INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL"

Transcript

1 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 Σελίδα Page 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. USE INSΤRUCΤIONS 1.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ REMOTE CONTROL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ UNIT S OPERATION 4 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 2.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ CONDITIONED AIR FILTER ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SERVICE PROCEDURES Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ TROUBLE SHOOTING GUIDE 8 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 3.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ RECEIVING THE UNIT ΑΝΥΨΩΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ LIFTING - TRANSPORTATION OF THE UNIT ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PLACE OF INSTALLATION ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ MOUNTING OF THE UNIT ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ AIRDUCTS CONNECTION ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ DRAINAGE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ELECTRICAL CONNNNECTIONS ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ FINAL CHECK-UP BEFORE START UP ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ INITIAL START-UP ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ BELT TENSION ADJUSTMENT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 4. EQUIPMENT DESCRIPTION 4.1 ΓΕΝΙΚΑ GENERAL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ MAIN COMPONENTS DESCRIPTION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5. OPERATION DESCRIPTION 5.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ COOLING OPERATION ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HEATING OPERATION ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ MICROPROCESSOR ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ START UP CHILLER USING THE MICROPROCES- SOR ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(SETPOINT) ADJUST THE DESIRED OPERATING TEMPERA- TURE (SETPOINT) 5.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR S KEYS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR S LEDS ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(STATUS) OPERATING STATUS PARAMETERS ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ALARMS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 28 ANNEX A ELECTRICAL DRAWINGS 28

3 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / 1. USE INSΤRUCΤIONS ΓΕΝΙΚΑ Τα κλιµατιστικά µηχανήµατα τύπου ΕRT-C/H είναι ιδανικά για τον κλιµατισµό µεσαίου µεγέθους χώρων µε απαιτήσεις ανανέωσης του αέρα. Η σειρά ΕRT-H είναι αντλiες θερµότητας κατάλληλες για ψύξη και για θέρµανση, ενώ η σειρά ΕRT- C µόνο για ψύξη. Στην τυπική έκδοση των µονάδων ERT C/H υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα όρια στις συνθήκες λειτουργίας τους σύµφωνα µε το διάγραµµα Κατόπιν παραγγελίας τα µηχανήµατα εφοδιάζονται µε κατάλληλο εξοπλισµό για εκτός ορίων λειτουργία. Επίσης για λειτουργία θέρµανσης σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος όπου µειώνεται η απόδοση τους, δύνανται να εξοπλιστούν µε κιβώτιο ηλεκτρικών αντιστάσεων ή κιβώτιο θερµαντικού στοιχείου στην έξοδο του ανεµιστήρα προσαγωγής κλιµατιζόµενου αέρα. Τα µηχανήµατα αποτελούνται από δύο τµήµατα: - Το ψυκτικό τµήµα, στο οποίο περιλαµβάνονται οι σ υ - µπιεστές, oι εναλλάκτες εξωτερικού αέρα-ψυκτικού µέσου, οι αξονικοί ανεµιστήρες και ο ηλεκτρικός πίνακας. - Το τµήµα διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα, στο οποίο περιλαµβάνεται o πτερυγιοφόρος εναλλάκτης κλιµατιζό- µ ε - νου αέρα-ψυκτικού µέσου, το φίλτρο αέρα και ο φυγο- κεντρικός ανεµιστήρας προσαγωγής κλιµατιζόµενου αέρα. Η εφαρµογή των οδηγιών του εγχειριδίου επιτρέπει στο χρήστη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των µηχανηµάτων, κατά τον µέγιστο βαθµό, συµβάλλοντας παράλληλα στην α- ξιόπιστη λειτουργία και µακροζωία τους. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς να συντηρούν και να επισκευάζουν την µονάδα. Οι οδηγίες χρήσης προϋποθέτουν ότι η εγκατάσταση και η εκκίνηση του συγκρότηµατος έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης (κεφάλαιο 3). 1.1 GENERAL Packaged Air Conditioners of ERT C/H type are ideal for medium space air conditioning with important fresh air requirements. ΕRT-H series are heat pumps appropriate for either cooling or heating, while ERT-C is used only for cooling. The standard version of the ERT C/H series is operating within certain Iimits of ambient and room temperature given in Diagram Available on request, a special version which is equipped adequately for off-limits operation can be provided. For heating operation under very Iow ambient temperature, to compensate the expected reduced performance of the heat pump, electric heating element or hydronic heating coii could be mounted οn request, at the outlet of the conditioned air supply fan. Each unit of the ERT C/H series is consisting of two parts: - The compressors compartment which contains the compressors, the ambient air to refrigerant finned heat exchangers the axial fans and the eiectricai switchboard. - The conditioned air handiing compartment, which contains the conditioned air to refrigerant media finned heat exchanger, the air filter and the centrifugal conditioned air supply fan. Following the instructions of this manual the user will be able to expioit the advantages of the air conditioner, contributing at the same time to the reiiable operation of the unit for many years. The manual also will enabie the serνice technicians to serνice, repair and maintain the unit. Note that instaiiation and start up of the unit must be performed according to the Installation Instructions (chapter 3) of this manual. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µέσα στον ηλεκτρικό πίνακα, ή σε καλώδια και επαφές, πρέπει προηγουµένως να διακόπτεται η παροχή ισχύος προς το συγκρότη- µα µέσω του εξωτερικού γενικού διακόπτη. Πληµµελής εγκατάσταση, ρύθµιση, επέµβαση, χρήση, ή συντήρηση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και να επιφέρει καταστροφή περιουσίας, τραυµατισµό ή θάνατο. Επεµβάσεις στο ηλεκτρικό µέρος και λοιπά εξαρτήµατα να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, µε γνώσεις σε ψυκτικά συγκροτήµατα. Επεµβάσεις σε κυκλώµατα ψυκτικού µέσου να γίνονται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Κατά τις εργασίες µε ψυκτικά µέσα ή όταν γίνεται χρήση εξοπλισµού συγκολλήσεων πρέπει απαραιτήτως να χρησιµοποιούνται προστατευτικά γάντια και γυαλιά. CAUTION In case that works must be performed inside in the electrical switchboard or in cables and contacts, turn off all power to the unit, through the main power switch provided by the installer. Improper installation, adjustment, alteration, use, maintenance or serνice, can cause explosion, fire, electrical shock which may lead to property damage personal injury or death. Electrical interventions should be performed by authorized/licensed electricians with knowledge in refrigeration installations. Interventions in refrigerant circuits must performed only by specialized personnel. When working with refrigerants or using brazing torch the use of protective gloves and glasses is strongly recommended.

4 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / 1. USE INSΤRUCΤIONS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Κάθε συγκρότηµα συνοδεύεται από ενσύρµατο ηλεκτρονικό χειριστήριο το οποίο συνδέεται µε τον ηλεκτρικό πίνακα. Τοποθετείται στον κλιµατιζόµενο χώρο για να ελέγχει από εκεί τη λειτουργία της µονάδας και έχει ενσωµατωµένο θερµοστάτη χώρου για την επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας του χώρου. Επίσης φέρει τους εξής διακόπτες: 1. ιακόπτης ON/OFF (Ι/Ο). 2. ιακόπτης λειτουργίας µε τις επιλογές: - COOL: Λειτουργία ψύξης. - ΗΕΑΤ: Λειτουργία θέρµανσης. 3. Επιλογέας θερµοκρασίας (θερµοστάτης χώρου). Το αισθητήριο του τηλεχειριστηρίου πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση έτσι ώστε να έχει σωστή αίσθηση της θερµοκρασίας του χώρου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η τάση τροφοδοσίας του χειριστηρίου είναι 24 VDC. 1.2 REMOTE CONTROL The air conditioner is equipped with a wired remote control, which must be electrically connected with the unit s electrical panel. The remote control must be installed in the air conditioned space to control the unit s operation and contains a room thermostat to select the desired room temperature. In addition it has the following features: 1. ON/OFF switch (Ι/Ο). 2. Mode selection switch : - COOL: Cooling mode. - ΗΕΑΤ: Heating mode. 3. Temperature selector (room thermostat). The remote control unit must be positioned in a suitable location, so that it will be able to sense the room temperature correctly. CAUTION Remote control circuit voltage is 24 VDC. 1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Προκαταρκτικές ενέργειες. - Σύνδεση χειριστηρίου µε τη µονάδα. - Τοποθέτηση διακόπτη ON/OFF χειριστηρίου σε θέση OFF (O). - Παροχή ισχύος στο µηχάνηµα µέσω του εξωτερικού γενικού διακόπτη. Οι αντιστάσεις των των συµπιεστών βρίσκονται υπό τάση θερµαίνoντας το λάδι. 1.3 UNIT S OPERATION Preliminary actions. - Connect remote control with the unit. - Set the ΟΝ/OFF switch of the remote control to OFF (Ο) position. - Power the unit through the external main switch. Crankcase oil heaters of the compressors are under voltage heating the oil. ΠΡΟΣΟΧΗ Το συγκρότηµα πρέπει να βρίσκεται υπό τάση τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη λειτουργία του. Κατ αυτό τον τρόπο θερµαίνεται το λάδι στον στροφαλοθάλαµο του συ- µπιεστή και εξατµίζεται το ψυκτικό µέσο σε υγρή µορφή που µπορεί να υπάρχει στο λάδι. CAUTION The unit must be powered up at least 12 hours before operation. In that way the compressor's crankcase heater is powered and heats the oil thus evaporating any possible amount of refrigerant media in liquid form inside the compressor s oil Εκκίνηση. - Τοποθέτηση διακόπτη ON/OFF χειριστηρίου σε θέση ΟΝ (Ι) Επιλογή λειτουργίας. ΨΥΞΗ: - Τοποθέτηση διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειριστηρίου στη θέση COOL. - Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου µέσω θερµοστάτη χειριστηρίου. ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ERTH): - Τοποθέτηση διακόπτη επιλογής λειτουργίας χειριστηρίου σε θέση ΗΕΑΤ. - Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου µέσω θερµοστάτη χειριστηρίου Start. - Set the ΟΝ/OFF switch of the remote control to ON position (I) Mode Selection. COOLING: - Set the mode selection switch of the remote control to COOL position. - Set the desired indoor temperature on the thermostat of the remote control. HEATING (ERTH): - Set the mode selection of the remote control switch to ΗΕ- ΑΤ position. - Set the desired indoor temperature οn the thermostat of the remote control.

5 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΓΕΝΙΚΑ Τα ψυκτικά συγκροτήµατα ERT C/H χρειάζονται µία στοιχειώδη συντήρηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, η οποία εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, οικονοµική λειτουργία,µεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς βλάβες, και γενικά αξιόπιστη λειτουργία. Συνιστώνται δύο επισκέψεις για κάθε περίοδο ψύξης (καλοκαιρινή περίοδος) και άλλες δύο για κάθε περίοδο θέρ- µανσης (χειµερινή περίοδος). Η µία να γίνεται στην αρχή κάθε περιόδου και η δεύτερη στο µέσον αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ Η συντήρηση των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένους σε ψυκτικά µηχανήµατα τεχνίτες. 2.2 ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε την καθαρότητα του κλιµατιζόµενου αέρα πρέπει να καθαρίζονται τα φίλτρα του κλιµατιζόµενου αέρα. - Ξεβιδώµα βιδών. - Αποµάκρυνση κάλυµµατος του φίλτρου. - Αποµάκρυνση φίλτρου. - Καθάρισµα φίλτρου µε νερό. - Στέγνωµα. - Τοποθετηση φίλτρου στη θέση του. - Tοποθέτηση κάλυµµατος στην θέση του. - Βίδωµα. ΠΡΟΣΟΧΗ εν επιτρέπεται η λειτουργία του µηχανήµατος χωρίς το φίλτρο του κλιµατιζόµενου αέρα. 2.3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση του µηχανήµατος πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο. Το µηχάνηµα πρέπει να βρίσκεται υπό τάση τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την άφιξη του συνεργείου συντήρησης. Αµέσως µετά την άφιξη του συνεργείου πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά µε το χέρι το κάτω µέρος του συµπιεστή και να επιβεβαιωθεί ότι είναι ζεστό Έλεγχοι µε συγκρότηµα σταµατηµένο. Οι ακόλουθοι έλεγχοι / εργασίες γίνονται ενώ το συγκρότηµα είναι σταµατηµένο: - ιακοπή της ηλεκτρικής τριφασικής παροχής προς το συγκρότηµα από τον εξωτερικό γενικό διακόπτη. - Έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων και σφίξιµο των επαφών των ηλεκτρονόµων (συµπιεστής, ανεµιστήρες) και της κεντρικής παροχής. - Σύνδεση φορητών µανοµέτρων ψυκτικού µέσου. - Έλεγχος ψυκτικού κυκλώµατος για τυχόν διαρροές. - Καθαρισµός/αντικατάσταση φίλτρου κλιµατιζόµενου αέρα. - Καθαρισµός της λεκάνης συµπυκνωµάτων και του σ ω - λήνα εκροής συµπυκνωµάτων από ακαθαρσίες. - Έλεγχος των ιµάντων µετάδοσης της κίνησης από τον κινητήρα προς τον ανεµιστήρα και της τάνυσης αυτών. 2.1 GENERAL ERT C/H packaged air conditioners need a minimum service on a standard basis, which contributes to high performance output, economical operation, as well as to long life, trouble free and generally reliable operation. Two serνices are required for each cooling operating period (summer) and another two for each heating operating period (winter). The first service is required at the beginning and the second at the middle of the period. ATTENTION The serνice of the units must be performed only by qualified refrigeration engineers. 2.2 CONDITIONED AIR FILTER In regular interνals depending on the actual ambient air conditions, the filter of the conditioned air should be cleaned as following: - Unscrew side panel fίlter cover screws. - Rremove side panel fίlter cover. - Remove the filter. - CΙean / wash filter. - Dry filter. - Mount filter back. - Mount side panel. - Screw side panel screws. ATTENTION Unit s operation without conditioned air filter is forbidden. 2.3 SERVICE PROCEDURES. The serνice of the units must be performed only by qualified refrigeration engineers. The unit must be under voltage at least 12 hours before arrival of service personnel. Before starting the unit it is very important to check carefully by hand if the bottom area around the crankcase heater of the compressor is warm Inspections during stopped unit The following works must be done with the unit disconnected from the mains: - Switch OFF the external main switch (provided by the user) to interrupt power supply to the unit. - Check that all electrical connections on contactors (compressors, fans) and on main switch terminals in the electrical board are tight. - Connect pressure gauges. - Check refrigerant circuit for possible leakages. - CΙeaning or replacement of the conditioned air fίlter. - CΙeaning of the condensation pan and the condensation outflow tube. - Inspection of the tension of the belts between the motor and the fan.

6 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS Έλεγχοι κατά την λειτουργία σε ψύξη Στην συνέχεια γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι / εργασίες οι οποίοι απαιτούν το συγκρότηµα να λειτουργεί µε τουλάχιστον 50% της ψυκτικής ισχύος του. - Τοποθέτηση του γενικού διακόπτη σε θέση OΝ. - Τοποθέτηση του διακόπτη ΟΝ-OFF του τηλεχειριστηρίου στη θέση ΟΝ (Ι). - Τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής λειτουργίας του χειριστηρίου στη θέση CΟΟL. - Ρύθµιση του θερµοστάτη χώρου. - Εκκίνηση του µηχανήµατος. Μετά την εκκίνηση και λειτουργία του συγκροτήµατος για 20 min προβείτε στους πιο κάτω ελέγχους/εργασίες: - Έλεγχος υψηλής και χαµηλής πίεσης του ψυκτικού µέσου και σύγκριση µε τιµές πίνακα Μέτρηση έντασης ρεύµατος συµπιεστών και εσωτερικού ανεµιστήρα και σύγκριση µε τιµές πίνακα 2.1. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν προβλήµατα κατά την εκτέλεση των πιο πάνω ελέγχων/εργασιών συµβουλευτείτε την παράγραφο 2.4 Οδηγός Ανάλυσης Βλαβών Έλεγχοι κατά την λειτουργία σε θέρµανση (ΕRTH) Στην συνέχεια γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι / εργασίες οι οποίοι απαιτούν το συγκρότηµα να λειτουργεί µε τουλάχιστον 50% της θερµικής ισχύος του. - Τοποθέτηση του γενικού διακόπτη σε θέση ΟΝ. - Τοποθέτηση του διακόπτη ON/OFF του χειριστηρίου στη θέση ΟΝ (Ι). - Τοποθέτηση του διακόπτη Επιλογή Λειτουργίας του χειριστηρίου στη θέση ΗΕΑΤ. - Ρύθµιση του θερµοστάτη χώρου. - Εκκίνηση του µηχανήµατος. Μετά την εκκίνηση και λειτουργία του συγκροτήµατος για 20 min προβείτε στους πιο κάτω ελέγχους/εργασίες: - Έλεγχος υψηλής και χαµηλής πίεσης του ψυκτικού µέσου και σύγκριση µε τιµές πίνακα Μέτρηση έντασης ρεύµατος συµπιεστών και εσωτερικού ανεµιστήρα και σύγκριση µε τιµές πίνακα 2.1. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν προβλήµατα κατά την εκτέλεση των πιο πάνω ελέγχων / εργασιών θα πρέπει να συµβουλευτείτε την παράγραφο Ανάλυση βλαβών Ρύθµιση λειτουργίας απόψυξης (ERTH) Η ρύθµιση της λειτουργίας της απόψυξης γίνεται σε µία κρύα µέρα του χειµώνα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αυτοµατισµού όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Inspection During Cooling After checking the unit while stopped, the following inspections / works must be performed with the unit operating minimum 50% of its cooling capacity. - Set the main switch of the unit to ON position. - Set the ON-OFF switch of the remote control to ΟΝ position (Ι). - Set the mode selection switch of the remote control to CΟΟL. - Adjust the thermostat of the remote control. - Start the unit. After 20 minutes of operation, proceed with the following inspections/works: - Check the low and high pressure of the refrigerant circuits and compare with the values given in table Measure the current intensity of compressors and indoor fan and compare to the values given in table 2.1. If during performing the inspections/works described above, any problem occurs, please refer to the Trouble Shooting Guide paragraph Inspection During Heating (ΕRTH) After checking the unit while stopped, the following inspections / works must be performed with the unit operating minimum 50% of its heating capacity. - Turn ΟΝ the main switch of the unit - Turn the ON-OFF switch of the remote control to ΟΝ position (Ι). - Place the mode selection switch of the remote control to ΗΕΑΤ position. - Adjust the thermostat οn the remote control. - Start the unit.. After 20 minutes of operation, proceed with the following inspections/works: - Check the low and high pressure of the refrigerant circuits and compare with the values given in table Measure the current intensity of compressors and indoor fan and compare to the values given in table 2.1. If during performing the inspections/works described above, any problem occurs, please refer to the Trouble Shooting Guide Adjustment of Defrost Operation (ERTH) The adjustment of defrost operation should be carried out οπ a cold winter day, through the automatic electronic system as described in chapter 4.

7 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικών µέσων / TABLE 2.1 Indicative refrigerant pressures Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικού µέσου R22 / Indicative refrigerant pressures for R22 ΨΥΞΗ / COOLlNG Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 27 C DΒ Ι 19 C WB Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 25 C 35 C 45 C Υψηλή πίεση bar bar bar Χαµηλή πίεση 4-5 bar 4-6 bar 4-6 bar ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 20 C Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 15 C 7 C 0 C Υψηλή πίεση/ High pressure bar bar bar Χαµηλή πίεση/low pressure 4,0-4,5 bar 3,5-4,0 bar 3,0-3,5 bar Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικού µέσου R134a / Indicative refrigerant pressures for R134a ΨΥΞΗ / COOLlNG Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 27 C DΒ Ι 19 C WB Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 25 C 35 C 45 C Υψηλή πίεση 9-11 bar bar bar Χαµηλή πίεση 2-3 bar 2-3 bar 2-3 bar ΘΕΡΜΑΝΣΗ/HEATING Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 20 C Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 15 C 7 C 0 C Υψηλή πίεση/ High pressure bar bar bar Χαµηλή πίεση/low pressure 2,0-2,5 bar 1,2-2,0 bar 1,3-1,7 bar Ενδεικτικές πιέσεις ψυκτικού µέσου R407C / Indicative refrigerant pressures for R407C ΨΥΞΗ / COOLlNG Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 27 C DΒ Ι 19 C WB Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 25 C 35 C 45 C Υψηλή πίεση bar bar bar Χαµηλή πίεση 4,0-5,0 bar 4,5-5,5 bar 4,5-5,5 bar ΘΕΡΜΑΝΣΗ / HEATING Θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα/indoor air inlet temperature. 20 C 20 C 20 C Θερµοκρασία περιβάλλοντος/ambient temperature 15 C 7 C 0 C Υψηλή πίεση/ High pressure bar bar bar Χαµηλή πίεση/low pressure 4,5-5,0 bar 4,0-4,5 bar 3,5-4,0 bar Καθαρισµός εξωτερικού εναλλάκτη Ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου είναι δυνατόν να απαιτηθεί καθαρισµός του εναλλάκτη εξωτερικού αέρα - ψυκτικού µέσου, από την πλευρά του αέρα. Συνιστάται χρήση πεπιεσµένου αέρα και φύσηµα των εναλλακτών από το εσωτερικό µέρος της µονάδας CΙeaning of the Outdoor Heat Exchanger Depending on the actual ambient air conditions it may be required a manual cleaning of the outdoor air to refrigerant heat exchanger, from the side of the air. CΙeaning should be carried out by use of pressurized air from the internal side of the unit. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την διαδικασία του καθαρισµού θα πρέπει να αποφεύγεται παραµόρφωση των πτερυγίων. CAUTION During the cleaning procedure deformation of the fins must be aνoided.

8 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Τα µηχανήµατα τύπου ΕRTH (αντλίες θερµότητας) είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου στο οποίο είναι συνδεδεµένα όλα τα ασφαλιστικά του µηχανήµατος όπως πρεσσοστάτες υψηλής και χαµηλής πίεσης, θερµικά κτλ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ασφαλιστικά ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστηµα επιτρέπει στο µηχάνηµα να ξεκινήσει και πάλι αυτόµατα µόνο όταν το αίτιο που ενεργοποίησε το ασφαλιστικό εξαλειφθεί. Αυτό µπορεί να γίνει για 5 φορές µέσα σε διάστηµα µίας ώρας. Την 6η φορά το µηχάνηµα διακόπτει τη λειτουργία του και επαναλειτουργεί µόνο αν γίνει χειροκίνητο RESET (θέτουµε το γενικό διακόπτη σε θέση OFF και κατόπιν σε θέση ON). Συγχρόνως ανάβει και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LD 21. Τα µηχανήµατα τύπου ΕRTC (µόνο ψύξη) που είναι εξοπλισµένα µε συµβατικό αυτοµατισµό δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει ένας οδηγός όπου καταγράφεται µια σειρά βλαβών / συµπτωµάτων και δίδεται η πιθανή αιτία και οι απαιτούµενες ενέργειες για την αποκατάσταση τους. 2.4 TROUBLE SHOOTING GUIDE ERTH units (heat pumps) are equipped with electronic control systems, where all the safety deνices of the unit (high pressure switches, low pressure switches, motor thermal protectors etc) are connected. If any of these safety deνices is actiνated, the unit is stopped and automatic reset is foreseen, only when the reason of the trouble ceases to exist. This can be repeated not more than five times within one hour. In case that something causes the unit to stop for the 6th time within an hour, the unit is stopped and it must be reset only manually, by switching OFF and then ΟΝ the main swίtch of the electrical switchboard. During this time red LED LD 21 of the electronic card is illuminated, to indicate the alarm status. ΕRTC units (cooling) are equipped with conνentional automatic control and therefore should always be manually reset. Ιn the following pages there is a guide where a series of possible breakdowns / indications are presented, along with their possible causes and courses of action needed for their reparation. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση επέµβασης στον ηλεκτρικό πίνακα, ή γενικότερα σε καλώδια και επαφές πρέπει να διακόπτεται η παροχή ισχύος προς το συγκρότηµα από τον εξωτερικό γενικό διακόπτη. CAUTION In case of intervention in the electrical switchboard or in any cables and contacts, the power supply to the unit must be interrupted through the external main switch Μηχανήµατα τύπου ERT-C και ERT-H Σύµπτωµα No 1: Το συγκρότηµα δεν ξεκινά, o διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ, η πράσινη ενδεικτική λυχνία του επιτηρητή φάσης είναι σε θέση ΟΝ και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία του επιτηρητή φάσης είναι σε θέση OFF. Αίτια: - Το συγκρότηµα δεν έχει τάση. - O γενικός διακόπτης στον πίνακα του µηχανήµατος είναι στη θέση OFF. - Υπάρχει πρόβληµα µε την παροχή τάσης. - Ανοµοιοµορφία της τάσης µεγαλύτερη από 2%. - Απουσία φάσης ή ουδέτερου (Ν). - Τάση φάσεων µικρότερη από 205 V. - Χαλασµένος επιτηρητής φάσεων. - Λανθασµένη φορά φάσεων. Ενέργειες: - Έλεγχος παροχής τάσης (400V, 3Φ + Ν + γείωση). - Έλεγχος µε βολτόµετρο της τάσης των τριών φάσεωv σε σχέση µε τον ουδέτερο και µεταξύ τους. - Έλεγχος για κοµµένα ή όχι καλά σφιγµένα καλώδια. - Αντικατάσταση επιτηρητή φάσεων. - Η φορά των φάσεων διορθώνεται αλλάζοντας τη σύνδεση των καλωδίων δύο φάσεων µεταξύ τους ERT-C and ERT-H units Symptom No 1: Τhe unit does not start, the ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ position, the green LED of the three phase controller is ΟΝ position and the red LED of the three phase controller is OFF. Possible Reasons: - Νο power supply to the unit. - The main switch inside the electrical switch board is in OFF position. - Irregular power supply. - Phase asymmetry higher than 2%. - Phase or neutral problem (Ν). - Under voltage < 205 V supply. - Phase controller is malfunctioning. - Incorrect phase sequence. Actions: - Check the power supply (400V, 3Ph + Ν + ground). - Check voltage between the three phases and between each phase and neutral. - Check for cut off or not well tightened cables. - Ρeplace the three phase controller. - Change phase sequence by swapping connections cables of 2 phases.

9 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS Μηχανήµατα τύπου ERT-C. Σύµπτωµα No 1: Το συγκρότηµα δεν ξεκινά ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη θέση COOL. Αίτια: - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. - Ενεργοποίηση θερµικού προστασίας κινητήρα εξωτερικού ανεµιστήρα. - Ενεργοποίηση θερµικού προστασίας κινητήρα ανεµιστήρα διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Ενεργοποίηση θερµικού προστασίας συµπιεστή. - Πρόβληµα στο ηλεκτρονικό τηλεχειριστήριο ή κακή συνδεσµολογία. - Πτώση ασφάλειας αυτοµατισµού του συγκροτήµατος. Ενέργειες: - Αποµάκρυνση τυχόν εµποδίων που δυσκολεύουν τον σωστό αερισµό του εναλλάκτη εξωτερικού αέρα ψυκτικού µέσου. - Αντικατάσταση χαλασµένου ανεµιστήρα του ψυκτικού τµήµατος της µονάδας. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας των ανεµιστήρων του ψυκτικού τµήµατος & αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος του θερµικού προστασίας του κινητήρα του α - νεµιστήρα του τµήµατος διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης. - Έλεγχος της συνδεσµολογίας του χειριστηρίου. - Αντικατάσταση του χειριστηρίου. - Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό, εφόσον η χαµηλή πίεση είναι µικρότερη από 1 bar. - Έλεγχος της ηλεκτρικής αντίστασης θέρµανσης του στροφαλοθαλάµου του συµπιεστή. Απαιτείται αλλαγή σε περίπτωση που είναι καµένη ή βραχυκυκλωµένη. - Έλεγχος της καλωδίωσης του χειριστηρίου. Πιθανό βραχυκύκλωµα απαιτεί διόρθωση συνδεσµολογίας. Σύµπτωµα No 2: Το συγκρότηµα ξεκινά αλλά µετά από λίγο σταµατά (και αφού περάσει κάποιος χρόνος ξεκινά πάλι) o διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι σε θέση ΟΝ (Ι) και ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη θέση COOL. Αίτια - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη χαµηλής πίεσης. - Ανεπαρκής ροή κλιµατιζόµενου αέρα. - ιαρροή ψυκτικού µέσου. - Ενεργοποίηση του θερµικού εξωτερικού ανεµιστήρα. - Ενεργοποίηση του θερµικού του συµπιεστή ERT-C units. Symptom No 1: The unit does not start the ΟΝ / OFF operation switch is in ON (Ι) position and mode selection switch is in COOL position. Possible Reasons: - High pressure switch is activated. - Motor thermal overload protector of external fan is activated. - Motor thermal overload protector of conditioned air fan is activated. - Compressor's thermal overload protector is activated. - Problem of the remote control or incorrect electrical connections. - Control circuit fuse is OFF. Actions: - Remove any objects preventing adequate ventilation of the ambient air to refrigerant heat exchanger. - Replace malfunctioning axial fan of the above heat exchanger. - Check the thermal overload protectors of the ambient air axial fans. - Check the thermal overload protector of the conditioned air fan. - Check the superheat. - Check electrical connections of the remote control. - Replace remote control. - Call professional service if low pressure readout is under 1 bar. - Check the compressor s crankcase electrical heating element. Replace in case heating element it is burned or short-circuited. - Check the remote control's wiring. Possible short circuit requires change of the wiring. Symptom No 2: The unit starts but after a while it stops (and after a short period of time it re-starts), the ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (Ι) position and the selection mode switch is in COOL position. Possible Reasons - Low pressure switch is activated. - Insufficient conditioned air flow. - Refrigerant leakage. - External fan motor thermal overload protector is activated. - Compressor thermal overload protector is activated.

10 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 10 Ενέργειες - Καθαρισµός φίλτρων τµήµατος κλιµατιζόµενου αέρα. - Έλεγχος ανεµιστήρα διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό, εφόσον η χαµηλή πίεση είναι µικρότερη από 1 bar. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας του κινητήρα του α - νεµιστήρα της εξωτερικής µονάδας και αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης Μηχανήµατα τύπου ERT-H. Σύµπτωµα No 1: Το συγκρότηµα δεν ξεκινά, ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι σε θέση COOL, η ενδεικτική λυχνία βλάβης (LD 21) στο ηλεκτρονικό σύστηµα είναι ΟΝ και κανένας χειρισµός δεν µπορεί να γίνει από το τηλεχειριστήριο. Actions - Filter of the air handling unit should be cleaned. - Check of the air handling unit fan. - Call manufacturer's approved serνice if low pressure drops below 1 bar. - Check thermal protection of the axial fan's motor and fix the problem. - Check the superheat ERT-H units. Symptom No 1: The unit does not start the ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (I) position, selection mode switch is in COOL position, alarm indication LED LD21 is illuminated and remote control is inactive. Αίτια: - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας κινητήρα α ν ε - µιστήρα του ψυκτικού τµήµατος. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας του συµπιε στή. - ιαρροή ψυκτικού µέσου (έχει ενεργοποιηθεί ο πρεσ σοστάτης χαµηλής πίεσης). Possible Reasons: - High pressure switch is activated. - Thermal protection of the axial fan is activated. - Thermal protection of the compressor is activated. - Leakage of refrigerant (Iow pressure switch is activated). Ενέργειες: - Αποµάκρυνση τυχόν εµποδίων που δυσκολεύουν τον σωστό αερισµό του εναλ/άκτη εξωτερικού αέρα ψυκτικού µέσου. - Αντικατάσταση χαλασµένου ανεµιστήρα του ψυκτικού τµήµατος της µονάδας. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας των ανεµιστήρων του ψυκτικού τµήµατος & αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης (superheat). Σύµπτωµα No 2: Ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι στη θέση ΗΕΑΤ, η ενδεικτική λυχνία βλάβης (LD 21) είναι ON και κανένας χειρισµός δεν µπορεί να γίνει από το χειριστήριο. Αίτια - Ενεργοποίηση του πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας κινητήρα α ν ε - µιστήρα του ψυκτικού τµήµατος. - Ενεργοποίηση του θερµικού προστασίας του συµπιεστή. - ιαρροή ψυκτικού µέσου (έχει ενεργοποιηθεί ο πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης). Actions - Remove all objects preventing adequate ambient air flow through the compressor's part. - Replace malfunctioning axial fan. - Check thermal protections of axial fans and fix the problem. - Check the superheat. Symptom No 2: The ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (Ι) position, selection mode switch is in HEAT position alarm indication LED LD21 is illuminated and remote control is inactive. Possible Reasons - High pressure switch is actiνated. - Axial fan motor's thermal protection is actiνated. - Compressor's.thermal protection is actiνated. - Refrigerant leakage is detected through the low pressure switch (OFF).

11 2. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ 2. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 11 Ενέργειες - Αν ο θερµοστάτης του χειριστηρίου έχει ρυθµιστεί σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 28ºC (πρέπει αυτή να µειωθεί). - Καθαρισµός του φίλτρου του κλιµατιζόµενου αέρα. - Καθαρισµός του δικτύου αεραγωγών από εµπόδια. - Έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρα κλιµατιζόµενου αέρα και σωστή ρύθµιση της παροχής αέρα. - Έλεγχος σωστής φοράς περιστροφής. - Αντικατάσταση χαλασµένου ανεµιστήρα του ψυκτικού τµήµατος της µονάδας. - Έλεγχος των θερµικών προστασίας των ανεµιστήρων του ψυκτικού τµήµατος & αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης (superheat). Σύµπτωµα No 3: Ο διακόπτης ΟΝ / OFF του χειριστηρίου είναι στη θέση ΟΝ (Ι), ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας είναι σε θέση COOL ή ΗΕΑΤ, η ενδεικτική λυχνία βλάβης (LD 21) είναι ON και κανένας χειρισµός δεν µπορεί να γίνει από το χειριστήριο. Αίτια: - Έχει λειτουργήσει το θερµικό προστασίας του κινητήρα του ανεµιστήρα του τµήµατος διαχείρισης κλιµατιζόµενου αέρα. - Έχει λειτουργήσει το θερµικό προστασίας του συµπιεστή. - ιαρροή ψυκτικού µέσου (έχει ενεργοποιηθεί ο πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης). - "Έχει πέσει" η ασφάλεια του αυτοµατισµού του συγκροτήµατος. Actions - Check set room temperature. If this is higher than 28 C, should be reduced. - CΙean conditioned air filter of the AHU. - Make sure that πο obstacles are within the air ducts. - Adjust properly Conditioned ΑίΓ Flow - Check ΑΗυ fan and rotation - Replace malfunctioning Axial Fan. - Check thermal protection of axial fans and (ίχ theproblem. - Check superheat. Symptom No 3: The ΟΝ / OFF operation switch of the remote control is in ΟΝ (Ι) position, the selection mode switch is in COOL or ΗΕ- ΑΤ position, alarm indication LED LD21 is illuminated and remote control is inactive. Possible Reasons: - ΑΗυ fan motor's thermal protection is actiνated. - Compressor's thermal protection is actiνated. - Refrigerant leakage is detected through the Low Pressure Switch (OFF). - Control circuit fuse is OFF. Ενέργειες - Έλεγχος του θερµικού προστασίας του κινητήρα του ανε- µιστήρα του τµήµατος διαχείριση κλιµατιζόµενου αέρα κ α ι αποκατάσταση της βλάβης. - Έλεγχος της υπερθέρµανσης (superheat). - Καλέστε εξειδικευµένο τεχνικό, εφόσον µε τα φορητά µανόµετρα διαπιστώσετε χαµηλή πίεση µικρότερη από 1 bar. - Έλεγχος της ηλεκτρικής αντίστασης θέρµανσης του στροφαλοθαλάµου του συµπιεστή. Απαιτείται αλλαγή σε περίπτωση που είναι καµένη ή βραχυκυκλωµένη. - Έλεγχος της καλωδίωσης του χειριστηρίου. Πιθανό βραχυκύκλωµα απαιτεί διόρθωση ηλεκτρικής σ υ ν δ ε- σµολογίας. Actions: - Check ΑΗυ fan motor's thermal protection. - Check superheat. - Call manufacturer's approνed serνice if Low Pressure is detected through the portable pressure gauges lower than 1 bar. - Check electric heating elements of the crankcase. Should be replaced if burned out ΟΓ short circuit. - Check remote control wiring. Possible short circuit requires correction of the wiring. Για να επανέλθει το συγκρότηµα σε λειτουργία πρέπει να γίνει RESEΤ θέτοντας το γενικό διακόπτη της µονάδας πρώτα σε θέση OFF και κατόπιν σε θέση ON. Ιn order to re-start the unit a manual RESET must be carried through by switching OFF an then ΟΝ the unit s main switch.

12 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS ΓΕΝΙΚΑ Μια βασική παράµετρος που ελήφθη υπ' όψιν κατά την µελέτη, σχεδίαση και κατασκευή των συγκροτηµάτων αέρα-αέρα, είναι η εύκολη και οικονοµική εγκατάστασή τους καθώς και η εξοικονόµηση χώρου για την τοποθέτησή τους. Οι µονάδες είναι πλήρως συναρµολογηµένες και έχουν δοκιµασθεί σε πλήρη λειτουργία στις εγκαταστάσεις της epsi. Στο χώρο εγκατάστασης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: - Σύνδεση του κλιµατιζόµενου χώρου µε το τµήµα διαχείρισης αέρα της µονάδας µέσω αεραγωγών. - Σύνδεση µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. - Σύνδεση της µονάδας µε το ενσύρµατο χειριστήριο. 3.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή µεταφορά και παράδοση του συγκροτήµατος στον τελικό χρήστη. Παρ' όλα αυτά συνίσταται επιθεώρηση του συγκροτήµατος κατά την παραλαβή του και πριν τη µετακίνηση του από το όχηµα, για πιθανές ζηµιές κατά την µεταφορά του. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζηµιά: - Aναγράψατε σχετικές παρατηρήσεις στα έγγραφα του µ ε - ταφορέα και στο δελτίο αποστολής. - Eνηµερώστε την epsi. - Προβείτε σε προσεκτικό έλεγχο του συγκροτήµατος και ε- νηµερώστε γραπτώς εντός 3 ηµερών τον µεταφορέα, για τις ζηµιές τις οποίες διαπιστώσατε κατά την παραλαβή, και γ ι α τις ζηµιές που διαπιστώσατε κατά τον δεύτερο έλεγχο. Τονίζεται ότι αν δεν γίνουν οι παραπάνω ενέργειες το κόστος για την αποκατάσταση των ζηµιών βαρύνουν τον παραλήπτη του συγκροτήµατος και όχι τον µεταφορέα. 3.3 ΑΝΥΨΩΣΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Κατα την παραλαβή του συγκροτήµατος θα απαιτηθεί ενδεχοµένως ανύψωση των µονάδων µε γερανό (Σχήµα 3.3.1) ή και µετακίνησή τους µε περονοφόρο όχηµα (Σχήµα 3.3.2). Στον πίνακα του σχεδίου αναγράφονται τα οι διαστάσεις και τα βάρη των συγκροτηµάτων. 3.1 GENERAL Epsi air to air units are designed for maximum convenience during installation so relevant cost and space required are minimized if the instructions given in the present section are followed. ΑΙΙ units are delivered completely assembled and systems fully tested in epsi facilities. The steps that must be followed at site, prior to operation of the unit are: - Ducting the air handling part of the unit to the air conditioned space. - Cabling the unit to the mains. - Cabling the remote control to the unit. 3.2 RECEIVING THE UNIT Every possible effort has been made to assure a safe transportation with appropriate design and assembly of the unit in the factory. Nevertheless an 'Άcceptance of transportation" inspection should be made, upon arrival and before unloading, to testify eventual damage during transportation. In case of damages : - Make the relevant remarks on the transporter's delivery document and on epsi document. - Inform epsi. - Proceed to a carefully second check-up of the unit and make a written notice to the transporter within 3 days from arrival day mentioning damages found during arrival and during second check-up. If above mentioned actions are not followed by the receiver relevant costs will be charged to the receiver and not the transporter. 3.3 LIFTING - TRANSPORTATION OF THE UNIT A crane could be required for lifting the units (Figure 3.3.1) or a forklift for their transportation (Figure 3.3.2). When lifting or transporting the units, corresponding dimensions and weights given in the table of the drawing must be considered. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την µετακίνηση πρέπει οι µονάδες να συγκρατούνται καλά και να αποφεύγονται βίαια κτυπήµατα. CAUTION Proper tightening of the unit during transportation is essential to avoid damages of the υnit. 3.4 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκρότηµα µπορεί να τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτιρίου ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση έξω από αυτό. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει πρόσβαση είτε µε γερανό είτε µε περονοφόρο όχηµα για την µετακίνηση του συγκροτήµατος. Το δάπεδο στήριξης πρέπει να είναι επίπεδο και να αντέχει το φορτίο του συγκροτήµατος. 3.4 PLACE OF INSTALLATION The unit should be placed οn the building's flat roof or in any other outdoor space around the building, as far as this place is accessible to the required forklift or crane for unit's transportation. Floor should be levelled and capable of withstanding the weight of the unit.

13 13 Σχήµα Ανύψωση των µονάδων µε γερανό Figure Lifting of the units with a crane Σχήµα Μετακίνησή µονάδων µε περονοφόρο όχηµα Figure Transportation of the units with a forklift

14 14 Σχέδιο ιαστάσεις και βάρη των συγκροτηµάτων. Drawing Dimensions and weights of the units.

15 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 15 Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει αποχέτευση έτσι ώστε να αποµακρύνεται το νερό που αποβάλλουν ο εσωτερικός εναλλάκτης αέρα - ψυκτικού µέσου (ψύξη), και ο εξωτερικός εναλλάκτης αέρα - ψυκτικού µέσου (θέρµανση). The place of installation should have water drainage facility both for the Air Handling part of the unit during the summer (cooling operation mode) and for the compressor's part during winter (heating operation mode). 3.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3.5 MOUNTING OF THE UNIT Μετά την µεταφορά και την τοποθέτηση του συγκροτήµατος, θα πρέπει να γίνει ευθυγράµµιση. Η µέγιστη επιτρεποµένη υψοµετρική διαφορά στην βάση της µονάδας είναι 5 mm. εν απαιτείται αγκύρωση της µονάδας. Σε περιπτώση απαίτησης µείωσης κραδασµών και θορύβου είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί αντιδονητική στήριξη. Περιµετρικά από το συγκρότηµα απαιτείται ελεύθερος χώρος για την ελεύθερη ροή του αέρα στον εξωτερικό εναλλάκτη και εργασίες συντήρησης. Το Σχήµα παρέχει τις ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις από εµπόδια, και το Σχή- µα τις µεταξύ των συγκροτηµάτων αποστάσεις. After transportation and installation of the unit to the selected position, the unit should be leveled. The maximum allowable vertical deviation of the base of the unit is 5 mm. Anchoring is not required. In case of extreme requirements for vibration and noise reduction, spring isolators could be used. Free space around the unit should be allowed, to ensure proper ventilation of the external coil and for maintenance purposes. Figure states minimum clearances from surrounding obstacles and Figure minimum distances in case two or more units are to be mounted at the same area. 3.6 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 3.6 AIRDUCTS CONNECTION Στη συνέχεια συνδέονται οι αεραγωγοί για την προσαγωγή του αέρα προς τον κλιµατιζόµενο χώρο καθώς και για την απαγωγή και επιστροφή του προς το συγκρότηµα. After positioning the unit ducting to the air conditioned space is required, including both supply to the room and return to the unit ducts Αλλαγή της θέσης του στοµίου αναρρόφησης Change of the air intake position Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της θέσης του στοµίου επιστροφής κλιµατιζόµενου αέρα, µε εναλλαγή του πλευρικού καλύµµατος της µονάδας µε το φιλτροθέσιο: - Ξεβίδωµα βιδών φιλτροθεσίου και πλευρικού καλλύµατος. - Εναλλαγή θέσεων των δύο εξαρτηµάτων (έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις). - Βίδωµα και των δύο εξαρτηµάτων στις νέες θέσεις τους. The user has the option to change the return air intake position interchanging the filter frame with the side panel of the unit: - Unscrew the filter frame and side panel screws. - Interchange positions of the two accessories (their dimensions are exactly the same). - Screw both accessories in their new positions. 3.7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 3.7 DRAINAGE Η σύνδεση µε την αποχέτευση πρέπει να γίνεται µε σιφώνι. Ο σωλήνας στην έξοδο του σιφωνιού και µέχρι την αποχέτευση πρέπει να έχει µικρή κλίση προς τα κάτω. Επίσης συνιστάται η µονάδα να έχει µία ελαφριά καθοδική κλίση προς την πλευρά αποχέτευσης, ώστε να διευκολύνεται η ροή των συµπυκνωµάτων. Drainage connection should be done through a water trap. Slight continuous slope should be given to the pipe leaving the water trap and connected to the drainage. It is also recommended to mount the unit with a slight inclination towards the drainage side to facilitate the flow of the condensate. 3.8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ 3.8 ELECTRICAL CONNNNECTIONS Τα συγκροτήµατα ΕRT C/H φέρουν ηλεκτρικό πίνακα, εντός του οποίου υπάρχει το σχετικό ηλεκτρολογικό σχέδιο. Στο Παράρτηµα A περιλαµβάνονται τα ηλεκτρολογικά σχέδια όλων των τύπων τα οποία µπορεί να έχουν µικροδιαφορές µε αυτά που συνοδεύουν τα συγκροτήµατα. Ο Πίνακας περιλαµβάνει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των συγκροτηµάτων. Στον τόπο εγκατάστασης πρέπει να γίνουν οι εξής ηλεκτρικές συνδέσεις: - Σύνδεση του συγκροτήµατος µε τριφασική ηλεκτρική παροχή µέσω τριπολικού εξωτερικού διακόπτη. - Σύνδεση του συγκροτήµατος µε το χειριστήριο. ERT C/H units are equipped with electrical switch board, including the corresponding electrical diagram. Annex A contains electrical diagrams for all units. Small deviations between the diagrams in Annex B and the diagrams included in the unit are to be expected. Electrical technical data of the units can be found in Table After installing the unit the following electrical connections must be performed: - Unit s connection to the mains through 3-phase external switch. - Unit connection to the remote control.

16 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 16 Σχήµα Ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις από εµπόδια. Figure Minimum clearances from surrounding obstacles Σχήµα Ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις µεταξύ των συγκροτηµάτων. Figure Minimum distances in case two or more units are to be mounted at the same area.

17 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TABLE ELECTRICAL DATA ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT13 ERT15 ERT19 ERT23 ERT30 ERT38 ERT45 ERT61 ERT76 ERT90 ΠΑΡΟΧΗ / POWER SUPPLY Ένταση ρεύµατος εκκίνησης (Amperes) Starting current intensity Ένταση ρεύµατος λειτουργίας (Amperes) Operating current intensity 400 V / 3Ph / 50 Hz + N + GROUND R R407C R134a R22 9,0 11,0 13,5 17,5 20,0 23,4 30,4 41,4 44,8 58,3 R407C 9,5 11,2 13, ,8 26,2 31, ,4 59,3 R134a 9,5 15,0 17,5 21,5 21,0 32,4 38,4 43, Σύνδεση µε την ηλεκτρική παροχή Για τη σύνδεση του πίνακα του µηχανήµατος µε την κεντρική παροχή ισχύος, πρέπει να χρησιµοποιηθεί καλώδιο 5 αγωγών (Πίνακας 3.8.2). Το καλώδιο πρέπει να περιλαµβάνει αγωγούς κατάλληλης διατοµής (σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην πινακίδα του συγκροτήµατος ηλεκτρικά χαρακτηριστικά) για τις 3 φάσεις, τον oυδέτερο (Ν) και γείωση (PE). Η διατοµή του ουδετέρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5mm². Το µέγεθος των ασφαλειών προκύπτει από τους κανονισµούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Χρησιµοποιείστε µόνο καλώδια από χαλκό, διότι άλλοι τύποι καλωδίου (π.χ. αλουµίνιο) είναι δυνατόν να επιφέρουν γαλβανική διάβρωση των ακροδεκτών ισχύος. Μετά τη σύνδεση πρέπει να γίνει και σύσφιξη των καλωδίων ισχύος, ώστε να µην υπάρχουν χαλαρές επαφές Connection to the mains supply For power supplying the chiller to the Mains, a 5 conductor cable must be used (table 3.8.2). The cable must include conductors of adequate cross-section (according to the electrical characteristics mentioned on the nameplate of the unit) for the 3 phases, the neutral (N) and the grounding (PE). The cross section of the cable for neutral should be at least 2,5 mm². Technical specifications of the cables and fuses used should meet local respective regulations for electrical installations. The use of cables made of copper is recommended because other type of cables (Al) may cause galvanic corrosion of the power terminals. After finishing cabling all electrical connections should be securely fastened, to avoid sparks due to loose contacts. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ / TABLE CABLE SIZING ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT13 ERT15 ERT19 ERT23 ERT30 Σύνδεση µε το χειριστήριο. Connection to the remote control. Σύνδεση µε ηλεκτρική παροχή. Connection to the mains 7 x 1,5 mm² 7 x 1,5 mm² 7 x 1,5 mm² 7 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 2,5 mm² 5 x 4 mm² 5 x 6 mm² ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT38 ERT45 ERT61 ERT76 ERT90 Σύνδεση µε το χειριστήριο. Connection to the remote control. Σύνδεση µε ηλεκτρική παροχή. Connection to the mains 1. Το καλώδιο ισχύος είναι υπολογισµένο για µήκος έως 50 m περίπου. Power cable is sized for a length up to 50 m. 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 5 x 10 mm² 5 x 10 mm² 5 x 16 mm² 5 x 25 mm² 5 x 25 mm² 2. Στην περίπτωση ύπαρξης βοηθητικών ηλεκτρικών αντιστάσεων (ERTH) πρέπει ναγίνει προσαύξηση του καλωδίου παροχής ισχύος ανάλογα µε την ηλεκτρική ισχύ των αντιστάσεων. In case electrical heating elements are incorρorated, power cabie size should be increased accordingly Σύνδεση µε ηλεκτρονικό χειριστήριο. Για την σύνδεση της µονάδας µε το ηλεκτρονικό χειριστήριο απαιτείται καλώδιο σύµφωνα µε τον πίνακα Σύνδεση ηλεκτρικών αντιστάσεων Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης εφεδρικών ηλεκτρικών αντιστάσεων στις αντλίες θερµότητας ERTH Connection to the remote control. In order to connect the unit to the remote control follow the instructions of table to select the proper cable Electrical Heater Cabling Upon request, ERTH units can be equipped with auxiliary electrical heating elements.

18 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS 18 Ο αριθµός των αντιστάσεων είναι πολλαπλάσιος του τρία, ώστε να συνδεθούν σε τριφασικό ρεύµα µε συνδεσµολογία αστέρα και να λειτουργήσουν µε 230 V (φάση-ουδέτερος). ιαθέτουν ένα θερµοστάτη άνω ορίου για προστασία στην περίπτωση που λειτουργήσουν οι αντιστάσεις ενώ ο ανεµιστήρας κλιµατιζόµενου αέρα είναι σταµατηµένος. Για την συνδεσµολογία των αντιστάσεων απαιτείται ένας ηλεκτρονόµος και µία τριφασική ασφάλεια. Όταν οι ηλεκτρικές αντιστάσεις τοποθετούνται από την epsi η προαναφερόµενη συνδεσµολογία έχει γίνει. Σε περίπτωση που η ζήτηση για τοποθέτηση ηλεκτρικών αντιστάσεων γίνει µετά τη παράδο του µηχανήµατος από το εργοστάσιο, η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο Πρέπει επίσης να ληφθεί µέριµνα ώστε να γίνει καλή σύσφιξη των καλωδίων και οι επαφές να είναι καθαρές για την αποφυγή σπινθήρων που µπορεί να καταστρέψουν καλώδια και επαφές. The total number of heating elements is a multiplier of three, for easy three phase star connection and operation with 230 V (phase line and neutral). They are equipped with one operation thermostat and one upper Iimit air thermostat that cuts off power supply to the heaters in case that the conditioned air fan is not working. The heaters electrical connection requires one contactor relay and a three phase fuse. In case electrical heating elements are installed by epsi, the above described connections are already done. In case that the request for installation of electrical heating elements comes after unit s delivery to the customer, the electrical connections of the heating elements must be done according to drawing Care should be taken so that all cables are well tightened and contacts are clean, in order to avoid sparks that may destroy cables and contacts. Σχήµα Συνδεσµολογία ηλεκτρικών αντιστάσεων Figure Electrical heater connection diagram 8: Κλέµµα στον πίνακα του συγκροτήµατος. Terminal on Electrical switch board. CR: ΤΑ: Ρελέ αντιστάσεων Electrical heater contactor relay. Θερµοστάτης άνω ορίου. Upper Iimit air thermostat. Τ1: Θερµοστάτης λειτουργίας. Operation thermostat. ιάγραµµα Όρια λειτουργίας Diagram Operating limits

19 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 3.9 FINAL CHECK-UP BEFORE START UP ΠΡΟΣΟΧΗ Το µηχάνηµα πρέπει να τροφοδοτηθεί µε ρεύµα (ο εξωτερικός γενικός διακόπτης στη θέση ΟΝ), τουλάχιστον για 12 ώρες πριν από την εκκίνηση. Με αυτό τον τρόπο τροφοδοτούνται µε ρεύµα οι θερµαντικές αντιστάσεις των στροφαλοθαλάµων των συµπιεστών ώστε να αποφεύγεται ανάµιξη των λαδιών των συµπιεστών µε ψυκτικό µέσο. CAUTION The unit should be powered and therefore the external general switch should be turned to ΟΝ position, at least 12 hours before start-up. This will warm υp the crankcase of the compressor, refrigerant will be evaporated from the oil sump and therefore lubricant oil will be free of refrigerant when the unit starts-up. Πριν την αρχική εκκίνηση των µονάδων πρέπει να γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι: - Ο διακόπτης ON/OFF στο χειριστήριο πρέπει να είναι σε θέση OFF. - Έλεγχος µε το χέρι στο κάτω µέρος του συµπιεστή και ε- πιβεβαίωση ότι αυτό είναι ζεστό. - Σύνδεση φορητών µανοµέτρων ψυκτικού µέσου στις βαλβίδες πλήρωσης κάθε συµπιεστή. - Έλεγχος ενδείξεων των µανοµέτρων κάθε κυκλώµατος ψυκτικού µέσου, οι οποίες δεν πρέπει να είναι µηδέν. - Έλεγχος σωστής φοράς περιστροφής εσωτερικού και ε - ξωτερικών ανεµιστήρων. Αν η φορά περιστροφής δεν είναι η σωστή, τότε αλλάξτε δύο φάσεις µεταξύ τους. - Ο διακόπτης ON/OFF στο χειριστήριο τίθεται σε θέση OΝ. - Μέτρηση παροχής αέρα της εσωτερικής µονάδας, είτε απευθείας είτε προσεγγιστικά µε αµπεροµέτρηση του κ ινητήρα. Η παροχή αέρα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που δίνει ο πίνακας Before initial start-up of the unit the following checks must be performed: - Check that the ON/OFF switch of the remote control is in OFF position. - Check by hand the lower part of the compressor and confirm that has been warmed-up. - Connect portable refrigerant manometers to the filling valves of each compressor. - Check manometers' indications for each refrigerant circuit. Verify that readouts are not zero. - Check the rotation of both the indoor and outdoor fans. If fans rotation is not the desired, interchange two phase lines. - Set the ON/OFF switch of the remote control is in ON position. - Make an air flow measurement of the air handling unit either directly or indirectly calculating it based on operational current intensity of the motor. Air flow should be within the limits given in table ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (m³/h) / TABLE CONDITIONED AIR FLOW (m³/h) ΤΥΠΟΣ / TYPE ERT13 ERT15 ERT19 ERT23 ERT30 ERT38 ERT45 ERT61 ERT76 ERT90 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ MINIMUM AIR FLOW ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ NOMINAL AIR FLOW ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ MAXIMUM AIR FLOW ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Στην συνέχεια γίνονται έλεγχοι και ρυθµίσεις οι οποίοι απαιτούν το συγκρότηµα να λειτουργεί. Το καλοκαίρι το συγκρότηµα θα πρέπει να λειτουργεί στην ψύξη ενώ το χειµώνα θα πρέπει να λειτουργεί στη θέρµανση. Επί πλέον θα πρέπει να είναι δυνατόν να φορτισθεί το συγκρότηµα µε τουλάχιστον 50% της ψυκτικής ή θερµικής του ισχύος. Μετά τον έλεγχο ότι έχει προηγηθεί θέρµανση του λαδιού των συµπιεστών για τουλάχιστον 12 ώρες o διακόπτης επιλογής λειτουργίας ρυθµίζεται σε θέση COOL ή ΗΕΑΤ. Κατόπιν ακολουθούµε τις οδηγίες του κεφαλαίου INITIAL START-UP Initial start-up of the unit includes several checks and adjustments. In summer time the unit should work on cooling mode and in winter time the unit should work on heating mode. Partial load up to 50% of the nominal should be allowed both during the summer and the winter in order to perform the checks. After being sure that the external main switch of the unit has be turned ΟΝ, for at least 12 hours and that the oil is preheated set selection mode switch either in COOL or ΗΕΑΤ position. Then follow directions given in chapter 5.

20 3. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS Τελικοί έλεγχοι κατά την αρχική εκκίνηση Μετά την εκκίνηση και λειτουργία του συγκροτήµατος για 20 min, πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα: - Η θερµοκρασία εισόδου κλιµατιζόµενου αέρα στην εσωτερική µονάδα - Η θερµοκρασία εξόδου κλιµατιζόµενου αέρα από την ε - σωτερική µονάδα - Η χαµηλή και η υψηλή πίεση στο ψυκτικό κύκλωµα σύµφωνα µε τον πίνακα Η υπερθερµανση του ψυκτικού µέσου. Πιθανή αλλαγή ποσότητας ψυκτικού µέσου. - Η ένταση ρεύµατος λειτουργίας του εσωτερικού ανεµιστήρα. Μετά τους παραπάνω ελέγχους πρέπει να γίνει ένας τελικός έλεγχο διαρροών στα ψυκτικά κυκλώµατα και στις σωληνώσεις Final check-up during initial start-up After start-up the unit should work for 20 min, and then the following checks should be made : - Conditioned air inlet to the unit temperature. - Conditioned air outlet temperature. - High and low refrigerant pressures against values of Table Superheat temperature. Adjust if it is necessary by changing refrigerant's quantity. - Operating current intensity of the conditioned air fan motor. After these checks proceed with the final inspection for leakages in the refrigerant circuits ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΙΜΑΝΤΩΝ H µετάδοση της κίνησης στους ανεµιστήρες κλιµατιζόµενου αέρα γίνεται µέσω ιµάντων. Σωστή τάνυση ιµάντα σηµαίνει σωστή επαφή µεταξυ ιµάντα και τροχαλιών. Ανεπαρκώς τανυσµένος ιµάντας θα γλιστρήσει. Υπερτανυσµένοι ιµάντες προκαλούν υπερφόρτιση εδράνων του κινητήρα και του ανε- µιστήρα. Σωστά ρυθµισµένοι ιµάντες επιτρέπουν 15 mm βέλος κάµψης (Β στο Σχήµα ) για κάθε µέτρο απόστασης µεταξύ των κέντρων των τροχαλιών (Α στο Σχηµα ) όταν ασκείται κατάλληλη δύναµη Ρ στον κάθε ένα ιµάντα. Η δύνα- µη Ρ εξαρτάται από τον τύπο του ιµάντα της τροχαλίας και δίνεται στον πιο κάτω πίνακα Η ρύθµιση της τάνυσης του ιµάντα επιτυγχάνεται µετακινώντας τον κινητήρα BELT TENSION ADJUSTMENT Conditioned air fans are driven by motors through pulleys and belts. Appropriate tension means appropriate contact between belts and pulleys. In case the belt is not well tightened (loose) it will slip. In case of an oνertight belt the bearings of the motor and the conditioned air fan will be overloaded. Belts with appropriate tension allow a deflection value of 15 mm (B in figure ) for every meter of distance between center of shafts of the two pulleys (A in figure ) in case appropriate force P is applied on each belt. P force is depending on the type of belt and its values are given in table Belt tensioning is accomplished by moving the fan s motor. Σχήµα Τάνυση ιµάντων Figure Belt tensioning Πίνακας Τιµές της δύναµης Ρ ανά ιµάντα για τον έλεγχο της τάνυσης Table Ρ Values for appropriate belt tensioning Τύπος ιµάντα Belt type ιάµετρος µικρής τροχαλίας Diameter of small pulley ύναµη / Force P (N) Μέση / Average Μέγιστη / Maximum SPZ SPZ

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

WATER COOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS

WATER COOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration and Air Conditioning Equipment Υ ΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙ ΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (SCREW) WATER COOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS 35-395 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ SPLIT RANGE CONTROL Νερό ψύξης εµβόλων µηχανής 0.2-0.58 bar 0.62-1.0 bar T X Μ.V. D.V. P+I 1 2 Επιστόµιο προθερµαν τήρα Επιστόµιο ψύξης Τοσήµα εξόδου οδηγείται στους δύο τοποθετητές.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιακόπτης απουσίας ψυκτικού νερού Περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας συµπιεστή Ψυκτικό υγρό ιακόπτης solenoid ΕάνΤ τότε το υγρό του solinoedεξατµίζεται και Ανανέβει η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, µηχανηµάτων κλιµατισµού (Τοπικές κλιµατιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΕΙΡΑ UTBS AIR HANDLING UNITS Η σειρά UTBS είναι ιδανική για τοποθέτηση σε ψευδοροφές και χώρους με χαμηλό ύψος κρέμασης. Προφίλ αλουμινίου Πλαστικές γωνίες Κάσωμα τύπου sandwich

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποιημένο 1. Κεντρικός διακόπτης ON/OFF 2. Παροχή ρεύματος κοχλία 3. Παροχή ρεύματος από δίκτυο 4. Διακόπτης για χειροκίνητη τροφοδοσία πελλετ 5. Σύνδεση αισθητήριο νερού. 7. Σύνδεση για σύστημα αυτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ Γιάννης Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμοί σε χώρους IT. 31 / 05 / 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ PRECISION VS COMFORT

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Specifications

Χαρακτηριστικά Specifications Χαρακτηριστικά Specifications Η Metron επενδύει στο σχεδιασμό τεχνολογικό προϊόντων τολμά και σχεδιάζει έναν ανελκυστήρα, ο οποίος: - Δεν απαιτεί μηχανοστάσιο - Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η απόδοση του SolarCool προέρχεται από το φυσικό φαινόμενο της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MFGA-48ARDN1-RC2 MFGA-60ARFN1-R ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΨΥΞΗ (Pdesignc) BTU/h 48.000 (25.000-51.000) 55.000 (26.000-58.500) ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) BTU/h 50.000 (25.000-52.500)

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY 300. 2012 TS-20090222-00-TEC Κωδικός

LIBERTY 300. 2012 TS-20090222-00-TEC Κωδικός LIBERTY 300 Αντλίες Θερμότητας με μπόιλερ για ζεστά νερά χρήσεως compact LIBERTY 300 Περιγραφή Εσωτερική Μονάδα ECS300T5ZAA 230 V LIBERTY 300 TECHNIBEL PAC ACS Χωρητικότητα 300 lt 2.500,00 ECS300SOLT5ZAA

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Κλιµατιστικά για µια ζωή.

Κλιµατιστικά για µια ζωή. Κλιµατιστικά για µια ζωή. KRV-09TD KRV-12TD Υψηλότατος βαθµός απόδοσης σε συµφωνία µε ταπιο αυστηρά µελλοντικής εφαρµογής standards της Ε.Ε. (κανονισµοί 6/2011 & 206/2012). Super αθόρυβη λειτουργία Golden

Διαβάστε περισσότερα

300 2012 TS-20090222-00-TEC

300 2012 TS-20090222-00-TEC LIBERTY 300 Αντλίες Θερμότητας με μπόιλερ για ζεστά νερά χρήσεως compact LIBERTY 300 Περιγραφή Εσωτερική Μονάδα ECS300T5ZAA 230 V LIBERTY 300 TECHNIBEL PAC ACS Χωρητικότητα 300 lt 2.500,00 ECS300SOLT5ZAA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRV-09TDAA KRV-12TDAA

KRV-09TDAA KRV-12TDAA KRV-09TD KRV-12TD KRV-09TD ΨΥΞΗ 8900 Btu/h SEER: 6,100 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 8900 Btu/h SCOP: 4,600 KRV-12TD ΨΥΞΗ 11.949 Btu/h SEER: 6,100 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 11.949 Btu/h SCOP: 4,600 KRV-18TD KRV-24TD KRV-18TD ΨΥΞΗ: 17.412 Btu/h

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC έκδοση 006-008 kw

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC έκδοση 006-008 kw START Εισαγωγή συστήµατος Monobloc ισχύος 006-008kW Εύκολη εγκατάσταση NEW Συµπαγής σχεδιασµός Εµπεριέχει όλα τα παρελκόµενα Φιλικό προς το περιβάλλον σε διαδικασία απόκτησης του σήµατος Το σύστηµα: εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015

ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 ντουλάπες κασέτες δαπέδου οροφής δικτύου αεραγωγών επαγγελµατικός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 02ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ2015 V3MFI-24 / V3MFO-24 V1MFI-50B / V1MFO-50B V1MFI-66B / V1MFO-66B 24.000 24.000 (4.100-33.600) (4.100-33.700)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΑ, ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΟ ΓΙΑ 365 ΗΜΈΡΕΣ 1 Σ ε λ ί δ α ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN

ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ PLASTIC & METALLIC FILTERS ΣΙΤΕΣ SCREEN ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ 6 atm / LARGE IN LINE FILTER 6 atm παροχή Ø mesh filtering capacity 13-1346-01 3/4" x 3/4" 60 8 70D 4,250 13-1342-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Mini-Y Revolution MINI-Y REVOLUTION

Mini-Y Revolution MINI-Y REVOLUTION MINI-Y REVOLUTION MINI-Y REVOLUTION Features Reversible heat pumps optimized for heating functioning Pump P0: units complete with circulator (3 speeds), expansion tank, safety and air valves Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

[ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ] Flash INJ Circuit. Το ψυκτικό μέσο επιστρέφει στον συμπιεστή μέσω του εξωτ. εξατμιστή αλλά και Flash INJ Circuit. HIC.

[ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ] Flash INJ Circuit. Το ψυκτικό μέσο επιστρέφει στον συμπιεστή μέσω του εξωτ. εξατμιστή αλλά και Flash INJ Circuit. HIC. [ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ] ZUBADAN Outdoor HEX Injection Compressor LEV A INJ Ref. HIC Power receiver LEV C Το ψυκτικό μέσο επιστρέφει στον συμπιεστή μέσω του εξωτ. εξατμιστή αλλά και Flash INJ Circuit. LEV B Indoor

Διαβάστε περισσότερα

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle

Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Spare Parts Carlyle Ανταλλακτικά Carlyle Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market has established

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 150 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 200 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1 300 ή BL1 200 ME ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ BL1

Διαβάστε περισσότερα

Air Source Heat Pumps

Air Source Heat Pumps Air Source Heat Pumps ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος -Εισαγωγή στην νέα εποχή των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και της θέρμανσης -Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές (7.1) Ψυκτικές Μηχανές Διατάξεις Ελέγχου, Ρυθμίσεως και Προστασίας Εισαγωγή Ρυθμιστικές Βαλβίδες Κυκλώματος Ψυκτικού Μέσου Ρυθμιστικές Βαλβίδες Νερού Συμπυκνωτή Πιεζοστατική Ρύθμιση, Θερμοστάτες και Θερμοστατική

Διαβάστε περισσότερα

HITACHI Όλες οι σειρές

HITACHI Όλες οι σειρές HITACHI Όλες οι σειρές Chauffage & Climatisation Hitachi Air Conditionning Europe SAS 1. HITACHI Αντλίες θερµότητας αέρος-νερού Ορόσηµα Hitachi: 1993: Έναρξη παραγωγής στην Ευρώπη στο εργοστάσιο HAPE στη

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 epsi ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ACN AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL ACN Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL ΤΥΠΟΣ TYPE ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας

Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας / Τιμοκατάλογος 2013 Boilers, Buffers Δοχεία ZNX και Αδράνειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH 1 2 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ Σειρά FH Σειρά GH Οι μονάδες αυτές είναι υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένες για συνεργασία με τα συστήματα ενδοδαπέδιας ψύξης. Οι μονάδες FH είναι σχεδιασμένες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά QUIET OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C Ένδειξη ασύρματου χειριστηρίου BRC52A61/62/63 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα