Μέρος 1 ον - περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος 1 ον - περιεχόμενα"

Transcript

1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μαρίνα Πανταζίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΛΕΞΗ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 14 Ιανουαρίου 2009 Φωτεινή Μπούρα Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΥΠΕΧΩΔΕ Μέρος 1 ον - περιεχόμενα Α. Ορισμός «ρυπασμένου χώρου» Β. Σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία Γ. Εθνική νομοθεσία για αποκατάσταση χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ) Δ.. (Εν( δυνάμει) ρυπασμένοι χώροι στη νομοθεσία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Ε. Ελλείψεις υφιστάμενης νομοθεσίας Απαιτήσεις στο μέλλον ΣΤ. Περιστατικά εφαρμογής νομοθεσίας Ζ. Μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ Η. Έρευνα σχετικά με τους ρυπασμένους χώρους στην Ελλάδα 1 2 Πώς μπορεί να οριστεί ο ρυπασμένος χώρος (ορισμός εργασίας) «εν δυνάμει ρυπασμένος χώρος»: οποιοσδήποτε χώρος έχει φιλοξενήσει μια δραστηριότητα που ενδέχεται να ρυπάνει το έδαφος «ρυπασμένος χώρος»: ένας χώρος όπου η παρουσία επικίνδυνων ουσιών έχει επιβεβαιωθεί σε επίπεδα που ξεπερνούν την αποδεκτή διακινδύνευση (risk) «διακινδύνευση»: ο συνδυασμός της πιθανότητας και των επιπτώσεων της ρύπανσης Πώς μπορεί να οριστεί ο ρυπασμένος χώρος (συν.) «χώρος» ή «τόπος» (site) site): η συνολική έκταση σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που ανήκει σε μια ιδιοκτησία ή σχετίζεται με μια δραστηριότητα η «ρύπανση χώρου» αφορά συνήθως τη ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων νερών 3 4 Εθνική νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαχείριση νομοθεσία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : Γενικό πλαίσιο (ΚΥΑ 13588/725/2006) Τεχνικές προδιαγραφές (ΚΥΑ 24944/1159/2006) Εθνικός Σχεδιασμός (ΚΥΑ 8668/2007) νομοθεσία διαχείρισης στερεών (μη επικίνδυνων) αποβλήτων : Γενικό πλαίσιο (ΚΥΑ 50910/2727/2003) Τεχνικές προδιαγραφές (ΚΥΑ /1997) νομοθεσία υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΚΥΑ 29407/3508/2002) 5 Λοιπή εθνική νομοθεσία, έμμεσα σχετιζόμενη νομοθεσία προστασίας και διαχείρισης υπόγειων υδάτων : ΚΥΑ 26857/553/1988 νομοθεσία εναρμόνισης με οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ ΕΚ: Νόμος 3199/2003 Π.Δ. 51/2007 νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δραστηριοτήτων: ΚΥΑ 15393/2332/2002 ΚΥΑ 11014/703/Φ104/ /2003 : στο περιεχόμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δραστηριοτήτων υπαγόμενων στην οδηγία IPPC * αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά * για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (2008/1/ΕΚ) 6

2 Νομοθεσία Ε.Ε. που σχετίζεται με τη διαχείριση δεν υπάρχει ειδική κοινοτική νομοθεσία σήμερα αναμένεται στο μέλλον η έκδοση οδηγίας για την προστασία του εδάφους (πρόταση οδηγίας COM(2006)232 final, ) υφιστάμενη σχετική κοινοτική νομοθεσία : οδηγία 1999/31/ΕΚ (υγειονομική ταφή αποβλήτων) οδηγία 2000/60/ΕΚ (πλαίσιο δράσης στον τομέα πολιτικής των υδάτων) οδηγία 2006/18/ΕΚ (προστασία υπόγειων υδάτων) οδηγία 2004/35/ΕΚ (περιβαλλοντική ευθύνη) 7 οδηγία 2006/21/ΕΚ (διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων) Χώροι διαχείρισης στερεών αποβλήτων που είχαν λειτουργήσει ανεξέλεγκτα ή χωρίς άδεια (εγκαταλελειμμένοι γκαταλελειμμένοι) υποχρέωση λήψης άδειας αποκατάστασης (άρθρο 10 ΚΥΑ 50910/2727/03): έως Ιούνιο 2005 αρμόδια υπηρεσία η Περιφέρεια υποβολή Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης για ΧΑΔΑ (Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ): o Χαρακτηρισμός ΧΑΔΑ o Αξιολόγηση επικινδυνότητας o Μέτρα αποκατάστασης o Προτάσεις, χάρτες, σχέδια οριστική μελέτη κατασκευής έργου αποκατάστασης 8 Παύση λειτουργίας νόμιμων χώρων / εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων άρθρο 9 ΚΥΑ 50910/2727/03 εξυγίανση αποκατάσταση σύμφωνα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους διαδικασία τερματισμού παύσης λειτουργίας υποβολή στοιχείων εκθέσεων στην Περιφέρεια επιτόπια επιθεώρηση από υπηρεσία Περιφέρειας έγκριση τερματισμού λειτουργίας χρονική διάρκεια μετέπειτα φροντίδας (μ.φ.) ανάλογα με επικινδυνότητα χώρου /εγκατάστασης για περιβάλλον και δημόσια υγεία 9 ΧΥΤΑ παύση λειτουργίας άρθρο 15 ΚΥΑ 29407/3508/02 μετέπειτα φροντίδα (μ.φ.), σύμφωνα με κεφάλαιο 5 παραρτήματος Ι ΚΥΑ /97 : διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας έλεγχοι μέτρα μ.φ. η συχνότητα και οι παράμετροι ελέγχου καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επικινδυνότητας τέλος έργων μ.φ. μετά 20 έτη ή ανάλογα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας άδεια για πέρας μ.φ., μετά υπηρεσιακό έλεγχο 10 Εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι στη νομοθεσία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων χώροι / εγκαταστάσεις απόρριψης ή ακατάλληλης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (άρθρο 12 παρ.. 1,2 ΚΥΑ 13588/725/06) : υποχρέωση εκπόνησης ειδικής μελέτης εξυγίανσης αποκατάστασης από υπεύθυνο φορέα χώρου (έως τέλος 3/2007) ή από την Περιφέρεια χώροι που ρυπάνθηκαν κατόπιν ατυχήματος (άρθρο 12 παρ.3 ΚΥΑ 13588/725/06) χώροι αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (απόθεση επί του εδάφους) ) (άρθρο( 18 ΚΥΑ 13588/725/06) : τελική αντιμετώπιση - τεχνική έκθεση διαχείρισης αποθηκευμένων αποβλήτων περιγραφή μεθόδου επί τόπου 11 αποκατάστασης Παύση λειτουργίας νόμιμων χώρων / εγκαταστάσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (Ε.Α.) άρθρο 9 ΚΥΑ 13588/725/06 εξυγίανση αποκατάσταση και εργασίες μ.φ. σύμφωνα με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους διαδικασία τερματισμού παύσης λειτουργίας υποβολή στοιχείων εκθέσεων στην Περιφέρεια επιτόπια επιθεώρηση από υπηρεσία Περιφέρειας έγκριση τερματισμού λειτουργίας χρονική διάρκεια μ.φ. (τουλάχιστον): 30 χρόνια για χώρους /εγκαταστάσεις διάθεσης Ε.Α. 10 χρόνια για χώρους /εγκαταστάσεις αξιοποίησης Ε.Α. 5 χρόνια για εγκαταστάσεις αποθήκευσης Ε.Α. 12

3 Τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης Ε.Α.. (ΚΥΑ( 24944/1159/06) Eιδική μελέτη εξυγίανσης - αποκατάστασης Εντοπισμός και καταγραφή του προβλήματος Εντοπισμός πηγής ρύπανσης Περιγραφή κατάλληλων εργασιών δειγματοληψίας και αναλύσεων στα Ε.Α. και στα περιβαλλοντικά μέσα Καταγραφή απεικόνιση έκτασης ρυπασμένου χώρου και ποσοτική εκτίμηση της πηγής ρύπανσης Περιβαλλοντικές συνθήκες περιοχής Καταγραφή και ανάλυση χαρακτηριστικών θιγείσας περιοχής (μετεωρολογικά, εδαφολογικά, υδρογεωλογικά, υδρολογικά, περιβαλλοντικά κ.α.).) Εντοπισμός κυριότερων περιβαλλοντικών στοιχείων που απαιτούν προστασία. 13 Ειδική μελέτη εξυγίανσης αποκατάστασης (συν.) Εξέταση εναλλακτικών λύσεων Επιλεγείσα λύση Καταγραφή ανάλυση αξιολόγηση εφαρμόσιμων τεχνικοοικονομικά λύσεων (υψηλού επιπέδου προστασίας) Επιλογή βέλτιστης λύσης, σε συνάρτηση και με τον επιδιωκόμενο βαθμό εξυγίανσης αποκατάστασης Αναλυτική περιγραφή επιλεγείσας λύσης Παράθεση αναλυτικών στοιχείων και ανάλυση κόστους Παρακολούθηση ποιότητας περιβάλλοντος Καταγραφή αναγκαίων δράσεων παρεμβάσεων παρακο- λούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων (μετά την υλοποίηση των έργων) Χρονική περίοδος παρακολούθησης. 14 Σημεία νομοθεσίας διαχείρισης αποβλήτων που πρέπει να συμπληρωθούν / αποσαφηνιστούν (μη εξαντλητικός κατάλογος) διαχωρισμός φάσεων λειτουργίας, εξυγίανσης - αποκατάστασης, οριστικής παύσης λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας, με τις αντίστοιχες εγκρίσεις περιεχόμενο στοιχείων (μελετών, εκθέσεων) που υποβάλλει ο υπεύθυνος φορέας του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας διαδικασία επιβολής επανορθωτικών μέτρων (περιπτώσεις επεισοδίων ρύπανσης, υπέρβασης οριακών τιμών μετρούμενων παραμέτρων κ.α.).) χαρακτηρισμός χώρου και σύνταξη μελέτης αποκατάστασης, στο πλαίσιο της τελικής αντιμετώπισης των αποθηκευμένων αποβλήτων 15 Μελλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις για τη διαχείριση διεύρυνση πεδίου εφαρμογής αποσαφήνιση υποχρεώσεων υπευθύνων και διαδικασιών διαχείρισης διαδικασία επανελέγχου χώρων /εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόμιμα (π.χ. επανεξέταση περιβαλλοντικών όρων, έλεγχοι εφαρμογής όρων και λοιπής αδειοδότησης) έλεγχοι σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης αντιμετώπιση ιστορικής ρύπανσης 16 Εμπειρίες εφαρμογής νομοθεσίας Ανάθεση μελέτης από ΥΠΕΧΩΔΕ χαρακτηριστικές περιπτώσεις περιστατικών 1. περίπτωση ρύπανσης χώρου αποθήκης ΔΕΗ (Ασπρόπυργος) 2. περιπτώσεις χώρων /εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει: i. Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ)) (Κοζάνη( Κοζάνη) ii. Εργοστάσιο φυτοφαρμάκων ΔΙΑΝΑ (Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης) iii. Μεταλλείο μικτών θειούχων Κίρκης Έβρου iv. Εργοστάσιο μεταλλουργίας μολύβδου ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ (Λαύριο) 3. περιπτώσεις ατυχημάτων: i. Αποθήκευση χημικών διαλυτών ΧΥΜΑ (Λαύριο) ii. Πολυκατάστημα PRAKTIKER (Πυλαία Θεσσαλονίκης) 17 τίτλος : «Μελέτη για τη Διερεύνηση, Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Ρυπασμένων Χώρων / Εγκαταστάσεων από Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα στην Ελλάδα» αντικείμενο : o μεθοδολογία εντοπισμού και χαρακτηρισμού ρυπασμένων χώρων, προς εφαρμογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες o μέτρα αποκατάστασης: διαδικασία λήψης απόφασης επιλογή τεχνολογιών 18

4 Έρευνα σχετικά με την αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων στην Ελλάδα ευρεία προσέγγιση ζητήματος στην Ελλάδα 1 ο μέρος έρευνας: καταγραφή σε διαδοχικά στάδια : 1. δραστηριοτήτων δυνητικά ρυπογόνων για το έδαφος : i. καταγραφή γενικών τομέων δραστηριοτήτων ii. καταγραφή κατηγοριών δραστηριοτήτων iii. καταγραφή (ενδεχόμενων) υποκατηγοριών δραστηριοτήτων 2. εν δυνάμει Έρευνα σχετικά με την αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων στην Ελλάδα (συν.) 1 ο στάδιο μεθοδολογία κατάρτισης λίστας δραστηριοτήτων Κυρίαρχο κριτήριο επιλογής λίστας δραστηριοτήτων έναντι ουσιών : διαθεσιμότητα στοιχείων στον αρμόδιο φορέα εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Ε.)..). Βασικό κριτήριο στη διαδικασία εκτίμησης των Π.Ε.:.: η κατάταξη των δραστηριοτήτων (κατάλογοι νομοθεσίας) Επιλογή τομέων : αξιοποίηση συνεξέταση καταλόγων δραστηριοτήτων από νομοθεσία Ε.Ε.,., European Environment Agency και εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 15393/2332/2002) Επιλογή κατηγοριών /υποκατηγοριών των τομέων : εξέταση (κυρίως) είδους επικίνδυνων ουσιών /αποβλήτων και προϊόντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 20 Παράδειγμα γενικών τομέων δραστηριοτήτων Παράδειγμα τομέων δραστηριοτήτων γενικού τομέα Β Α. Διαχείριση αποβλήτων (αποθήκη ΔΕΗ) Β. Βιομηχανικές δραστηριότητες Γ. Εμπορικές δραστηριότητες Δ. Εξορυκτικές δραστηριότητες (ΜΑΒΕ, Μεταλλείο Κίρκης) Ε. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις ΣΤ. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, χημικών ουσιών και προϊόντων (εγκατάσταση ΧΥΜΑ) Ζ. Εγκαταστάσεις στον τομέα των μεταφορών Η. Άλλες δραστηριότητες (Σημ.: στις παρενθέσεις η αντιστοίχιση με προαναφερθέντα περιστατικά) 21 Β. Βιομηχανικές δραστηριότητες Β1. Παραγωγή και διανομή ενέργειας (αποθήκη ΔΕΗ) Β2. Βιομηχανίες πετρελαίου Β3. Χημικές βιομηχανίες (εργοστάσιο ΔΙΑΝΑ) Β4. Μεταλλουργικές βιομηχανίες (εργοστάσιο ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ) Β5. Παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Β6. Βιομηχανίες γυαλιού, κεραμικών και δομικών υλικών Β7. Άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες (Σημ.: στις παρενθέσεις η αντιστοίχιση με προαναφερθέντα περιστατικά) 22 Παράδειγμα τομέων δραστηριοτήτων γενικών τομέων Γ και Ζ Γ. Εμπορικές δραστηριότητες Γ1. Πρατήρια καυσίμων και ανεφοδιασμού Γ2. Συνεργεία αυτοκινήτων Γ3. Στεγνοκαθαριστήρια Γ4. Εκτυπώσεις Γ5. Άλλες εμπορικές δραστηριότητες Ζ. Εγκαταστάσεις στον τομέα των μεταφορών Ζ1. Αερομεταφορές Ζ2. Πλωτές μεταφορές Ζ3. Σιδηροδρομικές μεταφορές Ζ4. Οδικές μεταφορές Ζ5. Αγωγοί μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών 23 Συμπεράσματα Απαιτήσεις για χαρακτηρισμό-αποκατάσταση αποκατάσταση χώρων Ισχύουσα νομοθεσία - άμεσα: κυρίως κλείσιμο χώρων (ΧΑΔΑ, παράνομες αποθήκες μάντρες, βιομηχανίες που έχουν κλείσει ) αλλά και καταγγελίες, ατυχήματα Ισχύουσα νομοθεσία - βραχυπρόθεσμα: χώροι που θα προκύψουν από την εφαρμογή της μελέτης ΥΠΕΧΩΔΕ Μακροπρόθεσμα: χώροι που θα προκύψουν από την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του εδάφους 24

5 Στρατηγική για το έδαφος (ΕΕ) Μέρος 2 ον - Περιεχόμενα Μέρος 2Α Κοινοτική νομοθεσία υπό επεξεργασία Μέρος 2Β Τεχνολογίες χαρακτηρισμού & αποκατάστασης με γεωτεχνικές συγγένειες! Στρατηγική για το έδαφος (ΕΕ): αντικείμενο Προστασία από εύρος επιβαρύνσεων (αρχικό κείμενο 2002) Ρύπανση Μείωση οργανικών εδαφικών συστατικών Μείωση βιοποικιλότητας Αύξηση περιεκτικότητας σε άλατα Διάβρωση Πλημμύρες & κατολισθήσεις Σφράγιση εδάφους Συμπύκνωση εδάφους 27 Στρατηγική για το έδαφος (ΕΕ): χρονολογίες 2002 Ανακοίνωση Προς μια θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους COM 2002/ Ευρεία διαβούλευση δημοσίευση προτάσεωνομάδωνεργασίας(eur EN/1-6) 2006 Πρόταση Oδηγίας-Πλαισίου για την προστασία του εδάφους (Soil Framework Directive) COM(2006) 232 final 2007 Συμβιβαστικό κείμενο I 2008 Συμβιβαστικό κείμενο II 28 Πρόταση Οδηγίας-Πλαισίου Αντικείμενο (σχετικό με ρύπανση): Πρόληψη, καταγραφή, αποκατάσταση Βασικά σημεία: Καταγραφή εν δυνάμει (καθορισμένες δραστηριότητες, κατ ελάχιστον) Προσδιορισμός Αποκατάσταση Απαραίτητη η μελέτη χαρακτηρισμού εδάφους (soil status report) για την πώληση εν δυνάμει ρυπασμένου χώρου 29 Eν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι Μεγάλος Χ = χώρος Χ με μεγάλη ποσότητα επικίνδυνων ουσιών Πρόταση Οδηγίας 2006 Κείμενο 2007 Κείμενο 2008 Εγκαταστάσεις τύπου Εγκαταστάσεις τύπου Εγκαταστάσεις τύπου SEVESO SEVESO SEVESO Βιομηχανίες Μεγάλες βιομηχανίες Βιομηχανίες Πρώην στρατιωτικές Μεγάλες πρώην Μεγάλες πρώην εγκαταστάσεις στρατιωτικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις Ορυχεία Ορυχεία Ορυχεία ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού επεξεργασίας νερού επεξεργασίας νερού Αεροδρόμια Μεγάλα αεροδρόμια Μεγάλα αεροδρόμια Λιμάνια Μεγάλα λιμάνια Μεγάλα λιμάνια Αγωγοί μεταφοράς Αγωγοί μεταφοράς Αγωγοί μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών επικίνδυνων ουσιών αν επικίνδυνων ουσιών αν έχει αναφερθεί διαρροή έχει αναφερθεί διαρροή Βενζινάδικα Βενζινάδικα Βενζινάδικα Στεγνοκαθαριστήρια Στεγνοκαθαριστήρια Στεγνοκαθαριστήρια προαιρετικά αβεβαιότητα... 30

6 Εν όψει της αβεβαιότητας για τους κατά το νόμο εν δυνάμει ρυπασμένους χώρους Πιθανές συμβουλές προς ιδιοκτήτες χώρων: Απραξία και αναμονή Αποκατάσταση «εν κρυπτώ» Αποκατάσταση με ισχύουσα νομοθεσία... Ανάγκες χαρακτηρισμού Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός χώρου (προληπτική παρακολούθηση) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή μετά από ατύχημα/διαρροή Μελέτη αρχείων Δειγματοληψία Εκτίμηση διακινδύνευσης (risk assessment) με βάση αποτελέσματα δειγματοληψίας προς συζήτηση Ανάγκες χαρακτηρισμού (συνέχεια) Κατά τη διάρκεια των έργων αποκατάστασης (παρακολούθηση προόδου έργων) Μετά το πέρας των έργων αποκατάστασης ή των δραστηριοτήτων στο χώρο Πριν από μεταβίβαση ιδιοκτησίας (ανάλογα με την τελική εκδοχή της Οδηγίας-Πλαισίου) Τεχνολογίες χαρακτηρισμού Κλασικές τεχνολογίες δειγματοληψίας Δείγματα αέρα + Δείγματα εδάφους + Δείγματα υπόγειου νερού + Καινοτόμες τεχνολογίες χαρακτηρισμού Παραλλαγές της δοκιμής διείσδυσης κώνου (Cone Penetration Test CPT) Παθητικοί δειγματολήπτες (διάχυση ρύπου) + Μόνιμοι αισθητήρες (παρακολούθηση) 33 + χημικές αναλύσεις 34 EPA 542-R (2004) 35 Γεωπεριβαλλοντικές παραλλαγές δοκιμής CPT Στον γεωτεχνικό κώνο συνδέονται εν σειρά εξαρτήματα για επί πλέον πληροφορίες: ανίχνευση πετρελαιοειδών με laser (laser-induced fluorescence): πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες φθορίζουν απεικόνιση με κάμερα: οπτική ανίχνευση ρύπων που δεν αναμειγνύονται με το νερό Δοκιμές τύπου κώνου: μέτρηση ηλεκτραγωγιμότητας, λήψη δειγμάτων νερού, μέτρηση συγκέντρωσης πτητικών υδρογονανθράκων 36

7 Ανάγκες αποκατάστασης Σύμφωνα με αποτελέσματα εκτίμησης διακινδύνευσης (risk assessment) Πριν από την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλειμμένου χώρου (brownfield site) Πριν από μεταβίβαση ιδιοκτησίας αλλαγή χρήσης χώρου Μετά από ατύχημα Τεχνολογίες αποκατάστασης Τρεις μεγάλες κατηγορίες Φυσική εξασθένηση ρύπων πρόβλεψη εξέλιξης & παρακολούθηση Εγκιβωτισμός/αδρανοποίηση ρύπων (περιορισμός εξάπλωσης ρύπων) καλύμματα, περιμετρικοί τοίχοι μπεντονίτη Επεξεργασία ρυπασμένου μέσου επί τόπου επεξεργασία απομάκρυνση ρύπου με άντληση ή εκσκαφή & επεξεργασία στην επιφάνεια του εδάφους Δύο οι κύριες συνιστώσες των τεχνολογιών αποκατάστασης Απόδοση μηχανισμού αποκατάστασης διαφορετικά προβλήματα ανά κατηγορία ρύπων πιο εύκολα ελεγχόμενη για επεξεργασία στην επιφάνεια του εδάφους Πρόσβαση στο ρύπο χρειάζεται να ελέγξω την κίνηση κάποιας φάσης (νερού, αέρα); πόσο ενεργά πρέπει να επέμβω; 39 Χαμηλής περατότητας διαφράγματα: Πλήρης εγκιβωτισμός ρυπασμένη περιοχή περιμετρικό διάφραγμα χαμηλής περατότητας LaGrega et al., 1994, Hazardous Waste Management, McGraw Hill 40 Χαμηλής περατότητας διαφράγματα: Μερικός εγκιβωτισμός Περιμετρικό διάφραγμα & διαχείριση υπόγειου νερού τάφρος άντλησης περιμετρικό διάφραγμα τσιμέντου-μπεντονίτη με ενδιάμεση γεωμεμβράνη φρέαρ άντλησης διάφραγμα LaGrega et al., 1994, Hazardous Waste Management, McGraw Hill 41 Manassero & Viola,

8 Περατά διαφράγματααντιδραστήρες απόβλητα υλικό πλήρωσης που αντιδρά με ρύπο Εναλλακτικός σχεδιασμός: ασυνεχές διάφραγμα funnel & gate Περατό τμήμα διαφράγματος (gate) και σωλήνες δειγματοληψίας πλήρωση διαφράγματος ρύπος Διάφραγμα (συνεχές) επεξεργασμένο νερό 43 gate funnel = πέτασμα μπεντονίτη 44 Χαρακτηρισμός & αποκατάσταση Αντί για συμπεράσματα, κάποιες διαπιστώσεις 45 Διατομεακό αντικείμενο με πολλές εμπλεκόμενες ειδικότητες Στα σύνορα με την ειδικότητα των γεωτεχνικών μηχανικών: Περιβαλλοντική Γεωτεχνική (15 χρονών) 46 Χαρακτηρισμός & αποκατάσταση στην Ελλάδα Ανοίγει και νομοθετικά ως τομέας δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα (2 χρονών) Προοπτικές διεύρυνσης κύκλου εργασιών με απογραφή χώρων ακατάλληλης διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ορίζοντας 5ετίας) και εν όψει της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του εδάφους (ορίζοντας 10ετίας) Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, την προσοχή σας και τα σχόλιά σας!

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (1856-2008) Αφροδίτη Δαΐκου Χημικός ΑΘΗΝΑ 2008 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Βασιλείου Αγγελική. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Σχεδιασμός Πρότυπης Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας»

ΘΕΜΑ: «Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Λιμένων Εθνικής Σημασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 30-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8210/15/13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τμήμα α : Ανάπτυξης & Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα