ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες»"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23 ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ Λακίαο) θαη ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «PROXIMITY ZZ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Ακβξ. Φξαληδή 16, TK , (εθεμήο «PROXIMITY» ή «δηαθεκηζηηθή εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) θαη κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία (δηαγσληζκφο καληηλάδαο) κε ηίηιν «Μαληηλάθεδεο θαη Κεξδηζάθεδεο» (εθ εμήο «πξνσζεηηθή ελέξγεηα»), ζηα πιαίζηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Γεσξγία Κνξνκάληδνπ Γεκνπνχινπ, Νηθεηαξά 2-4, Αζήλα (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE ( θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ www. germanos.gr (εθ εμήο ην «Site») θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 7/07/2011 έσο θαη ηηο 31/08/2011. Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Proximity ζην ηειέθσλν , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο π.κ. έσο ηηο κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 07/07/2011 έσο θαη ηηο 31/08/2011. Ζ COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα ηξνπνπνηεί κνλνκεξψο ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. H ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ή ε κεηαβνιή ησλ παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζην Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε

2 ζπκκεηέρνληα. Ζ COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. 2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) ζα δηαξθέζεη απφ 07/07/2011 έσο θαη ηηο 30/07/2011 ελψ ν δηαγσληζκφο καληηλάδαο απφ 07/07/2001 έσο θαη 31/08/2011 (εθεμήο ε «Γηάξθεηα»). 3. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ ζηηο αθφινπζεο πφιεηο ηεο Κξήηεο: Υαληά, Ζξάθιεην, Αγ. Νηθφιανο, Ηεξάπεηξα, Ρέζπκλν θαη εηεία, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρνπλ θαη αξρήλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία. 5. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY, θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηα, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα νπνία είλαη franchise, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη ζπγγελείο α θαη β βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ. 6. ΓΩΡΑ: Α) Σα πξνζθεξφκελα δψξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη ηα εμήο: Frisbees, βξαρηνιάθηα ζηιηθφλεο κε κελχκαηα COSMOTE-ΓΔΡΜΑΝΟ, δσξνεπηηαγέο SAMSUNG αμίαο 50, usb sticks (4GB), usb sticks (8GB), δσξνεπηηαγέο αμίαο 10 γηα αγνξέο 50 θαη άλσ, δσξνεπηηαγέο αμίαο 20 γηα αγνξέο 100 θαη άλσ, 5νν πεηζέηεο ζαιάζζεο, 1 Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 340 SportEnduro & Mercury F9.9 M), 5 Καγηάθ Sevylor RIVIERA, 10 mountain bikes (Beretta, TRX 100), 10 θηλεηά ηειέθσλα SAMSUNG Galaxy 550. Οη φξνη ησλ δσξνεπηηαγψλ ηεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ. Β) Γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο ηα δψξα είλαη ηα εμήο: 1νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ 3.000, 2νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ 2.000,3νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ1.000, 4νο - 10νο Νηθεηήο - Prepaid Card απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ησλ 500 ν θαζέλαο. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ

3 Σξάπεδα Κχπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξψλ κε δφζεηο (άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ (ΔΣΠΘ) 281/5/ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 650/ ), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα δψξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο λίθεο (Instant win) θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο: ΓΩΡΑ ΣΗΜΖ Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή Καγηάθ Sevylor RIVIERA / ηκρ Κηλεηφ ηειέθσλν SAMSUNG Galaxy / ηκρ Mountain Bike / ηκρ Frisbee 0.30 / ηκρ Βξαρηνιάθη ζηιηθφλεο 0.40 /ηκρ Usb Stick (4GB) 11,11 / ηκρ Usb Stick (8GB) 14,30 / ηκρ Πεηζέηa ζαιάζζεο 30 / ηκρ Σν Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή παξέρεηαη σο έρεη, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηεο COSMOTE λα εμαζθαιίζεη ηπρφλ απαηηνχκελεο άδεηεο ή άιια έγγξαθα γηα ηελ λφκηκε θαηνρή θαη θπθινθνξία ηνπ απφ ηνλ δηθαηνχρν. Κάζε ηέηνηα άδεηα ή έγγξαθν ζα εθδίδεηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ δψξνπ 7. Σα δψξα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο επηιέρζεθαλ απφ ηελ COSMOTE βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, θαη νπδεκία επζχλε θέξεη ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε απηψλ. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ

4 πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ δψξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο. 8. Οη εηαηξείεο COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ηπρεξνχο ή ηξίηνπο γηα βιάβεο ή νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα απφ ηε ιεηηνπξγία ή ηε ρξήζε ησλ δψξσλ, νχηε ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε / επηζθεπή ηνπο ή άιιε απνθαηάζηαζε δεκίαο πξνεξρφκελε απφ απηά. Δπίζεο δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ απφθηεζε ησλ Prepaid Cards απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηψλ. Ηδίσο δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηνπο φξνπο πξνυπνζέζεηο πνπ πηζαλφλ δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ησλ θαξηψλ απηψλ, είηε απφ ην Νφκν απεπζείαο, είηε απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ. 9. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ. Σφζν γηα ηελ instant win ελέξγεηα φζν θαη γηα ην δηαγσληζκφ καληηλάδαο δελ απαηηείηαη αγνξά πξντφληνο, είηε ζπζθεπήο είηε παθέηνπ ζχλδεζεο. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ζθαλάξεη έλα κφλν απφ ηα δηαλεκφκελα δίπηπρα έληππα κε κεηαβιεηφ barcode ζηα θαηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ, ελψ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο φζεο θνξέο ζέιεη ζηνλ δηαγσληζκφ καληηλάδαο, κπνξεί φκσο λα θεξδίζεη κηα θνξά κφλν. 9.1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: ρεηηθά κε ηελ instant win ελέξγεηα πξνσζεηηθέο νκάδεο κνηξάδνπλ ελεκεξσηηθφ 2πηπρν έληππν κε κεηαβιεηφ barcode, ζε ζεκεία θνληά ζηα θαηαζηήκαηα. Σν θνηλφ θαιείηαη λα επηζθεθζεί ηα θαηαζηήκαηα κε ην έληππν απηφ, λα ην ζθαλάξεη θαη λα δεη απεπζείαο πνην απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζηνλ φξν 6.Α δψξα έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ ειαηησκάησλ/παξαπνηήζεσλ ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY δελ έρνπλ επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 9.2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ: ρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ καληηλάδαο ν νπνίνο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 2 δηαξθεί απφ 07/07/ /08/2011, νη πξνσζεηηθέο νκάδεο κνηξάδνπλ θαη κνλφθπιιν έληππν απφ 027/07/ /07/2011 ην νπνίν δηαζέηεη «θφξκα ζπκπιήξσζεο καληηλάδαο». Ζ θφξκα απηή ζα είλαη δηαζέζηκε θαη εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ έσο 31/08/2011. ε απηή ηε θφξκα θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα γξάςεη κία καληηλάδα πνπ λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά κηα απφ ηηο αθφινπζεο θξάζεηο «ν θφζκνο καο, εζχ» ή «θαη είζαη κέζα» θαη αθνχ ζπκπιεξψζεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: νλνκαηεπψλπκν, θηλεηφ θαη , ππνγξαθή λα ηε ξίμεη ζηελ εηδηθή θάιπε πνπ έρεη ζηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εληφο ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαηαζηήκαηνο. ηηο 2/09/2001 ζα γίλεη θαηακέηξεζε ησλ απνθνκκάησλ θαη ζα επηιεγνχλ νη 100 επηθξαηέζηεξεο καληηλάδεο.

5 ηελ επηινγή ησλ 100 επηθξαηέζηεξσλ ζα ζπκκεηέρεη έλα άηνκν απφ ηελ COSMOTE, ηε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηελ PROXIMITY. Ζ αμηνιφγεζε θαη ηειηθή θαηάηαμε θαηά αχμνληα αξηζκφ ησλ 10 θαιχηεξσλ καληηλάδσλ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 6/09/2011, ζε μελνδνρείν ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζην θνηλφ θαη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο : α) Γηψξγν Ξεληάξα, β) Μαλδαιελάθε Βαζίιεην, γ) Αιεμαλδξάθε Δκκαλνπήι, δ) Κνληνγηάλλε Αηθαηεξίλε, ε) Ρήγα Αγγειηθή, ζη) Καξαηδά Παλαγηψηεο, δ) Υαηδεπεηξή Γεψξγην θαη ε) Βηησξφ Γεψξγην. Απφ ηηο 8/09/2011 έσο θαη ηηο 31/09/2011 νη 10 επηθξαηέζηεξεο καληηλάδεο ζα αθνχγνληαη ζε ηνπηθνχο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηεο Κξήηεο, νη νπνίνη ζα αλαθνηλσζνχλ ζην θνηλφ, εθφζνλ νη δεκηνπξγνί απηψλ ζπλαηλέζνπλ εγγξάθσο ππνγξάθνληαο ζρεηηθή δήισζε κε ηελ νπνία λα απνδέρνληαη ηα αλσηέξσ ρσξίο ακνηβή. Σα νλφκαηα ησλ ληθεηψλ ζα δεκνζηεπζνχλ θαη ζην Site. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη ληθεηέο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο ζα επηιεγνχλ θαη 10 αλαπιεξσκαηηθέο καληηλάδεο. ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε καληηλάδα ζα ππάξρεη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη απνηειεί δηθή ηνπ δεκηνπξγία, φηη δελ πξνζβάιιεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίηνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο έλαληη ηξίησλ. 10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ: Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο βάζεη ησλ φξσλ 4 θαη 5 παξαπάλσ, (β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ είηε θάπνηνπ ηπρεξνχ ηεο instant win ελέξγεηαο, είηε θάπνηνπ ληθεηή ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο, (γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ παξφλησλ φξσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, (δ) ιφγσ πβξηζηηθνχ ή αζεβνχο ή άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ππνςήθηαο καληηλάδαο, (ε) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο (Παξάξηεκα Β). ηελ πεξίπησζε πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα.

6 11. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ ΣΗ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Α) Σν θνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 340 SportEnduro & Mercury F9.9 M) ζα παξαιεθζεί απφ ηνλ ηπρεξφ απφ ην παξάξηεκα ηεο PROXIMITY ζηελ Κξήηε, ελψ ηα 5 Καγηάθ Sevylor RIVIERA, ηα 10 mountain bikes (Beretta, TRX 100) θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα SAMSUNG ζα απνζηαινχλ ζηνπο ηπρεξνχο κε επζχλε ηεο PROXIMITY, ρσξίο ρξέσζε ησλ ηπρεξψλ, ε νπνία αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ηπρεξνχο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή απηή. Γηα ηα πξναλαθεξφκελα δψξα ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί ην δψξν ζηνλ ηπρεξφ: Ο ηπρεξφο ζπκπιεξψλεη ηελ εηδηθή θφξκα θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ζην θαηάζηεκα. Ζ ζπκπιεξσκέλε θφξκα απνζηέιιεηαη καδί κε ην έληππν πνπ θέξεη ην barcode θαη ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ κέζσ fax, ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Σν θαηάζηεκα απνδίδεη ζηνλ ληθεηή ην κέξνο ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ κε ηίηιν Απνδεηθηηθφ δψξνπ ηπρεξνχ (αθνχ θαη απηφ έρεη ζπκπιεξσζεί). Ο ηπρεξφο ζα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ θέξδηζε απφ ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Β) Γηαδηθαζία Παξαιαβήο Prepaid Cards: Οη Prepaid Cards ζα απνζηαινχλ ζηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο κε επζχλε ηεο Proximity. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ ελεκεξψλνληαη απφ ηελ Proximity γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ πξψηα ηα ζηνηρεία ηνπο (Παξάξηεκα Β, Φφξκα Καηνρχξσζεο Μεγάινπ Γψξνπ) ζηε θφξκα θαηνρχξσζεο δψξνπ πνπ ζα δψζεη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ζην θαηάζηεκα πνπ θέξδηζαλ, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ ηπρεξφ θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ ζπκπιεξσζείζα απφ ηνλ ηπρεξφ θφξκα θαηνρχξσζεο ζα απνζηέιιεηαη απφ ην Καηάζηεκα ζηε Proximity καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ. Οη ηπρεξνί ζα παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο Proximity ή ηαρπδξνκηθφο ή ζε εηδηθή ηειεηή πνπ πηζαλφλ λα δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη ε επίδεημε (α) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ηπρεξνχ (β) ηνπ εληχπνπ θαη (γ) κε ηελ επηθχιαμε ηνπ φξνπ 5.ii αλσηέξσ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζχλδεζεο ή ηεο απφδεημεο αγνξάο. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη απελεξγνπνηεκέλεο θαη επψλπκεο. Οη θάξηεο ζα ελεξγνπνηεζνχλ κφλν φηαλ νη θάηνρνη ηνπο επηζηξέςνπλ ζηελ Σξάπεδα

7 ππνγεγξακκέλν ην έληππν αίηεζεο πνπ ηηο ζπλνδεχεη, καδί κε αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ηνπο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνχλ νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηψλ. Ζ έθδνζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ζε φλνκα άιινπ εθηφο ηνπ ηπρεξνχ δελ επηηξέπεηαη (εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε αλήιηθνπ ληθεηή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν). Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη, νχηε κπνξεί λα επηβαξχλεη ηηο Γηνξγαλψηξηεο Δηαηξείεο θαη ηε Proximity, ε νπνηαδήπνηε θαηαβνιή επηπιένλ πνζνχ απφ ηα πξφζσπα απηά γηα κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζε άιιε απφ ηελ ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα ή γηα δαπάλεο ή άιιεο ππεξεζίεο πέξα απφ φζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο παξφληεο φξνπο. H COSMOTE θαη ε Proximity δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρφλ καηαίσζή ηεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηψρεπζε/ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξφκνην) ή κε ζπκκφξθσζε ηνπ ηπρεξνχ κε ηνπο φξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE ή/θαη ε Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ γηα ηπρφλ ηζρχνληα ή κέιινληα λα ηζρχζνπλ ηεθκήξηα γηα ηνλ δηθαηνχρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην δψξν ηνπ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηφ. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο θαη αθχξσζήο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δψξν επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ηέσο δηθαηνχρν. H COSMOTE θαη ε Proximity νπδεκία επζχλε θέξνπλ, ελδεηθηηθψο θαη φρη απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο απφ κε δηθαηνχρν ιφγσ θινπήο/απψιεηαο), γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο θ.ιπ. 12. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δψξσλ θαη ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο (Παξάξηεκα Β). Οη ηπρεξνί/ληθεηέο θέξνπλ

8 απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηα σο άλσ εηδηθά έληππα απνδνρήο δψξνπ. 13. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα παξαιάβεη ην δψξν ηνπ ή επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπ ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ31/08/2011 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο instant win ελέξγεηαο) θαη 30/09/2011 (γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο), ην δηθαίσκα ηνπ λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Δηδηθά γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο πνπ εθπίπηνπλ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζην δψξν κεηά ηελ 30/09/2011, ζηε ζέζε ηνπο ζα θαιείηαη ν πξψηνο ζηε ζεηξά αλαπιεξσκαηηθφο θαη νχησ θαζ εμήο κέρξη λα δηαλεκεζνχλ φια ηα δψξα. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηαλνκήο ησλ δψξσλ γηα ηνπο ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνχ καληηλάδαο είλαη ε 30/10/2011. Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή παξακέλνπλ αθφκα αδηάζεηα δψξα ιφγσ κε εχξεζεο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ληθεηψλ θιπ. ράλεη θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 14. Ζ απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα, αηειψο, πξνο ηελ COSMOTE πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα αλαθνηλψζεη θαηάινγν ησλ ληθεηψλ/ ηπρεξψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικο θαη βίληεν κε ηνπο ληθεηέο/ηπρεξνχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θιπ. 15. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα ή κε άιια δψξα. 16. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο. 17. Ζ COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κνλνκεξψο, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα ηξνπνπνηήζεη, αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα, θαζψο θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο ή /θαη λα καηαηψζεη

9 ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, αλαθνηλψλνληαο ην γεγνλφο ζην Site. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε COSMOTE νπδεκία επζχλε θέξεη έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ελδερνκέλσο καηαησζεί ε ελ ιφγσ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, νη ζπκκεηέρνληεο δελ απνθηνχλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαηά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη PROXIMITY, νχηε λνκηκνπνηνχληαη ή δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ ζπλέρηζε ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο / δηαγσληζκνχ ή νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 18. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εηδηθνχ θνππνληνχ ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ COSMOTE απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελέξγεηαο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε ηελ COSMOTE ζην ηει Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εδψ πξνβιεπφκελσλ φξσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α

10 ΦΟΡΜΑ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «ΜΑΝΤΙΝΑΚΗΔΕΣ - ΚΕΡΔΙΣΑΚΗΔΕΣ» (instant win), δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην δψξν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Δπψλπκν Σειέθσλν Πφιε Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Ζκεξνκελία Γψξν 1* Γψξν 2* Γψξν 3* Γψξν 4* Γηεχζπλζε ΣΚ Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Τπνγξαθή Έλα Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 340 SportEnduro & Mercury F9.9 M) Καγηάθ Sevylor RIVIERA Mountain bike (Beretta, TRX 100) Kηλεηφ Samsung Galaxy 550 πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πσιεηή θαη ηεξείηαη ζην θαηάζηεκα. Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. (ληθεηήο εηψλ) Τπνγξαθή γνλέσλ/ θεδεκφλα... Μεηά ηα ζσμπλήρωζή ηης από ηον πωληηή ηοσ καηαζηήμαηος η θόρμα αποζηέλλεηαι άμεζα ζηη Proximity μέζω fax ζηον αριθμό: μαζί με ηη θωηοησπία ηης ηασηόηηηάς ηοσ νικηηή προωθητική ενέργεια «ΜΑΝΤΙΝΑΚΗΔΕΣ - ΚΕΡΔΙΣΑΚΗΔΕΣ» (instant win) ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΓΩΡΟΤ ΣΤΥΔΡΟΤ

11 Ζκεξνκελία Γψξν 1* Γψξν 2* Γψξν 3* Γψξν 4* Έλα Φνπζθσηφ κε εμσιέκβηα κεραλή (ΚΑΦΟ Quicksilver 340 SportEnduro & Mercury F9.9 M) Καγηάθ Sevylor RIVIERA Mountain bike (Beretta, TRX 100) Kηλεηφ Samsung Galaxy 550 Τπεχζπλνο θαηαζηήκαηνο θξαγίδα θαηαζηήκαηνο πκπιεξψλεηαη απφ ην θαηάζηεκα θαη ην θξαηάεη ν θαηαλαισηήο. * Βάιηε Υ ζην θεξδηζκέλν δψξν. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

12 ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΟΥΗ ΓΩΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΑΝΣΙΝΑΓΑ Καηφπηλ ληθεηήξηαο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα «Μαληηλάθεδεο θαη Κεξδηζάθεδεο» (διαγωνιζμός καλύηερης μανηινάδας) δειψλσ φηη απνδέρνκαη ην παξαθάησ δψξν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, ησλ νπνίσλ έρσ ιάβεη γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαρηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Όλνκα Σειέθσλν Πφιε Δπψλπκν Γηεχζπλζε Αξηζκφο Ζκεξνκελία Γέλλεζεο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Γψξν 1* Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Γψξν 2* Γψξν 3* Γψξν 4* Ζκεξνκελία θαηνρχξσζεο/παξαιαβήο δψξνπ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ΣΚ Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο Πξνπιεξσκέλε θάξηα αμίαο 500 Τπνγξαθή πκπιεξψλεηαη απφ ην ληθεηή θαη ηεξείηαη ζηελ PROXIMITY. Όξνη ζπκκεηνρήο ζην θαη ζην

13 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΩΝ 1. Οη δσξνεπηηαγέο αληαιιάζζνληαη κε είδε ίζεο αμίαο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε θαηαζηήκαηα ζηελ Κξήηε. 2. Σν θαηάζηεκα πξνζθφκηζεο ηεο δσξνεπηηαγήο κπνξεί λα είλαη είηε απηφ πνπ θεξδήζεθε ε δσξνεπηηαγή, είηε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάζηεκα ηεο Κξήηεο. 3. Οη δσξνεπηηαγέ δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα εμαξγπξσζνχλ κε κεηξεηά, αιιά κφλν λα αληαιιαρζνχλ κε είδε ίζεο αμίαο. 4. Οη δσξνεπηηαγέο πξέπεη λα θπιάζζνληαη φπσο ηα κεηξεηά ρξήκαηα, θαζψο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο ε δσξνεπηηαγή δελ αληηθαζηζηάηαη, νχηε αθπξψλεηαη. Σα θαηαζηήκαηα θαη ε εηαηξεία δελ επζχλνληαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θινπήο δσξνεπηηαγήο. 5. Σν θνξνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ζπλνδεχεη ην αγνξαδφκελν είδνο κε ην νπνίν αληαιιάζζεηαη ε δσξνεπηηαγή, ζα αλαθέξεη κεδεληθή πιεξσηέα αμία εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο δσξνεπηηαγήο ή ηε δηαθνξά εθφζνλ ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Ζ δηαθνξά απηή εμνθιείηαη απφ ηνλ θνκηζηή ηεο δσξνεπηηαγήο (πειάηε). 6. Ζ αληαιιαγή ησλ δσξνεπηηαγψλ κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30/08/2011.

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1 ΖΡΑΚΛΔΗΟ Καινθαηξηλνχ 50 2 ΑΡΚΑΛΟΥΩΡΗ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 69 3 ΜΟΗΡΔ εο Μαξηίνπ ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ Λεσθ. Ηθάξνπ 56 5 ΖΡΑΚΛΔΗΟ (2) ΚΡΖΣΖ(πι. Κνξλάξνπ) Δβαλο 45 6 ΣΤΜΠΑΚΗ Λ.Κφθθηλνπ Πχξγνπ 46Β (Κ.Λ.Σπκπαθίνπ) 7 Λ.ΚΝΩΟΤ Λεσθ.Κλσζζνχ ΚΑΣΔΛΗ ΠΔΓΗΑΓΟ Λ.Ζξαθιείνπ Καζηέιιη Πεδηάδνο 9 ΓΑΕΗ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΜΑΛΛΗΑ Ζξαθιείνπ-Αγ. Νηθνιάνπ (Δι. Βεληδέινπ 83) 11 ΥΔΡΟΝΖΟ ΚΡΖΣΖ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΑΡΥΑΝΔ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ- Αξράλεο Ζξαθιείνπ 13 COSHOP ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ CORNER ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Λ. ΚΝΩΟΤ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ Πι. Δι. Βεληδέινπ 16 ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ Πι. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 8 & (ΚΡΖΣΖ) νθνθιή Βεληδέινπ 2 17 ΖΣΔΗΑ Δι. Βεληδέινπ ΡΔΘΤΜΝΟ Δζλ.Αληηζηάζεσο ΡΔΘΤΜΝΟ (2) Μ. Πνξηάιηνπ 8 20 ΠΔΡΑΜΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ Πέξακα -Γεξνπνηάκνπ Ρεζχκλνπ 21 ΚΗΑΜΟ ΥΑΝΗΩΝ Οκνγελψλ Ακεξηθήο -Καζηέιιη 22 ΟΤΓΑ Δζλάξρνπ Βεληδέινπ ΥΑΝΗΑ Κηζζάκνπ 122 & Μνλήο Γσληάο 24 ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΑ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (Γήκνο Αθξσηεξίνπ) 25 COSHOP ΥΑΝΗΩΝ ΚΑΛΗΓΖ CORNER2 ΥΑΝΗΩΝ ΕΤΜΒΡΑΚΑΚΖΓΩΝ 9 27 CORNER1 ΥΑΝΗΩΝ Ν. ΠΛΑΣΖΡΑ ΥΑΝΗΑ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε 7 29 ΥΑΝΗΑ (2) Κπδσλίαο ΚΑΛΤΒΔ Ο.Σ 158 ΘΔΖ ΑΓΗΟ ΑΝΣΩΝΗΟ -ΚΑΛΤΒΔ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ

15

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ 1] Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο.

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. 1] ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ISOBAR IPROSPECT AE.», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο, Αξηζηνηέινπο 95 (εθεμήο «Γηνξγαλψηξηα»),

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΓΔ ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΑΚΗΓΔ» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΓΔ ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΑΚΗΓΔ» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΝΣΙΝΑΚΗΓΔ ΚΑΙ ΚΔΡΓΙΑΚΗΓΔ» 1] Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα