Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)"

Transcript

1 FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ Θηίξην Α ΚΑΡΟΤΗ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

2 Πεξηερόκελα Γειψζεηο Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 3 Δμακεληαία Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ επί ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ πεξηφδνπ 1/1 30/6/2013 Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο Αλεμάξηεησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2013 θαη 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ εμάκελε πεξίνδν 1/1-30/6/2013, 1/1-30/6/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/4-30/6/2013, 1/4-30/6/2012 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ εμάκελε πεξίνδν 1/1-30/6/2013, 1/1-30/6/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/4-30/6/2013, 1/4-30/6/2012 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2012 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2012 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2012 Πεκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ (Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο) ηεο 30εο Ηνπλίνπ Πηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/ Γηαδηθηπαθφο ηφπνο αλάξηεζεο ηεο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθήο Έθζεζεο πεξηφδνπ 1/1 30/6/ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 2

3 Γειώζεηο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ζχκθσλα κε ην Λ. 3556/ 2007) Νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη 1. Βαζίιεηνο Πηπιηαλνχ Φνπξιήο, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 2. Γάθλε Αλαζηαζίνπ Φνπξιή, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 3. Απφζηνινο Γεκεηξίνπ Ξεηαιάο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΓΖΙΩΛΝΚΔ ΝΡΗ εμ φζσλ γλσξίδνπκε: α. Νη Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ 1/1-30/6/2013 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ΓΙΞ 34), απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηεο FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ Λ. 3556/ β. Ζ Δμακεληαία Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3556/ Καξνχζη, 27 Απγνχζηνπ 2013 Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Ζ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Βαζίιεηνο Πη. Φνπξιήο Γάθλε Αλ. Φνπξιή Απφζηνινο Γεκ. Ξεηαιάο Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 3

4 Δμακεληαία Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ επί ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ πεξηόδνπ 1/1 30/6/2013 (ζχκθσλα κε ην Λ. 3556/ 2007) 1. Ο Όκηινο Θιάδνη Γξαζηεξηόηεηαο Ζ κεηξηθή Δηαηξεία FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ, κε ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο, ζπγθξνηνχλ ηνλ Όκηιν FOURLIS πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ, ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ, ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ λεαληθήο κφδαο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο ειεθηξηθψλ εηδψλ. Νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο Δηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/6/2013, αλά θιάδν θαη ρψξα δξαζηεξηφηεηαο, είλαη νη εμήο: α) Κέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο Δηαηξείεο ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη επίπισλ (Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ) Ν θιάδνο ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ πεξηιακβάλεη ηηο Δηαηξείεο: HOUSEMARKET ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΔΗΓΩΛ ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΣΟΖΠΔΩΠ ΔΞΗΞΙΩΛ ΘΑΗ ΔΗΓΩΛ ΔΠΡΗΑΠΖΠ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν HOUSEMARKET AE θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. HM HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD κε δηαθξηηηθφ ηίηιν HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. TRADE LOGISTICS ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν TRADE LOGISTICS ΑΔΒΔ θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. ΟΔΛΡΖΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΑΘΗΛΖΡΩΛ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν ΟΔΛΡΖΠ ΑΔ θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. HOUSE MARKET BULGARIA AD κε δηαθξηηηθφ ηίηιν HOUSE MARKET BULGARIA AD θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Βνπιγαξία, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% (πιελ κίαο κεηνρήο) επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. WYLDES LIMITED κε δηαθξηηηθφ ηίηιν WYLDES LTD θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε κεηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Δηαηξείεο ιηαληθήο πώιεζεο αζιεηηθώλ εηδώλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT) Ν θιάδνο ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ πεξηιακβάλεη ηηο Δηαηξείεο: INTERSPORT ATHLETICS ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν INTERSPORT Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 4

5 ATHLETICS ΑΔ θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD κε δηαθξηηηθφ ηίηιν INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. GENCO BULGARIA EOOD κε δηαθξηηηθφ ηίηιν GENCO BULGARIA EOOD θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Βνπιγαξία ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν INTERSPORT ATLETİK θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Ρνπξθία ζηελ νπνία ε κεηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Πηα ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ησλ εηαηξεηψλ ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ πεξηιακβάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ ηεο εηαηξείαο GENCO TRADE SRL κε δηαθξηηηθφ ηίηιν GENCO TRADE SRL θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Ονπκαλία. Ζ κεηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηέρεη άκεζα κε πνζνζηφ 41,15% θαη έκκεζα κε πνζνζηφ 58,85% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Δηαηξείεο ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ λεαληθήο κόδαο (Θαηαζηήκαηα NEW LOOK) Πηα ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ησλ εηαηξεηψλ ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ λεαληθήο κφδαο πεξηιακβάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ λεαληθήο κφδαο ηεο εηαηξείαο GENCO TRADE SRL. Δηαηξείεο ρνλδξηθήο πώιεζεο ειεθηξηθώλ εηδώλ Ν θιάδνο ρνλδξηθήο πψιεζεο ειεθηξηθψλ εηδψλ πεξηιακβάλεη ηηο Δηαηξείεο: FOURLIS TRADE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν FOURLIS TRADE AEΒΔ θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. SERVICE ONE ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΩΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ΔΗΓΩΛ, ΔΗΓΩΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν SERVICE ONE AE θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ε κεηξηθή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε πνζνζηφ 99,94 % επί ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. β) Κέζνδνο θαζαξήο ζέζεο πγγελείο εηαηξείεο Πηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλνληαη νη ζπγγελείο εηαηξείεο: ΠΞΖΛΡΔΜ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΩΛ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν SPEEDEX θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα ε νπνία παξέρεη ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ. Ζ κεηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΠΞΖΛΡΔΜ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΩΛ κε πνζνζηφ 49,55%. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 5

6 VYNER LTD κε δηαθξηηηθφ ηίηιν VYNER LTD θαη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε WYLDES LIMITED ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 50%. 2. Δλνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Οκίινπ (Ρα πνζά είλαη ζε ρηιηάδεο επξψ εθηφο θαη εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Νη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ (Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ) κεηψζεθαλ θαηά 9,1% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 2012, νη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο αζιεηηθψλ εηδψλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT) απμήζεθαλ θαηά 2,0%, νη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ εηδψλ λεαληθήο κφδαο (Θαηαζηήκαηα NEW LOOK) απμήζεθαλ θαηά 14,7% θαη νη πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ ρνλδξηθήο ειεθηξηθψλ εηδψλ κεηψζεθαλ θαηά 1,9%. Ξαξά ηηο αληηθεηκεληθά δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο, αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθήο ηνπ Νκίινπ θέξδηζαλ ζεκαληηθά κεξίδηα ζε κία έληνλα πησηηθή αγνξά. Νη ελνπνηεκέλεο δεκίεο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 9,2 εθ. έλαληη ελνπνηεκέλσλ δεκηψλ πξν θφξσλ 10,8 εθ. ην Νη θαζαξέο δεκίεο αλήιζαλ ζε 8,0 εθ. έλαληη δεκηψλ 9,6 εθ. ην Ν θιάδνο ιηαληθήο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ (Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ), παξνπζίαζε πσιήζεηο 111,5 εθ. γηα ην α εμάκελν ηνπ 2013 (α εμάκελν 2012 : 122,7 εθ.). Πηελ Διιάδα, νη πσιήζεηο κεηψζεθαλ θαηά 11,9% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν Ρν ζπλνιηθφ EBITDA ηνπ θιάδνπ έθηαζε ηα 5,2 εθ. έλαληη 3,6 εθ. ην 2012 ελψ παξνπζίαζε δεκίεο πξν θφξσλ 4,8 εθ. έλαληη δεκηψλ 6,8 εθ. ην Πήκεξα, ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά επηά (7) Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ, πέληε (5) απφ ηα νπνία ζηελ Διιάδα, έλα (1) ζηελ Θχπξν θαη έλα (1) ζηε Βνπιγαξία θαη έλα ζεκείν παξαγγειηνιεςίαο (Pick up Point) πξντφλησλ ΗΘΔΑ ζηε Οφδν κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαηαλαισηψλ ζηελ πεξηνρή. Πηνλ θιάδν ιηαληθήο αζιεηηθψλ εηδψλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT), νη πσιήζεηο αλήιζαλ ζε 52,2 εθ.γηα ην α εμάκελν 2013 (α εμάκελν ,2 εθ.). Ρν ζπλνιηθφ EBITDA ηνπ θιάδνπ έθζαζε 2,3 εθ. ( 2,1 εθ. ην 2012). Ν θιάδνο ιηαληθήο αζιεηηθψλ εηδψλ αξηζκεί ηελ 30/6/2013 ελλελήληα (90) Θαηαζηήκαηα INTERSPORT έλαληη νγδφληα ηέζζεξα (84) ζην ηέινο ηνπ 2012, ζε Διιάδα ζαξάληα δχν (42), Ονπκαλία είθνζη δχν (22), Ρνπξθία δεθαελλέα (19), Βνπιγαξία ηέζζεξα (4) θαη Θχπξν ηξία (3). Ν θιάδνο ιηαληθήο εηδψλ λεαληθήο κφδαο (Θαηαζηήκαηα NEW LOOK) αξηζκεί ηελ 30/6/2013 επηά (7) Θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Ονπκαλία. Ρελ πεξίνδν 1/1/ /6/2013, ν θιάδνο παξνπζίαζε ζπλνιηθέο πσιήζεηο 1,8 εθ. έλαληη 1,5 εθ. ην Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο ειεθηξηθψλ εηδψλ, παξνπζίαζε ηελ πεξίνδν 1/1/ /6/2013 πσιήζεηο 10,6 εθαηνκκχξηα έλαληη 10,8 εθ. ην 2012 θαη δεκίεο πξν θφξσλ 1,0 εθαηνκκχξην έλαληη 1,5 εθ. ην Πηελ Διιάδα ε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πξνζαξκφδεη ηηο ελέξγεηέο ηεο ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Πηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 6

7 πξαγκαηνπνηήζεθε ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν κε επηιεθηηθέο επελδχζεηο θπξίσο ζηνλ θιάδν ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT). Πηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/6/2013 κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 1/1 30/6/2012, ησλ ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ αλά θιάδν, κε ζηφρν λα αλαδείμνπκε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πνξείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Ρα πνζά είλαη ζε ρηι. επξψ. Θιάδνο ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη επίπισλ (Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ): α εμάκελν 2013 α εμάκελν / 2012 Ξσιήζεηο ,91 Θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ (EBITDA) ,46 Εεκίεο πξν θφξσλ (4.806) (6.762) 0,71 Θιάδνο ιηαληθήο πώιεζεο αζιεηηθώλ εηδώλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT): α εμάκελν 2013 α εμάκελν / 2012 Ξσιήζεηο ,02 Θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ (EBITDA) ,14 Εεκίεο πξν θφξσλ (1.900) (813) 2,34 Θιάδνο ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ λεαληθήο κόδαο (Θαηαζηήκαηα NEW LOOK): α εμάκελν 2013 α εμάκελν / 2012 Ξσιήζεηο ,15 Εεκηέο πξν ηφθσλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ (EBITDA) (619) (866) 0,71 Εεκίεο πξν θφξσλ (1.010) (1.137) 0,89 Θιάδνο ρνλδξηθήο πώιεζεο ειεθηξηθώλ εηδώλ: ηνηρεία ελνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ Οκίινπ: α εμάκελν 2013 α εμάκελν / 2012 Ξσιήζεηο ,98 Εεκίεο πξν ηφθσλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ (EBITDA) (614) (1.004) 0,61 Εεκίεο πξν θφξσλ (955) (1.514) 0,63 α εμάκελν 2013 α εμάκελν / 2012 Ξσιήζεηο ,95 Θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ, απνζβέζεσλ (EBITDA) ,78 Εεκίεο πξν θφξσλ (9.175) (10.780) 0,85 Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 7

8 Θαζαξέο δεκίεο κεηά απφ θφξνπο (ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο) (7.999) (9.613) 0,83 Πεκεηψλνπκε φηη, ην ζχλνιν ησλ ελνπνηεκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο ηελ 30/6/2013 αλέξρεηαη ζε επξψ 168,5 εθ., έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 176,9 εθ. ηελ 31/12/ Βαζηθνί αξηζκνδείθηεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οκίινπ Πηελ ελφηεηα απηή εθζέηνπκε βαζηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο: 30/6/ /12/2012 Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/ Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ 30,7% 35,4% Πχλνιν πνρξεψζεσλ/ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεψζεσλ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο)/ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεψζεσλ 61,3% 61,7% 38,7% 38,3% Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/ Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 91,5% 108,2% Γείθηεο Απόδνζεο θαη Απνδνηηθόηεηαο: α εμάκελν 2013 α εμάκελν 2012 Απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο/ Πχλνιν Ξσιήζεσλ -0,8% -2,1% Εεκίεο/ (Θέξδε) πξν θφξσλ/ Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο) -5,4% -6,1% 4. Πνξεία εξγαζηώλ εκαληηθά γεγνλόηα Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο 14/6/2013, απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο ζε κηζζσκέλν αθίλεην ζην Θηίξην Α νηθνδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θεηκέλνπ επί ηεο νδνχ Πσξνχ ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ. Ρελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θάησζη απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ: Ρελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο WYLDES LTD κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επξψ 753,00, πιένλ πνζνχ επξψ ,00 ππέξ ην άξηην, κε έθδνζε 753 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ ελφο (1,00) ε θάζε κία κεηνρή θαη ηηκήο δηάζεζεο επξψ ,00 ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ ππ αξηζ. 293/ , 294/ , 295/ , 298/ , 299/ θαη 301/ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο κεηφρνπ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 8

9 HOUSEMARKET Α.Δ., δπλάκεη ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε. Δπηπξφζζεηα, ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 ζχκθσλα κε ηo 20/ πξαθηηθφ ΓΠ ηεο ΟΔΛΡΖΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΑΘΗΛΖΡΩΛ A.E., απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο απηήο θαηά ην πνζφ ησλ επξψ ,00. Ζ κεηξηθή Δηαηξεία FOURLIS AΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ δε δηαζέηεη ππνθαηαζηήκαηα. Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη ηδηαίηεξα νη εηαηξείεο ιηαληθήο έρνπλ αλαπηχμεη θαη αλαπηχζζνπλ έλα ζεκαληηθφ δίθηπν Θαηαζηεκάησλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: Θιάδνο ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη επίπισλ (Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ): Ν θιάδνο έρεη ζε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά επηά (7) θαηαζηήκαηα [πέληε (5) ζηελ Διιάδα, έλα (1) ζηελ Θχπξν θαη έλα (1) ζηε Βνπιγαξία]. Ρν Λνέκβξην ηνπ 2012 ιεηηνχξγεζε ζηε Οφδν Θέληξν Ξαξαγγειηψλ θαη Ξαξαδφζεσλ πξντφλησλ ΗΘΔΑ (Pick Up Point) κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαηαλαισηψλ ηεο πεξηνρήο. Θιάδνο ιηαληθήο πώιεζεο αζιεηηθώλ εηδώλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT): Ν θιάδνο έρεη ζε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ελλελήληα (90) Θαηαζηήκαηα [ζαξάληα δχν (42) ζηελ Διιάδα, είθνζη δχν (22) ζηε Ονπκαλία, ηέζζεξα (4) ζηε Βνπιγαξία, ηξία (3) ζηελ Θχπξν θαη δεθαελλέα (19) ζηελ Ρνπξθία]. Ρα Θαηαζηήκαηα INTERSPORT πνπ πξνζηέζεθαλ ζην δίθηπφ ηεο ηελ πεξίνδν 1/1-30/6/2013 είλαη: ηα δχν (2) λέα Θαηαζηήκαηα ηεο Διιάδαο, ζηελ Θέξθπξα πνπ άλνημε ηελ 5/4/2013, ζηα Ησάλληλα ηελ 26/4/2013 θαη έλα e-shop (1/1/2013), ηα ηξία (3) λέα Θαηαζηήκαηα ηεο Ρνπξθίαο, İst Novada (14/2/2013), Ant. Erasta (30/3/2013), İst. Vialand (14/6/2013) θαη έλα e-shop (1/6/2013), παξάιιεια κεηαθέξζεθε ην Θαηάζηεκα Ank Anatolium αην Nata Vega (7/3/2013) θαη έθιεηζε ην θαηάζηεκα Ege Park (27/5/2013). Ο θιάδνο ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ λεαληθήο κόδαο (Θαηαζηήκαηα NEW LOOK): Ν θιάδνο ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ λεαληθήο κφδαο (Θαηαζηήκαηα NEW LOOK), ην α εμάκελν ηνπ 2013 έρεη ζε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά επηά (7) Θαηαζηήκαηα ζηε Ονπκαλία. Θιάδνο ρνλδξηθήο πώιεζεο ειεθηξηθώλ εηδώλ: Ν Όκηινο ζπλερίδεη λα αληηπξνζσπεχεη ζηελ Διιάδα ζήκαηα κε παγθφζκηα αλαγλψξηζε General Electric, Liebherr, Körting. 5. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπόκελε εμέιημε ηνπ Οκίινπ (β εμάκελν 2013) Κε έκθαζε ζηνπο θιάδνπο ηεο ιηαληθήο, ν Όκηινο ζπλερίδεη λα πινπνηεί ην επελδπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, κε επηιεθηηθέο επελδχζεηο θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ (Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ) θαη ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT). Πηνλ θιάδν ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ (Θαηαζηήκαηα ΗΘΔΑ), αλακέλεηαη λα αλνίμνπλ 4 Θέληξα Ξαξαγγειηψλ θαη Ξαξαδφζεσλ πξντφλησλ ΗΘΔΑ (Pick Up Points) ζε Θξήηε (Σαληά Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/2013 9

10 θαη Ζξάθιεην), Ξάηξα θαη Θξάθε ην β εμάκελν ηνπ Πηνλ θιάδν ιηαληθήο πψιεζεο αζιεηηθψλ εηδψλ (Θαηαζηήκαηα INTERSPORT), κε δίθηπν ελλελήληα (90) Θαηαζηεκάησλ ζε Διιάδα, Ονπκαλία, Βνπιγαξία, Θχπξν θαη Ρνπξθία, αλακέλεηαη ην β εμάκελν ηνπ 2013 λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ έλα (1) κε δχν (2) Θαηαζηήκαηα. Ζ πνιηηηθή ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπλεξγεηψλ εληφο ηνπ Νκίινπ ζα ζπλερηζηεί θαη γηα ην έηνο Ζ «Αθεξαηφηεηα», ν «Αιιεινζεβαζκφο» θαη ε «Απνηειεζκαηηθφηεηα», ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηηο αμίεο κέζσ ησλ νπνίσλ ν Όκηινο επηδηψθεη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 6. Πξόγξακκα stock options (Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο) Ζ Δηαηξεία «FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ», ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο πνπ ζπλήιζε ηελ 30/6/2008, ελέθξηλε πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (stock options) ζε ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηή Δηαηξεηψλ θαη ηελ παξνρή εμνπζηνδνηήζεσο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη ιεπηνκεξεηψλ. Πχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο κέρξη ζήκεξα, κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ» παξαρσξήζεθαλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ζε αλψηαηα Γηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Νκίινπ σο αθνινχζσο: κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 23/2/2009 παξαρσξήζεθαλ δηθαηψκαηα, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 24/5/2010 παξαρσξήζεθαλ δηθαηψκαηα. Ρελ 22/11/2010 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην εμέδσζε Ξξφζθιεζε πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρψλ (stock options) ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Πηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε αληαπνθξίζεθαλ 5 δηθαηνχρνη θαη άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα ηελ εμαγνξά κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 επξψ, ζηελ ηηκή δηάζεζεο 3,89 επξψ αλά κεηνρή. Ππλεπψο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απφ επξψ αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ ε θάζε κία. Ρελ πεξίνδν 1/1 31/12/2012 παξαηηήζεθαλ δηθαηνχρνη απφ ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ηα νπνία είραλ παξαρσξεζεί απφ ηα ΓΠ ηεο 23/2/2009 θαη ηεο 24/5/2010. Ρελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 δελ ππήξρε κεηαβνιή φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 7. Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο α) Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δηεθπεξαηψλεηαη απφ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

11 ηελ ππεξεζία δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πξνζδηνξίδεη, εθηηκά θαη αληηζηαζκίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ Νκίινπ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη γξαπηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. πλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη: Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα (RON, USD, TRY, GBP, SEK) κε πξνκεζεπηέο πνπ ηηκνινγνχλ ηνλ Όκηιν ζε λνκίζκαηα δηαθνξεηηθά ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο. Ν Όκηινο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηελεξγεί πξναγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Πηζησηηθνί θίλδπλνη: Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη νθείινληαη ζηελ είζπξαμε ππνινίπσλ πειαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζπκθσλεκέλεο εκέξεο πίζησζεο αλά πειάηε. Θίλδπλνη επηηνθίσλ θαη ξεπζηόηεηαο: Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ιφγσ κηαο ελδερφκελεο κειινληηθήο κεηαβνιήο ησλ θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο ή/ θαη εθξνέο, πνπ ζπλδένληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή/ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ. Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ δηαηήξεζεο επαξθψλ ηξαπεδηθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ αιιά θαη δηαζεζίκσλ. β) εκαληηθέο Δπίδηθεο Τπνζέζεηο Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ππνζέζεηο πνπ ε έθβαζή ηνπο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ή ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ απφ 1/1-30/6/ Θνηλσληθή Τπεπζπλόηεηα Κε ζχλζεκα ην «Καδί γηα κία Θαιχηεξε Εσή», ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013, ν Όκηινο FOURLIS ζπλέρηζε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Θνηλσληθήο πεπζπλφηεηαο πνπ έρεη ζρεδηάζεη, κε αηζηνδνμία θαη πίζηε ζην ζηφρν γηα ηε δεκηνπξγία κίαο θαιχηεξεο δσήο θαη θνηλσλίαο θαζψο θαη ελφο θαζαξφηεξνπ πεξηβάιινληνο γηα φινπο, αιιά θαη κε αθνζίσζε ζηηο αξρέο ηνπ Νηθνπκεληθνχ Ππκθψλνπ ηνπ ΝΖΔ (UN GLOBAL COMPACT), ηνπ νπνίνπ επίζεκν κέινο είλαη απφ ηνλ Λνέκβξην ηνπ Ρνλ Ηαλνπάξην θαη ηνλ Ηνχλην 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαζηεξσκέλε Δζεινληηθή Αηκνδνζία πνπ πινπνηείηαη θάζε ρξφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ FOURLIS. Πηε δξάζε απηή Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

12 ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ πιήζνο εξγαδνκέλσλ, ελψ εζεινληηθή αηκνδνζία πξαγκαηνπνίεζαλ θαη νη εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ ζηε Βνπιγαξία. Πην πιαίζην ην πξνγξάκκαηνο «Δ ΕΖΛ Αγάπα ηνλ Δαπηφ ζνπ», φινη νη εξγαδφκελνη ηνπ Νκίινπ FOURLIS ζε Διιάδα θαη Θχπξν είραλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δσξεάλ εμέηαζε ιηπνκέηξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ ζε ζπλεξγαζία κε έκπεηξνπο δηαηηνιφγνπο-δηαηξνθνιφγνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο νη εξγαδφκελνη έιαβαλ επίζεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ζσζηή θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ελψ είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο δηαηηνιφγνπο-δηαηξνθνιφγνπο δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Δμέηαζε ιηπνκέηξεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο θαη ζηελ INTERSPORT Ρνπξθίαο, φπνπ νη εξγαδφκελνη έιαβαλ θαη αηνκηθά πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο. Νη εξγαδφκελνη ηνπ Νκίινπ ζηελ Θχπξν ζπκκεηείραλ θαη ην 2013 ζην θαζηεξσκέλν Αζιεηηθφ Ρνπξλνπά, ελψ ην πξνζερέο δηάζηεκα Αζιεηηθά Ρνπξλνπά ζα δηνξγαλσζνχλ θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Β. Διιάδα. Ξαξάιιεια, ηνλ Κάην, εξγαδφκελνη ηνπ Νκίινπ ζηελ Αηηηθή έιαβαλ κέξνο ζηε δηνξγάλσζε THE CORPORATE RELAY RUN ζηεξίδνληαο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ην Πσκαηείν ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ. Νη εξγαδφκελνη ηεο HOUSEMARKET (IKEA) εμαθνινχζεζαλ λα επσθεινχληαη ησλ πξνηάζεσλ ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο ηηο νπνίεο εηνηκάδεη έκπεηξε δηαηηνιφγνο δηαηξνθνιφγνο, βαζηδφκελε ζην εκεξήζην πξνζθεξφκελν κελνχ ζηα εζηηαηφξηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ HOUSEMARKET (ΗΘΔΑ). Ν Όκηινο FOURLIS ζπλέρηζε, θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013, ην ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ηνπ έξγν, πξνζθέξνληαο δσξεάλ εμνπιηζκφ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηδξπκάησλ θαη Νξγαληζκψλ ηφζν ζηελ Αηηηθή φζν θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηελ Θχπξν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ παηδηθνχ ηκήκαηνο ηεο Γεκφζηαο Θεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Θέξθπξαο, ηνλ εμνπιηζκφ ελφο δηακεξίζκαηνο ηνπ Νξγαληζκνχ ΘΔΝΦΗΙΝΠ ζηελ Αζήλα γηα ηε θηινμελία θνηηεηψλ πνιχηεθλσλ θαη άπνξσλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ επαξρία, ηε δηακφξθσζε θαη εμνπιηζκφ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, ηνπ Μελψλα Γπλαηθψλ Θπκάησλ Βίαο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ αλαθαίληζε θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ξαηδηθνχ Αλαξξσηεξίνπ ηνπ Δξπζξνχ Πηαπξνχ ζηελ Θχπξν θ.α. Ξαξάιιεια πνιινί θνξείο επσθειήζεθαλ εθπηψζεσλ γηα αγνξέο πξντφλησλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ FOURLIS, ελψ θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2013 ζπλερίζηεθε θαη ε ζπλεξγαζία ηεο HOUSEMARKET (ΗΘΔΑ) κε ηνλ Νξγαληζκφ ΚΞΝΟΝΚΔ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε HOUSEMARKET (IKEA) δηαζέηεη θαζεκεξηλά ηα γεχκαηα πνπ δελ θαηαλαιψλνληαη ζηα εζηηαηφξηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζε Ηδξχκαηα θαη Νξγαληζκνχο γηα ηε ζίηηζε ζπλαλζξψπσλ καο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε. Αλαγλσξίδνληαο ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ FOURLIS ζπλερίζηεθαλ ηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη energy saving. Ξαξάιιεια, ε HOUSEMARKET (ΗΘΔΑ) δηαηήξεζε ηα θέληξα αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ζε Αηγάιεσ, Ξεηξαηά θαη Ησάλληλα θαζψο θαη ηα «Ξξάζηλα Ππίηηα» πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζηα θαηαζηήκαηά ηεο ζε Αηηηθή (Αεξνδξφκην), Θεζζαινλίθε θαη Θχπξν, επηδηψθνληαο λα Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

13 επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα ζην ζπίηη καο. Ρνλ Ηνχλην 2013, εθδφζεθε ν Θνηλσληθφο Απνινγηζκφο 2012, ν ηέηαξηνο Απνινγηζκφο πνπ εθδίδεη ε Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο πεπζπλφηεηαο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 9. πλαιιαγέο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ Νη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε Πεκείσζε 16 ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/6/ Απαζρνινύκελν αλζξώπηλν δπλακηθό Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Νκίινπ ηελ 30/6/2013 είλαη άηνκα (3.477 ηελ 30/6/2012). Αληίζηνηρα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ 30/6/2013 είλαη 65 άηνκα (60 ηελ 30/6/2012). 11. πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο Νη ζπλαιιαγέο θαη ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε Πεκείσζε 16 ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/6/ Ίδηεο κεηνρέο Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζή ηνπ ηελ 24/8/2010, πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 11εο Ηνπλίνπ 2010, ζρεηηθά κε πξφγξακκα αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ. Πην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ, ε Δηαηξεία θαηά ην δηάζηεκα απφ 24/8/2010 κέρξη ηελ 11/6/2012 είρε αγνξάζεη ίδηεο κεηνρέο, γηα ηελ απφθηεζε ησλ νπνίσλ θαηαβιήζεθε ην πνζφ ησλ επξψ ,76 κε κέζε ηηκή θηήζεο αλά κεηνρή ην πνζφ ησλ επξψ 3,8443. Ρελ 11/6/2012 νινθιεξψζεθε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα ε εηαηξεία θαηά ην δηάζηεκα απφ 1/1/2012 έσο ηελ 11/6/2012 αγφξαζε ίδηεο κεηνρέο κε ζπλνιηθή αμία αγνξάο επξψ ,17. Ζ Ραθηηθή Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Δηαηξείαο FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ πνπ ζπλήιζε ηελ 15/6/2012, ελέθξηλε λέν πξφγξακκα αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ, κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ (5% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ) εληφο 24 κελψλ απφ ηεο εγθξίζεσο, ήηνη έσο ηελ 15/6/2014, κε θαηψηαην φξην απφθηεζεο ηα πελήληα ιεπηά ηνπ επξψ (0,50 επξψ) αλά κεηνρή θαη αλψηαην φξην απφθηεζεο ηα δεθαπέληε (15,00) επξψ αλά κεηνρή. Πην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ε Δηαηξεία ην δηάζηεκα απφ 15/6/2012 έσο ηελ 30/6/2013 δελ πξνέβε ζε Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

14 αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. Ρελ 30/6/2013 ε Δηαηξεία έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ίδηεο κεηνρέο (1,06% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο), ζπλνιηθήο αμίαο θηήζεο επξψ , εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/6/2013 Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηε Πεκείσζε 9 ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/6/2013 ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο ιήμεο δαλείνπ ζπγαηξηθήο. Ζ παξνχζα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζψο επίζεο θαη νη Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ α εμακήλνπ 2013, νη Πεκεηψζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ε Έθζεζε Δπηζθφπεζεο ησλ Αλεμάξηεησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ, δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Νκίινπ: Καξνχζη, 27/8/2013 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

15 Νη Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1 30/6/2013 ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 18 έσο 45, ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 27/8/2013 θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο: Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Βαζίιεηνο Πη. Φνπξιήο ΑΡ/ Π Απφζηνινο Γεκ. Ξεηαιάο ΑΡ/ ΑΘ Ζ Νηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ Ν Ξξντζηάκελνο Ινγηζηεξίνπ Καξία Ησαλ. Θενδνπιίδνπ ΑΡ/Ρ Πσηήξηνο Ησαλ. Κήηξνπ ΑΡ/ ΑI ΑΟ. ΑΓ. Ν.Δ.Δ Α ΡΑΜΖΠ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

16 EΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Δ.. 11 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Αθήνα Σει.: Φαμ: ey.com Έκθεζη Δπιζκόπηζης Δνδιάμεζης Υρημαηοοικονομικής Πληροθόρηζης Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ» Διζαγωγή Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο «FOURLIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ», ηεο 30 εο Ινπλίνπ 2013 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 3556/2007. Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζύλε είλαη ε έθθξαζε ελόο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. Δύρος Δπιζκόπηζης Γηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν Δπηζθόπεζεο 2410 «Δπηζθόπεζε Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. σμπέραζμα Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθόπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ

17 Αναθορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. Αζήλα, 27 Απγνύζηνπ 2013 Η ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ ΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΔΝΙΓΟΤ Α.Μ..Ο.Δ.Λ ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ Α.Δ. 11 Ο ΥΛΜ ΔΘΝΙΚΗ ΟΓΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΗ Α.Μ..Ο.Δ.Λ

18 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Θαηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2013 θαη 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 24 έσο 43, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

19 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ εμάκελε πεξίνδν 1/1 30/6/2013, 1/1 30/6/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/4 30/6/2013, 1/4 30/6/2012 (Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 24 έσο 43 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

20 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ εμάκελε πεξίνδν 1/1 30/6/2013, 1/1 30/6/2012 θαη γηα ηελ ηξίκελε πεξίνδν 1/4 30/6/2013, 1/4 30/6/2012 (Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 24 έσο 43 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

21 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δλνπνηεκέλε) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2012 (Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 24 έσο 43 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

22 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2012 (Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Oη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 24 έσο 43 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

23 Δλδηάκεζε Θαηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 θαη ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2012 (Ξνζά ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 24 έσο 43 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ Δλδηάκεζσλ Ππλνπηηθψλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

24 εκεηώζεηο επί ησλ Δλδηάκεζσλ πλνπηηθώλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο) ηεο 30 εο Ηνπλίνπ ύζηαζε θαη δξαζηεξηόηεηεο Οκίινπ 1.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Ζ FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ (ε «Δηαηξεία») κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν FOURLIS Α.Δ. ηδξχζεθε ην 1950 κε ηελ επσλπκία Α. ΦΝΟΙΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ ελψ, απφ ην 1966 ιεηηνπξγνχζε κε ηελ επσλπκία «ΑΓΔΙΦΝΗ ΦΝΟΙΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (Φ.Δ.Θ. Ρεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. 618/ ). Κεηνλνκάζηεθε ζε FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ κε ηελ απφ 10/3/2000 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ Θ2-3792/ απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο. Ζ ίδηα Γεληθή Ππλέιεπζε απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Ζ έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζηελ νδφ Πσξνχ 18 20, ζην Θηίξην Α. Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο κε αξηζκφ κεηξψνπ Α.Δ /06/Β/86/01 θαη αξηζκφ ΓΔΚΖ Ζ Δηαηξεία απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1988 είλαη εηζεγκέλε ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, είρε αξρηθά νξηζηεί ζηα 30 έηε. Κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 19/2/1988, ε δηάξθεηα παξαηάζεθε γηα αθφκε 30 έηε, ήηνη κέρξη ην έηνο Ζ ζεκεξηλή ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αθφινπζε: 1. Βαζίιεηνο Φνπξιήο ηνπ Πηπιηαλνχ, Ξξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο. 2. Γάθλε Φνπξιή ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κέινο. 3. Απφζηνινο Ξεηαιάο ηνπ Γεκεηξίνπ, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 4. Ησάλλεο Ιηνχπεο ηνπ Ξαλαγηψηε, Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 5. Ιήδα Φνπξιή ηνπ Πηπιηαλνχ, Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο. 6. Ησάλλεο Κπξέκπνο ηνπ Δπαγγέινπ, Πχκβνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 7. Δπηχρηνο Βαζηιάθεο ηνπ Θενδψξνπ, Πχκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 8. Ησάλλεο Ξαπατσάλλνπ ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Πχκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. 9. Ησάλλεο Θσζηφπνπινο ηνπ Αζαλαζίνπ, Πχκβνπινο, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο. Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Νκίινπ ηελ 30/6/2013 αλέξρεηαη ζε άηνκα θαη ηελ 30/6/2012 αλεξρφηαλ ζε άηνκα. Αληίζηνηρα, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ 30/6/2013 Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

25 αλέξρεηαη ζε 65 άηνκα ελψ, ηελ 30/6/2012 αλεξρφηαλ ζε 60 άηνκα. 1.2 Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο Ζ Δηαηξεία έρεη σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε εκεδαπέο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο νηαζδήπνηε κνξθήο θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ θαη ηνλ εηαηξηθφ ηχπν ηνπο. Πην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο FOURLIS ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΩΛ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο ζηνπο ηνκείο γεληθήο δηνίθεζεο, πιεξνθνξηθήο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ. Νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: Δπσλπκία Έδξα % ζπκκεηνρήο Κέζνδνο ελνπνίεζεο HOUSEMARKET A.E. Διιάδα 100,00 Ξιήξεο FOURLIS TRADE A.E.B.E. Διιάδα 100,00 Ξιήξεο INTERSPORT ATHLETICS A.E.Δ. Διιάδα 100,00 Ξιήξεο SERVICE ONE Α.Δ. * Διιάδα 99,94 Ξιήξεο TRADE LOGISTICS A.Δ.Β.E. * Διιάδα 100,00 Ξιήξεο ΟΔΛΡΖΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΑΘΗΛΖΡΩΛ Α.Δ. * Διιάδα 100,00 Ξιήξεο GENCO TRADE SRL Ονπκαλία 41,15 Ξιήξεο GENCO TRADE SRL * Ονπκαλία 58,85 Ξιήξεο GENCO BULGARIA EOOD * Βνπιγαξία 100,00 Ξιήξεο HOUSE MARKET BULGARIA AD * Βνπιγαξία 100,00 Ξιήξεο HM HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD * Θχπξνο 100,00 Ξιήξεο INTERSPORT ATΖLETICS (CYPRUS) LTD* Θχπξνο 100,00 Ξιήξεο WYLDES LIMITED LTD* Θχπξνο 100,00 Ξιήξεο INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş.* Ρνπξθία 100,00 Ξιήξεο * Δηαηξείεο κε έκκεζε ζπκκεηνρή Δπίζεο, ζηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη ζπγγελείο εηαηξείεο: Δπσλπκία Έδξα % ζπκκεηνρήο Κέζνδνο ελνπνίεζεο VYNER LTD* Θχπξνο 50,00 Θαζαξή Θέζε SPEEDEX Α.Δ. ΡΑΣΚΔΡΑΦΝΟΩΛ Διιάδα 49,55 Θαζαξή Θέζε * Δηαηξείεο κε έκκεζε ζπκκεηνρή Ρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ δε κεηαβιήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2012. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

26 Ρελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο WYLDES LTD κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επξψ 753,00, πιένλ πνζνχ επξψ ,00 ππέξ ην άξηην, κε έθδνζε 753 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ ελφο (1,00) ε θάζε κία κεηνρή θαη ηηκήο δηάζεζεο επξψ ,00 ε θάζε κία κεηνρή, ζε εθηέιεζε ησλ ππ αξηζ. 293/ , 294/ , 295/ , 298/ , 299/ θαη 301/ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο κεηφρνπ HOUSEMARKET Α.Δ., δπλάκεη ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ ελ ιφγσ αχμεζε. Δπηπξφζζεηα, ηελ πεξίνδν 1/1 30/6/2013 ζχκθσλα κε ην 20/ πξαθηηθφ ΓΠ ηεο ΟΔΛΡΖΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΑΘΗΛΖΡΩΛ A.E., απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο απηήο θαηά ην πνζφ ησλ επξψ , Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη ζπλεκκέλεο Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (εθ εμήο «Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν (ΓΙΞ) 34 πεξί Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο δελ πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ ηεο 31/12/2012 πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Νη αλσηέξσ Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηελ απνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (επελδπηηθά αθίλεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ θαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ έγηλε ζε ηξέρνπζεο αμίεο θαη βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νκίινπ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηηο ελδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1/1-30/6/2013, ηελ 27/8/2013. Νη Δλδηάκεζεο Ππλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζε πνζά νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 3.1. Αιιαγέο ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη γλσζηνπνηήζεηο Νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ, είλαη νη ίδηεο φπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ δεκνζηεπζέλησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 31/12/2012 εθηφο απφ ηα παξαθάησ ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ηα νπνία ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία έρνπλ πηνζεηήζεη θαηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013: ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ (ηξνπνπνίεζε) Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ινηπνύ πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αιιάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα. Ρα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα αλαηαμηλνκεζνχλ (ή λα "αλαθπθισζνχλ ) ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην κέιινλ (γηα παξάδεηγκα, θαζαξφ θέξδνο απφ αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή αιινδαπψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζαξή κεηαβνιή αληηζηαζκίζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θαζαξή δεκία/θέξδνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

27 ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε) ζα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά απφ άιια ζηνηρεία ηα νπνία δε ζα αλαηαμηλνκεζνχλ πνηέ (γηα παξάδεηγκα, αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη αλαπξνζαξκνγή νηθνπέδσλ θαη θηεξίσλ). Ζ ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη κφλν ηελ παξνπζίαζε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ή ζηε δξαζηεξηφηεηα. ΓΙΠ 19 Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (αλαζεώξεζε). Ρν αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 19 εηζάγεη κηα ζεηξά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Δηζνδήκαηα θαη εμαηξνχληαη κφληκα απφ ηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο. Δπίζεο, νη αλακελφκελεο απνδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο, ελψ ππάξρεη απαίηεζε αλαγλψξηζεο ηνπ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο (ή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο. Ρα κε θαηνρπξσκέλα θφζηε πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζηα Απνηειέζκαηα Σξήζεο ζηε λσξίηεξε εκεξνκελία κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ζρεηηθήο αλαδηάξζξσζεο ή ηεξκαηηζκνχ. Άιιεο ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθέο γλσζηνπνηήζεηο επαηζζεζίαο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ δελ είρε επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαζψο ε ινγηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη δελ έρεη ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 19.Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκίεο) αλαγλσξίδνληαη ήδε ζηα Ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο (ηξνπνπνίεζε) πκςεθηζκόο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο απαηηνχλ απφ κηα εηαηξεία λα γλσζηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ζπκςεθηζκνχ θαη ζρεηηθνχο δηαθαλνληζκνχο (πρ. δηαθαλνληζκνχο εμαζθαιίζεσλ). Νη γλσζηνπνηήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιεξνθφξεζε ε νπνία είλαη ρξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθαλνληζκψλ ζπκςεθηζκνχ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο εηαηξείαο. Νη λέεο γλσζηνπνηήζεηο απαηηνχληαη γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη έρνπλ ππνζηεί ζπκςεθηζκφ ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32 Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε. Νη γλσζηνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη επίζεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ππφθεηληαη ζε εθηειεζηένπο «θχξηνπο δηαθαλνληζκνχο ζπκςεθηζκνχ» (master netting arrangement) ή παξφκνηνπο δηαθαλνληζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρνπλ ζπκςεθηζηεί ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 32. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ είρε επίδξαζε ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία. ΓΠΥΑ 13 Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 εγθαζηζηά έλα εληαίν ζχλνιν πεγψλ θαζνδήγεζεο ησλ ΓΞΣΑ γηα φιεο ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ αιιάδεη ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πφηε ε εηαηξεία απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε ζην ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ζηα ΓΞΣΑ φηαλ ε εχινγε αμία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 13 δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία. Ρν ΓΞΣΑ 13 απαηηεί επίζεο ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο εχινγεο αμίαο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

28 γλσζηνπνίεζεο άιισλ πξνηχπσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ΓΞΣΑ 7 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο. Ζ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία δελ είρε επίδξαζε ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Γηεξκελεία 20 Γαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγηθή θάζε ηνπ νξπρείνπ Ζ δηεξκελεία απηή εθαξκφδεηαη γηα ηηο δαπάλεο απνθάιπςεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο επηθάλεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ νξπρείνπ ('δαπάλεο απνθάιπςεο θαηά ηελ παξαγσγή'). Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο σθέιεηαο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απνθάιπςεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ είρε επίδξαζε ζηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία. Σν ΓΙΠ εμέδσζε έλα θύθιν εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ ησλ ΓΠΥΑ , ην νπνίν πεξηέρεη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ βάζεσλ ζπκπεξάζκαηνο. Ρν πξφγξακκα ησλ εηήζησλ αλαβαζκίζεσλ παξέρεη έλα κεραληζκφ εθαξκνγήο απαξαίηεησλ αιιά φρη επεηγνπζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΞΣΑ. ΓΙΠ 1 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ εζεινληηθψλ πξφζζεησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη ειάρηζην. Γεληθά, ε απαηηνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη θαη ειάρηζην είλαη ε πξνεγνχκελε πεξίνδνο. ΓΙΠ 16 Δλζώκαηα πάγηα: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά θαη ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη εμνπιηζκνχ δελ είλαη απφζεκα. ΓΙΠ 32 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε: Ζ αλαβάζκηζε απηή δηεπθξηλίδεη φηη νη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαλνκέο θαηφρσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο. ΓΙΠ 34 Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά: Ζ αλαβάζκηζε απηή ζπκκνξθψλεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλά ηνκέα πιεξνθφξεζεο κε ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα πιεξνθφξεζεο ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηεπθξίλεζε απηή εμαζθαιίδεη επίζεο ηε ζπκκφξθσζε ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο εηήζηεο Πξόηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνύζα ινγηζηηθή πεξίνδν ηα νπνία ν όκηινο θαη ε εηαηξεία δελ έρνπλ πηνζεηήζεη λσξίηεξα Δπηπιένλ ησλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ηα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο/αλαζεσξήζεηο ζηα πξφηππα ή δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη δελ εθαξκφζηεθαλ λσξίηεξα απφ ηνλ 'Νκηιν θαη/ ηελ Δηαηξεία: Γηεξκελεία 21: Δηζθνξέο. Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

29 1 Ηαλνπαξίνπ Ζ Δπηηξνπή δηεξκελεηψλ θιήζεθε λα εμεηάζεη πψο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ηηο ππνρξεψζεηο γηα πιεξσκή εηζθνξψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, εθηφο απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία απηή είλαη κία δηεξκελεία ηνπ ΓΙΞ 37 Ξξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία. Ρν ΓΙΞ 37 θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε κίαο ππνρξέσζεο, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε απαίηεζε λα ππάξρεη παξνχζα ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα ελφο παξειζφληνο γεγνλφηνο (γλσζηφ θαη σο δεζκεπηηθφ γεγνλφο). Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη φηη ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο. ΓΙΠ 36 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκνπ πνζνύ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ΓΞΣΑ 13, ην ΠΓΙΞ απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 36 απαηηψληαο ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ απηφ βαζίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Ππγθεθξηκέλα, αληί ηεο απαίηεζεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ππεξαμίαο) ή κίαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ επί ηεο νπνίαο αλαγλσξίζηεθε ή αλαζηξάθεθε ζεκαληηθή δεκία απνκείσζεο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 36 απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ γηα θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή κε ζεκαληηθή ινγηζηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο ή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ηεο εηαηξείαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο. ΓΙΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε - Αλαλέσζε ησλ Παξαγώγσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο Ινγηζηηθήο Αληηζηάζκηζεο (ηξνπνπνίεζε). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Πχκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε απηή δελ απαηηείηαη δηαθνπή ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο εάλ έλα παξάγσγν αληηζηάζκηζεο αλαλεσζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλα θξηηήξηα. Ρν ΠΓΙΞ πξνέβε ζε πεξηνξηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 39, ψζηε λα επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αιιάδεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ελφο αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ κέζνπ απηνχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ νδεγία απηή. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνηχπνπ ζηηο Νηθνλνκηθέο ηνπο Θαηαζηάζεηο. 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Νη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ηνπ Νκίινπ είλαη απηέο πνπ αλαιχνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2012. Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ απφ 1/1/2013 έσο 30/6/

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: Ι. ΘΖΦΗΗΑ 340 154 51 Λ. ΦΤΥΗΘΟ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ 361801000 Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει. 210 3498300 http://www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Iνπλίνπ 2008 (Πύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007) FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Θαπνδηζηξίνπ 90-14235 Λ.Ησλία Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα