Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές 2.1. Εισαγωγή 2.2. Υπεύθυνοι σύνταξης 2.3. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 2.4. Φορολογικός Έλεγχος 2.5. Πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Πληροφορίες σχετικά µε τα ικαιώµατα των Μετόχων και τα Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία ανά Μετοχή 3.3. ικαιώµατα Μετόχων 3.4. Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής 3.5. ηµόσιες Προσφορές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Πληροφορίες για την Εταιρεία και το Κεφάλαιό της Γενικές Πληροφορίες Επωνυµία, εταιρική έδρα της Εταιρείας Σκοπός της Εταιρείας Ιστορικό του Οµίλου Σύνταξη Εσωτ. Κανονισµού Λειτουργίας & Εργασίας Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το κεφάλαιο της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο και αριθµός µετοχών Πληροφορίες για το ΜΟ της 11/10/2000 Πληροφορίες για την τελευταία Χρήση Αντληθέντων Κεφαλ. Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την τελευταία τριετία Καταστατικοί όροι µεταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Ίδια κεφάλαια και Λογιστική αξία µετοχής της Εταιρείας Ενοποιηµένα Ίδια κεφάλαια και λογιστική αξία µετοχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Πληροφορίες για τις ραστηριότητες της Εταιρείας Κύριες ραστηριότητες της Εταιρείας Εισαγωγή Κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανά δραστηριότητα µερίδια αγοράς και γεωγραφική θέση Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά δραστηριότητα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά δραστηριότητα Οµίλου Μερίδια κατηγοριών Εξέλιξη πωλήσεων λιανικής ανά γεωγραφική θέση Οµίλου ίκτυο Πωλήσεων της Εταιρείας και του Οµίλου ίκτυο Πωλήσεων έως τη χρήση 2004/2005 ( ) ιεύρυνση του ικτύου Πωλήσεων για τη χρήση 2005/

3 Εµπορικά Σήµατα ραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ικαστικές διαφορές Εταιρείας Επισήµανση Προσωπικό της Εταιρείας Ανθρώπινο υναµικό Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Πάγια περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας Πάγια περιουσιακά Στοιχεία Λοιπός πάγιος εξοπλισµός ιδιοκτησίας της Εταιρείας Κτιριακές βελτιώσεις λοιπων χώρων πώλησης Επενδύσεις Τελευταίας Τριετίας Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Στοιχείων Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εµπράγµατες Ασφάλειες παγίων περιουσιακών στοιχείων Προσηµειώσεις-Υποθήκες της Εταιρείας Προσηµειώσεις-Υποθήκες της θυγατρικής Επενδυτική πολιτική Σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Πληροφορίες σχετικά µε τα Αποτελέσµατα και την Οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας 6.1. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείας Οικονοµικά στοιχεία τελευταίας τριετίας Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεων τελευταίας τριετίας Στοιχεία Ισολογισµών τελευταίας τριετίας Πίνακας ιάθεσης κερδών Αναµόρφωση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά στοιχεία τελευταίας τριετίας Εταιρείες που περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Στοιχεία Ενοποιηµένων Ισολογισµών Αναµόρφωση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) Μερισµατική Πολιτική Ταµειακές Ροές Της Εταιρείας Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 6.2. Συµµετοχές της Εταιρείας 6.3. Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εκδότρια Εταιρεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Πληροφορίες σχετικές µε τη ιοίκηση, τη ιεύθυνση και την εποπτεία της Εταιρείας ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Εκπροσώπηση της Εταιρείας ιεύθυνση Εργασιών της Εταιρείας Κατάσταση προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συµµετοχές Μελών.Σ. και των Κύριων Μετοχών σε άλλες εταιρείες Συµφέροντα των διευθυνόντων της Εταιρείας Αµοιβές Μελών.Σ. Εταιρείας Μέτοχοι

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Τρέχουσες Εξελίξεις-Στόχοι & Προοπτικές της Εταιρεία Τρέχουσες Εξελίξεις Στόχοι & Προοπτικές της Εταιρείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

5 Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της JUMBΟ Α.Ε.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις επτά (7) του µηνός εκεµβρίου του έτους 2005, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 16:00, µετά από σχετική ειδική έγκριση της αρµόδιας ιεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής: Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης από µέχρι , ήτοι του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσης και του Προσαρτήµατος µαζί µε τη σχετική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επ αυτών. 2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων της κλειόµενης 18ης εταιρικής χρήσης από έως και διανοµή µερίσµατος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιηµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από µέχρι , ήτοι του 7ου Ενοποιηµένου Ισολογισµού και του Ενοποιηµένου Προσαρτήµατος µαζί µε τη σχετική Ενοποιηµένη Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επ αυτών. 4. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζηµίωση για τα πεπραγµένα της 18ης εταιρικής χρήσης από µέχρι Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από µέχρι και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 6. Οριστική έγκριση αµοιβών ορισµένων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την 18η εταιρική χρήση από µέχρι Προέγκριση αµοιβών ορισµένων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για την 19η εταιρική χρήση από µέχρι Εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 9. ιάφορες ανακοινώσεις. Ενηµέρωση µετόχων. Άλλα θέµατα. Όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει µέσω του χειριστή τους στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσµευσης µετοχών, την οποία, µαζί µε τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν µέχρι και την στο Ταµείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τµήµατος µετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου). Γλυφάδα, 4 Νοεµβρίου 2005 Το ιοικητικό Συµβούλιο 4

6 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1. Οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας Συνοπτικά Οικονοµικά στοιχεία (χιλ. ευρώ) 2002/2003 % πωλ 2003/2004 % πωλ 2004/2005 % πωλ Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σης ,20% ,25% ,98% Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Εξοδα διοίκησης-διάθεσης (1) ,14% ,08% ,22% Έκτακτα & Ανόργανα αποτελέσµατα Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων ,43% ,22% ,73% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων ,00% ,55% ,84% Κέρδη προ φόρων ,52% ,90% ,55% Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ (2) Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές.σ (2) και φόρους φορ/κού ελέγχου (3) Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ (2) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ (2) και φόρους φορ/κού ελέγχου (3) που αναλογούν Καθαρά Κέρδη προς διάθεση Μερίσµατα Υπόλοιπο Κερδών εις νέον Ενσώµατα πάγια Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων Σηµειώσεις: Tυχόν µικρές διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Παρατηρήσεις: (1) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους έχουν προηγουµένως αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από τα έξοδα ιοίκησης ιάθεσης. (2) Οι αµοιβές.σ έχουν ενσωµατωθεί στο λειτουργικό κόστος και ουδεµία διανοµή έχει γίνει κατά τη διάθεση των κερδών στις ανωτέρω τριετίες. (3) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται, στον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης την οποία επιβάρυναν. 5

7 1.2. Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου JUMBO Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά στοιχεία (χιλ. ευρώ) 2002/2003 % πωλ 2003/2004 % πωλ 2004/2005 % πωλ Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) Μικτά Αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σης ,91% ,94% ,73% Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Εξοδα διοίκησης-διάθεσης (1) ,14% ,77% ,87% Έκτακτα & Ανόργανα αποτελέσµατα Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων ,14% ,22% ,85% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων ,30% ,31% ,82% Κέρδη προ φόρων ,84% ,53% ,44% Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ (2) Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές.σ (2) και φόρους φορ/κού ελέγχου (3) ικαιώµατα µειοψηφίας Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου µετά από φόρους, αµοιβές.σ (2) και φόρους φορ/κού ελέγχου (3) Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ (2) Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ (2) και φόρους φορ/κού ελέγχου (3) που αναλογούν Ενσώµατα πάγια Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστα ενσώµατα πάγια Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων Σηµειώσεις: Tυχόν µικρές διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Παρατηρήσεις: (1) Για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστους έχουν προηγουµένως αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από τα έξοδα ιοίκησης ιάθεσης. (2) Οι αµοιβές.σ έχουν ενσωµατωθεί στο λειτουργικό κόστος και ουδεµία διανοµή έχει γίνει κατά τη διάθεση των κερδών στις ανωτέρω τριετίες. (3) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται, στον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της χρήσης την οποία επιβάρυναν. 6

8 1.3. Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Η Εταιρεία µε στόχο την πλήρη υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης από την , ήδη έχει αναπτύξει και εκτελεί ένα εκτενές πρόγραµµα το οποίο σήµερα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και το οποίο περιλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές εργασίες.! Εκπαίδευση του προσωπικού των Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου.! Ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος που επιτρέπει την άµεση κατάρτιση αξιόπιστης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η οµαλή µετάβαση στα νέα πρότυπα.! Μετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα ΠΧΠ. Οι πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις εναρµονισµένες µε τα ΠΧΠ θα καταρτιστούν για την διαχειριστική χρήση του Οµίλου µας 2005/2006, µε συγκριτική πληροφόρηση την προηγούµενη διαχειριστική χρήση 2004/2005, σύµφωνα µε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης». Με βάση τα παραπάνω έχουν ήδη καταρτιστεί : # Ισολογισµός έναρξης ΠΧΠ µε ηµεροµηνία και, # Ισολογισµός και κατάσταση αποτελεσµάτων για τη χρήση 2004/2005 ( ). Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται κατωτέρω τα βασικά µεγέθη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου µε βάση τα ΠΧΠ, τα οποία έχουν ως εξής : Συνοπτικά Οικονοµικά στοιχεία µε IFRS της Εταιρείας και του Οµίλου. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (χιλ. ευρώ) 2004/ / / /2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Λοιπά Μακροπρόθεσµα Στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά και Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (χιλ. ευρώ) 2004/ / Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λειτουργικά Έσοδα Λειτουργικά Έξοδα Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα Κέρδος πρό φόρων Φόροι Κέρδος µετά φόρων Σηµειώσεις: Tυχόν µικρές διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης η καθαρή θέση τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου εµφανίζεται σηµαντικά βελτιωµένη στη χρήση 2004/2005 που έληξε στις 30/6/2005, σε σχέση µε αυτή που σχηµατίστηκε βάση τις ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ειδικότερα: Η Εταιρεία Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαµορφώνονται στα ευρώ έναντι αυτών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων πού είναι ευρώ, ήτοι θετική διαφορά προσαρµογής ποσό ευρώ Το Ενεργητικό της Εταιρείας διαµορφώνεται στα ευρώ έναντι αυτών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων πού είναι ευρώ ήτοι θετική διαφορά προσαρµογής ποσό ευρώ Σηµαντικά βελτιωµένη εµφανίζεται και η κερδοφορία της χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα ευρώ έναντι αυτών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων πού είναι ευρώ ήτοι θετική διαφορά προσαρµογής στην κερδοφορία ποσό ευρώ Η θετική διαφορά προσαρµογής στα Κέρδη µετά από φόρους, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ευρώ σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έναντι ευρώ µε βάση τα ΕΛΠ). Ο Όµιλος Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου διαµορφώνονται στα ευρώ έναντι αυτών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων πού είναι ευρώ, ήτοι θετική διαφορά προσαρµογής ποσό ευρώ Το Ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώνεται στα ευρώ έναντι αυτών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων πού είναι ευρώ ήτοι θετική διαφορά προσαρµογής ποσό ευρώ Σηµαντικά βελτιωµένη εµφανίζεται και η κερδοφορία της χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα ευρώ έναντι αυτών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων πού είναι ευρώ ήτοι θετική διαφορά προσαρµογής στην κερδοφορία ποσό ευρώ Η θετική διαφορά προσαρµογής στα Κέρδη µετά από φόρους, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ευρώ σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, έναντι ευρώ µε βάση τα ΕΛΠ). 8

10 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας 2.1. Εισαγωγή Το παρόν Ετήσιο ελτίo εκδίδεται µε σκοπό την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση των µετόχων, των επενδυτών και των συµβούλων επί των επενδύσεών τους γενικότερα και περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων χρήσεως 2004/2005 και των προοπτικών της «Jumbo Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» (εφεξής η Εταιρεία ). Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αρ. 5/204/ (ΦΕΚ 1487/ ) και του Π.. 348/ Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. : Ευάγγελος Απόστολος Βακάκης: Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, Κύπρου 9 & Ύδρας, Τ.Κ Μοσχάτο Αττικής, τηλ Καλλιόπη Βερναδάκη: Οικονοµική ιευθύντρια και Εντεταλµένη Σύµβουλος της Εταιρείας, Κύπρου 9 & Ύδρας, Τ.Κ Μοσχάτο Αττικής, τηλ Ε-mail: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή και παρουσιάζονται όπως ήταν διαµορφωµένα µέχρι την 30/6/2005, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράληψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. γ. Σε βάρος της Εταιρείας και της εταιρείας που ελέγχεται µετοχικά από αυτήν, δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση και στην περιουσιακή τους διάρθρωση, πλην όσων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα και στο κεφ.5.4. του παρόντος Ετήσιου ελτίου Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τον έλεγχο των Οικονοµικών καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τις εταιρικές χρήσεις 2002/2003, 2003/2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. εληγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ , Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, Τ.Κ , τηλ ) που ανήκει στην εταιρεία Grant Thornton S.A. Τον έλεγχο των Οικονοµικών καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2004/2005, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ , Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, Αθήνα, Τ.Κ , τηλ ) που ανήκει στην ιδία εταιρεία Grant Thornton S.A. Τα οικονοµικά στοιχεία και αποτελέσµατα της Εταιρείας εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή. Επιπρόσθετα οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Γεώργιος εληγιάννης και Βασίλειος Καζάς 9

11 αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν διαφωνίες µεταξύ αυτών και της διοίκησης της Εταιρείας επί λογιστικών χειρισµών και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι πλήρες και αξιόπιστο. Η θυγατρική εταιρεία «Jumbo Trading Ltd» παρακολουθείται και ελέγχεται από την εταιρεία εγκεκριµένων λογιστών Price Waterhouse Coopers στην Κύπρο. Οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2002/2003, 2003/2004 και 2004/2005 παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων των αντιστοίχων χρήσεων Φορολογικός Έλεγχος Εταιρείας: Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη διαχειριστική χρήση της 30/6/2003. Ειδικότερα: Στις οριστικοποίησε τις φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000/2001, 2001/2002 και 2002/2003, κατόπιν της διενέργειας τακτικού φορολογικού ελέγχου από το ΕΘ.Ε.Κ. Αθηνών. Σύµφωνα µε τα οριστικά φύλλα ελέγχου προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου, οι οποίες και βεβαιώθηκαν, συνολικού ποσού Το ποσό αυτό, µετά την απόφαση της ιοίκησης της Εταιρείας, να καταβληθεί εφ άπαξ, µειώθηκε κατά 5%, ήτοι οριστικό ποσό διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων ,00, το οποίο επηρέασε τα Καθαρά Κέρδη προς ιάθεση και την Καθαρή Θέση της Θυγατρικής: Η θυγατρική εταιρεία «Jumbo Trading Ltd» έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι το ηµερολογιακό έτος 2000 (31/12/2000). Με βάση την βεβαίωση ελέγχου υπ αριθµ. C34/ του Υπουργείου Οικονοµικών της Κυπριακής ηµοκρατίας (τµήµα Εσωτερικών Προσόδων) δεν προέκυψαν για την εταιρεία πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις και πρόστιµα Πληροφορίες Το Ετήσιο ελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και πάντως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου ελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι µέτοχοι ή οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρείας Κύπρου 9 & Ύδρας, Τ.Κ Μοσχάτο Αττικής, τηλ (διδα Παπαευαγγέλου Κατερίνα, Υπεύθυνη Τµήµατος Εξυπηρέτησης Μετόχων). Ε-mail: Επίσης, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή το παρόν Ετήσιο ελτίο καθώς και άλλες πληροφορίες για την Εταιρεία. 10

12 3. Πληροφορίες σχετικά µε τα ικαιώµατα των Μετόχων και τα Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής 3.1. Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία εισήχθη στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α την 19η Ιουνίου Επίσης η Εταιρεία συµµετέχει στο δείκτη ΜΙD 40 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Στοιχεία ανά Μετοχή (7) Τα κέρδη ανά µετοχή για τις περιόδους 2002/2003, 2003/2004 και 2004/2005 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα : (ευρώ) 2002/ / /2005 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 0,77 0,99 1,28 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,69 0,88 1,19 Κέρδη Προ Φόρων 0,52 0,70 0,98 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ 0,35 0,49 0,63 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 0,35 0,48 0,63 Αναµορφωµένα Κέρδη Προ Φόρων 0,52 0,70 0,97 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ 0,34 0,48 0,62 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 0,34 0,48 0,62 Μέρισµα / Μετοχή 0,12 0,17 0,22 Σηµειώσεις: Τυχόν µικρές διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Παρατηρήσεις: (7) Στοιχεία ανά µετοχή µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών ικαιώµατα Μετόχων Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό αυτής, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας, είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του ν. 2396/96, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τους ν. 2533/97 και 2651/1998, οι µετοχές της Εταιρείας ετράπησαν σε άυλες καταχωρηθείσες ως εγγραφές στο ηλεκτρονικό αρχείο της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.». Η ενεργοποίηση των ανωτέρω διατάξεων νόµων για την αποϋλοποίηση έγινε µε την από απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η δε διαδικασία αποϋλοποίησης για την Εταιρεία άρχισε την και έληξε στις Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών, που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από κάθε µετοχή, παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 11

13 Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν µε οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην ελληνική νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Μέχρι δε τον καθορισµό αυτού αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετέχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να δεσµεύσει τις µετοχές του, µέσω των χειριστών ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εάν οι µετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για τη Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή οι τυχόν προβλεπόµενες από το νόµο ισοδύναµες βεβαιώσεις δέσµευσης των µετοχών, καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των µετόχων. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω δικαιούνται να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση, µόνο µετά από ειδική άδεια αυτής. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου: α) Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, για τα οποία πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, και β) Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, να ασκήσει τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 40ε του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον µέτοχο ή σε εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Τα µερίσµατα, που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) η Εταιρεία µας βαρύνεται µε συντελεστή φόρου 35% επί των φορολογητέων κερδών της πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Με την παραπάνω φορολόγηση εξαντλείται οποιαδήποτε υποχρέωση των µετόχων για τα λαµβανόµενα από αυτούς µερίσµατα. Τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Με βάση το Ν. 2789/2000 (άρθρα 26, παρ. 8), οι τόκοι του οµολογιακού δανείου υπόκεινται σήµερα σε φορολογία, ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%). Ο φόρος παρακρατείται από την Εταιρεία και αποδίδεται από αυτή. 12

14 1/7/2004 1/9/2004 1/11/2004 1/1/2005 1/3/2005 1/5/ Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία από έως : Μήνας Τιµή Κλεισίµατος Τέλους Μήνα ευρώ Μηνιαίος Όγκος Συν/γών σε τεµ. Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συν/γων Ευρώ Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συν/γών Κλάδου Λιανικού Εµπορίου ευρώ Συνολική Αξία Μηνιαίου Όγκου Συναλλ. Χ.Α.Α. ευρώ Ιούλιος , , , ,98 Αύγουστος 4, , , Σεπτέµβριος 4, , , ,16 Οκτώβριος 4, , , ,96 Νοέµβριος 5, , , ,91 εκέµβριος 5, , , ,76 Ιανουάριος , , , ,56 Φεβρουάριος 7, , , ,77 Μάρτιος 7, , , ,88 Απρίλιος 7, , , ,57 Μάιος 8, , , ,43 Ιούνιος 8, , , ,08 Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρείας για την περίοδο από έως σε νόµισµα ευρώ: 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ "JUMBO A.E." (01/07/ /06/2005) ΗΜΕΡΑ- ΜΗΝΑΣ- ΕΤΟΣ Η τιµή της µετοχής της Εταιρείας, στις , διαµορφώθηκε σε 8,52, αυξηµένη κατά ποσοστό 106,79% σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή κλεισίµατος στις που ήταν 4,12. 13

15 Το επόµενο διάγραµµα παρουσιάζει την εξέλιξη του όγκου τεµαχίων των µετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από έως τις : ΠΟΡΕΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (01/07/ /06/2005) , , , , ,00 0,00 ΗΜ ΕΡΑ-ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής της Εταιρείας, του Γενικού είκτη του Χ.Α.Α. και του είκτη Λιανικού Εµπορίου για την περίοδο από έως , οι οποίες έχουν µετατραπεί µε βάση το 100. JUMBO A.E. -ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α.- ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (01/07/ /06/2005) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 ΗΜ ΕΡΑ-ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ JUMBO A.E. ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α ηµόσιες Προσφορές Κατά την προηγούµενη χρήση 2003/2004 και συγκεκριµένα στις , το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είχε αποφασίσει την υποβολή Εκούσιας ηµόσιας Πρότασης µε βάση τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµούς 1997 και 2001, για την απόκτηση του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου και του 100% των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών ( ΑΜ) της θυγατρικής «JUMBO TRADING LTD προς 59 σεντ ΛΚ κάθε µετοχή και 6 σεντ ΛΚ κάθε ΑΜ. Μετά την επιτυχή δηµόσια πρόταση, εκδόθηκε: α) Η από απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, µε την οποία ανεστάλη η διαπραγµάτευση των τίτλων της θυγατρικής εταιρείας και β) Η από κοινή απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την οριστική διαγραφή τους, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κυπριακό Κανονισµό. Σήµερα, η Εταιρεία µας κατέχει το 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής «JUMBO TRADING LTD». 14

16 4. Πληροφορίες για την Εταιρεία και το Κεφάλαιό της 4.1. Γενικές Πληροφορίες Επωνυµία, εταιρική έδρα της Εταιρείας Η Aνώνυµη Eταιρεία µε την επωνυµία «Jumbo Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» είναι Ελληνική Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία και υπόκειται στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών. Η επωνυµία της Εταιρείας από τη σύσταση της ήταν «ΜΠΕΪΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε το διακριτικό τίτλο «Jumbo». Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 29/03/2000, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµό Κ2-4256/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε., τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Καταστατικού της και εφεξής η νέα επωνυµία αυτής είναι «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ ο διακριτικός τίτλος της παραµένει «Jumbo». Ο διακριτικός αυτός τίτλος είναι κατοχυρωµένος τόσο στο καταστατικό της Εταιρείας, όσο και στο Τµήµα Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης ως οµώνυµο σήµα προϊόντων και υπηρεσιών «Jumbo», µε αριθµό και µε αρχική διάρκεια προστασίας µέχρι 5/6/2005, η οποία παρατάθηκε, κατόπιν της µε αρ.πρωτ /2004 αιτήσεως της Εταιρείας, για µια νέα δεκαετία, δηλαδή µέχρι 5/6/2015. Η καταστατική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Γλυφάδας, στην οδό Αγγέλου (πρώην Ιωάννου) Μεταξά αρ. 11, ενώ η διοικητική έδρα της βρίσκεται στον ήµο Μοσχάτου Αττικής, οδός Κύπρου 9 & Ύδρας Τ.Κ , τηλ Ιδρύθηκε το έτος 1986 (µε αριθµό Φ.Ε.Κ. 3234/ ), ενώ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο χώρο του λιανικού εµπορίου την 3 η Νοεµβρίου του Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε τριάντα (30) χρόνια και λήγει το έτος Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως, µε Αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 και εφαρµόζει τις αρχές και κανόνες του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Η Εταιρεία από το 1997 αποτελεί εισηγµένη Εταιρεία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Σκοπός της Εταιρείας Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της και µετά την τροποποίηση αυτού µε την από 10/11/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 8454/ ΤΑΕ & ΕΠΕ), σκοπός της Εταιρείας, είναι: 1. Η παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία παιχνιδιών, παιδικών αµαξωµάτων, επίπλων, βρεφικών ενδυµάτων, βρεφικών ειδών και διαφόρων παρακολουθηµάτων και γενικά εµπορευµάτων για βρέφη, νήπια και παιδιά. 2. Η εισαγωγή και εµπορία ειδών βιοτεχνίας και βιοµηχανίας γενικά, όπως ενδεικτικά επίπλων, σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, καλλυντικών, υαλικών, τουριστικών ειδών, βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστηµάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου (βινυλίου, compact disk, cd-rom, dvd κλπ.), ειδών δώρων, διακόσµησης, στολισµού, γραφείου και οικιακής χρήσης, µικροαντικειµένων από οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), διαφηµιστικού υλικού, πλαστικών και συναφών ειδών. 3. Η εισαγωγή και εµπορία ειδών νεωτερισµού κάθε φύσης και ειδικότερα ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερµατίνων ειδών, αθλητικών ειδών, οργάνων αθλητισµού και γυµναστικής και λοιπών παρακολουθηµάτων και αξεσουάρ αυτών, καθώς και των πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά δηλαδή υφασµάτων, δερµάτων κλπ. 15

17 4. Η εµπορία τυποποιηµένων τροφίµων, ποτών, γλυκών, παγωτών, ζαχαρωδών προϊόντων και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γενικά διατροφής, καθώς και η εµπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας προοριζοµένων για παραγωγή και συσκευασία βιοµηχανικών προϊόντων πάσης φύσης. 5. Η εκµετάλλευση επιχειρήσεων σνακ-µπαρ, καφενείου-εστιατορίου, που θα λειτουργούν σε χώρους εµπορικών κέντρων, εντός ή πλησίον των καταστηµάτων της Εταιρείας. 6. Η µίσθωση και αγορά ακινήτων για περαιτέρω εκµετάλλευση, όπως ιδίως µε ανοικοδόµηση, σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, πώληση, εκµίσθωση, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίησή τους µε σκοπό το κέρδος. 7. Η εκπόνηση µελετών και η παροχή συµβουλών µε τη µορφή συστήµατος δικαιόχρησης (Franchising), σε επιχειρήσεις επί θεµάτων οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης εµπορίου, ανάπτυξης και µεταφοράς τεχνολογίας. 8. Η άσκηση εµπορίας και η ενέργεια εµπορικών πράξεων στον τοµέα των εισαγωγώνεξαγωγών και των αντιπροσωπειών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εµπορεύονται τεχνογνωσία (know- how), τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισµό. 9. Η συµµετοχή της Εταιρείας σε υφιστάµενες ή συσταθησόµενες επιχειρήσεις µε το ίδιο ή παρεµφερές ή και διαφορετικό αντικείµενο εργασιών, όπως και γενικά η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις µε οποιαδήποτε νοµική µορφή Ιστορικό του Οµίλου Ιστορικό της Εταιρείας: Οι κυριότεροι σταθµοί στην εξέλιξη της Εταιρείας ανά οικονοµικές χρήσεις, είναι οι εξής : 1986/ /86 11/86 Ίδρυση της Εταιρείας µε αντικείµενο την πώληση παιχνιδιών. Το πρώτο (µισθωµένο) κατάστηµα στην Γλυφάδα. 1988/1989 έως 1991/ /89 10/90 10/91 10/91 Το δεύτερο (µισθωµένο) κατάστηµα στο Ψυχικό. Αγορά τµήµατος καταστήµατος τ.µ. 220,50 στο Ψυχικό. Το τρίτο (µισθωµένο) κατάστηµα στο Χολαργό. Το τέταρτο (µισθωµένο) κατάστηµα στον Πειραιά. 1994/ /94 07/95 07/95 07/95 Εξαγορά πλειοψηφίας των µετοχών της Εταιρείας από τον κ. Βακάκη και απορρόφηση από την Εταιρεία τριών συναφών εταιρειών (Μαµούθ Α.Ε., Πάνθηρ Α.Ε.Ε.Ε., Πρίµο Α.Ε.Β.Ε.), µε ενσωµάτωση στο δίκτυο λιανικής τριών καταστηµάτων. Ενσωµάτωση της χονδρικής (Πρίµο Α.Ε.Β.Ε.). Το πέµπτο (µισθωµένο) κατάστηµα στον Ταύρο. Το έκτο (µισθωµένο) κατάστηµα στην Ν.Ερυθραία. Το έβδοµο (µισθωµένο) κατάστηµα στο Παγκράτι. 1995/ /95 10/ / /96 04/97 06/97 Η πρώτη κεντρική αποθήκη τ.µ. στη Νίκαια. Το όγδοο (µισθωµένο) κατάστηµα στη Νίκαια. Το ένατο (ιδιόκτητο) κατάστηµα στη Βάρη. Το δέκατο (µισθωµένο) κατάστηµα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. (688,5 εκατ. δρχ.). 16

18 1997/ /97 12/97 12/97 04/ / /98 09/98 10/98 10/98 12/98 02/99 04/99 04/99 06/ / /99 09/99 10/99 11/99 11/99 11/99 11/99 03/00 04/00 04/ / /00 07/00 08/00 Το ενδέκατο (µισθωµένο) κατάστηµα στην Πάτρα. Το δωδέκατο (µισθωµένο) κατάστηµα στον Σείριο. Αγορά τµήµατος του καταστήµατος στη Νέα Ερυθραία 265 τ.µ.. Η δεύτερη (µισθωµένη) αποθήκη στα Οινόφυτα επιφανείας τ.µ. Το δέκατο τρίτο (µισθωµένο) κατάστηµα στον Κολωνό. Αγορά οικοπέδου και κτισµάτων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχ. Κεφ. της Εταιρείας µε έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών. Έσοδα έκδοσης (δρχ. 1,2 δις). Εξαγορά οµοειδούς κυπριακής επιχείρησης µε την επωνυµία «Jumbo Trading Ltd» πρώην «Jumbo Investments Ltd». Το δέκατο τέταρτο (ιδιόκτητο) κατάστηµα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύναψη κοινοπρακτικού δανείου σε EURO µέσω της τράπεζας Societe Generale Λονδίνου και άλλων τραπεζών, (δρχ. 5 δις). ωρεάν µετοχές 2/10 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και έκδοση νέων µετοχών. Αγορά του µισθωµένου καταστήµατος στο Παγκράτι τ.µ. Αγορά εκτάσεως 35 στρεµµάτων µε τ.µ. κτίσµατα στη Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Το δέκατο πέµπτο (µισθωµένο) κατάστηµα στην Καλαµάτα. Η τρίτη µισθωµένη αποθήκη στα Καµίνια Πειραιά τ.µ. Το δέκατο έκτο (µισθωµένο) κατάστηµα στην Παιανία τ.µ. Το δέκατο έβδοµο (µισθωµένο) κατάστηµα στα Καµίνια Πειραιά. Αγορά ποσοστού 22% οικοπέδου τ.µ. στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης, από κοινού µε την εταιρεία ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ποσοστό 28% και την εταιρεία ΓΕΚΑ Α.Ε. ποσοστό 50%. Oνοµαστικοποίηση µετοχών. Split 1/1 µε έκδοση νέων µετοχών. Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2/10 µετοχές προς δρχ. η µία µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών. Έσοδα έκδοσης (5,2 δις. δρχ.) Αλλαγή επωνυµίας της Εταιρείας από «Μπέϊµπυ Λαντ Παιχνίδια Α.Ε.» σε «JUMBO Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Jumbo». Αύξηση Μ.Κ. µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών α) αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ.100 σε δρχ. 200 και β) έκδοση νέων δωρεάν µετοχών σε αναλογία 1/1. Καταστροφική πυρκαγιά από άγνωστη αιτία στις αποθήκες και στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της Εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής επί της Λεωφ. Θηβών, αρ Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της Εταιρείας. Προσωρινή στέγαση, των κεντρικών γραφείων διοίκησης: α) στην Κηφισίας αρ. 90 (07-11/2000) β) στην Άνοιξη Αττικής ( ). Αγορά ακινήτου τ.µ. στην Άνοιξη Αττικής 17

19 08/00 10/00 10/00 12/00 12/00 01/01 03/ / /01 07/01 09/01 09/01 09/01 09/01 09/01 10/01 10/01 12/01 12/01 12/01 03/02 05/02 06/02 Το δέκατο όγδοο (µισθωµένο) υπερκατάστηµα στα Βριλήσσια Αττικής. Αγορά οικοπέδου τ.µ. και επ αυτού ακινήτων τ.µ. για χρήση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων στον Αυλώνα Αττικής. Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου (Μ.Ο..), τετραετούς διάρκειας, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ παλαιών µετοχών. Εκδόθηκαν οµολογίες, ονοµαστικής αξίας δρχ και τιµή διάθεσης δρχ δρχ Ανάδοχος Τράπεζα Societe Generale. Αγορά έκτασης επιφανείας τ.µ. περίπου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας για ανέγερση των κεντρικών αποθηκευτικών χώρων της Εταιρείας. Το δέκατο ένατο (ιδιόκτητο) κατάστηµα στη Ν. Ευκαρπία Θεσ/νίκης. Σύνταξη εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Εταιρείας. Υπογραφή συµφωνίας συνεργασίας µε την εταιρεία «Αφοί Βερόπουλοι ΑΒΕΕ» για δηµιουργία νέου καταστήµατος στο Αγρίνιο. Στέγαση των κεντρικών γραφείων διοίκησης και λοιπών υπηρεσιών στο διατηρητέο ακίνητο στο Μοσχάτο Αττικής, τ.µ. Το εικοστό ( ιδιόκτητο) κατάστηµα στην Άνοιξη Αττικής Λειτουργία των κεντρικών αποθηκών στεγασµένης επιφάνειας τ.µ. περίπου και κατασκευή συµπληρωµατικού αποθηκευτικού χώρου τ.µ. περίπου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, Το εικοστό πρώτο ( ιδιόκτητο) υπερκατάστηµα στο Λιµάνι Θεσ/νίκης µετά την ολοκλήρωση ανέγερσης του εµπορικού κέντρου. Απόκτηση οριζόντιων ιδιοκτησιών τ.µ. και τ.µ. για πάρκινγκ. Αγορά (8) νέων οριζ. ιδιοκτησιών 654 τ.µ. στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης. Αγορά αγροτεµαχίου, στη Γιάννουλη Λάρισας, τ.µ. Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µε την εταιρεία «Sprider ΑΕ» και εκµίσθωσης χώρων ιδιοκτησίας της Εταιρείας στη Ν. Ευκαρπία. Αύξηση του Μ.Κ. κατά και µετατροπή αυτού σε ευρώ, µε αύξηση της Ο.Α. των µετοχών από 0,58694 σε 0,80. Το συνολικό Μ.Κ. ανήλθε σε ποσό διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,80 έκαστη. Κατακυρώθηκε στην Εταιρεία, µετά από διαγωνισµό ως πλειοδότρια, το δικαίωµα αποκλειστικής παραγωγής και εµπορίας της µασκότ κατηγορίας «παιχνίδι» για τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας Σύναψη και υπογραφή σύµβασης Κοινοπρακτικού ανείου, ύψους µε την Τράπεζα ΒΝΡ Paribas. Αγορά οικοπέδου τ.µ και κτισµάτων τ.µ. στη Ρόδο. Αγορά στα Ιωάννινα δύο (2) οριζόντιων ιδιοκτησιών τ.µ. επί οικοπέδου τ.µ. Το εικοστό δεύτερο (µισθωµένο) κατάστηµα στο Αγρίνιο. Οι εικοστές τρίτες (ιδιόκτητες) εγκ/σεις στη Λάρισα αγροτεµαχίου τ.µ τ.µ.επί Αγορά οικοπέδων, τ.µ., στο Αµυγδαλεώνα Καβάλας για ανέγερση κτιριακών εγκ/σεων τ.µ. 18

20 2002/ /02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 06/ / /03 07/03 08/03 10/03 12/03 12/03 12/03 01/04 02/04 02/04 02/04 02/04 03/04 03/04 Το εικοστό τέταρτο (ιδιόκτητο) κατάστηµα στα Ιωάννινα. Νέα συµπληρωµατική αποθήκη στα Οινόφυτα τ.µ. που µαζί µε τις άλλες 2, η στεγασµένη επιφάνεια αυτών φτάνει τα τ.µ.. Αγορά οικοπέδου τ.µ.στα Χανιά. Ανάθεση σε κατασκευαστική εταιρεία της ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων τ.µ. Σύναψη συµφωνητικού µίσθωσης ακινήτου στη Χαλκίδα τ.µ. για νέο κατάστηµα. Το εικοστό πέµπτο (ιδιόκτητο) κατάστηµα στην Καβάλα. Το εικοστό έκτο (ιδιόκτητο) κατάστηµα και αποθηκευτικοί στη Ρόδο. Άσκηση των δικαιωµάτων που της παρείχε η αύξηση του Μ.Κ. της θυγατρικής, στα πλαίσια της από 14/11/2002 Α Επαναληπτικής ΓΣ. Aγορά του ακινήτου που στεγάζεται το κατάστηµα στη Νίκαια (οικ ,07 τ.µ., κτιρ ,24 τ.µ.). Μεταστέγαση αποθηκών Καµινίων στον Αυλώνα και τέλος λειτουργίας του συστεγασµένου καταστήµατος. Το εικοστό έκτο (µισθωµένο) υπερκατάστηµα στη Χαλκίδα τ.µ Σύναψη Σύµβασης αγοραπωλησίας ακινήτων και Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης µε την Τράπεζα ΒΝΡ για ένα οικόπεδο ,19 τ.µ. µε τα επ αυτού κτίσµατα 8.971,93 τ.µ. στο οποίο στεγάζεται το κατ/µα της Πυλαίας στη Θεσ/νίκη. Η διάρκεια της σύµβασης είναι δέκα (10) έτη. Το εικοστό έβδοµο (ιδιόκτητο) βιοτεχνικό κτίριο επαγγελµατικού εργαστηρίου µε έκθεση και πρατήριο στα Χανιά επιφανείας τ.µ. Το εικοστό όγδοο (µισθωµένο) κατάστηµα στο Μαρούσι τ.µ. Το εικοστό ένατο (µισθωµένο) κατάστηµα στο Ίλιον τ.µ. Σύναψη ιδιωτ. Συµφ. µίσθωσης ακινήτου στη Αλεξανδρούπολη επιφανείας τ.µ Αγορά στην Καρδίτσα τριών αγρών συνολικής επιφάνειας τ.µ. και ανάθεση σε κατασκευαστική εταιρεία της ανέγερσης βιοτεχνικού κτιρίου τ.µ. περίπου. Παράταση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου (ΜΟ ) για 4 χρόνια και τροποποίηση των όρων του ( απόφαση της από ΓΣ των µετόχων της εταιρείας και της από απόφασης της ΓΣ των Οµολογιούχων). Παράταση, τροποποίηση και αναδιατύπωση των όρων της από Σύµβασης Κοινοπρακτικού ανείου ποσού 60 εκατ. για 5 χρόνια (αποφάσεις Σ & ). Έκδοση Κοινού Οµολογιακού ανείου ποσού 45 εκατ. ιοργανωτές αυτού η «EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «BNP Paribas» και τον ρόλο του Πληρεξουσίου Καταβολών και του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων ανέλαβε η Τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»(απόφαση της από ΓΣ των µετόχων της εταιρείας σε συνδυασµό µε την από απόφαση του Σ της εταιρείας). Το τριακοστό (µισθωµένο) κατάστηµα στην Αγία Παρασκευή Αττικής επιφανείας τ.µ. Σύναψη ιδιωτ. Συµφ. µίσθωσης ακινήτου στη Ν. Ιωνία επιφ τ.µ 19

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα