ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Καλαμάτα Φεβρουάριος 2013

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Στην Καλαμάτα, σήμερα οι παρακάτω φορείς : 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Ανδρέα Καραγιάννη, κάτοικο Καλαμάτας και 2. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ.δημήτριο Γιαννημάρα κάτοικο Δήμου Δυτικής Μάνης, Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ. περί προγραμματικών συμβάσεων), την υπ αριθμ. 14/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και την υπ αριθμ. 32/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Μάνης, συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η λειτουργία και ολοκλήρωση του έργου αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης των Τοπικών Κοινοτήτων Αβίας και Δολών του Δήμου Δυτικής Μάνης είναι άμεσης προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης, την προστασία της Δημόσιας Υγείας με άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στον τουρισμό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει το έργο θα απαιτηθεί η κατασκευή των διακλαδώσεων των συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει υλοποιήσει έργα αποχέτευσης δικτύων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και την κατασκευή κεντρικών συλλεκτήρων και αντλιοστασίων στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν προκειμένου να καλύψουν τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της παραλιακής ζώνης του τέως Δήμου Αβίας, καθώς επίσης και την κατασκευή κεντρικών αγωγών, αντλιοστασίων και δευτερευόντων αγωγών επί του παραλιακού δρόμου, 2

3 περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου να καλύψουν τόσο τις σημερινές όσο κα τις μελλοντικές ανάγκες του τέως Δήμου Αβίας. Οι δαπάνες για την κατασκευή των έργων αυτών έγιναν με επιδοτήσεις τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με ίδια συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η λειτουργία και συντήρηση αποχετευτικών συστημάτων που ανήκουν σε δύο δήμους από ένα φορέα όπως η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία εκτός των άλλων θετικών δημιουργεί και οικονομία κλίμακας. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση αυτή περιέχει : Προοίμιο. Άρθρο 1. Περιεχόμενα της σύμβασης. Άρθρο 2. Αντικείμενο της σύμβασης. Άρθρο 3. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής. Άρθρο 4. Ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων. Άρθρο 5. Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. Άρθρο 6. Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και των αντλιοστασίων - επεξεργασία λυμάτων. Άρθρο 7. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Άρθρο 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων - οικονομικοί όροι. Άρθρο 9. Κοινή Επιτροπή. Άρθρο 10. Τροποποίηση της σύμβασης. Άρθρο 11. Τελικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στη συνεργασία των παραπάνω συμβαλλομένων για: 1. Την υποδοχή, μεταφορά και επεξεργασία στις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας των αστικών λυμάτων των παραλιακών οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων 3

4 Αβίας και Δολών του Δήμου Δυτικής Μάνης. 2. Τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων και των κεντρικών αγωγών μεταφοράς που έχουν κατασκευασθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. καθώς επίσης και όλων των εσωτερικών δικτύων στους παραπάνω παραλιακούς οικισμούς του Δήμου Δυτικής Μάνης που έχουν κατασκευασθεί και όσων θα κατασκευασθούν στο μέλλον. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η Σύμβαση καλύπτει την αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων από την περιοχή των παραλιακών οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων Αβίας και Δολών του Δήμου Δυτικής Μάνης. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Δήμος Δυτικής Μάνης είναι υποχρεωμένος, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς των Τοπικών Κοινοτήτων Αβίας και Δολών εξασφαλίζοντας και τις σχετικές χρηματοδοτήσεις. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να βοηθήσει το Δήμο Δυτικής Μάνης για την επίτευξη του στόχου αυτού και οποιαδήποτε δαπάνη θα επιβαρύνει το Δήμο Δυτικής Μάνης. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στους παραλιακούς οικισμούς των Τοπικών Κοινοτήτων Αβίας και Δολών και έμπροσθέν τους έχει κατασκευαστεί ή θα κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης. Για τη σύνδεση με το δίκτυο οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Δυτικής Μάνης τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα οποία θα περιλαμβάνεται και δήλωση ότι θα τηρούν τον Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Δυτικής Μάνης ο οποίος όσον αφορά την ποιότητα των αποχετευόμενων νερών θα ταυτίζεται με αυτόν που θα ισχύει κάθε φορά για 4

5 τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Επισημαίνεται ότι τα λύματα από κάθε ακίνητο που συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης είναι βασικά οικιακά λύματα και δεν περιέχουν βρόχινα νερά (υδρορροές κλπ.). Ιδιαίτερα για την σύνδεση βιομηχανιών, βιοτεχνιών (π.χ. τυροκομιών), εργαστηρίων, συνεργείων, γκαράζ, βενζινάδικων, καθαριστηρίων και λοιπών καταναλωτών που θα διαθέτουν λύματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα λύματα οικιακής χρήσης, τα οποία και θεωρούνται βιομηχανικά απόβλητα, θα πρέπει ο καταναλωτής πριν συνδεθεί να λάβει ειδική άδεια από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και τα λύματά του να υφίσταται (εφ όσον απαιτείται) προεπεξεργασία ώστε τα όρια των διαφόρων ουσιών που περιέχουν και των χαρακτηριστικών τους να είναι χαμηλότερα από τα όρια των τιμών που ορίζει ο εκάστοτε ισχύον Κανονισμός Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα υποστηρίζει αμέριστα τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα πρέπει να διαθέσει εκπροσώπους του ή υπαλλήλους του για να μεταβούν μαζί με τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. Ιδιαίτερα ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει την υποχρέωση να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στα διοικητικά του όρια και τους εξουσιοδοτεί με την παρούσα σύμβαση για τον έλεγχο της ποιότητας των λυμάτων, να επισκέπτονται όλα τα φρεάτια όπου και αν ευρίσκονται. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιες ιδιοκτησίες αποχετεύουν βρόχινα νερά, ακατάλληλα ή επικίνδυνα λύματα ικανά να προκαλέσουν προβλήματα ή ζημιές στην λειτουργία των δικτύων, αντλιοστασίων και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ή εάν αυτά δεν είναι σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αποχέτευσης ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για εφαρμογή του Κανονισμού. Σε περίπτωση που δεν αρθεί η παράβαση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα διαπιστωθεί η παράβαση θα επιβάλλεται από το Δήμο Δυτικής Μάνης πρόστιμο ποσού 50,00 ημερησίως στον ιδιοκτήτη που έχει κάνει την παράβαση. Το ποσό αυτό στη συνέχεια θα αποδίδεται στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα έχει την ευθύνη για : 5

6 Τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων, των κεντρικών αγωγών μεταφοράς που έχουν κατασκευασθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. καθώς επίσης και όλων των εσωτερικών δικτύων στους παραλιακούς οικισμούς των Τοπικών Κοινοτήτων Αβίας και Δολών του Δήμου Δυτικής Μάνης που έχουν κατασκευασθεί και όσων θα κατασκευασθούν. Τη μεταφορά των λυμάτων των παραπάνω οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τα όριά του με το Δήμο Καλαμάτας (θέση Αρχοντικό) μέχρι τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας και την επεξεργασία τους στις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας. ΑΡΘΡΟ 7 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και επ αόριστον. AΡΘΡΟ 8 ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για τον προσδιορισμό του τιμολογίου με το οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα χρεώνει το Δήμο Δ. Μάνης, συντάχθηκε σχετική μελέτη με τίτλο : «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Καθορίστηκαν τρία (3) επιμέρους κοστολόγια, στα οποία έχει γίνει αναγωγή των χρεώσεων ανά μ3 λύματος, ως εξής : Για τη μεταφορά και επεξεργασία στις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. των λυμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης, προκύπτει ότι το ειδικό κόστος είναι 0,266 /μ³ λύματος, πλέον Φ.Π.Α., και αποτελείται από το άθροισμα του ειδικού κόστους άντλησης και του ειδικού κόστους βιολογικού. Το ειδικό κόστος άντλησης θα αναπροσαρμόζεται βάσει των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Το ειδικό κόστος βιολογικού θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει των αποτελεσμάτων χρήσης της προηγούμενης χρονιάς. Το ποσό, το οποίο θα πληρώνει ο Δήμος στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., θα είναι το γινόμενο 6

7 του ειδικού κόστους επί τη μετρηθείσα ποσότητα λυμάτων για κάθε χρονική περίοδο (ανά δίμηνο). Για τη συντήρηση και παρακολούθηση των αντλιοστασίων και των κεντρικών αγωγών μεταφοράς στην περιοχή του Δήμου Δ. Μάνης, προκύπτει ότι το ετήσιο κόστος είναι ,00, πλέον Φ.Π.Α., (ως ποσοστό του κόστους των αντίστοιχων έργων), και κατ επέκταση το ειδικό κόστος 0,080 /μ3, πλέον Φ.Π.Α., (με αναγωγή, βάσει της εκτιμηθείσας ετήσιας ποσότητας λυμάτων). Ανεξάρτητα από την παραγόμενη ποσότητα λυμάτων, ο Δήμος θα καταβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε χρονική περίοδο χρήσης, ήτοι 1.888,00 ανά δίμηνο, πλέον Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται για το επόμενο έτος, βάσει του επίσημου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και η συντήρηση (αποφράξεις) του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Δυτικής Μάνης, το οποίο έχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί, για την εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων Αβίας και Δολών. Στο παραπάνω κόστος δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Ε.Η.) για τη λειτουργία των αντλιοστασίων, που βρίσκονται και λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Δ. Μάνης. Οι λογαριασμοί κατανάλωσης ρεύματος (Δ.Ε.Η.) θα εκδίδονται στο όνομα του Δήμου Δ. Μάνης και θα βαρύνουν αυτόν. Για την απόσβεση του πάγιου εξοπλισμού (αντλιοστάσια, αγωγοί), προκύπτει ότι το ετήσιο κόστος είναι ,00, πλέον Φ.Π.Α., και κατ επέκταση το ειδικό κόστος 0,122 /μ3, πλέον Φ.Π.Α., (με αναγωγή, βάσει της εκτιμηθείσας ετήσιας ποσότητας λυμάτων). Ανεξάρτητα από την παραγόμενη ποσότητα λυμάτων, ο Δήμος θα καταβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε χρονική περίοδο χρήσης ήτοι 2.868,00 ανά δίμηνο, πλέον Φ.Π.Α. Η μέτρηση των λυμάτων που θα προέρχονται από το Δήμο Δ. Μάνης θα γίνεται με τη βοήθεια παροχόμετρου ή με το χρόνο λειτουργίας των αντλιών ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικά παραδεκτό τρόπο στα όρια των διοικητικών ορίων των Δήμων Καλαμάτας και Δ. Μάνης (θέση Αρχοντικό). Ο λογαριασμός χρέωσης των παραπάνω ποσών θα εκδίδεται κάθε δίμηνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα πρέπει να τον εξοφλεί εντός διμήνου από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε περίπτωση που ο παραπάνω λογαριασμός δεν εξοφληθεί εντός του διμήνου η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση με την οποία θα παρατείνει το χρόνο εξόφλησης κατά τριάντα (30) ημέρες και θα ενημερώνει ότι μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερών θα 7

8 μπορεί να διακόψει τη σύνδεση του αντλιοστασίου του Δήμου Δυτικής Μάνης με τον κεντρικό αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και οποιαδήποτε βλάβη προκύψει (ρύπανση περιβάλλοντος, ζημιές σε ακίνητα εγκαταστάσεις) θα βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Δυτικής Μάνης. Για την εξασφάλιση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την είσπραξη των χρημάτων της και για την περίπτωση που ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν εκπληρώνει τις από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, προκύπτουσες υποχρεώσεις του, δίνεται η πληρεξουσιότητα με την παρούσα Σύμβαση από το Δήμο Δυτικής Μάνης προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. χωρίς άλλο έγγραφο πληρεξουσιότητας, να απευθύνεται εγγράφως στα αρμόδια και Υπηρεσίες του Κράτους (Δημόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ.) και να εισπράττει κατά πρώτη προτεραιότητα τα οφειλόμενα ποσά από κάθε είδους επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη προς τον αντισυμβαλλόμενο Δήμο Δυτικής Μάνης καθώς και να κατάσχει τόσο εις χείρας τους όσον και εις χείρας τρίτων τα οφειλόμενα ποσά. ΑΡΘΡΟ 9 ο ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή Επιτροπή αποτελούμενη από 2 μέλη : 1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 2. Το Δήμαρχο Δυτικής Μάνης με αναπληρωτή του τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ως εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Μάνης. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Π.Σ. μόνο με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο και τους πόρους. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8

9 Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. Αρμόδιο όργανο για την επίλυση διαφορών ορίζονται τα αρμόδια Δικαστήρια Καλαμάτας. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση η οποία αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δύο (2) ο Δήμος Δυτικής Μάνης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 9

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκοµιδή απορριµµάτων και καθαρισµός κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ.

Βέροια, 13-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ --- Διεύθυνση : Μητροπόλεως 55 Πληροφορίες : Ιορδάνης Κηριμκηρίδης Τηλ.: 2331350615 fax : 2331350590 Βέροια,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 5. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΒΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα