Ραδάμανθυς Τσότσος. 1. Εισαγωγή. 2. Χρονική αξία του Χρήματος. 3. Βασικές στατιστικές έννοιες. 4. Βασικές έννοιες απόδοσης. 5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ραδάμανθυς Τσότσος. 1. Εισαγωγή. 2. Χρονική αξία του Χρήματος. 3. Βασικές στατιστικές έννοιες. 4. Βασικές έννοιες απόδοσης. 5."

Transcript

1 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης Ραδάμανθυς Τσότσος 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών 1 Μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Κάθε επένδυση απαιτεί να αποφύγει ο επενδυτής να καταναλώσει κεφάλαια του στο παρόν, προκειμένου να επιδιώξει μια αβέβαιη μελλοντική ωφέλεια. Κάθε επένδυση ενέχει ρίσκο (κίνδυνο) σε κάποιο βαθμό Ένας συνδυασμός διαφόρων περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχει ταυτόχρονα ένας επενδυτής. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ορίζεται ως η διαδικασία συνδυασμού διαφόρων διαθέσιμων αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο δημιουργείται ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε επενδυτή, η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου αυτού και η αποτίμηση της απόδοσής του

2 Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ή των χρεογράφων που έχουμε στην κατοχή μας, λέγεται χαρτοφυλάκιο. Η Θεωρία Χαρτοφυλακίου εξετάζει τις ιδιότητες των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, ή επενδυτικών επιλογών, που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας επενδυτής κι επιδιώκει την σύνθεση αρίστων χαρτοφυλακίων, που να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνό τους, ικανοποιώντας τον σκοπό κάθε ορθολογικού επενδυτή. Εάν όλες οι συνθήκες της αγοράς ήταν τέλειες, δηλαδή να υπήρχε πλήρης βεβαιότητα, οπότε το επιτόκιο χορηγήσεων και καταθέσεων να ήταν το ίδιο, να μην υπήρχαν φόροι, το κόστος πληροφόρησης να ήταν μηδενικό, και οι πληροφορίες να ήταν διαθέσιμες σε όλους, τότε θα μιλούσαμε για Τέλεια Αγορά (Perfect Market). Το γεγονός όμως ότι η αγορά δεν είναι τόσο τέλεια, αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο είναι απαραίτητη η μελέτη της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου. 5 6 Σχέση Κίνδυνος - Απόδοση "The history of the stock and bond markets shows that risk and reward are inetricably intertwined. Do not epect high returns without high risk. Do not epect safety without correspondingly low returns." William Bernstein, "The Four Pillars of Investing" (00) Ρίσκο κίνδυνος 7

3 /1/90 /1/91 /1/9 /1/93 /1/94 /1/95 /1/96 /1/97 /1/98 /1/99 /1/00 /1/01 /1/0 /1/03 /1/04 /1/05 /1/06 /1/07 /1/08 /1/09 /1/10 /1/11 /1/1 /1/ ETH ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ Γενικός Δείκτης Μακροχρόνια γραμμή τάσης των «πυθμένων» Page 1 3

4 Σήμερα Χρόνος Δυνητική κίνηση Προσωπική εκτίμηση πιθανοτήτων Ανοδική αγορά 0% 40% 0% 10% Ουδέτερη αγορά 30% 40% Καθοδική αγορά 10% 0% 30% 10% Page Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών (time value of money) Ένα χρηματικό ποσό σήμερα είναι περισσότερο χρήσιμο από ένα ίσο ποσό που θα είναι διαθέσιμο στο μέλλον. ανθρώπινη προτίμηση αρχές χρηματοοικονομικού συστήματος Βασικές ιδιότητες του χρήματος: Το χρήμα παράγει χρήμα Το χρήμα χάνει την αξία του

5 Βασικά στοιχεία της χρονικής αξίας του χρήματος 1. το αρχικό κεφάλαιο, ή η παρούσα αξία της επένδυσης.. η απόδοση ή το επιτόκιο. 3. η χρονική περίοδος που διαρκεί η επένδυση. 4. η μελλοντική (τελική) αξία δηλαδή το άθροισμα της αρχικής αξίας και του τόκου. Μελλοντική αξία = Παρούσα αξία + τόκους Μελλοντική αξία = Παρούσα αξία + τόκους Τόκος = Παρούσα αξία * επιτόκιο Μ.Α. = Π.Α. * (1 + επιτόκιο) Π.Χ. ΠΑ = 1000, Επιτόκιο = 3% ΜΑ = 1000 * (1,03) = Παρούσα αξία = Μελλοντική αξία - τόκους ΜΑ = ΜΑ 1 * (1+ε) = ΠΑ * (1+ε) * (1+ε) = ΠΑ * (1+ε) ΜΑ ν = ΠΑ * (1+ε) ν Για διάστημα μικρότερο από έτος: ημέρες *(1 * ) ημέρες του έτους ( 1 ) ( 1 ) ημέρες ( 1 * ) ημέρες ττο έτους

6 Ανατοκισμός (compounding): η διαδικασία υπολογισμού της Μέλλουσας Αξίας (FV) μίας σημερινής χρηματοροής (C) με βάση ένα επιτοκιο αναγωγής (i). Για το χρόνο (t) ισχύει: FV=C(1+i) t Σε περίπτωση μίας σειράς χρηματοροών Co, C1, C,... Ct που προκύπτουν αντίστοιχα σήμερα, σε 1 χρόνο, χρόνια... t χρόνια, η συνολική Μέλλουσα Αξία τους για το χρόνο (t) είναι: FV= Co(1+i) t + C1(1+i) t-1 + C(1+i) t C t 1 Προεξόφληση (discounting): η διαδικασία υπολογισμού της Παρούσας Αξίας (PV) μίας χρηματοροής (C) που θα προκύψει στο χρόνο (t) με βάση ένα επιτόκιο αναγωγής (i): PV=C/(1+i) t Σε περίπτωση μίας σειράς χρηματοροών Co, C1, C,... Ct που προκύπτουν αντίστοιχα σήμερα, σε 1 χρόνο, χρόνια... t χρόνια, η συνολική Μέλλουσα Αξία τους για το χρόνο (t) είναι: PV C o C1 C (1 i) (1 i) Ct... (1 i) t 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών 3 Ο αριθμητικός μέσος όρος είναι ένα στατιστικό μέτρο που δείχνει τη μέση τιμή που παρουσίασε μια μεταβλητή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 1... Αριθμητικός μέσος όρος πληθυσμού v... 1 v 4 6

7 7 όπου: R το εύρος μεταβολής η μέγιστη τιμή της μεταβλητής η ελάχιστη τιμή της μεταβλητής 5 X ma X min R X ma X min Διακύμανση του δείγματος Διακύμανση του πληθυσμού 6 1 ) (... ) ( ) ( 1 v s v 1 ) (... ) ( ) ( v Τυπική απόκλιση του δείγματος Τυπική απόκλιση του πληθυσμού 7 1 ) (... ) ( ) ( 1 v s v 1 ) (... ) ( ) ( v Είναι ένας μέσος όρος των τιμών της μεταβλητής, με διαφορετική βαρύτητα στην κάθε παρατήρηση 8 v v v w w w w w w w * * 1 1*

8 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML Οι αποδόσεις επένδυσης μετρούν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μιας επένδυσης. Οι αποδόσεις μπορεί να είναι ιστορικές ή μελλοντικές (αναμενόμενες) Οι αποδόσεις μπορούν να εκφράζονται: Σε Ευρώ. Σε ποσοστά. 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών 9 30 Απόδοση σε Ευρώ: Εισπραχθείσα - Επενδυθείσα = 100. Ποσοστιαία απόδοση: Απόδοση/ Επενδυθέν κεφάλαιο 100/ = 0.10 = 10%. Ένα χαρτοφυλάκιο από αξιόγραφα ( π.χ. μετοχές και ομολογίες) αποτελείται από επενδύσεις σε ποσά mk που επενδύονται σε κάθε αξιόγραφο k (k= 1,,., n) όπου n είναι ο συνολικός αριθμός διαφορετικών αξιογράφων στο χαρτοφυλάκιο. Σε ένα υπόδειγμα μιας περιόδου, έχουμε το συνολικό εισόδημα, Υ, που παράγεται από το χαρτοφυλάκιο να δίνεται από την σχέση: n Y m k * r k k1 όπου rk είναι η απόδοση που επιτυγχάνεται από την μετοχή k. Παρόλα αυτά, όταν παίρνουμε την απόφαση πόσο, mk, να επενδύσουμε σε κάθε αξιόγραφο k, η απόδοση, rk, που θα προκύψει από κάθε αξιόγραφο είναι αβέβαιη

9 Πραγματοποιηθείσα ή ιστορική απόδοση είναι η πραγματική απόδοση μιας επένδυσης η οποία πραγματοποιήθηκε μια συγκεκριμένη περίοδο. Συνολική απόδοση = Μεταβολή της τιμής + περιοδική απόδοση Όπου: P 0 P 1 D 1 R t = τιμή κτήσης της μετοχής P 1 P 0 D 1 + P 0 P 0 τιμή της μετοχής στο τέλος μιας προκαθορισμένης περιόδου μέρισμα που πληρώνεται στο τέλος της περιόδου αναφοράς Συνολική απόδοση = Κεφαλαιουχική απόδοση + μερισματική απόδοση Παράδειγμα: P 0 = 10, P 1 = 1, D 1 = 1 R t = R t = 0% +10% = 30% /7/04 19/9/04 19/11/04 19/1/05 19/3/05 19/5/05 19/7/05 19/9/05 19/11/05 19/1/06 19/3/06 19/5/06 Μη συγκρίσιμα μεγέθη => Κανένα συμπέρασμα FTASE0 GD ETE OTE FOLI KLONK INTKA AEGEK 36 9

10 /7/04 19/9/04 19/11/04 19/1/05 19/3/05 19/5/05 19/7/05 19/9/05 19/11/05 19/1/06 19/3/06 19/5/06 ETE OTE FOLI KLONK INTKA AEGEK Το διάγραμμα των τιμών δεν μας δείχνει μια ένδειξη τάσεων 37 Ημερομηνία FTASE 0 19/7/ ,65 3/1/ ,71 18/7/ ,69 30/1/ ,04 16/6/ ,75 17/7/ ,83 περίοδος Απόδοση Συνολική περίοδος 50,86% 005 8,% 1 έτους 7,54% 1 μήνα -,59% 38 Date FTASE0 GD ETE OTE FOLI KLONK INTKA AEGEK 19/7/ ,65 361,83 17,16 10,16 6,5 1,06 3,56 0,76 3/1/ ,71 84,67 3,44 13,64 1,86 0,94 4,10 0,56 18/7/ , ,55 8,51 16,4 4,0 0,59 3,74 0,53 30/1/ , ,90 33,57 18,00,50 0,73 5,60 1,01 16/6/ , ,35 9,5 16,78 17,80 0,47 4,36 1,03 17/7/ , ,7 7,86 16,3 17,5 0,40 4,5 0,98 Συνολική περίοδος ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 50,86% 48,47% 6,39% 60,63% -33,94% -6,6% 6,97% 8,95% 005 8,% 9,71% 43,0% 31,96%,93% -,34% 36,59% 80,36% 1 έτους 7,54% 10,57% -,9% 0,49% -7,60% -3,0% 0,86% 84,91% 1 μήνα -,59% -1,73% -5,6% -,74% -1,57% -14,89% 3,67% -4,85% Χαρτοφυλάκιο μετοχών: ΕΤΕ, ΑΕΓΕΚ, ΚΛΩΝΚ. Αποδόσεις του 005 και σταθμίσεις 50%, 30% και 0% αντίστοιχα. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι R p n i1 w E( r ), i i with i1 0,43*0,50 + 0,8036*0,30 + (-0,34)*0,0 = 0,414 ή, περίπου 41,4%. n w 1 i

11 Χαρτοφυλάκιο μετοχών: ΕΤΕ, ΑΕΓΕΚ, ΚΛΩΝΚ. Αποδόσεις του τελευταίου ενός έτους και σταθμίσεις 50%, 30% και 0% αντίστοιχα. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι R p n i1 w E( r ), i i with i1-0,03*0,50 + 0,8491*0,30 + (-0,30)*0,0 = 0,1789 ή, περίπου 17,89%. n w 1 i Χαρτοφυλάκιο μετοχών: ΕΤΕ, ΑΕΓΕΚ, ΚΛΩΝΚ. Αποδόσεις του 005 και σταθμίσεις 10%, 50% και 40% αντίστοιχα. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι R p n i1 w E( r ), i i with i1 0,43*0,10 + 0,8036*0,50 + (-0,34)*0,40 = 0,3556 ή, περίπου 35,56%. n w 1 i 41 4 Η απόδοση που την οποία οι επενδυτές προβλέπουν να αποκομίσουν στο μέλλον από μια επένδυση. Επειδή όμως το μέλλον είναι αβέβαιο, η αναμενόμενη απόδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί, όμως μπορεί και να μην πραγματοποιηθεί. Εάν θεωρήσουμε ότι όλο μας το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ένα μόνον χρεόγραφο η προσδοκώμενη απόδοσή του δίνεται από τον τύπο: Ε(r p ) = E(r 1 ) όπου Ε(r ρ ) είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου (portfolio) και Ε(r 1 ) είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χρεογράφου 1, από το οποίο αποτελείται το χαρτοφυλάκιό μας

12 Εάν τώρα υποθέσουμε ότι έχουμε δύο χρεόγραφα, το 1 και το, στο χαρτοφυλάκιό μας, σε αναλογίες w 1 και w, τότε έχουμε: Ε(r p ) = E(w 1 r 1 +w r ) όπου w 1 και w είναι τα ποσοστά από το συνολικό ποσό που επενδύθηκε στο χαρτοφυλάκιό μας για την επένδυσή μας στα περιουσιακά στοιχεία 1 και αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ισούται με τη μονάδα: w 1 + w = 1 45 Εφόσον, για δύο τυχαίες μεταβλητές, η προσδοκώμενη τιμή του αθροίσματός τους ισούται με το άθροισμα των προσδοκώμενων τιμών της κάθε μεταβλητής, η εξίσωση μπορεί να γραφεί και ως εξής: Ε(r p ) = Ε(w 1 r 1 ) + E(w r ) Επιπροσθέτως, η προσδοκώμενη τιμή μιας σταθερής μεταβλητής επί την προσδοκώμενη τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής ισούται με το γινόμενο του σταθερού όρου επί την προσδοκώμενη τιμή της μεταβλητής. Έτσι η εξίσωση μπορεί να απλουστευτεί: Ε(r p ) = w 1 E(r 1 ) + w E(r ) Επομένως, γενικεύοντας για την προσδοκώμενη τιμή της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου (Ρ) με (n) χρεόγραφα, βλέπουμε ότι είναι ένας σταθμικός μέσος όρος των προσδοκώμενων τιμών της απόδοσης των χρεογράφων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο αυτό E(r p ) = w 1 E (r 1 ) + w E (r ) w n E (r n ) n E(r p ) = i1 w E( i R i ) 46 Έστω ότι ένας επενδυτής έχει ένα χαρτοφυλάκιο δύο χρεογράφων. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του είναι ΕΥΡΩ και έχει αγοράσει μετοχές της εταιρείας Α για ΕΥΡΩ και μετοχές της εταιρείας Β για ΕΥΡΩ. Αναμένει να έχει απόδοση της τάξης του 18% από την επένδυσή του στη μετοχή Α και απόδοση της τάξης του 1% από τη μετοχή Β. Ποια είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου του; Επίλυση Ε(r p ) = w A E (r A ) + w B E (r B ) w A = 7.000/ ==> w A = 0.7 άρα w B = (1-0.7) = 0.3 και αντικαθιστώντας στην εξίσωση της προσδοκώμενης απόδοσης χαρτοφυλακίου, έχουμε: E(r p ) = 0.7 (0.18) (0.1) ==> E (r p ) = 0.16 = 16.% Έστω ότι έχουμε τα κάτωθι δεδομένα. Να βρεθεί η προσδοκώμενη τιμή του χαρτοφυλακίου. Μετοχή Στάθμιση Αναμενόμενη Απόδοση Άλφα 0,35 16,% Βήτα 0,4070 4,6% Γάμα 0,3605,8% Επίλυση Ε (r p ) = 0.35 (0.16) (0.46) (0.8) ==> Ε (r p ) = %

13 Είναι η ελάχιστη απόδοση της οποία οι επενδυτές απαιτούν να έχει μια επένδυση για να την αναλάβουν. Η απαιτούμενη απόδοση περιλαμβάνει τρία μέρη: Την πραγματική απόδοση χωρίς κίνδυνο Το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού Μια ανταμοιβή για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επενδυτής (risk premium), η οποία εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες αβεβαιότητας, όπως είναι ο επιχειρηματικό κίνδυνος, ο κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πολιτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, κτλ. 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών Τυπικά, οι αποδόσεις μιας επένδυσης δεν είναι γνωστές με βεβαιότητα. Ο κίνδυνος (ρίσκο) μιας επένδυσης αναφέρεται στην πιθανότητα είσπραξης μιας απόδοσης διαφορετικής από την αναμενόμενη. Η τελική απόδοση μπορεί ναι είναι είτε μεγαλύτερη, είτε μικρότερη από την αναμενόμενη. Το ρίσκο υπολογίζει τις πιθανότητες πόσο μεγαλύτερη ή πόσο μικρότερη μπορεί ναι είναι η πραγματική απόδοση σε σχέση με την αναμενόμενη. Όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα είσπραξης μιας απόδοσης πολύ μικρότερης ή πολύ μεγαλύτερης από την αναμενόμενη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Το ρίσκο δεν είναι πάντα κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε γιατί μεγαλύτερο ρίσκο σημαίνει και μεγαλύτερες δυνητικές αποδόσεις

14 σχήμα ειδικός (μη συστηματικός) Κίνδυνοι αγοράς χρεωστικών τίτλων γενικός (συστηματικός) Επιτοκίων Κίνδυνος αγοράς Μετοχών ειδικός (μη συστηματικός) γενικός (συστηματικός) μεταβολής της καμπύλης απόδοσης βάσης εσόδων επένδυσης αγοραστικής δύναμης ανάκλυσης χρηματοοικονομικός επιχειρηματικός Κατανομή Πιθανότητας Κίνδυνος είναι η μεταβλητότητα (volatility) των δυνητικών αποτελεσμάτων γύρω από την αναμενόμενη τιμή τους ή τον αριθμητικό τους μέσο. Μετοχή X ΜετοχήY Ποσοστό απόδοσης (%) Ποια μετοχή είναι πιο επικίνδυνη;γιατί;

15 Volatility and your Time Horizon Και οι δυο αυτές επενδύσεις έχουν αναμενόμενη απόδοση της τάξεως του 10%. Ωστόσο επειδή η Α έχει μεγαλύτερο εύρος εν δυνάμει αποδόσεων ενέχει περισσότερο κίνδυνο από την Β. Αυτό το εύρος μπορούμε να το μετρήσουμε με την τυπική απόκλιση. Η επένδυση Α βρέθηκε να έχει τυπική απόκλιση 15% ενώ η Β 30%. Οι περισσότεροι επενδυτές θα προτιμούσαν την Β από την Α Η τυπική απόκλιση και των δυο επενδύσεων είναι 15% αλλά η αναμενόμενη απόδοση της C είναι 0% ενώ της D μόνο 10%. Οι περισσότεροι επενδυτές θα προτιμούσαν την επένδυση C από την D. Οικονομία Πιθαν T-Bill AAA BBB ΓΓΓ Market Portfolio Ύφεση % -.0% 8.0% 10.0% -13.0% Κάτω μέσου. του Μέσος Άνω του μέσου. Οικ.Άνθηση

16 Η απόδοση των εντόκων γραμματίων θα είναι 8% ανεξάρτητα από την κατάσταση της οικονομίας. Είναι τα έντοκα γραμμάτια χωρίς κίνδυνο; Εξηγείστε. Οι αποδόσεις της ΑΑΑ κινούνται παράλληλα με την οικονομία, και έτσι συσχετίζονται θετικά με την οικονομία. Αυτό είναι το σύνηθες. Της ΒΒΒ κινούνται αντίθετα με την οικονομία. Αυτή η αρνητική συσχέτιση είναι ασυνήθης r ^ = αναμενόμενη απόδοση. r = n i=1 rp. i i r^ ΑΑΑ = 0.10(-%) + 0.0(-%) (0%) + 0.0(35%) (50%) = 17.4%. ^ r ΑΑΑ 17.4% Market port ΓΓΓ 13.8 T-bill 8.0 ΒΒΒ 1.7 Η ΑΑΑ έχει την υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση. Αυτό την καθιστά ως την καλύτερη;

17 Η διακύμανση του συνολικού εισοδήματος του χαρτοφυλακίου, η οποία είναι μέτρο του συνολικού κινδύνου της επένδυσης στο χαρτοφυλάκιο, σ, ισούται με: (3) Τυπικη Αποκλιση var( Y) n k1 n j1 m k * m j * ( Y) kj Διακυμανση n i1 ri r Pi ΑΑΑ: n i1 r r i P i = (( ) ( ) (0-17.4) ( ) ( ) 0.10) 1/ = 0.0%.. Πιθανότητα T-bill ΓΓΓ ΑΑΑ T-bills = 0.0% ΑΑΑ = 0.0% ΒΒΒ = 13.4% ΓΓΓ = 18.8% Market = 15.3% Ποσοστό απόδοσης (%) 68 17

18 Διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου ονομάζουμε την επενδυτική στρατηγική εκείνη, κατά την οποία συγκεντρώνουμε μία ποικιλία χρεογράφων (ή περιουσιακών στοιχείων) στο χαρτοφυλάκιό μας, με διαφορετικές αποδόσεις, διαφορετικές συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεών τους και διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, με αντικειμενικό στόχο να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου μας χωρίς να μειώσουμε την απόδοσή του. Ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου εκφράζεται ή μετριέται με την διακύμανση ή την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι, αντίθετα από την προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου, που είναι ένας σταθμικός μέσος όρος των αποδόσεων των επιμέρους χρεογράφων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο, ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου επηρεάζεται και από την αλληλεπίδραση των διαφόρων επιμέρους χρεογράφων μεταξύ τους Συνδιακύμανση (COV) (covariance), των αποδόσεων ανάμεσα σε δύο χρεόγραφα που ανήκουν σ ένα χαρτοφυλάκιο, ονομάζουμε το στατιστικό εκείνο μέγεθος, το οποίο μετρά την σχέση ανάμεσα σε δύο τυχαίες μεταβλητές, εδώ συγκεκριμένα, τις αποδόσεις των δύο χρεογράφων. Δηλαδή, είναι ένα απόλυτο μέγεθος μέτρησης του πώςμεταβάλλονται ταυτόχρονα οι αποδόσεις δυο περιουσιακών στοιχείων. Δίνεται από την σχέση: (6) COV(r 1, r ) = Ε{[r 1i -E(r 1 )] [r i -E(r )]}*pr i όπου COV(r 1, r ) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων των χρεογράφων 1 και, r 1i και r i είναι οι αποδόσεις των χρεογράφων 1 και αντίστοιχα στην i κατάσταση και Ε(r 1 ) και Ε(r ) είναι οι προσδοκώμενες αποδόσεις των χρεογράφων 1 και αντίστοιχα. Η σχέση αυτή ανάμεσα στις αποδόσεις δύο χρεογράφων μπορεί να είναι είτε θετική, είτε αρνητική, και μετριέται από ένα άλλο μέγεθος, τον συντελεστή συσχέτισης. Ο Συντελεστής Συσχέτισης (ρ 1 ) είναι ένα μέγεθος που μετρά την ισχύ της σχέσης ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο χρεογράφων. Παίρνει τιμές από το διάστημα -1 μέχρι 1, και δίνεται από την σχέση: (7) ρ 1 = COV(r 1, r ) / σ 1 σ, ρ 1 C [-1,1] όπου ρ 1 είναι ο συντελεστής συσχέτισης, COV(r 1 r ) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων των αποδόσεων των χρεογράφων 1 και και σ 1 και σ είναι οι τυπικές αποκλίσεις των αποδόσεων των χρεογράφων 1 και αντίστοιχα. Όταν ο ρ 1 = 1, τότε δηλώνει τέλεια θετική συσχέτιση, κι όταν ο ρ 1 = -1, τότε δηλώνει τέλεια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο χρεογράφων. Όταν ο ρ 1 = 0, τότε δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμιά γραμμική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, όχι ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση

19 Η Τυπική απόκλιση μετρά τον κίνδυνο μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Όσο πιο μεγάλη είναι η τυπική απόκλιση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι αποδόσεις να είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες. Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι ένα εναλλακτικό μέτρο του κινδύνου μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Αναμενόμενη Κίνδυνος, Αξιόγραφο Απόδοση ΑΑΑ 17,4% 0,0% Market 15,0 15,3 ΓΓΓ 13,8 18,8 T-bills 8,0 0,0 ΒΒΒ 1,7 13, GD_GENIKOS DEIKTHS (3,577.30, 3,577.30, 3,501.75, 3, ) ,06 0, /7/004 19/10/004 19/1/005 19/4/005 19/7/005 19/10/005 19/1/006 19/4/ , , , Sep Oct Nov Dec 005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 006 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 75-0,06-0,08 0/7/04 0/9/04 0/11/04 0/1/05 0/3/05 0/5/05 0/7/05 0/9/05 0/11/05 0/1/06 0/3/06 0/5/

20 S eries: GD S ample 7/0/004 6/16/006 Observations S eries: FTA S E 0 S ample 7/0/004 6/16/006 Observations Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability Jarque-B era P robability S eries: E TE S ample 7/0/004 6/16/006 Observations S eries: OTE S ample 7/0/004 6/16/006 Observations Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability

21 S eries: INTK A S ample 7/0/004 6/16/006 Observations 499 Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis S eries: K LONK S ample 7/0/004 6/16/006 Observations 499 Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability Jarque-B era P robability FTASE0 GD ETE OTE Μέσος 0, , , , Τυπικό σφάλμα 0, , , , Διάμεσος 0, , , Μέση απόκλιση τετραγώνου 0, , , , Διακύμανση 0, , , , Κύρτωση, , , , Ασυμμετρία -0, , , , Εύρος 0, , , , Ελάχιστο -0, , , , Μέγιστο 0, , , , Άθροισμα 0, , , , FOLI KLONK INTKA AEGEK Μέσος -0, , , , Τυπικό σφάλμα 0, , , ,00098 Διάμεσος -0, , Μέση απόκλιση τετραγώνου 0, , , , Διακύμανση 0, , , , Κύρτωση 1, , , , Ασυμμετρία 0, , , , Εύρος 0, , , , Ελάχιστο -0, , , , Μέγιστο 0, , 0, , Άθροισμα -0, , , , Η σχέση που υπάρχει μεταξύ της τυπικής απόκλισης σ t στην περίοδο του χρόνου και της τυπικής απόκλισης στην μονάδα του χρόνου σ 1 είναι: 1 t * Παράδειγμα: Η τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων μιας μετοχής είναι σ 1 =0, Η ετήσια μεταβλητότητα των αποδόσεων θα είναι: σ50 = 0, * 50 = 0,443=4,43% Η μηνιαία μεταβλητότητα των αποδόσεων θα είναι: σ50 = 0, * 5 = 0,077=7,7% t 84 1

22 Απόδοση Τυποποιημένο μέτρο διασποράς της αναμενόμενης τιμής: Τυπ.Απόκ. CV = =. Μέσος ^ r Δείχνει τον κίνδυνο ανά μονάδα απόδοσης CV T-BILLS = 0,0% / 8.0% = 0,0 CV ΑΑΑ = 0,0%/17,4% = 1,1 CV ΒΒΒ = 13,4%/1,7% = 7,9 CV ΓΓΓ = 18,8%/13,8% = 1,4 CV Market = 15,3%/15,0% = 1, Αναμενόμενη Κίνδυνος: Κίνδυνος : Αξιόγραφο απόδοση CV AAA 17,4% 0,0% 1,1 Market 15,0% 15,3% 1,0 ΓΓΓ 13,8% 18,8% 1,4 T-bills 8,0% 0,0% 0,0 ΒΒΒ 1,7% 13,4% 7,9 0,0% 18,0% ΑΑΑ 16,0% Mkt 14,0% ΓΓΓ 1,0% 10,0% 8,0% T-bills 6,0% 4,0%,0% ΒΒΒ 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 0,0% 5,0% Κίνδυνος(Τυπ.Απόκλ.) 87 88

23 Δεδομένα: Μέση ημερήσια απόδοση και τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων έτους 005 Μέση ημέρήσια απόδοση Μέση απόκλιση τετραγώνου FTASE0 0, , GD 0, , ETE 0, , OTE 0, ,01386 FOLI 0, , KLONK 0, ,04887 INTKA 0, ,03910 AEGEK 0, ,05396 Μέση ημέρήσια απόδοση Μέση απόκλιση τετραγώνου Αναμενόμενη ετήσια απόδοση Αναμενόμενος ετήσιος κίνδυνος FTASE0 0, , ,70% 14,77% GD 0, , ,8% 13,9% ETE 0, , ,30% 3,06% OTE 0, , ,6% 1,9% FOLI 0, , ,5%,11% KLONK 0, , ,9% 77,0% INTKA 0, , ,1% 37,80% AEGEK 0, , ,05% 8,85% ετήσια απόδοση = ημερήσια *50 ετησιοποιημένος κίνδυνος = ημερήσιος * ρίζα του ,9 Α π ό δ ο σ η 0,8 ΑΕΓΕΚ 0,7 0,6 0,5 0,4 ΕΤΕ ΙΝΤΚΑ ΓΔ 0,3 ΟΤΕ FTASE 0, 0,1 ΦΟΛΙ 0 ΚΛΩΝΚ 0 0, 0,4 0,6 0,8 1 Κίνδυνος Έστω ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο δύο μετοχών με της ΑΑΑ και της ΒΒΒ Υπολογίστε το r^ p και το p

24 ^ r ^ p είναι ένας μέσος σταθμικός : n ^ ^ r p = w i r i i = 1 ^ r p = 0.5(17.4%) + 0.5(1.7%) = 9.6%. r^ p βρίσκεται μεταξύ r^ ΑΑΑ και ^ r ΒΒΒ. Εκτιμηθείσα Απόδοση Οικονομία Πιθαν. ΑΑΑ ΒΒΒ Port. Ύφεση % 8.0% 3.0% Κάτω του μέσου Μέσος Άνω του μέσου Οικ.άνθηση ^ r p = (3.0%) (6.4%)0.0 + (10.0%) (1.5%)0.0 + (15.0%)0.10 = 9.6% p = (( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.10) 1/ = 3.3%. p πολύ χαμηλότερο από : τις μετοχές (0% and 13.4%). τον μέσο όρο των ΑΑΑ και ΒΒΒ (16.7%). Το χαρτοφυλάκιο δίνει την μέση απόδοση αλλά με πολύ μικρότερο κίνδυνο. Το κλειδί εδώ είναι η αρνητική συσχέτιση. Η διακύμανση ενός χαρτοφυλακίου με ίδιο αριθμό μετοχών της Coca-Cola και Compaq θα ήταν μικρότερη από την μέση διακύμανση των δυο μετοχών ξεχωριστά. Οι εν λόγω αποδόσεις αναφέρονται στο χρονικό διάστημα

25 Ο κίνδυνος Αγοράς είναι εκείνο το τμήμα του κινδύνου συγκεκριμένης επένδυσης που δεν μπορεί να εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση. Ο κίνδυνος εντός της επιχείρησης, ή διαφοροποιήσιμος κίνδυνος, είναι εκείνο το τμήμα του κινδύνου συγκεκριμένης επένδυσης που μπορεί να εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση. Ο Κίνδυνος αποτελείται κυρίως από δυο συστατικά Επιχειρηματικός κίνδυνος (μη-συστηματικός κίνδυνος) συντελεστές που είναι ιδιαίτεροι ως προς την εταιρία και δεν πηγάζουν από την αγορά ( π.χ. εταιρικά νέα, έκτακτα γεγονότα) Κίνδυνος της αγοράς (συστηματικός κίνδυνος) όλες οι μετοχές υπόκεινται στον κίνδυνο της αγοράς. Επηρεάζεται από: το επιτόκιο τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό την φορολογική νομοθεσία τις οικονομικές συγκυρίες γενικώς πολιτική κατάσταση ο κίνδυνος της αγοράς εφαρμόζεται στις εταιρίες ανεξάρτητα από το ποια είναι η παρούσα οικονομική τους κατάσταση Ο επιχειρηματικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου μειώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο συνολικός αριθμός των διαφορετικών μετοχών που περιέχει το χαρτοφυλάκιο. Η διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο (την τυπική απόκλιση) δραστικά στην αρχή, έπειτα με μικρότερο ρυθμό. Ο κίνδυνος που δύναται να μειωθεί μέσω της διαφοροποίησης καλείται μη συστηματικός (unique or risk). Υπάρχει ωστόσο και ο συστηματικός κίνδυνος (market risk) που δεν μπορούμε να αποφύγουμε ανεξάρτητα από το αν και πόσο διαφοροποιούμαστε. 0% Συνολικός κίνδυνος 100% 0 Επιχειρηματικός κίνδυνος Κίνδυνος της αγοράς n Αριθμός διαφορετικών μετοχών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 99 Δύο μετοχές μπορεί να συνδυαστούν ώστε να σχηματίσουν ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς κίνδυνο αν r = Ο κίνδυνος δεν μειώνεται καθόλου αν οι δύο μετοχές έχουν r = Γενικά, οι μετοχές έχουν r 0.65, και έτσι ο κίνδυνος μειώνεται αλλά δεν εξαλείφεται. Οι επενδυτές τυπικά έχουν στα χέρια τους πολλές μετοχές. Τι συμβαίνει όταν το r = 0;

26 Πιθαν. Μεγάλη p θα μειωθεί γιατί οι μετοχές που προστέθηκαν δεν θα έχουν τέλεια συσχέτιση, ^ αλλά το r p θα παραμείνει σχετικά σταθερό % ; Large 0%. Απόδοση 10 Καθώς προστίθενται νέες μετοχές, κάθε νέα μετοχή έχει μικρότερη επίδραση στη μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. σ p μειώνεται με πολύ αργό ρυθμό όταν στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 40 περίπου μετοχές. Σχηματίζοντας καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, οι επενδυτές μπορούν να εξαλείψουν τον μισό βαθμό επικινδυνότητας από την διακράτηση μιας μόνο μετοχής. ΟΧΙ. Οι ορθολογικοί επενδυτές θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο κατέχοντας χαρτοφυλάκια. Υφίστανται μόνο με τον κίνδυνο της αγοράς, και έτσι οι τιμές και οι αποδόσεις αντανακλούν αυτόν μόνο τον κίνδυνο. Ο επενδυτής που κατέχει μια μόνο μετοχή υφίσταται υψηλότερο κίνδυνο συγκεκριμένης επένδυσης, και έτσι η απόδοση είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται από τον κίνδυνο

27 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης E( R Ρ ) (%) Αναμενόμενες (μέσες) Αποδόσεις Ε( R P ) και κίνδυνος σ Ρ μεταβάλλονται μαζί με την συμμετοχή των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο IBM 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 40% στην IBM 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών Wal-Mart σ Ρ 105 Η καμπύλη γραμμή αποτυπώνει πώς οι αναμενόμενες αποδόσεις και τυπικές αποκλίσεις μεταβάλλονται όταν κανείς κατέχει διαφορετικούς συνδυασμούς δυο μετοχών. Έτσι αν επενδύσουμε 40% των χρημάτων μας στην Ford και τα υπόλοιπα στην Bristol-Myers η αναμενόμενη απόδοση είναι 17,4% που αντιστοιχεί στο 40% των αναμενόμενων αποδόσεων των δύο μετοχών. Η τυπική απόκλιση ωστόσο είναι 17,3% που είναι πολύ λιγότερη από το 40% της τυπικής απόκλισης των δυο μετοχών. Ένας επενδυτής θα επιλέξει το άριστο χ/φ του ανάμεσα σε ένα σύνολο υποψήφιων χ/φ, έτσι ώστε να έχει: 1. Τη μέγιστη αναμενόμενη απόδοση για κάθε επίπεδο κινδύνου. Την ελάχιστη διακύμανση για διάφορα επίπεδα αναμενόμενης απόδοσης Τα χ/φ που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων (efficient set ή efficient frontier)

28 Κάθε X δείχνει την αναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση από την επένδυση σε μια μετοχή μόνο. Η σκιασμένη περιοχή δείχνει τους δυνατούς συνδυασμούς (feasible set) των αναμενόμενων αποδόσεων και τυπικών αποκλίσεων. Εάν προτιμά κανείς υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις και αποστρέφεται τον κίνδυνο θα προτιμήσει χαρτοφυλάκια κατά μήκος της «παχιάς» γραμμής. Αυτά είναι τα αποτελεσματικά (efficient) χαρτοφυλάκια Ο συνδυασμός μετοχών (επενδύσεων) που μεταξύ τους έχουν μη πλήρη συσχέτιση, για την δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου, μειώνει την τυπική απόκλιση (σ Ρ ) του χαρτοφυλακίου (κίνδυνο), σε επίπεδο χαμηλότερο από τον σταθμισμένο μέσο όρο των (σ) των μετοχών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. Τα χαρτοφυλάκια που έχουν την μικρότερη (σ Ρ ) για δεδομένη μέση απόδοση [Ε (R P )] ή την μεγαλύτερη μέση απόδοση για δεδομένη (σ Ρ ) απαρτίζουν το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων (efficient portfolios). Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν χαρτοφυλάκια αξιογράφων τέτοια ώστε να μην υπάρχουν άλλα χαρτοφυλάκια με τον ίδιο κίνδυνο και μεγαλύτερη απόδοση, ούτε με την ίδια απόδοση αλλά με μικρότερο κίνδυνο. Αυτά τα χαρτοφυλάκια λέγονται αποτελεσματικά και αποτελούν ένα σύνολο, που λόγω της μορφής του στο επίπεδο δύο συνιστωσών, κινδύνου και απόδοσης, λέγεται και αποτελεσματικό σύνορο. 8

29 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML Το CAPM αποτελεί ένα μοντέλο ισορροπίας της σχέσης κινδύνου (risk) και απαιτούμενου βαθμού απόδοσης (required rate of return) για χαρτοφυλάκια με καλή διασπορά (welldiversified portfolios). To μοντέλο βασίζεται στην υπόθεση ότι ένας παράγοντας επηρεάζει τον κίνδυνο (μονομεταβλητό υπόδειγμα). Ο παράγοντας αυτός είναι ο συντελεστής β 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών Ένας ορθολογικός επενδυτής ανάλογα με τις προτιμήσεις του επιλέγει ένα αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο το οποίο θεωρεί άριστο. Όταν στις επενδυτικές επιλογές υπάρχει και αξιόγραφο μηδενικού κινδύνου τότε το αποτελεσματικό σύνορο γίνεται ευθεία γραμμή και ορίζεται από την απόδοση μηδενικού κινδύνου και το σημείο επαφής της ευθείας με το αποτελεσματικό σύνορο. Το σημείο επαφής ορίζει ένα αποτελεσματικό και άριστο χαρτοφυλάκιο που είναι κοινό για όλους τους επενδυτές (υποθέτοντας ότι έχουν όλοι κοινές προσδοκίες) και ονομάζεται χαρτοφυλάκιο της αγοράς Αν έχουμε την δυνατότητα να δανειστούμε και να επενδύσουμε στο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ( R f ), θα επιλέγουμε συνδυασμούς δύο αξιόγραφων (του χαρτοφυλακίου S και του κρατικού ομολόγου ) πάνω στην κόκκινη γραμμή (Γραμμή της Κεφαλαιαγοράς). E ( R ) (%) R f S T σ 9

30 Όταν το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk-free asset) προστίθεται στο feasible set, τότε οι επενδυτές συνδυάζουν το στοιχείο αυτό μαζί με το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Το νέο αποδοτικό σύνορο (new efficient frontier) είναι η ευθεία που συνδέει το σημείο του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο (R f ) με το άριστο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. H δυνατότητα του να δανείζει και να δανείζεται κανείς επεκτείνει το φάσμα των επενδυτικών δυνατοτήτων. Αν επενδύσουμε στο χαρτοφυλάκιο S και δανειστούμε ή δανείσουμε με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο r f, μπορούμε να πετύχουμε οποιοδήποτε σημείο της ευθείας γραμμής. Έτσι πετυχαίνουμε μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση για οποιοδήποτε επίπεδο κινδύνου από το αν επενδύαμε σε μεμονωμένες μετοχές. Μέση Απόδοση του Χαρτοφυλακίου Αγοράς=R m Απόδοση (επιτόκιο) μηδενικού Κινδύνου = R f Ε(R). Το Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο (της Αγοράς) σ 117 Η γραμμή κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line - CML) αναφέρεται στον γεωμετρικό τόπο των γραμμικών συνδυασμών μεταξύ του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο και του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Τα χαρτοφυλάκια κάτω από την γραμμή CML είναι υποδεέστερης σημασίας. Η CML προσδιορίζει νέους αποδοτικούς συνδυασμούς. Όλοι οι επενδυτές θα επιλέξουν χαρτοφυλάκια πάνω στην γραμμή CML. Η προσδοκόμενη απόδοση κάθε αποδοτικού χαρτοφυλακίου (efficient portfolio) ισούται με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο συν ένα risk premium. To άριστο χαρτοφυλάκιο optimal portfolio για κάθε επενδυτή είναι το σημείο τομής μεταξύ της CML και των καμπυλών αδιαφορίας του επενδυτή. 30

31 Εξίσωση CML: Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου Ε(R Ρ ) = R f + σ Ρ * Ε(R m ) - R f σ Μ Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) εξετάζει την σχέση ισορροπίας ανάμεσα στην προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου με τον συστηματικό του κίνδυνο που μετριέται με τον συντελεστή β. Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται αλλιώς και κίνδυνος της αγοράς, καθώς η μεταβλητότητα των αποδόσεων των χρεογράφων, εξαρτάται από την μεταβλητότητα των αποδόσεων της αγοράς, η οποία, κατά προσέγγιση, αντιπροσωπεύεται από τον γενικό δείκτη μιας κεφαλαιαγοράς, (π.χ. ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Δείκτης Dow Jones κτλ). Τομή του άξονα Μέτρο κινδύνου Κλίση 1 Η Γραμμή αγοράς αξιογράφων (Security market line - SML) αποτελεί τη γραφική απεικόνιση του Υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital asset pricing model). η γραμμή SML προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ απαιτούμενης απόδοσης και συστηματικού, μη διαφοροποιήσιμου κινδύνου («Βήτα») για κάθε μετοχή (ή περιουσιακό στοιχείο). Η μέτρηση του κινδύνου στην SML είναι ο συντελεστής β (beta coefficient) της επένδυσης ι: β ι Η γραμμή κεφαλαιαγοράς μας δίνει τη σχέση κινδύνου απόδοσης μεταξύ των αποδοτικών χαρτοφυλακίων (efficient portfolios) H γραμμή αγοράς αξιογράφων μας δίνει τη σχέση κινδύνου απόδοσης για μεμονωμένες επενδύσεις. R i = R f + β i * (R M R F )

32 Ο πιο απλός τρόπος εκτίμησης του συντελεστή β i είναι η εύρεση της ιστορικής του τιμής, η οποία προκύπτει από την απλή γραμμική παλινδρόμηση των παρελθουσών αποδόσεων r i της μετοχής i στις παρελθούσες αποδόσεις της αγοράς r M (για την Ελλάδα είναι ο γενικός δείκτης του Χ.Α.), r i = α + β i * r M + ε i όπου ε i, είναι τα σφάλματα κάτω από τις υποθέσεις του CAPM που εκφράζουν τον ειδικό κίνδυνο της μετοχής λόγω τυχαίων παραγόντων που αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση. Η ευθεία της παλινδρόμησης, η οποία ονομάζεται και χαρακτηριστική γραμμή εκτιμάται μέσω της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Ο συντελεστής β χ ολόκληρου του χαρτοφυλακίου, προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των συντελεστών β : i n β χ = w i β i i=1 όπου w i είναι το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που είναι επενδυμένο στην i μετοχή και υπολογίζεται μέσω της σχέσης: w i = nip i 100 n ip i όπου n i = το πλήθος των τίτλων του χαρτοφυλακίου και p i = η χρηματιστηριακή τους αξία. Αν β = 1, η μετοχή έχει κίνδυνο μέσου μεγέθους. ο συντελεστής β του χαρτοφυλακίου ολόκληρης της αγοράς ισούται εξ ορισμού με τη μονάδα Αν β > 1, η μετοχή έχει κίνδυνο μεγαλύτερο του μέσου και χαρακτηρίζονται ως «επιθετικά» Αν β < 1, η μετοχή είναι λιγότερο επικίνδυνη από τον μέσο και χαρακτηρίζονται ως «αμυντικά». Οι περισσότερες μετοχές έχουν συντελεστές βήτα που κυμαίνονται από 0.5 έως 1.5. Μπορεί μια μετοχή να έχει αρνητικό συντελεστή βήτα; Θεωρητικά ΝΑΙ, πρακτικά ΌΧΙ Δεν υπάρχουν τέτοιες μετοχές στην αγορά Ο συντελεστής βήτα ενός χρεογράφου i, (β i ), δίνεται από την εξίσωση: β i = COV(r i, r M ) / σ M β i = (σ i / σ M ) ρ i,m όπου, COV(r i, r M ) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων του χρεογράφου i με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ, σ Μ και σ Μ είναι η διακύμανση και η τυπική απόκλιση αντίστοιχα, των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ, σi είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χρεογράφου i και ρi,m είναι ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων του i και του Μ. Σύμφωνα με το CAPM η προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου δίνεται από την εξίσωση Ε(r i )=r f +β(r m - r f ) ή

33 Ο όρος COV(k,j) ή σ kj είναι η συνδιακύμανση μεταξύ των αποδόσεων των αξιογράφων k και j, δηλαδή: kj E[( rk k )(( rj j )] η οποία ισούται με την διακύμανση της απόδοσης του αξιόγραφου k όταν k=j Υποθέσεις για το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων Θεωρούμε ότι ισχύει το CAPM όταν έχουμε συνθήκες τέλειας κεφαλαιαγοράς, δηλαδή όταν ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις: Οι επενδυτές αξιολογούν τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση το κριτήριο του μέσου και της διακύμανσης, για μια χρονική περίοδο. Οι επενδυτές προτιμούν εκείνο το χαρτοφυλάκιο που έχει την μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση, Ε(rp). Οι επενδυτές προτιμούν εκείνο το χαρτοφυλάκιο που έχει το μικρότερο κίνδυνο, δηλαδή την μικρότερη τυπική απόκλιση, σ p. Τα διάφορα χρεόγραφα μπορούν να διαιρεθούν και να αγοραστούν και σε κλάσματα του ενός μεριδίου. (συνέχεια ) 131 Υποθέσεις για το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων Υπάρχει ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, r f, ίσο για χορηγήσεις και για καταθέσεις. Οι φόροι και το κόστος συναλλαγής είναι μηδενικοί. Όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα της μιας περιόδου. Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι το ίδιο για όλους τους επενδυτές. Η πληροφόρηση είναι ελεύθερη και διαθέσιμη ταυτόχρονα σε όλους τους επενδυτές. Οι επενδυτές έχουν ομογενείς προσδοκίες για την προσδοκώμενη απόδοση, Ε(ri), τον κίνδυνο, σi, και την συνδιακύμανση, COV(ri, rj), των χρεογράφων

34 Εάν ένα χαρτοφυλάκιο είναι αποτελεσματικό, κάθε του μετοχή θα πρέπει να εφάπτεται στην ευθεία γραμμή που ενώνει την προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής με την οριακή συνεισφορά της στον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Σε συνθήκες ισορροπίας καμία μετοχή δεν μπορεί να βρίσκεται κάτω από την Γραμμή Αγοράς Χρεογράφων. Π.χ. ένας επενδυτής αντί να αγοράσει την μετοχή Β θα προτιμούσε να δανειστεί χρήματα και να επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς Σύμφωνα με το CAPM το προσδοκώμενο ασφάλιστρο κινδύνου για κάθε επένδυση πρέπει να βρίσκεται στην γραμμή κεφαλαιαγοράς. Οι κουκίδες δείχνουν τις πραγματικές μέσες τιμές των ασφαλίστρων κινδύνου χαρτοφυλακίων με διαφορετικά β. Τα χαρτοφυλάκια με υψηλά β παράγουν υψηλές μέσες αποδόσεις όπως προβλέπει το CAPM. Ωστόσο χαρτοφυλάκια με υψηλά β βρίσκονται κάτω από την γραμμή κεφαλαιαγοράς, ενώ 4 από τα 5 χαρτοφυλάκια με χαμηλά β βρίσκονται επάνω από την γραμμή κεφαλαιαγοράς. Η σχέση μεταξύ των β και των πραγματικών μέσων αποδόσεων έχει διαχρονικά αποδυναμωθεί γεγονός που τα τελευταία χρόνια θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του CAPM

35 Ο κίνδυνος αγοράς, που αναφέρεται σε μετοχές που περιλαμβάνονται σε καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ορίζεται ως η συμβολή ενός αξιόγραφου στον συνολικό βαθμό επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου. Μετριέται από τον συντελεστή βήτα της μετοχής. Για την μετοχή i ο συντελεστής βήτα είναι : Εκτός από τη μέτρηση της συμβολής της μετοχής στον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου, ο βήτα μετρά επίσης τη μεταβλητότητα της μετοχής σε σχέση με εκείνη της αγοράς. b i = (r im i ) / M Επίλυση Σύμφωνα με το CAPM : Ε(r A ) = 0,08 + 1,15 (0,14-0,08) E(r A ) = 14,9% Εκτιμούμε μια παλινδρόμηση καταρτίζοντας ένα διάγραμμα όπου στον άξονα Υ απεικονίζονται οι αποδόσεις της μετοχής και στον άξονα Χ οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αγοράς. Η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, που μετρά την σχετική μεταβλητότητα, ορίζεται ως ο συντελεστής βήτα, ή β

36 Έτος Αγορά ΧΧΧ 1 5.7% 40.0% 8.0% -15.0% % -15.0% % 35.0% 5 3.5% 10.0% % 30.0% % 4.0% % -10.0% % -5.0% % 5.0% 40% 0% 0% r KWE r M -40% -0% 0% 0% 40% -0% r ΧΧΧ = 0.83r M % R = Η γραμμή παλινδρόμησης και κατά συνέπεια ο βήτα μπορούν να βρεθούν χρησιμοποιώντας ένα κομπιουτεράκι ή ένα φύλλο εργασίας του Ecel. Στο παράδειγμα αυτό, β = Πολλοί αναλυτές χρησιμοποιούν τον Γενικό Δείκτη ή διεθνείς δείκτες για διεθνοποιημένα χαρτοφυλάκια για να υπολογίσουν την απόδοση της αγοράς. Οι αναλυτές τυπικά χρησιμοποιούν 4 ή 5 χρόνων μηνιαίες αποδόσεις για να υπολογίσουν την γραμμή παλινδρόμησης. Ορισμένοι αναλυτές χρησιμοποιούν εβδομαδιαίες αποδόσεις 5 εβδομάδων

37 Αναμενόμενη Αξιόγραφο απόδοση Κίνδυνος, b ΑΑΑ 17.4% 1.9 Market ΓΓΓ T-bills ΒΒΒ Η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφων (SML) αποτελεί τμήμα του υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων CAPM). SML: r i = r RF + (RP M )b i. Υποθέτουμε r RF = 8%; r M = r^ M = 15%. RP M = (r M - r RF ) = 15% - 8% = 7%. Ποια από τις εναλλακτικές περιπτώσεις είναι η καλύτερη; r ΑΑΑ = 8.0% + (7%)(1.9) = 8.0% + 9.0% = 17.0%. r M = 8.0% + (7%)(1.00) = 15.0%. r ΓΓΓ = 8.0% + (7%)(0.68) = 1.8%. r T-bill = 8.0% + (7%)(0.00) = 8.0%. r ΒΒΒ = 8.0% + (7%)(-0.86) =.0%. ^ r Alta 17.4% 17.0% Υποτιμημένη Market Δίκαιη τιμή Am. F Υποτιμημένη T-bills Δίκαιη τιμή Repo Υπερτιμημένη r

38 r M = 15 r i (%). ΓΓΓ. SML: r i = r RF + (RP M ) b i r i = 8% + (7%) b i ΑΑΑ. r RF = 8 T-bills ΒΒΒ Αγορά Risk, b i b p = Σταθμικός Μέσος = 0,5(b AΑΑ ) + 0,5(b ΒΒΒ ) = 0,5(1,9) + 0,5(-0,86) = 0, SML Εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις Απαιτούμενη Απόδοση r (%) r p = Σταθμικό μέσο r = 0,5(17%) + 0,5(%) = 9,5% Νέα SML I = 3% SML Ή χρήση της SML: r p = r RF + (RP M ) b p = 8,0% + 7%(0,) = 9,5% SML 1 Αρχική Κατάσταση

39 Απαιτούμενη Απόδοση (%) Μετά την αύξηση του βαθμού αποστροφής κινδύνου r M = 18% r M = 15% RP M = 3% SML SML 1 Με το CAPM υπολογίζουμε τη «δίκαιη» προσδοκώμενη απόδοση ενός τίτλου με βάση την απόδοση της αγοράς και το β του τίτλου (consensus epected returns) Αν η εκτίμησή μας διαφέρει από το αποτέλεσμα του CAPM τότε ο τίτλος μπορεί να προσφέρει θετική/αρνητική υπεραπόδοση σε σχέση με την αγορά, δηλαδή έχει θετικό/αρνητικό συντελεστή alpha (α) αντίστοιχα Στόχος της ενεργής διαχείρισης είναι η επίτευξη θετικού α Οι προσδοκώμενες αποδόσεις που λαμβάνουμε από το CAPM οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (Market portfolio) είναι το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο 8 Αρχική Κατάσταση 1.0 Κίνδυνος, β i ΟΧΙ. Οι στατιστικοί έλεγχοι παρουσιάζουν προβλήματα που καθιστούν την επιβεβαίωση ή την απόρριψη ουσιαστικά αδύνατη. Οι απαιτούμενες αποδόσεις των επενδυτών βασίζονται στον μελλοντικό κίνδυνο, αλλά οι συντελεστές βήτα υπολογίζονται με βάση ιστορικά δεδομένα. Οι επενδυτές πιθανόν να ενδιαφέρονται τόσο για τον κίνδυνο συγκεκριμένης επένδυσης όσο και για τον κίνδυνο αγοράς

40 To CAPM είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί έναν μοναδικό παράγοντα (single factor model). To Arbitrage Pricing Theory προτείνει ότι η σχέση κινδύνου και απόδοσης είναι πιο σύνθετη, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν τη σχέση (multiple factors), όπως μεγέθυνση του ΑΕΠ, προσδοκώμενος πληθωρισμός, μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές, η μερισματική απόδοση και άλλα

41 Επενδυτικοί κίνδυνοι Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου Επενδυτικός ορίζοντας Αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου Η διακύμανση του συνολικού εισοδήματος του χαρτοφυλακίου, η οποία είναι μέτρο του συνολικού κινδύνου της επένδυσης στο χαρτοφυλάκιο, σ, ισούται με: (3) var( Y) n k1 n j1 m k * m j * ( Y) kj Η δυνατότητα ενός επενδυτή να μετατρέψει έναν τίτλο σε ρευστά σε μια τιμή πολύ κοντά στην τελευταία πράξη Η ρευστότητα του επενδυτή, περιορίζει την δυνατότητά του να διακρατήσει μια θέση και συνεπώς είναι πιο ευάλωτος σε διακυμάνσεις των τιμών ή χρηματιστηριακές κρίσεις Η ρευστότητα της αγοράς σαν σύνολο περιορίζεται από οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες, από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο όσο αναβαθμίζεται προστατεύει την αξιοπιστία του συστήματος Η ύπαρξη διαμεσολαβητών βελτιώνει την ρευστότητα ειδικά σε αγορές με μικρό αριθμό επενδυτών Ο ειδικός διαπραγματευτής επιζητεί το κέρδος από βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις στην αγοράς και στην δυνατότητα που του παρέχεται για την δημιουργία ανοίγματος τιμής προσφοράς και ζήτησης Η ύπαρξή τους μειώνει τις διακυμάνσεις των τιμών καθώς απορροφούν την συγκυριακά υπερβάλλουσα προσφορά ή ζήτηση για τίτλους Η ρευστότητα εκφράζεται και από το άνοιγμα τιμών προσφοράς και ζήτησης

42 Σχέση κινδύνου απόδοσης Συνδέεται άμεσα με την ρευστότητα του επενδυτή Μορφές κινδύνου: συστηματικός, μη συστηματικός, κίνδυνος επιτοκίων, πιστωτικός, πολιτικός, πληθωριστικός, επανεπένδυσης Ο επενδυτικός ορίζοντας σχετίζεται με τον βαθμό αποδοχής του κινδύνου Σχετίζεται και από τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης Όσο πιο βραχυπρόθεσμη είναι μια επένδυση τόσο περισσότερο επηρεάζεται από τα στοιχεία του κινδύνου, καθώς ο επενδυτής μπορεί να υποχρεωθεί σε ρευστοποίηση σε άσχημη συγκυρία Ειδικά η αγορά παραγώγων έχει αποκλειστικά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προσφέροντας υψηλές αποδόσεις μέσω της μόχλευσης αλλά και αυξημένο κίνδυνο Μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες αποδόσεις κάνοντας αντιστάθμιση κινδύνου ή εκμεταλλευόμενοι την μόχλευση σε ανοδικές φάσεις, έχοντας την μερισματική απόδοση και δανείζοντας Μέτρο Treynor Μέτρο Sharp Μέτρο Jensen Χρησιμοποιεί την πρόσθετη απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου. Μετράει την ανταμοιβή του κινδύνου του εξεταζόμενου χαρτοφυλακίου ανά μονάδα συστηματικού κινδύνου. T p R p R Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Treynor τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου p f

43 Ο δείκτης Treynor του χαρτοφυλακίου της αγοράς μας δίνει την κλίση της γραμμής SML Επομένως αν συγκρίνουμε τον δείκτη Treynor του χαρτοφυλακίου της αγοράς με αυτόν του χαρτοφυλακίου υπό εξέταση τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε το χαρτοφυλάκιο στο ίδιο γράφημα με την γραμμή αγοράς αξιογράφου.. Αν ο δείκτης Treynor του χαρτοφυλακίου είναι μικρότερος από αυτόν της αγοράς θα βρίσκεται κάτω από την SML που σημαίνει ότι υπολείπεται σε απόδοση 169 Χρησιμοποιεί την πρόσθετη απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου Μετράει την ανταμοιβή του κινδύνου του εξεταζόμενου χαρτοφυλακίου ανά μονάδα συστηματικού κινδύνου. S p R p R Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Treynor τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου p f 170 Asset Allocation with the Sharpe Ratio

44 Τα δυο μέτρα διαφέρουν μόνο όσο αφορά στον τρόπο που που μετρούν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου που αξιολογούν. Το μέτρο Treynor λαμβάνει υπόψη τον συστηματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου Το μέτρο Sharp λαμβάνει υπόψη τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου Αν ένα χαρτοφυλάκιο είναι καλά διαφοροποιημένο τα δύο μέτρα θα μας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εάν το το υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο είναι η συνολική επένδυση ενός επενδυτό το μέτρο Sharp είναι καλύτερο. Εάν το υπο εξέταση χαρτοφυλάκιο είναι ένα υποσύνολο του συνολικού χαρτοφυλακίου τότε καλύτερο είναι το μέτρο Treynor. Συντελεστής προσδιορισμού R Εισαγωγή Αξία α ενός χαρτοφυλακίου, η οποία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της πραγματοποιηθείσας απόδοσης και ενός χαρτοφυλακίου από την απαιτούμενη απόδοση, που αντιστοιχεί στον συστηματικό κίνδυνο που ενέχει το χαρτοφυλάκιο.. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Οτιδήποτε δύναται να μετρηθεί, δύναται και

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ CAPM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1)

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όπου ρ = αριθμός σχετικών τιμών αγαθών, η = αριθμός αγαθών. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) Ποιοτικά υποδείγματα (Qualitative Models) ή expert systems Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 2

Asset & Liability Management Διάλεξη 2 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asse & Liabiliy Managemen Διάλεξη 2 Η μέτρηση και η αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου (συνέχεια) Μιχάλης Ανθρωπέλος anhropel@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν οι στρατηγικές των ανοιγμάτων και της εξισορροπητικής ισορροπίας. Το άνοιγμα είναι η στρατηγική που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα