Operating Instructions Air Conditioner

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Operating Instructions Air Conditioner"

Transcript

1 POWER TIMER F Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit Outdoor Unit CS-PW9GKE CU-PW9GKE CS-PW12GKE CU-PW12GKE PORTUGUÊS 2 ~ 7 Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência. EΛΛΗΝΙΚΆ 8 ~ 13 Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. БЪЛГАРСКИ 14 ~ 19 Преди да задействате климатика, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. FRANÇAIS 20 ~ 25 Avant d utiliser l appareil, lisez ce mode d emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure. DEUTSCH 26 ~ 31 Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf. GUIA RÁPIDO/ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ GUIDE RAPIDE/KURZANLEITUNG БЪРЗ СПРАВОЧНИК/ Manufactured by: PANASONIC HOME APPLIANCES AIR- CONDITIONING (GUANGZHOU) CO., LTD. ZHONGCUN, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Panasonic HA Air-Conditioning (Guangzhou) Co., Ltd. All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Definição Para evitar f p, f liz ã c, c pra as instruções indicadas abaix. A utilizaçã c cta dev c p ções p l f cuja gravidade é classificada da seguinte forma: Aviso Este símbolo indica perigo de morte ou ferimento grave. Cuidado As instruções a seguir sã classificadas c í l : Este símbolo indica perigo de ferimento ou danos de bens. Este símbolo indica uma acção PROIBIDA. Estes símbolos indicam acções OBRIGATÓRIAS. Aviso Cuidado Controlo Remoto Durante o funcionamento Nã lize pilhas recarregáveis (Ni-Cd). Nã xe as crianças brincar com o controlo remoto p pedir que engul acidentalmente as pilhas. Remova as pilhas da unidade se nã pretender utilizar durante um período de tempo p l. I za pilh v p indicações de p laridade indicadas para evitar a avaria do controlo remoto. Unidade Interior Durante a instalação Nã le, v reinstale a unidade. Uma instalaçã c cta p causar fugas, ch eléctric cê. Consulte um revendedor z écnic especializ para efectuar a instalaçã. Durante o funcionamento Nã c l outros objectos na unidade interior ou exterior. Não tente reparar a unidade. Entrada de ar Unidade Interior Durante a instalação Não instale a unidade num ambiente com risco elevado de explosão. f l c c. c á, p fugas. Durante o funcionamento Nã lave a unidade c água, benzina, dil pó de l peza abrasiv. Nã lize a unidade p, c, p x pl, a c vaçã alimentos. Nã c l lquer equip combustão em frente da saída de ar. Não se exponha directamente ao ar frio durante um período de tempo p l. Areje regul la. Saída de ar Fonte de alimentação Durante o funcionamento Nã pux c l çã para desligar a ficha. Fonte de alimentação Durante a instalação Este equip l à terra e instal c j fuga. c á, p causar ch eléctric cê c varia. Durante o funcionamento Nã partilh léctrica c equip. Nã c l çã. Nã lize extensões eléctricas. Nã lize c ã lhadas. Nã liz p z pux c l çã. I z c l çã correctamente. Utiliz c l çã pecific. S c l çã ver danific, terá de ser substituí pel fabricante, agente de assistênc técnic lific para evitar situações de p. R va regul pó de c al çã léctric c p c. E c ênc c ções (ch, l, etc.), retire a fich léctrica. Entrada de ar Entrada de ar Saída de ar Desligue a unidade antes de efectuar a l pez paraçã. Desligue a unidade se nã pretender utilizá-l perí p p l. Este ar c c á equip c um dispositivo protector de sobretensão. N, p c c v l f, deverá desligál l çã. Nã c c v, p p ch léctric. Unidade Exterior Durante a instalação f l c c. c á, p fugas. Durante o funcionamento Nã c l l c da unidade exterior. Após perí lizaçã p l, c p instalaçã ã á danific.

3 INFORMAÇÕES REGULAMENTARES A unidade nã lizada p crianç p l supervisã. As crianças dev perv para que nã c unidade. Pb Requisitos ambientais Eliminação das pilhas As pilhas dev cicl l. Informações para Utilizadores referentes à Recolha e Eliminação de Equipamentos Velhos e Baterias. Estes sí l p, l c c p léctric lectrónic p c resíduos urbanos. P p p, recuperaçã cicl p velh, lic c l p rec lha próp, de ac c Legislac Nac l e c Directivas Europeias 2002/96/EC e 2006/66/EC. A el çã c cta deste p judará a p par rec val vitar quaisquer p ciais ef v úde h, quais p l c c Resí. P f c c lha e recicl p velh baterias, p fav, c c l cais resp áveis pela rec lha de resí p v p f. De ac c legislac c l, p pçlic ltas c seja feita a el çã c cta destes resí. Para Uitlizadores Não Particulares da União Europeia Se pretender el p léctric lectrónic, p fav, c c Distribuí P p f ções. [Informação sobre a eliminação noutros países fora da União Europeia] Estes sí l ã vál, apenas, na Uniã E peia. Se pretender el p c cte, p fav, l cais resp áveis pela rec lha de resí p v p f licite inf çã é l çã c c. Nota para os símbolos de baterias (dois exemplos de símbolos): Este sí l p liz c jugaçã c í l í c. Neste c, terá de p c c f c lec Directiva ref p í c liz. Condição de funcionamento Utilize este ar c c c val peratura. Temperatura ( C) Interior Exterior *DBT *WBT *DBT *WBT ARREFECIMENTO Máximo Mínimo AQUECIMENTO Máximo Mínimo *DBT: Temperatura de bolbo Seco *WBT: Temperatura de bolbo Húmido ATENÇÃO: Este modelo não pode funcionar durante 24 horas continuamente no modo de aquecimento a menos de -5 C. Quando a temperatura exterior for inferior a -5 C e usar este modelo fora das condições de cima, a unidade exterior pode congelar-se e parar o funcionamento para controlo de protecção. O p Ar Condicionado da Panasonic ÍNDICE PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 2 INFORMAÇÕES REGULAMENTARES COMO UTILIZAR 3 4~5 MANUTENÇÃO E LIMPEZA 6 Resolução de problemas 7 GUIA RÁPIDO Tampa traseira PORTUGUÊS English English English English English English A substituiçã laçã c l çã á de ser efec ó pel técnic z /qualific. O p ência tê c c c có : Terminais fios Cores (Padrão GB) vermelho negro verde/amarelo vivo neutro terra castanho azul verde-amarelo Nota: As ilustrações deste manual têm apenas um carácter explicativo e podem diferir da unidade real. Estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para fins de melhoramento futuro. p variar-se dep padrã c cada país.

4 COMO UTILIZAR Preparação do controlo remoto Introduzir as pilhas Retire I za pilhas AAA ou R03 Feche O perí viç pilhas p z é v à utilizaçã c l. TRANSMISSOR DO CONTROLO REMOTO Certifique-se de que nã ex ácul. D luzes fl centes p interferir com a transmissão do sinal. Consulte o revendedor local. POWER TIMER INDICADOR RECEPTOR Distânc áx : 8 MODO DE FUNCIONAMENTO Seleccionar Ligar Ajustar a AUTO HEAT temperatura MODO AUTOMÁTICO - PARA SUA CONVENIÊNCIA A unidade selecciona o modo de funcionamento de acordo com a temperatura de ambiente. A lecc func átic, a unidade vai funcinar c peratura de padrã. P peratura de padrã, p para ou para. Temperatura ambiente Modo de peraçã A temperatura de padrão definida (+2 C) ( 2 C) 23 C & ac Arrefecimento 25 C 27 C 23 C Abaix 23 C Seco 22 C 24 C 20 C Abaix 20 C Aquec 21 C 23 C 19 C Monitor LCD AUTO HEAT FAN SPEED AIR SWING MODO DE AQUECIMENTO - PARA DESFRUTAR DE AR QUENTE N c, l p a aquecer. O indic l çã c á a func. Temperatura recomendada: 20 C ~ 24 C MODO DE ARREFECIMENTO - PARA DESFRUTAR DE AR FRESCO Temperatura recomendada: 26 C ~ 28 C MODO SECO - PARA DESUMIDIFICAR O AMBIENTE D ve p car, ventil funciona a uma velocidade baixa para um funcionamento de arrefecimento suave. Temperatura recomendada: 1 C ~ 2 C abaixo da temperatura ambiente. Para modos de aquecimento, arrefecimento e seco pode ser seleccionado o intervalo de temperatura 16 C ~ 30 C. Notas: Utilize uma chave de parafusos para criar um curtocirquitador nos dois Terminais de Auto Reiniciar no lado de trás do controlo remoto para restaurar configurações padrão do controlo remoto. Remova as pilhas se a unidade não estiver utilizado durante um período de tempo prolongado. 4

5 FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES PARA SELECCIONAR A VELOCIDADE Do ventilador Para alé átic, ex 3 vel cidades de ventilaçã *. * Na vel cidade de ventilaçã ática, a vel c ventil é ajustada automaticamente de acordo com o modo de funcionamento. PORTUGUÊS PARA AJUSTAR A DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR Para arrejar a sala. Há 5 pções adic lé cçã vertical átic flux. Se tiver p cçã vertical átic flux, as plac cil para cima e para baixo automaticamente. Não ajuste manualmente as placas verticais da direcçã flux. A direcçã placas h z flux de ar é ajustável l. AUTO HEAT FAN SPEED AIR SWING CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR COMO CONFIGURAR OTEMPORIZADOR Q ligar (ON) ligar (OFF) a unidade de ar condicionado automaticamente. Seleccione temporizador ON/ OFF e configure a hora de ON/OFF uma em uma hora. Confirma as configurações. Para cancelar temporizador ON ou OFF, prime. O indic p z vai acender-se peraçã p z. Q ON-TIMER estiver p, peraçã fec vai c çar 15 ántes da h predefinida e 30 c. Se prima durante p çã p z, a p çã vai ser cancelada. S c falha de c, a p çã p z vai ser cancelada. A c ja rep, p p p çã. S c falha de c, a p çã p z vai ser cancelada. A c ja rep, p p p çã. Sugestão U p çã peratura c 1 fec c 2 de aquec laçã à peratura pretendida resul p pança de energia de 10%. Para reduz c arrefec, feche as c p pedir a entrada de luz lar e de cal. Pressione condicionado. para desligar a unidade de ar 5

6 MANUTENÇÃO E LIMPEZA Desligue a unidade antes de efectuar a limpeza FILTRO DE AR L pe c p, lave e seque É recomendado limpar filtros de ar uma vez em duas semanas. Lave/passe os filtros suavemente por água para evitar a ocorrência de danos na superfície do filtro. Seque os filtros cuidadosamente à sombra, longe de chamas acesas ou da luz solar directa. Substitua os filtros danificados. N.º de peça: CS-PW12GKE:CWD CS-PW9GKE: CWD UNIDADE INTERIOR L pe cuidadosamente a unidade com um pano macio e seco. POWER TIMER AirQuality Remova Remova CS-PW12GKE CS-PW9GKE PAINEL FRONTAL Levante e puxe para ver. Lave e seque. PLACA DE DIRECÇÃO DO FLUXO DE AR BOTÃO AUTO OFF/ON Se a posição do controlo remoto estiver mudado ou estiver a funcionar mal. P vez Ação P ltar até v l,, liberte Modo A átic Arrefecimento ref ç Para desligar, p ã AUTO OFF/ON v. Para desligar o som do receptor do signal do controlo remoto, prima sem soltar o botão durante cerca de 10 segundos até ouvir dois sinais sonoros e, em seguida, liberte. Repita a açã c l cep l. Para desligar o controlo do auto reiniciar, prima sem soltar o botão durante cerca de 15 segundos até ouvir três sinais sonoros e, em seguida, liberte. Para l c l ciar, repita a açã cima. Instruções de limpeza Nã lize benzina, dil pó de l peza abrasiv. Utilize apenas sabões ( ph7) éstic. Nã lize água c peratura sup 40 C. Sugestão L pe regul l p lh penh p ível e reduz c. c v l cal para efectuar a inspecçã z l.

7 Resolução de problemas Os seguintes sintomas não indicam uma avaria do aparelho. Sintoma Sai névoa da unidade interior. Ouve-se o fluxo de água quando a unidade está a funcionar. A sala tem um odor estranho. O ventilador interior pára ocasionalmente quando o modo de velocidade automática do ventilador está programado. O funcionamento é atrasado durante alguns minutos após a reprogramação. A unidade exterior produz água/vapor. A unidade funciona automaticamente quando a corrente está reposta depois da falha de corrente O indicador de alimentação fica intermitente durante o funcionamento e o ventilador interior pára. O ventilador interior pára ocasionalmente no modo de aquecimento. Causa Ef c çã v p c fec. Flux lí frigeraçã. P v h p z pela parede, alcatifa, íl vestuá. Isto ajuda a remover os odores do ambiente. O é c p cçã c p. Existe c çã vap çã. É a funçã c c (A Restart) a unidade. Q c á rep peraçã v c c peraçã çã flux, p peraçã ã á cancelada c c l. Para cancel c l ciar, veja a página 6. A unidade está c laçã l é exterior. Para evitar o efeito de arrefecimento acidental. PORTUGUÊS Verifique o seguintes antes de pedir assistência. Sintoma Verificar O modo de aquecimento/arrefecimento não peratura c c. está a funcionar de maneira eficiente. Feche todas as portas e janelas. L p l. L pe qual çã c ventilaçã de saída do ar. Ruído durante o funcionamento. Certifique-se de que a unidade f l clinaçã. Feche o painel dianteiro devidamente. O controlo remoto não funciona. I za as pilhas dev. Substitua as pilhas gastas. A unidade não funciona. V j p. V p z f c. Para preparar a unidade para um período de inactividade prolongado Activ c 2~3 h para secar a unidade. Desl l çã c l çã. Remova as pilhas do controlo remoto. INSPECÇÃO SAZONAL APÓS UM PERÍODO DE INACTIVIDADE PROLONGADO Verifique as pilh c l. O fíc ída dev í. Após 15 func, é l que a seguinte diferenç peratura se v fíc ída: Arrefec : 8 C Aquec : 14 C CRITÉRIOS SEM MANUTENÇÃO DESLIGUE O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO e CONTACTE o Distribuidor Autorizado nas seguintes condições: Ruído anormal durante o funcionamento. Água/partículas estranh c l. Fuga de á. Os interrup j l f. O c ce de f l. Os interrup ões nã ã func v. O indic p z pisca e a unidade nã func.

8 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Για την αποτροπή προσωπικού τραυματισμού, τραυματισμού σε άλλους, ή την καταστροφή της περιουσίας παρακαλούμε τηρήστε τα παρακάτω. Η λανθασμένη λειτουργία εξαιτίας της αποτυχίας σας να ακολουθήσετε τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά, η σοβαρότητα των οποίων κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω: Αυτό το σήμα προειδοποιεί για Προειδοποίηση θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Προσοχή Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω σύμβολα: Αυτό το σύμβολο δηλώνει μια ενέργεια που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Αυτό το σήμα προειδοποιεί για τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία. Αυτά τα σύμβολα δηλώνουν ενέργειες που είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Προειδοποίηση Προσοχή Τηλεχειριστήριο Κατά τη Λειτουργία Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd) μπαταρίες. Μην επιτρέπετε σε βρέφη και µικρά παιδιά να παίζουν µε το τηλεχειριστήριο, διότι υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν κατά λάθος τις µπαταρίες. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να εισαχθούν καινούριες μπαταρίες ίδιου τύπου σύμφωνα με την πολικότητα που αναφέρεται για να αποτραπεί η δυσλειτουργία του τηλεχειριστήριου. Εσωτερική Μονάδα Κατά την εγκατάσταση Μην εγκαθιστάτε αφαιρείτε και επανεγκαθιστάτε τη μονάδα οι ίδιοι. Η λανθασμένη εγκατάσταση θα προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης ή έναν ειδικό για τις εργασίες εγκατάστασης. Κατά τη Λειτουργία Μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στην εσωτερική ή εξωτερική μονάδα. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Είσοδος αέρα Εσωτερική Μονάδα Κατά την εγκατάσταση Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε ατμόσφαιρα με κίνδυνο έκρηξης. Βεβαιωθείτε πως ο σωλήνας αποχέτευσης έχει συνδεθεί σωστά. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει διαρροή. Κατά τη Λειτουργία Μη πλένετε τη μονάδα με νερό, βενζένιο, διαλυτικές ουσίες ή με σκόνες καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό όπως είναι η συντήρηση τροφίμων. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτο εξοπλισμό μπροστά από την εξαγωγή αέρα. Μην εκθέτετε τη συσκευή άμεσα σε κρύο αέρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αερίζετε τακτικά το δωμάτιο. Έξοδος αέρα Τροφοδοσία Κατά τη Λειτουργία Μην τραβάτε το καλώδιο για να βγάλετε το φις. Τροφοδοσία Κατά την εγκατάσταση Ο εξοπλισµός θα πρέπει να γειωθεί και να εγκατασταθεί µε ELCB. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κατά τη Λειτουργία Δεν πρέπει να μοιράζεται την ίδια πρίζα με άλλες συσκευές. Μην τροποποιείτε τα καλώδια τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων. Μην χειρίζεστε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Μην θέτετε σε λειτουργία και μην απενεργοποιείτε τη μονάδα τοποθετώντας το φις στην πρίζα ή αφαιρώντας το απ αυτήν. Τοποθετείτε το φις ρευματοληψίας σωστά στην πρίζα. Χρησιμοποιείτε το καθορισμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένους τεχνικούς για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Τυχόν σκόνη στο φις ρευματοληψίας θα πρέπει να σκουπίζεται περιοδικά με ένα στεγνό πανί. Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, ασυνήθιστης οσμής κλπ.) απενεργοποιήστε τη μονάδα και βγάλτε το φις από την πρίζα. Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Έξοδος αέρα Σβήστε την παροχή τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. Κλείστε την παροχή τροφοδοσίας αν η μονάδα δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη συσκευή προστασίας από τις διακυμάνσεις της τάσης. Όμως, για να μπορέσετε να προστατέψετε καλύτερα το κλιματιστικό σας από το να υποστεί ζημιά από αφύσικα ισχυρούς κεραυνούς, μπορεί να θέλετε να το αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία. Μην ακουμπήσετε το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια κεραυνών, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εξωτερική Μονάδα Κατά την εγκατάσταση Βεβαιωθείτε πως ο σωλήνας αποχέτευσης έχει συνδεθεί σωστά. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει διαρροή. Κατά τη Λειτουργία Μην κάθεστε και μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στην εξωτερική μονάδα. Μετά από παρατεταμένες περιόδους χρήσης, βεβαιωθείτε πως δεν έχει καταστραφεί η σχάρα εγκατάστασης.

9 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επιτήρηση. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί πως δεν παίζουν με τη συσκευή. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Απόρριψη μπαταριών Οι μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σωστά. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός Κλιματιστικού Panasonic ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EΛΛΗΝΙΚΆ Pb Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών Αυτή η σήμανση πάνω στα προϊοντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊοντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίματα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε ανάλογα σημεία περισυλλογής σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ. Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιμοι πόροι και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείρηση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και μπαταριών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστημα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη. Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για την λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας. Για επιχειρηματικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. [Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης] Αυτή η σήμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊοντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με την σωστή διαδικασία απόρριψης. Σημείωση για την σημάνση μπαταριών (στο κάτω μέρος δύο σύμβολα ως παράδειγμα): Αυτή η σήμανση μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο. Σ αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χημικό στοιχείο. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό στα παρακάτω εύρη θερμοκρασιών. Σε εσωτερικό χώρο Σε εξωτερικό χώρο Θερμοκρασία ( C) *DBT *WBT *DBT *WBT Μέγιστη ΨΥΞΗ Ελάχιστη Μέγιστη ΘΕΡΜΑΝΣΗ *DBT: Θερμοκρασία ξηρού βολβού Ελάχιστη *WBT: Θερμοκρασία υγρού βολβού ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Tο μοντέλο αυτό δεν είναι κατάλληλο για 24ωρη ασταμάτητη λειτουργία στη λειτουργία θέρμανσης κάτω από τους -5 C. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω των -5 C, και χρησιμοποιείτε το μοντέλο εκτός των ανωτέρω συνθηκών, η εξωτερική μονάδα μπορεί να παγώσει και να σταματήσει για λόγους προστασίας. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10~11 ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 12 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 13 ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ Πίσω κάλυµµα EΛΛΗΝΙΚΆ English English English English English Η αντικατάσταση ή η τοποθέτηση των φις ρευματοληψίας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο/εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι αγωγοί στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι χρωματισμένοι σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα: Ακροδέκτες αγωγοί Χρώματα (Βρετανικό Πρότυπο) κόκκινο φάση καφέ μαύρο πράσινο/ κίτρινο ουδέτερος γείωση μπλε πράσινο-κίτρινο Σημείωση: Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό είναι μόνο για επεξήγηση και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα. Υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση για μελλοντική βελτίωση. Τα χρώματα των αγωγών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πρότυπο του κωδικού καλωδιώσεων της χώρας.

10 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προετοιμασία Τηλεχειριστήριου Τοποθέτηση των µπαταριών Τραβήξτε έξω Τοποθετήστε μπαταρίες AAA ή R03 Κλείστε Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής των μπαταριών μπορεί να μειωθεί ανάλογα με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, σε ακόμα και λιγότερο από ένα χρόνο. ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Βεβαιωθείτε πως δεν παρεμποδίζεται. Ορισµένοι λαµπτήρες φθορισµού ενδέχεται να προκαλούν παρεµβολές στη µετάδοση του σήµατος. Παρακαλούµε συµβουλευθείτε το πλησιέστερο κατάστηµα πώλησης. POWER TIMER ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μέγιστες αποστάσεις : 8m Επιλογή Ενεργοποίηση Ρύθµιση HEAT θερµοκρασίας AUTO ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΟΛΙΑ Η μονάδα επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου. Όταν επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία (AUTO), η μονάδα θα λειτουργεί με τη στάνταρ ρύθμιση θερμοκρασίας. Για να αλλάξετε τη τυπική ρύθμιση θερμοκρασίας, πατήστε για ή για. Τυπική Θερμοκρασία Τρόπος ρύθμιση δωματίου λειτουργίας θερμοκρασίας (+2 C) ( 2 C) 23 C & άνω Ψύξη 25 C 27 C 23 C Κάτω από 23 C Αφύγρανση 22 C 24 C 20 C Κάτω από 20 C Θέρμανση 21 C 23 C 19 C Οθόνη LCD AUTO HEAT FAN SPEED AIR SWING ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΖΕΣΤΟ ΑΕΡΑ Στη λειτουργία θέρµανσης, απαιτείται λίγος χρόνος για να θερµανθεί η µονάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αναβοσβήνει η ένδειξη τροφοδοσίας ρεύµατος. Συνιστώμενη θερμοκρασία: 20 C ~ 24 C ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΡΥΟ ΑΕΡΑ Συνιστώμενη θερμοκρασία: 26 C ~ 28 C ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Κατά την λειτουργία ήπιας αφύγρανσης, ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας λειτουργεί σε χαµηλή ταχύτητα έτσι, ώστε να παρέχει εξαιρετικά ήπια ψύξη. Συνιστώμενη θερμοκρασία: 1 C ~ 2 C κάτω από τη θερμοκρασία δωματίου. Για τους τρόπους λειτουργίας θέρμανση (ΗΕΑΤ), ψύξη () και αφύγρανση (), η περιοχή των θερμοκρασιών μπορεί να επιλεγεί από 16 C ~ 30 C. Σημειώσεις: Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να βραχυκυκλώσετε τους δύο ακροδέκτες Reset, στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου ώστε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο όταν αυτό δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο. 10

11 ΕΙ ΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Υπάρχουν 3 ταχύτητες ανεμιστήρα, καθώς και η αυτόματη*. * Για την αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα, η ταχύτητα του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας ρυθμίζεται σύμφωνα με τη λειτουργία. EΛΛΗΝΙΚΆ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Για την κυκλοφορία αέρα στο χώρο. Υπάρχουν 5 επιλογές, επιπλέον της επιλογής αυτόματης κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα. Αν έχει επιλεγεί αυτόματη κατακόρυφη κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ρ ο ή ς α έ ρ α, η γ ρ ί λ ι α περιστρέφεται πάνω και κάτω αυτόματα. Παρακαλούμε μην προσαρμόζετε χειροκίνητα τη γρίλια κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα. Η γρίλια οριζόντιας κατεύθυνσης της ροής αέρα μπορεί να προσαρμόζεται χειροκίνητα. AUTO HEAT FAN SPEED AIR SWING EΛΛΗΝΙΚΆ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Όταν θέλετε το κλιματιστικό να ενεργοποιείται (ON) ή να απενεργοποιείται (OFF) αυτόματα. Επιλέξτε χρονοδιακόπτη ON/OFF και ρυθμίστε την ώρα ON/OFF. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη ON ή OFF, πιέστε. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη της εσωτερικής μονάδας θα είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ON-TIMER, η λειτουργία θ' αρχίσει 15 λεπτά πριν την πραγματικά ρυθμισμένη ώρα σε λειτουργία ψύξης και 30 λεπτά πριν στη λειτουργία θέρμανσης. Αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί. Αν συμβεί διακοπή ρεύματος, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, ρυθμίστε εκ νέου το χρονοδιακόπτη. Συμβουλή Η ρύθµιση της θερµοκρασίας κατά 1 C υψηλότερα από την επιθυµητή θερµοκρασία στη λειτουργία ψύξης ή κατά 2 C χαµηλότερα στη λειτουργία θέρµανσης επιτυγχάνει εξοικονόµηση ενέργειας κατά 10%. Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, κλείστε τις κουρτίνες για να αποτρέψετε να εισέλθει το φως του ήλιου και η ζέστη. Για να θέσετε το κλιµατιστικό εκτός λειτουργίας, πατήστε το κουµπί. 11

12 ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σβήστε την παροχή τροφοδοσίας πριν τον καθαρισμό ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Καθαρισμός με αναρρόφηση σκόνης, πλύσιμο και στέγνωμα. Συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα μια φορά κάθε 2 εβδομάδες. Πλύνετε/ξεπλύνετε τα φίλτρα µε νερό, προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζηµιάς στην επιφάνειά τους. Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν στη σκιά, µακριά από εστίες φωτιάς ή από τις ακτίνες του ήλιου. Αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα φίλτρα. Αριθ. Μέρους: CS-PW12GKE:CWD CS-PW9GKE: CWD ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Σκουπίζετε μαλακά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. POWER TIMER AirQuality Αφαίρεση Αφαίρεση CS-PW12GKE CS-PW9GKE ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ανασηκώστε και τραβήξτε για να το αφαιρέσετε. Πλύνετε και έπειτα σκουπίστε. ΓΡΙΛΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΕΡΑ Κουμπί AUTO OFF/ON Αν δεν βρίσκετε το τηλεχειριστήριο ή αν δεν λειτουργεί σωστά. Πατήστε μια φορά Ενέργεια Λειτουργία Αυτόματη Πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι να Ψύξη ακούσετε έναν ήχο, έπειτα αφήστε το Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά το κουμπί AUTO OFF/ON. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο λήψης σήματος του τηλεχειριστηρίου, πατήστε το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για περίπου 10 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί διπλός ήχος "μπιπ" και κατόπιν ελευθερώστε το. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον ήχο λήψης σήματος, τότε επαναλάβετε το παραπάνω βήμα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, πιέστε το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για περίπου 15 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί τριπλός ήχος "μπιπ" και κατόπιν ελευθερώστε το. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, επαναλάβετε το πιο πάνω βήμα. 12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικές ουσίες ή καθαριστικές σκόνες. Χρησιμοποιείτε μόνο σαπούνι ( ph7) ή ουδέτερα οικιακά καθαριστικά. Μη χρησιμοποιείτε νερό πιο ζεστό από τους 40 C. Συμβουλή Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο για καλύτερη απόδοση και για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το πλησιέστερο κατάστημα πώλησης για εποχιακή επιθεώρηση.

13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Τα ακόλουθα συµπτώµατα δεν υποδεικνύουν δυσλειτουργία. Σύµπτωµα Αιτία Βγαίνει θολούρα από την εσωτερική μονάδα. Υπάρχει συμπύκνωση εξαιτίας της διαδικασίας ψύξης. Υπάρχει ήχος ροής νερού κατά τη λειτουργία. Ροή ψυκτικού στο εσωτερικό της µονάδας. EΛΛΗΝΙΚΆ Το δωμάτιο έχει μια περίεργη οσμή. Μπορεί να οφείλεται σε οσµή υγρασίας από έναν τοίχο, ένα χαλί, ένα έπιπλο ή από ρούχα. Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματάει περιστασιακά κατά την αυτόματη ρύθμιση της ροής του αέρα. Η λειτουργία καθυστερεί μερικά λεπτά την επανεκκίνηση. Η εξωτερική μονάδα βγάζει νερό/ατμό. Η μονάδα λειτουργεί αυτόματα όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος μετά από μια διακοπή. Η ένδειξη τροφοδοσίας αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας έχει σταµατήσει. Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματάει περιστασιακά κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Αυτό βοηθάει να αφαιρούνται οι περιβαλλοντικές μυρωδιές. Η καθυστέρηση είναι μια προστασία του συμπιεστή της μονάδας. Η συμπύκνωση ή η εξάτμιση λαμβάνει χώρα στους σωλήνες. Είναι η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης της μονάδας. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, η λειτουργία της συσκευής αρχίζει αυτόματα στις τελευταίες χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις τρόπου λειτουργίας και κατεύθυνσης ροής αέρα, καθώς η λειτουργία δεν σταμάτησε μέσω του τηλεχειριστηρίου. Για ακύρωση της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 12. Η μονάδα βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας απόψυξης, και ο λιωμένος πάγος αποχετεύεται από την εξωτερική μονάδα. Προς αποφυγή μη επιθυμητής λειτουργίας ψύξης. EΛΛΗΝΙΚΆ Πριν καλέσετε τον τεχνικό επισκευής, ελέγξτε τα ακόλουθα. Σύµπτωµα Zu überprüfen Η λειτουργία θέρµανσης/ψύξης δεν είναι ικανοποιητική. Θόρυβος κατά τη λειτουργία. Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο. Δε λειτουργεί η μονάδα. Ρυθµίστε σωστά τη θερµοκρασία. Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα. Αποµακρύνετε τυχόν εµπόδια από τα στόµια εισόδου και εξόδου αέρα. Ελέγξτε εάν η µονάδα έχει εγκατασταθεί σε επιφάνεια µε κλίση. Κλείστε καλά το µπροστινό πλαίσιο. Τοποθετήστε σωστά τις µπαταρίες. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες εάν έχουν αδειάσει. Ελέγξτε εάν ο διακόπτης κυκλώµατος έχει κλείσει. Ελέγξτε εάν έχουν ρυθµιστεί οι χρονοδιακόπτες. Για ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ που δε θα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρµανσης για 2~3 ώρες, προκειµένου να στεγνώσει καλά η µονάδα. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και βγάλτε το φις από την πρίζα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Έλεγχος των μπαταριών του τηλεχειριστήριου. εν υπάρχουν εµπόδια στα στόµια εισόδου και εξόδου του αέρα. Μετά από 15 λεπτά λειτουργίας, είναι φυσιολογικό να έχετε την παρακάτω διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των στοµίων εισόδου και εξόδου του αέρα: Ψύξη: 8 C Θέρμανση: 14 C ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ και ΚΑΛΕΣΤΕ κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα στις παρακάτω περιπτώσεις: Θόρυβος κατά τη λειτουργία. Είσοδος νερού/σωματιδίων στο τηλεχειριστήριο. Διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Συχνή πτώση του ασφαλειοδιακόπτη. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Οι διακόπτες ή τα πλήκτρα δε λειτουργούν σωστά. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει και η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. 13

14 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ Определение За да предотвратите телесни повреди, нараняване на околните или имуществени щети, моля спазвайте указанията по-долу. Неправилното функциониране поради неспазване на инструкциите може да причини щети или вреди, класифицирани както следва: Предупреждение Този знак предупреждава за опасност от смърт или тежки наранявания. Инструкциите, които трябва да се спазват, са класифицирани със следните символи: Този символ обозначава съответното действие като ЗАБРАНЕНО. Внимание Този знак предупреждава за опасност от наранявания или имуществени щети. Тези символи обозначават действия, които са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. Предупреждение Внимание Дистанционно управление По време на работа Не използвайте акумулаторни (Ni-Cd) батерии. Не позволявайте на бебета и малки деца да играят с дистанционното управление, за да ги предпазите от случайно поглъщане на батериите. Извадете батериите, ако няма да използвате уреда за продължителен период от време. Трябва да бъдат поставени нови батерии от същия вид съобразно посочената полярност, за да се предотврати неизправност на дистанционното управление. Вътрешна Част По време на инсталиране Недейте да инсталирате, отстранявате или реинсталирате уреда сами, тъй като неправилната инсталация може да доведе до изтичане на течност, токов удар или пожар. Моля консултирайте се с оторизиран дилър или специалист за работите по инсталацията. По време на работа Не вкарвайте пръстите си или други предмети във вътрешната или външната част. Не се опитвайте да поправяте уреда сами. Входен отвор за въздух Вътрешна Част По време на инсталиране Не инсталирайте уреда във взривоопасна атмосфера. Уверете се, че тръбата за оттичане е свързана правилно. В противен случай може да има изтичане. По време на работа Не мийте уреда с вода, бензин, разредител или абразивни прахове. Не използвайте за други цели, като запазване на храна. Не използвайте никакво запалимо оборудване пред изхода на въздушния поток. Не излагайте директно на студен въздух за продължителен период от време. Проветрявайте стаята редовно. Изходен отвор за въздух Електрозахранване По време на работа Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите щепсела. Електрозахранване По време на инсталиране Това оборудване трябва да бъде заземено и инсталирано с ELCB. В противен случай може да причини токов удар или пожар в случай на неизправност. По време на работа Не използвайте същия контакт за други уреди. Не модифицирайте захранващите кабели. Не използвайте удължители. Не работете с влажни ръце. Не включвайте вкл чвайте или спирайте уреда, като включвате или изваждате щепсела на захранващия кабел. Включвайте щепсела правилно. Използвайте посочения захранващ кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица с цел да се избегне опасност. Прахта, попаднала върху електрическия щепсел, трябва редовно да се избърсва със суха тъкан. В аварийни ситуации или ненормални условия (горене, необичаен мирис и др.) изключете захранването и извадете щепсела. Входен отвор за въздух Входен отвор за въздух Изходен отвор за въздух И з к л ю ч е т е з а х р а н в а н е т о п р е д и почистване или ремонтиране. Изключете захранването, ако няма да използвате уреда за продължителен период от време. Този климатик е оборудван с вградено устройство за защита от пренапрежение. Обаче, с цел допълнителна защита на вашия климатик от повреждане от извънредно силни гръмотевици, можете да го изключите от захранването. Не докосвайте климатика по време на гръмотевични бури, тъй като това може да доведе до токов удар. Външна Част По време на инсталиране Уверете се, че тръбата за оттичане е свързана правилно. В противен случай може да има изтичане. По време на работа Не сядайте и не поставяйте нищо върху външния блок. След продължителни периоди на употреба се уверете, че инсталационният шкаф не е повреден. 14

15 РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ Уредът не е предназначен за употреба от малки деца или болни лица без надзор. Малките деца трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда. Pb Изисквания Към Околната Среда Изхвърляне на батериите Батериите трябва да се рециклират или изхвърлят правилно. Информация за събиране и изхвърляне на стари електроуреди и батерии Тези символи, поставени на продуктите, опаковките и/или съпътстващите ги документи обозначават електронни уреди, които не трябва да бъдат изхвърляни заедно с потока битови отпадъци. 3а да бъдат правилно третирани и рециклирани, моля да предадете тези продукти на специално предназначените за тази цел места, спазвайки разпоредбите на националното законодателство и европейските директиви 2002/96/EC и 2006/66/EC. Спазвайки инструкциите за правилното изхвърляне на такива уреди и батерии, вие ще помогнете да запазим ценни ресурси и да предотвратим възможни негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към местните общински власти или търговския обект, откъдето сте закупили продукта, за да получите допълнителна информация за най-близкия събирателен пункт или място за изхвърляне на стари електроуреди и батерии. При направилно изхвърляне на уреда, може да понесете наказателна отговорност, в съответствие разпоредбите на националното законодателство. За бизнес потребители в Европейския Съюз Ако желаете да изхвърлите ненужни електроуреди, моля свържете се с вашия дилър или доставчик за повече информация. [Информация за страни извън Европейския Съюз] Тези символи са валидни само в рамките на Европейския Съюз. Ако желаете да се освободите от тези отпадъчни продукти, моля свържете се с местните органи на властта или вашия доставчик, за да получите информация за тяхното коректно изхвърляне. Забележка за символите върху батерии (последните два символа в ляво): Тези символи могат да бъдат използвани заедно с химически символ. В такъв случай те спазват изискванията определени от директива за съответния химикал. Благодарим Ви, че закупихте климатик Panasonic СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 14 РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 15 НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 16~17 ГРИЖИ & ПОЧИСТВАНЕ 18 Отстраняване на проблеми 19 БЪРЗ СПРАВОЧНИК Последна страница БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКИ English Работна среда Използвайте този климатик в следните температурни граници. В помещението Навън Температура ( C) *DBT *WBT *DBT *WBT Максимум ОХЛАЖДАНЕ Минимум ОТОПЛЯВАНЕ Максимум Минимум *DBT: Температура без отчитане влажността на въздуха *WBT: Температура с отчитане влажността на въздуха ЗАБЕЛЕЖКА: Този модел не е подходящ за непрекъсната 24-часова работа в режим на отопление под -5 C. Когато външната температура е под -5 C, а Вие използвате този модел извън гореспоменатите условия, външният агрегат може да замръзне и да спре работа с цел контрол на защитата. Замяната или инсталирането на захранващи щепсели трябва да се извършва само от оторизиран/квалифициран технически персонал. Проводниците на захранващия кабел са оцветени в съответствие със следните цветни кодове: Клеми проводници Цветове (стандарт GB) червен фаза кафяв черен неутрален син зелен/жълт земя зелено-жълт Забележка: Илюстрациите в това ръководство са предназначени само за разяснение и могат да се различават от действителния уред. Възможни са промени без предупреждение за бъдещи подобрения. Цветът на проводниците може да варира в зависимост от възприетия в страната стандарт. 15

16 НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПОДГОТВЯНЕ Подготвяне НА на ДИСТАНЦИОННОТО дистанционното УПРАВЛЕНИЕ управление Поставяне на батериите Изтеглете Затворете Поставете AAA или R03 батерии Трайността на батериите зависи от честотата на използване на дистанционното управление и може да бъде дори под 1 година. ПРЕДАВАТЕЛ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Уверете се, че няма прегради. Някои флуоресцентни светлини могат да доведат до смущения при предаването на сигнала. Моля консултирайте се с най- близкия до вас дилър. POWER TIMER ИНДИКАТОР Индикатор ПРИЕМНИК Приемник ИЗБОР НА РЕЖИМ НАРАБОТА Максимално разстояние : 8 m Изберете Включете Настройте AUTO HEAT температурата АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА - ЗА ВАШЕ УДОБСТВО Уредът избира режим на работа според температурата в стаята. При избор на автоматичен режим уредът ще работи със стандартната настройка на температурата. За промяна на стандартната температура на настройка натиснете за или за. Стайна температура Режим на работа Стандартна температурна настройка (+2 C) ( 2 C) 23 C и по-висока Охлаждане 25 C 27 C 23 C Под 23 C Изсушаване на въздуха 22 C 24 C 20 C Под 20 C Отопление 21 C 23 C 19 C Течнокристален дисплей AUTO HEAT FAN SPEED AIR SWING РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ - ЗА ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТЕ НА ТОПЪЛВЪЗДУХ Ако уредът е включен в режим на отопление е нужно време за неговото загряване. Индикаторът за захранване мига по време на този процес. Препоръчвана температура: 20 C ~ 24 C РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ - ЗА ДА СЕ НАСЛАЖДАВАТЕ НА СТУДЕН ВЪЗДУХ Препоръчвана температура: 26 C ~ 28 C РЕЦИМ НА МЕКО ИЗСУШАВАНЕ - ЗА ДА СЕ НАСЛАДИТЕ НА ТИХА СРЕДА При работа в режим на меко изсушаване на въздуха, вътрешният вентилатор работи на ниска скорост, за да гарантира умерено охлаждане на въздуха. Препоръчвана температура: 1 C ~ 2 C по-ниска от стайната. За режими на отопление, охлаждане и изсушаване на въздуха могат да се избират стойности на температурата в диапазона 16 C ~ 30 C. Забележка: Използвайте отвертка, за да свържете накъсо двете клеми на гърба на дистанционното управление и да възстановите неговите настройки по подразбиране. Извадете батериите, ако дистанционното управление няма да бъде ползвано за продължителен период от време. 16

17 ИЗБОР НА ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА НАСТРОЙВАНЕ СКОРОСТТА НА ВЕНТИЛАТОРА Има 3 скорости на вентилатора, включително и автоматична*. * При автоматична скорост на вентилатора, скоростта на вътрешния вентилатор се настройва автоматично според режима на работа. ЗА НАСТРОЙВАНЕ ПОСОКАТА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК За вентилация на въздуха в помещението. Предвидени са 5 възможности за избор в допълнение на автоматичното вертикално насочване на въздушния поток. А к о бъ д е з а д а д е н о а втомат и ч н о вертикално насочване на въздушния поток, жалузите автоматично ще се движат нагоре-надолу. Моля, не регулирайте ръчно положението на жалузите за вертикално отклонение на въздушния поток. П о л о ж е н и е т о н а ж а л у з и т е з а хоризонтално отклонение на въздушния поток може да се регулира ръчно. НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА AUTO HEAT FAN SPEED AIR SWING БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКИ English БЪЛГАРСКИ ЗА ДА НАСТРОИТЕ ТАЙМЕРЕ Когато желаете климатикът да се ON или OFF автоматично. Изберете ВКЛ/ИЗКЛ (ON/OFF) на таймера и задайте часово време за ВКЛ/ИЗКЛ (ON/OFF). Потвърдете зададената настройка. За анулиране на таймера за ВКЛ(ON) или ИЗКЛ(OFF) натиснете. Когато таймерът функционира, светоиндикаторът за таймер на вътрешния блок свети. При настроен таймер за времезакъснение на включване (ON- TIMER), в режим на охлаждане, климатикът се включва 15 минути, а в режим на отопление 30 минути, преди да настъпи реално зададеното време. А к о п о в р е м е н а н а с т р о й к а н а т а й м е р а н ат и с н ет е функционалния бутон настройката на таймера се анулира. При повреда в електрозахранването настройката на таймера се анулира. Нулирайте таймера след възстановяване на електрозахранването. Полезна информация Настройка на температурата с 1 С по-високо в режим на охлаждане или 2 C по-ниско в режим на отопление от желаната температура осигурява 10% спестяване на електроенергия. За да намалите разхода на електроенергия, когато уредът е в режим на охлаждане, дръпнете пердетата, за да предотвратите проникването на слънчева светлина и топлина отвън. За да изключите климатика, натиснете. 17

18 ГРИЖИ & ПОЧИСТВАНЕ Изключете захранването преди почистване ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР Изчистете с прахосмукачка, изперете и подсушете. Препоръчва се въздушните филтри да се почистват на всеки две седмици. Внимателно почистете/измийте филтрите с вода, за да не нараните повърхността им. Внимателно изсушете филтрите на сенчесто място, далеч от огън и пряка слънчева светлина. Подменяйте повредените филтри. Част номер: CS-PW12GKE:CWD CS-PW9GKE: CWD ВЪТРЕШНА ЧАСТ Внимателно забършете уреда с мек, сух парцал. POWER TIMER AirQuality Отстранете Отстранете CS-PW12GKE CS-PW9GKE ПРЕДЕН ПАНЕЛ Повдигнете и издърпайте, за да го свалите. Измийте внимателно и подсушете. ВЕНТИЛАЦИОНЕН Вентилационен ОТВОР отвор ЗА за НАСОЧВАНЕ насочване НА на ПОТОКА потока БУТОН Бутон AUTO OFF/ON В случай че дистанционното управление е загубено или повредено. Натиснете веднъж Действие Натиснете и задръжте, докато чуете едно пиукане, след това отпуснете Режим Автоматичен Охлаждане Инструкции за измиване Не използвайте бензин, разредител или абразивни прахове. Използвайте само сапуни ( ph7) или неутрални домакински прахове. Не използвайте вода, по-гореща от 40 C. Полезна информация Почиствайте филтъра редовно за най-добро представяне и за намаляване на разхода на електроенергия. Консултирайте се с най-близкия дилър за сезонни прегледи. За да го изключите, натиснете бутона AUTO OFF/ON отново. За да изключите звуковия сигнал за получаване на сигнал от дистанционното управление, натиснете бутона и го задръжте натиснат в продължение на приблизително 10 секунди, докато чуете двукратен звуков сигнал, след което го отпуснете. Повторете горната стъпка, ако желаете отново да включите звуковия сигнал за получаване на сигнал от дистанционното управление. За да изключите функцията за автоматично рестартиране, натиснете бутона и го задръжте натиснат в продължение на приблизително 15 секунди, докато чуете трикратен звуков сигнал, след което го отпуснете. За да включите отново функцията за автоматично рестартиране, повторете гореописаната стъпка. 18

19 Отстраняване на проблеми Следните симптоми при работата на уреда не означават неизправност. Симптом От вътрешната част излиза замъглен въздух. Звук от течаща вода по време на работа. Стаята има странна миризма. Вътрешният вентилатор спира от време на време при настройка за автоматично регулиране на скоростта. Работата се забавя с няколко минути след рестартиране. Външната част отделя вода/пара. Уредът автоматично подновява работа след възстановяване на електрозахранването. Индикаторът за захранването мига по време на работа и вътрешният вентилатор не се върти. Вътрешният вентилатор спира от време на време при отопляване. Причина Кондензиране поради процеса на охлаждане. Охлаждаща течност вътре в уреда. Това може да е миризмата на влагата, отделяна от стените, килима, мебелите или дрехите. Това спомага за отстраняване на околните миризми. Закъснението служи за защита на компресора на уреда. По тръбите се получава кондензация или изпаряване. Това е функцията за автоматично рестартиране на уреда. Ако функционирането не е било прекратено от дистанционното управление след възстановяване на електрозахранването, работата на уреда се рестартира автоматично в използвания преди изключването режим и посока на въздушния поток. За да анулирате функцията за автоматично рестартиране, моля, следвайте инструкциите, посочени на страница 18. Уредът е в режим на размразяване и стопеният охладител се оттича през външната част. С цел да се избегне нежелан охлаждащ ефект. Проверете следните неща, преди да се обадите на оторизиран сервиз. Симптом Уредът не работи ефикасно в режим на отопление/охлаждане. Шум по време на работа. Дистанционното управление не работи. Уредът не работи. Проверка Задайте правилно температурата. Затворете всички врати и прозорци. Почистете или сменете филтрите. Почистете входните и изходни вентилационни отвори. Проверете дали уредът не е монтиран под наклон. Затворете правилно предния панел. Поставете правилно батериите. Сменете изхабените батерии. Проверете дали автоматичният прекъсвач е изключен. Проверете дали таймерът е настроен. БЪЛГАРСКИ БЪЛГАРСКИ English БЪЛГАРСКИ При продължително неизползване Активирайте режима на отопление за 2~3 часа, за да изсушите напълно уреда. Изключете електрозахранването и извадете щепсела. Извадете батериите на дистанционното управление. СЕЗОНЕН ПРЕГЛЕД СЛЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НЕИЗПОЛЗВАНЕ Проверка на батериите на дистанционното управление. Никакви прегради на входните и изходни вентилационни отвори. След 15 мин. на работа е нормално да се получи следната температурна разлика на входните и изходни вентилационни отвори: Охлаждане: 8 C Отопляване: 14 C КРИТЕРИИ ЗА ПОВРЕДА ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО и се ОБАДЕТЕ на оторизирания дистрибутор при следните условия: Необичаен звук по време на работа. Вода/чужди частици са попаднали в дистанционното управление. Изтича вода от Вътрешния уред. Прекъсвачът на ел. верига се изключва често. Захранващият кабел се загрява необичайно. Копчетата или бутоните не функционират правилно. Светоиндикаторът на таймера започва да примигва и уредът не функционира. 19

20 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Définition Pour éviter des blessures corporelles et des dégâts matériels, respectez les instructions ci-dessous. Tout dysfonctionnement dû au non-respect des instructions peut occasionner des nuisances ou des dégâts dont la gravité est classée comme décrit ci-après: Avertissement Ce symbole signale la présence d un danger pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles. Attention Les instructions à respecter sont classées d après les symboles suivants: Ce symbole signale la présence d un danger pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Ce symbole désigne une action INTERDITE. Ces symboles désignent des actions OBLIGATOIRES. Avertissement Attention Télécommande Lors de l utilisation N utilisez pas de piles rechargeables (Ni-Cd). Maintenez la télécommande hors de portée des bébés et des enfants pour éviter qu ils n avalent accidentellement les piles. Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser l appareil pendant une période prolongée. Utilisez des piles de même type lorsque celles-ci doivent être remplacées et introduisez-les en respectant la polarité indiquée afin d éviter un mauvais fonctionnement de la télécommande. Unité Intérieure Lors de l installation Vous ne devez jamais installer, démonter et réinstaller l appareil vous-même; une installation incorrecte peut provoquer des fuites, une électrocution ou un incendie. Pour effectuer l installation, veuillez prendre contact avec un distributeur agréé ou un spécialiste. Lors de l utilisation N insérez pas les doigts ou d autres objets dans l unité intérieure ou l unité extérieure. Ne réparez pas l appareil vous-même. Entrée d air Unité Intérieure Lors de l installation N installez pas l appareil dans une zone qui présente des risques d explosion. Assurez-vous que la tuyauterie de vidange est correctement raccordée afin d éviter des fuites d eau. Lors de l installation Ne nettoyez pas l appareil avec de l eau, du benzène, du diluant ou de la poudre à récurer. N utilisez pas l appareil à d autres fins que celles prévues, notamment pour conserver des aliments. N utilisez pas d appareils à combustible dans la direction du flux d air. Évitez toute exposition directe à l air froid pendant une période prolongée. Aérez régulièrement la pièce. Sortie d air Alimentation Lors de l utilisation Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la prise. Alimentation Lors de l installation Cet équipement doit être relié à la terre et installé avec un disjoncteur différentiel. Sinon, un dysfonctionnement pourrait provoquer une électrocution ou un incendie. Lors de l utilisation Ne partagez pas la prise d alimentation avec un autre appareil. Ne modifiez pas les cordons d alimentation. N utilisez pas de rallonge électrique. N utilisez pas l appareil avec les mains mouillées. Ne démarrez pas l unité et ne l arrêtez pas en branchant ou débranchant la prise. Insérez la prise d alimentation de façon correcte. Utilisez le cordon d alimentation spécifique. Si le cordon d alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant, par un de ses techniciens ou par une personne qui possède des qualifications équivalentes afin d éviter tout risque. La poussière s accumulant sur la prise d alimentation électrique doit être périodiquement retirée avec un chiffon sec. En cas d urgence ou d anomalie (odeur de brûlé, fumée, etc.), mettez l appareil hors tension et débranchez le cordon d alimentation. Entrée d air Entrée d air Coupez l alimentation et débranchez l appareil avant le nettoyage ou la maintenance. Coupez l alimentation et débranchez l appareil si vous envisagez de ne pas l utiliser pendant une période prolongée. Ce climatiseur est muni d un protecteur de surtension intégré. Néanmoins, comme mesure de protection additionnelle en cas d orage violent, vous pouvez déconnecter la source d alimentation. Ne touchez pas le climatiseur lors d un orage, vous risqueriez de vous électrocuter. Sortie d air Unité Extérieure Lors de l installation Assurez-vous que la tuyauterie de vidange est correctement raccordée afin d éviter des fuites d eau. Lors de l utilisation Ne vous asseyez pas sur l unité extérieure et ne posez aucun objet dessus. Après une période d inutilisation prolongée, vérifiez que la grille d installation n est pas endommagée. 20

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français. OPERATION MANUAL SPLIT SYSTEM SYSTEM Air Conditioners Air Conditioners English Deutsch MODELS (Ceiling Suspended type) Français SPLIT SYSTEM FHQ35CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ71CAVEB FHQ100CAVEB FHQ125CAVEB

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2

KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 KX-TS580EX2_PNQX1364ZA_Greek.book Page 1 Wednesday, November 26, 2008 10:47 AM Οδηγίες Χρήσης Τηλεφωνικό σύστημα Αρ. μοντέλου KX-TS560EX2 KX-TS580EX2 Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι KX-TS580EX2 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Περιεχόμενα Ανακοίνωση για το προσωπικό εγκατάστασης...2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 Καλώς ήρθατε...5 Πρώτα η ασφάλεια...5 Προσδιορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα