Ραδάμανθυς Τσότσος. 1. Εισαγωγή. 2. Χρονική αξία του Χρήματος. 3. Βασικές στατιστικές έννοιες. 4. Βασικές έννοιες απόδοσης. 5.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ραδάμανθυς Τσότσος. 1. Εισαγωγή. 2. Χρονική αξία του Χρήματος. 3. Βασικές στατιστικές έννοιες. 4. Βασικές έννοιες απόδοσης. 5."

Transcript

1 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης Ραδάμανθυς Τσότσος 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών 1 Μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Κάθε επένδυση απαιτεί να αποφύγει ο επενδυτής να καταναλώσει κεφάλαια του στο παρόν, προκειμένου να επιδιώξει μια αβέβαιη μελλοντική ωφέλεια. Κάθε επένδυση ενέχει ρίσκο (κίνδυνο) σε κάποιο βαθμό Ένας συνδυασμός διαφόρων περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχει ταυτόχρονα ένας επενδυτής. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ορίζεται ως η διαδικασία συνδυασμού διαφόρων διαθέσιμων αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο δημιουργείται ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε επενδυτή, η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου αυτού και η αποτίμηση της απόδοσής του

2 Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ή των χρεογράφων που έχουμε στην κατοχή μας, λέγεται χαρτοφυλάκιο. Η Θεωρία Χαρτοφυλακίου εξετάζει τις ιδιότητες των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, ή επενδυτικών επιλογών, που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας επενδυτής κι επιδιώκει την σύνθεση αρίστων χαρτοφυλακίων, που να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνό τους, ικανοποιώντας τον σκοπό κάθε ορθολογικού επενδυτή. Εάν όλες οι συνθήκες της αγοράς ήταν τέλειες, δηλαδή να υπήρχε πλήρης βεβαιότητα, οπότε το επιτόκιο χορηγήσεων και καταθέσεων να ήταν το ίδιο, να μην υπήρχαν φόροι, το κόστος πληροφόρησης να ήταν μηδενικό, και οι πληροφορίες να ήταν διαθέσιμες σε όλους, τότε θα μιλούσαμε για Τέλεια Αγορά (Perfect Market). Το γεγονός όμως ότι η αγορά δεν είναι τόσο τέλεια, αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο είναι απαραίτητη η μελέτη της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου. 5 6 Σχέση Κίνδυνος - Απόδοση "The history of the stock and bond markets shows that risk and reward are inetricably intertwined. Do not epect high returns without high risk. Do not epect safety without correspondingly low returns." William Bernstein, "The Four Pillars of Investing" (00) Ρίσκο κίνδυνος 7

3 /1/90 /1/91 /1/9 /1/93 /1/94 /1/95 /1/96 /1/97 /1/98 /1/99 /1/00 /1/01 /1/0 /1/03 /1/04 /1/05 /1/06 /1/07 /1/08 /1/09 /1/10 /1/11 /1/1 /1/ ETH ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ Γενικός Δείκτης Μακροχρόνια γραμμή τάσης των «πυθμένων» Page 1 3

4 Σήμερα Χρόνος Δυνητική κίνηση Προσωπική εκτίμηση πιθανοτήτων Ανοδική αγορά 0% 40% 0% 10% Ουδέτερη αγορά 30% 40% Καθοδική αγορά 10% 0% 30% 10% Page Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών (time value of money) Ένα χρηματικό ποσό σήμερα είναι περισσότερο χρήσιμο από ένα ίσο ποσό που θα είναι διαθέσιμο στο μέλλον. ανθρώπινη προτίμηση αρχές χρηματοοικονομικού συστήματος Βασικές ιδιότητες του χρήματος: Το χρήμα παράγει χρήμα Το χρήμα χάνει την αξία του

5 Βασικά στοιχεία της χρονικής αξίας του χρήματος 1. το αρχικό κεφάλαιο, ή η παρούσα αξία της επένδυσης.. η απόδοση ή το επιτόκιο. 3. η χρονική περίοδος που διαρκεί η επένδυση. 4. η μελλοντική (τελική) αξία δηλαδή το άθροισμα της αρχικής αξίας και του τόκου. Μελλοντική αξία = Παρούσα αξία + τόκους Μελλοντική αξία = Παρούσα αξία + τόκους Τόκος = Παρούσα αξία * επιτόκιο Μ.Α. = Π.Α. * (1 + επιτόκιο) Π.Χ. ΠΑ = 1000, Επιτόκιο = 3% ΜΑ = 1000 * (1,03) = Παρούσα αξία = Μελλοντική αξία - τόκους ΜΑ = ΜΑ 1 * (1+ε) = ΠΑ * (1+ε) * (1+ε) = ΠΑ * (1+ε) ΜΑ ν = ΠΑ * (1+ε) ν Για διάστημα μικρότερο από έτος: ημέρες *(1 * ) ημέρες του έτους ( 1 ) ( 1 ) ημέρες ( 1 * ) ημέρες ττο έτους

6 Ανατοκισμός (compounding): η διαδικασία υπολογισμού της Μέλλουσας Αξίας (FV) μίας σημερινής χρηματοροής (C) με βάση ένα επιτοκιο αναγωγής (i). Για το χρόνο (t) ισχύει: FV=C(1+i) t Σε περίπτωση μίας σειράς χρηματοροών Co, C1, C,... Ct που προκύπτουν αντίστοιχα σήμερα, σε 1 χρόνο, χρόνια... t χρόνια, η συνολική Μέλλουσα Αξία τους για το χρόνο (t) είναι: FV= Co(1+i) t + C1(1+i) t-1 + C(1+i) t C t 1 Προεξόφληση (discounting): η διαδικασία υπολογισμού της Παρούσας Αξίας (PV) μίας χρηματοροής (C) που θα προκύψει στο χρόνο (t) με βάση ένα επιτόκιο αναγωγής (i): PV=C/(1+i) t Σε περίπτωση μίας σειράς χρηματοροών Co, C1, C,... Ct που προκύπτουν αντίστοιχα σήμερα, σε 1 χρόνο, χρόνια... t χρόνια, η συνολική Μέλλουσα Αξία τους για το χρόνο (t) είναι: PV C o C1 C (1 i) (1 i) Ct... (1 i) t 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών 3 Ο αριθμητικός μέσος όρος είναι ένα στατιστικό μέτρο που δείχνει τη μέση τιμή που παρουσίασε μια μεταβλητή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 1... Αριθμητικός μέσος όρος πληθυσμού v... 1 v 4 6

7 7 όπου: R το εύρος μεταβολής η μέγιστη τιμή της μεταβλητής η ελάχιστη τιμή της μεταβλητής 5 X ma X min R X ma X min Διακύμανση του δείγματος Διακύμανση του πληθυσμού 6 1 ) (... ) ( ) ( 1 v s v 1 ) (... ) ( ) ( v Τυπική απόκλιση του δείγματος Τυπική απόκλιση του πληθυσμού 7 1 ) (... ) ( ) ( 1 v s v 1 ) (... ) ( ) ( v Είναι ένας μέσος όρος των τιμών της μεταβλητής, με διαφορετική βαρύτητα στην κάθε παρατήρηση 8 v v v w w w w w w w * * 1 1*

8 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML Οι αποδόσεις επένδυσης μετρούν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα μιας επένδυσης. Οι αποδόσεις μπορεί να είναι ιστορικές ή μελλοντικές (αναμενόμενες) Οι αποδόσεις μπορούν να εκφράζονται: Σε Ευρώ. Σε ποσοστά. 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών 9 30 Απόδοση σε Ευρώ: Εισπραχθείσα - Επενδυθείσα = 100. Ποσοστιαία απόδοση: Απόδοση/ Επενδυθέν κεφάλαιο 100/ = 0.10 = 10%. Ένα χαρτοφυλάκιο από αξιόγραφα ( π.χ. μετοχές και ομολογίες) αποτελείται από επενδύσεις σε ποσά mk που επενδύονται σε κάθε αξιόγραφο k (k= 1,,., n) όπου n είναι ο συνολικός αριθμός διαφορετικών αξιογράφων στο χαρτοφυλάκιο. Σε ένα υπόδειγμα μιας περιόδου, έχουμε το συνολικό εισόδημα, Υ, που παράγεται από το χαρτοφυλάκιο να δίνεται από την σχέση: n Y m k * r k k1 όπου rk είναι η απόδοση που επιτυγχάνεται από την μετοχή k. Παρόλα αυτά, όταν παίρνουμε την απόφαση πόσο, mk, να επενδύσουμε σε κάθε αξιόγραφο k, η απόδοση, rk, που θα προκύψει από κάθε αξιόγραφο είναι αβέβαιη

9 Πραγματοποιηθείσα ή ιστορική απόδοση είναι η πραγματική απόδοση μιας επένδυσης η οποία πραγματοποιήθηκε μια συγκεκριμένη περίοδο. Συνολική απόδοση = Μεταβολή της τιμής + περιοδική απόδοση Όπου: P 0 P 1 D 1 R t = τιμή κτήσης της μετοχής P 1 P 0 D 1 + P 0 P 0 τιμή της μετοχής στο τέλος μιας προκαθορισμένης περιόδου μέρισμα που πληρώνεται στο τέλος της περιόδου αναφοράς Συνολική απόδοση = Κεφαλαιουχική απόδοση + μερισματική απόδοση Παράδειγμα: P 0 = 10, P 1 = 1, D 1 = 1 R t = R t = 0% +10% = 30% /7/04 19/9/04 19/11/04 19/1/05 19/3/05 19/5/05 19/7/05 19/9/05 19/11/05 19/1/06 19/3/06 19/5/06 Μη συγκρίσιμα μεγέθη => Κανένα συμπέρασμα FTASE0 GD ETE OTE FOLI KLONK INTKA AEGEK 36 9

10 /7/04 19/9/04 19/11/04 19/1/05 19/3/05 19/5/05 19/7/05 19/9/05 19/11/05 19/1/06 19/3/06 19/5/06 ETE OTE FOLI KLONK INTKA AEGEK Το διάγραμμα των τιμών δεν μας δείχνει μια ένδειξη τάσεων 37 Ημερομηνία FTASE 0 19/7/ ,65 3/1/ ,71 18/7/ ,69 30/1/ ,04 16/6/ ,75 17/7/ ,83 περίοδος Απόδοση Συνολική περίοδος 50,86% 005 8,% 1 έτους 7,54% 1 μήνα -,59% 38 Date FTASE0 GD ETE OTE FOLI KLONK INTKA AEGEK 19/7/ ,65 361,83 17,16 10,16 6,5 1,06 3,56 0,76 3/1/ ,71 84,67 3,44 13,64 1,86 0,94 4,10 0,56 18/7/ , ,55 8,51 16,4 4,0 0,59 3,74 0,53 30/1/ , ,90 33,57 18,00,50 0,73 5,60 1,01 16/6/ , ,35 9,5 16,78 17,80 0,47 4,36 1,03 17/7/ , ,7 7,86 16,3 17,5 0,40 4,5 0,98 Συνολική περίοδος ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 50,86% 48,47% 6,39% 60,63% -33,94% -6,6% 6,97% 8,95% 005 8,% 9,71% 43,0% 31,96%,93% -,34% 36,59% 80,36% 1 έτους 7,54% 10,57% -,9% 0,49% -7,60% -3,0% 0,86% 84,91% 1 μήνα -,59% -1,73% -5,6% -,74% -1,57% -14,89% 3,67% -4,85% Χαρτοφυλάκιο μετοχών: ΕΤΕ, ΑΕΓΕΚ, ΚΛΩΝΚ. Αποδόσεις του 005 και σταθμίσεις 50%, 30% και 0% αντίστοιχα. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι R p n i1 w E( r ), i i with i1 0,43*0,50 + 0,8036*0,30 + (-0,34)*0,0 = 0,414 ή, περίπου 41,4%. n w 1 i

11 Χαρτοφυλάκιο μετοχών: ΕΤΕ, ΑΕΓΕΚ, ΚΛΩΝΚ. Αποδόσεις του τελευταίου ενός έτους και σταθμίσεις 50%, 30% και 0% αντίστοιχα. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι R p n i1 w E( r ), i i with i1-0,03*0,50 + 0,8491*0,30 + (-0,30)*0,0 = 0,1789 ή, περίπου 17,89%. n w 1 i Χαρτοφυλάκιο μετοχών: ΕΤΕ, ΑΕΓΕΚ, ΚΛΩΝΚ. Αποδόσεις του 005 και σταθμίσεις 10%, 50% και 40% αντίστοιχα. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου είναι R p n i1 w E( r ), i i with i1 0,43*0,10 + 0,8036*0,50 + (-0,34)*0,40 = 0,3556 ή, περίπου 35,56%. n w 1 i 41 4 Η απόδοση που την οποία οι επενδυτές προβλέπουν να αποκομίσουν στο μέλλον από μια επένδυση. Επειδή όμως το μέλλον είναι αβέβαιο, η αναμενόμενη απόδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί, όμως μπορεί και να μην πραγματοποιηθεί. Εάν θεωρήσουμε ότι όλο μας το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ένα μόνον χρεόγραφο η προσδοκώμενη απόδοσή του δίνεται από τον τύπο: Ε(r p ) = E(r 1 ) όπου Ε(r ρ ) είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου (portfolio) και Ε(r 1 ) είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χρεογράφου 1, από το οποίο αποτελείται το χαρτοφυλάκιό μας

12 Εάν τώρα υποθέσουμε ότι έχουμε δύο χρεόγραφα, το 1 και το, στο χαρτοφυλάκιό μας, σε αναλογίες w 1 και w, τότε έχουμε: Ε(r p ) = E(w 1 r 1 +w r ) όπου w 1 και w είναι τα ποσοστά από το συνολικό ποσό που επενδύθηκε στο χαρτοφυλάκιό μας για την επένδυσή μας στα περιουσιακά στοιχεία 1 και αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ισούται με τη μονάδα: w 1 + w = 1 45 Εφόσον, για δύο τυχαίες μεταβλητές, η προσδοκώμενη τιμή του αθροίσματός τους ισούται με το άθροισμα των προσδοκώμενων τιμών της κάθε μεταβλητής, η εξίσωση μπορεί να γραφεί και ως εξής: Ε(r p ) = Ε(w 1 r 1 ) + E(w r ) Επιπροσθέτως, η προσδοκώμενη τιμή μιας σταθερής μεταβλητής επί την προσδοκώμενη τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής ισούται με το γινόμενο του σταθερού όρου επί την προσδοκώμενη τιμή της μεταβλητής. Έτσι η εξίσωση μπορεί να απλουστευτεί: Ε(r p ) = w 1 E(r 1 ) + w E(r ) Επομένως, γενικεύοντας για την προσδοκώμενη τιμή της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου (Ρ) με (n) χρεόγραφα, βλέπουμε ότι είναι ένας σταθμικός μέσος όρος των προσδοκώμενων τιμών της απόδοσης των χρεογράφων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο αυτό E(r p ) = w 1 E (r 1 ) + w E (r ) w n E (r n ) n E(r p ) = i1 w E( i R i ) 46 Έστω ότι ένας επενδυτής έχει ένα χαρτοφυλάκιο δύο χρεογράφων. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του είναι ΕΥΡΩ και έχει αγοράσει μετοχές της εταιρείας Α για ΕΥΡΩ και μετοχές της εταιρείας Β για ΕΥΡΩ. Αναμένει να έχει απόδοση της τάξης του 18% από την επένδυσή του στη μετοχή Α και απόδοση της τάξης του 1% από τη μετοχή Β. Ποια είναι η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου του; Επίλυση Ε(r p ) = w A E (r A ) + w B E (r B ) w A = 7.000/ ==> w A = 0.7 άρα w B = (1-0.7) = 0.3 και αντικαθιστώντας στην εξίσωση της προσδοκώμενης απόδοσης χαρτοφυλακίου, έχουμε: E(r p ) = 0.7 (0.18) (0.1) ==> E (r p ) = 0.16 = 16.% Έστω ότι έχουμε τα κάτωθι δεδομένα. Να βρεθεί η προσδοκώμενη τιμή του χαρτοφυλακίου. Μετοχή Στάθμιση Αναμενόμενη Απόδοση Άλφα 0,35 16,% Βήτα 0,4070 4,6% Γάμα 0,3605,8% Επίλυση Ε (r p ) = 0.35 (0.16) (0.46) (0.8) ==> Ε (r p ) = %

13 Είναι η ελάχιστη απόδοση της οποία οι επενδυτές απαιτούν να έχει μια επένδυση για να την αναλάβουν. Η απαιτούμενη απόδοση περιλαμβάνει τρία μέρη: Την πραγματική απόδοση χωρίς κίνδυνο Το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού Μια ανταμοιβή για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο επενδυτής (risk premium), η οποία εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες αβεβαιότητας, όπως είναι ο επιχειρηματικό κίνδυνος, ο κίνδυνος της αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πολιτικός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, κτλ. 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών Τυπικά, οι αποδόσεις μιας επένδυσης δεν είναι γνωστές με βεβαιότητα. Ο κίνδυνος (ρίσκο) μιας επένδυσης αναφέρεται στην πιθανότητα είσπραξης μιας απόδοσης διαφορετικής από την αναμενόμενη. Η τελική απόδοση μπορεί ναι είναι είτε μεγαλύτερη, είτε μικρότερη από την αναμενόμενη. Το ρίσκο υπολογίζει τις πιθανότητες πόσο μεγαλύτερη ή πόσο μικρότερη μπορεί ναι είναι η πραγματική απόδοση σε σχέση με την αναμενόμενη. Όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα είσπραξης μιας απόδοσης πολύ μικρότερης ή πολύ μεγαλύτερης από την αναμενόμενη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Το ρίσκο δεν είναι πάντα κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε γιατί μεγαλύτερο ρίσκο σημαίνει και μεγαλύτερες δυνητικές αποδόσεις

14 σχήμα ειδικός (μη συστηματικός) Κίνδυνοι αγοράς χρεωστικών τίτλων γενικός (συστηματικός) Επιτοκίων Κίνδυνος αγοράς Μετοχών ειδικός (μη συστηματικός) γενικός (συστηματικός) μεταβολής της καμπύλης απόδοσης βάσης εσόδων επένδυσης αγοραστικής δύναμης ανάκλυσης χρηματοοικονομικός επιχειρηματικός Κατανομή Πιθανότητας Κίνδυνος είναι η μεταβλητότητα (volatility) των δυνητικών αποτελεσμάτων γύρω από την αναμενόμενη τιμή τους ή τον αριθμητικό τους μέσο. Μετοχή X ΜετοχήY Ποσοστό απόδοσης (%) Ποια μετοχή είναι πιο επικίνδυνη;γιατί;

15 Volatility and your Time Horizon Και οι δυο αυτές επενδύσεις έχουν αναμενόμενη απόδοση της τάξεως του 10%. Ωστόσο επειδή η Α έχει μεγαλύτερο εύρος εν δυνάμει αποδόσεων ενέχει περισσότερο κίνδυνο από την Β. Αυτό το εύρος μπορούμε να το μετρήσουμε με την τυπική απόκλιση. Η επένδυση Α βρέθηκε να έχει τυπική απόκλιση 15% ενώ η Β 30%. Οι περισσότεροι επενδυτές θα προτιμούσαν την Β από την Α Η τυπική απόκλιση και των δυο επενδύσεων είναι 15% αλλά η αναμενόμενη απόδοση της C είναι 0% ενώ της D μόνο 10%. Οι περισσότεροι επενδυτές θα προτιμούσαν την επένδυση C από την D. Οικονομία Πιθαν T-Bill AAA BBB ΓΓΓ Market Portfolio Ύφεση % -.0% 8.0% 10.0% -13.0% Κάτω μέσου. του Μέσος Άνω του μέσου. Οικ.Άνθηση

16 Η απόδοση των εντόκων γραμματίων θα είναι 8% ανεξάρτητα από την κατάσταση της οικονομίας. Είναι τα έντοκα γραμμάτια χωρίς κίνδυνο; Εξηγείστε. Οι αποδόσεις της ΑΑΑ κινούνται παράλληλα με την οικονομία, και έτσι συσχετίζονται θετικά με την οικονομία. Αυτό είναι το σύνηθες. Της ΒΒΒ κινούνται αντίθετα με την οικονομία. Αυτή η αρνητική συσχέτιση είναι ασυνήθης r ^ = αναμενόμενη απόδοση. r = n i=1 rp. i i r^ ΑΑΑ = 0.10(-%) + 0.0(-%) (0%) + 0.0(35%) (50%) = 17.4%. ^ r ΑΑΑ 17.4% Market port ΓΓΓ 13.8 T-bill 8.0 ΒΒΒ 1.7 Η ΑΑΑ έχει την υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση. Αυτό την καθιστά ως την καλύτερη;

17 Η διακύμανση του συνολικού εισοδήματος του χαρτοφυλακίου, η οποία είναι μέτρο του συνολικού κινδύνου της επένδυσης στο χαρτοφυλάκιο, σ, ισούται με: (3) Τυπικη Αποκλιση var( Y) n k1 n j1 m k * m j * ( Y) kj Διακυμανση n i1 ri r Pi ΑΑΑ: n i1 r r i P i = (( ) ( ) (0-17.4) ( ) ( ) 0.10) 1/ = 0.0%.. Πιθανότητα T-bill ΓΓΓ ΑΑΑ T-bills = 0.0% ΑΑΑ = 0.0% ΒΒΒ = 13.4% ΓΓΓ = 18.8% Market = 15.3% Ποσοστό απόδοσης (%) 68 17

18 Διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου ονομάζουμε την επενδυτική στρατηγική εκείνη, κατά την οποία συγκεντρώνουμε μία ποικιλία χρεογράφων (ή περιουσιακών στοιχείων) στο χαρτοφυλάκιό μας, με διαφορετικές αποδόσεις, διαφορετικές συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεών τους και διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, με αντικειμενικό στόχο να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου μας χωρίς να μειώσουμε την απόδοσή του. Ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου εκφράζεται ή μετριέται με την διακύμανση ή την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι, αντίθετα από την προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου, που είναι ένας σταθμικός μέσος όρος των αποδόσεων των επιμέρους χρεογράφων που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο, ο κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου επηρεάζεται και από την αλληλεπίδραση των διαφόρων επιμέρους χρεογράφων μεταξύ τους Συνδιακύμανση (COV) (covariance), των αποδόσεων ανάμεσα σε δύο χρεόγραφα που ανήκουν σ ένα χαρτοφυλάκιο, ονομάζουμε το στατιστικό εκείνο μέγεθος, το οποίο μετρά την σχέση ανάμεσα σε δύο τυχαίες μεταβλητές, εδώ συγκεκριμένα, τις αποδόσεις των δύο χρεογράφων. Δηλαδή, είναι ένα απόλυτο μέγεθος μέτρησης του πώςμεταβάλλονται ταυτόχρονα οι αποδόσεις δυο περιουσιακών στοιχείων. Δίνεται από την σχέση: (6) COV(r 1, r ) = Ε{[r 1i -E(r 1 )] [r i -E(r )]}*pr i όπου COV(r 1, r ) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων των χρεογράφων 1 και, r 1i και r i είναι οι αποδόσεις των χρεογράφων 1 και αντίστοιχα στην i κατάσταση και Ε(r 1 ) και Ε(r ) είναι οι προσδοκώμενες αποδόσεις των χρεογράφων 1 και αντίστοιχα. Η σχέση αυτή ανάμεσα στις αποδόσεις δύο χρεογράφων μπορεί να είναι είτε θετική, είτε αρνητική, και μετριέται από ένα άλλο μέγεθος, τον συντελεστή συσχέτισης. Ο Συντελεστής Συσχέτισης (ρ 1 ) είναι ένα μέγεθος που μετρά την ισχύ της σχέσης ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο χρεογράφων. Παίρνει τιμές από το διάστημα -1 μέχρι 1, και δίνεται από την σχέση: (7) ρ 1 = COV(r 1, r ) / σ 1 σ, ρ 1 C [-1,1] όπου ρ 1 είναι ο συντελεστής συσχέτισης, COV(r 1 r ) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων των αποδόσεων των χρεογράφων 1 και και σ 1 και σ είναι οι τυπικές αποκλίσεις των αποδόσεων των χρεογράφων 1 και αντίστοιχα. Όταν ο ρ 1 = 1, τότε δηλώνει τέλεια θετική συσχέτιση, κι όταν ο ρ 1 = -1, τότε δηλώνει τέλεια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις των δύο χρεογράφων. Όταν ο ρ 1 = 0, τότε δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμιά γραμμική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, όχι ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση

19 Η Τυπική απόκλιση μετρά τον κίνδυνο μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Όσο πιο μεγάλη είναι η τυπική απόκλιση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι αποδόσεις να είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες. Ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι ένα εναλλακτικό μέτρο του κινδύνου μιας συγκεκριμένης επένδυσης. Αναμενόμενη Κίνδυνος, Αξιόγραφο Απόδοση ΑΑΑ 17,4% 0,0% Market 15,0 15,3 ΓΓΓ 13,8 18,8 T-bills 8,0 0,0 ΒΒΒ 1,7 13, GD_GENIKOS DEIKTHS (3,577.30, 3,577.30, 3,501.75, 3, ) ,06 0, /7/004 19/10/004 19/1/005 19/4/005 19/7/005 19/10/005 19/1/006 19/4/ , , , Sep Oct Nov Dec 005 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 006 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 75-0,06-0,08 0/7/04 0/9/04 0/11/04 0/1/05 0/3/05 0/5/05 0/7/05 0/9/05 0/11/05 0/1/06 0/3/06 0/5/

20 S eries: GD S ample 7/0/004 6/16/006 Observations S eries: FTA S E 0 S ample 7/0/004 6/16/006 Observations Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability Jarque-B era P robability S eries: E TE S ample 7/0/004 6/16/006 Observations S eries: OTE S ample 7/0/004 6/16/006 Observations Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability

21 S eries: INTK A S ample 7/0/004 6/16/006 Observations 499 Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis S eries: K LONK S ample 7/0/004 6/16/006 Observations 499 Mean Median Maimum Minimum S td. Dev S kewness K urtosis Jarque-B era P robability Jarque-B era P robability FTASE0 GD ETE OTE Μέσος 0, , , , Τυπικό σφάλμα 0, , , , Διάμεσος 0, , , Μέση απόκλιση τετραγώνου 0, , , , Διακύμανση 0, , , , Κύρτωση, , , , Ασυμμετρία -0, , , , Εύρος 0, , , , Ελάχιστο -0, , , , Μέγιστο 0, , , , Άθροισμα 0, , , , FOLI KLONK INTKA AEGEK Μέσος -0, , , , Τυπικό σφάλμα 0, , , ,00098 Διάμεσος -0, , Μέση απόκλιση τετραγώνου 0, , , , Διακύμανση 0, , , , Κύρτωση 1, , , , Ασυμμετρία 0, , , , Εύρος 0, , , , Ελάχιστο -0, , , , Μέγιστο 0, , 0, , Άθροισμα -0, , , , Η σχέση που υπάρχει μεταξύ της τυπικής απόκλισης σ t στην περίοδο του χρόνου και της τυπικής απόκλισης στην μονάδα του χρόνου σ 1 είναι: 1 t * Παράδειγμα: Η τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων μιας μετοχής είναι σ 1 =0, Η ετήσια μεταβλητότητα των αποδόσεων θα είναι: σ50 = 0, * 50 = 0,443=4,43% Η μηνιαία μεταβλητότητα των αποδόσεων θα είναι: σ50 = 0, * 5 = 0,077=7,7% t 84 1

22 Απόδοση Τυποποιημένο μέτρο διασποράς της αναμενόμενης τιμής: Τυπ.Απόκ. CV = =. Μέσος ^ r Δείχνει τον κίνδυνο ανά μονάδα απόδοσης CV T-BILLS = 0,0% / 8.0% = 0,0 CV ΑΑΑ = 0,0%/17,4% = 1,1 CV ΒΒΒ = 13,4%/1,7% = 7,9 CV ΓΓΓ = 18,8%/13,8% = 1,4 CV Market = 15,3%/15,0% = 1, Αναμενόμενη Κίνδυνος: Κίνδυνος : Αξιόγραφο απόδοση CV AAA 17,4% 0,0% 1,1 Market 15,0% 15,3% 1,0 ΓΓΓ 13,8% 18,8% 1,4 T-bills 8,0% 0,0% 0,0 ΒΒΒ 1,7% 13,4% 7,9 0,0% 18,0% ΑΑΑ 16,0% Mkt 14,0% ΓΓΓ 1,0% 10,0% 8,0% T-bills 6,0% 4,0%,0% ΒΒΒ 0,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 0,0% 5,0% Κίνδυνος(Τυπ.Απόκλ.) 87 88

23 Δεδομένα: Μέση ημερήσια απόδοση και τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων έτους 005 Μέση ημέρήσια απόδοση Μέση απόκλιση τετραγώνου FTASE0 0, , GD 0, , ETE 0, , OTE 0, ,01386 FOLI 0, , KLONK 0, ,04887 INTKA 0, ,03910 AEGEK 0, ,05396 Μέση ημέρήσια απόδοση Μέση απόκλιση τετραγώνου Αναμενόμενη ετήσια απόδοση Αναμενόμενος ετήσιος κίνδυνος FTASE0 0, , ,70% 14,77% GD 0, , ,8% 13,9% ETE 0, , ,30% 3,06% OTE 0, , ,6% 1,9% FOLI 0, , ,5%,11% KLONK 0, , ,9% 77,0% INTKA 0, , ,1% 37,80% AEGEK 0, , ,05% 8,85% ετήσια απόδοση = ημερήσια *50 ετησιοποιημένος κίνδυνος = ημερήσιος * ρίζα του ,9 Α π ό δ ο σ η 0,8 ΑΕΓΕΚ 0,7 0,6 0,5 0,4 ΕΤΕ ΙΝΤΚΑ ΓΔ 0,3 ΟΤΕ FTASE 0, 0,1 ΦΟΛΙ 0 ΚΛΩΝΚ 0 0, 0,4 0,6 0,8 1 Κίνδυνος Έστω ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο δύο μετοχών με της ΑΑΑ και της ΒΒΒ Υπολογίστε το r^ p και το p

24 ^ r ^ p είναι ένας μέσος σταθμικός : n ^ ^ r p = w i r i i = 1 ^ r p = 0.5(17.4%) + 0.5(1.7%) = 9.6%. r^ p βρίσκεται μεταξύ r^ ΑΑΑ και ^ r ΒΒΒ. Εκτιμηθείσα Απόδοση Οικονομία Πιθαν. ΑΑΑ ΒΒΒ Port. Ύφεση % 8.0% 3.0% Κάτω του μέσου Μέσος Άνω του μέσου Οικ.άνθηση ^ r p = (3.0%) (6.4%)0.0 + (10.0%) (1.5%)0.0 + (15.0%)0.10 = 9.6% p = (( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.10) 1/ = 3.3%. p πολύ χαμηλότερο από : τις μετοχές (0% and 13.4%). τον μέσο όρο των ΑΑΑ και ΒΒΒ (16.7%). Το χαρτοφυλάκιο δίνει την μέση απόδοση αλλά με πολύ μικρότερο κίνδυνο. Το κλειδί εδώ είναι η αρνητική συσχέτιση. Η διακύμανση ενός χαρτοφυλακίου με ίδιο αριθμό μετοχών της Coca-Cola και Compaq θα ήταν μικρότερη από την μέση διακύμανση των δυο μετοχών ξεχωριστά. Οι εν λόγω αποδόσεις αναφέρονται στο χρονικό διάστημα

25 Ο κίνδυνος Αγοράς είναι εκείνο το τμήμα του κινδύνου συγκεκριμένης επένδυσης που δεν μπορεί να εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση. Ο κίνδυνος εντός της επιχείρησης, ή διαφοροποιήσιμος κίνδυνος, είναι εκείνο το τμήμα του κινδύνου συγκεκριμένης επένδυσης που μπορεί να εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση. Ο Κίνδυνος αποτελείται κυρίως από δυο συστατικά Επιχειρηματικός κίνδυνος (μη-συστηματικός κίνδυνος) συντελεστές που είναι ιδιαίτεροι ως προς την εταιρία και δεν πηγάζουν από την αγορά ( π.χ. εταιρικά νέα, έκτακτα γεγονότα) Κίνδυνος της αγοράς (συστηματικός κίνδυνος) όλες οι μετοχές υπόκεινται στον κίνδυνο της αγοράς. Επηρεάζεται από: το επιτόκιο τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό την φορολογική νομοθεσία τις οικονομικές συγκυρίες γενικώς πολιτική κατάσταση ο κίνδυνος της αγοράς εφαρμόζεται στις εταιρίες ανεξάρτητα από το ποια είναι η παρούσα οικονομική τους κατάσταση Ο επιχειρηματικός κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου μειώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο συνολικός αριθμός των διαφορετικών μετοχών που περιέχει το χαρτοφυλάκιο. Η διαφοροποίηση μειώνει τον κίνδυνο (την τυπική απόκλιση) δραστικά στην αρχή, έπειτα με μικρότερο ρυθμό. Ο κίνδυνος που δύναται να μειωθεί μέσω της διαφοροποίησης καλείται μη συστηματικός (unique or risk). Υπάρχει ωστόσο και ο συστηματικός κίνδυνος (market risk) που δεν μπορούμε να αποφύγουμε ανεξάρτητα από το αν και πόσο διαφοροποιούμαστε. 0% Συνολικός κίνδυνος 100% 0 Επιχειρηματικός κίνδυνος Κίνδυνος της αγοράς n Αριθμός διαφορετικών μετοχών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 99 Δύο μετοχές μπορεί να συνδυαστούν ώστε να σχηματίσουν ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς κίνδυνο αν r = Ο κίνδυνος δεν μειώνεται καθόλου αν οι δύο μετοχές έχουν r = Γενικά, οι μετοχές έχουν r 0.65, και έτσι ο κίνδυνος μειώνεται αλλά δεν εξαλείφεται. Οι επενδυτές τυπικά έχουν στα χέρια τους πολλές μετοχές. Τι συμβαίνει όταν το r = 0;

26 Πιθαν. Μεγάλη p θα μειωθεί γιατί οι μετοχές που προστέθηκαν δεν θα έχουν τέλεια συσχέτιση, ^ αλλά το r p θα παραμείνει σχετικά σταθερό % ; Large 0%. Απόδοση 10 Καθώς προστίθενται νέες μετοχές, κάθε νέα μετοχή έχει μικρότερη επίδραση στη μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. σ p μειώνεται με πολύ αργό ρυθμό όταν στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 40 περίπου μετοχές. Σχηματίζοντας καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, οι επενδυτές μπορούν να εξαλείψουν τον μισό βαθμό επικινδυνότητας από την διακράτηση μιας μόνο μετοχής. ΟΧΙ. Οι ορθολογικοί επενδυτές θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο κατέχοντας χαρτοφυλάκια. Υφίστανται μόνο με τον κίνδυνο της αγοράς, και έτσι οι τιμές και οι αποδόσεις αντανακλούν αυτόν μόνο τον κίνδυνο. Ο επενδυτής που κατέχει μια μόνο μετοχή υφίσταται υψηλότερο κίνδυνο συγκεκριμένης επένδυσης, και έτσι η απόδοση είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται από τον κίνδυνο

27 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης E( R Ρ ) (%) Αναμενόμενες (μέσες) Αποδόσεις Ε( R P ) και κίνδυνος σ Ρ μεταβάλλονται μαζί με την συμμετοχή των μετοχών στο χαρτοφυλάκιο IBM 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 40% στην IBM 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών Wal-Mart σ Ρ 105 Η καμπύλη γραμμή αποτυπώνει πώς οι αναμενόμενες αποδόσεις και τυπικές αποκλίσεις μεταβάλλονται όταν κανείς κατέχει διαφορετικούς συνδυασμούς δυο μετοχών. Έτσι αν επενδύσουμε 40% των χρημάτων μας στην Ford και τα υπόλοιπα στην Bristol-Myers η αναμενόμενη απόδοση είναι 17,4% που αντιστοιχεί στο 40% των αναμενόμενων αποδόσεων των δύο μετοχών. Η τυπική απόκλιση ωστόσο είναι 17,3% που είναι πολύ λιγότερη από το 40% της τυπικής απόκλισης των δυο μετοχών. Ένας επενδυτής θα επιλέξει το άριστο χ/φ του ανάμεσα σε ένα σύνολο υποψήφιων χ/φ, έτσι ώστε να έχει: 1. Τη μέγιστη αναμενόμενη απόδοση για κάθε επίπεδο κινδύνου. Την ελάχιστη διακύμανση για διάφορα επίπεδα αναμενόμενης απόδοσης Τα χ/φ που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων (efficient set ή efficient frontier)

28 Κάθε X δείχνει την αναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση από την επένδυση σε μια μετοχή μόνο. Η σκιασμένη περιοχή δείχνει τους δυνατούς συνδυασμούς (feasible set) των αναμενόμενων αποδόσεων και τυπικών αποκλίσεων. Εάν προτιμά κανείς υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις και αποστρέφεται τον κίνδυνο θα προτιμήσει χαρτοφυλάκια κατά μήκος της «παχιάς» γραμμής. Αυτά είναι τα αποτελεσματικά (efficient) χαρτοφυλάκια Ο συνδυασμός μετοχών (επενδύσεων) που μεταξύ τους έχουν μη πλήρη συσχέτιση, για την δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου, μειώνει την τυπική απόκλιση (σ Ρ ) του χαρτοφυλακίου (κίνδυνο), σε επίπεδο χαμηλότερο από τον σταθμισμένο μέσο όρο των (σ) των μετοχών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο. Τα χαρτοφυλάκια που έχουν την μικρότερη (σ Ρ ) για δεδομένη μέση απόδοση [Ε (R P )] ή την μεγαλύτερη μέση απόδοση για δεδομένη (σ Ρ ) απαρτίζουν το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων (efficient portfolios). Είναι δυνατόν να κατασκευαστούν χαρτοφυλάκια αξιογράφων τέτοια ώστε να μην υπάρχουν άλλα χαρτοφυλάκια με τον ίδιο κίνδυνο και μεγαλύτερη απόδοση, ούτε με την ίδια απόδοση αλλά με μικρότερο κίνδυνο. Αυτά τα χαρτοφυλάκια λέγονται αποτελεσματικά και αποτελούν ένα σύνολο, που λόγω της μορφής του στο επίπεδο δύο συνιστωσών, κινδύνου και απόδοσης, λέγεται και αποτελεσματικό σύνορο. 8

29 1. Εισαγωγή. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML Το CAPM αποτελεί ένα μοντέλο ισορροπίας της σχέσης κινδύνου (risk) και απαιτούμενου βαθμού απόδοσης (required rate of return) για χαρτοφυλάκια με καλή διασπορά (welldiversified portfolios). To μοντέλο βασίζεται στην υπόθεση ότι ένας παράγοντας επηρεάζει τον κίνδυνο (μονομεταβλητό υπόδειγμα). Ο παράγοντας αυτός είναι ο συντελεστής β 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών Ένας ορθολογικός επενδυτής ανάλογα με τις προτιμήσεις του επιλέγει ένα αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο το οποίο θεωρεί άριστο. Όταν στις επενδυτικές επιλογές υπάρχει και αξιόγραφο μηδενικού κινδύνου τότε το αποτελεσματικό σύνορο γίνεται ευθεία γραμμή και ορίζεται από την απόδοση μηδενικού κινδύνου και το σημείο επαφής της ευθείας με το αποτελεσματικό σύνορο. Το σημείο επαφής ορίζει ένα αποτελεσματικό και άριστο χαρτοφυλάκιο που είναι κοινό για όλους τους επενδυτές (υποθέτοντας ότι έχουν όλοι κοινές προσδοκίες) και ονομάζεται χαρτοφυλάκιο της αγοράς Αν έχουμε την δυνατότητα να δανειστούμε και να επενδύσουμε στο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ( R f ), θα επιλέγουμε συνδυασμούς δύο αξιόγραφων (του χαρτοφυλακίου S και του κρατικού ομολόγου ) πάνω στην κόκκινη γραμμή (Γραμμή της Κεφαλαιαγοράς). E ( R ) (%) R f S T σ 9

30 Όταν το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο (risk-free asset) προστίθεται στο feasible set, τότε οι επενδυτές συνδυάζουν το στοιχείο αυτό μαζί με το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Το νέο αποδοτικό σύνορο (new efficient frontier) είναι η ευθεία που συνδέει το σημείο του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο (R f ) με το άριστο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. H δυνατότητα του να δανείζει και να δανείζεται κανείς επεκτείνει το φάσμα των επενδυτικών δυνατοτήτων. Αν επενδύσουμε στο χαρτοφυλάκιο S και δανειστούμε ή δανείσουμε με επιτόκιο χωρίς κίνδυνο r f, μπορούμε να πετύχουμε οποιοδήποτε σημείο της ευθείας γραμμής. Έτσι πετυχαίνουμε μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση για οποιοδήποτε επίπεδο κινδύνου από το αν επενδύαμε σε μεμονωμένες μετοχές. Μέση Απόδοση του Χαρτοφυλακίου Αγοράς=R m Απόδοση (επιτόκιο) μηδενικού Κινδύνου = R f Ε(R). Το Αποτελεσματικό Χαρτοφυλάκιο (της Αγοράς) σ 117 Η γραμμή κεφαλαιαγοράς (Capital Market Line - CML) αναφέρεται στον γεωμετρικό τόπο των γραμμικών συνδυασμών μεταξύ του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο και του βέλτιστου χαρτοφυλακίου. Τα χαρτοφυλάκια κάτω από την γραμμή CML είναι υποδεέστερης σημασίας. Η CML προσδιορίζει νέους αποδοτικούς συνδυασμούς. Όλοι οι επενδυτές θα επιλέξουν χαρτοφυλάκια πάνω στην γραμμή CML. Η προσδοκόμενη απόδοση κάθε αποδοτικού χαρτοφυλακίου (efficient portfolio) ισούται με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο συν ένα risk premium. To άριστο χαρτοφυλάκιο optimal portfolio για κάθε επενδυτή είναι το σημείο τομής μεταξύ της CML και των καμπυλών αδιαφορίας του επενδυτή. 30

31 Εξίσωση CML: Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου Ε(R Ρ ) = R f + σ Ρ * Ε(R m ) - R f σ Μ Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model) εξετάζει την σχέση ισορροπίας ανάμεσα στην προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου με τον συστηματικό του κίνδυνο που μετριέται με τον συντελεστή β. Ο κίνδυνος αυτός ονομάζεται αλλιώς και κίνδυνος της αγοράς, καθώς η μεταβλητότητα των αποδόσεων των χρεογράφων, εξαρτάται από την μεταβλητότητα των αποδόσεων της αγοράς, η οποία, κατά προσέγγιση, αντιπροσωπεύεται από τον γενικό δείκτη μιας κεφαλαιαγοράς, (π.χ. ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Δείκτης Dow Jones κτλ). Τομή του άξονα Μέτρο κινδύνου Κλίση 1 Η Γραμμή αγοράς αξιογράφων (Security market line - SML) αποτελεί τη γραφική απεικόνιση του Υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Capital asset pricing model). η γραμμή SML προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ απαιτούμενης απόδοσης και συστηματικού, μη διαφοροποιήσιμου κινδύνου («Βήτα») για κάθε μετοχή (ή περιουσιακό στοιχείο). Η μέτρηση του κινδύνου στην SML είναι ο συντελεστής β (beta coefficient) της επένδυσης ι: β ι Η γραμμή κεφαλαιαγοράς μας δίνει τη σχέση κινδύνου απόδοσης μεταξύ των αποδοτικών χαρτοφυλακίων (efficient portfolios) H γραμμή αγοράς αξιογράφων μας δίνει τη σχέση κινδύνου απόδοσης για μεμονωμένες επενδύσεις. R i = R f + β i * (R M R F )

32 Ο πιο απλός τρόπος εκτίμησης του συντελεστή β i είναι η εύρεση της ιστορικής του τιμής, η οποία προκύπτει από την απλή γραμμική παλινδρόμηση των παρελθουσών αποδόσεων r i της μετοχής i στις παρελθούσες αποδόσεις της αγοράς r M (για την Ελλάδα είναι ο γενικός δείκτης του Χ.Α.), r i = α + β i * r M + ε i όπου ε i, είναι τα σφάλματα κάτω από τις υποθέσεις του CAPM που εκφράζουν τον ειδικό κίνδυνο της μετοχής λόγω τυχαίων παραγόντων που αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση. Η ευθεία της παλινδρόμησης, η οποία ονομάζεται και χαρακτηριστική γραμμή εκτιμάται μέσω της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Ο συντελεστής β χ ολόκληρου του χαρτοφυλακίου, προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των συντελεστών β : i n β χ = w i β i i=1 όπου w i είναι το ποσοστό του χαρτοφυλακίου που είναι επενδυμένο στην i μετοχή και υπολογίζεται μέσω της σχέσης: w i = nip i 100 n ip i όπου n i = το πλήθος των τίτλων του χαρτοφυλακίου και p i = η χρηματιστηριακή τους αξία. Αν β = 1, η μετοχή έχει κίνδυνο μέσου μεγέθους. ο συντελεστής β του χαρτοφυλακίου ολόκληρης της αγοράς ισούται εξ ορισμού με τη μονάδα Αν β > 1, η μετοχή έχει κίνδυνο μεγαλύτερο του μέσου και χαρακτηρίζονται ως «επιθετικά» Αν β < 1, η μετοχή είναι λιγότερο επικίνδυνη από τον μέσο και χαρακτηρίζονται ως «αμυντικά». Οι περισσότερες μετοχές έχουν συντελεστές βήτα που κυμαίνονται από 0.5 έως 1.5. Μπορεί μια μετοχή να έχει αρνητικό συντελεστή βήτα; Θεωρητικά ΝΑΙ, πρακτικά ΌΧΙ Δεν υπάρχουν τέτοιες μετοχές στην αγορά Ο συντελεστής βήτα ενός χρεογράφου i, (β i ), δίνεται από την εξίσωση: β i = COV(r i, r M ) / σ M β i = (σ i / σ M ) ρ i,m όπου, COV(r i, r M ) είναι η συνδιακύμανση των αποδόσεων του χρεογράφου i με τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ, σ Μ και σ Μ είναι η διακύμανση και η τυπική απόκλιση αντίστοιχα, των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της αγοράς Μ, σi είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χρεογράφου i και ρi,m είναι ο συντελεστής συσχέτισης των αποδόσεων του i και του Μ. Σύμφωνα με το CAPM η προσδοκώμενη απόδοση ενός χρεογράφου δίνεται από την εξίσωση Ε(r i )=r f +β(r m - r f ) ή

33 Ο όρος COV(k,j) ή σ kj είναι η συνδιακύμανση μεταξύ των αποδόσεων των αξιογράφων k και j, δηλαδή: kj E[( rk k )(( rj j )] η οποία ισούται με την διακύμανση της απόδοσης του αξιόγραφου k όταν k=j Υποθέσεις για το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων Θεωρούμε ότι ισχύει το CAPM όταν έχουμε συνθήκες τέλειας κεφαλαιαγοράς, δηλαδή όταν ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις: Οι επενδυτές αξιολογούν τα χαρτοφυλάκιά τους με βάση το κριτήριο του μέσου και της διακύμανσης, για μια χρονική περίοδο. Οι επενδυτές προτιμούν εκείνο το χαρτοφυλάκιο που έχει την μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση, Ε(rp). Οι επενδυτές προτιμούν εκείνο το χαρτοφυλάκιο που έχει το μικρότερο κίνδυνο, δηλαδή την μικρότερη τυπική απόκλιση, σ p. Τα διάφορα χρεόγραφα μπορούν να διαιρεθούν και να αγοραστούν και σε κλάσματα του ενός μεριδίου. (συνέχεια ) 131 Υποθέσεις για το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων Υπάρχει ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, r f, ίσο για χορηγήσεις και για καταθέσεις. Οι φόροι και το κόστος συναλλαγής είναι μηδενικοί. Όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο χρονικό ορίζοντα της μιας περιόδου. Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι το ίδιο για όλους τους επενδυτές. Η πληροφόρηση είναι ελεύθερη και διαθέσιμη ταυτόχρονα σε όλους τους επενδυτές. Οι επενδυτές έχουν ομογενείς προσδοκίες για την προσδοκώμενη απόδοση, Ε(ri), τον κίνδυνο, σi, και την συνδιακύμανση, COV(ri, rj), των χρεογράφων

34 Εάν ένα χαρτοφυλάκιο είναι αποτελεσματικό, κάθε του μετοχή θα πρέπει να εφάπτεται στην ευθεία γραμμή που ενώνει την προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής με την οριακή συνεισφορά της στον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Σε συνθήκες ισορροπίας καμία μετοχή δεν μπορεί να βρίσκεται κάτω από την Γραμμή Αγοράς Χρεογράφων. Π.χ. ένας επενδυτής αντί να αγοράσει την μετοχή Β θα προτιμούσε να δανειστεί χρήματα και να επενδύσει στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς Σύμφωνα με το CAPM το προσδοκώμενο ασφάλιστρο κινδύνου για κάθε επένδυση πρέπει να βρίσκεται στην γραμμή κεφαλαιαγοράς. Οι κουκίδες δείχνουν τις πραγματικές μέσες τιμές των ασφαλίστρων κινδύνου χαρτοφυλακίων με διαφορετικά β. Τα χαρτοφυλάκια με υψηλά β παράγουν υψηλές μέσες αποδόσεις όπως προβλέπει το CAPM. Ωστόσο χαρτοφυλάκια με υψηλά β βρίσκονται κάτω από την γραμμή κεφαλαιαγοράς, ενώ 4 από τα 5 χαρτοφυλάκια με χαμηλά β βρίσκονται επάνω από την γραμμή κεφαλαιαγοράς. Η σχέση μεταξύ των β και των πραγματικών μέσων αποδόσεων έχει διαχρονικά αποδυναμωθεί γεγονός που τα τελευταία χρόνια θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του CAPM

35 Ο κίνδυνος αγοράς, που αναφέρεται σε μετοχές που περιλαμβάνονται σε καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ορίζεται ως η συμβολή ενός αξιόγραφου στον συνολικό βαθμό επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου. Μετριέται από τον συντελεστή βήτα της μετοχής. Για την μετοχή i ο συντελεστής βήτα είναι : Εκτός από τη μέτρηση της συμβολής της μετοχής στον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου, ο βήτα μετρά επίσης τη μεταβλητότητα της μετοχής σε σχέση με εκείνη της αγοράς. b i = (r im i ) / M Επίλυση Σύμφωνα με το CAPM : Ε(r A ) = 0,08 + 1,15 (0,14-0,08) E(r A ) = 14,9% Εκτιμούμε μια παλινδρόμηση καταρτίζοντας ένα διάγραμμα όπου στον άξονα Υ απεικονίζονται οι αποδόσεις της μετοχής και στον άξονα Χ οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου αγοράς. Η κλίση της γραμμής παλινδρόμησης, που μετρά την σχετική μεταβλητότητα, ορίζεται ως ο συντελεστής βήτα, ή β

36 Έτος Αγορά ΧΧΧ 1 5.7% 40.0% 8.0% -15.0% % -15.0% % 35.0% 5 3.5% 10.0% % 30.0% % 4.0% % -10.0% % -5.0% % 5.0% 40% 0% 0% r KWE r M -40% -0% 0% 0% 40% -0% r ΧΧΧ = 0.83r M % R = Η γραμμή παλινδρόμησης και κατά συνέπεια ο βήτα μπορούν να βρεθούν χρησιμοποιώντας ένα κομπιουτεράκι ή ένα φύλλο εργασίας του Ecel. Στο παράδειγμα αυτό, β = Πολλοί αναλυτές χρησιμοποιούν τον Γενικό Δείκτη ή διεθνείς δείκτες για διεθνοποιημένα χαρτοφυλάκια για να υπολογίσουν την απόδοση της αγοράς. Οι αναλυτές τυπικά χρησιμοποιούν 4 ή 5 χρόνων μηνιαίες αποδόσεις για να υπολογίσουν την γραμμή παλινδρόμησης. Ορισμένοι αναλυτές χρησιμοποιούν εβδομαδιαίες αποδόσεις 5 εβδομάδων

37 Αναμενόμενη Αξιόγραφο απόδοση Κίνδυνος, b ΑΑΑ 17.4% 1.9 Market ΓΓΓ T-bills ΒΒΒ Η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφων (SML) αποτελεί τμήμα του υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων CAPM). SML: r i = r RF + (RP M )b i. Υποθέτουμε r RF = 8%; r M = r^ M = 15%. RP M = (r M - r RF ) = 15% - 8% = 7%. Ποια από τις εναλλακτικές περιπτώσεις είναι η καλύτερη; r ΑΑΑ = 8.0% + (7%)(1.9) = 8.0% + 9.0% = 17.0%. r M = 8.0% + (7%)(1.00) = 15.0%. r ΓΓΓ = 8.0% + (7%)(0.68) = 1.8%. r T-bill = 8.0% + (7%)(0.00) = 8.0%. r ΒΒΒ = 8.0% + (7%)(-0.86) =.0%. ^ r Alta 17.4% 17.0% Υποτιμημένη Market Δίκαιη τιμή Am. F Υποτιμημένη T-bills Δίκαιη τιμή Repo Υπερτιμημένη r

38 r M = 15 r i (%). ΓΓΓ. SML: r i = r RF + (RP M ) b i r i = 8% + (7%) b i ΑΑΑ. r RF = 8 T-bills ΒΒΒ Αγορά Risk, b i b p = Σταθμικός Μέσος = 0,5(b AΑΑ ) + 0,5(b ΒΒΒ ) = 0,5(1,9) + 0,5(-0,86) = 0, SML Εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις Απαιτούμενη Απόδοση r (%) r p = Σταθμικό μέσο r = 0,5(17%) + 0,5(%) = 9,5% Νέα SML I = 3% SML Ή χρήση της SML: r p = r RF + (RP M ) b p = 8,0% + 7%(0,) = 9,5% SML 1 Αρχική Κατάσταση

39 Απαιτούμενη Απόδοση (%) Μετά την αύξηση του βαθμού αποστροφής κινδύνου r M = 18% r M = 15% RP M = 3% SML SML 1 Με το CAPM υπολογίζουμε τη «δίκαιη» προσδοκώμενη απόδοση ενός τίτλου με βάση την απόδοση της αγοράς και το β του τίτλου (consensus epected returns) Αν η εκτίμησή μας διαφέρει από το αποτέλεσμα του CAPM τότε ο τίτλος μπορεί να προσφέρει θετική/αρνητική υπεραπόδοση σε σχέση με την αγορά, δηλαδή έχει θετικό/αρνητικό συντελεστή alpha (α) αντίστοιχα Στόχος της ενεργής διαχείρισης είναι η επίτευξη θετικού α Οι προσδοκώμενες αποδόσεις που λαμβάνουμε από το CAPM οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (Market portfolio) είναι το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο 8 Αρχική Κατάσταση 1.0 Κίνδυνος, β i ΟΧΙ. Οι στατιστικοί έλεγχοι παρουσιάζουν προβλήματα που καθιστούν την επιβεβαίωση ή την απόρριψη ουσιαστικά αδύνατη. Οι απαιτούμενες αποδόσεις των επενδυτών βασίζονται στον μελλοντικό κίνδυνο, αλλά οι συντελεστές βήτα υπολογίζονται με βάση ιστορικά δεδομένα. Οι επενδυτές πιθανόν να ενδιαφέρονται τόσο για τον κίνδυνο συγκεκριμένης επένδυσης όσο και για τον κίνδυνο αγοράς

40 To CAPM είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί έναν μοναδικό παράγοντα (single factor model). To Arbitrage Pricing Theory προτείνει ότι η σχέση κινδύνου και απόδοσης είναι πιο σύνθετη, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν τη σχέση (multiple factors), όπως μεγέθυνση του ΑΕΠ, προσδοκώμενος πληθωρισμός, μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές, η μερισματική απόδοση και άλλα

41 Επενδυτικοί κίνδυνοι Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου Επενδυτικός ορίζοντας Αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου Η διακύμανση του συνολικού εισοδήματος του χαρτοφυλακίου, η οποία είναι μέτρο του συνολικού κινδύνου της επένδυσης στο χαρτοφυλάκιο, σ, ισούται με: (3) var( Y) n k1 n j1 m k * m j * ( Y) kj Η δυνατότητα ενός επενδυτή να μετατρέψει έναν τίτλο σε ρευστά σε μια τιμή πολύ κοντά στην τελευταία πράξη Η ρευστότητα του επενδυτή, περιορίζει την δυνατότητά του να διακρατήσει μια θέση και συνεπώς είναι πιο ευάλωτος σε διακυμάνσεις των τιμών ή χρηματιστηριακές κρίσεις Η ρευστότητα της αγοράς σαν σύνολο περιορίζεται από οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες, από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο όσο αναβαθμίζεται προστατεύει την αξιοπιστία του συστήματος Η ύπαρξη διαμεσολαβητών βελτιώνει την ρευστότητα ειδικά σε αγορές με μικρό αριθμό επενδυτών Ο ειδικός διαπραγματευτής επιζητεί το κέρδος από βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις στην αγοράς και στην δυνατότητα που του παρέχεται για την δημιουργία ανοίγματος τιμής προσφοράς και ζήτησης Η ύπαρξή τους μειώνει τις διακυμάνσεις των τιμών καθώς απορροφούν την συγκυριακά υπερβάλλουσα προσφορά ή ζήτηση για τίτλους Η ρευστότητα εκφράζεται και από το άνοιγμα τιμών προσφοράς και ζήτησης

42 Σχέση κινδύνου απόδοσης Συνδέεται άμεσα με την ρευστότητα του επενδυτή Μορφές κινδύνου: συστηματικός, μη συστηματικός, κίνδυνος επιτοκίων, πιστωτικός, πολιτικός, πληθωριστικός, επανεπένδυσης Ο επενδυτικός ορίζοντας σχετίζεται με τον βαθμό αποδοχής του κινδύνου Σχετίζεται και από τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης Όσο πιο βραχυπρόθεσμη είναι μια επένδυση τόσο περισσότερο επηρεάζεται από τα στοιχεία του κινδύνου, καθώς ο επενδυτής μπορεί να υποχρεωθεί σε ρευστοποίηση σε άσχημη συγκυρία Ειδικά η αγορά παραγώγων έχει αποκλειστικά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προσφέροντας υψηλές αποδόσεις μέσω της μόχλευσης αλλά και αυξημένο κίνδυνο Μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερες αποδόσεις κάνοντας αντιστάθμιση κινδύνου ή εκμεταλλευόμενοι την μόχλευση σε ανοδικές φάσεις, έχοντας την μερισματική απόδοση και δανείζοντας Μέτρο Treynor Μέτρο Sharp Μέτρο Jensen Χρησιμοποιεί την πρόσθετη απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου. Μετράει την ανταμοιβή του κινδύνου του εξεταζόμενου χαρτοφυλακίου ανά μονάδα συστηματικού κινδύνου. T p R p R Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Treynor τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου p f

43 Ο δείκτης Treynor του χαρτοφυλακίου της αγοράς μας δίνει την κλίση της γραμμής SML Επομένως αν συγκρίνουμε τον δείκτη Treynor του χαρτοφυλακίου της αγοράς με αυτόν του χαρτοφυλακίου υπό εξέταση τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε το χαρτοφυλάκιο στο ίδιο γράφημα με την γραμμή αγοράς αξιογράφου.. Αν ο δείκτης Treynor του χαρτοφυλακίου είναι μικρότερος από αυτόν της αγοράς θα βρίσκεται κάτω από την SML που σημαίνει ότι υπολείπεται σε απόδοση 169 Χρησιμοποιεί την πρόσθετη απόδοση που έχει το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου Μετράει την ανταμοιβή του κινδύνου του εξεταζόμενου χαρτοφυλακίου ανά μονάδα συστηματικού κινδύνου. S p R p R Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Treynor τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του χαρτοφυλακίου p f 170 Asset Allocation with the Sharpe Ratio

44 Τα δυο μέτρα διαφέρουν μόνο όσο αφορά στον τρόπο που που μετρούν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου που αξιολογούν. Το μέτρο Treynor λαμβάνει υπόψη τον συστηματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου Το μέτρο Sharp λαμβάνει υπόψη τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου Αν ένα χαρτοφυλάκιο είναι καλά διαφοροποιημένο τα δύο μέτρα θα μας δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εάν το το υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο είναι η συνολική επένδυση ενός επενδυτό το μέτρο Sharp είναι καλύτερο. Εάν το υπο εξέταση χαρτοφυλάκιο είναι ένα υποσύνολο του συνολικού χαρτοφυλακίου τότε καλύτερο είναι το μέτρο Treynor. Συντελεστής προσδιορισμού R Εισαγωγή Αξία α ενός χαρτοφυλακίου, η οποία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της πραγματοποιηθείσας απόδοσης και ενός χαρτοφυλακίου από την απαιτούμενη απόδοση, που αντιστοιχεί στον συστηματικό κίνδυνο που ενέχει το χαρτοφυλάκιο.. Χρονική αξία του Χρήματος 3. Βασικές στατιστικές έννοιες 4. Βασικές έννοιες απόδοσης 5. Ανάλυση κινδύνων 6. Θεωρία χαρτοφυλακίου 7. Σχέση κινδύνου απόδοσης: CAPM/SML 8. Αποτελεσματικότητα των αγορών

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ by Dr. Stergios Athianos 1- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικό ονομάζεται το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή το μικρότερο κίνδυνο για δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο συνολικός κίνδυνος ή τυπική απόκλιση χωρίζεται σε : α) συστηματικό κίνδυνο δηλαδή ο κίνδυνος που οφείλεται στις οικονομικοπολιτικές (γενικές) συνθήκες της αγοράς β) μη συστηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

www.oleclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κατανομές των αποδόσεων δύο μετοχών. Πιθανότητα (π ) 0,5 0,5 0,5 0,5 r Α 10% 6% 13% 3% r Β 0% 5% -1% 16% Α. Να υπολογιστεί η εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Άσκηση : ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΗ Α ΜΕΤΟΧΗ Β Απόδοση Πιθανότητα Απόδοση Πιθανότητα -0,0 0,50-0,0 0,50 0,50

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών, χρηματιστηριακής αξίας και δείκτη P/E Ονοματεπώνυμο φοιτητή (ΜΧΑΝ 1021) Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Διακογιάννης Επιτροπή: Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ SHARPE» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καπέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...9 1.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...11

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Οτιδήποτε δύναται να μετρηθεί, δύναται και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μάγκα Ελένη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μάγκα Ελένη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μάγκα Ελένη Επιβλέπων καθηγητής Διακογιάννης Γεώργιος Μέλη Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ CAPM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η. Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 6 η Ανάλυση Κινδύνου και Κοινωνικό Προεξοφλητικό Επιτόκιο Ζητήματα που θα εξεταστούν: Πως ορίζεται η έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1)

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όπου ρ = αριθμός σχετικών τιμών αγαθών, η = αριθμός αγαθών. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δρ. Β.ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κλασικοί οικονομολόγοι έναντι του Keynes Σύμφωνα με τους κλασικούς η διεκπεραίωση συναλλαγών αποτελεί το βασικό κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ β ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ «NEGLECTED» ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ β ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ «NEGLECTED» ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ β ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ «NEGLECTED» ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - TMHMA XΡHMATOIOKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ Παπασυμεών Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «H σχέση αναμενόμενης απόδοσης και άλλων παραγόντων (βήτα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενότητα 5: Αξιολόγηση Επενδύσεων (5/5). Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων. Χρονικός συντονισμός ή Επιλογή μετοχών»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων. Χρονικός συντονισμός ή Επιλογή μετοχών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6η Εισήγηση Ο κίνδυνος στην αξιολόγηση επενδύσεων Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη Αβεβαιότητα και κίνδυνος Μπορεί να είναι ως προς: Την πρόβλεψη των εισπράξεων (νέο ή παλιό προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H επίδραση του κλάδου στις αποδόσεις μετοχών Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επένδυση (investment) αποτελεί μια δέσμευση κεφαλαίων που γίνεται με την προσδοκία μιας θετικής απόδοσης στο μέλλον. Η επένδυση διαφέρει της κερδοσκοπίας (speculation) σε δύο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Τελικές Εξετάσεις (0/06/010 και ώρα, 13:30-16:00)

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα