Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις) περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 (Σύμφωνα με το Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις) περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 (Σύμφωνα με το Ν."

Transcript

1 FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΕΜΗ ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΡΟΥ Κτίριο Α ΜΑΡΟΥΣΙ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις) περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

2 Περιεχόμενα Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 1/1 30/6/2014 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη και Εταιρική) της 30 ης Ιουνίου 2014 και 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Ενοποιημένη) για την εξάμηνη περίοδο 1/1-30/6/2014, 1/1-30/6/2013 και για την τρίμηνη περίοδο 1/4-30/6/2014, 1/4-30/6/2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Ενοποιημένη) για την εξάμηνη περίοδο 1/1-30/6/2014, 1/1-30/6/2013 και για την τρίμηνη περίοδο 1/4-30/6/2014, 1/4-30/6/2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Εταιρική) για την εξάμηνη περίοδο 1/1-30/6/2014, 1/1-30/6/2013 και για την τρίμηνη περίοδο 1/4-30/6/2014, 1/4-30/6/2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Εταιρική) για την εξάμηνη περίοδο 1/1-30/6/2014, 1/1-30/6/2013 και για την τρίμηνη περίοδο 1/4-30/6/2014, 1/4-30/6/2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) για την περίοδο 1/1-30/6/2014 και την περίοδο 1/1-30/6/2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) για την περίοδο 1/1-30/6/2014 και την περίοδο 1/1-30/6/2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την περίοδο 1/1-30/6/2014 και την περίοδο 1/1-30/6/2013 Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 30ης Ιουνίου Στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 1/1-30/6/ Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης περιόδου 1/1 30/6/ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 2

3 Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το Ν. 3556/ 2007) Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1. Βασίλειος Στυλιανού Φουρλής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Δάφνη Αναστασίου Φουρλή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Απόστολος Δημητρίου Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1/1-30/6/2014 της Εταιρείας και του Ομίλου, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα περιόδου της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 3556/ β. Η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/ Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Στ. Φουρλής Δάφνη Αν. Φουρλή Απόστολος Δημ. Πεταλάς Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 3

4 Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 1/1 30/6/2014 (σύμφωνα με το Ν. 3556/ 2007) 1. Ο Όμιλος Κλάδοι Δραστηριότητας Η μητρική Εταιρεία FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο FOURLIS που δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών, λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών. Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία της περιόδου 1/1 30/6/2014, ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας, είναι οι εξής: α) Μέθοδος πλήρους ενοποίησης Εταιρείες λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ) Ο κλάδος λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων περιλαμβάνει τις Εταιρείες: HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με διακριτικό τίτλο HOUSEMARKET AE και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. HM HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD με διακριτικό τίτλο HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD και καταστατική έδρα στην Κύπρο, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. ΡΕΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΡΕΝΤΗΣ ΑΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. HOUSE MARKET BULGARIA AD με διακριτικό τίτλο HOUSE MARKET BULGARIA AD και καταστατική έδρα στην Βουλγαρία, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% (πλην μίας μετοχής) επί του μετοχικού κεφαλαίου της. WYLDES LIMITED με διακριτικό τίτλο WYLDES LTD και καταστατική έδρα στην Κύπρο, στην οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Εταιρείες λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT) Ο κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών περιλαμβάνει τις Εταιρείες: INTERSPORT ATHLETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο INTERSPORT Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 4

5 ATHLETICS ΑΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD με διακριτικό τίτλο INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD και καταστατική έδρα στην Κύπρο, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. GENCO BULGARIA EOOD με διακριτικό τίτλο GENCO BULGARIA EOOD και καταστατική έδρα στην Βουλγαρία στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. με διακριτικό τίτλο INTERSPORT ATLETİK και καταστατική έδρα στην Τουρκία στην οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Στα στοιχεία του κλάδου των εταιρειών λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών της εταιρείας GENCO TRADE SRL με διακριτικό τίτλο GENCO TRADE SRL και καταστατική έδρα στην Ρουμανία. Η μητρική Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 5,28% και έμμεσα με ποσοστό 94,72% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Εταιρείες λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας (Καταστήματα NEW LOOK) Στα στοιχεία του κλάδου των εταιρειών λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας της εταιρείας GENCO TRADE SRL. Εταιρείες χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών Ο κλάδος χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών περιλαμβάνει τις Εταιρείες: FOURLIS TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο FOURLIS TRADE AEΒΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με διακριτικό τίτλο SERVICE ONE AE και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 99,94 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου. β) Μέθοδος καθαρής θέσης Συγγενείς εταιρείες Στα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνονται οι συγγενείς εταιρείες: ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με διακριτικό τίτλο SPEEDEX και καταστατική έδρα στην Ελλάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Η μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με ποσοστό 49,55%. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 5

6 VYNER LTD με διακριτικό τίτλο VYNER LTD και καταστατική έδρα στην Κύπρο, στην οποία η WYLDES LIMITED συμμετέχει με ποσοστό 50%. 2. Ενοποιημένα Αποτελέσματα Ομίλου (Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) Οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ) μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2013, οι πωλήσεις του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT) αυξήθηκαν κατά 8,8%, οι πωλήσεις του κλάδου ειδών νεανικής μόδας (Καταστήματα NEW LOOK) μειώθηκαν κατά 3,1% και οι πωλήσεις του κλάδου χονδρικής ηλεκτρικών ειδών μειώθηκαν κατά 12,7%. Παρά τις αντικειμενικά δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αλλά και την συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, οι δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου κέρδισαν σημαντικά μερίδια σε μία έντονα πτωτική αγορά. Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 7,2 εκ. έναντι ενοποιημένων ζημιών προ φόρων 9,2 εκ. το Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 5,8 εκ. έναντι ζημιών 8,0 εκ. το Ο κλάδος λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 111,2 εκ. για το α εξάμηνο του 2014 (α εξάμηνο 2013: 111,5 εκ.). Το συνολικό EBITDA του κλάδου έφτασε τα 4,5 εκ. έναντι 5,2 εκ. το 2013 ενώ, παρουσίασε ζημίες προ φόρων 5,3 εκ. έναντι ζημιών 4,8 εκ. το Σήμερα, λειτουργούν συνολικά επτά (7) Καταστήματα ΙΚΕΑ, πέντε (5) από τα οποία στην Ελλάδα, ένα (1) στην Κύπρο και ένα (1) στη Βουλγαρία και πέντε (5) σημεία παραγγελιοληψίας (Pick up Points) προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, την Πάτρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και την Κομοτηνή με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση καταναλωτών στις συγκεκριμένες περιοχές. Στον κλάδο λιανικής αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT), οι πωλήσεις ανήλθαν σε 56,8 εκ. για το α εξάμηνο 2014 (α εξάμηνο ,2 εκ.). Το συνολικό EBITDA του κλάδου έφθασε 3,6 εκ. ( 2,3 εκ. το 2013). Ο κλάδος λιανικής αθλητικών ειδών αριθμεί την 30/6/2014 ενενήντα οχτώ (98) Καταστήματα INTERSPORT έναντι ενενήντα (90) στο τέλος του 2013, σε Ελλάδα σαράντα πέντε (45), Ρουμανία είκοσι πέντε (25), Τουρκία είκοσι (20), Βουλγαρία τέσσερα (4) και Κύπρο τέσσερα (4). Ο κλάδος λιανικής ειδών νεανικής μόδας (Καταστήματα NEW LOOK) αριθμεί την 30/6/2014 επτά (7) Καταστήματα που λειτουργούν στη Ρουμανία. Την περίοδο 1/1/ /6/2014, ο κλάδος παρουσίασε συνολικές πωλήσεις 1,7 εκ. έναντι 1,8 εκ. το Η δραστηριότητα της χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών, παρουσίασε την περίοδο 1/1/ /6/2014 πωλήσεις 9,3 εκατομμύρια έναντι 10,6 εκ. το 2013 και ζημίες προ φόρων 1,1 εκατομμύριο έναντι 1,0 εκ. το Στην Ελλάδα, η Διοίκηση του Ομίλου προσαρμόζει τις ενέργειές της στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος πραγματοποιήθηκε το επιχειρηματικό πλάνο με επιλεκτικές επενδύσεις κυρίως στον κλάδο λιανικής Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 6

7 πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT). Στη συνέχεια, παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1 30/6/2014 με την αντίστοιχη περίοδο του 1/1 30/6/2013, των ενοποιημένων αποτελεσμάτων του Ομίλου ανά κλάδο, με στόχο να αναδείξουμε την πραγματική εικόνα της πορείας των δραστηριοτήτων του Ομίλου, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς. Τα ποσά είναι σε χιλ. ευρώ. Κλάδος λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ): α εξάμηνο 2014 α εξάμηνο / 2013 Πωλήσεις ,00 Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) ,87 Ζημίες προ φόρων (5.278) (4.806) 1,10 Κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT): α εξάμηνο 2014 α εξάμηνο / 2013 Πωλήσεις ,09 Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) ,53 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 544 (1.900) - Κλάδος λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας (Καταστήματα NEW LOOK): Κλάδος χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών: α εξάμηνο 2014 α εξάμηνο / 2013 Πωλήσεις ,97 Ζημιές προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) (551) (619) 0,89 Ζημίες προ φόρων (917) (1.010) 0,91 α εξάμηνο 2014 α εξάμηνο / 2013 Πωλήσεις ,87 Ζημίες προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) (754) (614) 1,23 Ζημίες προ φόρων (1.135) (955) 1,19 Στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου: α εξάμηνο 2014 α εξάμηνο / 2013 Πωλήσεις ,02 Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) ,10 Ζημίες προ φόρων (7.218) (9.175) 0,79 Καθαρές ζημίες μετά από φόρους (ιδιοκτητών μητρικής) (5.784) (7.999) 0,72 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 7

8 Σημειώνουμε ότι, το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής την 30/6/2014 ανέρχεται σε ευρώ 163,6 εκ., έναντι του ποσού των ευρώ 169,0 εκ. την 31/12/ Βασικοί αριθμοδείκτες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Ομίλου Στην ενότητα αυτή εκθέτουμε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση και την αποδοτικότητα του Ομίλου, σύμφωνα με τα ενοποιημένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης: 30/6/ /12/2013 Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 31,55% 30,96% Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 62,52% 61,11% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής)/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 37,48% 38,89% Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 83,23% 93,62% Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας: α εξάμηνο 2014 α εξάμηνο 2013 Αποτελέσματα εκμετάλλευσης/ Σύνολο Πωλήσεων -0,3% -0,8% ( Ζημίες )/ Κέρδη προ φόρων/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής) -4,4% -5,4% 4. Πορεία εργασιών Σημαντικά γεγονότα Σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/6/2014, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,54 ευρώ με κεφαλαιοποίηση: α) των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν μέχρι την 31/12/2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994. Το προς κεφαλαιοποίηση ποσό των ανωτέρω αποθεματικών ανέρχεται σε ,74 ευρώ και υπόκειται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του, β) μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των ,80 ευρώ, προς συμπλήρωση του ως άνω υπό (α) κεφαλαιοποιούμενου ποσού και στρογγυλοποίηση του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 8

9 Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,00 ευρώ σε 1,07 ευρώ. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών ( ,54 ) διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο ( ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07) της καθεμιάς μετοχής. Επιπλέον την περίοδο 1/1 30/6/2014 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταβολές μετοχικού κεφαλαίου: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων Τουρκικών Λιρών (TL ,00), η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε. με προηγούμενες προκαταβολές έναντι της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş., ήτοι κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων Τουρκικών Λιρών (TL ,00), προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας, σε εκτέλεση της απόφασης της συγκληθείσας την 24/1/2014 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Μείωση του ΜΚ της INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş., κατά το ποσό των ,00 TL, δυνάμει της από απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω εταιρείας. Η εν λόγω μείωση του ΜΚ, που πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής κατά 0,60 TL (ήτοι από 1,00 TL σε 0,40 TL), ήχθη προς ισόποσο συμψηφισμό με απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των ,07 TL σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. μετά την ως άνω μείωσή του, ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες Τουρκικές Λίρες (TL ,00), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών της Τουρκικής Λίρας (TL 0,40) της καθεμίας. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΡΕΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ A.E. κατά το ποσό των ,00 ευρώ, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μία μετοχή, σε εκτέλεση της υπ αριθ.25/ αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED. Συνεπεία των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο την 30/6/2014 ανερχόταν σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ ( ,00), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 9

10 δέκα χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ ( 1,00) η κάθε μία. Υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. της WYLDES LTD για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής κατά το ποσό των ευρώ 20,00, πλέον ποσού ευρώ ,00 υπέρ το άρτιο, με έκδοση 20 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μία μετοχή, σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας αυτής κατόπιν της υπ αριθ. 311/ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της μετόχου HOUSEMARKET Α.Ε., σε συνέχεια της οποίας αποφασίστηκε η συμμετοχή της τελευταίας στην εν λόγω αύξηση. Υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. της WYLDES LTD για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής κατά το ποσό των ευρώ 10,00, πλέον ποσού ευρώ ,00 υπέρ το άρτιο, με έκδοση 10 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μία μετοχή, σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας αυτής κατόπιν της υπ αριθ. 318/ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της μετόχου HOUSEMARKET Α.Ε., σε συνέχεια της οποίας αποφασίστηκε η συμμετοχή της τελευταίας στην εν λόγω αύξηση. Εφόσον ολοκληρωθεί πραγματοποίηση των παραπάνω αυξήσεων ΜΚ και το Δ.Σ. της WYLDES LTD προβεί στην κεφαλαιοποίηση των προς ΑΜΚ ποσών, καθώς και των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί στην εταιρεία έναντι ΑΜΚ δυνάμει των παλαιότερων με αριθμούς 301/ , 305/ αποφάσεων της HOUSEMARKET Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο της WYLDES LTD θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 6.410,00, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) η κάθε μία μετοχή. Η μητρική Εταιρεία FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δε διαθέτει υποκαταστήματα. Οι θυγατρικές εταιρείες και ιδιαίτερα οι εταιρείες λιανικής έχουν αναπτύξει και αναπτύσσουν ένα σημαντικό δίκτυο Καταστημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα: Κλάδος λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ): Ο κλάδος έχει σε λειτουργία συνολικά επτά (7) καταστήματα [πέντε (5) στην Ελλάδα, ένα (1) στην Κύπρο και ένα (1) στη Βουλγαρία]. Επίσης λειτουργούν πέντε (5) σημεία παραγγελιοληψίας (Pick Up Points) προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, την Πάτρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και την 10/4/2014 λειτούργησε το σημείo παραγγελιοληψίας στην Κομοτηνή, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση καταναλωτών της περιοχής. Κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT): Ο κλάδος έχει σε λειτουργία συνολικά εννενήντα οχτώ (98) Καταστήματα [σαράντα πέντε (45) στην Ελλάδα, είκοσι πέντε (25) στη Ρουμανία, τέσσερα (4) στη Βουλγαρία, τέσσερα (4) στην Κύπρο και είκοσι (20) στην Τουρκία]. Τα Καταστήματα INTERSPORT που προστέθηκαν στο δίκτυό της την περίοδο 1/1-30/6/2014 είναι: τα τέσσερα (4) νέα Καταστήματα της Ελλάδας, στην οδό Πειραιώς (7/3/2014), στου Ζωγράφου (21/3/2014), στο Αγρίνιο (29/5/2014) και στα Τρίκαλα (20/6/2014), το ένα (1) νέο Κατάστημα της Κύπρου στην Πάφο (14/3/2014) και τα τρία (3) νέα Καταστήματα της Τουρκίας, Sanko Park (28/2/2014), Mall Of Istanbul (23/5/2014), İzm. Alsancak (24/6/2014). Επίσης, την περίοδο από Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

11 17/6/ /7/2014 λειτούργησε για πρώτη φορά εκπτωτικό Κατάστημα της INTERSPORT στην Ελλάδα, στην οδό Πειραιώς. Ο κλάδος λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας (Καταστήματα NEW LOOK): Ο κλάδος λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας (Καταστήματα NEW LOOK), το α εξάμηνο του 2014 έχει σε λειτουργία συνολικά επτά (7) Καταστήματα στη Ρουμανία. Κλάδος χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών: Ο Όμιλος αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα σήματα με παγκόσμια αναγνώριση General Electric, Liebherr, Körting και Brandt. 5. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου (β εξάμηνο 2014) Με έμφαση στους κλάδους της λιανικής, ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί το επενδυτικό του πρόγραμμα, με επιλεκτικές επενδύσεις κυρίως στους κλάδους λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ) και λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT). Στον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ), αναμένεται να λειτουργήσει ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα στο επόμενο τρίμηνο του Στον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT), με δίκτυο ενενήντα οκτώ (98) Καταστημάτων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Τουρκία, αναμένεται το β εξάμηνο του 2014 να προστεθεί επιπλέον ένα (1) νέο Κατάστημα. Η πολιτική της εκμετάλλευσης των συνεργειών εντός του Ομίλου θα συνεχιστεί και για το έτος Η «Ακεραιότητα», ο «Αλληλοσεβασμός» και η «Αποτελεσματικότητα», συνεχίζουν να αποτελούν τις αξίες μέσω των οποίων ο Όμιλος επιδιώκει να επιτυγχάνει τους στόχους του. 6. Πρόγραμμα stock options (Δικαιώματα Προαίρεσης) Η Εταιρεία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με την απόφαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που συνήλθε την 30/6/2008, ενέκρινε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (stock options) σε στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή Εταιρειών και την παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι σήμερα, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» παραχωρήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης σε ανώτατα Διοικητικά στελέχη του Ομίλου ως ακολούθως: με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/8/2008 παραχωρήθηκαν δικαιώματα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23/2/2009 παραχωρήθηκαν δικαιώματα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24/5/2010 παραχωρήθηκαν δικαιώματα. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

12 Την 31/12/2009, παραιτήθηκαν οι δικαιούχοι από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία είχαν παραχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 26/8/2008. Την 22/11/2010 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε Πρόσκληση προς τους δικαιούχους του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) της Εταιρείας, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Στην εν λόγω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 5 δικαιούχοι και άσκησαν το δικαίωμά τους για την εξαγορά μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, στην τιμή διάθεσης 3,89 ευρώ ανά μετοχή. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από ευρώ ανήλθε στο ποσό των ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία. Την 31/10/2011, παραιτήθηκαν οι δικαιούχοι από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία είχαν παραχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 26/8/2008. Την περίοδο 1/1 31/12/2012 παραιτήθηκαν δικαιούχοι από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία είχαν παραχωρηθεί από τα ΔΣ της 23/2/2009 και της 24/5/2010. Την περίοδο 1/1 31/12/2013 παραιτήθηκε δικαιούχος από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης τα οποία είχαν παραχωρηθεί από τα ΔΣ της 23/2/2009 και της 24/5/2010. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 27 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, ενέκρινε τη διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και την παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις σειρές, με περίοδο ωρίμανσης τριών ετών ανά σειρά. Τα δικαιώματα πρέπει να ασκηθούν εντός πέντε ετών από την ημερομηνία ωρίμανσής τους. Σε περίπτωση που μετά την παραπάνω κατανομή των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της κάθε σειράς, παραμένουν αδιάθετα δικαιώματα, αυτά δεν θα παραχωρούνται αλλά θα ακυρώνονται. Η τιμή διάθεσης των μετοχών της κάθε σειράς, είναι η χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του προγράμματος. Την 25/11/2013 το Δ.Σ προέβη στην παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης, τα οποία αποτελούν την πρώτη από τις 3 υπό παραχώρηση σειρές. H τιμή διάθεσης των μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν τα απονεμόμενα δικαιώματα προαίρεσης προσδιορίζεται στο ποσό των ευρώ 3,4 ανά μετοχή που αποτελεί τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Την περίοδο 1/1-31/12/2013 δεν εξασκήθηκε κανένα από τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν βάσει της πρώτης σειράς του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών. Την περίοδο 1/1-30/6/2014 δεν εξασκήθηκε κανένα από τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν βάσει της πρώτης σειράς του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

13 7. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο Όμιλος α) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις θυγατρικές του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Συναλλαγματικοί κίνδυνοι: Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικούς κινδύνους προερχόμενους από εμπορικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (RON, USD, TRY, GBP, SEK) με προμηθευτές που τιμολογούν τον Όμιλο σε νομίσματα διαφορετικά του τοπικού νομίσματος. Ο Όμιλος προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους συναλλαγματικούς κινδύνους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, σε ορισμένες περιπτώσεις διενεργεί προαγορά συναλλάγματος. Πιστωτικοί κίνδυνοι: Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που προέρχονται κυρίως από τον κλάδο ηλεκτρικών ειδών και οφείλονται στην είσπραξη υπολοίπων πελατών, σύμφωνα με τις προσυμφωνημένες ημέρες πίστωσης ανά πελάτη. Κίνδυνοι επιτοκίων και ρευστότητας: Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές, που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/ και υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω διατήρησης επαρκών τραπεζικών πιστωτικών ορίων αλλά και διαθεσίμων. β) Σημαντικές Επίδικες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που η έκβασή τους μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ή της Εταιρείας της περιόδου από 1/1-30/6/ Κοινωνική Υπευθυνότητα Το πρώτο εξάμηνο του 2014, Ο Όμιλος FOURLIS συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας που πραγματοποιεί, με έμφαση σε μία σειρά δράσεων που έχει σχεδιάσει Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

14 για το έτος 2014, οι οποίες στοχεύουν στη στήριξη των εργαζομένων, των πολιτών, της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μία καλύτερη ζωή για όλους. Παράλληλα, εξακολούθησε να εφαρμόζει δράσεις, πρακτικές και πολιτικές με αφοσίωση στις δέκα (10) Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN GLOBAL COMPACT) που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις Συνθήκες Εργασίας, στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Τις Αρχές αυτές ο Όμιλος FOURLIS έχει, επίσημα, υιοθετήσει από τον Νοέμβριο του 2008, όπου έγινε μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Έτσι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο 2014, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Εθελοντική Αιμοδοσία που υλοποιείται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις των εταιρειών του Ομίλου FOURLIS και στην οποία συμμετείχαν 369 εργαζόμενοι σε Ελλάδα και Κύπρο. Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποίησαν και οι εταιρείες του Ομίλου στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, με τη συμμετοχή συνολικά 43 εργαζόμενων. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥ ΖΗΝ, που υλοποιείται από το 2010 με στόχο την παρακίνηση των εργαζομένων για έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής, όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δωρεάν ιατρική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των εταιρειών του Ομίλου και περιελάμβανε στιγμιαία μέτρηση σακχάρου, μέτρηση ζωτικών σημείων και οξυμετρία. Οι 571 συμμετέχοντες εργαζόμενοι έλαβαν προσωπικές συμβουλές καθώς και προσωπική κάρτα αποτελεσμάτων. Ανάλογη εξέταση πραγματοποιήθηκε και στην Κύπρο με τη συμμετοχή 48 εργαζομένων καθώς και στη Βουλγαρία όπου 291 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην αντίστοιχη δράση. Με αφορμή την Ημέρα Γυναίκας, ο Όμιλος προχώρησε σε προσφορά 55 δωρεάν μαστογραφιών σε γυναίκες εργαζόμενες σε εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ προσέφερε την δυνατότητα για υλοποίηση γυναικολογικών εξετάσεων, με προνομιακές τιμές, σε όλες τις γυναίκες εργαζόμενες. Αντίστοιχη δράση υλοποιήθηκε και στη Ρουμανία όπου τρεις γυναίκες εργαζόμενες σε εταιρείες του Ομίλου, κέρδισαν από μία δωρεάν μαστογραφία. Το καθιερωμένο Αθλητικό Τουρνουά του Ομίλου FOURLIS έλαβε χώρα τον Ιούνιο στην Κύπρο, με τη συμμετοχή εργαζομένων της HOUSEMARKET (Καταστήματα IKEA) και της INTERSPORT οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε αγαπημένα τους αθλήματα στην παραλία. Το προσεχές διάστημα, ανάλογα τουρνουά θα διοργανωθούν στην Αττική αλλά και στη Β. Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι της HOUSEMARKET (Καταστήματα IKEA) εξακολούθησαν να επωφελούνται των προτάσεων ισορροπημένης διατροφής τις οποίες ετοιμάζει έμπειρη διαιτολόγος διατροφολόγος, βασιζόμενη στο ημερήσιο προσφερόμενο μενού στα εστιατόρια των εργαζομένων στην HOUSEMARKET (Καταστήματα ΙΚΕΑ). Το σημαντικό πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου FOURLIS, για το ακαδημαϊκό έτος , εξακολούθησε, δίνοντας την ευκαιρία σε 5 φοιτητές-παιδιά εργαζομένων στον Όμιλο FOURLIS, που σπουδάζουν εκτός του μόνιμου τόπου κατοικίας τους και των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

15 οικονομικές δυσκολίες, να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Σημαντικό ήταν και το κοινωνικό έργο του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2014, με δράσεις όπως την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των σεισμόπληκτων της Κεφαλονιάς, με την αποστολή 145 κλινών και στρωμάτων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, καθώς και τη δωρεά προϊόντων για την κάλυψη αναγκών της Μονάδας Φροντίδας Υγείας Ηλικιωμένων καθώς και του Β Νηπιαγωγείου Ληξουρίου. Στο πλαίσιο του σημαντικού κοινωνικού προγράμματος που εστιάζει στη φροντίδα και στήριξη των παιδιών και των νέων, ο Όμιλος FOURLIS προχώρησε στη διαμόρφωση μίας βιβλιοθήκης στο χωριό Κρανιές Γρεβενών σε συνεργασία με το Δίκτυο Journalists Act, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης του προγράμματος στήριξης βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων στην Ελλάδα. Και το πρώτο εξάμηνο του 2014, συνεχίστηκε και η συνεργασία της HOUSEMARKET (Καταστήματα ΙΚΕΑ) με τον Οργανισμό ΜΠΟΡΟΥΜΕ, μέσω του οποίου η HOUSEMARKET (Καταστήματα IKEA) διαθέτει καθημερινά τα γεύματα που δεν καταναλώνονται στα εστιατόρια των καταστημάτων της σε Ιδρύματα και Οργανισμούς για τη σίτιση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη, στην Ελλάδα. Η HOUSEMARKET (Καταστήματα ΙΚΕΑ) συμμετείχε με τη δική της ομάδα IKEA RUNNING TEAM, στον 9 ο Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα αποτελούνταν από 844 δρομείς, εργαζόμενους και πελάτες, και μέσω της συμμετοχής της η HOUSEMARKET (Καταστήματα ΙΚΕΑ) στήριξε τον Σύλλογο Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ Παράρτημα Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, η HOUSEMARKET (Καταστήματα ΙΚΕΑ) συνέχισε να φιλοξενεί μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στους χώρους των καταστημάτων της, όπως η ΦΡΟΝΤΙΔΑ και η περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ. Η INTERSPORT υλοποίησε τον Εικαστικό Διαγωνισμό ΕΚΦΡΑΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, στα πλαίσια του οποίου τα τρία πρώτα νικητήρια σχέδια έγιναν μπλουζάκια, τα οποία διατίθενται στα καταστήματά της και μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις τους θα διατεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS. Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΝΙΚΕ, προχώρησε σε δωρεά εμφανίσεων της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, σε παιδιά και ενήλικες σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως κάθε χρόνο, πολλοί φορείς επωφελήθηκαν εκπτώσεων για αγορές προϊόντων από τις εταιρείες του Ομίλου FOURLIS. Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου FOURLIS συνεχίστηκαν τα προγράμματα ανακύκλωσης και energy saving, ενώ η HOUSEMARKET (Καταστήματα ΙΚΕΑ) διατήρησε τα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που έχει τοποθετήσει σε Αιγάλεω και Πειραιά. Η TRADE LOGISTICS, η καινοτόμος αυτοματοποιημένη αποθήκη και πρωτοπόρος στον τομέα των Logistics, προχώρησε στη μέτρηση του ανθρακικού της αποτυπώματος για τα έτη 2012 και 2013, με Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

16 στόχο την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για τη μείωσή του με σημείο αναφοράς τα αποτελέσματα του Παράλληλα, εξακολούθησε η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις της TRADE LOGISTICS, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2013, με μέση δυνατότητα παραγωγής τις MWh / έτος. Τον Ιούνιο 2014, εκδόθηκε ο Κοινωνικός Απολογισμός 2013, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το βασικό επίπεδο ( core ) της πιο πρόσφατης έκδοσης G4 των διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI (Global Reporting Initiative). Πρόκειται για τον πέμπτο Απολογισμό που εκδίδει η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας από την έναρξη της λειτουργίας της (www.fourlis.gr). 9. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 16 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 30/6/ Απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου την 30/6/2014 είναι άτομα (3.505 την 30/6/2013). Αντίστοιχα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας την 30/6/2014 είναι 75 άτομα (65 την 30/6/2013). 11. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης Οι συναλλαγές και αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης αναφέρονται αναλυτικά στη Σημείωση 16 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 30/6/ Ίδιες μετοχές Η Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων Εταιρείας FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε την 15/6/2012, ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, μέχρι του αριθμού των μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, ήτοι έως την 15/6/2014, με κατώτατο όριο απόκτησης τα πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δεκαπέντε (15,00) ευρώ ανά μετοχή. Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, η Εταιρεία το διάστημα από 15/6/2012 έως την 15/6/2014 δεν προέβη σε καμία αγορά ιδίων μετοχών. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

17 13. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 Στις 25 Αυγούστου 2014, ο Όμιλος FOURLIS ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε να αποεπενδύσει από τη δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών η οποία πραγματοποιείται από τη θυγατρική του FOURLIS TRADE, εντός του Τη διανομή και εμπορία των προϊόντων Liebherr, Korting, Brandt, ΜΑΒΕ καθώς και των απορροφητήρων FOURLIS, αναλαμβάνει η εταιρεία IDEAL. Με την εξέλιξη αυτή ο Όμιλος επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στο χώρο λιανικής, με την ανάπτυξη των καταστημάτων ΙΚΕΑ και INTERSPORT. Η FOURLIS TRADE την περίοδο 1/1-30/6/2014 αντιπροσωπεύει περίπου το 3,7% των ενοποιημένων πωλήσεων του Ομίλου με αρνητικά κέρδη πρo φόρων. Συνεπώς, η απο-επένδυση από τη δραστηριότητα αυτή δεν επηρεάζει ουσιωδώς την ομαλή πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του α εξαμήνου 2014, οι Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων και η Έκθεση Επισκόπησης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου: Μαρούσι, 26/8/2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

18 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1 30/6/2014 της Εταιρείας και του Ομίλου, που παρατίθενται στις σελίδες 21 έως 49, συντάχθηκαν σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ 34) περί Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26/8/2014 και υπογράφονται από τους: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Στ. Φουρλής ΑΤ/ Σ Απόστολος Δημ. Πεταλάς ΑΤ/ ΑΚ Η Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ελέγχου Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Μαρία Ιωαν. Θεοδουλίδου ΑΤ/Τ Σωτήριος Ιωαν. Μήτρου ΑΤ/ ΑI ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΗΣ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

19 EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.. 11 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Αθήνα Τηλ.: Φαξ: ey.com Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρείας «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/

20 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

FOURLIS 01 ΕΔΡΑ. (Σύμφωνα

FOURLIS 01 ΕΔΡΑ. (Σύμφωνα FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/ 01 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/ 1/2011 έως 30/ 9/2011 (Σύμφωνα α με το Ν..3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Χρήσης 2011

Απολογισμός Χρήσης 2011 Απολογισμός Χρήσης 2011 2 åòéåøþíåîá ðïìïçéóíïà ªèíáîôéëÀ ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 6 KìÀäï éáîéëü Ãéëéáëïà êïðìéóíïà (¹º ) 8 ºìÀäï éáîéëü õìèôéëñî éäñî (Intersport) 12 ºìÀäï éáîéëü éäñî ÁåáîéëÜ»Þäá (New Look)

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 9988/06/Β/86/21 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 με βάση το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 31 2015 (Ν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 (Ν. 3556/2007, άρθρο 6) ΜΑΪΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα