Exo Mani. ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου. Εξω Μάνη ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Δελτίο Τύπου. Διανομή:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Exo Mani. ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου. Εξω Μάνη ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Δελτίο Τύπου. Διανομή:"

Transcript

1 Εξω Μάνη Exo Mani ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ scale/κλιμακα: 1: ISBN: Τιμή: 7 ευρώ Κυκλοφορία Ιούνιος 2015 Διανομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ: ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου και μοιράζεται ανάμεσα στη Λακωνία και τη Μεσσηνία. Έξω Μάνη ονομάζεται το βόρειο και δυτικό της τμήμα, που ανήκει στο νομό Μεσσηνίας. Η Έξω Μάνη διαφυλάσσει ένα θησαυρό Βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών και κάστρων μέσα σε μαγευτικό τοπίο.ο νέος χάρτης καλύπτει το σύνολο της Έξω Μάνης, δηλαδή τις περιοχές που κάλυπταν οι 3 παλαιότεροι χάρτες "Βέργα-Κάμπος", "Καρδαμύλη-Στούπα" και "Άγιος Νικόλαος-Τραχήλα". Η περιοχή διαθέτει υπέροχα λιθόστρωτα μονοπάτια και προσφέρεται για περπάτημα όλες τις εποχές του χρόνου. Mani is the middle and the southernmost peninsula of the Peloponnese and is split between Laconia and Messinia. Exo Mani is the name of the northwestern part, which belongs to the prefecture of Messinia. Exo Mani preserves a treasure trove of Byzantine and post-byzantine churches and castles in breathtaking landscapes.the new map covers the entire Exo Mani, ie the area covered by the three older maps "Verga-Kampos", "Kardamyli-Stupa" and "Agios Nikolaos Trachila. " The area has wonderful cobbled paths ideal for walking all year round. Δίγλωσσο: Ελληνικά - Αγγλικά

2 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Hickey, Michael ISBN: Τιμή: 34,30 ευρώ Αριθμός σελίδων: 624 Μέγεθος: 15x23 Γλώσσα: Ελληνικά Εξώφυλλο: Μαλακό Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6/2015 Τώρα Εκδόσεις: Το βιβλίο έρχεται να προσθέσει στα γνωστά γεγονότα, ανθρώπινες λεπτομέρειες μιας από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής. Το βιβλίο αυτό διηγείται την πλήρη ιστορία της πρώτης και πιο κρίσιμης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ανατολικό Μπλοκ και τη Δύση. Αντί να επικεντρώνεται ολοκληρωτικά στην ανάμειξη των Αμερικανών που, φυσικά, ήταν κυρίαρχη, ο Michael Hickey, αναφέρεται επίσης στη συμβολή πολλών χωρών που σε πολλές περιπτώσεις ήταν σημαντική παρά τον περιορισμένο αριθμό των ανδρών που είχαν διαθέσει. Οι χώρες αυτές ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του ΟΗΕ και έστειλαν στρατεύματα, ώστε να αντιμετωπιστεί η αιφνιδιαστική επίθεση των Βορειοκορεατών. Παρ' όλες τις διαφορές, κουλτούρας και Διοικητικής Μέριμνας, η συμμετοχή αυτών των στρατευμάτων έπαιξε συχνά σπουδαίο ρόλο στις κρίσεις που παρουσιάστηκαν. Ο Πόλεμος της Κορέας στο αποκορύφωμά του, μέσα σε μια θύελλα διεθνών πολιτικών συγκρούσεων και φόβων για μια γενική σύρραξη, παρουσίασε γρήγορες και μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις στρατευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Η κάθε πλευρά γνώρισε τόσο εκπληκτικές επιτυχίες όσο και καταστροφές. Εδώ, περιγράφονται κορυφαίες στρατηγικές μεθόδοι, όπως η απόβαση του Μακ Άρθουρ στα μετόπισθεν του εχθρού, στο Ιντσόν, δράματα όπως το ένδοξο επεισόδιο των Gloster, αλλά και η διαβίωση και η ανταρσία στα στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου και των δύο πλευρών. Ο συγγραφέας αντλεί το υλικό του από μέχρι τώρα αχρησιμοποίητες πηγές πολλών χωρών, καθώς και από έγγραφα που πρόσφατα αποδεσμεύτηκαν, αρχεία Στρατιωτικών Μονάδων, ημερολόγια και συνεντεύξεις. Το βιβλίο του έρχεται να προσθέσει στα γνωστά γεγονότα, ανθρώπινες λεπτομέρειες μιας από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής και ταυτόχρονα, επειδή ο συγγραφέας είναι και αυτόπτης μάρτυρας αυτών που περιγράφει, διαβάζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα.

3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Δελτία Τύπου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ: STEPHEN KING Ç ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ ÔÇÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ ÅÐÉËÏÃÇ / ÈÕÑÁÈÅÍ Ï áóöáëéóôþò Óáì Ðéìðëò âñßóêåôáé óôçí áíüãêç íá å- ðéóêåöèåß ãéá ðñþôç öïñü ýóôåñá áðü äåêáåôßåò ôç äçìïôéêþ âéâëéïèþêç. Ç óõíïìéëßá ôïõ åêåß ìå ôç ìåóüêïðç âéâëéïèçêüñéï Áñíôßëéá Ëïñôæ äåí åßíáé éäéáßôåñá åõ Üñéóôç. ÎåðñïâïäßæïíôÜò ôïí, ç êõñßá Ëïñôæ ìéóïáóôåßá-ìéóïóïâáñü ôïí áðåéëåß üôé áí êáèõóôåñþóåé ôçí åðéóôñïöþ ôùí äýï âéâëßùí ðïõ ôïõ äáíåßæåé, èá ôïõ óôåßëåé ôçí Áóôõíïìßá ôçò ÂéâëéïèÞêçò... ¼ðùò áðïäåéêíýåôáé, Ý åé ôç äýíáìç íá ôïõ êüíåé ðïëý åéñüôåñá ðñüãìáôá, îáíáæùíôáíåýïíôüò ôïõ ìå ôñïìåñþ óöïäñüôçôá öüâïõò êáé ôñáýìáôá ôçò ðáéäéêþò ôïõ çëéêßáò. Ï Óáì êáôáëáâáßíåé ðùò äåí Ý åé áðëü íá áíôéìåôùðßóåé ìéá äéåóôñáììýíç âéâëéïèçêüñéï (ðïõ äõóôõ þò ïýôå ôñåëþ åßíáé ïýôå ìüíï âéâëéïèçêüñéïò), áëëü êõñßùò ôá üóá Ý åé áðùèþóåé, ñüíéá ðñéí, óôá âüèç ôïõ áóõíåéäþôïõ... Ï ÓôÞâåí Êéíãê èåùñåßôáé óþìåñá ùò ï êïñõöáßïò óõããñáöýáò ôñüìïõ êáé öáíôáóßáò óôïí êüóìï, áëëü êáé ùò Ýíáò áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò óõããñáöåßò ôçò åðï Þò ìáò. åé ôéìçèåß ìå ðïëëýò äéáêñßóåéò ãéá ôï Ýñãï ôïõ, áíüìåóá óôéò ïðïßåò ôï ÄéåèíÝò Âñáâåßï Öáíôáóßáò, ôá åéäéêü âñáâåßá Bram Stoker, O. Henry, Nebula, ê.ü., ôï Âñáâåßï Ðïéçôþí êáé ÓõããñáöÝùí 1997, êáé ôï âñáâåßï ãéá ôï óýíïëï ôïõ Ýñãïõ ôïõ áðü ôçí íùóç ÓõããñáöÝùí Ôñüìïõ. Ôï 2003 ôï Åèíéêü ºäñõìá Âéâëßïõ ôùí ÇÐÁ ôïõ áðýíåéìå ôï ÌåôÜëëéï ÄéáêåêñéìÝíçò ÓõíåéóöïñÜò óôá ÁìåñéêáíéêÜ ÃñÜììáôá. ÌõèéóôïñÞìáôá êáé íïõâýëåò ôïõ Ý ïõí ãßíåé ôáéíßåò ãéá ôïí êéíçìáôïãñüöï: "Ïìß ëç", "ËÜìøç", "Êñéóôßí", "Ìßæåñé", "Êñõöü ÐáñÜèõñï, Ìõóôéêüò ÊÞðïò", "Ï Êáëüò ÌáèçôÞò", ê.ü., ôýóóåñéò áðü ôéò ïðïßåò ( êñçîç ïñãþò ("ÊÜñé"), ÓôÜóïõ ðëüé ìïõ, Ôåëåõôáßá Ýîïäïò: Ñßôá Ýéãïõïñè êáé ÐñÜóéíï ìßëé) Þôáí õðïøþöéåò ãéá ¼óêáñ êáëýôåñçò ôáéíßáò.

4 ΤΙ EΛΕΓΕ Ο ΛΑΚAΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑIΚΕΣ Mία ψυχαναλυτική μελέτη Ψυχολογία Κολέτ Σολέρ Μετάφραση: Μαβίνα Πανταζάρα ISBN: Τιμή: 26,62 ευρώ Αριθμός σελίδων: 526 Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία έκδοσης: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τώρα Εκδόσεις ΕΡΑΤΩ Είναι γνωστό ότι η ψυχανάλυση κάνει το ασυνείδητο να μιλάει. Το ότι το ασυνείδητο μιλά για τη σεξουαλικότητα δεν εκπλήσσει πλέον κανέναν, τώρα που πέρασε ο εικοστός αιώνας. Όμως, ό,τι λέει για τους άντρες και τις γυναίκες εξακολουθεί να είναι αγκάθι για τη θεωρία αλλά και πέτρα του σκανδάλου, όταν υπεισέρχονται οι προκαταλήψεις. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φεμινιστής για να αντιληφθεί τις φροϋδικές προκαταλήψεις, με έντονη άλλωστε τη σφραγίδα του τέλους του 19ου αιώνα. Οι μετα-φροϋδικές συζητήσεις του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, θέλοντας να περιφρουρήσουν την ισοτιμία των φύλων, δεν συνέβαλαν στην πρόοδο του ζητήματος. Η καλή πρόθεση δεν συνιστά θεωρία. Έπρεπε να φτάσουμε στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, και στον Ζακ Λακάν, ώστε να ακουστεί κάτι καινούριο. Καιρός ήταν. Διότι γινόταν αισθητό ότι μία σεξουαλική ανατροπή βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη μέσα στον πολιτισμό - εξέλιξη που είναι πλέον αδύνατον να παραβλέψουμε στις αρχές πλέον του 21ου αιώνα και που παραλίγο να την χάσει η ψυχανάλυση.

5 ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Μυθιστόρημα Γιάννης (Yanko) Δημητρόπουλος ISBN: Τιμή: 14 Αριθμός σελίδων: 192 Σχήμα: 14x21 Εξώφυλλο: Mαλακό Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία έκδοσης: 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ησιδηροδρομική γραμμή της Κύπρου καταργείται το Η μικρή Μαρία Σκαλανόβα παρακολουθεί στη γειτονιά της, στο Καϊμακλί της Λευκωσίας, το τραίνο που πραγματοποιεί το τελευταίο δρομολόγιο. Μια δεκαετία αργότερα, μηχανικός πια, απασχολείται σε σχέδια αναβίωσης αυτής της γραμμής. Στο νησί δραστηριοποιούνται δυνάμεις, που επιδιώκουν την ανατροπή των ευαίσθητων ισορροπιών. Ο Κώστας Κωστάλας συνδέεται με αυτές, στα πλαίσια της σταδιοδρομίας του σε μυστικές, παρακρατικές υπηρεσίες. Η σιδηροδρομική γραμμή και η χάραξή της δεν αφήνουν αδιάφορους αυτούς που κινούν τα συνωμοτικά νήματα. Οι διερευνήσεις για το τραίνο της Λευκωσίας φέρνουν κοντά τον Κώστα και τη Μαρία εκείνες τις μέρες. Θα ξαναβρεθούν δώδεκα χρόνια αργότερα, το Αυτή τη φορά θα συνδεθούν ερωτικά. Η Μαρία, όμως, έχει αποφασίσει να μείνει αδέσμευτη, ανοιχτή στην περιπέτεια. Τον Ιούλιο, στο εξοχικό της στην Κυρήνεια κοντά στο σημείο που θα γίνει η τουρκική εισβολή εναλλάσσονται ως φιλοξενούμενοι αλλά και εραστές, ο Κώστας και ο γείτονάς της, Χριστόφορος Κυριακίδης, φοιτητής στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Η κατάληξη είναι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, που αναγκάζει τη Μαρία να μετακομίσει στη Βουλιαγμένη και να ξεκινήσει μια καινούργια επαγγελματική πορεία. Στα χρόνια που ακολουθούν, ο Κωστάλας ζει μια καινούργια, φαινομενικά ήσυχη ζωή στη δυτική Ελλάδα, ενώ ο Χριστόφορος κάνει μεταπτυχιακά, παντρεύεται και διαπρέπει στη Γαλλία. Θα ξανασυναντηθούν άραγε οι δρόμοι της Μαρίας με τον Κώστα και τον Χριστόφορο; Ποιος από τους δύο είναι ο πατέρας της κόρης της; Απόσπασμα από το βιβλίο «Το μήνυμα ήταν από ένα αλβανικό κινητό. Δύο λέξεις, στα αγγλικά. Bull s eye. Το μάτι του ταύρου. Καλό σημάδι, σκέφτηκε, και ξαναγύρισε ανακουφισμένη στο δημοσιογραφικό πηγαδάκι. Ο Χριστόφορος ήταν βέβαιος μέσα του ότι την τελευταία, παράξενη ερώτηση την είχε εμπνεύσει η ίδια η Μαρία στον νεαρό δαιμόνιο ρεπόρτερ την είχε ακούσει άλλωστε που μίλαγε για το τραμ. Χαμογελώντας, σχημάτισε ένα πιστόλι με τα δάχτυλά του και έκανε ότι την πυροβολεί». «Ποιος μπορούσε να ξέρει; Συνήθως, το κρεβάτι της μιας βραδιάς κρατά την κυριολεκτική του έννοια, δεν έρχεται άλλη βραδιά στο μέλλον, δεν υπάρχουν συνέπειες χειροπιαστές. Οι ψύλλοι στ αυτιά μπαίνουν όταν μαθαίνεις ότι υπάρχει παιδί και η προσθαφαίρεση (πράξη που μπορεί να κάνει με ευκολία μια εντεκάχρονη μαθήτρια, πολλώ δε μάλλον ένας σπουδαγμένος τεχνοκράτης), όταν εφαρμόζεται μεταξύ χρονολογιών και ηλικίας του παιδιού, δίνει υπόλοιπο μηδέν». Συμμετέχουν με κείμενά τους 21 πνευματικοί διδάσκαλοι: Κεν Λάουχερ, Τάραν Κάμερον Μακντόναλντ-Πάρκερ, Δρ. Χαμπίμπ Σαντέγκι, Ρίτσαρντ Γουότερμπορν, Βίσεν Λακιάνι, Ντίρντρι Χέιντ, Μάικ Ρόμπινσον, Μάρσι Σίμοφ, Τέρι Τίλμαν, Τζάνετ Άτγουντ, Λώρεν Σεμπάστιαν, Μπάρμπαρα Μαρξ Χάμπαρντ, Τζον Πέρκινς, Τζούλι Τσάιμς, Τζον-Ρότζερ, Μόλυ Αν Φέρλυ, Δρ. Σου Μόρτερ, Ντον Μιγκέλ Ρουίζ, Μάικλ Χέιζ, Γουίλιαμ Αρντζ, Νηλ Ντόναλντ Γουόλς.

6 Τώρα

7 Τώρα

8 Τώρα

9 Τώρα

10 Τώρα

11 Τώρα

12 Τώρα

13 Τώρα

14 Όταν ξέρεις ν αγαπάς Ελληνική πεζογραφία ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ISBN: Τιμή: ευρώ Αριθμός σελίδων: 536 Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία έκδοσης: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τώρα HΙόλη σπουδάζει στη Νομική Αθηνών, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα της, γνωστού μεγαλοδικηγόρου. Συνεσταλμένη αλλά παθιασμένη, ονειρεύεται τη μέρα που θα αρχίσει να ασκεί το επάγγελμα που αγαπά όσο τίποτε άλλο, επιτελώντας λειτούργημα και όχι στοχεύοντας στο χρήμα ή στην αναγνώριση. Και μια μέρα, ενώ βρίσκεται στη Σχολή, το βλέμμα της θα μαγνητίσει ένας μυστηριώδης άντρας. Δίχως να μπορεί να εξηγήσει το πώς και το γιατί, παθαίνει εμμονή μαζί του, σκεπτόμενη συνεχώς το μελαγχολικό του βλέμμα. Η Ιόλη δεν θ' αργήσει ν' ανακαλύψει ότι ο νεαρός αυτός λέγεται Στέφανος, και ύστερα από δική της πρωτοβουλία, οι δύο νέοι πολύ σύντομα θα έρθουν κοντά. Ωστόσο, ο Στέφανος βασανίζεται από τους προσωπικούς του δαίμονες κι ένα μεγάλο μυστικό, το οποίο ξέρει πως δεν θα μπορεί να της το κρατήσει κρυφό για πάντα. Ένα μυστικό που δεν θα τους επέτρεπε να είναι μαζί, αφού μια τέτοια σχέση αποτελεί ταμπού. Κι όμως, η Ιόλη αποφασίζει ν' ακολουθήσει την καρδιά της και να διεκδικήσει το δικαίωμά της να είναι μαζί του, με αποτέλεσμα οι δυο τους να χαράξουν τελικά μια κοινή πορεία. Μια πορεία που θα τους οδηγήσει σε αλλεπάλληλους αγώνες, ώστε να αποκτήσουν όλα εκείνα που ο κοινωνικός περίγυρος και οι νόμοι ενός κράτους που βαλτώνει πιστεύουν πως δεν αξίζουν να έχουν. Μια πορεία που θα αποδειχτεί επίπονη, μα ταυτόχρονα και συγκλονιστική. Γιατί, όταν ξέρεις ν' αγαπάς, ξέρεις να δίνεσαι, να θυσιάζεσαι και να παλεύεις ενάντια σε όλους και σε όλα...

15 Τώρα Άννα Πόταγα Ένυλοι λόγοι Δοκίμιο για τη συνείδηση ISBN Σελ.; 104 Τιμή: 5 Το ερευνητικό αυτό δοκίμιο παρακολουθεί τις θεωρίες βάσει των οποίων σύγχρονοι επιστήμονες από διάφορους τομείς, νευροεπιστήμες, βιολογία, φυσική και όχι μόνο, ανέλαβαν να δώσουν απαντήσεις στο ακανθώδες, παγιωμένο κυρίως από την εποχή του Καρτέσιου, φιλοσοφικό πρόβλημα σχέσης πνεύματος και ύλης και ειδικότερα ψυχής και σώματος, με σκοπό να αποκαταστήσουν το κατατεμαχισμένο Είναι στην ολότητά του και να θεραπεύσουν τη διανόηση από τη σχιζοειδή τάση που επί αιώνες την ταλάνισε. Οι θεωρίες αυτές επιχειρούν τη θεμελίωσή τους σε επιστημονικά δεδομένα, αποτέλεσμα κυρίως των μέσων της υψηλής τεχνολογίας, και επιτρέπουν στους εμπνευστές τους να καταλήξουν στην εμβληματική απόφανση: «ενσάρκωση της νόησης», επιβεβαίωση και μοντέρνα μεταμφίεση της ρήσης του Αριστοτέλη: «ένυλοι λόγοι», επιτομή και αυτή συσσωρευμένης σοφίας.

16 Τώρα Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση Ειρήνη Νάκου, Ανδρομάχη Γκαζή (επιμέλεια) ISBN Σελ.: 264 Τιμή: 15 Ο συλλογικός αυτός τόμος προβάλλει σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές τάσεις και προβληματισμούς, καθώς και πρακτικές εφαρμογές, που αφορούν την αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας στα μουσεία και στην εκπαίδευση, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς: Αυστραλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Τουρκία. Επίσης, αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης της προφορικής ιστορίας σε σχέση με τις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, επικοινω νιακές, εκπαιδευτικές και αναπαραστατικές διαστάσεις της, ώστε να προωθηθεί ο σχετικός διά λογος στον τόπο μας, καθώς και οι αντίστοιχες εφαρμογές, σε σχέση με την αντίστοιχη διεθνή συζήτηση. Γράφουν: Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Μαρία Βλαχάκη, Brandon Butler, Ανδρομάχη Γκαζή, Arthur Chapman, Chris Edwards, Alan Mc- Cully, Gülçin Dilek, Dursun Dilek, Αντώνης Λιάκος, Amy Bartow Melia, Magdalena Mieri, Κωνσταντίνος Μπέλσης, Ρίκι Βαν Μπουσχότεν, Ειρήνη Νάκου, Sam Smith, Εσθήρ Σολομών, Yonghee Suh, Γιάννης Στογιαννίδης, Τέτη Χατζηνικολάου, Sonia Yaco, Makito Yurita, Louise Zarmati

17 Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ISBN: Τιμή: Αριθμός σελίδων: 231 Σχήμα 24x17 Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία επανέδοσης: 6/2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Το βιβλίο αυτό δίνει πληροφορίες για την οργάνωση και την εξάπλωση του ΕΑΜ Θεσσαλίας, τους πρωτεργάτες του και τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Δίνει επίσης πληροφορίες για την οργάνωση του ΕΛΑΣ, την προσπάθειά του να κυριαρχήσει στη Θεσσαλία, στην κατάληψη της κορυφογραμμής της θεσσαλικής Πίνδου και τον αφοπλισμό των Κωστόπουλου Σαράφη και των άλλων ομάδων. Πέραν αυτού περιγράφεται η στρατιωτική δράση του ΕΛΑΣ Θεσσαλίας, το αντάρτικο αεροδρόμιο και η απελευθέρωση της Καρδίτσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντίσταση στα Άγραφα, μια περιοχή στην οποία αυτή έφτασε να πάρει γιγαντιαίες διαστάσεις. Τέλος περιγράφονται οι προσπάθειές του ΕΑΜ να διατηρήσει ο αγώνας Εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα, ενώ δεν παραλείπονται η εμφύλια διαμάχη, τα έτη και οι εξτρεμισμοί ορισμένων στοιχείων. Ελπίζουμε με το βιβλίο αυτό να συνεισφέρουμε στην ιστορία της Θεσσαλικής Εθνικής Αντίστασης.

18 ISBN: Τιμή: 12,78 Αριθμός σελίδων: 184 Γλώσσα: Ελληνικά Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2015 Τώρα Απόσπασμα από το βιβλίο: Τα μαθήματα ηγεσίας είναι σαν τη δίαιτα. Δεν σημαίνει πως επειδή τη διάβασες θα αδυνατίσεις κιόλας. 156 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος Το παρόν συνεγράφη ύστερα από δύο ατυχείς συνεργασίες τις οποίες είχα στην καριέρα μου προσφάτως, το Θα έπρεπε αυτό το βιβλίο να το αφιερώσω σ αυτούς, πρόκειται για δύο manager, αφού με την ανήθικη συμπεριφορά τους μου άλλαξαν τη ζωή προς το καλύτερο. Εξαιτίας της συμπεριφοράς του πρώτου και των ψεύτικων ιστοριών που μου αράδιαζε πήρα την απόφαση να ξεκινήσω μια δική μου εταιρία. Εξαιτίας της άλλης, μιας υποκρίτριας κυράτσας, πήρα την απόφαση να συγγράψω αυτό το βιβλίο. Όχι, δε θα αναφέρω τα ονόματά τους. Δεν έχει νόημα οι τρομοκράτες των επιχειρήσεων, της ζωής, της εργασίας να αναφέρονται. Άλλωστε μου έκαναν καλό και ο ένας και η άλλη. Όμως δεν θα τους ευχαριστήσω κιόλας. Γιατί ούτε εγώ θα ευχαριστηθώ, αφού δεν θα τους δω ποτέ να διαβάζουν το βιβλίο μου και να στραβώνουν τα μούτρα τους. Σήμερα οι περισσότεροι αναζητούν έναν ηγέτη. Θεωρούν πως ένας ηγέτης θα μας τραβήξει αρπάζοντάς μας από το βούρκο και θα μας σώσει. Συνήθως τους ηγέτες τους χτίζουν οι απλοί άνθρωποι. Οι απλοί άνθρωποι σε σχέση με τους ηγέτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς οι οποίοι αναζητούν ελπίδα και τους σφουγγοκωλάριους, αυτούς οι οποίοι έχουν την ψυχολογία του μικρού εκείνου ψαριού, που επιβιώνει καθαρίζοντας τα δόντια του καρχαρία. Στις επιχειρήσεις, στη ζωή μας, στην πολιτική κυρίως υπάρχουν manager, υπάρχουν διαχειριστές, αλλά όχι ηγέτες. Άνθρωποι, δηλαδή που λειτουργούν και επιβάλλονται με το φόβο και τον εκβιασμό, όχι εμπνέοντας και γνωρίζοντας το αντικείμενο της εργασίας. Το πόνημα αυτό δεν είναι, βεβαίως, επιστημονικό. Είναι ένα βοήθημα για όσους ασκούν ηγεσία, επιθυμούν να βελτιωθούν, να αναπτυχθούν και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους τους. Είναι ένα βοήθημα για όσους καταπιέζονται από ατάλαντα, ανιστόρητα, αγεωγράφητα, ανηλεή, απαίδευτα, ανέραστα, απρόσιτα, απαράδεκτα, αγενή, αμόρφωτα υποκείμενα. Είναι ένα βοήθημα για τους σπουδαστές μου και φοιτητές μου, αλλά και για τα στελέχη επιχειρήσεων στα οποία προσπάθησα να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου, την εμπειρία και ένα τέτοιο τρόπο σκέψης, γραμμένο με χιούμορ, ειρωνεία και καυστικό λόγο. Χρειάζονται τρία χρόνια να μελετήσει και να ενστερνιστεί κάποιος το βιβλίο. Ένα μάθημα κάθε εβδομάδα και μετά πρακτικά να προσπαθήσει εφαρμόσει. Μπορεί όμως να το διαβάσει και σε είκοσι περίπου λεπτά. Μην εξηγείτε και μην κοινοποιείτε τους κανόνες. Αφού δεν θα ξέρουν τους κανόνες όλοι θα ζουν κάθε φορά μια έκπληξη. Να θυμίζετε πάντα και συνεχώς ό,τι για ότι κακό συνέβη στην εταιρία σας φταίει ο κούριερ, η καθαρίστρια, και κυρίως η γραμματέας σας. ΠΟΤΕ ΕΣΕΙΣ! Δεν χρειάζεται να κερδίσετε τον σεβασμό μπορείτε να τον εξαγοράσετε ή να τον επιβάλλετε. Λέτε πάντα «αυτό δεν είναι δουλειά μου να το ξέρω». Στο τέλος ένα πέπλο μυστήριου θα σκεπάζει το ποια είναι η δουλειά σας. Είναι πιο μεγάλη η ηδονή του να ασκείς εξουσία από την ερωτική. Βέβαια έτσι μένεις στην πραγματικότητα ανέραστος/η. Είναι πολύ σπουδαίο να παραδέχεσαι το λάθος σου. (Συγγνώμη, αυτό το έγραψα κατά λάθος. Αφού εσύ δεν κάνεις ποτέ λάθος!) Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Oι υφιστάμενοι σας είναι ζώα. Άρα δεν έχουν δικαίωμα στα λάθη. Η κορυφή είναι αιχμηρή. Μπορείς να φτάσεις, αλλά όχι να ξαπλώσεις. Εσύ όμως μπορεί να καθίσεις, συνηθισμένος είσαι! Όλοι είμαστε αναρχικοί ή αριστεροί μέχρι τη στιγμή που θα γίνουμε μάνατζερ. Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος Όσο όλοι γύρω σας θα υποφέρουν από τη συμπεριφορά σας, εσείς θα κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.

19 ISBN: Τιμή: 12,78 Αριθμός σελίδων: 144 Γλώσσα: Ελληνικά Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2015 ΚΑΛΗΜΕΡΑ Της ζωής και των ανθρώπων Νίκος Μιχ. Μοσχολιός Τώρα Απόσπασμα από το βιβλίο: Χρόνος είναι η παρουσία (1987) Η μοναξιά Το χρόνο δεν μπόρεσε Το χρόνο να νικήσει Και ζήτησε τι ειρωνεία Βοήθεια από την απουσία. Αυτός Ατάραχος σάρκασε για τη συμμαχία Και δέχτηκε τους ηττημένους Στο άπειρο του κόσμου στης δύναμής του τη μαγεία. Κάθε φορά που στέλνω ή και ανταποδίδω τον χαιρετισμό «Καλημέρα» νιώθω μια ξεχωριστή συγκίνηση. Ίσως για τούτο και αναπήδησε μέσα μου η ιδέα να επικοινωνήσω μαζί σου με μια ποιητική σκέψη «Καλημέρα» για κάθε ημέρα για τις επτά (7) ημέρες, όχι μόνο της μιας αλλά και για τις τέσσερες (4) εβδομάδες του κάθε μήνα. Είκοσι οκτώ (28) λοιπόν φορές Σκέψεις Καλημέρα για τις τέσσερες εβδομάδες του κάθε μήνα (4 7) και είκοσι τέσσερες (24) φορές εκ της ζευκτής εκφοράς του ποιητικού λόγου για κάθε μήνα του κάθε χρόνου (12 2) άθροισμα το όλον πενήντα δύο (52), όσες και οι εβδομάδες της κάθε χρονιάς. Τώρα ζητώ την συνεργασία σου στο πνευματικό τούτο παιγνίδι. Ξεκινάμε με το ερώτημα : Ποια ημέρα της εβδομάδας είναι σήμερα, (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κλπ και ποιας εβδομάδας 1ης, 2ης, 3ης, ή 4ης) του μήνα που τρέχει. Έχοντας απαντήσει στα δύο ποιο πάνω ερωτήματα, (όπως για παράδειγμα σήμερα 26 Μαρτίου 2013 είναι Τρίτη της (4ης ) τελευταίας εβδομάδα του μήνα Μάρτιος) μπορούμε πλέον να αναζητήσουμε στο κείμενο του παρόντος πονήματος τη Σκέψη που αντιπροσωπεύει η σημερινή μας Καλημέρα της ζωής και των ανθρώπων το περιεχόμενο της οποίας έχει διατυπωθεί ποιητικά ωσάν μήνυμα αγάπης, διαλογισμού και θύμησης βιωμένου χρόνου. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Χρόνος είναι η Παρουσία. Χωρίς κραυγή (1993) Δεν μπορείς τ αχνάρια σου να δεις Αν δεν βρεθείς σε αμμουδιά Μετά την καταιγίδα. Κι ούτε στη μάχη θε να μπεις Σ αντίλαλο θ ακούσεις τη φωνή σου Χωρίς κραυγή : Παρών. Όμως εδώ Κάτω από το φως της μοναξιάς Στον ίσκιο της ψυχής μου Βρίσκουν οι σκέψεις μου δροσιά. *** Εν απουσία αποκτά ο Λόγος παρουσία.

20 Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ:

21 Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ:

22 Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ:

23 SUITE HOME escape ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ISBN: Διαστάσεις: 21,5 x 22 cm Σελίδες: 216 Τιμή: 25 ευρώ Τώρα Tο λεύκωμα της Τόνιας Βασιλοπούλου Suite Home Escape, μια πολυτελής έκδοση στην αγγλική γλώσσα, με επιλεγμένα ξενοδοχεία απ όλο τον κόσμο. Με αφετηρία το προσωπικό της blog Suite Home Escape (www.suitehomesc.com) και με σημείο αναφοράς τα ταξίδια της, η Τόνια Βασιλοπούλου δημιούργησε ένα λεύκωμα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σε μια προσπάθεια να ταξιδέψει τον αναγνώστη μέσα από τις σελίδες του σε μερικά από τα πιο ιδιαίτερα καταλύματα του κόσμου. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους, την τοποθεσία, το design και την αισθητική, την αυθεντικότητα, τις υπηρεσίες, την αειφορία, την κουλτούρα και την πολιτισμική κληρονομιά τους. Κάθε ξενοδοχείο συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως το ποια είναι η καλύτερη περίοδος να το επισκεφθείτε, αλλά και από σύντομα αποφθέγματα (room for thought), που προτρέπουν τον ταξιδιώτη να δραπετεύσει έστω και νοερά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όλα τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν για τους σκοπούς του Elpida Youth, μια νεοσύστατη επιτροπή που λειτουργεί στο πλαίσιο του συλλόγου Ελπίδα. Στόχος του Elpida Youth είναι η ανακαίνιση του ξενώνα που φιλοξενεί τις οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ελπίδα, καθώς και την ενεργή συμμετοχή νέων ανθρώπων στο έργο του Συλλόγου Ελπίδα. Βιογραφικό: H Τόνια Βασιλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελειώνοντας το σχολείο στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη το 1997 έφυγε στη Γαλλία για σπουδές. Απέκτησε Bachelor in International Business Administration με Cum Laude στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πρακτική στο Glion Hotel School της Ελβετίας, όπου αποφοίτησε με distinction στο Hotel Management. Από το 2003 εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, το ξενοδοχείο St.George Lycabettus στην Αθήνα και το Paradise Lifestyle Hotel στην Άνδρο έχοντας αναλάβει το τμήμα μάρκετινγκ. Το 2009 δημιούργησε ένα νέο ξενοδοχειακό προϊόν με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με υπηρεσίες, τα Suite Home Αυτό είναι το πρώτο της βιβλίο.

1994 20th year Reunion. 2004 10th year Reunion. Class of. Class of. Class of. Class of. Τρίτη 1. Ιουλίου. 2014 Ώρα 21:30 Albion Ομήρου 6, Νέο Ψυχικό

1994 20th year Reunion. 2004 10th year Reunion. Class of. Class of. Class of. Class of. Τρίτη 1. Ιουλίου. 2014 Ώρα 21:30 Albion Ομήρου 6, Νέο Ψυχικό Class of 1974 40th year Reunion Class of 1984 30th year Reunion Class of 1994 20th year Reunion Class of 2004 10th year Reunion Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 Ώρα 21:30 Albion Ομήρου 6, Νέο Ψυχικό Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.)

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.) Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών κυρίου Αριστείδη Χατζή στα μέλη της συντακτικής ομάδας του Ζαφειρένια Θεοδωράκη και Γεωργία Παπαλεξίου. * (Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη-Καλοκαίρι 2010 Π Α Ι Δ Ι Κ Η & Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Άνοιξη-Καλοκαίρι 2010 Π Α Ι Δ Ι Κ Η & Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α NEEΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ Άνοιξη-Καλοκαίρι 2010 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η & Ξ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Π Α Ι Δ Ι Κ Η & Ν Ε Α Ν Ι Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Β Ι Β Λ Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Ω Ν Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α Τ Α E Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ

ΣΥΝεΙδηΣη δε... ΣΥΓΚΙΝηΣη ΜεΝ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΕΝΤΕ 1973. Διαδηλωτές στους δρόμους του Σαντιάγο της Χιλής υπέρ του προέδρου. Παρά το κίνημα συμπαράστασης, ωστόσο, η στρατιωτική συνωμοσία, εκμεταλλευόμενη την αποσταθεροποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #03 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ Επιμέλεια κειμένων: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΥΝΟΣ Επιμέλεια - συντονισμός έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας Τεύχος 2, Οκτώβριος 2006 URL: www.unesco.gr E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 7 Συνέδρια & Ημερίδες 12 Νέα Μουσεία & Επανεκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ. Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ. Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013 ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Δρ Νίκος Καλογεράς Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

«Οι θυσιεσ θα πιασουν τοπο»

«Οι θυσιεσ θα πιασουν τοπο» .. νοεμβριοσ 2012 ετοσ 14ο αρ. ΦυΛΛΟυ 155 νεα περιοδοσ εδρα DUSSELDORF Ο Γκασταρμπάιτερ, το ελληνικό ελαιόλαδο Ψηφιακό μνημείο ήταν ο εργάτης στη γερμανική αγορά *04 ποντιακού ελληνισμού *06 που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ευχαριστίες....................................................4 Χαιρετισμός Δημάρχου..............................................5

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 enimerotiko XII_enimerotiko XII 27/6/13 9:23 π.μ. Page 1 EKΔOΣEIΣ Π ATA K H ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8 Ap Markos 2012 DD:Layout 1 3/23/12 1:13 PM Page 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το ανάγνωσμα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κυριακή Ματσούκα, Γ1

Γράφει: Κυριακή Ματσούκα, Γ1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το ανάγνωσμα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» Ώρα να μάθουμε από τα λάθη μας Καιρός να γράψουμε την Ιστορία μας! Σκίτσο: Ελένη Φωτιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν!

Οι ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν! Όνοµα ιεύθυνση Ηµεροµηνία Οι ασθενείς μπορούν να βοηθήσουν! Ένας οδηγός «συμμετοχής του ασθενούς» Πώς οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι ασθενείς και οι οικείοι μπορούν να συνεργαστούν για καλύτερη περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισύλληψη στα χρόνια της εφηβείας

Η αντισύλληψη στα χρόνια της εφηβείας ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ 13 Η αντισύλληψη στα χρόνια της εφηβείας Αντισυλληπτικό χάπι: Συνήθως δεν συστήνεται σε γυναίκες κάτω των 18 ετών Σ Ησεξουαλική ωρίμανση κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι κομβική για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30 Frederick Engels Socialism, Utopian and Scientific London 1993 BookMarks Lindsey German Frederick Engels: Life of a revolutionary International Socialism Journal, 1994 ISBN: 960-7967-27-5 Φρίντριχ Ένγκελς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο μικρός πρίγκιπας. Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο μικρός πρίγκιπας. Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο μικρός πρίγκιπας Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ Βιβλίο Εκπαιδευτικού Έρευνα - Συγγραφή Αγάθη Ερωτοκρίτου, Φιλόλογος ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Γυμνή διαμαρτυρία από εκπροσώπους του κινήματος Femen. Σκηνή από την ταινία Καθημερινή επανάσταση, των αδελφών Ριαχί,

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Γυμνή διαμαρτυρία από εκπροσώπους του κινήματος Femen. Σκηνή από την ταινία Καθημερινή επανάσταση, των αδελφών Ριαχί, ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Γυμνή διαμαρτυρία από εκπροσώπους του κινήματος Femen. Σκηνή από την ταινία Καθημερινή επανάσταση, των αδελφών Ριαχί, που καταγράφει τους τρόπους και τα επιτεύγματα της πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα