Exo Mani. ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου. Εξω Μάνη ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Δελτίο Τύπου. Διανομή:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Exo Mani. ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου. Εξω Μάνη ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Δελτίο Τύπου. Διανομή:"

Transcript

1 Εξω Μάνη Exo Mani ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ scale/κλιμακα: 1: ISBN: Τιμή: 7 ευρώ Κυκλοφορία Ιούνιος 2015 Διανομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ: ΗΜάνη είναι το μεσαίο και νοτιότερο και πόδι της Πελοποννήσου και μοιράζεται ανάμεσα στη Λακωνία και τη Μεσσηνία. Έξω Μάνη ονομάζεται το βόρειο και δυτικό της τμήμα, που ανήκει στο νομό Μεσσηνίας. Η Έξω Μάνη διαφυλάσσει ένα θησαυρό Βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών και κάστρων μέσα σε μαγευτικό τοπίο.ο νέος χάρτης καλύπτει το σύνολο της Έξω Μάνης, δηλαδή τις περιοχές που κάλυπταν οι 3 παλαιότεροι χάρτες "Βέργα-Κάμπος", "Καρδαμύλη-Στούπα" και "Άγιος Νικόλαος-Τραχήλα". Η περιοχή διαθέτει υπέροχα λιθόστρωτα μονοπάτια και προσφέρεται για περπάτημα όλες τις εποχές του χρόνου. Mani is the middle and the southernmost peninsula of the Peloponnese and is split between Laconia and Messinia. Exo Mani is the name of the northwestern part, which belongs to the prefecture of Messinia. Exo Mani preserves a treasure trove of Byzantine and post-byzantine churches and castles in breathtaking landscapes.the new map covers the entire Exo Mani, ie the area covered by the three older maps "Verga-Kampos", "Kardamyli-Stupa" and "Agios Nikolaos Trachila. " The area has wonderful cobbled paths ideal for walking all year round. Δίγλωσσο: Ελληνικά - Αγγλικά

2 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Hickey, Michael ISBN: Τιμή: 34,30 ευρώ Αριθμός σελίδων: 624 Μέγεθος: 15x23 Γλώσσα: Ελληνικά Εξώφυλλο: Μαλακό Ημερομηνία κυκλοφορίας: 6/2015 Τώρα Εκδόσεις: Το βιβλίο έρχεται να προσθέσει στα γνωστά γεγονότα, ανθρώπινες λεπτομέρειες μιας από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής. Το βιβλίο αυτό διηγείται την πλήρη ιστορία της πρώτης και πιο κρίσιμης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ανατολικό Μπλοκ και τη Δύση. Αντί να επικεντρώνεται ολοκληρωτικά στην ανάμειξη των Αμερικανών που, φυσικά, ήταν κυρίαρχη, ο Michael Hickey, αναφέρεται επίσης στη συμβολή πολλών χωρών που σε πολλές περιπτώσεις ήταν σημαντική παρά τον περιορισμένο αριθμό των ανδρών που είχαν διαθέσει. Οι χώρες αυτές ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του ΟΗΕ και έστειλαν στρατεύματα, ώστε να αντιμετωπιστεί η αιφνιδιαστική επίθεση των Βορειοκορεατών. Παρ' όλες τις διαφορές, κουλτούρας και Διοικητικής Μέριμνας, η συμμετοχή αυτών των στρατευμάτων έπαιξε συχνά σπουδαίο ρόλο στις κρίσεις που παρουσιάστηκαν. Ο Πόλεμος της Κορέας στο αποκορύφωμά του, μέσα σε μια θύελλα διεθνών πολιτικών συγκρούσεων και φόβων για μια γενική σύρραξη, παρουσίασε γρήγορες και μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις στρατευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Η κάθε πλευρά γνώρισε τόσο εκπληκτικές επιτυχίες όσο και καταστροφές. Εδώ, περιγράφονται κορυφαίες στρατηγικές μεθόδοι, όπως η απόβαση του Μακ Άρθουρ στα μετόπισθεν του εχθρού, στο Ιντσόν, δράματα όπως το ένδοξο επεισόδιο των Gloster, αλλά και η διαβίωση και η ανταρσία στα στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου και των δύο πλευρών. Ο συγγραφέας αντλεί το υλικό του από μέχρι τώρα αχρησιμοποίητες πηγές πολλών χωρών, καθώς και από έγγραφα που πρόσφατα αποδεσμεύτηκαν, αρχεία Στρατιωτικών Μονάδων, ημερολόγια και συνεντεύξεις. Το βιβλίο του έρχεται να προσθέσει στα γνωστά γεγονότα, ανθρώπινες λεπτομέρειες μιας από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής και ταυτόχρονα, επειδή ο συγγραφέας είναι και αυτόπτης μάρτυρας αυτών που περιγράφει, διαβάζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα.

3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Δελτία Τύπου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ: STEPHEN KING Ç ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ ÔÇÓ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇÓ ÅÐÉËÏÃÇ / ÈÕÑÁÈÅÍ Ï áóöáëéóôþò Óáì Ðéìðëò âñßóêåôáé óôçí áíüãêç íá å- ðéóêåöèåß ãéá ðñþôç öïñü ýóôåñá áðü äåêáåôßåò ôç äçìïôéêþ âéâëéïèþêç. Ç óõíïìéëßá ôïõ åêåß ìå ôç ìåóüêïðç âéâëéïèçêüñéï Áñíôßëéá Ëïñôæ äåí åßíáé éäéáßôåñá åõ Üñéóôç. ÎåðñïâïäßæïíôÜò ôïí, ç êõñßá Ëïñôæ ìéóïáóôåßá-ìéóïóïâáñü ôïí áðåéëåß üôé áí êáèõóôåñþóåé ôçí åðéóôñïöþ ôùí äýï âéâëßùí ðïõ ôïõ äáíåßæåé, èá ôïõ óôåßëåé ôçí Áóôõíïìßá ôçò ÂéâëéïèÞêçò... ¼ðùò áðïäåéêíýåôáé, Ý åé ôç äýíáìç íá ôïõ êüíåé ðïëý åéñüôåñá ðñüãìáôá, îáíáæùíôáíåýïíôüò ôïõ ìå ôñïìåñþ óöïäñüôçôá öüâïõò êáé ôñáýìáôá ôçò ðáéäéêþò ôïõ çëéêßáò. Ï Óáì êáôáëáâáßíåé ðùò äåí Ý åé áðëü íá áíôéìåôùðßóåé ìéá äéåóôñáììýíç âéâëéïèçêüñéï (ðïõ äõóôõ þò ïýôå ôñåëþ åßíáé ïýôå ìüíï âéâëéïèçêüñéïò), áëëü êõñßùò ôá üóá Ý åé áðùèþóåé, ñüíéá ðñéí, óôá âüèç ôïõ áóõíåéäþôïõ... Ï ÓôÞâåí Êéíãê èåùñåßôáé óþìåñá ùò ï êïñõöáßïò óõããñáöýáò ôñüìïõ êáé öáíôáóßáò óôïí êüóìï, áëëü êáé ùò Ýíáò áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò óõããñáöåßò ôçò åðï Þò ìáò. åé ôéìçèåß ìå ðïëëýò äéáêñßóåéò ãéá ôï Ýñãï ôïõ, áíüìåóá óôéò ïðïßåò ôï ÄéåèíÝò Âñáâåßï Öáíôáóßáò, ôá åéäéêü âñáâåßá Bram Stoker, O. Henry, Nebula, ê.ü., ôï Âñáâåßï Ðïéçôþí êáé ÓõããñáöÝùí 1997, êáé ôï âñáâåßï ãéá ôï óýíïëï ôïõ Ýñãïõ ôïõ áðü ôçí íùóç ÓõããñáöÝùí Ôñüìïõ. Ôï 2003 ôï Åèíéêü ºäñõìá Âéâëßïõ ôùí ÇÐÁ ôïõ áðýíåéìå ôï ÌåôÜëëéï ÄéáêåêñéìÝíçò ÓõíåéóöïñÜò óôá ÁìåñéêáíéêÜ ÃñÜììáôá. ÌõèéóôïñÞìáôá êáé íïõâýëåò ôïõ Ý ïõí ãßíåé ôáéíßåò ãéá ôïí êéíçìáôïãñüöï: "Ïìß ëç", "ËÜìøç", "Êñéóôßí", "Ìßæåñé", "Êñõöü ÐáñÜèõñï, Ìõóôéêüò ÊÞðïò", "Ï Êáëüò ÌáèçôÞò", ê.ü., ôýóóåñéò áðü ôéò ïðïßåò ( êñçîç ïñãþò ("ÊÜñé"), ÓôÜóïõ ðëüé ìïõ, Ôåëåõôáßá Ýîïäïò: Ñßôá Ýéãïõïñè êáé ÐñÜóéíï ìßëé) Þôáí õðïøþöéåò ãéá ¼óêáñ êáëýôåñçò ôáéíßáò.

4 ΤΙ EΛΕΓΕ Ο ΛΑΚAΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑIΚΕΣ Mία ψυχαναλυτική μελέτη Ψυχολογία Κολέτ Σολέρ Μετάφραση: Μαβίνα Πανταζάρα ISBN: Τιμή: 26,62 ευρώ Αριθμός σελίδων: 526 Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία έκδοσης: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τώρα Εκδόσεις ΕΡΑΤΩ Είναι γνωστό ότι η ψυχανάλυση κάνει το ασυνείδητο να μιλάει. Το ότι το ασυνείδητο μιλά για τη σεξουαλικότητα δεν εκπλήσσει πλέον κανέναν, τώρα που πέρασε ο εικοστός αιώνας. Όμως, ό,τι λέει για τους άντρες και τις γυναίκες εξακολουθεί να είναι αγκάθι για τη θεωρία αλλά και πέτρα του σκανδάλου, όταν υπεισέρχονται οι προκαταλήψεις. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φεμινιστής για να αντιληφθεί τις φροϋδικές προκαταλήψεις, με έντονη άλλωστε τη σφραγίδα του τέλους του 19ου αιώνα. Οι μετα-φροϋδικές συζητήσεις του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, θέλοντας να περιφρουρήσουν την ισοτιμία των φύλων, δεν συνέβαλαν στην πρόοδο του ζητήματος. Η καλή πρόθεση δεν συνιστά θεωρία. Έπρεπε να φτάσουμε στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, και στον Ζακ Λακάν, ώστε να ακουστεί κάτι καινούριο. Καιρός ήταν. Διότι γινόταν αισθητό ότι μία σεξουαλική ανατροπή βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη μέσα στον πολιτισμό - εξέλιξη που είναι πλέον αδύνατον να παραβλέψουμε στις αρχές πλέον του 21ου αιώνα και που παραλίγο να την χάσει η ψυχανάλυση.

5 ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Μυθιστόρημα Γιάννης (Yanko) Δημητρόπουλος ISBN: Τιμή: 14 Αριθμός σελίδων: 192 Σχήμα: 14x21 Εξώφυλλο: Mαλακό Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία έκδοσης: 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Ησιδηροδρομική γραμμή της Κύπρου καταργείται το Η μικρή Μαρία Σκαλανόβα παρακολουθεί στη γειτονιά της, στο Καϊμακλί της Λευκωσίας, το τραίνο που πραγματοποιεί το τελευταίο δρομολόγιο. Μια δεκαετία αργότερα, μηχανικός πια, απασχολείται σε σχέδια αναβίωσης αυτής της γραμμής. Στο νησί δραστηριοποιούνται δυνάμεις, που επιδιώκουν την ανατροπή των ευαίσθητων ισορροπιών. Ο Κώστας Κωστάλας συνδέεται με αυτές, στα πλαίσια της σταδιοδρομίας του σε μυστικές, παρακρατικές υπηρεσίες. Η σιδηροδρομική γραμμή και η χάραξή της δεν αφήνουν αδιάφορους αυτούς που κινούν τα συνωμοτικά νήματα. Οι διερευνήσεις για το τραίνο της Λευκωσίας φέρνουν κοντά τον Κώστα και τη Μαρία εκείνες τις μέρες. Θα ξαναβρεθούν δώδεκα χρόνια αργότερα, το Αυτή τη φορά θα συνδεθούν ερωτικά. Η Μαρία, όμως, έχει αποφασίσει να μείνει αδέσμευτη, ανοιχτή στην περιπέτεια. Τον Ιούλιο, στο εξοχικό της στην Κυρήνεια κοντά στο σημείο που θα γίνει η τουρκική εισβολή εναλλάσσονται ως φιλοξενούμενοι αλλά και εραστές, ο Κώστας και ο γείτονάς της, Χριστόφορος Κυριακίδης, φοιτητής στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Η κατάληξη είναι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, που αναγκάζει τη Μαρία να μετακομίσει στη Βουλιαγμένη και να ξεκινήσει μια καινούργια επαγγελματική πορεία. Στα χρόνια που ακολουθούν, ο Κωστάλας ζει μια καινούργια, φαινομενικά ήσυχη ζωή στη δυτική Ελλάδα, ενώ ο Χριστόφορος κάνει μεταπτυχιακά, παντρεύεται και διαπρέπει στη Γαλλία. Θα ξανασυναντηθούν άραγε οι δρόμοι της Μαρίας με τον Κώστα και τον Χριστόφορο; Ποιος από τους δύο είναι ο πατέρας της κόρης της; Απόσπασμα από το βιβλίο «Το μήνυμα ήταν από ένα αλβανικό κινητό. Δύο λέξεις, στα αγγλικά. Bull s eye. Το μάτι του ταύρου. Καλό σημάδι, σκέφτηκε, και ξαναγύρισε ανακουφισμένη στο δημοσιογραφικό πηγαδάκι. Ο Χριστόφορος ήταν βέβαιος μέσα του ότι την τελευταία, παράξενη ερώτηση την είχε εμπνεύσει η ίδια η Μαρία στον νεαρό δαιμόνιο ρεπόρτερ την είχε ακούσει άλλωστε που μίλαγε για το τραμ. Χαμογελώντας, σχημάτισε ένα πιστόλι με τα δάχτυλά του και έκανε ότι την πυροβολεί». «Ποιος μπορούσε να ξέρει; Συνήθως, το κρεβάτι της μιας βραδιάς κρατά την κυριολεκτική του έννοια, δεν έρχεται άλλη βραδιά στο μέλλον, δεν υπάρχουν συνέπειες χειροπιαστές. Οι ψύλλοι στ αυτιά μπαίνουν όταν μαθαίνεις ότι υπάρχει παιδί και η προσθαφαίρεση (πράξη που μπορεί να κάνει με ευκολία μια εντεκάχρονη μαθήτρια, πολλώ δε μάλλον ένας σπουδαγμένος τεχνοκράτης), όταν εφαρμόζεται μεταξύ χρονολογιών και ηλικίας του παιδιού, δίνει υπόλοιπο μηδέν». Συμμετέχουν με κείμενά τους 21 πνευματικοί διδάσκαλοι: Κεν Λάουχερ, Τάραν Κάμερον Μακντόναλντ-Πάρκερ, Δρ. Χαμπίμπ Σαντέγκι, Ρίτσαρντ Γουότερμπορν, Βίσεν Λακιάνι, Ντίρντρι Χέιντ, Μάικ Ρόμπινσον, Μάρσι Σίμοφ, Τέρι Τίλμαν, Τζάνετ Άτγουντ, Λώρεν Σεμπάστιαν, Μπάρμπαρα Μαρξ Χάμπαρντ, Τζον Πέρκινς, Τζούλι Τσάιμς, Τζον-Ρότζερ, Μόλυ Αν Φέρλυ, Δρ. Σου Μόρτερ, Ντον Μιγκέλ Ρουίζ, Μάικλ Χέιζ, Γουίλιαμ Αρντζ, Νηλ Ντόναλντ Γουόλς.

6 Τώρα

7 Τώρα

8 Τώρα

9 Τώρα

10 Τώρα

11 Τώρα

12 Τώρα

13 Τώρα

14 Όταν ξέρεις ν αγαπάς Ελληνική πεζογραφία ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ISBN: Τιμή: ευρώ Αριθμός σελίδων: 536 Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία έκδοσης: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Τώρα HΙόλη σπουδάζει στη Νομική Αθηνών, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα της, γνωστού μεγαλοδικηγόρου. Συνεσταλμένη αλλά παθιασμένη, ονειρεύεται τη μέρα που θα αρχίσει να ασκεί το επάγγελμα που αγαπά όσο τίποτε άλλο, επιτελώντας λειτούργημα και όχι στοχεύοντας στο χρήμα ή στην αναγνώριση. Και μια μέρα, ενώ βρίσκεται στη Σχολή, το βλέμμα της θα μαγνητίσει ένας μυστηριώδης άντρας. Δίχως να μπορεί να εξηγήσει το πώς και το γιατί, παθαίνει εμμονή μαζί του, σκεπτόμενη συνεχώς το μελαγχολικό του βλέμμα. Η Ιόλη δεν θ' αργήσει ν' ανακαλύψει ότι ο νεαρός αυτός λέγεται Στέφανος, και ύστερα από δική της πρωτοβουλία, οι δύο νέοι πολύ σύντομα θα έρθουν κοντά. Ωστόσο, ο Στέφανος βασανίζεται από τους προσωπικούς του δαίμονες κι ένα μεγάλο μυστικό, το οποίο ξέρει πως δεν θα μπορεί να της το κρατήσει κρυφό για πάντα. Ένα μυστικό που δεν θα τους επέτρεπε να είναι μαζί, αφού μια τέτοια σχέση αποτελεί ταμπού. Κι όμως, η Ιόλη αποφασίζει ν' ακολουθήσει την καρδιά της και να διεκδικήσει το δικαίωμά της να είναι μαζί του, με αποτέλεσμα οι δυο τους να χαράξουν τελικά μια κοινή πορεία. Μια πορεία που θα τους οδηγήσει σε αλλεπάλληλους αγώνες, ώστε να αποκτήσουν όλα εκείνα που ο κοινωνικός περίγυρος και οι νόμοι ενός κράτους που βαλτώνει πιστεύουν πως δεν αξίζουν να έχουν. Μια πορεία που θα αποδειχτεί επίπονη, μα ταυτόχρονα και συγκλονιστική. Γιατί, όταν ξέρεις ν' αγαπάς, ξέρεις να δίνεσαι, να θυσιάζεσαι και να παλεύεις ενάντια σε όλους και σε όλα...

15 Τώρα Άννα Πόταγα Ένυλοι λόγοι Δοκίμιο για τη συνείδηση ISBN Σελ.; 104 Τιμή: 5 Το ερευνητικό αυτό δοκίμιο παρακολουθεί τις θεωρίες βάσει των οποίων σύγχρονοι επιστήμονες από διάφορους τομείς, νευροεπιστήμες, βιολογία, φυσική και όχι μόνο, ανέλαβαν να δώσουν απαντήσεις στο ακανθώδες, παγιωμένο κυρίως από την εποχή του Καρτέσιου, φιλοσοφικό πρόβλημα σχέσης πνεύματος και ύλης και ειδικότερα ψυχής και σώματος, με σκοπό να αποκαταστήσουν το κατατεμαχισμένο Είναι στην ολότητά του και να θεραπεύσουν τη διανόηση από τη σχιζοειδή τάση που επί αιώνες την ταλάνισε. Οι θεωρίες αυτές επιχειρούν τη θεμελίωσή τους σε επιστημονικά δεδομένα, αποτέλεσμα κυρίως των μέσων της υψηλής τεχνολογίας, και επιτρέπουν στους εμπνευστές τους να καταλήξουν στην εμβληματική απόφανση: «ενσάρκωση της νόησης», επιβεβαίωση και μοντέρνα μεταμφίεση της ρήσης του Αριστοτέλη: «ένυλοι λόγοι», επιτομή και αυτή συσσωρευμένης σοφίας.

16 Τώρα Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση Ειρήνη Νάκου, Ανδρομάχη Γκαζή (επιμέλεια) ISBN Σελ.: 264 Τιμή: 15 Ο συλλογικός αυτός τόμος προβάλλει σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές τάσεις και προβληματισμούς, καθώς και πρακτικές εφαρμογές, που αφορούν την αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας στα μουσεία και στην εκπαίδευση, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς: Αυστραλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Τουρκία. Επίσης, αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της χρήσης της προφορικής ιστορίας σε σχέση με τις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, επικοινω νιακές, εκπαιδευτικές και αναπαραστατικές διαστάσεις της, ώστε να προωθηθεί ο σχετικός διά λογος στον τόπο μας, καθώς και οι αντίστοιχες εφαρμογές, σε σχέση με την αντίστοιχη διεθνή συζήτηση. Γράφουν: Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Μαρία Βλαχάκη, Brandon Butler, Ανδρομάχη Γκαζή, Arthur Chapman, Chris Edwards, Alan Mc- Cully, Gülçin Dilek, Dursun Dilek, Αντώνης Λιάκος, Amy Bartow Melia, Magdalena Mieri, Κωνσταντίνος Μπέλσης, Ρίκι Βαν Μπουσχότεν, Ειρήνη Νάκου, Sam Smith, Εσθήρ Σολομών, Yonghee Suh, Γιάννης Στογιαννίδης, Τέτη Χατζηνικολάου, Sonia Yaco, Makito Yurita, Louise Zarmati

17 Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ISBN: Τιμή: Αριθμός σελίδων: 231 Σχήμα 24x17 Γλώσσα: Ελληνικά Ημερομηνία επανέδοσης: 6/2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Το βιβλίο αυτό δίνει πληροφορίες για την οργάνωση και την εξάπλωση του ΕΑΜ Θεσσαλίας, τους πρωτεργάτες του και τις πρώτες αντάρτικες ομάδες. Δίνει επίσης πληροφορίες για την οργάνωση του ΕΛΑΣ, την προσπάθειά του να κυριαρχήσει στη Θεσσαλία, στην κατάληψη της κορυφογραμμής της θεσσαλικής Πίνδου και τον αφοπλισμό των Κωστόπουλου Σαράφη και των άλλων ομάδων. Πέραν αυτού περιγράφεται η στρατιωτική δράση του ΕΛΑΣ Θεσσαλίας, το αντάρτικο αεροδρόμιο και η απελευθέρωση της Καρδίτσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντίσταση στα Άγραφα, μια περιοχή στην οποία αυτή έφτασε να πάρει γιγαντιαίες διαστάσεις. Τέλος περιγράφονται οι προσπάθειές του ΕΑΜ να διατηρήσει ο αγώνας Εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα, ενώ δεν παραλείπονται η εμφύλια διαμάχη, τα έτη και οι εξτρεμισμοί ορισμένων στοιχείων. Ελπίζουμε με το βιβλίο αυτό να συνεισφέρουμε στην ιστορία της Θεσσαλικής Εθνικής Αντίστασης.

18 ISBN: Τιμή: 12,78 Αριθμός σελίδων: 184 Γλώσσα: Ελληνικά Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2015 Τώρα Απόσπασμα από το βιβλίο: Τα μαθήματα ηγεσίας είναι σαν τη δίαιτα. Δεν σημαίνει πως επειδή τη διάβασες θα αδυνατίσεις κιόλας. 156 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος Το παρόν συνεγράφη ύστερα από δύο ατυχείς συνεργασίες τις οποίες είχα στην καριέρα μου προσφάτως, το Θα έπρεπε αυτό το βιβλίο να το αφιερώσω σ αυτούς, πρόκειται για δύο manager, αφού με την ανήθικη συμπεριφορά τους μου άλλαξαν τη ζωή προς το καλύτερο. Εξαιτίας της συμπεριφοράς του πρώτου και των ψεύτικων ιστοριών που μου αράδιαζε πήρα την απόφαση να ξεκινήσω μια δική μου εταιρία. Εξαιτίας της άλλης, μιας υποκρίτριας κυράτσας, πήρα την απόφαση να συγγράψω αυτό το βιβλίο. Όχι, δε θα αναφέρω τα ονόματά τους. Δεν έχει νόημα οι τρομοκράτες των επιχειρήσεων, της ζωής, της εργασίας να αναφέρονται. Άλλωστε μου έκαναν καλό και ο ένας και η άλλη. Όμως δεν θα τους ευχαριστήσω κιόλας. Γιατί ούτε εγώ θα ευχαριστηθώ, αφού δεν θα τους δω ποτέ να διαβάζουν το βιβλίο μου και να στραβώνουν τα μούτρα τους. Σήμερα οι περισσότεροι αναζητούν έναν ηγέτη. Θεωρούν πως ένας ηγέτης θα μας τραβήξει αρπάζοντάς μας από το βούρκο και θα μας σώσει. Συνήθως τους ηγέτες τους χτίζουν οι απλοί άνθρωποι. Οι απλοί άνθρωποι σε σχέση με τους ηγέτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς οι οποίοι αναζητούν ελπίδα και τους σφουγγοκωλάριους, αυτούς οι οποίοι έχουν την ψυχολογία του μικρού εκείνου ψαριού, που επιβιώνει καθαρίζοντας τα δόντια του καρχαρία. Στις επιχειρήσεις, στη ζωή μας, στην πολιτική κυρίως υπάρχουν manager, υπάρχουν διαχειριστές, αλλά όχι ηγέτες. Άνθρωποι, δηλαδή που λειτουργούν και επιβάλλονται με το φόβο και τον εκβιασμό, όχι εμπνέοντας και γνωρίζοντας το αντικείμενο της εργασίας. Το πόνημα αυτό δεν είναι, βεβαίως, επιστημονικό. Είναι ένα βοήθημα για όσους ασκούν ηγεσία, επιθυμούν να βελτιωθούν, να αναπτυχθούν και να εμπνεύσουν τους ανθρώπους τους. Είναι ένα βοήθημα για όσους καταπιέζονται από ατάλαντα, ανιστόρητα, αγεωγράφητα, ανηλεή, απαίδευτα, ανέραστα, απρόσιτα, απαράδεκτα, αγενή, αμόρφωτα υποκείμενα. Είναι ένα βοήθημα για τους σπουδαστές μου και φοιτητές μου, αλλά και για τα στελέχη επιχειρήσεων στα οποία προσπάθησα να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου, την εμπειρία και ένα τέτοιο τρόπο σκέψης, γραμμένο με χιούμορ, ειρωνεία και καυστικό λόγο. Χρειάζονται τρία χρόνια να μελετήσει και να ενστερνιστεί κάποιος το βιβλίο. Ένα μάθημα κάθε εβδομάδα και μετά πρακτικά να προσπαθήσει εφαρμόσει. Μπορεί όμως να το διαβάσει και σε είκοσι περίπου λεπτά. Μην εξηγείτε και μην κοινοποιείτε τους κανόνες. Αφού δεν θα ξέρουν τους κανόνες όλοι θα ζουν κάθε φορά μια έκπληξη. Να θυμίζετε πάντα και συνεχώς ό,τι για ότι κακό συνέβη στην εταιρία σας φταίει ο κούριερ, η καθαρίστρια, και κυρίως η γραμματέας σας. ΠΟΤΕ ΕΣΕΙΣ! Δεν χρειάζεται να κερδίσετε τον σεβασμό μπορείτε να τον εξαγοράσετε ή να τον επιβάλλετε. Λέτε πάντα «αυτό δεν είναι δουλειά μου να το ξέρω». Στο τέλος ένα πέπλο μυστήριου θα σκεπάζει το ποια είναι η δουλειά σας. Είναι πιο μεγάλη η ηδονή του να ασκείς εξουσία από την ερωτική. Βέβαια έτσι μένεις στην πραγματικότητα ανέραστος/η. Είναι πολύ σπουδαίο να παραδέχεσαι το λάθος σου. (Συγγνώμη, αυτό το έγραψα κατά λάθος. Αφού εσύ δεν κάνεις ποτέ λάθος!) Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Oι υφιστάμενοι σας είναι ζώα. Άρα δεν έχουν δικαίωμα στα λάθη. Η κορυφή είναι αιχμηρή. Μπορείς να φτάσεις, αλλά όχι να ξαπλώσεις. Εσύ όμως μπορεί να καθίσεις, συνηθισμένος είσαι! Όλοι είμαστε αναρχικοί ή αριστεροί μέχρι τη στιγμή που θα γίνουμε μάνατζερ. Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος Όσο όλοι γύρω σας θα υποφέρουν από τη συμπεριφορά σας, εσείς θα κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε.

19 ISBN: Τιμή: 12,78 Αριθμός σελίδων: 144 Γλώσσα: Ελληνικά Ημ. Έκδοσης: Ιούνιος 2015 ΚΑΛΗΜΕΡΑ Της ζωής και των ανθρώπων Νίκος Μιχ. Μοσχολιός Τώρα Απόσπασμα από το βιβλίο: Χρόνος είναι η παρουσία (1987) Η μοναξιά Το χρόνο δεν μπόρεσε Το χρόνο να νικήσει Και ζήτησε τι ειρωνεία Βοήθεια από την απουσία. Αυτός Ατάραχος σάρκασε για τη συμμαχία Και δέχτηκε τους ηττημένους Στο άπειρο του κόσμου στης δύναμής του τη μαγεία. Κάθε φορά που στέλνω ή και ανταποδίδω τον χαιρετισμό «Καλημέρα» νιώθω μια ξεχωριστή συγκίνηση. Ίσως για τούτο και αναπήδησε μέσα μου η ιδέα να επικοινωνήσω μαζί σου με μια ποιητική σκέψη «Καλημέρα» για κάθε ημέρα για τις επτά (7) ημέρες, όχι μόνο της μιας αλλά και για τις τέσσερες (4) εβδομάδες του κάθε μήνα. Είκοσι οκτώ (28) λοιπόν φορές Σκέψεις Καλημέρα για τις τέσσερες εβδομάδες του κάθε μήνα (4 7) και είκοσι τέσσερες (24) φορές εκ της ζευκτής εκφοράς του ποιητικού λόγου για κάθε μήνα του κάθε χρόνου (12 2) άθροισμα το όλον πενήντα δύο (52), όσες και οι εβδομάδες της κάθε χρονιάς. Τώρα ζητώ την συνεργασία σου στο πνευματικό τούτο παιγνίδι. Ξεκινάμε με το ερώτημα : Ποια ημέρα της εβδομάδας είναι σήμερα, (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, κλπ και ποιας εβδομάδας 1ης, 2ης, 3ης, ή 4ης) του μήνα που τρέχει. Έχοντας απαντήσει στα δύο ποιο πάνω ερωτήματα, (όπως για παράδειγμα σήμερα 26 Μαρτίου 2013 είναι Τρίτη της (4ης ) τελευταίας εβδομάδα του μήνα Μάρτιος) μπορούμε πλέον να αναζητήσουμε στο κείμενο του παρόντος πονήματος τη Σκέψη που αντιπροσωπεύει η σημερινή μας Καλημέρα της ζωής και των ανθρώπων το περιεχόμενο της οποίας έχει διατυπωθεί ποιητικά ωσάν μήνυμα αγάπης, διαλογισμού και θύμησης βιωμένου χρόνου. Αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Χρόνος είναι η Παρουσία. Χωρίς κραυγή (1993) Δεν μπορείς τ αχνάρια σου να δεις Αν δεν βρεθείς σε αμμουδιά Μετά την καταιγίδα. Κι ούτε στη μάχη θε να μπεις Σ αντίλαλο θ ακούσεις τη φωνή σου Χωρίς κραυγή : Παρών. Όμως εδώ Κάτω από το φως της μοναξιάς Στον ίσκιο της ψυχής μου Βρίσκουν οι σκέψεις μου δροσιά. *** Εν απουσία αποκτά ο Λόγος παρουσία.

20 Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ:

21 Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ:

22 Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ:

23 SUITE HOME escape ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ISBN: Διαστάσεις: 21,5 x 22 cm Σελίδες: 216 Τιμή: 25 ευρώ Τώρα Tο λεύκωμα της Τόνιας Βασιλοπούλου Suite Home Escape, μια πολυτελής έκδοση στην αγγλική γλώσσα, με επιλεγμένα ξενοδοχεία απ όλο τον κόσμο. Με αφετηρία το προσωπικό της blog Suite Home Escape (www.suitehomesc.com) και με σημείο αναφοράς τα ταξίδια της, η Τόνια Βασιλοπούλου δημιούργησε ένα λεύκωμα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, σε μια προσπάθεια να ταξιδέψει τον αναγνώστη μέσα από τις σελίδες του σε μερικά από τα πιο ιδιαίτερα καταλύματα του κόσμου. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους, την τοποθεσία, το design και την αισθητική, την αυθεντικότητα, τις υπηρεσίες, την αειφορία, την κουλτούρα και την πολιτισμική κληρονομιά τους. Κάθε ξενοδοχείο συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως το ποια είναι η καλύτερη περίοδος να το επισκεφθείτε, αλλά και από σύντομα αποφθέγματα (room for thought), που προτρέπουν τον ταξιδιώτη να δραπετεύσει έστω και νοερά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όλα τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν για τους σκοπούς του Elpida Youth, μια νεοσύστατη επιτροπή που λειτουργεί στο πλαίσιο του συλλόγου Ελπίδα. Στόχος του Elpida Youth είναι η ανακαίνιση του ξενώνα που φιλοξενεί τις οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ελπίδα, καθώς και την ενεργή συμμετοχή νέων ανθρώπων στο έργο του Συλλόγου Ελπίδα. Βιογραφικό: H Τόνια Βασιλοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελειώνοντας το σχολείο στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη το 1997 έφυγε στη Γαλλία για σπουδές. Απέκτησε Bachelor in International Business Administration με Cum Laude στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πρακτική στο Glion Hotel School της Ελβετίας, όπου αποφοίτησε με distinction στο Hotel Management. Από το 2003 εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, το ξενοδοχείο St.George Lycabettus στην Αθήνα και το Paradise Lifestyle Hotel στην Άνδρο έχοντας αναλάβει το τμήμα μάρκετινγκ. Το 2009 δημιούργησε ένα νέο ξενοδοχειακό προϊόν με ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με υπηρεσίες, τα Suite Home Αυτό είναι το πρώτο της βιβλίο.

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Museumedu 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Museumedu 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Museumedu 2 Μουσεία και Εκπαίδευση Προφορική Ιστορία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Museumedu 2, Μουσεία και Εκπαίδευση Προφορική Ιστορία, είναι το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού, ανοικτής πρόσβασης και με κριτές διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το νέο του βιβλίο

Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το νέο του βιβλίο Typosthes.gr Τύπος Θεσσαλονίκης / Πολιτισμός GET RSS Ο συγγραφέας γράφει για την Ελλάδα της κρίσης μέσα από ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται τον 19ο αιώνα Ο Στέφανος Δάνδολος έρχεται στη Θεσσαλονίκη με

Διαβάστε περισσότερα

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Antoine de Saint-Exupéry. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου Antoine de Saint-Exupéry Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση από τα Γαλλικά Ηρακλής Λαμπαδαρίου 1 13 Ο τέταρτος πλανήτης ήταν αυτός του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο πολύ απασχολημένος που δεν σήκωσε

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία

Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Σήμερα: Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο στη Λαμία Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 08:00 Το βιβλιοπωλείο "Μπέτσης" και οι εκδόσεις "Ψυχογιός" σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις

31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις 31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις Η επιτυχημένη συγγραφέας παρουσίασε τη νέα της δουλειά και υπέγραψε αντίτυπα στις φανατικές της αναγνώστριες. Ασφυκτικά γεμάτο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πορτραίτα: Johanna Lindsey

Πορτραίτα: Johanna Lindsey Ημερομηνία 10/5/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.bookcity.gr/ Χρύσα Βασιλείου http://www.artsandthecity.gr/bloggers/%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%81%ce%b1% CE%AF%CF%84%CE%B1/22032- %CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1-johanna-lindsey

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιτεχνικό και πολιτιστικό βοσκοτόπι με αφετηρία τη Δυτική Μακεδονία

Καλλιτεχνικό και πολιτιστικό βοσκοτόπι με αφετηρία τη Δυτική Μακεδονία The Whole Cow Καλλιτεχνικό και πολιτιστικό βοσκοτόπι με αφετηρία τη Δυτική Μακεδονία Σοφία Βόικου: Θέλω να δώσω στη γυναίκα τη θέση που πραγματικά της αρμόζει μέσα από τα βιβλία μου Οι ήρωες της Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Κριός Αυτή την εβδομάδα θα μπεις σε σκέψεις αγαπητέ Κριέ και θα αλλάξεις το σκεπτικό σου για το πως βλέπεις κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» Α ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ της Άννας Γαλανού - Book review

ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ της Άννας Γαλανού - Book review Ημερομηνία 20/8/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.culture21century.gr Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/08/book-review_33.html ΣΜΑΡΑΓΔΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ της Άννας Γαλανού - Book review 20

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

narrate a story learn about the democracy in Ancient Athens speak about mountains, rivers and lakes in Greece and Australia

narrate a story learn about the democracy in Ancient Athens speak about mountains, rivers and lakes in Greece and Australia 3 Eíüôçôá 2 íá ôáîßäé narrate a story learn about the democracy in Ancient Athens speak about mountains, rivers and lakes in Greece and Australia ôá åëëçíéêü êé åìåßò... κα Λάμπρου: Παιδιά, έχω ένα νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-618-5093-18-1

ISBN: 978-618-5093-18-1 ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά: Εξηγεί γιατί αναθεώρησε και δίνει βιβλίο της να μεταφερθεί στην τηλεόραση Ημερομηνία: 16/05/2016

Λένα Μαντά: Εξηγεί γιατί αναθεώρησε και δίνει βιβλίο της να μεταφερθεί στην τηλεόραση Ημερομηνία: 16/05/2016 Λένα Μαντά: Εξηγεί γιατί αναθεώρησε και δίνει βιβλίο της να μεταφερθεί στην τηλεόραση Ημερομηνία: 16/05/2016 Λίγες μέρες πριν την παρουσίαση του νέου της βιβλίου στην Κύπρο, η συγγραφέας των Best Seller

Διαβάστε περισσότερα

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς. Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σχολική Χρονιά 2012-2013 Κ ε ί μ ε ν α Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς Θεματική ενότητα: «Οικουμενικές αξίες και Λογοτεχνία» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κείμενα προς συνανάγνωση συνεξέταση Έριχ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!!

Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 Η Ισμήνη Μπάρακλη, απαντά στο «κουτσομπολιό» της αυλής!!! «Ώρες να χα να σ ακούω», ήταν μια αυθόρμητη πρόταση που... έφυγε από το στόμα μου, αναγκάζοντας την Ισμήνη να χαμογελάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda Alexandra - Book review Ημερομηνία 20/7/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://www.culture21century.gr/ Γιώτα Παπαδημακοπούλου http://www.culture21century.gr/2015/07/belinda-alexandra-book-review.html ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ της Belinda

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, Ph.D. ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ. Εκδόσεις Ψυχογιός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, Ph.D. ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ. Εκδόσεις Ψυχογιός ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ, Ph.D. ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ Εκδόσεις Ψυχογιός Τον Γιώργο Πιντέρη, τον γνώρισα πολλά χρόνια πριν. Συγκεκριμένα σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ημερομηνία 23/07/2015 Μέσο Συντάκτης Link diavasame.gr Ευμορφία Ζήση http://www.diavasame.gr/page.aspx?itemid=ppg1396_2146 ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 23.07.2015 Συντάκτης: Ευμορφία

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη Ο ανδρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος διαφέρουν χημικά και θυμικά, με αποτέλεσμα οι άνδρες και οι γυναίκες να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Τα διαφορετικά συναισθήματα των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Η Έλενα Ακρίτα έκανε "Φόνο 5 αστέρων"

Η Έλενα Ακρίτα έκανε Φόνο 5 αστέρων Ημερομηνία 30/10/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://news247.gr/ Χρήστος Δεμέτης http:// Η Έλενα Ακρίτα έκανε "Φόνο 5 αστέρων" Η Έλενα Ακρίτα παρουσιάζει το πρώτο της μυθιστόρημα, δυο χρόνια μετά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

Πιάστε τους! Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Πιάστε τους! Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Πιάστε τους! Φίλιππος Μανδηλαράς, Μαρία Παπαγιάννη Εικονογράφηση: Μιχάλης Κουντούρης Σελ. 260 Έπαινος Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου ραστηριότητες για την Ε & την

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / 2 0 1 6 Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Μιλήσαμε με τον συγγραφέα του best seller των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα:

3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα: 3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα: 1. Γεια σου, Όζλεμ. 2. Πώς λένε; λένε Σιμπέλ. 3. Γεια, κυρία Άννα. 4. Πώς λένε; Είμαι κυρία Μαρία. 5. Πώς λένε; Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Β Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Χάρτινη αγκαλιά» Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Εκδόσεις: Καλέντης Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

Δελτίο Τύπου. Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΦAΞ: 210.3210.433 Immanuel Kant ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Φιλοσοφία Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια: Κώστας Ανδρουλιδάκης ISBN: 978-960-6880-38-4 Τιμή: 28,00 ευρώ Σελίδες: 480 Διαστάσεις: 16x24 Γλώσσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ένας σπουδαίος ηθοποιός κατάγεται από την περιοχή μας και συγκεκριμένα από την Μεγάλη Κερασιά Καλαμπάκας, με τον οποίο μεγάλωσαν αρκετές γενιές.

Ένας σπουδαίος ηθοποιός κατάγεται από την περιοχή μας και συγκεκριμένα από την Μεγάλη Κερασιά Καλαμπάκας, με τον οποίο μεγάλωσαν αρκετές γενιές. Συνέντευξη - Ο ηθοποιός Λευτέρης Μελέτης από την Μεγάλη Κερασιά Καλαμπάκας μίλησε στο περ Ένας σπουδαίος ηθοποιός κατάγεται από την περιοχή μας και συγκεκριμένα από την Μεγάλη Κερασιά Καλαμπάκας, με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη CHIN ΡΑΔΙΟ Dr. Love Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη Ο Dr. LOVE ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHIN 1993 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ κ. ΣΠΥΡΟ-ΠΗΤΕΡ ΓΟΥΔΑ Tο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 15 Εισαγωγή... 17 1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη... 23 2 Η Ματιά του Πιλότου... 33 3 Η επίγνωση της κατάστασης... 43 4 Η δύναμη του σχεδιασμού... 59 5 Στο απόγειο της τεχνολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα