας αδείας για την λειτουργία αυτής, δια της εκδόσεως της υπ αριθµ.9804/1996 αδείας, καθ όσον ο Ν. Φουντωτός παρέµενε οµόρρυθµος εταίρος στην νέα νοµική µορφή της και η προηγούµενη νόµιµη και εν ισχύ άδεια είχε εκδοθεί επ ονόµατι του(άρθρο 6,5 Αιβ Η αντικατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο, του εκπροσώπου εταιρικής επιχειρήσεως, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, από άλλον συνέταιρο δεν θεωρείται µεταβίβαση του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, εφόσον, προκειµένου για προσωπική εταιρεία δεν αποχώρησαν όλα τα πρόσωπα, που την ίδρυσαν, ή προκειµένου για ανώνυµη εταιρεία, η πλειοψηφία των µετόχων της εξακολουθεί να υπάρχει στα ιδρυτικά µέλη της). Σε κάθε περίπτωση τυχόν προβλήµατα µε τις άδειες που εκδόθηκαν στην συνέχεια οφείλονται σε παραλείψεις ή ενέργειες της ίδιας της διοίκησης. Για αυτό και η πρόβλεψη του νοµοθέτη που αναφέρθηκε και στις δυο προηγούµενες γνωµοδοτήσεις µου για τον α.ν. 261/1968, καθώς στην προκειµένη περίπτωση έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος ανάκλησης των σχετικών διοικητικών πράξεων που φέρονται ληφθείσες από τα διοικητικά όργανα του ήµου αλλά και µε την επικουρία και την συγκατάθεση πέραν τούτου και των αρµοδίων υγειονοµικών υπηρεσιών ελέγχου της Νοµαρχίας. Στην διοίκηση είναι γνωστή άλλωστε τόσο η αδιάλειπτη, όσο και η ίδιας επαγγελµατικής µορφής (οινοµαγειρείο οβελιστήριο - ταβέρνα) χρήση της επιχείρησης, σε αυτήν δε φέρεται να µετέχει ως µοναδικός εταίρος ο Νικόλαος Φουντωτός, τόσο της υπ αριθµ. 712/2590/1β/ αδείας λειτουργίας, ο ίδιος δε παραµένει και οµόρρυθµος εταίρος της δικαιούχου ΟΕ ΣΥΛΗΡΑΣ Ι ΚΑΙ ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ ΝΙΚ, της εποµένης εν σειρά υπ αριθµ. 9804/1995 άδειας λειτουργίας, που εν συνεχεία µετετράπη στην Φ. ΣΥΛΗΡΑ - Ι. ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ Ο.Ε. δια της υπ αριθµ. 9462/ εκδοθείσης αδείας, για λόγους συνταξιοδότησης (όπως επισηµαίνει η ιδιοκτησία της επιχείρησης), καθώς οι Ν. Φουντωτός και Ι. Συλήρας συνταξιοδοτούνται, η επιχείρηση αλλάζει νοµική µορφή, µεταβιβαζόµενη στα τέκνα των δυο εταίρων και παραµένοντας όµως στα χέρια ουσιαστικά της ίδιας οικογένειας. Ούτως κατά την εκτίµηση µου η νόµιµη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί είναι η κατ άρθρο 6,5 εν προκειµένω, ήτοι η ακόλουθη: «Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου του προσώπου, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ιδρύσεως και λειτουργία καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα φαίνεται από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ιπλώµατος Απονοµής Συντάξεως ή σχετική βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα, ότι κατατέθηκε αίτηση για συνταξιοδότηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, κατά περίπτωση, και της τυχόν µεταβιβάσεως τούτου στη σύζυγο ή στα τέκνα ή σε συντηρούµενα απ αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, η άδεια λειτουργίας του αντικαθίσταται υποχρεωτικά µε νέα άδεια, εκδιδόµενη στο όνοµα του προσώπου, στο οποίο µεταβιβάζεται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της παρούσας που αναφέρεται στα δικαιολογητικά κ.λπ., τα οποία αφορούν το κτίριο και τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις του καταστήµατος».

4 ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 Τα παραπάνω συνιστούν πραγµατικά δεδοµένα τα οποία σε συνδυασµό ακόµα και τυχόν παραλείψεων της διοίκησης, όσον αφορά την προκειµένη λειτουργία έχουν δηµιουργήσει µια πραγµατική κατάσταση, µετά το πέρας µάλιστα δεκαπέντε ετών από την χορήγηση της ισχύουσας αδείας που χρήζει εννόµου προστασίας. Η πραγµατική αυτή κατάσταση δεν αφορά µάλιστα µόνο την προκειµένη εγκατάσταση αλλά αρκετές παρεµφερείς ακόµα που λειτουργούν ή λειτουργούσαν στην περιοχή, όπως αναφέρονται και στην από έτους 2000 κατάσταση της Τ.Υ. του ήµου Χαλανδρίου, που περιλαµβάνει και την εν λόγω επιχείρηση και για την διακοπή λειτουργίας των οποίων δεν φαίνεται να ελήφθησαν επιπλέον µέτρα, όπως φαίνεται κατωτέρω: «Συγκεκριµένα κατά παράβαση του Π.. λειτουργούν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 1. Ο.Τ. 447 Η ιστορική ταβέρνα Μπάρµπα Θανάσης, 2. Ο.Τ. 423 Βάρδας Αναγνωστόπουλος, κατάστηµα ρούχων. 3. Ζώνη Α σε κοινόχρηστο χώρο µάντρα υλικών οικοδοµών Σµυρλόγλου Πετρόπουλος (δικαστική εκκρεµότητα και µε τον ήµο) 4. Ο.Τ. 158 βενζινάδικο SHELL (δικαστική εκκρεµότητα και µε τον ήµο) Golden Phoenix κινέζικο εστιατόριο όταν βγάζει καθίσµατα στον πίσω χώρο) 5. Ο.Τ. 157 Ιταλικό εστιατόριο Da Lu 6. O.T. 129 Bουλκανιζατέρ Καπλάνογλου 7. Ο.Τ. 127 Συνεργείο αυτοκινήτων Αφοι Ασηµάκη (κλεστό) 8. Ο.Τ. 52 Καφενείο Εν Φλύα 9. Ο.Τ. 50 Επιπλα Γ. Σαρλάνης 10. Εστιατόριο Ο κήπος της Εδέµ 11. Ο.Τ 26 Καφενείο Πεντελικόν 12. Ηλεκτρονικά Είδη 13. Φαρµακείο 14. ηµαρχείο Χαλανδρίου Τεχνική Υπηρεσία ήµου Χαλανδρίου ηµοτολόγιο ήµου Χαλανδρίου. 15. Φωτοτυπίες χαρτικά Πρωτότυπο 16. Χρυσωρυχείο (Ξυστό Λαϊκό - ΠΡΟΠΟ) 17. Ο.Τ. 213 Συνεργείο Αυτοκινήτων 18. Catering Πλατής 19. Ο.Τ 214 Μεζεδοπωλείο Μέδουσα 20. Ο.Τ 215 Παιγχνίδια Comfuzio 21. Super market MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 22. Ζηκογιάννης Κάβα Ποτά 23. Υφάσµατα επιπλώσεων 24. Κλειστό κέντρο διασκεδάσεως Bel Air 25. Ο.Τ. 807Β Pizza Siera (διανοµή κατ οίκον) 26. Ο.Τ. 808Β Κοµµωτήριο Μειντάνη 27. Ταβέρνα Ο Κήπος 28. Ο.Τ. 574 Κάβα Ποτά Ν. Νικολάκης 29. Ταβέρνα Το Βραστό Ν. Φουντωτός 30. Καφενείο 31. Καλύµµατα αυτοκινήτων κουκούλες (κλειστό) 32. Ο.Τ 577 Pizza Ελαφίνο 33. Έναντι των Ο.Τ (Εντός της Ζώνης Α ) Γυναικεία Ρούχα 34. Ψιλικά Κιοσσέ 35. Ηλεκτρολογείο 36. Υδραυλικά 37. Ψησταριά 38. ΠΡΟΠΟ (κλειστό)

5 39. Επισκευή ενδυµάτων Αλέκα Ταλάντη 40. Έναντι του Ο.Τ. 574 (εντός της Ζώνης Α ) Σιδηρουργείο 41. Έναντι του Ο.Τ. 228 (εντός της Ζώνης Α ) Οίκος Ευγηρίας Σκαναβά» ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 Με την υπ αριθµ /2013 δήλωση ένταξης προς το ΥΠΕΚΑ το κτίριο της επιχείρησης υπήχθη εντέλει στον ν. 4014/2011 και ούτω επήλθε διατήρηση της αυθαίρετης χρήσης του νοµίµως υφισταµένου ισογείου καταστήµατος, λόγω του γεγονότος ότι κατά τον χρόνο κατασκευής του αλλά και εγκατάστασης (όλα προ του έτους 1979) η υπάρχουσα χρήση δεν απαγορευόταν από τις πολεοδοµικές διατάξεις και τις χρήσεις που ίσχυαν στην περιοχή (οικείο Ο.Τ.). Την ένταξη αυτή ακολούθησε η υπ αριθµ / νεότερη δήλωση ένταξης στον νόµο 4178/2013 και για τους ίδιους λόγους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι θα αποτελούσε ακραία παραδοξολογία µε το ένα χέρι του το κράτους, ήτοι το ΥΠΕΚΑ να νοµιµοποιούνται λειτουργικές χρήσεις, µε θέσπιση διατάξεων και υπαγωγή στον Νόµο εκκρεµών υποθέσεων αυθαιρέτων βάθους δεκαετιών εισπράττοντας υψηλό αντίτιµο προς τούτο και µε το άλλο χέρι του κράτους, το υπουργείο Εσωτερικών και οι Ο.Τ.Α. να αντιπαρέρχονται την νοµιµοποίηση επαναφέροντας και επιµένοντας στην ισχύ όρων, των οποίων επί δεκαπενταετία την εφαρµογή είχαν εν γνώσει τους παραµελήσει να εφαρµόσουν, την στιγµή µάλιστα που η χρήση έχει πλέον µε τις προαναφερόµενες δηλώσεις ένταξης νοµιµοποιηθεί. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι κατά την προηγούµενη γνωµοδότηση µου δεν µου κατέστη από τα µέρη γνωστό το γεγονός της υπ αριθµ. 1566/ απάντησης της Περιφέρειας Αττικής σε όµοιο αίτηµα των περιοίκων περί του ιδίου ζητήµατος και που αποφαίνεται θετικά για την νοµιµότητα της λειτουργίας της προκειµένης επιχείρησης και για την οποία δεν ασκήθηκαν προσφυγές περί ακυρώσεως της. Συµπερασµατικά και όσον αφορά την εφαρµογή του Π.. είναι γνωστό ότι σχεδόν µια εικοσαετία µετά την εφαρµογή του παρουσιάζει ελλείµµατα στην εφαρµογή του, όπως προκύπτει και από τον προαναφερόµενο κατάλογο επιχειρήσεων (η ευθύνη δε επ αυτού δεν είναι δυνατόν να βαραίνει τους επιχειρούντες στην περιοχή εφαρµογής του, παρά η ευθύνη βαραίνει τους συντάξαντες τις σχετικές διατάξεις, όσο και τους αρµοδίους προς έλεγχο πορείας και εφαρµογής αυτού), εις τρόπον ώστε να µην είναι κατανοητό ποιο (και ποιών) δηµόσιο συµφέρον εννοούµε αναφερόµενοι σε αυτό. Επιπλέον όµως οι αποκλίσεις αυτές ήδη καλύπτονται µε άλλες διατάξεις πλέον νοµιµοποίηση αυθαιρέτων οι οποίες κατισχύουν ρητά των προηγούµενων διατάξεων, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ζώνη υποδοχής των χρήσεων που απαγορεύονται στην περιοχή δεν δηµιουργήθηκε εισέτι, καθώς άλλωστε είναι γνωστό ότι % της επικράτειας του ήµου Χαλανδρίου αφορά περιοχή αµιγούς κατοικίας. Πάντα τούτα έχουν επισηµανθεί επανειληµµένα, όπως προκύπτει από την µελέτη της εκτιµήσεως του Συνηγόρου του Πολίτη κατόπιν της υπ αριθµ. πρωτ / αναφοράς του Συλλόγου Προστασίας Ρεµατιάς και Περιβάλλοντος Χαλανδρίου για το εν λόγω θέµα - εφαρµογής του Π.. Το.Σ. Χαλανδρίου µε την υπ αριθµ. 298/2003 οµόφωνη απόφαση του µετά από την προαναφερόµενη παρέµβαση της Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη τάχθηκε ρητά υπέρ της συνέχισης λειτουργίας των καταστηµάτων της περιοχής, των 4 ΚΥΕ της Β Ζώνης, µεταξύ αυτών και του επί της οδού Ρόδων ταβέρνας το Βραστό, λαµβάνοντας υπ όψιν την πολύχρονη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών τις ανάγκες της γειτονιάς, όπως ακριβώς αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση. Προς τον σκοπό αυτό εκπονήθηκε και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η από Μαρτίου 2004 επιστηµονική τεκµηρίωση της 298/2003 οµόφωνης απόφασης του.σ. Χαλανδρίου.

6 Αξίζει να γίνει γνωστό ότι για την απειλούµενη παράβαση καθήκοντος, ως αναφέρεται στην υπό κρίση αναφορά, έχει ad hoc αποφανθεί µε το υπ αριθµ. 202/2006 βούλευµα του το Συµβούλιο Πληµ/κων Αθηνών, κατόπιν µηνύσεως του Συλλόγου Προστασίας Ρεµατιάς για παράβαση καθήκοντος κατ εξακολούθηση του ηµάρχου, του Προέδρου.Σ., καθώς και µελών του δηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου (µεταξύ άλλων αδικηµάτων και για παράβαση καθήκοντος µη σφράγισης Κ.Υ.Ε. εντός της Ζώνης Β (!), σελ. 7 σχ. Βουλεύµατος) και το οποίο αποφαίνεται να µην απαγγελθούν κατηγορίες στα µηνυόµενα πρόσωπα µε την αιτιολογία που αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τέλος ως προς τις υπόλοιπες περιπτώσεις των λειτουργούντων εντός της Ζώνης Β καταστηµάτων δεν προέκυψε ότι η παράλειψη των κατηγορουµένων να προβούν στην άµεση σφράγιση αυτών οφείλεται σε πρόθεση τους να παραβούν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους. Αντίθετα, αρκούντως βεβαιώθηκε ότι προέβησαν στην στάθµιση των εννόµων αγαθών των συνεπειών της άµεσης εφαρµογής του διατάγµατος και αποφάσισαν την αποχή από δραστικά µέτρα, λαµβάνοντας υπ όψη την υποχρέωση σεβασµού συνταγµατικώς κατοχυρωµένων δικαιωµάτων. Εξάλλου ναι µεν υπήρχε η υποχρέωση εφαρµογής του Π πλην όµως εκτός της υποχρεώσεως εφαρµογής του Π η διοίκηση είναι απαραίτητο να λαµβάνει υπόψη την υποχρέωση σεβασµού του δικαιώµατος στην εργασία και την κοινωνική ειρήνη και αλληλεγγύη, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την ουσιαστική αδυναµία του ήµου προς λήψη δρακοντείων µέτρων για την αποµάκρυνση των µη προβλεπόµενων από το επίµαχο Π χρήσεων, µε το κλείσιµο επιχειρήσεων και τον οικονοµικό αφανισµό εκατοντάδων εργαζοµένων δεδοµένης και της ανυπαρξίας εναλλακτικών λύσεων, όπως η µετεγκατάσταση». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και συγκεκριµένα: Α) το άρθρο 80 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθ.22 παρ.2 του Ν.3536/07, Β) τις χρήσεις γης, τους όρους δόµησης και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, Γ) τις ιατάξεις της υπ αριθµ. Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής ιάταξης όπως προσαρµόστηκε και τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ) το ΦΕΚ 2718/ , Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 Κατά πλειοψηφία την µη ανάκληση της άδειας Κ.Υ.Ε. της εταιρείας Φ. ΣΙΛΥΡΑ Ι. ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ Ο.Ε., λαµβάνοντας υπ όψιν τόσο την από εισήγηση του νοµικού συµβούλου στον οποίο ανατέθηκε να γνωµοδοτήσει επί του θέµατος, όσο και τα υποβληθέντα υποµνήµατα των δυο µερών, για τους κάτωθι λόγους: Στην προκειµένη περίπτωση διαπιστώθηκε ότι έχουν εφαρµογή τα άρθρα 8 και 9 του ν 4178/2013, όσον αφορά τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής του ακινήτου, καθώς η αρχική εγκατάσταση της επιχείρησης στο οικείο Ο.Τ. επισυνέβη µε την έκδοση οικοδοµικής αδείας, την οικοδόµηση και την εντεύθεν πρώτη λειτουργία της επιχείρησης αυτής, που σήµερα χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη (έως τουλάχιστον της εντάξεως της αρχικά στον ν. 4014/2011, εν συνεχεία δε στον νόµο 4178/2013) και έγινε προ της ισχύος του Π /1995, (σχετικά υπ αριθµ. 4-8, προσκοµιζόµενες οικοδοµικές άδειες µε αριθµούς 3600/1995, 6089/1959, 12616/1968, 33681/1969,4705/1978) σε χρόνο δηλ. που η χρήση αυτή επιτρεπόταν στην περιοχή εγκατάστασης. Κρίσιµος χρόνος δέον να θεωρείται ο χρόνος της αρχικής εγκατάστασης της αυθαίρετης έως της ρυθµίσεως της- χρήσης, ήτοι το έτος 1959, άλλως το έτος 1974 και όχι ο χρόνος που

7 ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 ελήφθησαν οι επόµενες άδειες λειτουργίας Κ.Υ.Ε., ήτοι οι υπ αριθµ.9804/1995 και 9462/1999 άδειες λειτουργίας του ήµου Χαλανδρίου, καθώς πέραν της νοµοτυπικής µορφής της τόσο η λειτουργία της επιχείρησης εστίασης ως ταβέρνας, όσο και ο διακριτικός τίτλος αυτής παραµένουν όλα τα έτη τα ίδια. Με την υπ αριθµ /2013 δήλωση ένταξης προς το ΥΠΕΚΑ το κτίριο της επιχείρησης υπήχθη εντέλει στον ν. 4014/2011 και ούτω επήλθε διατήρηση της αυθαίρετης χρήσης του νοµίµως υφισταµένου ισογείου καταστήµατος, λόγω του γεγονότος ότι κατά τον χρόνο κατασκευής του αλλά και εγκατάστασης (όλα προ του έτους 1979) η υπάρχουσα χρήση δεν απαγορευόταν από τις πολεοδοµικές διατάξεις και τις χρήσεις που ίσχυαν στην περιοχή (οικείο Ο.Τ.). Την ένταξη αυτή ακολούθησε η υπ αριθµ / νεότερη δήλωση ένταξης στον νόµο 4178/2013 και για τους ίδιους λόγους. Επιπροσθέτως από το άρθρο 26, παρ. 6 και 7 ν. 2831/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το α. 31 παρ. 4 ν. 3325/05 και το α 12, παρ. 3 ν. 3212/03 και την παρ. 5 του α. 23 του Ν. 3212/03 συνάγεται κατ ακολουθία ότι οι νοµίµως υφιστάµενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται ή µεταβάλλονται οι χρήσεις γης διατηρούνται µέχρι να εγκριθεί ζώνη υποδοχής της δραστηριότητας στα διοικητικά όρια του οικείου και των όµορων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού(όπου εν προκειµένω και δεν έχουν δηµιουργηθεί και παρά τα προβλεπόµενα και στο Π /1995). Όσον αφορά την σύννοµη λειτουργία της επιχείρησης και τις άδειες Κ.Υ.Ε. που έλαβε η επιχείρηση προκύπτει ότι η προϊσχύουσα υπ αριθµ. 712/2590/1β/ άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, εκδοθείσα επ ονόµατι Νικολάου Φουντωτού είχε νόµιµη ισχύ και µετά τη λήξη της, καθώς όπως αναφέρεται ρητά επί του εντύπου αυτής εξεδόθη κατ εφαρµογή της ΓΙγ/6001/67 Υγειονοµικής ιατάξεως και φέρεται να έχει διάρκεια ισχύος έως την , πλην όµως, κατά το άρθρο 6, παρ. 4 της Υ. ΑΙβ/8577/83, προβλεπόταν ρητά ότι: «Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου Ι της ΓΙγ/6001/67 Υγειονοµικής ιατάξεως, έστω και αν δεν έχουν ανανεωθεί µετά τη λήξη τους(ήτοι εν προκειµένω µετά την ), ή µε την παρ. 4 ή 8 άρθρου 6 της ΑΙβ/11261/81 όµοιας, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισµούς, εφόσον δεν συντρέχουν οι αναφερόµενοι στο άρθρο ΙΙ της παρούσας λόγοι ανακλήσεώς τους». Συνεπώς κατά τα άνω και εφόσον κατά το ιστορικό του σχετικού φακέλου της επιχείρησης δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο να µεσολάβησαν λόγοι ανακλήσεως της υπ αριθµ. 712/2590/1β/ αδείας λειτουργίας της, µετά την πάροδο της και έως εκδόσεως της εποµένης εν σειρά αδείας, ήτοι της υπ αριθµ. 9804/1995 άδειας λειτουργίας το κατάστηµα έφερε νόµιµη και ισχύουσα άδεια. Σύµφωνα άλλωστε µε τις ισχύουσες (τότε) διατάξεις δεν απαιτούνταν η έκδοση νέας αδείας για την συνέχιση της λειτουργία της, (δια της αντικαταστάσεως της ισχύουσας δια της υπ αριθµ. 9804/1995 αδείας), καθ όσον ο έως τότε µοναδικός εταίρος και ιδιοκτήτης της Ν. Φουντωτός παρέµεινε ως οµόρρυθµος εταίρος και στην νέα νοµική µορφή της, την Ο.Ε. ΣΥΛΗΡΑΣ Ι ΚΑΙ ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ ΝΙΚ (άρθρο 6,5 Αιβ 8577/83. Η αντικατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο, του εκπροσώπου εταιρικής επιχειρήσεως, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, από άλλον συνέταιρο δεν θεωρείται µεταβίβαση του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, εφόσον, προκειµένου για προσωπική εταιρεία δεν αποχώρησαν όλα τα πρόσωπα, που την ίδρυσαν, ή προκειµένου για ανώνυµη εταιρεία, η πλειοψηφία των µετόχων της εξακολουθεί να υπάρχει στα ιδρυτικά µέλη της). Εν συνεχεία η επιχείρηση µετετράπη στην Φ. ΣΥΛΗΡΑ- Ι. ΦΟΥΝΤΩΤΟΣ Ο.Ε. δια της υπ αριθµ. 9462/ εκδοθείσης αδείας, για λόγους συνταξιοδότησης, καθώς οι προηγούµενοι εταίροι Ν. Φουντωτός και Ι. Συλήρας συνταξιοδοτούνται. Ούτω η νόµιµη διαδικασία είναι η κατ άρθρο 6,5 εν προκειµένω, ήτοι η ακόλουθη: «Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου του προσώπου, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ιδρύσεως και λειτουργία καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, γεγονός που θα φαίνεται από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο

8 του ιπλώµατος Απονοµής Συντάξεως ή σχετική βεβαίωση του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα, ότι κατατέθηκε αίτηση για συνταξιοδότηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, κατά περίπτωση, και της τυχόν µεταβιβάσεως τούτου στη σύζυγο ή στα τέκνα ή σε συντηρούµενα απ αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, η άδεια λειτουργίας του αντικαθίσταται υποχρεωτικά µε νέα άδεια, εκδιδόµενη στο όνοµα του προσώπου, στο οποίο µεταβιβάζεται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της παρούσας που αναφέρεται στα δικαιολογητικά κ.λπ., τα οποία αφορούν το κτίριο και τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις του καταστήµατος». Συνεπώς και η χρήση της επιχειρήσεως ως ταβέρνας δεν διεκόπη και ήταν αδιάλειπτη, δηλ. από του έτους 1959 και έως σήµερα, αλλά πλέον τούτου υπήρξε και νόµιµη, αίτηση δε ανακλήσεως της σχετικής αδείας του εν λόγω Κ.Υ.Ε. δεν είχε υποβληθεί έως εξετάσεως της παρούσης υπ αριθµ. πρωτ / αίτησης ανάκλησης αδείας του εν λόγω καταστήµατος. Περαιτέρω η ανανέωση της αδειοδότησης της εν λόγω επιχείρησης από τον οικείο Ο.Τ.Α. ήµο Χαλανδρίου (αλλά και την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία) µετά την έναρξη εφαρµογής του Π /95, αφορά γενικότερη στάση της τότε ιοίκησης, καθώς παρά την εφαρµογή του Π.. περί τις σαράντα επιχειρήσεις τουλάχιστον συνέχιζαν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατά το έτος 2000, ως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της Τ.Υ. του ήµου Χαλανδρίου, λόγος για τον οποίο ελήφθη εν συνεχεία η υπ αριθµ. 298/2003 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Χαλανδρίου που τάχθηκε ρητά υπέρ της συνέχισης λειτουργίας των καταστηµάτων των 4 ΚΥΕ της Β Ζώνης της εν λόγω περιοχής, µεταξύ αυτών και του επί της οδού Ρόδων ταβέρνας το Βραστό, λαµβάνοντας υπ όψιν την πολύχρονη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών τις ανάγκες της γειτονιάς. Σε κάθε περίπτωση (και εφόσον τυχόν προβλήµατα µε τις άδειες που εκδόθηκαν µε την προαναφερόµενη ακολουθία οφείλονται σε παραλείψεις ή ενέργειες της διοίκησης και όχι της επιχείρησης) ο Α.Ν. 261/1968 έχει εφαρµογή εν προκειµένω, καθώς δεν είναι δυνατή η ανάκληση της σχετικής διοικητικής πράξης(αδείας) αφού έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος ανάκλησης των σχετικών διοικητικών πράξεων µε το πέρας µάλιστα δεκαπέντε ετών από την χορήγηση της ισχύουσας αδείας, και έχει προφανώς δηµιουργηθεί ούτω µια πραγµατική κατάσταση, που χρήζει εννόµου προστασίας. Σηµειώνεται ότι δια του υπ αριθµ. 1566/ εγγράφου της η Περιφέρεια Αττικής αποφαίνεται θετικά περί την νοµιµότητα της λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης σε σχετικό αίτηµα που της υπεβλήθη από τους ίδιους ενδιαφερόµενους κατοίκους, σχετικά µε την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του εν λόγω Κ.Υ.Ε. Μειοψήφησε ο κ. Π. Αναστασιάδης δηλώνοντας ότι δεν είναι νόµιµο λόγω του Προεδρικού ιατάγµατος της Ρεµατιάς και ζητάει την εφαρµογή του. Ο κ. Γ. Καλοµοίρης ψήφησε Λευκό. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 15/2014. Ανατίθεται στο ήµαρχο η περαιτέρω ενέργεια. Γι αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι 17/03/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΗΔ-ΟΑ2 ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα