INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL"

Transcript

1 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 Σελίδα Page 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. USE INSΤRUCΤIONS 1.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ REMOTE CONTROL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ UNIT S OPERATION 4 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 2.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ CONDITIONED AIR FILTER ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SERVICE PROCEDURES Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ TROUBLE SHOOTING GUIDE 8 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 3.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ RECEIVING THE UNIT ΑΝΥΨΩΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ LIFTING - TRANSPORTATION OF THE UNIT ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PLACE OF INSTALLATION ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ MOUNTING OF THE UNIT ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ AIRDUCTS CONNECTION ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ DRAINAGE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ELECTRICAL CONNNNECTIONS ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ FINAL CHECK-UP BEFORE START UP ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ INITIAL START-UP ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ BELT TENSION ADJUSTMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 4. EQUIPMENT DESCRIPTION 4.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ MAIN COMPONENTS DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5. OPERATION DESCRIPTION 5.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ COOLING OPERATION ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HEATING OPERATION ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ MICROPROCESSOR ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ START UP CHILLER USING THE MICROPROCES- SOR ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(SETPOINT) ADJUST THE DESIRED OPERATING TEMPERA- TURE (SETPOINT) 5.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR S KEYS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR S LEDS ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(STATUS) OPERATING STATUS PARAMETERS ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ALARMS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 28 ANNEX A ELECTRICAL DRAWINGS 28

3 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / 1. USE INSΤRUCΤIONS ΓΕΝΙΚΑ Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα τύπου ΕRT-C/H είναι ιδανικά για τον κλιµατισµό µεσαίου µεγέθους χώρων µε απαιτήσεις ανανέωσης του αέρα. Η σειρά ΕRT-H είναι αντλiες θερµότητας κατάλληλες για ψύξη και για θέρµανση, ενώ η σειρά ΕRT- C µόνο για ψύξη. Στην τυπική έκδοση των µονάδων ERT C/H υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα όρια στις συνθήκες λειτουργίας τους σύµφωνα µε το διάγραµµα Κατόπιν παραγγελίας τα µηχανήµατα εφοδιάζονται µε κατάλληλο εξοπλισµό για εκτός ορίων λειτουργία. Επίσης για λειτουργία θέρµανσης σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος όπου µειώνεται η απόδοση τους, δύνανται να εξοπλιστούν µε κιβώτιο ηλεκτρικών αντιστάσεων ή κιβώτιο θερµαντικού στοιχείου στην έξοδο του ανεµιστήρα προσαγωγής κλιµατιζόµενου αέρα. Τα µηχανήµατα αποτελούνται από δύο τµήµατα: - Το ψυκτικό τµήµα, στο οποίο περιλαµβάνονται οι σ υ - µπιεστές, oι εναλλάκτες εξωτερικού αέρα-ψυκτικού µέσου, οι αξονικοί ανεµιστήρες και ο ηλεκτρικός πίνακας. - Το τµήµα διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα, στο οποίο περιλαµβάνεται o πτερυγιοφόρος εναλλάκτης κλιµατιζό- µ ε - νου αέρα-ψυκτικού µέσου, το φίλτρο αέρα και ο φυγο- κεντρικός ανεµιστήρας προσαγωγής κλιµατιζόµενου αέρα. Η εφαρµογή των οδηγιών του εγχειριδίου επιτρέπει στο χρήστη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των µηχανηµάτων, κατά τον µέγιστο βαθµό, συµβάλλοντας παράλληλα στην α- ξιόπιστη λειτουργία και µακροζωία τους. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς να συντηρούν και να επισκευάζουν την µονάδα. Οι οδηγίες χρήσης προϋποθέτουν ότι η εγκατάσταση και η εκκίνηση του συγκρότηµατος έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης (κεφάλαιο 3). 1.1 GENERAL Packaged Air Conditioners of ERT C/H type are ideal for medium space air conditioning with important fresh air requirements. ΕRT-H series are heat pumps appropriate for either cooling or heating, while ERT-C is used only for cooling. The standard version of the ERT C/H series is operating within certain Iimits of ambient and room temperature given in Diagram Available on request, a special version which is equipped adequately for off-limits operation can be provided. For heating operation under very Iow ambient temperature, to compensate the expected reduced performance of the heat pump, electric heating element or hydronic heating coii could be mounted οn request, at the outlet of the conditioned air supply fan. Each unit of the ERT C/H series is consisting of two parts: - The compressors compartment which contains the compressors, the ambient air to refrigerant finned heat exchangers the axial fans and the eiectricai switchboard. - The conditioned air handiing compartment, which contains the conditioned air to refrigerant media finned heat exchanger, the air filter and the centrifugal conditioned air supply fan. Following the instructions of this manual the user will be able to expioit the advantages of the air conditioner, contributing at the same time to the reiiable operation of the unit for many years. The manual also will enabie the serνice technicians to serνice, repair and maintain the unit. Note that instaiiation and start up of the unit must be performed according to the Installation Instructions (chapter 3) of this manual. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µέσα στον ηλεκτρικό πίνακα, ή σε καλώδια και επαφές, πρέπει προηγουµένως να διακόπτεται η παροχή ισχύος προς το συγκρότη- µα µέσω του εξωτερικού γενικού διακόπτη. Πληµµελής εγκατάσταση, ρύθµιση, επέµβαση, χρήση, ή συντήρηση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και να επιφέρει καταστροφή περιουσίας, τραυµατισµό ή θάνατο. Επεµβάσεις στο ηλεκτρικό µέρος και λοιπά εξαρτήµατα να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, µε γνώσεις σε ψυκτικά συγκροτήµατα. Επεµβάσεις σε κυκλώµατα ψυκτικού µέσου να γίνονται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Κατά τις εργασίες µε ψυκτικά µέσα ή όταν γίνεται χρήση εξοπλισµού συγκολλήσεων πρέπει απαραιτήτως να χρησιµοποιούνται προστατευτικά γάντια και γυαλιά. CAUTION In case that works must be performed inside in the electrical switchboard or in cables and contacts, turn off all power to the unit, through the main power switch provided by the installer. Improper installation, adjustment, alteration, use, maintenance or serνice, can cause explosion, fire, electrical shock which may lead to property damage personal injury or death. Electrical interventions should be performed by authorized/licensed electricians with knowledge in refrigeration installations. Interventions in refrigerant circuits must performed only by specialized personnel. When working with refrigerants or using brazing torch the use of protective gloves and glasses is strongly recommended.

4 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / 1. USE INSΤRUCΤIONS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Κάθε συγκρότηµα συνοδεύεται από ενσύρµατο ηλεκτρονικό χειριστήριο το οποίο συνδέεται µε τον ηλεκτρικό πίνακα. Τοποθετείται στον κλιµατιζόµενο χώρο για να ελέγχει από εκεί τη λειτουργία της µονάδας και έχει ενσωµατωµένο θερµοστάτη χώρου για την επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας του χώρου. Επίσης φέρει τους εξής διακόπτες: 1. ιακόπτης ON/OFF (Ι/Ο). 2. ιακόπτης λειτουργίας µε τις επιλογές: - COOL: Λειτουργία ψύξης. - ΗΕΑΤ: Λειτουργία θέρµανσης. 3. Επιλογέας θερµοκρασίας (θερµοστάτης χώρου). Το αισθητήριο του τηλεχειριστηρίου πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση έτσι ώστε να έχει σωστή αίσθηση της θερµοκρασίας του χώρου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η τάση τροφοδοσίας του χειριστηρίου είναι 24 VDC. 1.2 REMOTE CONTROL The air conditioner is equipped with a wired remote control, which must be electrically connected with the unit s electrical panel. The remote control must be installed in the air conditioned space to control the unit s operation and contains a room thermostat to select the desired room temperature. In addition it has the following features: 1. ON/OFF switch (Ι/Ο). 2. Mode selection switch : - COOL: Cooling mode. - ΗΕΑΤ: Heating mode. 3. Temperature selector (room thermostat). The remote control unit must be positioned in a suitable location, so that it will be able to sense the room temperature correctly. CAUTION Remote control circuit voltage is 24 VDC. 1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Προκαταρκτικές ενέργειες. - Σύνδεση χειριστηρίου µε τη µονάδα. - Τοποθέτηση διακόπτη ON/OFF χειριστηρίου σε θέση OFF (O). - Παροχή ισχύος στο µηχάνηµα µέσω του εξωτερικού γενικού διακόπτη. Οι αντιστάσεις των των συµπιεστών βρίσκονται υπό τάση θερµαίνoντας το λάδι. 1.3 UNIT S OPERATION Preliminary actions. - Connect remote control with the unit. - Set the ΟΝ/OFF switch of the remote control to OFF (Ο) position. - Power the unit through the external main switch. Crankcase oil heaters of the compressors are under voltage heating the oil. ΠΡΟΣΟΧΗ Το συγκρότηµα πρέπει να βρίσκεται υπό τάση τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη λειτουργία του. Κατ αυτό τον τρόπο θερµαίνεται το λάδι στον στροφαλοθάλαµο του συ- µπιεστή και εξατµίζεται το ψυκτικό µέσο σε υγρή µορφή που µπορεί να υπάρχει στο λάδι. CAUTION The unit must be powered up at least 12 hours before operation. In that way the compressor's crankcase heater is powered and heats the oil thus evaporating any possible amount of refrigerant media in liquid form inside the compressor s oil Εκκίνηση. - Τοποθέτηση διακόπτη ON/OFF χειριστηρίου σε θέση ΟΝ (Ι) Επιλογή λειτουργίας. ΨΥΞΗ: - Τοποθέτηση διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειριστηρίου στη θέση COOL. - Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου µέσω θερµοστάτη χειριστηρίου. ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ERTH): - Τοποθέτηση διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειριστηρίου σε θέση ΗΕΑΤ. - Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου µέσω θερµοστάτη χειριστηρίου Start. - Set the ΟΝ/OFF switch of the remote control to ON position (I) Mode Selection. COOLING: - Set the mode selection switch of the remote control to COOL position. - Set the desired indoor temperature on the thermostat of the remote control. HEATING (ERTH): - Set the mode selection of the remote control switch to ΗΕ- ΑΤ position. - Set the desired indoor temperature οn the thermostat of the remote control.

5 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΓΕΝΙΚΑ Τα ψυκτικά συγκροτήµατα ERT C/H χρειάζονται µία στοιχειώδη συντήρηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, η οποία εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, οικονοµική λειτουργία,µεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς βλάβες, και γενικά αξιόπιστη λειτουργία. Συνιστώνται δύο επισκέψεις για κάθε περίοδο ψύξης (καλοκαιρινή περίοδος) και άλλες δύο για κάθε περίοδο θέρ- µανσης (χειµερινή περίοδος). Η µία να γίνεται στην αρχή κάθε περιόδου και η δεύτερη στο µέσον αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ Η συντήρηση των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένους σε ψυκτικά µηχανήµατα τεχνίτες. 2.2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε την καθαρότητα του κλιµατιζόµενου αέρα πρέπει να καθαρίζονται τα φίλτρα του κλιµατιζόµενου αέρα. - Ξεβιδώµα βιδών. - Αποµάκρυνση κάλυµµατος του φίλτρου. - Αποµάκρυνση φίλτρου. - Καθάρισµα φίλτρου µε νερό. - Στέγνωµα. - Τοποθετηση φίλτρου στη θέση του. - Tοποθέτηση κάλυµµατος στην θέση του. - Βίδωµα. ΠΡΟΣΟΧΗ εν επιτρέπεται η λειτουργία του µηχανήµατος χωρίς το φίλτρο του κλιµατιζόµενου αέρα. 2.3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση του µηχανήµατος πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο. Το µηχάνηµα πρέπει να βρίσκεται υπό τάση τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την άφιξη του συνεργείου συντήρησης. Αµέσως µετά την άφιξη του συνεργείου πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά µε το χέρι το κάτω µέρος του συµπιεστή και να επιβεβαιωθεί ότι είναι ζεστό Έλεγχοι µε συγκρότηµα σταµατηµένο. Οι ακόλουθοι έλεγχοι / εργασίες γίνονται ενώ το συγκρότηµα είναι σταµατηµένο: - ιακοπή της ηλεκτρικής τριφασικής παροχής προς το συγκρότηµα από τον εξωτερικό γενικό διακόπτη. - Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων και σφίξιµο των επαφών των ηλεκτρονόµων (συµπιεστής, ανεµιστήρες) και της κεντρικής παροχής. - Σύνδεση φορητών µανοµέτρων ψυκτικού µέσου. - Έλεγχος ψυκτικού κυκλώµατος για τυχόν διαρροές. - Καθαρισµός/αντικατάσταση φίλτρου κλιµατιζόµενου αέρα. - Καθαρισµός της λεκάνης συµπυκνωµάτων και του σ ω - λήνα εκροής συµπυκνωµάτων από ακαθαρσίες. - Έλεγχος των ιµάντων µετάδοσης της κίνησης από τον κινητήρα προς τον ανεµιστήρα και της τάνυσης αυτών. 2.1 GENERAL ERT C/H packaged air conditioners need a minimum service on a standard basis, which contributes to high performance output, economical operation, as well as to long life, trouble free and generally reliable operation. Two serνices are required for each cooling operating period (summer) and another two for each heating operating period (winter). The first service is required at the beginning and the second at the middle of the period. ATTENTION The serνice of the units must be performed only by qualified refrigeration engineers. 2.2 CONDITIONED AIR FILTER In regular interνals depending on the actual ambient air conditions, the filter of the conditioned air should be cleaned as following: - Unscrew side panel fίlter cover screws. - Rremove side panel fίlter cover. - Remove the filter. - CΙean / wash filter. - Dry filter. - Mount filter back. - Mount side panel. - Screw side panel screws. ATTENTION Unit s operation without conditioned air filter is forbidden. 2.3 SERVICE PROCEDURES. The serνice of the units must be performed only by qualified refrigeration engineers. The unit must be under voltage at least 12 hours before arrival of service personnel. Before starting the unit it is very important to check carefully by hand if the bottom area around the crankcase heater of the compressor is warm Inspections during stopped unit The following works must be done with the unit disconnected from the mains: - Switch OFF the external main switch (provided by the user) to interrupt power supply to the unit. - Check that all electrical connections on contactors (compressors, fans) and on main switch terminals in the electrical board are tight. - Connect pressure gauges. - Check refrigerant circuit for possible leakages. - CΙeaning or replacement of the conditioned air fίlter. - CΙeaning of the condensation pan and the condensation outflow tube. - Inspection of the tension of the belts between the motor and the fan.

6 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS Έλεγχοι κατά την λειτουργία σε ψύξη Στην συνέχεια γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι / εργασίες οι οποίοι απαιτούν το συγκρότηµα να λειτουργεί µε τουλάχιστον 50% της ψυκτικής ισχύος του. - Τοποθέτηση του γενικού διακόπτη σε θέση OΝ. - Τοποθέτηση του διακόπτη ΟΝ-OFF του τηλεχειριστηρίου στη θέση ΟΝ (Ι). - Τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής λειτουργίας του χειριστηρίου στη θέση CΟΟL. - Ρύθµιση του θερµοστάτη χώρου. - Εκκίνηση του µηχανήµατος. Μετά την εκκίνηση και λειτουργία του συγκροτήµατος για 20 min προβείτε στους πιο κάτω ελέγχους/εργασίες: - Έλεγχος υψηλής και χαµηλής πίεσης του ψυκτικού µέσου και σύγκριση µε τιµές πίνακα Μέτρηση έντασης ρεύµατος συµπιεστών και εσωτερικού ανεµιστήρα και σύγκριση µε τιµές πίνακα 2.1. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν προβλήµατα κατά την εκτέλεση των πιο πάνω ελέγχων/εργασιών συµβουλευτείτε την παράγραφο 2.4 Οδηγός Ανάλυσης Βλαβών Έλεγχοι κατά την λειτουργία σε θέρµανση (ΕRTH) Στην συνέχεια γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι / εργασίες οι οποίοι απαιτούν το συγκρότηµα να λειτουργεί µε τουλάχιστον 50% της θερµικής ισχύος του. - Τοποθέτηση του γενικού διακόπτη σε θέση ΟΝ. - Τοποθέτηση του διακόπτη ON/OFF του χειριστηρίου στη θέση ΟΝ (Ι). - Τοποθέτηση του διακόπτη Επιλογή Λειτουργίας του χειριστηρίου στη θέση ΗΕΑΤ. - Ρύθµιση του θερµοστάτη χώρου. - Εκκίνηση του µηχανήµατος. Μετά την εκκίνηση και λειτουργία του συγκροτήµατος για 20 min προβείτε στους πιο κάτω ελέγχους/εργασίες: - Έλεγχος υψηλής και χαµηλής πίεσης του ψυκτικού µέσου και σύγκριση µε τιµές πίνακα Μέτρηση έντασης ρεύµατος συµπιεστών και εσωτερικού ανεµιστήρα και σύγκριση µε τιµές πίνακα 2.1. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν προβλήµατα κατά την εκτέλεση των πιο πάνω ελέγχων / εργασιών θα πρέπει να συµβουλευτείτε την παράγραφο Ανάλυση βλαβών Ρύθµιση λειτουργίας απόψυξης (ERTH) Η ρύθµιση της λειτουργίας της απόψυξης γίνεται σε µία κρύα µέρα του χειµώνα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αυτοµατισµού όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Inspection During Cooling After checking the unit while stopped, the following inspections / works must be performed with the unit operating minimum 50% of its cooling capacity. - Set the main switch of the unit to ON position. - Set the ON-OFF switch of the remote control to ΟΝ position (Ι). - Set the mode selection switch of the remote control to CΟΟL. - Adjust the thermostat of the remote control. - Start the unit. After 20 minutes of operation, proceed with the following inspections/works: - Check the low and high pressure of the refrigerant circuits and compare with the values given in table Measure the current intensity of compressors and indoor fan and compare to the values given in table 2.1. If during performing the inspections/works described above, any problem occurs, please refer to the Trouble Shooting Guide paragraph Inspection During Heating (ΕRTH) After checking the unit while stopped, the following inspections / works must be performed with the unit operating minimum 50% of its heating capacity. - Turn ΟΝ the main switch of the unit - Turn the ON-OFF switch of the remote control to ΟΝ position (Ι). - Place the mode selection switch of the remote control to ΗΕΑΤ position. - Adjust the thermostat οn the remote control. - Start the unit.. After 20 minutes of operation, proceed with the following inspections/works: - Check the low and high pressure of the refrigerant circuits and compare with the values given in table Measure the current intensity of compressors and indoor fan and compare to the values given in table 2.1. If during performing the inspections/works described above, any problem occurs, please refer to the Trouble Shooting Guide Adjustment of Defrost Operation (ERTH) The adjustment of defrost operation should be carried out οπ a cold winter day, through the automatic electronic system as described in chapter 4.

7 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικών µέσων / TABLE 2.1 Indicative refrigerant pressures Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικού µέσου R22 / Indicative refrigerant pressures for R22 ΨΥΞΗ / COOLlNG Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 27 C DΒ Ι 19 C WB Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 25 C 35 C 45 C Υψηλή πίεση bar bar bar Χαµηλή πίεση 4-5 bar 4-6 bar 4-6 bar ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 20 C Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 15 C 7 C 0 C Υψηλή πίεση/ High pressure bar bar bar Χαµηλή πίεση/low pressure 4,0-4,5 bar 3,5-4,0 bar 3,0-3,5 bar Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικού µέσου R134a / Indicative refrigerant pressures for R134a ΨΥΞΗ / COOLlNG Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 27 C DΒ Ι 19 C WB Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 25 C 35 C 45 C Υψηλή πίεση 9-11 bar bar bar Χαµηλή πίεση 2-3 bar 2-3 bar 2-3 bar ΘΕΡΜΑΝΣΗ/HEATING Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 20 C Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 15 C 7 C 0 C Υψηλή πίεση/ High pressure bar bar bar Χαµηλή πίεση/low pressure 2,0-2,5 bar 1,2-2,0 bar 1,3-1,7 bar Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικού µέσου R407C / Indicative refrigerant pressures for R407C ΨΥΞΗ / COOLlNG Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 27 C DΒ Ι 19 C WB Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 25 C 35 C 45 C Υψηλή πίεση bar bar bar Χαµηλή πίεση 4,0-5,0 bar 4,5-5,5 bar 4,5-5,5 bar ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 20 C 20 C 20 C Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 15 C 7 C 0 C Υψηλή πίεση/ High pressure bar bar bar Χαµηλή πίεση/low pressure 4,5-5,0 bar 4,0-4,5 bar 3,5-4,0 bar Καθαρισµός εξωτερικού εναλλάκτη Ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου είναι δυνατόν να απαιτηθεί καθαρισµός του εναλλάκτη εξωτερικού αέρα - ψυκτικού µέσου, από την πλευρά του αέρα. Συνιστάται χρήση πεπιεσµένου αέρα και φύσηµα των εναλλακτών από το εσωτερικό µέρος της µονάδας CΙeaning of the Outdoor Heat Exchanger Depending on the actual ambient air conditions it may be required a manual cleaning of the outdoor air to refrigerant heat exchanger, from the side of the air. CΙeaning should be carried out by use of pressurized air from the internal side of the unit. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την διαδικασία του καθαρισµού θα πρέπει να αποφεύγεται παραµόρφωση των πτερυγίων. CAUTION During the cleaning procedure deformation of the fins must be aνoided.

8 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Τα µηχανήµατα τύπου ΕRTH (αντλίες θερµότητας) είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου στο οποίο είναι συνδεδεµένα όλα τα ασφαλιστικά του µηχανήµατος όπως πρεσσοστάτες υψηλής και χαµηλής πίεσης, θερµικά κτλ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ασφαλιστικά ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστηµα επιτρέπει στο µηχάνηµα να ξεκινήσει και πάλι αυτόµατα µόνο όταν το αίτιο που ενεργοποίησε το ασφαλιστικό εξαλειφθεί. Αυτό µπορεί να γίνει για 5 φορές µέσα σε διάστηµα µίας ώρας. Την 6η φορά το µηχάνηµα διακόπτει τη λειτουργία του και επαναλειτουργεί µόνο αν γίνει χειροκίνητο RESET (θέτουµε το γενικό διακόπτη σε θέση OFF και κατόπιν σε θέση ON). Συγχρόνως ανάβει και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LD 21. Τα µηχανήµατα τύπου ΕRTC (µόνο ψύξη) που είναι εξοπλισµένα µε συµβατικό αυτοµατισµό δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει ένας οδηγός όπου καταγράφεται µια σειρά βλαβών / συµπτωµάτων και δίδεται η πιθανή αιτία και οι απαιτούµενες ενέργειες για την αποκατάσταση τους. 2.4 TROUBLE SHOOTING GUIDE ERTH units (heat pumps) are equipped with electronic control systems, where all the safety deνices of the unit (high pressure switches, low pressure switches, motor thermal protectors etc) are connected. If any of these safety deνices is actiνated, the unit is stopped and automatic reset is foreseen, only when the reason of the trouble ceases to exist. This can be repeated not more than five times within one hour. In case that something causes the unit to stop for the 6th time within an hour, the unit is stopped and it must be reset only manually, by switching OFF and then ΟΝ the main swίtch of the electrical switchboard. During this time red LED LD 21 of the electronic card is illuminated, to indicate the alarm status. ΕRTC units (cooling) are equipped with conνentional automatic control and therefore should always be manually reset. Ιn the following pages there is a guide where a series of possible breakdowns / indications are presented, along with their possible causes and courses of action needed for their reparation. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση επέµβασης στον ηλεκτρικό πίνακα, ή γενικότερα σε καλώδια και επαφές πρέπει να διακόπτεται η παροχή ισχύος προς το συγκρότηµα από τον εξωτερικό γενικό διακόπτη. CAUTION In case of intervention in the electrical switchboard or in any cables and contacts, the power supply to the unit must be interrupted through the external main switch Μηχανήµατα τύπου ERT-C και ERT-H Σύµπτωµα No 1: Το συγκρότηµα δεν ξεκινά, o διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ, η πράσινη ενδεικτική λυχνία του επιτηρητή φάσης είναι σε θέση ΟΝ και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία του επιτηρητή φάσης είναι σε θέση OFF. Αίτια: - Το συγκρότηµα δεν έχει τάση. - O γενικός διακόπτης στον πίνακα του µηχανήµατος είναι στη θέση OFF. - Υπάρχει πρόβληµα µε την παροχή τάσης. - Ανοµοιοµορφία της τάσης µεγαλύτερη από 2%. - Απουσία φάσης ή ουδέτερου (Ν). - Τάση φάσεων µικρότερη από 205 V. - Χαλασµένος επιτηρητής φάσεων. - Λανθασµένη φορά φάσεων. Ενέργειες: - Έλεγχος παροχής τάσης (400V, 3Φ + Ν + γείωση). - Έλεγχος µε βολτόµετρο της τάσης των τριών φάσεωv σε σχέση µε τον ουδέτερο και µεταξύ τους. - Έλεγχος για κοµµένα ή όχι καλά σφιγµένα καλώδια. - Αντικατάσταση επιτηρητή φάσεων. - Η φορά των φάσεων διορθώνεται αλλάζοντας τη σύνδεση των καλωδίων δύο φάσεων µεταξύ τους ERT-C and ERT-H units Symptom No 1: Τhe unit does not start, the ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ position, the green LED of the three phase controller is ΟΝ position and the red LED of the three phase controller is OFF. Possible Reasons: - Νο power supply to the unit. - The main switch inside the electrical switch board is in OFF position. - Irregular power supply. - Phase asymmetry higher than 2%. - Phase or neutral problem (Ν). - Under voltage < 205 V supply. - Phase controller is malfunctioning. - Incorrect phase sequence. Actions: - Check the power supply (400V, 3Ph + Ν + ground). - Check voltage between the three phases and between each phase and neutral. - Check for cut off or not well tightened cables. - Ρeplace the three phase controller. - Change phase sequence by swapping connections cables of 2 phases.

9 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS Μηχανήµατα τύπου ERT-C. Σύµπτωµα No 1: Το συγκρότηµα δεν ξεκινά ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη θέση COOL. Αίτια: - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. - Ενεργοποίηση θερµικού προστασίας κινητήρα εξωτερικού ανεµιστήρα. - Ενεργοποίηση θερµικού προστασίας κινητήρα ανεµιστήρα διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Ενεργοποίηση θερµικού προστασίας συµπιεστή. - Πρόβληµα στο ηλεκτρονικό τηλεχειριστήριο ή κακή συνδεσµολογία. - Πτώση ασφάλειας αυτοµατισµού του συγκροτήµατος. Ενέργειες: - Αποµάκρυνση τυχόν εµποδίων που δυσκολεύουν τον σωστό αερισµό του εναλλάκτη εξωτερικού αέρα ψυκτικού µέσου. - Αντικατάσταση χαλασµένου ανεµιστήρα του ψυκτικού τµήµατος της µονάδας. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας των ανεµιστήρων του ψυκτικού τµήµατος & αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος του θερµικού προστασίας του κινητήρα του α - νεµιστήρα του τµήµατος διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης. - Έλεγχος της συνδεσµολογίας του χειριστηρίου. - Αντικατάσταση του χειριστηρίου. - Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό, εφόσον η χαµηλή πίεση είναι µικρότερη από 1 bar. - Έλεγχος της ηλεκτρικής αντίστασης θέρµανσης του στροφαλοθαλάµου του συµπιεστή. Απαιτείται αλλαγή σε περίπτωση που είναι καµένη ή βραχυκυκλωµένη. - Έλεγχος της καλωδίωσης του χειριστηρίου. Πιθανό βραχυκύκλωµα απαιτεί διόρθωση συνδεσµολογίας. Σύµπτωµα No 2: Το συγκρότηµα ξεκινά αλλά µετά από λίγο σταµατά (και αφού περάσει κάποιος χρόνος ξεκινά πάλι) o διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι σε θέση ΟΝ (Ι) και ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη θέση COOL. Αίτια - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη χαµηλής πίεσης. - Ανεπαρκής ροή κλιµατιζόµενου αέρα. - ιαρροή ψυκτικού µέσου. - Ενεργοποίηση του θερµικού εξωτερικού ανεµιστήρα. - Ενεργοποίηση του θερµικού του συµπιεστή ERT-C units. Symptom No 1: The unit does not start the ΟΝ / OFF operation switch is in ON (Ι) position and mode selection switch is in COOL position. Possible Reasons: - High pressure switch is activated. - Motor thermal overload protector of external fan is activated. - Motor thermal overload protector of conditioned air fan is activated. - Compressor's thermal overload protector is activated. - Problem of the remote control or incorrect electrical connections. - Control circuit fuse is OFF. Actions: - Remove any objects preventing adequate ventilation of the ambient air to refrigerant heat exchanger. - Replace malfunctioning axial fan of the above heat exchanger. - Check the thermal overload protectors of the ambient air axial fans. - Check the thermal overload protector of the conditioned air fan. - Check the superheat. - Check electrical connections of the remote control. - Replace remote control. - Call professional service if low pressure readout is under 1 bar. - Check the compressor s crankcase electrical heating element. Replace in case heating element it is burned or short-circuited. - Check the remote control's wiring. Possible short circuit requires change of the wiring. Symptom No 2: The unit starts but after a while it stops (and after a short period of time it re-starts), the ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (Ι) position and the selection mode switch is in COOL position. Possible Reasons - Low pressure switch is activated. - Insufficient conditioned air flow. - Refrigerant leakage. - External fan motor thermal overload protector is activated. - Compressor thermal overload protector is activated.

10 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 10 Ενέργειες - Καθαρισµός φίλτρων τµήµατος κλιµατιζόµενου αέρα. - Έλεγχος ανεµιστήρα διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό, εφόσον η χαµηλή πίεση είναι µικρότερη από 1 bar. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας του κινητήρα του α - νεµιστήρα της εξωτερικής µονάδας και αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης Μηχανήµατα τύπου ERT-H. Σύµπτωµα No 1: Το συγκρότηµα δεν ξεκινά, ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι σε θέση COOL, η ενδεικτική λυχνία βλάβης (LD 21) στο ηλεκτρονικό σύστηµα είναι ΟΝ και κανένας χειρισµός δεν µπορεί να γίνει από το τηλεχειριστήριο. Actions - Filter of the air handling unit should be cleaned. - Check of the air handling unit fan. - Call manufacturer's approved serνice if low pressure drops below 1 bar. - Check thermal protection of the axial fan's motor and fix the problem. - Check the superheat ERT-H units. Symptom No 1: The unit does not start the ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (I) position, selection mode switch is in COOL position, alarm indication LED LD21 is illuminated and remote control is inactive. Αίτια: - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας κινητήρα α ν ε - µιστήρα του ψυκτικού τµήµατος. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας του συµπιε στή. - ιαρροή ψυκτικού µέσου (έχει ενεργοποιηθεί ο πρεσ σοστάτης χαµηλής πίεσης). Possible Reasons: - High pressure switch is activated. - Thermal protection of the axial fan is activated. - Thermal protection of the compressor is activated. - Leakage of refrigerant (Iow pressure switch is activated). Ενέργειες: - Αποµάκρυνση τυχόν εµποδίων που δυσκολεύουν τον σωστό αερισµό του εναλ/άκτη εξωτερικού αέρα ψυκτικού µέσου. - Αντικατάσταση χαλασµένου ανεµιστήρα του ψυκτικού τµήµατος της µονάδας. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας των ανεµιστήρων του ψυκτικού τµήµατος & αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης (superheat). Σύµπτωµα No 2: Ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη θέση ΗΕΑΤ, η ενδεικτική λυχνία βλάβης (LD 21) είναι ON και κανένας χειρισµός δεν µπορεί να γίνει από το χειριστήριο. Αίτια - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας κινητήρα α ν ε - µιστήρα του ψυκτικού τµήµατος. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας του συµπιεστή. - ιαρροή ψυκτικού µέσου (έχει ενεργοποιηθεί ο πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης). Actions - Remove all objects preventing adequate ambient air flow through the compressor's part. - Replace malfunctioning axial fan. - Check thermal protections of axial fans and fix the problem. - Check the superheat. Symptom No 2: The ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (Ι) position, selection mode switch is in HEAT position alarm indication LED LD21 is illuminated and remote control is inactive. Possible Reasons - High pressure switch is actiνated. - Axial fan motor's thermal protection is actiνated. - Compressor's.thermal protection is actiνated. - Refrigerant leakage is detected through the low pressure switch (OFF).

11 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 11 Ενέργειες - Αν ο θερµοστάτης του χειριστηρίου έχει ρυθµιστεί σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 28ºC (πρέπει αυτή να µειωθεί). - Καθαρισµός του φίλτρου του κλιµατιζόµενου αέρα. - Καθαρισµός του δικτύου αεραγωγών από εµπόδια. - Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρα κλιµατιζόµενου αέρα και σωστή ρύθµιση της παροχής αέρα. - Έλεγχος σωστής φοράς περιστροφής. - Αντικατάσταση χαλασµένου ανεµιστήρα του ψυκτικού τµήµατος της µονάδας. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας των ανεµιστήρων του ψυκτικού τµήµατος & αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης (superheat). Σύµπτωµα No 3: Ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι σε θέση COOL ή ΗΕΑΤ, η ενδεικτική λυχνία βλάβης (LD 21) είναι ON και κανένας χειρισµός δεν µπορεί να γίνει από το χειριστήριο. Αίτια: - Έχει λειτουργήσει το θερµικό προστασίας του κινητήρα του ανεµιστήρα του τµήµατος διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Έχει λειτουργήσει το θερµικό προστασίας του συµπιεστή. - ιαρροή ψυκτικού µέσου (έχει ενεργοποιηθεί ο πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης). - "Έχει πέσει" η ασφάλεια του αυτοµατισµού του συγκροτήµατος. Actions - Check set room temperature. If this is higher than 28 C, should be reduced. - CΙean conditioned air filter of the AHU. - Make sure that πο obstacles are within the air ducts. - Adjust properly Conditioned ΑίΓ Flow - Check ΑΗυ fan and rotation - Replace malfunctioning Axial Fan. - Check thermal protection of axial fans and (ίχ theproblem. - Check superheat. Symptom No 3: The ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (Ι) position, the selection mode switch is in COOL or ΗΕ- ΑΤ position, alarm indication LED LD21 is illuminated and remote control is inactive. Possible Reasons: - ΑΗυ fan motor's thermal protection is actiνated. - Compressor's thermal protection is actiνated. - Refrigerant leakage is detected through the Low Pressure Switch (OFF). - Control circuit fuse is OFF. Ενέργειες - Έλεγχος του θερµικού προστασίας του κινητήρα του ανε- µιστήρα του τµήµατος διαχείριση κλιµατιζόµενου αέρα κ α ι αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης (superheat). - Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό, εφόσον µε τα φορητά µανόµετρα διαπιστώσετε χαµηλή πίεση µικρότερη από 1 bar. - Έλεγχος της ηλεκτρικής αντίστασης θέρµανσης του στροφαλοθαλάµου του συµπιεστή. Απαιτείται αλλαγή σε περίπτωση που είναι καµένη ή βραχυκυκλωµένη. - Έλεγχος της καλωδίωσης του χειριστηρίου. Πιθανό βραχυκύκλωµα απαιτεί διόρθωση ηλεκτρικής σ υ ν δ ε- σµολογίας. Actions: - Check ΑΗυ fan motor's thermal protection. - Check superheat. - Call manufacturer's approνed serνice if Low Pressure is detected through the portable pressure gauges lower than 1 bar. - Check electric heating elements of the crankcase. Should be replaced if burned out ΟΓ short circuit. - Check remote control wiring. Possible short circuit requires correction of the wiring. Για να επανέλθει το συγκρότηµα σε λειτουργία πρέπει να γίνει RESEΤ θέτοντας το γενικό διακόπτη της µονάδας πρώτα σε θέση OFF και κατόπιν σε θέση ON. Ιn order to re-start the unit a manual RESET must be carried through by switching OFF an then ΟΝ the unit s main switch.

12 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS ΓΕΝΙΚΑ Μια βασική παράµετρος που ελήφθη υπ' όψιν κατά την µελέτη, σχεδίαση και κατασκευή των συγκροτηµάτων αέρα-αέρα, είναι η εύκολη και οικονοµική εγκατάστασή τους καθώς και η εξοικονόµηση χώρου για την τοποθέτησή τους. Οι µονάδες είναι πλήρως συναρµολογηµένες και έχουν δοκιµασθεί σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις της epsi. Στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: - Σύνδεση του κλιµατιζόµενου χώρου µε το τµήµα διαχείρισης αέρα της µονάδας µέσω αεραγωγών. - Σύνδεση µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. - Σύνδεση της µονάδας µε το ενσύρµατο χειριστήριο. 3.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή µεταφορά και παράδοση του συγκροτήµατος στον τελικό χρήστη. Παρ' όλα αυτά συνίσταται επιθεώρηση του συγκροτήµατος κατά την παραλαβή του και πριν τη µετακίνηση του από το όχηµα, για πιθανές ζηµιές κατά την µεταφορά του. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζηµιά: - Aναγράψατε σχετικές παρατηρήσεις στα έγγραφα του µ ε - ταφορέα και στο δελτίο αποστολής. - Eνηµερώστε την epsi. - Προβείτε σε προσεκτικό έλεγχο του συγκροτήµατος και ε- νηµερώστε γραπτώς εντός 3 ηµερών τον µεταφορέα, για τις ζηµιές τις οποίες διαπιστώσατε κατά την παραλαβή, και γ ι α τις ζηµιές που διαπιστώσατε κατά τον δεύτερο έλεγχο. Τονίζεται ότι αν δεν γίνουν οι παραπάνω ενέργειες το κόστος για την αποκατάσταση των ζηµιών βαρύνουν τον παραλήπτη του συγκροτήµατος και όχι τον µεταφορέα. 3.3 ΑΝΥΨΩΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Κατα την παραλαβή του συγκροτήµατος θα απαιτηθεί ενδεχοµένως ανύψωση των µονάδων µε γερανό (Σχήµα 3.3.1) ή και µετακίνησή τους µε περονοφόρο όχηµα (Σχήµα 3.3.2). Στον πίνακα του σχεδίου αναγράφονται τα οι διαστάσεις και τα βάρη των συγκροτηµάτων. 3.1 GENERAL Epsi air to air units are designed for maximum convenience during installation so relevant cost and space required are minimized if the instructions given in the present section are followed. ΑΙΙ units are delivered completely assembled and systems fully tested in epsi facilities. The steps that must be followed at site, prior to operation of the unit are: - Ducting the air handling part of the unit to the air conditioned space. - Cabling the unit to the mains. - Cabling the remote control to the unit. 3.2 RECEIVING THE UNIT Every possible effort has been made to assure a safe transportation with appropriate design and assembly of the unit in the factory. Nevertheless an 'Άcceptance of transportation" inspection should be made, upon arrival and before unloading, to testify eventual damage during transportation. In case of damages : - Make the relevant remarks on the transporter's delivery document and on epsi document. - Inform epsi. - Proceed to a carefully second check-up of the unit and make a written notice to the transporter within 3 days from arrival day mentioning damages found during arrival and during second check-up. If above mentioned actions are not followed by the receiver relevant costs will be charged to the receiver and not the transporter. 3.3 LIFTING - TRANSPORTATION OF THE UNIT A crane could be required for lifting the units (Figure 3.3.1) or a forklift for their transportation (Figure 3.3.2). When lifting or transporting the units, corresponding dimensions and weights given in the table of the drawing must be considered. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την µετακίνηση πρέπει οι µονάδες να συγκρατούνται καλά και να αποφεύγονται βίαια κτυπήµατα. CAUTION Proper tightening of the unit during transportation is essential to avoid damages of the υnit. 3.4 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκρότηµα µπορεί να τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτιρίου ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση έξω από αυτό. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει πρόσβαση είτε µε γερανό είτε µε περονοφόρο όχηµα για την µετακίνηση του συγκροτήµατος. Το δάπεδο στήριξης πρέπει να είναι επίπεδο και να αντέχει το φορτίο του συγκροτήµατος. 3.4 PLACE OF INSTALLATION The unit should be placed οn the building's flat roof or in any other outdoor space around the building, as far as this place is accessible to the required forklift or crane for unit's transportation. Floor should be levelled and capable of withstanding the weight of the unit.

13 13 Σχήµα Ανύψωση των µονάδων µε γερανό Figure Lifting of the units with a crane Σχήµα Μετακίνησή µονάδων µε περονοφόρο όχηµα Figure Transportation of the units with a forklift

14 14 Σχέδιο ιαστάσεις και βάρη των συγκροτηµάτων. Drawing Dimensions and weights of the units.

15 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 15 Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει αποχέτευση έτσι ώστε να αποµακρύνεται το νερό που αποβάλλουν ο εσωτερικός εναλλάκτης αέρα - ψυκτικού µέσου (ψύξη), και ο εξωτερικός εναλλάκτης αέρα - ψυκτικού µέσου (θέρµανση). The place of installation should have water drainage facility both for the Air Handling part of the unit during the summer (cooling operation mode) and for the compressor's part during winter (heating operation mode). 3.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 MOUNTING OF THE UNIT Μετά την µεταφορά και την τοποθέτηση του συγκροτήµατος, θα πρέπει να γίνει ευθυγράµµιση. Η µέγιστη επιτρεποµένη υψοµετρική διαφορά στην βάση της µονάδας είναι 5 mm. εν απαιτείται αγκύρωση της µονάδας. Σε περιπτώση απαίτησης µείωσης κραδασµών και θορύβου είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί αντιδονητική στήριξη. Περιµετρικά από το συγκρότηµα απαιτείται ελεύθερος χώρος για την ελεύθερη ροή του αέρα στον εξωτερικό εναλλάκτη και εργασίες συντήρησης. Το Σχήµα παρέχει τις ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις από εµπόδια, και το Σχή- µα τις µεταξύ των συγκροτηµάτων αποστάσεις. After transportation and installation of the unit to the selected position, the unit should be leveled. The maximum allowable vertical deviation of the base of the unit is 5 mm. Anchoring is not required. In case of extreme requirements for vibration and noise reduction, spring isolators could be used. Free space around the unit should be allowed, to ensure proper ventilation of the external coil and for maintenance purposes. Figure states minimum clearances from surrounding obstacles and Figure minimum distances in case two or more units are to be mounted at the same area. 3.6 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 3.6 AIRDUCTS CONNECTION Στη συνέχεια συνδέονται οι αεραγωγοί για την προσαγωγή του αέρα προς τον κλιµατιζόµενο χώρο καθώς και για την απαγωγή και επιστροφή του προς το συγκρότηµα. After positioning the unit ducting to the air conditioned space is required, including both supply to the room and return to the unit ducts Αλλαγή της θέσης του στοµίου αναρρόφησης Change of the air intake position Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της θέσης του στοµίου επιστροφής κλιµατιζόµενου αέρα, µε εναλλαγή του πλευρικού καλύµµατος της µονάδας µε το φιλτροθέσιο: - Ξεβίδωµα βιδών φιλτροθεσίου και πλευρικού καλλύµατος. - Εναλλαγή θέσεων των δύο εξαρτηµάτων (έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις). - Βίδωµα και των δύο εξαρτηµάτων στις νέες θέσεις τους. The user has the option to change the return air intake position interchanging the filter frame with the side panel of the unit: - Unscrew the filter frame and side panel screws. - Interchange positions of the two accessories (their dimensions are exactly the same). - Screw both accessories in their new positions. 3.7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 3.7 DRAINAGE Η σύνδεση µε την αποχέτευση πρέπει να γίνεται µε σιφώνι. Ο σωλήνας στην έξοδο του σιφωνιού και µέχρι την αποχέτευση πρέπει να έχει µικρή κλίση προς τα κάτω. Επίσης συνιστάται η µονάδα να έχει µία ελαφριά καθοδική κλίση προς την πλευρά αποχέτευσης, ώστε να διευκολύνεται η ροή των συµπυκνωµάτων. Drainage connection should be done through a water trap. Slight continuous slope should be given to the pipe leaving the water trap and connected to the drainage. It is also recommended to mount the unit with a slight inclination towards the drainage side to facilitate the flow of the condensate. 3.8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ 3.8 ELECTRICAL CONNNNECTIONS Τα συγκροτήµατα ΕRT C/H φέρουν ηλεκτρικό πίνακα, εντός του οποίου υπάρχει το σχετικό ηλεκτρολογικό σχέδιο. Στο Παράρτηµα A περιλαµβάνονται τα ηλεκτρολογικά σχέδια όλων των τύπων τα οποία µπορεί να έχουν µικροδιαφορές µε αυτά που συνοδεύουν τα συγκροτήµατα. Ο Πίνακας περιλαµβάνει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των συγκροτηµάτων. Στον τόπο εγκατάστασης πρέπει να γίνουν οι εξής ηλεκτρικές συνδέσεις: - Σύνδεση του συγκροτήµατος µε τριφασική ηλεκτρική παροχή µέσω τριπολικού εξωτερικού διακόπτη. - Σύνδεση του συγκροτήµατος µε το χειριστήριο. ERT C/H units are equipped with electrical switch board, including the corresponding electrical diagram. Annex A contains electrical diagrams for all units. Small deviations between the diagrams in Annex B and the diagrams included in the unit are to be expected. Electrical technical data of the units can be found in Table After installing the unit the following electrical connections must be performed: - Unit s connection to the mains through 3-phase external switch. - Unit connection to the remote control.

16 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 16 Σχήµα Ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις από εµπόδια. Figure Minimum clearances from surrounding obstacles Σχήµα Ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις µεταξύ των συγκροτηµάτων. Figure Minimum distances in case two or more units are to be mounted at the same area.

17 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TABLE ELECTRICAL DATA ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT13 ERT15 ERT19 ERT23 ERT30 ERT38 ERT45 ERT61 ERT76 ERT90 ΠΑΡΟΧΗ / POWER SUPPLY Ένταση ρεύµατος εκκίνησης (Amperes) Starting current intensity Ένταση ρεύµατος λειτουργίας (Amperes) Operating current intensity 400 V / 3Ph / 50 Hz + N + GROUND R R407C R134a R22 9,0 11,0 13,5 17,5 20,0 23,4 30,4 41,4 44,8 58,3 R407C 9,5 11,2 13, ,8 26,2 31, ,4 59,3 R134a 9,5 15,0 17,5 21,5 21,0 32,4 38,4 43, Σύνδεση µε την ηλεκτρική παροχή Για τη σύνδεση του πίνακα του µηχανήµατος µε την κεντρική παροχή ισχύος, πρέπει να χρησιµοποιηθεί καλώδιο 5 αγωγών (Πίνακας 3.8.2). Το καλώδιο πρέπει να περιλαµβάνει αγωγούς κατάλληλης διατοµής (σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην πινακίδα του συγκροτήµατος ηλεκτρικά χαρακτηριστικά) για τις 3 φάσεις, τον oυδέτερο (Ν) και γείωση (PE). Η διατοµή του ουδετέρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5mm². Το µέγεθος των ασφαλειών προκύπτει από τους κανονισµούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Χρησιµοποιείστε µόνο καλώδια από χαλκό, διότι άλλοι τύποι καλωδίου (π.χ. αλουµίνιο) είναι δυνατόν να επιφέρουν γαλβανική διάβρωση των ακροδεκτών ισχύος. Μετά τη σύνδεση πρέπει να γίνει και σύσφιξη των καλωδίων ισχύος, ώστε να µην υπάρχουν χαλαρές επαφές Connection to the mains supply For power supplying the chiller to the Mains, a 5 conductor cable must be used (table 3.8.2). The cable must include conductors of adequate cross-section (according to the electrical characteristics mentioned on the nameplate of the unit) for the 3 phases, the neutral (N) and the grounding (PE). The cross section of the cable for neutral should be at least 2,5 mm². Technical specifications of the cables and fuses used should meet local respective regulations for electrical installations. The use of cables made of copper is recommended because other type of cables (Al) may cause galvanic corrosion of the power terminals. After finishing cabling all electrical connections should be securely fastened, to avoid sparks due to loose contacts. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ / TABLE CABLE SIZING ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT13 ERT15 ERT19 ERT23 ERT30 Σύνδεση µε το χειριστήριο. Connection to the remote control. Σύνδεση µε ηλεκτρική παροχή. Connection to the mains 7 x 1,5 mm² 7 x 1,5 mm² 7 x 1,5 mm² 7 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 4 mm² 5 x 6 mm² ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT38 ERT45 ERT61 ERT76 ERT90 Σύνδεση µε το χειριστήριο. Connection to the remote control. Σύνδεση µε ηλεκτρική παροχή. Connection to the mains 1. Το καλώδιο ισχύος είναι υπολογισµένο για µήκος έως 50 m περίπου. Power cable is sized for a length up to 50 m. 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 10 mm² 5 x 10 mm² 5 x 16 mm² 5 x 25 mm² 5 x 25 mm² 2. Στην περίπτωση ύπαρξης βοηθητικών ηλεκτρικών αντιστάσεων (ERTH) πρέπει ναγίνει προσαύξηση του καλωδίου παροχής ισχύος ανάλογα µε την ηλεκτρική ισχύ των αντιστάσεων. In case electrical heating elements are incorρorated, power cabie size should be increased accordingly Σύνδεση µε ηλεκτρονικό χειριστήριο. Για την σύνδεση της µονάδας µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο απαιτείται καλώδιο σύµφωνα µε τον πίνακα Σύνδεση ηλεκτρικών αντιστάσεων Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης εφεδρικών ηλεκτρικών αντιστάσεων στις αντλίες θερµότητας ERTH Connection to the remote control. In order to connect the unit to the remote control follow the instructions of table to select the proper cable Electrical Heater Cabling Upon request, ERTH units can be equipped with auxiliary electrical heating elements.

18 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 18 Ο αριθµός των αντιστάσεων είναι πολλαπλάσιος του τρία, ώστε να συνδεθούν σε τριφασικό ρεύµα µε συνδεσµολογία αστέρα και να λειτουργήσουν µε 230 V (φάση-ουδέτερος). ιαθέτουν ένα θερµοστάτη άνω ορίου για προστασία στην περίπτωση που λειτουργήσουν οι αντιστάσεις ενώ ο ανεµιστήρας κλιµατιζόµενου αέρα είναι σταµατηµένος. Για την συνδεσµολογία των αντιστάσεων απαιτείται ένας ηλεκτρονόµος και µία τριφασική ασφάλεια. Όταν οι ηλεκτρικές αντιστάσεις τοποθετούνται από την epsi η προαναφερόµενη συνδεσµολογία έχει γίνει. Σε περίπτωση που η ζήτηση για τοποθέτηση ηλεκτρικών αντιστάσεων γίνει µετά τη παράδο του µηχανήµατος από το εργοστάσιο, η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο Πρέπει επίσης να ληφθεί µέριµνα ώστε να γίνει καλή σύσφιξη των καλωδίων και οι επαφές να είναι καθαρές για την αποφυγή σπινθήρων που µπορεί να καταστρέψουν καλώδια και επαφές. The total number of heating elements is a multiplier of three, for easy three phase star connection and operation with 230 V (phase line and neutral). They are equipped with one operation thermostat and one upper Iimit air thermostat that cuts off power supply to the heaters in case that the conditioned air fan is not working. The heaters electrical connection requires one contactor relay and a three phase fuse. In case electrical heating elements are installed by epsi, the above described connections are already done. In case that the request for installation of electrical heating elements comes after unit s delivery to the customer, the electrical connections of the heating elements must be done according to drawing Care should be taken so that all cables are well tightened and contacts are clean, in order to avoid sparks that may destroy cables and contacts. Σχήµα Συνδεσµολογία ηλεκτρικών αντιστάσεων Figure Electrical heater connection diagram 8: Κλέµµα στον πίνακα του συγκροτήµατος. Terminal on Electrical switch board. CR: ΤΑ: Ρελέ αντιστάσεων Electrical heater contactor relay. Θερµοστάτης άνω ορίου. Upper Iimit air thermostat. Τ1: Θερµοστάτης λειτουργίας. Operation thermostat. ιάγραµµα Όρια λειτουργίας Diagram Operating limits

19 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 3.9 FINAL CHECK-UP BEFORE START UP ΠΡΟΣΟΧΗ Το µηχάνηµα πρέπει να τροφοδοτηθεί µε ρεύµα (ο εξωτερικός γενικός διακόπτης στη θέση ΟΝ), τουλάχιστον για 12 ώρες πριν από την εκκίνηση. Με αυτό τον τρόπο τροφοδοτούνται µε ρεύµα οι θερµαντικές αντιστάσεις των στροφαλοθαλάµων των συµπιεστών ώστε να αποφεύγεται ανάµιξη των λαδιών των συµπιεστών µε ψυκτικό µέσο. CAUTION The unit should be powered and therefore the external general switch should be turned to ΟΝ position, at least 12 hours before start-up. This will warm υp the crankcase of the compressor, refrigerant will be evaporated from the oil sump and therefore lubricant oil will be free of refrigerant when the unit starts-up. Πριν την αρχική εκκίνηση των µονάδων πρέπει να γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι: - Ο διακόπτης ON/OFF στο χειριστήριο πρέπει να είναι σε θέση OFF. - Έλεγχος µε το χέρι στο κάτω µέρος του συµπιεστή και ε- πιβεβαίωση ότι αυτό είναι ζεστό. - Σύνδεση φορητών µανοµέτρων ψυκτικού µέσου στις βαλβίδες πλήρωσης κάθε συµπιεστή. - Έλεγχος ενδείξεων των µανοµέτρων κάθε κυκλώµατος ψυκτικού µέσου, οι οποίες δεν πρέπει να είναι µηδέν. - Έλεγχος σωστής φοράς περιστροφής εσωτερικού και ε - ξωτερικών ανεµιστήρων. Αν η φορά περιστροφής δεν είναι η σωστή, τότε αλλάξτε δύο φάσεις µεταξύ τους. - Ο διακόπτης ON/OFF στο χειριστήριο τίθεται σε θέση OΝ. - Μέτρηση παροχής αέρα της εσωτερικής µονάδας, είτε απευθείας είτε προσεγγιστικά µε αµπεροµέτρηση του κ ινητήρα. Η παροχή αέρα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που δίνει ο πίνακας Before initial start-up of the unit the following checks must be performed: - Check that the ON/OFF switch of the remote control is in OFF position. - Check by hand the lower part of the compressor and confirm that has been warmed-up. - Connect portable refrigerant manometers to the filling valves of each compressor. - Check manometers' indications for each refrigerant circuit. Verify that readouts are not zero. - Check the rotation of both the indoor and outdoor fans. If fans rotation is not the desired, interchange two phase lines. - Set the ON/OFF switch of the remote control is in ON position. - Make an air flow measurement of the air handling unit either directly or indirectly calculating it based on operational current intensity of the motor. Air flow should be within the limits given in table ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (m³/h) / TABLE CONDITIONED AIR FLOW (m³/h) ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT13 ERT15 ERT19 ERT23 ERT30 ERT38 ERT45 ERT61 ERT76 ERT90 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ MINIMUM AIR FLOW ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ NOMINAL AIR FLOW ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ MAXIMUM AIR FLOW ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Στην συνέχεια γίνονται έλεγχοι και ρυθµίσεις οι οποίοι απαιτούν το συγκρότηµα να λειτουργεί. Το καλοκαίρι το συγκρότηµα θα πρέπει να λειτουργεί στην ψύξη ενώ το χειµώνα θα πρέπει να λειτουργεί στη θέρµανση. Επί πλέον θα πρέπει να είναι δυνατόν να φορτισθεί το συγκρότηµα µε τουλάχιστον 50% της ψυκτικής ή θερµικής του ισχύος. Μετά τον έλεγχο ότι έχει προηγηθεί θέρµανση του λαδιού των συµπιεστών για τουλάχιστον 12 ώρες o διακόπτης επιλογής λειτουργίας ρυθµίζεται σε θέση COOL ή ΗΕΑΤ. Κατόπιν ακολουθούµε τις οδηγίες του κεφαλαίου INITIAL START-UP Initial start-up of the unit includes several checks and adjustments. In summer time the unit should work on cooling mode and in winter time the unit should work on heating mode. Partial load up to 50% of the nominal should be allowed both during the summer and the winter in order to perform the checks. After being sure that the external main switch of the unit has be turned ΟΝ, for at least 12 hours and that the oil is preheated set selection mode switch either in COOL or ΗΕΑΤ position. Then follow directions given in chapter 5.

20 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS Τελικοί έλεγχοι κατά την αρχική εκκίνηση Μετά την εκκίνηση και λειτουργία του συγκροτήµατος για 20 min, πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα: - Η θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα στην εσωτερική µονάδα - Η θερµοκρασία εξόδου κλιµατιζόµενου αέρα από την ε - σωτερική µονάδα - Η χαµηλή και η υψηλή πίεση στο ψυκτικό κύκλωµα σύµφωνα µε τον πίνακα Η υπερθερµανση του ψυκτικού µέσου. Πιθανή αλλαγή ποσότητας ψυκτικού µέσου. - Η ένταση ρεύµατος λειτουργίας του εσωτερικού ανεµιστήρα. Μετά τους παραπάνω ελέγχους πρέπει να γίνει ένας τελικός έλεγχο διαρροών στα ψυκτικά κυκλώµατα και στις σωληνώσεις Final check-up during initial start-up After start-up the unit should work for 20 min, and then the following checks should be made : - Conditioned air inlet to the unit temperature. - Conditioned air outlet temperature. - High and low refrigerant pressures against values of Table Superheat temperature. Adjust if it is necessary by changing refrigerant's quantity. - Operating current intensity of the conditioned air fan motor. After these checks proceed with the final inspection for leakages in the refrigerant circuits ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ H µετάδοση της κίνησης στους ανεµιστήρες κλιµατιζόµενου αέρα γίνεται µέσω ιµάντων. Σωστή τάνυση ιµάντα σηµαίνει σωστή επαφή µεταξυ ιµάντα και τροχαλιών. Ανεπαρκώς τανυσµένος ιµάντας θα γλιστρήσει. Υπερτανυσµένοι ιµάντες προκαλούν υπερφόρτιση εδράνων του κινητήρα και του ανε- µιστήρα. Σωστά ρυθµισµένοι ιµάντες επιτρέπουν 15 mm βέλος κάµψης (Β στο Σχήµα ) για κάθε µέτρο απόστασης µεταξύ των κέντρων των τροχαλιών (Α στο Σχηµα ) όταν ασκείται κατάλληλη δύναµη Ρ στον κάθε ένα ιµάντα. Η δύνα- µη Ρ εξαρτάται από τον τύπο του ιµάντα της τροχαλίας και δίνεται στον πιο κάτω πίνακα Η ρύθµιση της τάνυσης του ιµάντα επιτυγχάνεται µετακινώντας τον κινητήρα BELT TENSION ADJUSTMENT Conditioned air fans are driven by motors through pulleys and belts. Appropriate tension means appropriate contact between belts and pulleys. In case the belt is not well tightened (loose) it will slip. In case of an oνertight belt the bearings of the motor and the conditioned air fan will be overloaded. Belts with appropriate tension allow a deflection value of 15 mm (B in figure ) for every meter of distance between center of shafts of the two pulleys (A in figure ) in case appropriate force P is applied on each belt. P force is depending on the type of belt and its values are given in table Belt tensioning is accomplished by moving the fan s motor. Σχήµα Τάνυση ιµάντων Figure Belt tensioning Πίνακας Τιµές της δύναµης Ρ ανά ιµάντα για τον έλεγχο της τάνυσης Table Ρ Values for appropriate belt tensioning Τύπος ιµάντα Belt type ιάµετρος µικρής τροχαλίας Diameter of small pulley ύναµη / Force P (N) Μέση / Average Μέγιστη / Maximum SPZ SPZ

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H.

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H. E09-311 Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit Model name: MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H Contents 1 Specifications 2 Dimensions 3 Center of gravity

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

WATER COOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS

WATER COOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration and Air Conditioning Equipment Υ ΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙ ΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (SCREW) WATER COOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS 35-395 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ UTBS AIR HANDLING UNITS Η σειρά UTBS είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης. Προφίλ αλουμινίου Πλαστικές γωνίες Κάσωμα τύπου sandwich

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC TECHNICAL INFORMATION

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC  TECHNICAL INFORMATION www.osram.com IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE QTP-M 1x26-42 1 Benefits Extremly economical Good quality of light Excellent luminous flux Improved lumen maintenance Long service life time OSRAM + Guarantee

Διαβάστε περισσότερα

MACON R70 Chiller με 1 ή 2 συμπιεστές

MACON R70 Chiller με 1 ή 2 συμπιεστές MACON R70 Chiller με 1 ή 2 συμπιεστές Γενικά Χαρακτηριστικά ΕΙΣΟΔΟΙ 5 αναλογικές είσοδοι μέτρησης θερμοκρασίας. Κλίμακα -50 99.9 C 3 για το πρώτο κύκλωμα. Nο1. Είσοδος Νερού κύκλωμα 1. Θερμοστάτης Λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V)

MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS. Characteristics. Leakage Current(MAX) I=Leakage Current(µA) C=Nominal Capacitance(µF) V=Rated Voltage(V) SERIES 5 C Long Life. Low impedance. (Rated Voltage 6.3~V.DC) FEATURES Load Life : 5 C 4~hours. Low impedance at khz with selected materials. SPECIFICATIONS Items Operating Temperature Range Rated Voltage

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποιημένο 1. Κεντρικός διακόπτης ON/OFF 2. Παροχή ρεύματος κοχλία 3. Παροχή ρεύματος από δίκτυο 4. Διακόπτης για χειροκίνητη τροφοδοσία πελλετ 5. Σύνδεση αισθητήριο νερού. 7. Σύνδεση για σύστημα αυτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η απόδοση του SolarCool προέρχεται από το φυσικό φαινόμενο της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 33593/20.08.201 «Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων (έτους 201)» 1SYMV0022730

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MFGA-48ARDN1-RC2 MFGA-60ARFN1-R ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΨΥΞΗ (Pdesignc) BTU/h 48.000 (25.000-51.000) 55.000 (26.000-58.500) ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) BTU/h 50.000 (25.000-52.500)

Διαβάστε περισσότερα