Οικονομικές Καταστάσεις της (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )"

Transcript

1 Οικονομικές Καταστάσεις της (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2012

2 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10:Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή λογιστή... 8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11:Απαιτήσεις κατά πελατών Κατάσταση συνολικών Εσόδων ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12:Λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 13: Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση ταμειακών ροών ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενικές πληροφορίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών Βάση παρουσίασης Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Απαιτήσεις κατά πελατών Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών ΣΗΜΕΙΩΣΗ 14: Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15:Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 16:Εκδοθείσες ομολογίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 17:Υποχρεώσεις προς πελάτες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 18:Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό ΣΗΜΕΙΩΣΗ 19:Λοιπά στοιχεία παθητικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 20:Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21:Αποθεματικά ΣΗΜΕΙΩΣΗ 22:Αποτελέσματα εις νέον ΣΗΜΕΙΩΣΗ 23:Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων ΣΗΜΕΙΩΣΗ 24:Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Παύση απεικόνισης Συμψηφισμός ΣΗΜΕΙΩΣΗ 25:Διαχείριση κινδύνων Πιστωτικός κίνδυνος Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα και έξοδα Κίνδυνος Αγοράς Έσοδα / έξοδα προμηθειών Συναλλαγματικός Κίνδυνος Ενσώματα πάγια στοιχεία Επιτοκιακός Κίνδυνος Λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές Μισθώσεις Κίνδυνος ρευστότητας Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Λειτουργικός κίνδυνος Προβλέψεις Κεφαλαιακή επάρκεια Παροχές προς εργαζομένους ΣΗΜΕΙΩΣΗ 26: Αμοιβές ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Φόροι ΣΗΜΕΙΩΣΗ 27:Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Υποχρεώσεις από εκδοθείσες ομολογίες και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις.. 23 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 28:Γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων Μετοχικό κεφάλαιο ΣΗΜΕΙΩΣΗ 29:Αναμορφώσεις και αναταξινομήσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Στοιχεία & Πληροφορίες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4:Καθαρά έσοδα από τόκους ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Καθαρά έσοδα από προμήθειες ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9: Φόρος εισοδήματος... 26

3 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Διαχείρισης Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ FACTORS A.E χρήσεως 2011 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, παρουσιάζεται κατωτέρω η δραστηριότητα της, κατά την τρίτη εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου Οικονομική θέση και αποτελέσματα συνολικών εσόδων της Εταιρείας Η περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 αποτέλεσε την τρίτη χρήση της Εταιρείας κατά την οποία οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στη συνέχιση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Πρακτόρευσης (Factoring) στην εταιρική πελατεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με τη μητρική εταιρεία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε καθώς και τη διατήρηση του υγιούς ενεργητικού της μέσω της επισταμένης διαχείρισης των εκχωρημένων επιχειρηματικών απαιτήσεων στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2011 διατηρούσε απαιτήσεις κατά πελατών η αξία των οποίων μετά από προβλέψεις ανερχόταν σε ,3 χιλ., σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2010 κατά 12,9% ενώ το ύψος των διαχειριζόμενων απαιτήσεων ανήλθε σε 1.670,9 εκατ. έναντι 1.446,5 εκατ. για το 2010 (15,5%). Επίσης τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 5.469,4 χιλ. έναντι 4.079,3 χιλ. του 2010 (34,1%). Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση απαιτούμενων στοιχείων με βάση την ΠΔΤΕ 2640/ (η οποία πλέον έχει αντικατασταθεί από την ΠΔ/ΤΕ 2651/ ). Ο υπολογισμός της κεφαλαιακής επάρκειας, από την 1η Ιανουαρίου 2010, για τις εταιρείες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων, πραγματοποιείται πλέον με βάση το εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ και τον Ν.3601/2007 όπως ισχύει με την ΠΔΤΕ 2622/ Κατά τη χρήση του 2011 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας βασικών και συνολικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,89% έναντι 15,68% της χρήσης του Κατά την τρίτη εταιρική χρήση και σαν αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος, η Εταιρεία διενήργησε προβλέψεις οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 846,4 χιλ. και όπως αναφέρεται στη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση πιστεύει ότι η διενέργεια προβλέψεων έως του συγκεκριμένου ύψους, απεικονίζει σωστά την πραγματικότητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κατά τη χρήση του 2011 το σύνολο των καθαρών λειτουργικών εσόδων ανήλθε σε 9.005,6 χιλ. (26,9%) εκ των οποίων ποσό 6.517,1 χιλ. (37,3%) αφορούσε σε καθαρά έσοδα από τόκους και ποσό 2.488,5 χιλ. (5,8%) αφορούσε σε καθαρά έσοδα από προμήθειες. Το σύνολο των εξόδων, εκτός των προβλέψεων απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ποσού 846,4 χιλ., ανήλθε σε 1.382,9 χιλ. εκ των οποίων ποσό 615,6 χιλ. αφορούσε σε αμοιβές και έξοδα προσωπικού ενώ το υπόλοιπο ποσό των εξόδων, ύψους 767,3 χιλ. αφορούσε σε λοιπά διοικητικά και λειτουργικά έξοδα (ενοίκια γραφείων, έξοδα προβολής και διαφήμισης, αμοιβές τρίτων και αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων). Ως εκ τούτου ο δείκτης σύνολο εξόδων, εκτός των προβλέψεων απομείωσης για τη κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, προς συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου διαμορφώθηκε σε 15,5%. Επιπλέον η Εταιρεία, με την από 28 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5.000,0 χιλ. που προήλθε από κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση ονομαστικών κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία. Ενέργειες της διοίκησης της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2011 και τους πέντε πρώτους μήνες του 2012 Κατά την τρίτη χρήση η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώθηκε στη διατήρηση της υγιούς πελατειακής της βάσης, την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με τη μητρική Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε και ειδικότερα τις Πιστοδοτικές Διευθύνσεις αυτής. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία επικεντρώνει την ανάπτυξή της στις υπηρεσίες Αναγγελλόμενου Factoring με Αναγωγή και διευρύνει τις εργασίες Εξαγωγικού Factoring και Reverse Factoring. Με γνώμονα την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η Εταιρεία διαχειρίστηκε κύκλο εργασιών που αφορούσε σε εξαγωγές ύψους 146,7 εκατ. το 2011 σημειώνοντας αύξηση 84,5% σε σχέση με το Από το σύνολο του εξαγωγικού Factoring ποσό 99,6 εκατ. αφορά σε εξαγωγικό Factoring με το σύστημα των δύο πρακτόρων (2010: 17,1 εκατ.). Αντίστοιχα ο

4 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κύκλος εργασιών στο Reverse Factoring to 2011 ανήλθε σε 43,4 εκατ. (2010: 34,3 εκατ.) πιστοποιώντας τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Όπως κατά τη χρήση του 2010 έτσι και το 2011 στρατηγική επιλογή της Εταιρείας συνέχισε να είναι η συνεχής αναβάθμιση των μηχανογραφικών και λειτουργικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία συνέχισε τις διαρκείς αναβαθμίσεις των μηχανογραφικών εφαρμογών, και εντός του 2012, ευθυγραμμιζόμενη με τον Όμιλο της μητρικής Εθνικής Τράπεζας, εγκατέστησε την εφαρμογή SAP/FI προκειμένου για τη λογιστική και εν γένει χρηματοοικονομική παρακολούθηση των εργασιών της. Σε επίπεδο οργανωτικής λειτουργίας εντός της χρήσεως του 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε και η Εταιρεία υιοθέτησε: Τις Διαδικασίες Τμημάτων Διαχείρισης, Είσπραξης, Πιστωτικού Ελέγχου και Ανάπτυξης Εργασιών & Σχέσεων Πελατείας, Την Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων Ανωτάτων Στελεχών, Το Πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου, Την Πολιτική Ευθυγράμμισης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με το Εποπτικό Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας «Βασιλεία ΙΙ» για το Λειτουργικό Κίνδυνο, Την Πολιτική Αποδοχών και Την Πολιτική Ανάθεσης Εργασιών σε Τρίτους (outsourcing). Επίσης εντός της χρήσεως του 2011 διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Επιθεώρησης της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου, έλεγχος Διαδικασιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης, έλεγχος Διαδικασιών Προεξόφλησης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων και Χρηματοοικονομικός Έλεγχος, τα ευρήματα των οποίων έχουν γνωστοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι από το Νοέμβριο του 2009 η Εταιρεία αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) και εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Εξέλιξη της αγοράς 14 Το 2011 η αγορά του Factoring στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Factors Chain International και την Ελληνική Ένωση Factoring, διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2010 παρά τη βαθιά οικονομική κρίση και την ύφεση που συνεχίζει να πλήττει και την επιχειρηματική πελατεία. Το γεγονός της διατήρησης του μεγέθους της αγοράς σε περιβάλλον ύφεσης καθιστά την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ως ένα αξιόπιστο χρηματοοικονομικό προϊόν ενίσχυσης ρευστότητας, διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και είσπραξης επιχειρηματικών απαιτήσεων με σημαντική πρόσθετη αξία. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011 Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Διαχείριση Κινδύνων Η Εταιρεία ακολουθεί τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. Ο Όμιλος, ως οργανισμός που δραστηριοποιείται σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναγνωρίζει την έκθεσή του σε τραπεζικούς κινδύνους και την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βέλτιστη διαχείριση και αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από την πιθανή αδυναμία ενός ή περισσοτέρων πιστούχων (αντισυμβαλλομένων του) να εκπληρώσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους έναντι της Τράπεζας ή/ και θυγατρικών της. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί για κάθε μορφή πιστοδότησης συστήματα αξιολόγησης και μέτρησης πιστωτικού κινδύνου τα οποία διαφοροποιούνται με βάση τα χαρτοφυλάκιά του (π.χ. το Υπόδειγμα Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, εγκριτικά και συμπεριφορικά υποδείγματα για τα χαρτοφυλάκια Λιανικής Τραπεζικής κ.λπ.). Η χρήση των συστημάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου έχει ως σκοπό την αξιόπιστη κατάταξη των πιστούχων σε βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας, την εκτίμηση των παραμέτρων της αναμενόμενης και μη αναμενόμενης ζημίας και εν τέλει, την προστασία της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου.

5 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Η προστασία έναντι του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω: Της εφαρμογής κατάλληλων ορίων πιστωτικού ανοίγματος έναντι μεμονωμένων πιστούχων, ομίλων πιστούχων, συγκέντρωσης σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κ.ά. Της χρήσης τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου (εξασφαλίσεις, εγγυήσεις). Της προσαρμογής της τιμολόγησης των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Κίνδυνος αγοράς Για την αποτελεσματική μέτρηση του κινδύνου αγοράς ο οποίος προκύπτει από ενδεχόμενες μεταβολές στα στοιχεία της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές των μετοχών και των μετοχικών δεικτών, καθώς και οι τιμές των παραγώγων προϊόντων, ο Όμιλος χρησιμοποιεί υποδείγματα εκτίμησης της Μέγιστης Δυνητικής Ζημιάς (ΜΔΖ) του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου του σε όλα τα νομίσματα. Για τον έλεγχο και τη διαχείριση του αναλαμβανομένου κινδύνου, έχει θεσπιστεί πλαίσιο ορίων ΜΔΖ που καλύπτει τόσο τους επιμέρους κινδύνους (επιτοκιακό, συναλλαγματικό και μετοχικό κίνδυνο), όσο και το συνολικό κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του εσωτερικού υποδείγματος μέτρησης του κινδύνου αγοράς, εφαρμόζεται πρόγραμμα δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου (back testing) σε ημερήσια βάση, ενώ για την εκτίμηση της ζημίας που ενδεχομένως υποστεί ο Όμιλος σε περίπτωση ακραίων συνθηκών διενεργείται πρόγραμμα προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως (stress testing) σε εβδομαδιαία βάση, επί των θέσεων του Εμπορικού και του Διαθέσιμου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου και με τη χρήση συγκεκριμένων σεναρίων. Λειτουργικός κίνδυνος Ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του λειτουργικού κινδύνου, έχει από το 2006 θέσει ως στόχο τη θέσπιση και τήρηση ενός υψηλής ποιότητας πλαισίου διαχείρισής του σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του πλαισίου, προχώρησε το 2009 στην ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος OpVar της εταιρείας Algorithmics. Κατά τη διάρκεια του 2011: ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του συστήματος OpVar με γνώμονα την ενδυνάμωση του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στον Όμιλο υλοποιήθηκε ο ετήσιος κύκλος εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου 15 Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση του εν λόγω πλαισίου έλαβαν χώρα διαδικασίες για: τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των λειτουργικών κινδύνων (RCSA) τον προσδιορισμό δράσεων άμβλυνσής τους τον καθορισμό και την παρακολούθηση βασικών δεικτών κινδύνου τη συλλογή δεδομένων ζημιογόνων περιστατικών. Παράλληλα, η Τράπεζα αναπτύσσει εσωτερικό μοντέλο μέτρησης του λειτουργικού της κινδύνου, με στόχο την μελλοντική υιοθέτηση της Εξελιγμένης Προσέγγισης Μέτρησης για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων έναντι λειτουργικού κινδύνου, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση. Εντός του 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου (Πολιτική και Μεθοδολογίες Λειτουργικού Κινδύνου). Κίνδυνος επιτοκίων στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και κίνδυνος ρευστότητας Ο Όμιλος διαχειρίζεται συστηματικά τον επιτοκιακό κίνδυνο που αφορά στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο καθώς και τον κίνδυνο ρευστότητας, μέσω: Αναλύσεων των ανοιγμάτων ρευστότητας και αναχρηματοδότησης, Μετρήσεων ευαισθησίας της αξίας των ιδίων κεφαλαίων και του καθαρού εσόδου από τόκους σε πιθανές και ακραίες μεταβολές των επιτοκίων, Διεύρυνσης και διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησής του, Διατήρησης επαρκούς επιπέδου ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού και Εφαρμογής σχετικών ορίων.

6 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Κίνδυνος που σχετίζεται με την κρίση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή κρίση χρέους γενικότερα Η κλιμάκωση της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχαν σαν αποτέλεσμα, κατά το 2011, την αναγνώριση από τη μητρική Τράπεζα ζημιών λόγω απομείωσης σε μια σειρά περιουσιακών στοιχείων όπως ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και δανείων οι οποίες επηρέασαν αρνητικά την κατάσταση οικονομικής θέσης, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τους εποπτικούς δείκτες της Τράπεζας και του Ομίλου. Επιπλέον, η κρίση επηρέασε αρνητικά την δυνατότητα της Τράπεζας να αντλεί ρευστότητα από την διατραπεζική αγορά. Το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χρηματοοικονομικής βοήθειας σύμφωνα με το δεύτερο μνημόνιο για την Ελλάδα, ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή την 14 Φεβρουαρίου 2012 και υιοθετήθηκε από το Eurogroup κατά τις συναντήσεις του την 21 Φεβρουαρίου και 13 Μαρτίου 2012 («το Πρόγραμμα»). Το Πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση («η Τρόικα»), με τις προγραμματισμένες εκταμιεύσεις που ανέρχονται σε 50 δισ., βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήδη την 28 Μαΐου 2012 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Τ.Χ.Σ.») συνείσφερε 5 σειρές ομολόγων εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λήξεως από το έτος 2018 έως το έτος 2022, ονομαστικής αξίας 1,486 εκατ. έκαστη και συνολικού ποσού 7,430 εκατ., ως προκαταβολή στην μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης της μητρικής Τράπεζας και το γενικότερα αρνητικό κλίμα στην οικονομία, η Εταιρεία έχει πολύ καλή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα, η οποία ενισχύεται από την υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεών της. Η Εταιρεία έχει καταθέσεις ύψους 1.253,9 χιλ. στη μητρική Τράπεζα ενώ έχει εκδώσει ομολογιακά δάνεια ύψους ,5 χιλ. τα οποία έχουν καλυφθεί από τη μητρική Τράπεζα και από την εταιρεία του Ομίλου Εθνική Τράπεζα Κύπρου ΛΤΔ και λήγουν μέχρι την 30 Νοεμβρίου Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της εταιρείας σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος ανέρχεται στο 15,89% (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 25) καθιστούν την Εταιρεία ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε λογική και προβλέψιμη αντιξοότητα. Η διοίκηση, με βάση τα ανωτέρω, πιστεύει ότι η Εταιρεία είναι σε θέση να υποστηρίξει τα επιχειρηματικά της σχέδια την ερχόμενη διαχειριστική χρήση. Προοπτικές για το Στην Ελλάδα, οι προοπτικές αναφορικά με την οικονομική δραστηριότητα παραμένουν δυσμενείς για το 2012, με την ύφεση να διαμορφώνεται στο -4,5% με -5,0%, καθώς η ανάγκη επιτάχυνσης της δημοσιονομικής προσαρμογής και οι νέες μειώσεις μισθών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των συντάξεων, σε συνδυασμό με το πλήγμα στην εγχώρια αγοραστική δύναμη από τις υψηλές τιμές πετρελαίου, θα μειώσουν περαιτέρω τη ζήτηση, επιδεινώνοντας και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που συγκρατούν την υφεσιακή δυναμική και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή θετικών εκπλήξεων όπως είναι, πρωτίστως, η ενεργοποίηση του νέου τετραετούς χρηματοδοτικού Προγράμματος για την Ελλάδα και η συνεισφορά του στη μείωση της αβεβαιότητας, μεταξύ άλλων, με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και τη σταδιακή εξομάλυνση των συνθηκών ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σύμφωνα με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος την ταχεία προώθηση των διαρθρωτικών μεταβολών σε συνδυασμό με την πειστική πρόοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής και τη διαφαινόμενη επιτάχυνση των εισροών χρηματοδότησης από την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος το 2 ο εξάμηνο του 2012 με την προσδοκώμενη όμως ανάκαμψη να αναβάλλεται για το Αναφορικά με τις προοπτικές της αγορά του Factoring εκτιμάται ότι αναμένεται να διατηρηθεί ο υψηλός ρυθμός ζήτησης υπηρεσιών Factoring από την επιχειρηματική πελατεία καθώς αναμένεται να συνεχιστούν οι συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας. Εκτιμάται ότι το Factoring θα συνεχίσει να διεισδύει περαιτέρω σε επιχειρήσεις και κλάδους καθώς τα τελευταία έτη έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του ως χρηματοοικονομικό εργαλείο με βαρύνουσα σημασία στη διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Το Factoring έχει πλέον καταστεί υπηρεσία πολύτιμη τόσο εκ μέρους των επιχειρήσεων των οποίων ο κύριος στόχος στις νέες συνθήκες της αγοράς είναι η «διαχείριση ρευστότητας και πιστοληπτικού κινδύνου αγοραστών» όσο και εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τα οποία η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί στρατηγική άμεσης προτεραιότητας.

7 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου Στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας για το 2012 περιλαμβάνονται: 1. Η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με τις Πιστοδοτικές Διευθύνσεις της μητρικής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε με σκοπό τη συνεχή στήριξη της επιχειρηματικής πελατείας. 2. Η περαιτέρω βελτιστοποίηση εφαρμογής των μεθόδων παρακολούθησης και ελαχιστοποίησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. 3. Η διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και του χαμηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων προεξοφλήσεων 4. H διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η διατήρηση της κερδοφορίας παρά την αναμενόμενη διατήρηση της ύφεσης. 5. Η διατήρηση των λειτουργικών εξόδων σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα έσοδα της Εταιρείας. 6. H περαιτέρω αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών 7. Η ανάπτυξη συστήματος λεπτομερούς κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας. Μερισματική πολιτική και διάθεση κερδών Η Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η διοίκηση θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη Τζάκου-Λαμπροπούλου 17

8 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ FACTORS Α.Ε. (η «Εταιρεία») οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 18 Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Αρ Μ ΣΟΕΛ Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκλησιάς 3 Α & Γρανικού, Μαρούσι Αρ Μ ΣΟΕΛ Ε

10 Κατάσταση συνολικών εσόδων Για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Σημείωση Από έως Από έως Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 4 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από προμήθειες Έξοδα προμηθειών 5 ( ) (72.211) Καθαρά έσοδα από προμήθειες Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Σύνολο καθαρών λειτουργικών εσόδων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 ( ) ( ) Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα 7 ( ) ( ) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 13 (28.634) (184) Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 8 ( ) ( ) Σύνολο εξόδων ( ) ( ) 10 Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 9 ( ) ( ) Καθαρά κέρδη περιόδου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΔΤ ΑΙ ΑΔΤ Χ ΑΔΤ Χ Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι και 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

11 Κατάσταση οικονομικής θέσης 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Απαιτήσεις κατά πελατών Λογισμικό & λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Εκδοθείσες ομολογίες Υποχρεώσεις προς πελάτες Φόρος εισοδήματος Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο παθητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις νέον 21, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΔΤ ΑΙ ΑΔΤ Χ ΑΔΤ Χ Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι και 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

12 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Για την περίοδο που την έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 01 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (6.584) - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 & 1 Ιανουαρίου Κεφαλαιοποίηση «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ( ) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μετά από φόρους (44.600) (44.600) 12 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ( ) - Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι και 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

13 Κατάσταση ταμειακών ροών για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων Από έως Από έως Κέρδη προ φόρων Μη-ταμειακά στοιχεία και λοιπές προσαρμογές που περιλαμβάνονται στα κέρδη προ φόρων: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων Πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους Έξοδα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό Τόκοι λοιπών δανειακών υποχρεώσεων Καθαρή (αύξηση)/μείωση λειτουργικών απαιτήσεων: ( ) ( ) Απαιτήσεις κατά πελατών/ Υποχρεώσεις προς πελάτες (καθαρό ποσό) ( ) ( ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Καθαρή αύξηση/(μείωση) λειτουργικών υποχρεώσεων: ( ) Λοιπά στοιχεία παθητικού Καταβληθείς φόρος εισοδήματος ( ) (28.926) Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) 13 Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων Απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) Απόκτηση ενσώματων παγίων στοιχείων (709) (29.157) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων Έκδοση /ανανέωση ομολογιακών δανείων Αποπληρωμή ομολογιακών δανείων ( ) - Έξοδα έκδοσης / ανανέωσης ομολογιακών δανείων (39.500) (16.000) Αποπληρωμή τόκων ομολογιακών δανείων ( ) ( ) Αποπληρωμή δανείων - ( ) Αποπληρωμή τόκων δανείων - (4.669) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (Σημείωση 20) (5.000) - Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων ( ) Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι και 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

14 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 19/5/2009 και λειτουργεί έως σήμερα με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ FΑCTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ και διακριτικό τίτλο ΕΘΝΙΚΗ FACTORS A.E (η Εταιρεία). Εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αθηνών & Ιφιγενείας, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 68123/01/Β/09/166. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Σκοπός της, είναι η άσκηση πάσης μορφής πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων μέσα στα πλαίσια του Νόμου 1905/1990. Η Εταιρεία ανήκει στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσοστό 100%. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει κατά την τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το α εξάμηνο του 2012 σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και την από 02/6/2011 συνεδρίαση αυτού, έχει την εξής σύνθεση: Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Δημήτριος Δημόπουλος του Γεωργίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Βασίλειος Γαβρόγλου του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος του Θωμά, Μη εκτελεστικό Μέλος Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Δημήτριος Μαύρος του Αντωνίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Ιωάννης Βαγιονίτης του Γρηγορίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Σκοτίδας του Παντελή, Μη εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης - Ιωάννης Δασμάνογλου του Αναστασίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Αλέξανδρος Κοντόπουλος του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος 14 Οι οικονομικές καταστάσεις που ακολουθούν έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 6 ης Ιουνίου ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 2.1 Βάση παρουσίασης Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 (οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής Ε.Ε.). Τα υιοθετημένα από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. μπορεί να διαφέρουν από αυτά που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αν νέα ή τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Α. δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 δεν υπήρχαν πρότυπα που δεν είχαν υιοθετηθεί και να είναι σε ισχύ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία να επηρέαζαν τις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των υιοθετημένων από την Ε.Ε. Δ.Π.Χ.Α. και αυτών που έχουν εκδοθεί από το IASB και εφαρμόζονται από την Εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το IASB. Τα ποσά απεικονίζονται σε Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και η άσκηση εκτιμήσεων και παραδοχών στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων στις ακόλουθες περιοχές: υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία, προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων κατά πελατών, ενδεχόμενες υποχρεώσεις από

15 τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και ανοιχτές φορολογικές χρήσεις. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα δημοσιευμένα. Οι περιοχές που εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό εκτιμήσεων και παραδοχών ή πολυπλοκότητας, ή περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στη Σημείωση Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Η κλιμάκωση της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είχαν σαν αποτέλεσμα, κατά το 2011, την αναγνώριση από τη μητρική Τράπεζα ζημιών λόγω απομείωσης σε μια σειρά περιουσιακών στοιχείων όπως ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και δανείων οι οποίες επηρέασαν αρνητικά την κατάσταση οικονομικής θέσης, τα αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τους εποπτικούς δείκτες της Τράπεζας και του Ομίλου. Επιπλέον, η κρίση επηρέασε αρνητικά την δυνατότητα της Τράπεζας να αντλεί ρευστότητα από την διατραπεζική αγορά. Το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χρηματοοικονομικής βοήθειας σύμφωνα με το δεύτερο μνημόνιο για την Ελλάδα, ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή την 14 Φεβρουαρίου 2012 και υιοθετήθηκε από το Eurogroup κατά τις συναντήσεις του την 21 Φεβρουαρίου και 13 Μαρτίου 2012 («το Πρόγραμμα»). Το Πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση («η Τρόικα»), με τις προγραμματισμένες εκταμιεύσεις που ανέρχονται σε 50 δισ., βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήδη την 28 Μαΐου 2012 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Τ.Χ.Σ.») συνείσφερε 5 σειρές ομολόγων εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λήξεως από το έτος 2018 έως το έτος 2022, ονομαστικής αξίας 1,486 εκατ. έκαστη και συνολικού ποσού 7,430 εκατ., ως προκαταβολή στην μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Παρά τις δυσκολίες χρηματοδότησης της μητρικής Τράπεζας και το γενικότερα αρνητικό κλίμα στην οικονομία, η Εταιρεία έχει πολύ καλή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα, η οποία ενισχύεται από την υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεών της. Η Εταιρεία έχει καταθέσεις ύψους 1.253,9 χιλ. στη μητρική Τράπεζα ενώ έχει εκδώσει ομολογιακά δάνεια ύψους ,5 χιλ. τα οποία έχουν καλυφθεί από τη μητρική Τράπεζα και από την εταιρεία του Ομίλου Εθνική Τράπεζα Κύπρου ΛΤΔ και λήγουν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της εταιρείας σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος ανέρχεται στο 15,89% (ΣΗΜΕΙΩΣΗ 25) καθιστούν την Εταιρεία ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε λογική και προβλέψιμη αντιξοότητα. Η διοίκηση, βάσει των ανωτέρω, πιστεύει ότι η Εταιρεία είναι σε θέση να υποστηρίξει τα επιχειρηματικά της σχέδια την ερχόμενη διαχειριστική χρήση και για το λόγο αυτό συνέχισε να συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου Διερμηνεία 14 «Δ.Λ.Π Περιορισμοί στα περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και αλληλεπίδραση αυτών» (Τροποποίηση «Προκαταβολές ελάχιστων απαιτήσεων χρηματοδότησης» Νοέμβριος 2009) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά). Η τροποποίηση καταργεί μία ακούσια συνέπεια της Διερμηνείας που αφορά τις εθελοντικές προκαταβολές όταν υπάρχει ελάχιστη χρηματοδοτική απαίτηση για ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Επιτρέπει την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου που αφορά στην προκαταβολή εισφορών για την κάλυψη των ελάχιστων χρηματοδοτικών απαιτήσεων. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. - Διερμηνεία 19 «Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω συμμετοχικών τίτλων» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουλίου 2010 και μετά). Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το κέρδος ή η ζημία από την εξόφληση υποχρεώσεων με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, πρέπει να καταχωρείται με βάση την εύλογη αξία, κατά προτίμηση των συμμετοχικών τίτλων. Η Διερμηνεία δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. - Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Φεβρουαρίου 2010 και μετά). Η τροποποίηση αφορά στο λογιστικό χειρισμό δικαιωμάτων επί μετοχών σε νόμισμα αναφοράς διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα του εκδότη. Πριν την τροποποίηση τέτοια δικαιώματα αντιμετωπίζονταν λογιστικά ως υποχρεώσεις παραγώγων προϊόντων. Η τροποποίηση απαιτεί, εφόσον ικανοποιούνται κάποια κριτήρια, τα δικαιώματα αυτά να αποτυπώνονται στα ίδια κεφάλαια ανεξάρτητα από το νόμισμα αναφοράς της τιμής άσκησης του δικαιώματος. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

16 - Δ.Λ.Π. 24 «Συνδεδεμένα Μέρη» (Τροποποίηση) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά). Το αναθεωρημένο πρότυπο παρέχει μερική απαλλαγή για οντότητες που σχετίζονται με το Δημόσιο, αναθεωρεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και περιλαμβάνει την απαίτηση γνωστοποίησης δεσμεύσεων που αφορούν σε συνδεδεμένα μέρη. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. - Βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.A., Μάιος 2010 (σε ισχύ για τη χρήση με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2011). Οι νέες ή τροποποιημένες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» περιλαμβάνονται στη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 26.1 και περιλαμβάνουν τη χρηματοοικονομική επίδραση των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί ή άλλων τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στις Βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.Α., Μάιος 2010 δεν είχαν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις που θα τεθούν σε ισχύ μετά το Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2015 και μετά). Το Δ.Π.Χ.Α. 9 καθορίζει πως η οντότητα θα πρέπει να κατατάσσει και να επιμετρά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων υβριδικών συμβολαίων. Το νέο πρότυπο απαιτεί όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να: (α) ταξινομούνται βάσει του επιχειρησιακού μοντέλου της οντότητας σχετικά με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών των στοιχείων. (β) αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των δαπανών συναλλαγής, εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, για τα οποία οι δαπάνες συναλλαγής δεν περιλαμβάνονται. (γ) αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία. (δ) επενδύσεις σε μετοχές μπορούν να προσδιοριστούν ως αποτιμώμενες «στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων» και μόνο τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. (ε) καταργείται η έννοια των ενσωματωμένων παραγώγων για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου και τα στοιχεία θα πρέπει να ταξινομούνται και να επιμετρώνται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το πρότυπο ορίζει, επίσης, ότι, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις θα ταξινομούνται ως αποτιμώμενες είτε στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων είτε στο αποσβεσμένο κόστος. Για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιλέγεται να επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, η μεταβολή στην εύλογη αξία τους που οφείλεται στη μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων θα καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός εάν δημιουργεί ή αυξάνει μία λογιστική ασυμμετρία. Το ποσό που καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα δε μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν η υποχρέωση εκκαθαριστεί ή εξοφληθεί. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτό το Πρότυπο και αξιολογεί την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α. 9 επί των οικονομικών καταστάσεων της, καθώς και το χρόνο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουλίου 2011 και μετά). Η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά δεν έχουν διαγραφεί και για τυχόν συνεχιζόμενη ανάμειξη σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί και εξακολουθούν να υφίστανται κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έγινε η μεταφορά. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση. - Δ.Λ.Π. 12 «Φόρος Εισοδήματος» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά). Οι τροποποιήσεις παρέχουν μία πρακτική προσέγγιση για την επιμέτρηση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων όταν ακίνητα επενδύσεων επιμετρώνται σύμφωνα με το μοντέλο εύλογης αξίας του Δ.Λ.Π. 40 Ακίνητα Επενδύσεων. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση η οποία δε θα έχει επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις, καθώς η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της επενδυτικά ακίνητα. - Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», Δ.Π.Χ.Α. 11 Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες, Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις», Δ.Λ.Π. 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (Τροποποίηση), Δ.Λ.Π. 28 «Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά). Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή καθώς η Εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε εταιρείες.

17 - Δ.Π.Χ.Α. 13 «Αποτίμηση» (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά). To Δ.Π.Χ.Α. 13: ορίζει την εύλογη αξία ως την τιμή που θα εισπραττόταν για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα καταβάλλονταν για τη μεταφορά μίας υποχρέωσης σε μία κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά, κατά την ημερομηνία επιμέτρησης (δηλαδή τιμή εξόδου) καθορίζει το πλαίσιο για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.; και απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τις επιμετρήσεις σε εύλογη αξία. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εφαρμόζεται για τα Πρότυπα που απαιτούν ή επιτρέπουν επιμετρήσεις στην εύλογη αξία ή γνωστοποιήσεις σχετικά με επιμετρήσεις στην εύλογη αξία (και σε επιμετρήσεις όπως στην εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης, σε επιμετρήσεις που βασίζονται στην εύλογη αξία ή γνωστοποιήσεις σχετικά με αυτές τις επιμετρήσεις), εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 εξηγεί πώς να επιμετράται η εύλογη αξία για σκοπούς χρηματοοικονομικών αναφορών. Δεν απαιτεί επιμετρήσεις σε εύλογη αξία πλέον εκείνων που ήδη απαιτούνται ή επιτρέπονται από άλλα Πρότυπα και δεν σκοπεύει στον καθορισμό προτύπων αποτίμησης ή να επηρεάσει πρακτικές αποτίμησης για σκοπούς πέραν των χρηματοοικονομικών αναφορών. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση και αξιολογεί την επίδραση του Δ.Π.Χ.Α 13 επί των οικονομικών της καταστάσεων. - Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των κανόνων συμψηφισμού. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση. - Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά). Η τροποποίηση απαιτεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που συμψηφίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Δ.Λ.Π. 32. Η τροποποίηση, επίσης, απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που υπόκεινται σε κύριες συμβάσεις συμψηφισμού κερδών και οφειλών ή λοιπών συμβάσεων συμψηφισμού ακόμα και εάν δεν συμψηφίζονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 32. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2013 και μετά). Η τροποποίηση: καταργεί την επιλογή της αναβολής αναγνώρισης των κερδών ή ζημιών και απαιτεί την αναγνώριση αυτών όταν προκύπτουν. Κατά συνέπεια οποιοδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα σε κάποιο πρόγραμμα θα απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, απαιτεί την καταχώριση του κόστους απασχόλησης και των τόκων στην κατάσταση αποτελεσμάτων και των μεταβολών λόγω επαναμέτρησης στα λοιπά συνολικά έσοδα, επεκτείνει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, ώστε να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών και των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται μία επιχείρηση από την συμμετοχή της σε τέτοια προγράμματα, αλλάζει το λογιστικό χειρισμό για παροχές που σχετίζονται με την έξοδο από την υπηρεσία και περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των παροχών που δίνονται για υπηρεσίες και εκείνων που δίνονται για τον τερματισμό της απασχόλησης και επηρεάζει την αναγνώριση και επιμέτρηση των παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση και αξιολογεί την επίδρασή της επί των οικονομικών της καταστάσεων.. - Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις με έναρξη από την 1 Ιουλίου 2012 και μετά ). Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων των στοιχείων που μπορούν, μεταγενέστερα, να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση. Δεν υπάρχουν άλλα Δ.Π.Χ.Α. ή Διερμηνείες που δεν είναι σε ισχύ και αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 2.4 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Τα στοιχεία που περιέχουν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), το οποίο και είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία διενέργειας της εκάστοτε συναλλαγής. Τα συναλλαγματικά κέρδη και

18 ζημίες που προκύπτουν από την εκκαθάριση αυτών των συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία αποτιμώνται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας αυτής. Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων σε συνάλλαγμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 2.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις κατά πελατών, οι λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τέλος τα ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια. Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 2.6 Απαιτήσεις κατά πελατών Οι απαιτήσεις κατά πελατών περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις προς πελάτες. Οι απαιτήσεις κατά πελατών καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία εκταμίευσης των κεφαλαίων προς τους πελάτες στην εύλογη αξία που περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγής και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα από τόκους δανείων καταχωρούνται στους τόκους και εξομοιούμενα έσοδα και αναγνωρίζονται όταν καταστούν δεδουλευμένα Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών Πρόβλεψη για απομείωση της αξίας μιας απαίτησης, σχηματίζεται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία δεν πρόκειται να εισπράξει το σύνολο των κεφαλαίων που είναι απαιτητά στα πλαίσια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και σύμφωνα με τους αρχικούς όρους. Ο όρος «απαίτηση» περιλαμβάνει προεξοφλήσεις επιχειρηματικών απαιτήσεων πελατών και εγκεκριμένα όρια πιστώσεων. Οι προβλέψεις απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών απεικονίζονται στον ισολογισμό αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών, ενώ οι προβλέψεις για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε λογαριασμούς τάξεως, όπως μία συμβατική δέσμευση, καταχωρούνται σε λογαριασμό λοιπών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία εξετάζει εάν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές ζημίες στο χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων κατά πελατών μεμονωμένα για σημαντικές απαιτήσεις και συγκεντρωτικά για απαιτήσεις που δε θεωρούνται σημαντικές. Σε περιπτώσεις ύπαρξης βάσιμων ενδείξεων απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών, το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης κατά πελατών και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων μελλοντικών ζημιών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με α) το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της απαίτησης, εφόσον η απαίτηση είναι σταθερού επιτοκίου, ή β) το τρέχον πραγματικό επιτόκιο, για απαιτήσεις κυμαινόμενου επιτοκίου. Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων ταμειακών ροών απαίτησης με εξασφάλιση λαμβάνει υπόψη τις πιθανές ταμειακές ροές από την απόκτηση και πώληση της εξασφάλισης, ανεξάρτητα από την πιθανότητα κατάσχεσής της. Για σκοπούς διενέργειας εκτίμησης της απομείωσης, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, οι απαιτήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση ομοειδή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Οι χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις ομαδοποιούνται βάσει των ημερών καθυστέρησης, του τύπου της χρηματοδότησης, του τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης και του μεγέθους αυτής, του τύπου των εξασφαλίσεων και λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών σε κοινές ομάδες απαιτήσεων με την έννοια ότι είναι ενδεικτικά της δυνατότητας των πελατών να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, και συνεκτιμημένα με τα ιστορικά δεδομένα απομείωσης της αξίας απαιτήσεων των ομάδων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και

19 αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό της απομείωσης της αξίας τους. Τα ιστορικά δεδομένα απομείωσης της αξίας απαιτήσεων κατά πελατών αναπροσαρμόζονται με τα τρέχοντα δεδομένα, προκειμένου να απεικονίσουν τις παρούσες συνθήκες οι οποίες δεν υφίσταντο και δεν είχαν επηρεάσει τα ιστορικά δεδομένα όπως αυτά διαμορφώθηκαν και να εξαλείψουν τυχόν ιστορικές επιδράσεις που δεν παρατηρούνται στην παρούσα περίοδο. Η Εταιρεία επισκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις απαιτήσεις κατά πελατών που έχουν υποστεί απομείωση της αξίας τους και τουλάχιστον μία φορά το έτος, διενεργεί επανεξέταση των υφιστάμενων εκτιμήσεων. Οποιεσδήποτε μεταβολές επέλθουν στην αξία και στο χρόνο είσπραξης των αναμενόμενων ταμειακών ροών σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή του ύψους των υφιστάμενων προβλέψεων απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων, η οποία πραγματοποιείται με χρέωση ή πίστωση του αντίστοιχου λογαριασμού «Απομείωση αξίας απαιτήσεων». Η Εταιρεία επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών με απώτερο σκοπό την απάλειψη των αποκλίσεων μεταξύ των πραγματικών και των εκτιμώμενων ζημιών. Όταν μία απαίτηση καταστεί μη εισπράξιμη ή διακανονισθεί, τότε δύναται να διαγραφεί έναντι του ποσού της σχηματισθείσας πρόβλεψης για τη συγκεκριμένη απαίτηση. Μεταγενέστερα της διαγραφής οποιεσδήποτε εισπράξεις καταχωρούνται σε πίστωση του λογαριασμού αποτελεσμάτων «Προβλέψεις απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών». Αν, σε μια μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων κατά πελατών μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (όπως η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός οφειλέτη), η προγενέστερα καταχωρημένη ζημία απομείωσης αντιλογίζεται αναμορφώνοντας το ποσό της πρόβλεψης. Το αντιλογισθέν ποσό καταχωρείται στα αποτελέσματα, στο λογαριασμό «Πρόβλεψη απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου». 2.8 Παύση απεικόνισης Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή αν ισχύει, μέρος χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή ομάδα παρόμοιων τέτοιων στοιχείων) παύει να απεικονίζεται όταν: 19 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική υποχρέωση να καταβάλλει χωρίς σημαντική καθυστέρηση τις ταμειακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες (pass-through διακανονισμός) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της να εισπράξει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο και είτε (α) έχει μεταβιβάσει πραγματικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου ή (β) δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε πραγματικά διατηρήσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της να εισπράξει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο και δεν έχει ούτε μεταβιβάσει, ούτε πραγματικά διατηρήσει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον βαθμό της συνεχιζόμενης ανάμειξης της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο. Η συνεχής ανάμειξη με τη μορφή της εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου επιμετράται στο χαμηλότερο μεταξύ της λογιστικής αξίας του και του μέγιστου εκτιμώμενου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να πληρώσει Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Όταν μια υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μια άλλη από τον ίδιο δανειστή με σημαντικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η αλλαγή ή τροποποίηση θεωρείται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας και η διαφορά στα αντίστοιχα λογιστικά υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

20 2.9 Συμψηφισμός Η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις του καθαρού ποσού που προκύπτει από συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, μόνο εφόσον υφίσταται συμβατικό δικαίωμα που επιτρέπει το συμψηφισμό των ποσών που έχουν καταχωρηθεί και παράλληλα υπάρχει πρόθεση είτε για ταυτόχρονο διακανονισμό του συνολικού ποσού, τόσο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου όσο και της υποχρέωσης αντίστοιχα είτε για διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά το συμψηφισμό Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα και έξοδα Τα έσοδα και έξοδα από τόκους που αφορούν όλα τα έντοκα χρηματοπιστωτικά μέσα καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα από τόκους αφορούν κυρίως τόκους προερχόμενους από χρηματοδότηση πελατών και κατά δεύτερο λόγο τόκους από απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων. Αμοιβές και άμεσα έξοδα που αφορούν στη χρηματοδότηση πελατών ή έκδοση δανείου αναγνωρίζονται σταδιακά στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού μέσου με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα παρόμοιων τέτοιων στοιχείων έχει υποστεί απομείωση, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για να προεξοφληθούν οι μελλοντικές ταμειακές ροές για το σκοπό της επιμέτρησης της ζημίας απομείωσης Έσοδα / έξοδα προμηθειών Γενικά, οι προμήθειες και τα συναφή έσοδα καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες Factoring Ενσώματα πάγια στοιχεία Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν εξοπλισμό, ο οποίος κατέχεται από την Εταιρεία με σκοπό τη λειτουργική χρησιμοποίησή του. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στη αξία κτήσης τους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου ένα πάγιο να τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας. 20 Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησής τους, τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις όποιες σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μεταγενέστερα της απόκτησης ενός παγίου που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «ενσώματα πάγια στοιχεία», κεφαλαιοποιούνται μόνο στη περίπτωση όπου θεωρείται πιθανό ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες θα αποφέρουν στο μέλλον πρόσθετα οικονομικά οφέλη για τον Εταιρεία, πέρα από εκείνα τα οποία αναμένονταν αρχικά κατά την απόκτηση του παγίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συγκεκριμένες δαπάνες μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους. Η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου στοιχείου αρχίζει με την έναρξη χρησιμοποίησής του και διακόπτεται μόνο με την πώληση ή μεταβίβαση του ενσώματου παγίου στοιχείου. Κατά συνέπεια, η διενέργεια αποσβέσεων επί ενός ενσώματου παγίου στοιχείου το οποίο παύει να χρησιμοποιείται, δεν διακόπτεται εκτός εάν έχει πλήρως αποσβεσθεί, αλλά επανεκτιμάται ωφέλιμη ζωής τους. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποσβένονται με τη μέθοδο του σταθερού ποσού κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Εάν κατά την απόκτηση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου, η αξία κτήσης του δεν υπερβαίνει το ποσό των 600, τότε το πάγιο αποσβένεται πλήρως μέσα στη χρήση κατά την οποία αποκτήθηκε. Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνίας αναφοράς εάν υπάρχει ένδειξη ότι κάποιο ενσώματο πάγιο στοιχείο έχει υποστεί απομείωση της αξίας του. Αν υπάρχει μια τέτοια ένδειξη, η Εταιρεία υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό του ενσώματου παγίου στοιχείου. Όταν η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η Εταιρεία σχηματίζει ανάλογη πρόβλεψη απομείωσης προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. Τα κέρδη και ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται βάσει της λογιστικής αξίας τους και καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα 210-3352800 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2292401000 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας 79/5/09.07.1996 & 6/600/11.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα