- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ."

Transcript

1 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Κύξηε Αλδξέα Εαραξηάδε βνεζέ Γεληθέ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο. - Έληηκε Δηξήλε Καξακάλνπ-Professor in Accounting ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. - Αληηπξόεδξε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ. - Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. - Κύξηε Γεληθέ Γηεπζπληή ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ Κπξηάθν Ηνξδάλνπο. - Φίιε πξόεδξε ηνπ πλδέζκνπ νηθνλνκνιόγσλ θαζεγεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΟΚΑΚ) Γηώξγν Υ Μηραήι.

2 2 - Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Γνλείο θαη Σηκώκελνη Μαζεηέο θαη Μαζήηξηεο Πξαγκαηνπνηνύκε θαη θέηνο ηελ 10 ε Παγθύπξηα Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα, δπζηπρώο όκσο ζε κηα πεξίνδν ηεο πην πξσηόγλσξεο νηθνλνκηθήο Κξίζεο ζην Σόπν καο κεηά ηελ Σνπξθηθή Δηζβνιή. Γπζηπρώο ε κε νξζνινγηζηηθή θαη έγθαηξε νηθνλνκηθή δηνίθεζε ζηελ ρώξα καο ζε ρξόλν ξεθόξ νδήγεζε ηελ Οηθνλνκία καο, κηα νηθνλνκία πνπ ήηαλ κεηαμύ ησλ ρσξώλ πνπ είρε ηνπο θαιύηεξνπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο ηεο Δπξώπεο (όπσο είλαη ην Γεκόζην Υξένο, Γεκνζηνλνκηθό Έιιεηκκα, Αλεξγία, Δπελδύζεηο, Αλάπηπμε θ.ιπ.) ζηελ ρεηξόηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξώπεο καδί κε ηελ Διιάδα. Σν παξάδεηγκα ηεο Κύπξνπ πηζηεύσ όηη κειινληηθά ζα δηδάζθεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα σο παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. θνπόο ηεο ζεκεξηλήο Δθδήισζεο δελ είλαη θπζηθά ε αλάιπζε ησλ εμσγελώλ θαη ελδνγελώλ αηηηώλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε ζην Σόπν καο, αιιά δπζηπρώο δνύκε όινη θάησ από ηε ζθηά απηώλ ησλ Ηδηαίηεξα αξλεηηθώλ γεγνλόησλ πνπ δελ κπνξώ λα κελ θάκσ κηα απιή αλαθνξά. Γπζηπρώο εζείο νη λένη είζηε νη πξώηνη πνπ ζα επεξεαζηείηε πεξηζζόηεξν από όινπο καο από ηελ νηθνλνκηθή Κξίζε. Πξαγκαηηθά πξέπεη λα λνηώζνπκε έλνρνη απέλαληη ζαο γηα ηηο επηινγέο καο. Ζ αλεξγία απηή ηε πεξίνδν ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT είλαη γύξσ ζην 40% ζηνπο λένπο θάησ από 24 εηώλ. Σν θαλνληθό πνζνζηό αλεξγίαο είλαη γύξσ ζην 19%. Αμίδεη λα αλαθέξσ όηη είλαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αλεξγίαο από ην 1960 ηδξύζεσο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κέρξη ζήκεξα. Γηα λα βγνύκε από ην ζεκεξηλό νηθνλνκηθό αδηέμνδν πξέπεη λα ζέζνπκε σο θύξηνπο ζηόρνπο ζηελ δσή καο

3 3 ηελ πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο, εηιηθξίλεηαο, ηηκηόηεηαο, αιιειεγγύεο. Να επαλέιζεη ζηελ Κππξηαθή δσή ην θηιόηηκν, ε εξγαηηθόηεηα θαη νη εζηθέο αμίεο πνπ είρε ν Κύπξηνο ακέζσο κεηά ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή. Να αιιάμνπκε λννηξνπία θαη θνπιηνύξα θαη ην ζπιινγηθό θαιό λα ην ζέζνπκε πάλσ από ην αηνκηθό ζπκθέξνλ. Πξνζσπηθή κνπ άπνςε ην πξόβιεκα ηεο Κύπξνπ είλαη πεξηζζόηεξν εζηθό παξά νηθνλνκηθό. Φίιεο θαη Φίινη Μέζα ζε απηέο ηηο ηδηαίηεξα δύζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηνύκε θαη θέηνο ηελ ηειεηή βξάβεπζεο ηεο Γέθαηεο Παγθύπξηαο Λνγηζηηθήο Οιπκπηάδαο, πνπ όπσο θαη νη ππόινηπεο σο θύξην ζηόρν είραλ ηελ αλάπηπμε ηεο επγελνύο άκηιιαο, ηεο ελζάξξπλζεο ησλ καζεηώλ λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα ην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο θαη ζπγρξόλσο λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηεο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Αμίδεη επίζεο εδώ λα αλαθέξσ όηη, κεηά ηελ έληαμε ηεο Κύπξνπ ζηελ Δπξσπαηθή Δλσζε πσο σο γλσζηό ππάξρεη έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ από καζεηέο γηα λα ζπνπδάζνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε επηηπρία ζηε Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα εληζρύεη ζεκαληηθά ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα εγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην. Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο Σέηνηνη ζεζκνί όπσο είλαη νη Οιπκπηάδεο Λνγηζηηθήο αιιά θαη νη Οιπκπηάδεο άιισλ καζεκάησλ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο λένπο καο λα δήζνπλ ην αληαγσληζκό θαη λα έρνπλ εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ αξγόηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Θεξκή κνπ παξάθιεζε εληζρύζηε ηηο Γλώζεηο ζαο ζηελ Λνγηζηηθή κε θάζε ηξόπν, είλαη έλαο θιάδνο πνπ ζαο πξνζθέξεη απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εξγνδόηεζεο.

4 4 Μέζα ζην πλεύκα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ε Παγθύπξηα `Δλσζε Καζεγεηώλ Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ην ύλδεζκν Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ δηνξγάλσζε θαη θέηνο ηελ Γέθαηεο Παγθύπξηα Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα ζηηο 9 Μαξηίνπ. ην δηαγσληζκό ζπκκεηείραλ καζεηέο ηεο Β θαη Γ Λπθείνπ πνπ είραλ επηιέμεη ην Μάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο ζην Λύθεην, αιιά θαη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα Λνγηζηηθήο ζε Ηλζηηηνύηα θαη κπνξεί λα ήηαλ κηθξόηεξεο ειηθίαο (Γπκλαζίνπ ή Α Λπθείνπ) ηελ Γέθαηε Παγθύπξηα Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα είρακε θέηνο αξηζκό ζπκκεηερόλησλ 395 ππνςεθίνπο ζε ζύγθξηζε κε 535 ζπκκεηνρέο ην Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε ζπκκεηνρή ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ήηαλ κεησκέλε ιόγσ νηθνλνκηθήο Κξίζεο πεξίπνπ 25%. (Δίρακε 554 ζπκκεηνρέο ην 2012, 574 ζπκκεηνρέο ην 2011, 577 ζπκκεηνρέο ην 2010, 600 ζπκκεηνρέο ην 2009, 535 ζπκκεηνρέο ην 2008, 702 ζπκκεηνρέο ην 2007 θαη 522 ην 2006). πκκεηείραλ επίζεο ζπλνιηθά πελήληα ζρνιεία θαη Ηλζηηηνύηα (Γεκόζηα θαη Ηδησηηθά) από όιεο ηηο πόιεηο ηεο Κύπξνπ. Δίρακε εμεηαζηηθά θέληξα θαη θέηνο ζηηο πόιεηο Λεπθσζία, Λεκεζό, Λάξλαθα, Πάθν θαη Παξαιίκλη. - απηό ην ζεκείν επηηξέςεηε κνπ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο καο ζην ρνξεγό καο ηνλ Διεγθηηθό Οίθν Deloitte πνπ ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζηήξημε ζα ήηαλ πνιύ δύζθνιε ε δηνξγάλσζε ηεο Οιπκπηάδαο.(είλαη ρνξεγόο καο από ηελ αξρή θαη ειπίδσ όηη ζα είλαη θαη ζην κέιινλ)-εηδηθά απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ζπλεηζθνξά ηνπ είλαη αλεθηίκεηε. Σειεηώλνληαο απηό ην ζύληνκν ραηξεηηζκό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ, Κύξην Μηράιε

5 5 Διπηδώξνπ, Κύξην Παληειή Υαηδεπαληειή, θαη ην Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηηο Καζεγήηξηεο Απνζηνιέλα Θενδνζίνπ θαη Δβίηα Ληβεξά γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηα ηνπο πνπ πξόζθεξαλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ. Δπίζεο όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο πνπ ρσξίο ηελ νκαδηθή δνπιεηά όισλ, δελ ζα είρακε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα. Θέισ επίζεο λα ζπγραξώ όινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Οιπκπηάδα θαη λα ηνπο επρεζώ αθόκε κεγαιύηεξεο επηηπρίεο ζην κέιινλ. Θα θιείζσ κε ην γλσκηθό ηνπ αξραίνπ θηιόζνθνπ καο σθξάηε πνπ εηδηθά ζηηο κέξεο καο είλαη επίθαηξν θαη ρξήζηκν. Πξέπεη λα ην έρνπκε ππόςε καο ζε θάζε ελέξγεηα καο θαη αλαθέξεη ην εμήο «ΚΑΘΔ ΠΡΑΞΖ ΜΑ ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΔΗΝΑΗ ΑΡΔΣΖ» Σέινο εύρνκαη ζε όινπο Καιό Καινθαίξη. αο επραξηζηώ

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα