ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4654 Παρασκευή, 15 Μαρτίου Αριθμός 1366 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΠΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σε συνεδρία τους που έγινε στις 15/02/2013 αφού έλαβαν υπόψη:» Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(Ι)/2008). Τις διατάξεις των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νώμων του 2003 έως 2011, και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 13, εδάφια (3) και (4)- Την υπ' αριθμό 242/2008 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 18/08/2008, με την οποία καθόρισε ως Εξουσιοδοτημένους Εκδότες για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ττου παράγεται από ΑΠΕ το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες σιο Σύστημα Μεταφοράς και το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες στο Σύστημα Διανομής. Την Οδηγία 2009/28 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23 Π5 Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα το άρθρο 15, εδάφιο 4 όπου οι οριζόμενοι εκδότες Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης έχουν μη αλληλεπικαλυτπόμενες γεωγραφικές αρμοδιότητες και είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίου και εφοδιασμού. Το γεγονός όπ η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση της ΡΑΕΚ υπ' αριθμό 242/2008 δεν συνάδει με την πιο πάνω πρόνοια της Οδηγίας 2009/28, άρθρο 15, εδάφιο 4. ΑΠΟΦΆΣΙΣΑΝ όπως: Τερματίσουν την εξουσιοδότηση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής σύμφωνα με την οποία είχε καθοριστεί ως Εξουσιοδοτημένος Εκδότης για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες στο δίκτυο Διανομής, και Καθορίσουν το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ως Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Σύστημα Διανομής. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

2 ; Mill!:;Ltt;u: EELI itiibitliissr tit BLittLELirittruiLitiurtitiiiiMrriKcLiiitmrtuttiinrenMttKitM^ 840 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1367,. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΝΠΓΗ ' ' - "'"' " *'" ΚΥΠΡΙΑΚΗ fthmokpatla EYrLJi ΙΑΙΜ-Ι tnllin»ι lieu; μ»;, np*el «axp-imjiij :π- KivntpD kagmei'uc; mic EmacipnociQ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 1η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων 02/1 1/1/ /ΝΣΜ Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ως ο Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει τη πρώτη πρόσκληση προς τους εργοδότες για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας». Για την παρούσα πρόσκληση αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 5 Απριλίου 2013 στο Κέντρο Παραγωγικότητας. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να αρχίζει από τις 14/11/12, ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι ο αιτητής πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ και είχε υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Μσθητείας.Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Ειδικού Στόχου «Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης». Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου: Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσληψης μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ) από Εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα των μαθητευομένων και της παροχής σ' αυτούς επαγγελμαπκής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα συμφωνείται μεταξύ του Εργοδότη, του οικείου επιθεωρητή και του μαθητευομένου. Νοείται ότι για το σχολικό έτος οι πρόνοιες α) και γ) του Σχεδίου που αναφέρονται οτην πιο κάτω παράγραφο εφαρμόζονται και στους δευτεροετείς μαθητευομένους του Συστήματος Μαθητείας (ΣΜ) που τερματίζει τη λειτουργία του τον Ιούνιο του Η υλοποίηση του Σχεδίου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούνται οι αρχές της Ισότητας των δύο φύλων και της μη Διάκρισης (περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες) εξαιτίας φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού. Το Σχέδιο επιχορηγεί τους Εργοδότες που συμμετέχουν σ' αυτό με τρείς τρόπους: α) Με το 10% του μηνιαίου μισθού του στελέχους της επιχείρησης που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευομένου, με μέγιστο ύφος 171 μηνιαίως. Σε περίπτωση πρόσληψης πέραν του ενός μαθητευομένου από τον Ιδιο Εργοδότη, η οικονομική βοήθεια μπορεί να ανέλθει μέχρι 15% του μισθού του στελέχους, με μέγιστο ΰψος 257 μηνιαίως, Νοείται ότι σε περίπτωση πρόσληψης πέραν του ενός μαθητευομένου από τον ίδιο Εργοδότη με χρησιμοποίηση δεύτερου στελέχους ως εκπαιδευτή, το ποσό της επιδότησης ανέρχεται οτο 10% του μισθού του κάθε στελέχους. Σε περίπτωση που το στέλεχος της επιχείρησης που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευόμενου ανήκει στην κατηγορία του αυτοτελώς εργαζόμενου προσώπου τότε η επιχορήγηση θα γίνεται πάνω ατο ποσό των αποδοχών που καταβάλλει εισφορές (τεκμαρτές ή πραγματικές) οι οποίες καθορίζονται από την επαγγελματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται. β) Με ημερήσιο χορήγημα σε σχέση με το μισθό του μαθητευομένου για τις ημέρες φοίτησης του στην Τεχνική Σχολή ή στο ΚΕΠΑ ή/και σε άλλο χώρο λειτουργίας της ΝΣΜ, οτο επίπεδο του Κεντρικού Κορμού της ΝΣΜ (2 μέρες τη βδομάδα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς μαθητευομένους κσι 1 μέρα τη βδομάδα για τους τριτοετείς). Το ημερήσιο χορήγημα που αντιστοιχεί αε κάθε Ειδικότητα για το σχολικό έτος θα καταβάλλεται με βάση το Παρουσιολόγιο που τηρείται για το μαθητευόμενο στους πιο πάνω χώρους λειτουργίας της ΝΣΜ, στο επίπεδο του Κεντρικού Κορμού της ΝΣΜ, το οποίο υποβάλλεται στον ΦΔ κάθε μήνα και κοινοποιείται ατον εργοδότη. Σε περίπτωση απουσίας τΰυ μαθητευόμενου από τις διδακτικές περιόδους φοίτησης του που δεν οφείλεται σε πιστοποιημένη ασθένεια, θα αποκόπτεται το ποαό ανά διδακτική περίοδο που αντιστοιχεί οτο ημερήσιο χορήγημα της κόθε ειδικότητας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ γ) Με ολόκληρη τη συνεισφορά που βαραίνει τον Εργοδότη για την εισφορά του οτα διάφορα Ταμεία γισ το μαθητευόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρικό Ταμείο Ετήσιων Αδειών μετ' Απολαβών, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής οτο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες οι οποίοι προσλαμβάνουν μαθητευομένους της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα που οι μαθητευόμενοι έχουν επιλέξει και παρέχουν σ' αυτούς ικανοποιητική ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Προσφερόμενες Ειδικότητες: Για το τρέχον σχολικό έτος 2012/13 προσφέρεται οτο Κεντρικά Κορμό της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας μόνο 1 τμήμα Μηχανικής Αυτοκίνητων στην Α' Τεχνική Σχολή ς. Το ημερήσιο χορήγημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ειδικότητα είναι 35,20 ευρώ. Για το τρέχον οχολικό έτος /προσφέρονται για το Β Έτος στο Σύστημα Μαθητείας οι πιο κάτω ειδικότητες, ανά επαρχία. Ειδικότητα Λεμεοός Λάρνακα Πάφος Παραλίμνι Μηχανικής Αυτοκινήτων V γ Ηλεκτρολογίας Αυτοκινήτων Λ) Υδραυλικής/ Συγκολλητές/Εφαρμοοτές Αλουμινίων V V Ξυλουργικής/ Επιπλοποιίας Προϋπολογισμός Σχεδίου: Ο προϋπολογισμός της πρώτης πρόσκλησης για την περίοδο Νοεμβρίου Ιουλίου 2013 ανέρχεται στις Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο για την εφαρμογή του Σχεδίου ανέρχεται στα V Περίοδος Υποβολής Απήσεων: Για την σχολική χρονιά η περίοδος επιλέξιμοτητας των δαπανών μπορεί να αρχίζει από τις 14/11/12, νοουμένου ότι ο αιτητής πληρούσε τους όρους του Σχεδίου ΝΣΜ και είχε υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Μαθητείας μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 5 Απριλίου 2013 Έντυπα, Πληροφορίες και Επικοινωνία: Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε με απευθείας κατάθεση στο Αρχείο του ΚΕΠΑ κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών, είτε μέσω φαξ ( ), είτε μέσω του ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Διευθυντή, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας», Τ.Θ , 1679 (ή Λεωφ. Καλλιπόλεως 77,2100 Αγλαντζιά, ). Όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έντυπα αιτήσεων για το Σχέδιο περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος είναι διαθέσιμος σιο Κέντρο Παραγωγικότητας και στην ιστοσελίδα httpj'avww.mlsi.gov.cy/kepa Για πληροφορίες: Χαράλαμπος Σκαμπαλλής Τηλ.: 22Β06141, Αντρέας Πολυδώρου Τηλ.: 22S06192, gnv.cy Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται αττό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία

4 trttn [rtttfie-tbec ΕϊίΓΕΕ irihetricirrefl mrce-γ icrc tell.cc retpttiril tl.11 1 trtrerct-lctt-l b HriFriEtitr CI rfttltei-ri-t: Lf LFMrrFCntPLCrTL'llifLIHHIl-CPHIHl rril-lplsnrkiftri-l-rrl-ti-rliii ΙΕΓ11Ι H-ILiiriHrtll lebf [LlUfitl-lLtLLtintlth! B42 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απόφαοη ΕΠΑ 8/2Q13 Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 13(Ι)/2008) Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Kayak Software Corporation από την εταιρεία priceline.com Incorporated Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Κα. Λουκία Χριστοδσύλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 7 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 15 Νοεμβρίου 2012, από την εταιρεία priceline.com Incorporated (στο εξής η «priceline.com») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (ατο εξής ο «Νόμος ). Η εν λόγω κοινοποίηση άφορα την εξαγορά από την pricalina.com του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Kayak Software Corporation (στο εξής η "Kayak Software») μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Produce Merger Sub Incorporated (στο εξής η «Produce Merger»), η οποία τελεί υπό την αποκλειστική ιδιοκτησία της pricaline.com. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η pricbline.com που είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Πολιτεία του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών και δραστηριοποιείται στη παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, επιτρέποντας στους καταναλωτές να ερευνήσουν και να προβούν σε κρατήσεις ταξιδιών ανά το παγκόσμιο. Γνωστή και ως «the Pnceline Group», αποτελείται από τέσσερις κύριες εμπορικές επωνυμίες, την Booking.com, pnceline.com, Agoda.com και Rentaicars.com. Η Produce Merger που είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Πολιτεία του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εν λόγω εταιρεία είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της priceline.com Incorporated και ενεγράφη για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. Η Kayak Software που είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Πολιτεία του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στη διάθεση δωρεάν εργαλείων που σχετίζονται με ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω των παγκόσμιων ιστοσελίδων και κινητών εφαρμογών. Μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης ταξιδιών η συγκεκριμένη εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες της να συγκεντρώνουν με ευκολία τις πληροφορίες της κράτησης τους σε μία παρουσίαση. Η Υπηρεοία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 20/11/2012 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 30/11/2012 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 06/02/2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή οι συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7/02/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της. αφού αξιολόγηοε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας ημερομηνίας 08/11/2012, μεταξύ των Kayak Software, priceline.com και Produce Merger (στο εξής η «Συμφωνία»), Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Συμφωνία, η priceline.com μέσω της Produce Merger θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της Kayak Software. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1){β) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Kayak Software από την θυγατρική της priceline.coni, την Produce Merger Sub, Incorporated. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι για το έτος 2011 ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ρ rice Ι ine.com ανήλθε ora 3,129,030,000. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Kayak Software για το έτος 2011 ανήλθε στα [ J 1. Η Επιτροπή, περαιτέρω, διαπιστώνει ότι μόνο η priceline.com δραστηριοποιείται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το έτος 2011 της priceline.com ανήλθε στα [ f. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεαιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η priceline.com η οποία έχει τον έλεγχο της Produce Merger παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες επιτρέποντας στους καταναλωτές να ερευνήσουν και να προβούν σε κρατήσεις ταξιδιών ανά το παγκόσμιο. Η Kayak Software προσφέρει ως κύρια υπηρεσία ιστοσελίδα σύγκρισης ταξιδιών, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί τεχνικά ως μετασυγκριτική ερευνητική ιστοσελίδα, (meta-search site). Η Επιτροπή, αντλώντας καθοδήγηση από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών ορίζεται ως η αγορά διάθεσης ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου. Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με την πιο πάνω σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών, καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και ra οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [ ]. 2 Ibid. 3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπόθεση COMP/M.6163 Axa/Permira/Opodo/Go Voyages/eDreams, 30ης Μαρτίου 2011, παρ. 28.

6 844 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 τούτου, ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς για τις σχετικές αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών στην προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοικτός. Στην παρούσα υπόθεση μόνο μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στην Κύπρο, ήτοι η Priceline.com και ως εκ τούιου δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση οποιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη σχέση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τ*ς πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υττό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται οε ourii, ούμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη ΐή σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη οττόφοση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύοσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της σνταγωνισπκής αγοράς. Λουκία Χρίστο δούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 1369 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενεργώντας ση τλιπαια των περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Οπλων Νόμων καθώς και των σχετικών Κανονισμών, ιινακοινώνει ότι από τις 2 Απριλίου 2013 θα αποδέχεται αιτήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την απόκτηση απενεργοποιημένου συλλεκτικού οπλισμού της Εθνικής Φρουράς. 2. Σύμφωνα με την υπ' Αρ Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2008, η υπό αναφορά εκποίηση αφορά τους πιο κάτω τύπους όπλων: α) Τυφέκια ENFIELD ΜΚ4 ( 214 ανά όπλο). β) Οπλοπολυβόλα ΒΗΕΝ ( 342 ανά όπλο). γ) Αυτόματα STEN ( 427 ευρώ ανά όπλο), (υπάρχει περιορισμένος αριθμός). 3. Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά συλλεκτικός οπλισμός είναι παλαιός και ενδέχεται να παρουσιάζει φθορές ή ελλείψεις και ως εκ τούτου καμία αίτηση για αλλαγή ή επιστροφή του θα γίνεται αποδεκτή. 4. διευκρινίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την ποσότητα του οπλισμού που δύναται το κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να αποκτήσει, νοουμένου ότι ο οπλισμός αυτός θα υπάρχει οτο απόθεμα της Εθνικής Φρουράς και ο ενδιαφερόμενος Βα εξασφαλίσει εκ των προτέρων το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Εγγραφής/Αδειας Κατοχής συλλεκτικού οπλισμού από την Αστυνομία. 5. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται ίο σχετικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΜ στη διεύθυνση το οποίο, αφού συμπληρωθεί θα δύνανται να το αποστέλλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ, Εμμανουήλ Ροίδη 4,1432», ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό Λόγω περιορισμένου αριθμού του προς διάθεση οπλισμού θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. 7. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκποίηση του απενεργοποιημένου συλλεκτικού οπλισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΜ στη διεύθυνση Αρ. Φ.:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1370 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013 Η Στατιστική Υπηρεσία με βάση το πρόγραμμα ερευνών και εργασιών που εγκρίθηκε στα πλαίσια του Προϋπολογισμού θα διενεργήσει τις πιο κάτω έρευνες κατά το Α. Εονατικό Δυναυικό και Απολαβή 1. Έρευνα εργατικού δυναμικού 2. Έρευνα κενών θέσεων και απασχόλησης 3. Δείκτης ωριαίου εργατικού κόστους στις οικοδομές 4. Έρευνα μητρώου επιχειρήσεων Β. Tiufo 5. Δείκτης τιμών καταναλωτή και ιδιοκατοίκησης 6. Έρευνα τιμών για μονάδες αγοραστικής δύναμης Γ. Εξωτερικά Ευπόοιο 7. Στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών (Intrastat) 8. Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου (Extrastat) Δ. Οικονουικοί Λοναριασμοί 9. Έρευνα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης 10. Λογαριασμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα 11. Πίνακας εισροών-εκροών Ε. Χοήση Τεγνολονκκ Η/Υ 12. Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις 13. Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στσ νοικοκυριά ΣΤ Παρανωνπ Βιομηχανίας, Κατασκευών. Εμπορίου και Υπηρεσιών 14. Έρευνα βιομηχανίας 15. Βραχυπρόθεσμοι δείκτες στον τομέα της βιομηχανίας 16. Έρευνα κατασκευών 17. Έρευνα αδειών οικοδομής και στέγασης 18. Βραχυπρόθεσμοι δείκτες στον τομέα των κατασκευών 19. Έρευνα χονδρικού και λιανικού εμπορίου 20. Δείκτης κύκλου εργασιών εμπορίου 21 Έρευνα υπηρεσιών και κύκλου εργασιών κατά προϊόν 22. Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 23. Έρευνα οδικής μεταφοράς αγαθών 24. Έρευνα αλλοδαπών θυγατρικών επιχειρήσεων 25. Έρευνα ανάπτυξης γης και οικοδομικών έργων Ζ. Περιβάλλον 26. Έρευνα δαπανών για περιβαλλοντική προστασία 27. Έρευνα για τη διαχείριση αποβλήτων των επιχειρήσεων 28. Περιβαλλοντικοί λογαριασμοί Η. Δημογραφία, Υγεία. Παιδεία. Πολιτισμός 29. Στατιστικές μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας 30. Έρευνα και δείκτες εκπαίδευσης Στατιστικές υγείας και νοσοκομείων 32. Καταγραφή γάμων και διαζυγίων

8 L ϊ ί Γ [: I L EL CL ίγ ΕΕ ΓΓ f Ε tt Ε L tl EP EE L t [ t th H t EL C L tf Ci. t b i.ecit[t L Γ Γι Si- Γ L CI 1 tl tl H LEtt U tl it Ι.Γ b b Et tt 11 tl. tt Ι.Γ Εϋ ΕΠΙ TL Ut it [ t tt IL tr Efc t [ 11CCE t tt LE Ει ΪΕ it Li il fl tf LI LI tt Ε11! CL L: i."b L Ε Lt L L Lt Π tut Γ t Ε I-1 ttt [IFtEGILlIEIUHnil >L Γί Π. 11 El It tl Ε 846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Θ. Ταξιδιωτική Κίνηση και Τουρισυός 33. Έρευνα ταξιδιωτών 34. Εσωτερικός τουρισμός κατοίκων Κύπρου 35. Έρευνα για τις δαπάνες κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό Ι. Εισοδήυατα Νοικοκυριών και Κοινωνική Προστασία 36. Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 37. Κοινωνική προστασία 38. Εγκληματολογικές στατιστικές Κ. ΓεωρνΙα και Αλιεία 39. Εξειδικευμένες έρευνες για διάφορα γεωργικά προϊόντα και έξοδα παραγωγής 40. Έρευνα αμπελιών 41 Έρευνα σιτηρών 42. Έρευνα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από κτηνοτρόφους 43. Έρευνα γεωργικών εκμεταλλεύσεων 44. Έρευνα φυτοπροστατευτικών ουσιών Αριθμός 1371 ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 8/2013 της 13 Γς Μαρτίου 2013, 0 πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με σρ. 9/2013 που θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 1372 winner innovatioiiiaward ^ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Φακ Τηλ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1444 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 7 Μαρτίου, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, 2013 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλι*πή το Φεβρουάριο 2013 αυξήθηκε κατά 0,26 μονάδες ή 0,22% και έφτασε στις 119,45 μονάδες σε σύγκριση με 119,19 τον Ιανουάριο Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών, των ασφαλίστρων αυτοκινήτου και των αεροπορικών ναύλων. Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των πατατών και ορισμένων φαρμάκων. 2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ' επέκταση του πληθωρισμού, το Φεβρουάριο 2013 έπεσε στο 1,6% σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,8% τον Ιανουάριο 2013 και 3,1% το Φεβρουάριο Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη ττερίοδο του Η διακύμανση του δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί; Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (2005=100) Ποσοστό μεταβολής {%) Ιανουάριος 2013 Φεβρουάριος 2013 Ιαν Ιαν ΦεΒο Φεβρ Ιαν,-Φεβο.2013 Ιαν,-ΦΕβρ Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 131,99 130,62 0,53-0,67-0,07 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός 132,76 132,86 11,39 11,5D 11,45 3. Ένδυση και υπόδηση 79,94 79, ,65-1,93 4. Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 5. Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού 147,65 148,02 4,35 3, ,53 106, ,08 0,22 6. Υγεία 127,32 126,97-0,45-0,72-0,58 7. Μεταφορές 110,32 112,77 5,18 5, Επικοινωνίες 101,68 102,02 1,83 2,17 2,00 9. Αναψυχή και πολιτισμός 108,95 109,09 1,09 1, Εκπαίδευση 135,06 135,06 0,80 0,80 0, Εστιατόρια και ξενοδοχεία 126,66 126,84 0,65 0, Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 112,07 113,30 0,45 1,60 1,02 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 119,19 119,45 1,03 / 1,64 1,73 Γ. Χρ. Γεωργίου Διευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας

10 ι! C Ε [ F! Γ [ Ι: ίμ L.1= Γ IT LI il. t EL [ L. i. Γ k L"t C i LL Lt Γ C Lf CI C CΙΡ tl El. Et kr Et Cr LI Lt t t:tfc=i:i bl- ErIE IE ; Ε te El LT R: EF t L L Γ Ϊ.Ε: Ε t bl I.C tl tt LE Cb- Γ t cf- E!t 1! tfle L i L Ε Lk [t L Ε Ε i. I f ίί Γ Ε b t C L ;C CE C Γ i: L L ΐ. if [ TtL L L Ct EC ί Γ ttpe t L ΓΕ t[ IT! c 1.1 tf F L CI tt: ϊ I k Ltf Γ Γ t EFt Ι Π tl: 11 IrCtE tt rt LCfcbC [ l-l Π-1= [ Ct LTH [ TtL 848 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1373 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικό με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Renaissance Capital Investments Ltd από την Onexim Holdings Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Onexim Holdings Ltd, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι θα προβεί σε εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Renaissance Capital Investments Ltd. Η Renaissance Capital Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Βερμούδων και ενεργεί ως η μητρική εταιρεία ενός αριθμού εταιρειών του ομίλου Renaissance. Ο εν λόγω όμιλος ασχολείται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε τοπικούς και διεθνείς πελάτες. Η Onexim Holdings Ltd είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Onexim Group Ltd που αποτελεί ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο στη Ρωσία, με επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, σε ακίνητα, στα μέσο ενημέρωσης, στην παραγωγή βασικών και πολύτιμων μετάλλων, σε υψηλή τεχνολογία και σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη Ρωσία και παγκοσμίως. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται οτη βάση των προνοιών του άρθρου 13{3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 1374 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο Ί8 Επειδή, δυνάμει της διαταγής ττου εκδόθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών στις 23/6/1998, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα πις Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 10/7/1998, με αριθμό γνωστοποιήσεως 3016 διατάχθηκε η εκκαθάριση της Συνεργατικής Έπαυλης Κουκλιών Λτδ, και Επειδή, διορίστηκαν εκκαθαριστές, δυνάμει γνωστοποιήσεων, ημερομηνιών 23/6/1998 και 9/6/2010, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 10/7/1998 (αρ. γνωστοποιήσεως 3015) και 25/6/2010 (αρ. γνωστοποιήσεως 2158), και Επειδή, έχει συμπληρωθεί η εκκαθάριση της πιο πάνω Συνεργατικής Εταιρείας, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από ίο άρθρο 48 του πιο πάνω Νόμου, διατάσσει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Έπαυλης Κουκλιών Λτδ, ακυρωθεί και όπως αυτή διαλυθεί από 5 Φεβρουαρίου Αριθμός 1375, 5 Φεβρουαρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Ειαιρειών. Ανακοίνωση Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με το Διάταγμα (Κ.Δ.Π.) με αριθμό 58/2013 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αρ. 4627, ημερομηνίας 22/02/2013) αποφάσισε όπως παύσει την υποχρέωση έγκρισης από την Αρμόδια Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, των παροχών υπηρεσιών εδάφους ή των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών αναφορικά με την άσκηση υπηρεσιών εδάφους. Ως εκ τούτου τα κριτήρια για τη χορήγηση της έγκρισης που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Αριθ. 4247, ημερομηνίας 22/02/2008, Τμήμα Β) παύουν να ισχύουν. Αριθμός 1376 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα η πιο κάτω έκδοση: The Political Parties Law, 2012 (English translation) ren(a)-l112 Αυτή διατίθεται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 1377 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓαΝ ΝΟΜΟΣ {Ν. 68(l) ΤΟΥ1995) Τα πιο κάτω μητρώα και οι πιο κάτω κατάλογοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής δημοκρατίας σύμφωνο με το άρθρο 6(3) του πιο πάνω Νόμου ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστόδουλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός ΑΝΏΤΕΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌΣ ΤΙΤΛΟΣ Διδάκτορας Κλινικής ς 002 Τζεμίλε Μουσταφά Αγίας θέκλος 56, Αγ. Ανάργυροι Β. 6053, Λάρνακα 003 Ανδρέας Ιωαννίδης Αγιος Ιωάννης, 3065, Λεμεσός 004 Κλειώ Σκουρή Αφροδίτης 2, Λιβάδια, 7060, Λάρνακα 005 Ανδρονίκη Χρίστο δούλου Αμβρακικού 18, 3115, Λεμεσός 006 Ξάνθη Μιχαήλ Γρηγόρη Αυξεντίου 76, Ε' Φάση Μουταγιάκα, Τ. Κ. 4527, Λεμεσός 007 Χριατιάυα Χρυσοστόμου Έκτωρος 21, Έγκωμη, Τ.Κ 2411, 008 Εύα Συμεωνίδου Στυλιανού Λένα 2, Διαμ Στρόβαλος. 2019, 009 Δημήτρης Πανταζής Σαν ΣουσΙ 5, Διαμ. 301, 2003, Στρόβολος, 010 Άννα Χατζηττοφή Σφακιών 17, Άγιος Σπυρίδωνος 3048, Λεμεσός 011 Λυκούργος Θεοδωρίδης Τ.Κ , 3506, Λεμεσός 012 Νάγια Νοούμ Αγίου Δομετίου 6, Αρχάγγελος, 2334, 013 Νίκη Κώστα Ενότητας 3Α, Τ.Τ1041, Παλλουριώτιοσα, 014 Ελένη Θεοδώρου Φαλήρου 10, Παλλουριώτιοσα, Τ.Κ 1046, 015 Στέλιος Σφηκουρής Φιλοτιμίας 4, Κ. Λακατάμια, 2324, 016 Πατρίσια Νικολοου Αγίου Γεωργίου 74, Ανθούπολη, Λακατάμια,, 2304 Dr οί (Ph. Dr) BSc in BSc Masler of Arts (MA) Master in Clinical and Counseling BSc Β A BSc Master of Arts (MA) in MSc in Clinical

12 ΓΪΙΓΕΡΕ η ElCtLrtLLLL: CLLC i.t.lcetcr:li:eli E-EEEL^EL CLCS IE ίίίε^γε&β1ίε:εη:ίι.ίίεε» LLtELt LCLLtLH ΠtLtHrtLICL EL LLECLL^UrLLrLLEXLLEbH r[ irirt-tlltl.tritttltltrtii ΡΓίΜΠ:! Irir IEI ttkli^h HbP HIVErPI» Μ Η-ΕΓΙΗ^ΐηΐΙΓϊίΡίΓΓΙ ilh ITU F^htfL 11LLri trik-m 850 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΈΚενσ Ευσταθίου Φυλακτού Τραχωνίου 6, Ηλιούπολης. Δάλι, Τ. Κ. 2546, BSc 018 Πολυξένη Νικόδημου Αλπεων 20, Στρόβολος, 2035, 019 ΕΛίνα Δημητριάδου Κυβέλης 11, Διαμ , 020 Αθηνά Κωστρίκκη Ασοιας 9, 6047, Τσιακιλερό. Λάρνακα 021 Κατερίνα Αθηνή Διονύσου 7, Επισκοπή Λεμεοός, Κούλα Κυρίζη Λεωφόρος Μακαρίου Γ 213, Λακατάμια, 2311, 023 Ελευθέριος Ελευθερίου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 10, Αναφωτία. Λάρνακα 024 Ελευθερία Ηρακλέους Κολοκοτρώνη 10, Λατσιά,, 2235 SSc BSc BSc 025 Μαρία Ανθή Γκλιάου Θησσέως 7, Αγία Ζώνη, 3026 Λεμεσός 026 Γιώργος Μεταξάς Λόρδου Βύρωνος 16, Διαμ. 303 Α, Στρόβολος, 2062, 027 Μάριος Πούλλου Αϊνστάιν 6Α, Λάρνακα, 6031 BSc Πτυχίο Συμβουλευτικής ς Πτυχίο Συμβουλευτικής ς 028 Παντελίτσα Μαυροκωνοταντή Κωστή Παλαμά 7, 2121 Αγλαντζιά, Master in Clinical & Consultative 029 Χριστιανό Αθανασίου Φυλοκύπρου 8 γ, Κ. Λακατάμιο, Τ.Κ.2322, 030 Αικατερίνη Προκοπίου Βάσου Παναγή 6, Διαμ. 301, Στρόβολος, Χριστιανό Σωτηροπούλου Δημήτρη Ψαθά 17, Vatili Court 1. flat 101,Naafi Λεμεσός 032 Βασιλική Φραγκάκη Αισχύλου 9, Ακρόπολη, Τ.Κ. 2008, Στρόβολος, 033 Παναγιώτης Προεστός Σοφοκλέους 16, Μσκεδονίτισσα,, 2415 Μεταπτυχιακό στην Κλινική και Συμβουλευτική BSc BSc 8Sc 034 Ερνεατίνα Σισμάνη Παπακώστα Αντρέα Πσναγίδη 5, Δασούπολη, 2024 MSc in Education (MS. Ed) i ι

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Πολυξένη Χ'Σάββα Φλωρίνης 4, Λάρνακα Τζακλίν Άννα Κρίκιπ Τ.Θ , Πάφος 037 Μικαέλλα Κόκκινου Παναγιώτη Τουμάζου 6, Παλλουριώτισσα, 1047, 038 Σάββας Μενελάου Οικισμός Ζήνων, Μοιρών 5, Λάρνακα, Έλενα Ζσρούνα Ρ.Ο BOX 14154, 2154, Αγλαντζιά. 040 Κάλια Λοιζίδου Τεύκρου Ανθια 5, Λατσιά, Τ.Κ 2236, BSc in Experimental BSc in BSc in Diploma in Clinical MA in Counseling ΜΑ στην Σχολική 041 Κωνσταντίνο Δημοσθένους Ιακώβου Πατάτσου 'Εγκωμη, Ma it rise 042 Αντρέας Αχιλλέως Δήμητρας 12Β, Αγλαντζιά, 2101, 043 Ευάγγελος ΜαρκΙδης Χ. Καλαϊτζή t0, Δασούττολη Τ.Κ. 2015, 044 Μαρίνα Χρίστου Δήμητρας 12Β, Αγλαντζιά 2101, 045 Αντρέας Αναστασίου Παλαιών Πατρών Γερμανού 10, Αραδίττττου, Λάρνακα 046 Νίκος Ασπρης Μιχαλακοττουλου 13,302, Τ.Κ. 1075, 047 Στέλλα Πολυβίου Βαλαωρίτη 10, Λάτσια, 2220, 048 Ντιάνα Ιωαννίδου Ειρήνης BL.M, 102, Meli Meadows, 8270 Τρεμιθούσας, Πάφος 049 Κική Χατζηχαραλάμττους Κρήτης 2Ε,, Τ.Κ Νεκτάριος Αρη Αλέξη Γεωργίου Ασινά 43, Χλώρακα, Πάφος, Β Άντρη Αντρέου Θηβών 4Β, Ομόνοια, 3052, Λεμεσός MSc Κλινική και Συμβουλευτική BSc in MSc Κλινική και Συμβουλευτική Ph.Din Counseling Μεταπτυχιακά στην Κοινωνική και Κλινική των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων MSc Child and Adult Clinical MSc Κλινική και Συμβουλευτική ΒΑ MSc ς

14 i[lrrei[ E:E.:iLr.ULL[L:LL:i[L[[t:hi-:[^^ ϊ. π tc ι Ε : Ε r t rt 11 r ΓΕΙ ti 1111 ti f L tt tp tr L t tt 11:»i. m t-r ι ρ 11 ti: Lt-[ rt l ; n ft t b^li Et re L c 11 tr ϋ t ί ι :t ΕΙ L L it t ^ 852 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Στέλλα Ανδρέου Κωνσταντινουπόλεως 20, Στ ρό βόλος,, 2045 ΜΑ Clinical 053 Μαρία Κούσιου Διστόμου 2Α, Στρόβολος. 2045, 054 Μαρία Εξαδάκτυλου Πειραιώς 16Β, 2540 Δάλι, 055 Χρίστος Θεοφάνους Αποστόλου Λουκά 18, Κολόαοι, Λεμεσός, Τ.Κ Ανδρέας Δημητρίου Παπανικολή 6, Αγιοι Ανάργυροι 8' Λάρνακα, Μελίνα Νικόλ Κοιρανίδη Θεοδόση ΠιερΙδη19, Ορο κλπ/η. Λάρνακα, β Μαρία Κυριάκου Walt Disney 12, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, Έστερ Σίνεταρ Σιακκά Ανδρέα Δημητρίου 7, Λεμεσός, Εύη Χρίστο δούλου 134ος Δρόμος, No 11, ΤΚ4131, Πάνω Πολεμίδια, Λεμεσός 061 Αγγελική Κουγιουμτζόγλου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 3, 145, Πάνω Δευτέρα, Μαρία ΓΙεγλιτσή Αλκαίου 6, Λάρνακα Μαρία Μ άμα Φώτη Πίττα 28, Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Μαρία Στυλιανού 13APoly1ontos Street, Strovolos, Nicosia, Μάριος Κυριακίδης Αναγνωσταρά 10A, Κάτω Πολεμίδια, 4154, Λεμεσός 066 Μαρίνα Πσσπαρή Ακροπόλεως 65, Παραλίμνι, Αντρέα Στυλιανού Κενταύρου 24Α, Αγιος Δομέτιος,, ΤΚ Χριστίνα Σορόκου Φωτείου 3, Ρίβερ Κύιρτ, Αρ.20, 4ος όροφος, μπλοκ Γ, 1095, MSc in MA Clinical Magisler Artium στη Magister Artium οιη Magister Artium ατη ΜΑ in Psychotherapy & Counselling Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική ΒΑ in BSc in Μάστερ στη Σχολική ΜΑ στην Κλινική και Υγείας ΜΑ in

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ Στέφανος Δημητρίου Βέροιας 1, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός 070 Ιταυρινή Μιχαηλίδου Γρίβα Διγενή 44, Λεμεσός, ΤΚ Δέσποινα Χαραλάμπους Λεωφόρος Σαλαμίνας Β, 8507, ΤΙμη, Πάφος 072 Δώρα Κώστα Χαράλαμπου Μούσκου 55, Παραλίμνι 5282, Αμμόχωστος 073 Ιωάννα Μουχτάρη Αδραμυττίου45, Νέα Σμύρνη, Αθήνα 17121, Ελλάδα 074 Μόνικα Σιάκου Αγίου Νεοφύτου 29, Αρχάγγελος, 2055 Στρόβολος, 075 Φανή Ευθυμίου Διγενή Ακρίτα 38, 3035, Λεμεσός 076 Μαίρη Ευαγγέλου Στυλιανού Λένα 2, Διαμ. 103, 2019Στρόβολος, 077 Βασιλική Χριστοδσύλου Κολοκοτρώνη Ι, Λατσιά,, Ευαγγελία Πετρίκκου Ανεξαρτησίας 9, Δάλι, Μαρία Σισκαλλή Παναγιώτη Τουμάζου 7Β, Έγκωμη,, Τ.Κ Γεωργία Γεωργίου 68ος δρόμος. No 8, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, Άννα Κυριάκου Ρ.Ο Box 61097, 8130, Πάφος 082 Ελίζα Γεωργιάδου Εφέσου 10, Λυκαβητός, 1055, 083 Στέλλα Μυριάνθους Αγίου Δομετίου 1, Κοκκινοτριμιθιά, 2660, Magister Arlium στη BSc in Μάστερ στη Σχολική Πρόγραμμα Κατάρτισης για ναρκωτικά και αλκοόλ Doctor of Philosophy (Educational ) Master of Arts in Clinical Doctor of in Counseling Master of Science in Clinical Magister Arlium στη Μάστερ 2 (D.E.S.S) στην Κλινική, Ψυχοπαθολογία και Ψυχική Υνεία 084 Μαρία-Μάρλεν Κωνσταντίνου Μυστρά 27 Α, Λάρνακα, 6042 Master of Arts in Clinincal Behaviour Application Program 085 Ιωάννα Γιασεμή Ολύμπου 6, ΑραδΙττπου, Λάρνακα, 7103 MA in

16 ?r BE. tc.b: lb r. f.e 11 ti it Ci F It m ι k L r ce I r lit» Ρ» π tr! Π ri te ll tt 11 en? i-cετ ttltet Η ΓI (H^ f U ^[ Ctl.l-1Ε (C >*P>- Ε " rirrlcl.iriumeilmiii[:ltrl»irlrrt FErruKLirrifiiLtrrr-FiiMir.iFrtiFi[niii B54 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ε ι ρε να Αναστασίου Γεωργίου Δροαίνη 17, 3085, Λεμεσός 087 Μαρία Γεωργίου Μεγάλου Αλεξάνδρου 9Α, 2450, Κάτω Δευτέρα, 088 Ιωάννα Ηρακλέους Ασπρης 5 Β, Κ.Λα κατά μια, Φυτουλα Μεταξά Μυτιλήνης 13, Πάφος, ΑνδρονΙΚΓΐ Ψάκη Αντωνάκη Μανώλη 39, Άγιος Θεόδωρος, 7730, Λάρνακα 091 Πέτρος Πέτρου Γρίβα Διγενή 81, Παλιό μέτοχο,, ΤΚ. 26Β2 092 Αντώνιος Χασούρης 15-D Mary Street Invercargill, 9810, New Zealand 093 Στεφανία Σταυρίδου Δωριέων 35, 2023, 094 Αντρέας Γεωργίου Γ21 Οδός Καρπασίας, Αγιος Γεώργιος Αχερίτου, Αμμόχωστος, ΑνθούΑα Σωτηρίου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2, ΤΚ. 7741,Χοιροκοιτία, Λάρνακα 096 Σταματία Γιάκα Ήρωα Κωστάκη Παναγιώτου 72, ΤΚ. CY-4525 Μονή, Λεμεσός 097 Πσντελίτσα Νικολάου Άγρας 19, Ζακάκι, Λεμεσός, 3046 Μ άστε ρ στην Κλινική και Συμβουλευτική Master of Arts in Clinical Batchelor d Magisler Artium στη Master of Arts in Clinical 098 Ιωάννα Ιωάννου Κυριάκου Μάτση 3, Λακατάμια, ΤΚ. 2310, 099 Μαρία Αντρέου Κυριάκου Μάτση 3, Δένει α, 2675, Doctor ot Philosophy in Clinical Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική 100 Γιώτα Λαμττρισνοΰ Σόλωνα Μιχαηλίδη 28, 8020, Πάφος 101 Χρ ι σπ ά να Α ρ ιστοδ ή μο υ Εστιάδων 9, Λάρνακα, Ιωάννα Λοϊζίόου ΕλευΒέριου Βενιζέλου 25, Διαμ. 301,, 2414 Degree of Doctor in Educational Master in Clinical and Health

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Μαρία Μτταλλή Γεωργίου Φραγκοΰδη 16, Λεμεσός, περιοχή Άγιος Ιωάννης, ΤΚ Παναγιώτα Ανδρέου Λεωφόρος Πειριδίων 53, 8250, Έμπα, Πάφος 105 Jacqueline Widmer Kalochontis 26 Pendelis Street, 2013Stiwolos, Nicosia Doctorate of Clinical 106 Χρίστος Παναγιώτου Όθωνος15, Ακρόπολη,, ΤΚ Χάρις Χαραλάμπους Υμηττού 2, 1016, 108 Τόνια Λοϊζίδου Αμαθο ύντος 6, Διαμ. 402, 2020, Στρόβολος, 109 Μάγια Λαούρη Απόλλωνας 1, Γέρι, ΤΚ. 2201, ΜΑ in Counseling Batchelor of Masters in Clinical 110 Αναστασία Χατζηνικηφόρου Πελοποννήσου 8, 1041, Μάστερ στην Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Διοίκησης 111 Πηνελόπη Ρεπάσου Πολυκράτους 4, Αγιοι Ομολογητες,, Διαμ. 201, Τ. Κ Γεωργία Χαρίτου ΧριστόδουΑου Κα ν νά ούρου 2, ΚατωΠολεμίδια, Λεμεσός, ΤΚ. 4154, ΤΘ Maitrise de Psychologle Clinique Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική 113 Χλόη Τρύφωνος Οδός Ερωτοκρίτου 1, Άνιος Σπυρίδωνας, 3051, Λεμεσός 114 Κλεμεντίνα Ρωσαίδου Μακεδονιτίσσης 16, Διαμ. Β-003, Στρόβολος, 2058, 115 Μαργαρίτα Καψού Ευθυμίου Χατζηπέτροιι 6, Διαμ. 303, 1055,. 116 Χρυσόστομος Παπαδημητρίου Γερμανού Πατρών 40 Α,, Ελένη Παπσχρίστου Ψεματιομίνος- Λάρνακα, ΤΚ. 7743, Τα χ. Κιβώτιο Βάσω Γεωργίου Κλαψίδες No 2, Κολώνη, Πάφος, 8310 DESS- Psyctiologie Clinique, Psychopathologie ΜΑ in -Child and Adull Clinical Program MagislerArtium στη

18 856 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ Μάρθα Σάββα Γρηγόρη Αυξεντίου 54, Πύργος, Λεμεσός, Βαλεντίνο Θεοδώρου Χαράλαμπου Μούσκου 8Α, Τ. Κ Λεμεσός 121 Φοίβη Δήμητρα Στυλιανού Σολωμοντα Φραγκοιιλίδη 4, ώιαμ.301, 1025, 122 Ζωή Γιαννούση Φειδίου 13, Στ ρό βόλος,, Τ.Κ Αθηνά Ανδρεάδου Ν. Ασκούτση31, Ρέθυμνο, 14100, Ελλάδα 124 Κωνσταντίνος Δημητρίου Γιαννάκη Στεφανίδη 9, Διαμ. 206, Παλλουριώτισσα, 1047, 125 Νεκταρία Ιωάννου Γεώργιου Γρίβα Διγενή 22, Ψιμολόφου,, 2630 Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική ΒΑ 126 Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου Κασου12, Στρόβολος,, 2062 BSc 127 Βαλαντία Δανιήλ Χουρμουζίου 6, Λάρνακα, Β Νικόλας Διονυσίου Κυριάκου Κολοκάση 92Δ, Δασάκι Άχνας, Λάρνακα, Σπυρούλλα Γεωργίου Ρ.ΟΒοχ235Β8, 1685, Nicosia 130 Άντρη Χριστοδούλου Αγίας Μαρίνος 9, Κολόσσι. Λεμεσός, Ανάστασης Τζιάμπος Αρχ. Μακαρίου Γ' 45, Μενεού, Λάρνακα, Ηρώ Μιχαήλ Κορμακίτη 8, Παλλουριώτισσα, 1048, 133 Μάρτια ΛοιζΙδου Λγίας Μαρίνας 3, Λατσιά, 2236, 134 Πολυξένη Γεωργίου Μάρκου Δράκου 45, ΕυρΟχου, 2831, BSc BSc BSc Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Χριστιανό Γρηγορίου ΙταΒίου 56, Διαμ. 302, Στρο βόλος, Αγγέλα Καρανίκκη Αξιού 80, Νέα Εκάλη, Αγία Φύλα, Λεμεσός, Γεωργία Φράγκου Μαρίας Ρούσου Μιχαηλίδου 17, Αγία Φύλα, Λεμεσός, Μάρκος Μαρκίδης Μυκάλης 3, ώιαμ. 301, Στρόβολος, 2049, 139 Βασιλική Αθανασοπούλου Κυθήρων 8, Τουριστική Πύλα, 7081, Λάρνακα 140 Eva Bratslavsky Τρεμιθεράδων 2, Περιστερώνα, Ββΐ Ο.Πάφος 141 Χριστίνα Καμένου Ερμού 1, Γεροσκήπου, Πάφος Ελένη Καραγιάννη Ιωάννη Τσιμισκή 15Β, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός Ανδρούλα Αναστασίου Μιχάλη Ζαβού 51, Αγιος Αθανάσιος, Λεμεσός, Μιχάλης Πυργάς Σοφοκλέους 1, 4154, Κάτω Πολεμίδια. Λεμεσός 145 Στέλλα Πετρώντα Σουλίου 11, Αγιος Λομέτιος, 2363, 146 Κωνσταντίνο Καρούοιου 28' ις Οκτωβρίου 39, Αθιένου, Λάρνακα, Philip Sawides Κοντάρας 199, Στρόβολος, 148 Τούλα Κούλουμου Ιππαρχου 43, 3027, Λεμεσός 149 Γιώργος Γεωργίου Λεωφ. Παναγίας Αιμοτούσης 300, Αραδίτπτοί), Λάρνακα 150 Βύρωνας Γκέι στ Αγίας Ελένης 10, Λιαμ. 103, Λυκαβητός,, Κωνσταντίνο Παλάλα Αφροδίτης 6, Καϊμακλί, 1D26, Master in Clinical Psycology Master in Clinical Psycology BSc Doctor of Philosophy in MA in Forensic Doctor of Magister Allium στην Master of Alls in Clinical Doctor of in Clinical Β A Master of Arts Clinical Maitrlse Master of Science in Clinical Postgraduate Diploma in the of Counselling Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική

20 EUumLrLtHtittiiuitiinantEutiiiHrfLiiiULLi.iLLKiiMLiifimnLLts:^^^ 858 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ολίβια Κυριάκου Δαιδάλου 16, Διομ. 102, 1085, 153 Παντελής Παντελή Ψυχιατρική Μονάδα Ν.Νοσοκομείο Λεμεσού 154 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος12, Πολ.Καρυάτις 12, Διαμ.501, Γεωργία Παναγιώτου Τμήμα ς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, P.O.Box 20537," 156 Ανθή Λούτσιου - Ladd Τμήμα ς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, P.O.BOX 20537, 157 Μάριος Κωνσταντίνου Μετοχίου 66, Έγκωμη, 158 ΈλΑη Ηλιάδου Υπ. Παιδείας & Πολιτισμοϋ,Υ.Ε.Ψ, Κίμωνος & Θουκιδίδη, Μερόπη Καψάλη Υπ. Παιδείας & Πολιτισμοϋ,Υ.Ε.Ψ, Κίμωνος & Θουκιδίδη, 1434, 160 Αννα Πετρίδου Σωκράτους 1, Μακεδονίτισσσ, 2415, 161 Μαρία Τζιόγκουρου Φιλλελλήνων 50, 2039, Στρόβολος, 162 Μαρία Καρεκλά Μετοχίου 66, Έγκωμη, 163 Γιαννούλα Χ" Παναγή Τμήμα Παιδικής &. Εφηβικής Ψυχιατρικής Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού Master of Science in Health Diplome D'Etudes Superieures Spec! all seas (D.E.S.S) Doctor ot (Psych. D.) - Clinical Doctor of Philosophy (Ph.D.) Doctor of (Psy.D,)-Clinical Doctor ol Philosophy (Ph.D.) - Clinical Maitrise Psychologie Master ol Science of Education Masler of Science (MSc) in Clinical Master of Arts (MA) in Clinical Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Clinical Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) 164 Χαράλαμπος Χαραλάμπους ΓΛαδστωνος 46, Πολ. Κούλλας, Διαμ 401, Λεμεσός Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) 165 Άδωνης Πάνα γ ίο ης Αττικής 15. Διαμ.12, 3031, Λεμεσός 166 Μαρία ΘΕοφιλίδου Αγίου Ευσταθίου 18, 7101, Αραΰίτπτου, Λάρνακα Diplome De Maitrise de Psychologie Master of Arts (MA) Educational / Child/Adolescent Clinical 167 Αντιγόνη Καλοδίκη Χρίστου Τριπόλεως 6. Μακεδονίτισοα, 2401, Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D E.S.S)

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Αριθμός 4551 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Marinov Miaden από Margadina hotel, Αγία Νάπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι...

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 Βασικές Οδηγίες...7 Γραφεία Διατακτικών...8 Φαρμακεία...9 Ιατροί Παθολόγοι...11 Παθολόγοι / Βελονιστές...13 Παθολόγοι / Διαβητολόγοι...13 Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι...13 Ιστιοπαθολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4596 Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012 217 Αριθμός 164 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 148 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4854 Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015 325 Aριθμός 295 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Μαρίνος Λεμέσιος διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014

Εκλογές ΕΤΕΚ 2014. Φωτορεπορτάζ από τις Εκλογές της 15ης Ιουνίου 2014 * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7173 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 306 Ιανουάριος 2014 Από την υποδοχή του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κατάρ Μεγάλη αποστολή συνόδευσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα