Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος"

Transcript

1 Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

2 Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) Μέθοδος του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης (ΕΒΑ) Μη Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος του Χρόνου Ανάκτησης του Αρχικού Κεφαλαίου Μέθοδος της Μέσης Λογιστικής Απόδοσης Σύγκριση Κριτηρίων και Μεθόδων Αξιολόγησης

3 Ορισµός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούµε µια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταµειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά µεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωµών για τους διάφορους συντελεστές παραγωγής µετοχές: µέρισµα που λαµβάνει ο επενδυτής από τη διακράτηση µετοχών και εισπράξεις από την πώληση χρεώγραφα σταθερής προσόδου: τόκοι και τιµή εξόφλησης Η διάσταση χρόνος έχει ιδιαίτερη σηµασία στην αξιολόγηση επενδύσεων (απόδοση εναλλακτικών επενδύσεων) Οι µέθοδοι αξιολόγησης των επενδύσεων βασίζονται στην υπόθεση ότι οι ΚΤΡ είναι γνωστές µε βεβαιότητα και δεν αναµένονται αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων

4 Απόδοση µιας Επένδυσης (Reurn) Η απόδοση µετρά ουσιαστικά το ύψος κατά το οποίο αυξάνεται ή µειώνεται ο πλούτος του επενδυτή. Η απόδοση µιας επένδυσης περιέχει δύο βασικές συνιστώσες: Την πραγµατοποιούµενη απόδοση (yield). Αυτή αποτελεί τη βασική συνιστώσα, που συνίσταται στις περιοδικές ταµειακές ροές (ή εισόδηµα) που αποφέρει µια επένδυση, µε τη µορφή τόκων, µερισµάτων ή ενοικίου µίσθωσης. Κύριο διακριτικό χαρακτηριστικό τους είναι η χρηµατική καταβολή και πληρωµή µετρητοίς αµοιβής από τον χρήστη ή τον εκδότη στον επενδυτή, που είναι κάτοχος ενός περιουσιακού στοιχείου. Την υπεραξία (capial gain/loss). Η συνιστώσα αυτή αποτελείται από το πρόσθετο όφελος του επενδυτή, λόγω διαφοράς της τιµής πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου από την τιµή που αυτός είχε καταβάλει κατά την αγορά του. Η συνιστώσα αυτή προέρχεται από την ανατίµηση (ή υποτίµηση) της τιµής ενός περιουσιακού στοιχείου στην αγορά.

5 Απόδοση µιας Μεµονωµένης Μετοχής Για να προσδιορίζουµε την απόδοση µιας µετοχής θα πρέπει να γνωρίζουµε τα εξής: την τιµή της µετοχής στην αρχή της περιόδου την τιµή της µετοχής στο τέλος της περιόδου το µέρισµα που δόθηκε στην υπό εξέταση περίοδο Ας υποθέσουµε ότι έχουµε τα εξής στοιχεία για κάποια µετοχή: τιµή στην αρχή του χρόνου 10 τιµή στο τέλος του χρόνου 11 µέρισµα για τη µετοχή 2 Ο βαθµός απόδοσης δίνεται από τη σχέση: (P P ) + D P + D R 1 i i i i ή ln i i P P i 1 Άρα η πραγµατική απόδοση της µετοχής είναι: (11-10) / / 10 0,1 + 0,2 0,3 ή 30% i 1

6 Μορφές Απόδοσης µιας Επένδυσης Πραγµατοποιηθείσα απόδοση (hisorical or ex-pos reurn) Είναι η πραγµατική απόδοση µιας επένδυσης η οποία πραγµατοποιήθηκε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Αναµενόµενη απόδοση (expeced reurn) Είναι η απόδοση την οποία οι επενδυτές προβλέπουν να αποκοµίσουν στο µέλλον από µια επένδυση. Απαιτούµενη απόδοση (required reurn) Είναι η ελάχιστη απόδοση την οποία οι επενδυτές απαιτούν να έχει µια επένδυση για να την αναλάβουν. Η απαιτούµενη απόδοση περιλαµβάνει τρία µέρη: Πραγµατική απόδοση χωρίς κίνδυνο (real risk-free rae) Αναµενόµενο ποσοστό πληθωρισµού (inflaion) Ανταµοιβή για τον κίνδυνο που αναλαµβάνει ο επενδυτής (risk premium)

7 Αναµενόµενη απόδοση Θεωρητικά η αναµενόµενη απόδοση αποτελείται από το µέσο όρο όλων των πιθανών αποδόσεων που µπορούν διαζευκτικά να πραγµατοποιηθούν στο τέλος της χρονικής περιόδου. Για να υπολογίσουµε την αναµενόµενη απόδοση χρειαζόµαστε στοιχεία όπως είναι η πορεία της οικονοµίας, η πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η εταιρεία, οι οικονοµικές προοπτικές της εταιρείας. Ας υποθέσουµε ότι για µία συγκεκριµένη µετοχή ο αναλυτής έχει καταλήξει στις ακόλουθες πιθανές αποδόσεις: T0 X1 T1 P1-10,000 10,000 0,5 20,000 0,5 Στα ποσά που ενδεχοµένως να ληφθούν στο τέλος του έτους εµπεριέχονται δύο συστατικά: α) η τιµή της µετοχής και β) το µέρισµα στο τέλος της χρονικής περιόδου. Όλες οι δυνατές αποδόσεις (έσοδα) µε τις αντίστοιχες πιθανότητες αποτελούν τη λεγόµενη κατανοµή πιθανοτήτων των ταµειακών εισροών της µετοχής.

8 Αναµενόµενη απόδοση Η αναµενόµενη απόδοση είναι το άθροισµα των τιµών των σταθµισµένων ως προς τις πιθανότητες. Τα αναµενόµενα έσοδα από τη µετοχή υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: όπου: Ε Ε(R i ) η αναµενόµενη (µέση) απόδοση µιας επένδυσης R i η δυνητική απόδοση [τα έσοδα από την τιµή πώλησης της µετοχής και το µέρισµα στο τέλος της χρονικής περιόδου] P j η πιθανότητα πραγµατοποίησης της δυνητικής απόδοσης µιας επένδυσης n ο αριθµός των δυνητικών αποδόσεων i n ( R ) P R i 1 Για το συγκεκριµένο παράδειγµα τα αναµενόµενα έσοδα θα είναι: E ( R ) ( ,5) + ( ,5) i i

9 Μέτρηση του κινδύνου Πηγή προέλευσης του κινδύνου είναι η µεταβλητότητα (variabiliy) της απόδοσης των επενδύσεων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε µε ακρίβεια τη µελλοντική κατάσταση της διεθνούς και της εθνικής οικονοµίας, την προοπτική του κλάδου και την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Υπάρχουν 3 µέτρα που ανταποκρίνονται στον ορισµό του κινδύνου ως δυνατότητας να παρουσιασθεί απόκλιση της πραγµατοποιούµενης απόδοσης µιας επένδυσης από την αναµενόµενη. Η διακύµανση (variance) της κατανοµής πιθανοτήτων υπολογίζεται µε χρήση του ακόλουθου τύπου: n 2 σ 2 ( R E ( R )) P i 1 i Η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης είναι η τυπική απόκλιση (sandard deviaion) [πλέον χρησιµοποιούµενη µορφή]. i i

10 Συντελεστής µεταβλητότητας Όταν οι επενδύσεις παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στις αναµενόµενες αποδόσεις τους η χρησιµοποίηση της τυπικής απόκλισης (για να συγκριθεί ο κίνδυνος επενδύσεων) µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Και αυτό γιατί η τυπική απόκλιση είναι απόλυτη µέτρηση της διασποράς µιας κατανοµής. Ένας εναλλακτικός δείκτης κινδύνου είναι ο συντελεστής µεταβλητότητας (coefficien of variaion - CV). Με το δείκτη αυτό εκφράζουµε τον κίνδυνο της επένδυσης (σ) σε σχέση µε την αναµενόµενη απόδοση [Ε(R i )]: CV σ E ( R ) Γενικά πρέπει να τονίσουµε ότι υφίσταται θετική σχέση µεταξύ αναµενόµενης απόδοσης και κινδύνου. i

11 Παράδειγµα Να συγκρίνετε τον κίνδυνο των ακολούθων επενδύσεων: Επένδυση Α Επένδυση Β Αναµενόµενη Απόδοση 0,12 0,18 Τυπική Απόκλιση 0,09 0,11 Η επένδυση Β έχει υψηλότερη απόδοση αλλά και µεγαλύτερο κίνδυνο, όπως αυτός µετράται µε χρήση της τυπικής απόκλισης (απόλυτο µέτρο µέτρησης του κινδύνου). Αν χρησιµοποιήσουµε ως µέτρο σχετικής µέτρησης του κινδύνου το συντελεστή µεταβλητότητας (κίνδυνος ανά µονάδα αναµενόµενης απόδοσης) έχουµε: CV A 0,09 / 0,12 0,75 CV B 0,11 / 0,18 0,61 Παρατηρούµε συνεπώς ότι η επένδυση Β έχει και υψηλότερη απόδοση και χαµηλότερο σχετικό κίνδυνο.

12 Παράδειγµα Έστω ότι έχουµε τρία σενάρια και δύο µετοχές, την µετοχή Α και τη µετοχή D, και κάθε σενάριο έχει την ίδια πιθανότητα επίτευξης. Ποια µετοχή θα επιλέξετε; S c e n a r i o S h a r e A S h a r e D % 1 % % 1 0 % 3 4 % 1 9 % Η µέση απόδοση της µετοχής Α είναι: 0,33 (0,16+0,10+0,04) 0,1 (10%) Η µέση απόδοση της µετοχής D είναι: 0,33 (0,01+0,10+0,19) 0,1 (10%) Βλέπουµε ότι και οι δύο µετοχές έχουν την ίδια αναµενόµενη απόδοση, δηλαδή 10%. Ποια µετοχή θα επιλέξουµε; Οι αποδόσεις της D θα κυµανθούν από 1% έως 19%, ενώ οι αποδόσεις της Α θα κυµανθούν από 4% έως 16%. Η D µπορεί να µας δώσει την υψηλότερη απόδοση αλλά ταυτόχρονα έχει την ίδια πιθανότητα να µας δώσει και τη χαµηλότερη απόδοση. Η µετοχή D έχει µεγαλύτερη αβεβαιότητα από τη µετοχή Α.

13 Παράδειγµα (συνέχεια) Ο τύπος της διακύµανσης είναι: n 2 E ( R )) 2 i i σ ( R Συνεπώς η διακύµανση της µετοχής Α είναι: i σ (0,16 0,10) + (0,10 0,10) + (0,04 0,10) 24 3 Η διακύµανση της µετοχής D είναι: Άρα η D έχει µεγαλύτερη αβεβαιότητα (ρίσκο, συνολικό επενδυτικό κίνδυνο) από την Α γιατί η διασπορά των αποδόσεών της γύρω από τη µέση απόδοση είναι υψηλότερη (θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και την τυπική απόκλιση που είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης). P σ (0,01 0,10) + (0,10 0,10) + (0,19 0,10) 54 3 i

14 Παράδειγµα Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτουµε τις τιµές κλεισίµατος του µήνα των µετοχών 4 εταιρειών του ΧΑΑ, για 12 µήνες κατά την περίοδο (οι τιµές είναι εκφρασµένες σε δρχ.). E T E A T T IK A T E P E R E P A T J u ly A u g u s S e p e m b e r O c o b e r N o v e m b e r D e c e m b e r J a n u a r y F e b r u a r y M a r c h A p r il M a y J u n e J u ly

15 Παράδειγµα (συνέχεια) Από τις προηγούµενες τιµές µπορούµε να υπολογίσουµε τις αποδόσεις κάθε µήνα, και για κάθε µετοχή. Για µεγαλύτερη ευκολία, θα αγνοήσουµε τα µερίσµατα (µερισµατική απόδοση) και θα υπολογίζουµε µόνο την κεφαλαιακή απόδοση. Για παράδειγµα η απόδοση της ΕΤΕ για το µήνα Αύγουστο 1997 ισούται µε την τιµή κλεισίµατος του Αυγούστου µείον την τιµή κλεισίµατος του Ιουλίου, οπότε (δεν µπορούµε να υπολογίσουµε απόδοση για Ιούλιο 1997): ( P Aug. ή Jul. Jul. P )/ P ( )/(13962) 0, ,94% E T E A T T I K A T E P E R E P A T A u g u s S e p e m b e r O c o b e r N o v e m b e r D e c e m b e r J a n u a r y F e b r u a r y M a r c h A p r i l M a y J u n e J u l y

16 Παράδειγµα (συνέχεια) Η µέση µηνιαία απόδοση κάθε µετοχής προκύπτει από την άθροιση όλων των αποδόσεων και η διαίρεση µε τον αριθµό των µηνών. Για να υπολογίσουµε την διακύµανση των αποδόσεων κάθε µετοχής από κάθε µηνιαία απόδοση αφαιρούµε την µέση µηνιαία απόδοση, υψώνουµε στο τετράγωνο και τα προσθέτουµε όλα µαζί. Η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης. E T E A T T IK A T E P E R E P A T R e u rn V a ria n c e S. D e v ia io n Παρατηρούµε ότι την µεγαλύτερη απόδοση για την περίοδο την έχει η µετοχή της ΑΤΤΙΚΑΤ (περίπου 19,36% το µήνα) και τη µικρότερη η ΕΠΑΤ (περίπου 3,9% το µήνα). Ταυτόχρονα όµως, η ΑΤΤΙΚΑΤ είναι η µετοχή µε το µεγαλύτερο κίνδυνο (ή αλλιώς τη µεγαλύτερη αβεβαιότητα), ενώ η ΕΠΑΤ µε το µικρότερο. Βλέπουµε δηλαδή µία αντιστοιχία απόδοσης και κινδύνου: όσο µεγαλύτερη η απόδοση µίας µετοχής τόσο υψηλότερος και ο κίνδυνος.

17 Μελλοντική και Παρούσα Αξία Επένδυσης Μελλοντική αξία (ή τελική αξία) ενός ποσού που επενδύεται σήµερα είναι η αξία που θα έχει αυτό το ποσό στο τέλος κάποιας χρονικής περιόδου. Συµπεράσµατα: Μ ν Π (1+ i) 0 Τα χρήµατα αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου (θετικό ονοµαστικό επιτόκιο) Ένα ποσό σήµερα έχει την ίδια αξία µ ένα άλλο µεγαλύτερο ποσό στο µέλλον Παρούσα αξία επένδυσης: ΠΑ ΚΤΡ (1+ i) ν ν ν Μ µελλοντική αξία Πο σηµερινό ποσό επένδυσης i ετήσιο επιτόκιο ν διάρκεια επένδυσης (έτη) ΠΑ παρούσα αξία ΚΤΡ καθαρή ταµειακή ροή

18 Γενικός Τύπος Παρούσας Αξίας Ο τύπος για τον προσδιορισµό της ΠΑ για οποιαδήποτε χρονική διάρθρωση καθαρών ταµειακών ροών (ΚΤΡ) διαµορφώνεται σε: ΠΑ ν (1 + i) 1 ΚΤΡ Με τη µέθοδο της παρούσας αξίας µπορούµε να εκφράσουµε µελλοντικές ΚΤΡ σε ισοδύναµες παρούσες αξίες. Κατά συνέπεια µπορούµε να συγκρίνουµε την ΠΑ των εσόδων (ΚΤΡ) από την επένδυση µε το κεφάλαιο (τιµή της επένδυσης) που απαιτείται σήµερα για να την αποκτήσουµε.

19 Μελλοντική και Παρούσα Αξία Επένδυσης Ράντα είναι µια σειρά ίσων ετήσιων χρηµατικών καταβολών (ροών) (Annuiy): 1- (1+ i) ΠΑΡάντας Α ( ) i Όταν η κεφαλαιοποίηση του τόκου (ανατοκισµός) γίνεται σε χρονικές περιόδους µικρότερες του ενός έτους, η εξίσωση διαµορφώνεται σε: Μ ν ΠΑ µν [1+ (i / µ)] Η παρούσα αξία ίσων ετήσιων χρηµατικών ροών ν που διάρκεια καταβάλλονται επένδυσης (έτη) στο διηνεκές (Perpeuiy) δίνεται από τη σχέση: - ν Α το ποσό της κάθε περιόδου µ αριθµός ανατοκισµών ετησίως ΠΑ Α i Α ίση ετήσια χρηµατική ροή

20 Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) είναι η διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας των καθαρών ταµειακών ροών (ΚΤΡ) της επένδυσης και του κεφαλαίου που απαιτείται για την απόκτησή του (Κο): όπου i είναι η ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση ή το προεξοφλητικό επιτόκιο Απόφαση µε βάση αυτό το κριτήριο αξιολόγησης της επένδυσης ΚΠΑ > 0 ΚΠΑ 0 ΚΠΑ < 0 ΚΠΑ ν ΚΤΡ (1 + i) 1 Η επένδυση γίνεται αποδεκτή Η επένδυση θεωρείται οριακή (αδιάφορος επενδυτής) Η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή - Κ 0

21 Παράδειγµα Ένας επενδυτής εξετάζει την περίπτωση επένδυσης για την οποία απαιτείται άµεση εκταµίευση ποσού της τάξεως των Αν η επένδυση δεν γίνει αποδεκτή το ποσό των µπορεί να επενδυθεί για ένα έτος (όση και η διάρκεια της επένδυσης) µε επιτόκιο 10%. Από την επένδυση αναµένονται στο τέλος του έτους καθαρές ταµειακές ροές ύψους Να αξιολογηθεί η επένδυση Η ΚΠΑ είναι: ΚΠΑ ν ΚΤΡ (1 + i) 1 - Κ ΚΠΑ ( ) ,909 Επειδή η ΚΠΑ > 0 η επένδυση γίνεται αποδεκτή. Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να αξιολογήσουµε την επένδυση µε χρήση µελλοντικών αξιών.

22 Παράδειγµα Εξετάζετε επένδυση διάρκειας δύο ετών. Για την απόκτηση της επένδυσης θα απαιτηθεί κεφάλαιο ύψους Από την επένδυση αναµένονται ΚΤΡ ύψους κάθε έτος, για 2 έτη. Εάν δεν υπήρχε η επένδυση θα µπορούσαµε να επενδύσουµε τα κεφάλαιά µας µε επιτόκιο ίσο µε 10%. Να αξιολογηθεί η επένδυση. ΚΠΑ 1 Η ΚΠΑ είναι: ν ΚΤΡ (1 + i) ΚΠΑ ( ) - Κ (1+ 0,10) , Επειδή η ΚΠΑ > 0 η επένδυση γίνεται αποδεκτή.

23 Παράδειγµα Να υποθέσετε ότι είστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση µιας επένδυσης διάρκειας 2 ετών, µε εισπράξεις και τα δύο πρώτα έτη αντίστοιχα, και πληρωµές και αντίστοιχα. Για την παρούσα αγορά του επενδυτικού στοιχείου θα απαιτηθούν 8.000, καταβλητέα την παρούσα χρονική στιγµή. Το ποσό αυτό θα αντληθεί από χρηµατοπιστωτικό οργανισµό µε επιτόκιο 20%. Να αξιολογηθεί η επένδυση. Η ΚΠΑ είναι: ΚΠΑ ΚΠΑ ( ) Επειδή η ΚΠΑ > 0 η επένδυση γίνεται αποδεκτή. ν (1 + i) 1 ΚΤΡ (1+ 0,20) - Κ ,

24 Εσωτερικός Βαθµός Απόδοσης (ΕΒΑ) Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης (ΕΒΑ) µιας επένδυσης έχει την ιδιότητα να µηδενίζει την ΚΠΑ της επένδυσης. Εναλλακτικά ο ΕΒΑ ορίζεται ως εκείνο το επιτόκιο το οποίο έχει την ιδιότητα να εξισώνει την ΠΑ των ΚΤΡ της επένδυσης µε το αρχικό κεφάλαιο: Απόφαση µε βάση αυτό το κριτήριο αξιολόγησης της επένδυσης: ΕΒΑ > i EBA 1 EBA < i ΚΠΑ ν ΚΤΡ - Κ0 0 (1 ) 1 + EBA Η επένδυση γίνεται αποδεκτή Η επένδυση θεωρείται οριακή (αδιάφορος επενδυτής) Η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή

25 Παράδειγµα Εξετάζετε επένδυση διάρκειας δύο ετών. Το αρχικό κεφάλαιο είναι 100. Οι ΚΤΡ του πρώτου έτους θα είναι 10 στο δε δεύτερο έτος θα είναι 110. Η ελάχιστη απόδοση που απαιτείται είναι 5%. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο του ΕΒΑ. ΚΠΑ ν (1 + i) 1 ΚΤΡ - Κ Ο ΕΒΑ θα πρέπει να έχει την ακόλουθη ιδιότητα: (1+ EBA) (1+ EBA) οκιµάζουµε αρχικά την απόδοση που απαιτούµε (5%). Τότε η ΚΠΑ είναι 9,297. Επειδή η ΚΠΑ > 0 το επιτόκιο δεν αντιπροσωπεύει τον ΕΒΑ της επένδυσης. Με 10% η ΚΠΑ µηδενίζεται. Συνεπώς ο ΕΒΑ της επένδυσης είναι 10%>5%, οπότε η επένδυση γίνεται αποδεκτή. 2

26 Παράδειγµα Εξετάζετε επένδυση διάρκειας δύο ετών. Το σύνολο των ΚΤΡ θα προκύψει στο τέλος του δεύτερου έτους. Το απαιτούµενο κεφάλαιο είναι Η ΚΤΡ θα είναι Η ελάχιστη απόδοση που απαιτείται από την επένδυση είναι 15%. Να αξιολογηθεί η επένδυση µε τη µέθοδο του ΕΒΑ. ΚΠΑ ν ΚΤΡ (1 + i) 1 Η ΚΠΑ µε επιτόκιο 15% είναι: ( ) 2 - Κ , Η ΚΠΑ είναι µεγαλύτερη του µηδενός. Η ΚΠΑ µε επιτόκιο 20% είναι 0. Επειδή ο ΕΒΑ της επένδυσης είναι µεγαλύτερος από την ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση (15%), η επένδυση γίνεται αποδεκτή.

27 Παράδειγµα Να υπολογιστεί ο ΕΒΑ της επένδυσης µε Κο και ΚΤΡ 230,973 για κάθε ένα από τα επόµενα 5 έτη. ΚΠΑ ν ΚΤΡ (1 + i) 1 - Κ 0 ΠΑΡάντας 1- (1+ i) Α ( i Ο ΕΒΑ θα πρέπει να µηδενίζει την ΚΠΑ. Άρα θα πρέπει: ,973 ( 1-(1+ i) ) i Σύµφωνα µε πίνακες που είναι συνηµµένοι στο βιβλίο ασκήσεων, για 5 έτη το επιτόκιο (ΕΒΑ) είναι 5%. -ν - ν )

28 Παράδειγµα Ας θεωρήσουµε ότι υπάρχει µια άληκτη οµολογία για την οποία η τιµή (παρούσα αξία) είναι και οι ετήσιοι τόκοι (έσοδα) είναι Αναζητείται ο ΕΒΑ της επένδυσης. Γνωρίζουµε ότι η αξία µιας ράντας στο διηνεκές (perpeuiy) είναι: Χ ΠΑ i Ο ΕΒΑ θα πρέπει να µηδενίζει την ΚΠΑ. Άρα θα πρέπει: i Αντικαθιστώντας το i µε τον ΕΒΑ και επιλύοντας ως προς i βρίσκουµε ότι ο ΕΒΑ είναι 0,20 (ή 20%).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24.

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24. 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» ιδρύθηκε το 1926, ως Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών Σηµειώσεις Λογιστικής και Τεχνικής Ανάλυσης Ο. Σχινάς, Υ. Λυρίδης, Επικ. Καθ. Αθήνα 2002 Π ΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος Ι' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές - Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Νικόλας Καρανικόλας karanik@auth.gr +30 6932 880888 Το προφίλ μηχανικού εκτιμητή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα