ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (SLOTS) ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ Άρθρο 1 Αρχή Συντονισμού Πτήσεων Συνιστάται αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με την επω νυμία «ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ» (Α.Σ.Π.) και έδρα την Αθήνα. Η Αρχή έχει διοικητική και δημοσιονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επι κοινωνιών, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πρά ξεών της και πειθαρχικό έλεγχο των μελών της. Άρθρο 2 Συγκρότηση Μέλη Θητεία 1. Η Αρχή διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη. Ο Πρόεδρος πρέπει να διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση, την πα νεπιστημιακή του μόρφωση και την επαγγελματική του ικανότητα και να διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέ ματα αερομεταφορών. Τα μέλη της Αρχής πρέπει να διακρίνονται για την επαγγελματική τους ικανότητα και εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη διορίζο νται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών, η οποία αποτελεί και την πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου της Αρχής. 2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Μεταφο ρών και Επικοινωνιών. Τα μέλη επιλέγονται ως εξής: Ένα μέλος προτείνεται από την Εταιρεία «Διεθνής Αε ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.», δύο μέλη που υπηρετούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προτείνονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ένα μέλος από τον πρώτο σε μέγεθος ελληνικό αερομεταφορέα, ένα μέλος από τον δεύτερο σε μέγεθος ελληνικό αερομεταφορέα ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2007 και ένα μέλος από την Ένωση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών, το οποίο όμως δεν πρέπει να συνδέεται με υπαλληλική σχέση με τους προαναφερόμενους δύο αε ρομεταφορείς. 3. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να ανακαλεί την πράξη διορισμού του Προέδρου και οποιουδήποτε μέλους για λόγους που αφορούν σε πλημ μελή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και συμπε ριφορά απάδουσα προς τα καθήκοντά τους. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής υποχρεούνται να υπο βάλουν δή λωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατά ξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α ). Εάν κατά τη διάρ κεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση του Προέδρου ή μέλους, διορίζεται νέος Πρόε δρος ή νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας αυτού που απο χώρησε. 4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής απολαμβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, ο δε Πρόε δρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο τρό πος άσκησης των καθηκόντων του Προέδρου και των με λών της Αρχής καθορίζεται από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης του άρθρου 7 του παρόντος. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί ζονται οι αποδοχές του Προέδρου. Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής καθορίζεται η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των λοιπών μελών της για χρονικό διάστημα ίσο με τη θητεία τους και σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά συνεδρίαση τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής. 6. Η Αρχή εκπροσωπείται ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής Αρχής από τον Πρόεδρό της, ο οποίος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλη αυτής ή τον Διευθυντή να ενεργούν για λογαριασμό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. Η Αρχή συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε έναν μήνα από τη δη μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από φασης διορισμού των μελών της. Τα μέλη της Αρχής, σε περίπτωση που διώκονται ποινικώς ή ενάγονται από τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση

2 1130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα εγκρίνεται από τον Πρόεδρό του. Άρθρο 3 Κωλύματα Ασυμβίβαστα 1. Δεν δύναται να διοριστεί Πρόεδρος ή μέλος της Αρ χής όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α ), όπως ισχύει. Δεν δύναται να διοριστεί Πρό εδρος της Αρχής εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελε τητής, ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστη ριοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών. 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 3. Η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ή μέ λους αναστέλλεται, αν παραπεμφθεί αμετακλήτως για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού ή συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Σε περίπτωση ανα στολής άσκησης καθηκόντων, διορίζεται αναπληρω ματικό μέλος, με τη διαδικασία του άρθρου 2. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή. 4. Στη διαπίστωση των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων προβαίνει, κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου, η Αρχή χωρίς τη συμμετοχή εκείνου, στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το κώλυμα ή ασυμβί βαστο. Τη διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τη σχετική απόφαση της Αρχής μπορεί να προσβάλει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Υπουργός Μεταφο ρών και Επικοινωνιών. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες 1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες: α) Ασκεί καθήκοντα προγραμματιστή και συντονιστή όλων των αερολιμένων της χώρας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 95/1993 του Συμβουλίου (L 14/1993). β) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων αρμοδιότητάς της. γ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν την αποστολή της. δ) Συνεργάζεται για θέματα αρμοδιότητάς της με τις αντίστοιχες αρχές, πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ε) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των πραγματο ποιούμενων πτήσεων των αερομεταφορέων με τους χρόνους χρήσης που τους διατίθενται και κοινοποιεί εγγράφως τις διαπιστώσεις της στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. στ) Δύναται να παρέχει και να λαμβάνει προς και από τρίτους σχετικά δεδομένα ή πληροφορίες και στατιστι κά στοιχεία, αναφορικά με τη χωρητικότητα των αερο δρομίων, καθώς και να εκπροσωπείται και να συμμετέχει σε σχετικές διαβουλεύσεις ή συνέδρια. ζ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί υπό τον όρο της εχεμύθειας και της προστασίας του επιχειρηματικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικά, οικονομι κά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα των αερομεταφορών. 2. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν προ τάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες γνωμοδο τικές αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς δράσης της και να ορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών. Για τα ανωτέρω θέματα μπορεί να περιλαμβάνεται στο διάταγμα εξου σιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής. 3. Κάθε φορέας, του οποίου οι δραστηριότητες υπά γονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούται να παρέχει αμέσως τα τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία ή πληροφορίες που ζητούνται από την Αρχή. 4. Οι αρμοδιότητες της Α.Σ.Π. εξειδικεύονται στον Κα νονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 7 του παρόντος. Άρθρο 5 Πόροι Οικονομική διαχείριση της Α.Σ.Π. 1. Πόροι της Αρχής είναι οι εξής: α) Τα εφάπαξ ή ετησίως καταβαλλόμενα ανταποδο τικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. β) Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καταβάλ λεται για το έτος 2007 από τον τακτικό προϋπολο γισμό εφάπαξ ποσό τριακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, το οποίο κατατίθεται ως έσοδο της Αρχής στο λογαριασμό της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2. α) Τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και κάθε φύσεως πόροι της Αρχής εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Αν από την οικονομική διαχείριση της Αρχής στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα έξο δα), ποσοστό έως ογδόντα τοις εκατό (80%) του απο τελέσματος αυτού, καθοριζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολο γισμό ως έσοδο. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, καθορίζονται τα κριτήρια και το ύψος των βάσει αυτών επιβαλλόμενων τελών της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρ θρου, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Για την εν γένει οικονομική διαχείριση της Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως εκάστοτε ισχύουν, και για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικονομι κού αποτελέσματος εφαρμόζεται το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ. (π.δ. 205/1998, ΦΕΚ 163/Α ). Ο προϋ πολογισμός και απολογισμός της Αρχής εγκρίνονται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από ορκωτό ελεγκτή. Η Αρχή υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Η Αρχή δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις, στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών. 5. Με απόφαση της Αρχής καθορίζονται οι αμοιβές προς τρίτους για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμ μάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών κα θορίζεται το ανώτατο ύψος αυτών. Άρθρο 6 Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με σκοπό την επιστημονική, τεχνική και διοικητική επι κουρία της Αρχής. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο τμήματα: α. Τμήμα Συντονισμού και Πληροφορικής, β. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 2. Συνιστάται θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δι οικητικών Υπηρεσιών, η οποία πληρούται από πρόσω πο που διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ειδική εμπειρία στον τομέα των αερομεταφορών. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής και μπορεί να ανα νεώνεται. Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Συμβούλιο της Αρχής και ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: α. κατανέμει τις αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων της Διεύθυνσης, β. εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, γ. υποβάλλει εισηγήσεις προς το Συμβούλιο της Αρχής επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, και δ. υλοποιεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρ χής. 3. Μέχρι ενάρξεως της ισχύος του Κανονισμού Εσωτε ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής, η πλήρω ση των θέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών γίνεται είτε με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α ) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών είτε με πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από τον ιδι ωτικό τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής, ο αναγκαίος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, τα προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία πρόσληψής τους. Η μισθοδοσία του απο σπώμενου προσωπικού βαρύνει την Αρχή. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και κα τόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής καθορίζο νται ο μισθός και τα επιδόματα του προσωπικού της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις τυχόν πρόσθετες αποζημιώσεις του αποσπώμενου στην Αρχή προσωπικού. 5. Το προσωπικό της Διεύθυνσης οφείλει να τηρεί εχε μύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ ευκαιρία αυτών. Άρθρο 7 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 1. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Αρχής. Με τον Κανονισμό καθορίζονται: α) η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της Αρχής, β) οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, οι όροι εργα σίας, τα προσόντα, η υπηρεσιακή κατάσταση, τα πει θαρχικά αδικήματα και η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού, γ) η εσωτερική λειτουργία και τα ειδικότερα θέματα διαχείρισης των πόρων της Αρχής και δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Αρ χής και το προσωπικό της. 2. Μέχρι ενάρξεως της ισχύος του Κανονισμού Εσω τερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, ο Πρόεδρος της Αρχής διαχειρίζεται το λογαριασμό της Αρχής, συνάπτει συμβάσεις και αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 8 Επιθεωρητές ασφάλειας πτήσεων Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Επιθεωρητές που προσλαμβάνονται με τη δια δικασία αυτή δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από είκοσι πέντε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ) Άρθρο 9 Εφαρμογή Οχήματα οδικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμά των, τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα, υπο χρεούνται να είναι εφοδιασμένα με συσκευή ελέγχου (ταχογράφο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου. Άρθρο 10 Ορισμοί 1. Συσκευή ελέγχου: η συσκευή που τοποθετείται στα οχήματα για να δεικνύει και να καταγράφει αυτόμα τα ή ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών και τις περιόδους εργασίας των οδηγών τους. Η συσκευή ελέγχου στοχεύει στην κατα γραφή, αποθήκευση, απεικόνιση, εκτύπωση και έξοδο δεδομένων που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα του οδηγού και την κυκλοφορία του οχήματος. Ως «συσκευή

4 1132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ελέγχου» νοείται η «συσκευή ελέγχου και τα συστατικά της». 2. Κάρτα Ταχογράφου: η κάρτα που προορίζεται για χρήση μαζί με τον ψηφιακό ταχογράφο. Η κάρτα τα χογράφου επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας από τη συσκευή ελέγχου, την τηλεφόρτωση και την αποθήκευση δεδομένων. Η κάρτα ταχογράφου μπορεί να είναι κάρτα οδηγού ή κάρτα ελέγχου ή κάρτα συνεργείου ή κάρτα επιχείρησης. 3. Μεταφορική επιχείρηση: κάθε φυσικό ή νομικό πρό σωπο ή ένωση τέτοιων προσώπων ή ομάδα ατόμων χωρίς νομική προσωπικότητα, κερδοσκοπική ή μη, ή κάθε επίσημος φορέας, ο οποίος είτε έχει δική του νομική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από μία αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα, εφόσον εκτελεί οδικές μεταφορές τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο ή για ίδιο λογαριασμό. 4. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταχογράφου: το συ νεργείο που εγκρίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων, για να τοποθετεί, επιδιορθώνει, βαθμονομεί, αντικαθιστά και βεβαιώνει την καλή λειτουργία του τα χογράφου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου όπως ισχύει. Άρθρο 11 Αρμόδιες Αρχές Α. Αρχή εφαρμογής ψηφιακού ταχογράφου: Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του ψηφιακού ταχογράφου (Member State Authority) ορίζεται το Υπουργείο Μετα φορών και Επικοινωνιών που ανακοινώνει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό ταχογράφο (National CA Policy). Β. Αρχή έκδοσης καρτών: Αρχή για την Έκδοση Καρ τών (Card Issuing Authority) ορίζεται η Διεύθυνση Οργά νωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γ. Αρχές ελέγχου αυτοκινήτων οχημάτων: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας και Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα όργανα για τον έλεγχο τηρήσεως των διατάξεων του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου. Άρθρο 12 Κυρώσεις 1. Στους οδηγούς, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και τη σχετική με αυτόν εθνική νομοθεσία επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α. στον οδηγό, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπο τροπής αφαιρείται η άδεια οδήγησης για χρονικό διά στημα από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες. β. στη μεταφορική επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. γ. στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διοικητικό πρόστι μο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιά δες (4.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες. 2. Για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω δι οικητικών προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α ). Άρθρο 13 Δαπάνες και έσοδα Οι δαπάνες για την παραγωγή, εκτύπωση και δια κίνηση των καρτών ταχογράφου βαρύνουν τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α ), στον οποίο και κατατίθενται τα έσοδα από το αντίτιμο που κατα βάλλεται για την απόκτησή τους (έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση). Άρθρο 14 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Mε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών καθορίζονται: α. για τις συσκευές ελέγχου και τα συστατικά τους μέρη: οι απαιτήσεις των εγκρίσεων τύπου, η ασφάλεια της συσκευής ελέγχου και των συστατικών της μερών, η έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση των καρτών, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. β. Για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία: οι προϋποθέσεις για την παροχή έγκρισης του «τεχνίτη ψηφιακού ταχο γράφου» και οι διαδικασίες έκδοσής της, τα προσόντα των τεχνιτών, θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τις εξετάσεις για τη χορήγηση αυτής της έγκρισης, ο υπεύθυνος του συνεργείου, η διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, ο έλεγχος, οι διαδικασίες άσκησης ελέγχου, οι υποχρεώσεις των συνεργείων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου, οι κυρώσεις για τους παραβάτες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. γ. Για τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις: η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εκπαίδευ ση των οδηγών και του προσωπικού των μεταφορικών επιχειρήσεων, ο απαραίτητος εξοπλισμός των μεταφο ρικών επιχειρήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ ρεια για την εφαρμογή του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των συνεργείων, τα οποία εκτελούν τις εργασίες που προβλέπονται από τον Κα νονισμό 3821/1985 του Συμβουλίου, όπως η χωροθέτηση, ο απαιτούμενος χώρος, η εσωτερική διάταξη, οι χώροι υγιεινής, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων σε αυτά μηχανημάτων και οργάνων, καθώς και η σύνθεση του προσωπικού τους. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης καθο ρίζονται: τα όργανα ελέγχου, οι ειδικότερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό των οργάνων ελέγχου, οι διαδικασίες εκ παίδευσης των οργάνων ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί ζονται τα παραπτώματα, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1133 η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των κυρώσεων στους παραβάτες, τα σημεία ελέγχου, τα παραστατικά ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην παράβαση των διατάξεων των περιπτώσε ων α και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζε ται το αντίτιμο που καταβάλλεται από τους χρήστες για την απόκτηση (έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση) των καρτών ταχογράφου, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους αναλογικούς ταχογράφους αντίστοιχα και στις λοιπές συσκευές ελέγχου του κανονισμού 3821/ 1985 του Συμβουλίου όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις 1. Το άρθρο 13 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ), αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη και κάτοχοι άδειας οδήγησης υποχρεούνται, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησή τους, να προσέλθουν στην Υπη ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) αναφορικά με την πλήρωση των ελάχι στων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεού νται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των αιτούντων, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι αιτούντες αναπηρική σύνταξη που δεν κατέχουν άδεια οδήγησης υποχρεούνται να καταθέσουν, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α ), όπως ισχύει, περί μη κατοχής άδειας οδήγησης, στον ασφαλιστικό φορέα. Οι ασφα λιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νο μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των αιτούντων, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης, υποχρεούνται εντός δύο (2) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να προ σέλθουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Δευ τεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ) αναφορικά με την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά όλους τους ασφαλισμένους τους, καθώς και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων του τόπου κατοικίας των δικαιούχων, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Όλοι οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης, καθώς και εκείνοι των οποίων η σχετική αίτηση εκκρεμεί και δεν κατέχουν άδεια οδήγησης, υποχρεούνται να κα ταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στον ασφαλιστικό τους φορέα, εντός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από τον φορέα. Οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σχετικά τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων του τόπου κατοικίας των δικαιούχων με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι παραπάνω διατάξεις δεν επηρεάζουν το συνταξιο δοτικό δικαίωμα των ενδιαφερομένων. Οι ΔΙΕ συνέρ χονται και αποφασίζουν άμεσα και κατά προτεραιότη τα για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι δε κατεχόμενες άδειες οδήγησης συνεχίζουν να ισχύουν, περιορίζονται, αφαιρούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ελαχίστων προϋποθέσεων σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας οδηγών. Οι συνεδριάσεις των ΔΙΕ για την εξέταση των παραπάνω οδηγών δεν υπολογίζονται στον ανώτατο προβλεπόμενο αριθμό συ νεδριάσεων ανά μήνα. Οι συνεδριάσεις για την ιατρική εξέταση αιτούντων ή δικαιούχων αναπηρικής σύνταξης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώ σεων ή ψευδούς δήλωσης από τους ενδιαφερομένους, οι άδειες οδήγησης αφαιρούνται για τρεις (3) μήνες και για την επαναχορήγησή τους μετά την παρέλευση του τριμήνου, απαιτείται η ιατρική εξέτασή τους από ΔΙΕ. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά νευρολογικά) προβλήματα, η παραπάνω ιατρική εξέταση δύναται να γίνεται, αντί της ΔΙΕ, από εξειδικευμένο Κρατικό Ίδρυμα, όπως είναι το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλο ισότιμο προς τη ΔΙΕ όργανο.» 2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Ως παραβάτης των διατάξεων που ρυθμίζουν τη στάθμευση θεωρείται ο οδηγός του οχήματος που κα ταλαμβάνεται επ αυτοφώρω και, σε περίπτωση απου σίας του οδηγού, ο κάτοχος αυτού. Εάν το όχημα ανή κει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.» 3. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου του ορισμού «Κα νο νική διαμονή» της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ 15/Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ), προστίθεται το εδάφιο: «Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για αλλοδαπούς πολίτες κρατών εκτός αυτών της Ε.Ε., της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, οι οποίοι διαμένουν αποδεδειγμένα μόνιμα στη χώρα τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν αποκτήσουν τη σπουδαστική τους ιδιότητα.» 4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 19/1995, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περιπτώσεις που από την ιατρική γνωμάτευση προκύπτει ότι ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν δι αθέτει προσωρινά τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋ ποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας (ιάσιμες παθήσεις), τότε η άδεια οδήγησης αφαιρείται

6 1134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) επ αόριστον και επαναχορηγείται μόνο εφόσον, μετά από νέα πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση, ο ενδιαφερόμενος κριθεί ικανός, χωρίς να απαιτείται η υποβολή του σε νέα θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση.» 5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 19/1995 αντι καθίσταται ως εξής: «4. Όταν μετά από ιατρική γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξέτασης προκύπτει ότι ο οδηγός δεν διαθέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής ή διανοητικής ικανότητας, ανακαλείται το δικαίωμα οδήγησης και αφαιρείται η σχετική άδεια, η οποία και ακυρώνεται.» 6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών επιτρέπεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια κατασκευής του Μετρό και της υποθα λάσσιας αρτηρίας, η κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων σε λεωφορειολωρίδες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέ ρειες εφαρμογής του παρόντος προσωρινού μέτρου. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης δύναται να ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των αδειών οδήγησης, που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοι νωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας των αδειών οδήγησης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων των αδειών οδήγησης, τη διαδικασία εκτύπωσής τους, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εκτύπωσή τους ζήτημα. 8. Οι πρακτικές εξετάσεις οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που λαμβάνουν χώρα εντός του Νομού Αττικής, διενεργούνται από τους υπαλλήλους εξεταστές των οικείων Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων και από τους υπαλλήλους εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται, κατόπιν αιτήματος του οικείου Νομάρχη και εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη, να διαθέτει με απόφασή του υπαλλήλους εξεταστές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επι κοινωνιών των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας για τη διεξαγωγή της πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτο σικλετών. 9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών καθορίζονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή, κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αδιάβλητο, των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσι κλετών. Τέτοια είναι και τα εξής μέτρα: το ηλεκτρονικό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικής εξέτα σης, το μηχανογραφικό σύστημα θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (πίστες). 10. Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτές οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικές ώρες ημε ρησίως. Η παράβαση της παρούσας διάταξης επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Άρθρο 16 Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων και ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. Ι. 1. Τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ) ως ακολούθως: α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών. Η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ εντός τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για χορήγηση άδειας ίδρυσης Κ.Τ.Ε.Ο., ενώ σε διά στημα τριών (3) μηνών μετά τη λήξη του προηγούμενου διαστήματος θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα προ βλεπόμενα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης.» β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν και για την ίδρυση και λειτουργία δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο.». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν. 2963/2001 τροποποιείται ως εξής: «1. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργούν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.» 3. α. Η περίπτωση α του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α ), με την οποία να βεβαιώνεται, σε περίπτωση ίδρυσης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. αυτοκινήτων ή μικτού τοιούτου (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και μοτοπο δηλάτων), η κατοχή ή κυριότητα: οικοπέδου ή όμορων οικοπέδων, συνολικής επιφά νειας τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) τ.μ. σε περιοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νο μών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ ) ή γηπέ δου επιφάνειας τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές (όπως αυτές πε ριγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος) για όλη την Επικράτεια. Ειδικά για την ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που έχουν ως αποκλειστικό έργο τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσι κλετών και μοτοποδηλάτων (ήτοι των αμιγών Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΟΤΟ) απαιτείται η κυριότητα ή κατοχή: οικοπέδου επιφάνειας τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τ.μ. σε πε ριοχές, εκτός αυτών της αμιγούς κατοικίας, των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ ) ή γηπέ δου επιφάνειας τουλάχιστον επτακοσίων πενήντα (750) τ.μ. σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του παρόντος για όλη την Επικράτεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται οι εκάστοτε ισχύοντες όροι αρτιότητας.» β. Η περίπτωση β του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, με κατάλ ληλη κλίμακα, στο οποίο αποτυπώνεται το οικόπεδο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1135 και η συνολική έκτασή του που απαιτείται για την εν γένει διαμόρφωση του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και περιμετρική ζώνη 150 μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου κατά περίπτωση και όλα τα λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 34. Το τοπο γραφικό διάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό. Το ανωτέρω διάγραμμα θεωρείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, μόνο όσον αφορά το επιτρεπτό ή μη της χρήσεως του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στην περιοχή.» γ. Η περίπτωση ε του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α ), όπως αυτό ισχύει.» δ. Η περίπτωση ζ του άρθρου 36 του ν. 2963/2001 καταργείται και η περίπτωση η αριθμείται ως ζ. 4. Στο άρθρο 37 του ν. 2963/2001: α. Η περίπτωση η της παραγράφου 1 καταργείται και οι περιπτώσεις στ και ζ αντικαθίστανται ως εξής: «στ. Στελέχωση με το αναγκαίο ελεγκτικό και άλλο προσωπικό, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το αναγκαίο για τη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. προσωπικό και τα προσόντα του. ζ. Διαπίστευση του Κ.Τ.Ε.Ο., ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α ) ή άλλο φο ρέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυποποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC » β. Η παράγραφος 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρ θρο 4 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 110/Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διαπιστεύονται ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή άλλο φορέα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Φορέα Ελέγχου Τύπου Α, σύμφωνα με το αντίστοιχο Τυπο ποιητικό Παράρτημα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.» 5. Το άρθρο 39 του ν. 2963/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α ), αντικα θίσταται ως εξής: «Άρθρο 39 Αντίτιμο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου 1. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τους, που κάθε φορά ισχύει. Πο σοστό δέκα τοις εκατό (10%) από το καταβαλλόμενο, από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, καθαρό ποσό (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση σε αυτά του δικαιώματος διε νέργειας του ελέγχου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρό πος απόδοσης του ως άνω ποσοστού από τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., η δυνατότητα σύνταξης τιμοκαταλόγου με δι αφοροποίηση ανά ημέρα και ώρα προσέλευσης ή ανά κατηγορία ελεγχόμενων χρηστών ή κατά κατηγορία οχήματος, ο τρόπος υποβολής του τιμοκαταλόγου, κα θώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις της υπ. αριθμ. Φ2/57216/7383/ (ΦΕΚ 1323/Β ) κοινής απόφασης των ανωτέρω Υπουργών. 2. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω νιών, οι οποίοι, εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους, είτε διενεργούν αυτοψίες σε ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας είτε επιθεωρούν τα ήδη λειτουργούντα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη, σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις, εύρυθμη λειτουργία τους, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ αποκοπή για κάθε αυτοψία που διενεργείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Κανείς υπάλληλος δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από τρεις αυτοψίες μηνιαίως. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την ανωτέρω αποζημίωση βαρύνουν τον ειδικό λογαρι ασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α ). Η παραπάνω αποζημίωση δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.» ΙΙ. Στο άρθρο 3 του π.δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α ) αντικα θίσταται η παράγραφος 6 και προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως: «6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών, καθορίζονται τα συνοδευτικά των αιτήσεων αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, όλες οι ανα γκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του υπόψη συ στήματος εξετάσεων και τα της έκδοσης και ανανέωσης των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί ζονται και αναπροσαρμόζονται: α. Η αμοιβή των εξεταστικών επιτροπών και επιτηρη τών των εξετάσεων που διενεργούνται από τις Υπηρε σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. β. Η αμοιβή των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων που ασκούν την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιθεώρηση των σχολών που παρέχουν την ανωτέρω κατάρτιση. γ. Το ύψος των εξέταστρων που καταβάλλουν οι ενδια φερόμενοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, που διενεργού νται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επι κοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα οποία κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που προβλέπεται στο ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α ), τον οποίο βαρύνουν και οι αμοιβές των περιπτώσεων α και β της παρούσας διάταξης.

8 1136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δ. Η τιμή διάθεσης, από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των εκδιδόμενων από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοι νωνιών βιβλίων και κατά περίπτωση ερωτηματολογίων, σχετικά με την επιμόρφωση και εξέταση των υποψήφιων για την απόκτηση της άδειας οδήγησης οδηγών και την απόκτηση πιστοποιητικών κατάρτισης οδηγών για οδικές μεταφορές, καθώς και των εντύπων των αδειών οδήγησης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα έσοδα από τη διάθεση των ανωτέρω αποτελούν έσοδο του αναφερόμενου στην προηγούμενη παράγραφο λο γαριασμού και διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών της συγγραφής και έκδοσής τους, καθώς επίσης και της συγγραφής και έκδοσης των απαραίτητων εντύπων. ε. Κάθε άλλη δαπάνη σχετική με την υλοποίηση του παρόντος διατάγματος.» ΙΙΙ. Στο άρθρο 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α ): 1. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, κατά τις παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/ 1999, ΦΕΚ 57/Α ), όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κ.Τ.Ε.Ο. το όχημά του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγ χο, πλέον του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες δια τάξεις τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται: α. με το πενήντα τοις εκατό (50%)του καταβαλλόμε νου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέρ γειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. β. με εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρό θεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. γ. με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κατα βαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.» 2. Η παράγραφος 5 καταργείται. 3. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ ρειας δύναται να παραταθεί η ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της Περιφέρειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες δια τάξεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Νομάρχη, σε περίπτωση που τα λειτουργούντα δημόσια και ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. του νομού αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα.» Άρθρο 17 Ρυθμίσεις θεμάτων για τις επιβατικές μεταφορές 1.α. Απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών η μεταφορά έναντι καταβολής άμεσου ή έμμεσου κομίστρου μαθητών σπουδαστών με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας τους ή επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που έχουν παραχω ρηθεί στα παραπάνω πρόσωπα, δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης. β. Στους παραβάτες της προηγούμενης διάταξης, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας κυκλο φορίας και των κρατικών πινακίδων από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, με απόφαση του οικείου νομάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αφαιρούνται οριστικά με απόφαση του οικείου νομάρχη. γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της παρα γράφου αυτής ανατίθεται στα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μικτά κλιμάκια ελέγχου του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α ). 2. Τα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που μετα φέρουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, όταν τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών, από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομέ νου ή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας είτε στο εσωτερικό είτε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω σης. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανα λόγως και στα σχολικά λεωφορεία που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα κυκλοφορούντα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σχολικά λεωφορεία, τα οποία μέχρι συ μπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών, αποσύρονται της κυκλοφορίας. 3. Σε οδηγό επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου, που είναι ενταγμένο σε ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί, εφόσον εισπράξει κόμιστρο πέραν του νομίμου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α ), όπως ισχύει. Εάν στην είσπραξη του κομί στρου, πέραν του νομίμου, έχει συμπράξει αποδεδειγ μένα το κέντρο του ραδιοταξί, από όπου λαμβάνονται από τους οδηγούς οι κλήσεις μίσθωσης, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες στον οδηγό του Ε.Δ.Χ. κυρώσεις, επιβάλλονται με απόφαση του οικείου νομάρχη και στο ειδικό ραδιοδίκτυο ταξί οι παρακάτω κυρώσεις: α. Σύσταση. β. Σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας λει τουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες. γ. Για κάθε φορά, πέραν της τρίτης, ανάκληση άδειας λειτουργίας του ειδικού ραδιοδικτύου ταξί από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες. 4.α. Στις αρχές του άρθρου 2 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α ) ανατίθεται ο έλεγχος των παραβάσεων των ελληνικών και αλλοδαπών λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, των αλλοδαπών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και των παραβάσεων του Κανονι σμού (ΕΚ) 12/1998 της 11ης Δεκεμβρίου β. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα για τις πα ραπάνω παραβάσεις κυμαίνονται από πεντακόσια (500) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. γ. Για την εξασφάλιση καταβολής του διοικητικού προστίμου ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζο νται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α ). * *

9 ΦΕΚ 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1137 δ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών καθορίζονται για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου οχήματος τα είδη των παραβάσεων, οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις, το ύψος του διοικητικού προστί μου για κάθε παράβαση και κάθε άλλη σχετική λεπτο μέρεια. 5. Η περίπτωση ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΙ. Η ύπαρξη ταξιμέτρου εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης επιβάλλεται υποχρεωτικά και στα αγοραία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.» 6. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα και τα υγραεριοκίνητα τουλάχιστον κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον κυβικά εκατοστά και άνω και τα υβριδικά κυβικά εκατοστά και άνω». 7. Οι παράγραφοι 6α, 6β και 8 του άρθρου 8 του ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α ) αντικαθίστανται ως εξής: «6.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις περιοχές Αθηνών Πειραιώς Περιχώρων και της Θεσσαλονίκης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής κυβικά εκα τοστά και άνω. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα έχουν έδρα τις πόλεις Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών. β. Για τις υπόλοιπες περιοχές και πόλεις, τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών. Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης δήμων και κοινοτήτων του ν. 2539/1997, με πληθυσμό μέχρι κατοίκους, τα αυτοκίνητα αποσύρονται της κυκλοφορίας, με τη συμπλήρωση είκοσι ενός (21) ετών. Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα με έδρα, προ της συνένωσης, με πληθυσμό μέχρι κατοίκους, δεν τίθεται όριο απόσυρσης. 8. Για την αγορά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου με συμβολαιογρα φική πράξη ή με καταχώριση της συμφωνίας μεταβίβα σης στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος, απαιτείται ο αγοραστής να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης και ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και να προσκομίσει βεβαίωση ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Τ.Σ.Α. κατά την ταξινόμηση και τη χορήγηση της νέας άδειας κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.» 8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (ΦΕΚ 142/Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ), αντικα θίσταται ως εξής: «Ο οδηγός παντός οχήματος, ο οποίος διενεργεί επι βατικές μεταφορές με κόμιστρο, οι οποίες έχουν ανα τεθεί σε άλλο φορέα ή πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, εφόσον είναι πρόσωπο διαφορετικό του οδηγού, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.» 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνια κού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επι βατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.» 10. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ), προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: «7. Στον προϋπολογισμό κάθε αρμόδιου Υπουργείου, εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή της δαπάνης που προκαλείται στις αστικές και υπεραστικές συγκοι νωνίες, από τη δωρεάν μεταφορά ή με μειωμένο εισι τήριο, των αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των πολυτέκνων, των μαθητών, των φοιτητών και σπου δαστών. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων, η κατανομή αυτών σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα, αστικό ή υπεραστικό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορί ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ ύλην αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδί δεται κάθε έτος, μετά από πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστι κών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), αντίστοιχα.» Άρθρο 18 Εμπορευματικό Κέντρο στο Νομό Θεσσαλονίκης 1. Το συνολικής έκτασης ,63 τ.μ. ακίνητο ιδι οκτησίας Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Διαβατών του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης με Α.Κ , συνορεύει προς βορρά με ασφαλτοστρωμένη οδό που ξεκινά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσ σας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό, νότια, ανατολικά και δυτικά συνορεύει με διάφορες ιδι οκτησίες μικρών γεωτεμαχίων και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως χώρος στρατιωτικών εγκαταστάσεων υπό την επωνυμία «Στρατόπεδο Γκό νου», παραχωρείται κατά χρήση στη θυγατρική εταιρεία «Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.» του Ο.Σ.Ε. με σκοπό την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μετα φορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91 Α / ). Αλλότριες χρήσεις, που ήδη υφίστανται νόμιμα σε τμήματα της ως άνω έκτασης, δεν θίγονται από την παρούσα παραχώρηση. 2. Το συνολικής έκτασης τ.μ. ακίνητο ιδιοκτη σίας Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Δενδροποτάμου Καλο χωρίου του Νομού Θεσσαλονίκης με Α.Κ. 18/Α, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης επέκταση της οδού 26ης Οκτωβρίου συνορεύει προς βορρά με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, προς νότο με τη θάλασσα, ανατολικά με οικόπεδο Ο.Σ.Ε., διάφορες μικρές ιδιοκτησίες και τα Σφαγεία Βυρσοδεψεία Θεσ σαλονίκης και δυτικά με το ρέμα Δενδροποτάμου, και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως χώρος στρατιωτικών εγκαταστάσεων υπό την επωνυ μία «Στρατόπεδο Κακιούση», παραχωρείται κατά χρήση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την εξυπηρέτηση στρατιωτικών σκοπών.

10 1138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 19 Ρυθμίσεις θεμάτων φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης 1. Το άρθρο 2 του ν.1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α ), όπως συ μπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Έδρα 1. Ως έδρα των βάσει του παρόντος τιθέμενων σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ορίζεται εκείνη των αντικαθιστώμενων τρίτροχων φορ τηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης. 2. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά έδρας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, με απόφαση του οικείου ή των οικείων νομαρχών στις παρακάτω περι πτώσεις: α) με αμοιβαία αλλαγή των εδρών, β) εντός άλλου νομού με μικρότερο πληθυσμό κατά την τελευταία εκάστοτε γενική απογραφή, γ) σε άλλο νομό, εφόσον στη νέα έδρα δεν εδρεύει φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, και δ) σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές.» 2. Το άρθρο 3 του ν.1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α ), την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/ 1997 (ΦΕΚ 28/Α ), την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2801/ 2000 (ΦΕΚ 46/Α ) και την παράγραφο 1α του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Μεταφορικό Έργο Τα κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου τιθέμενα σε κυκλοφορία φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης ως και τα σε αντικατάσταση αυτών τιθέμενα σε κυκλοφο ρία της ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητα επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορές με κόμιστρο: α. Από οποιοδήποτε προς οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του νομού, στον οποίο βρίσκεται η διοικητική μονάδα της έδρας τους. β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο ευρισκό μενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονά δας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα. Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται: 1. Οι νομοί που έχουν κοινά χερσαία σύνορα ή οι νομοί που έχουν απευθείας οδική σύνδεση με τεχνητά μέσα (όπως γέφυρες, σήραγγες). 2. Για την περίπτωση των νησιών, οι νομοί με τους οποίους αυτά συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκώς, καθώς και τα νησιά με τα οποία συνδέονται ακτοπλοϊκώς. 3. Οι νομοί Πιερίας και Θεσσαλονίκης μεταξύ τους. 4. Ο νομός Θεσσαλονίκης και Καβάλας μεταξύ τους. 5. Οι νομοί Αττικής και Ευβοίας μεταξύ τους. γ. Οικοσκευών από οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς φορτίο επιστροφής.» 3. Το άρθρο 4 του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α ), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α ), καταργείται. 4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του ν.1073/ 1980, όπως η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123/ Α ), την παράγραφο 14 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α ) και την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α ), αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος τιθέμενων σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων δη μόσιας χρήσης επιτρέπεται ως εξής: Α. Δια πράξεως εν ζωή σε οδικούς μεταφορείς εμπο ρευμάτων, επαγγελματίες αυτοκινητιστές ή επαγγελ ματίες οδηγούς. Β. Λόγω κληρονομίας ή δωρεάς αιτία θανάτου, στα πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με τις περί κληρο νομικής διαδοχής διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή στους αιτία θανάτου δωρεοδόχους. 2. Νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ρυθ μίζουν θέματα μεταβιβάσεων (εν ζωή ή αιτία θανάτου) και άλλα ζητήματα φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ισχύουν και για τα νομαρχιακά Φ.Δ.Χ. αυτοκίνη τα του παρόντος εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.» 5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.1073/1980 καταργείται. 6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α ) προστίθενται εδάφια α έως γ ως εξής: «α. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορ τηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι χιλιόγραμμα σε μεταφορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α ), καθώς και σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές που έχουν ως αντικεί μενο εργασιών τη μεταφορά αίματος πλάσματος ή και βιολογικού υλικού, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις (μεταφορικές ή μη) έχουν συνάψει συμβάσεις με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα για μεταφορά αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού. β. Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απαιτείται η υπο βολή εκτός της σύμβασης με το νοσηλευτικό ίδρυμα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της καταλ ληλότητας του οχήματος για τη διενέργεια της υπόψη μεταφοράς. γ. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών ανα γράφεται ως έργο η μεταφορά αποκλειστικά αίματος, πλάσματος ή/και βιολογικού υλικού, καθώς και η διάρ κεια ισχύος της άδειας ανάλογα με τη διάρκεια της σύμ βασης. Η άδεια κυκλοφορίας δύναται να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή σύναψης νέας. Η διενέργεια μεταφορών με τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των επιχειρήσεων αυτών γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις.» 7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών καθορίζονται η μορφή, ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των ειδικών σχολών επαγγελματικής κα τάρτισης μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), τα προσόντα διδασκό ντων και διδασκομένων σε αυτές, ο τρόπος και ο χρόνος των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1139 μάτων ή επιβατών, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων λεπτομέρεια. 8. Θεσπίζεται Βιβλίο Ενδομεταφορών ως μέτρο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3118/1993 «για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό». Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω νιών καθορίζονται το περιεχόμενο, η μορφή και οι όροι χρήσης του βιβλίου αυτού. 9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παρα χώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού οχήματος δη μόσιας χρήσης σε οδηγό με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη στον οδηγό ή από τον οδηγό στον ιδιοκτήτη.» Άρθρο 20 Ρυθμίσεις για συνεργεία εξυπηρέτησης οχημάτων 1. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας για τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την , έλαβαν άδεια ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του π.δ. 224/1997 (ΦΕΚ 169/Α ) και κατέθεσαν δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 160/2005 (ΦΕΚ 215/Α ), δεν δύναται να παραταθεί πέραν της Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του και πρέπει να πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας. 2. Εντός του περιγράμματος λειτουργούντος πρατη ρίου υγραερίου ή μεικτού πρατηρίου (υγραερίου, βενζί νης, πετρελαίου) επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων χρήσης του CNG για την κί νηση των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και του λοιπού απαιτούμενου σχετικού εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από το π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α ), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α ), καθώς και οι όροι και προϋ ποθέσεις που τίθενται με την υπ. αριθ. Οικ. 5063/184/ 2000 (ΦΕΚ 155/Β ) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Τα εδάφια α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α ) αντικαθίστανται ως εξής: «α) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος μη χανοτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, ανάφλεξης, εξαγωγής καυσαερίων, διεύ θυνσης (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και ελαστι κών και της ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης αυτών και της εξαγωγής και επανατοποθέτησης αερόσακων αεροθαλάμων), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κι νητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, καθώς και πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λπ.) και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μο τοποδηλάτων, όπως και τη συντήρηση και την αντικα τάσταση των συσσωρευτών αυτών. β) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλε κτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών, των πάσης φύσε ως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λπ.) και γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αυτοκινή των, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.» 4. Οι άδειες λειτουργίας συνεργείου επιθεώρησης, συντήρησης, συναρμολόγησης νέων οχημάτων, ελα φριάς και βαριάς επισκευής, ηλεκτροκίνητων (συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα) και μηχανοκίνητων οχημάτων σταθερής τροχιάς (οχημάτων τραμ), τα οποία κινούνται πάνω σε τροχιόδρομο με σιδηροτροχιές, χορηγούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι άδει ες αυτές ισχύουν για όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα από τα οποία αποτελούνται τα οχήματα σταθερής τροχιάς, όλα τα συστήματα του τροχιοδρόμου για την κίνηση και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σταθερής τροχιάς, καθώς και το βοη θητικό μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την κίνηση των οχημάτων στις θέσεις εργασίας του συνεργείου. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω νιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγρά φου αυτής. Άρθρο 21 Εκτύπωση και διάθεση εντύπων 1. Στο άρθρο 2 του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α ), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ιστ έως ιθ ως εξής: «ιστ. Την κάλυψη των δαπανών φύλαξης των κτιρια κών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ιζ. Τη μεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος για τη μι σθοδοσία υπαλλήλων που διατίθενται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις ανάγκες λειτουρ γίας του τηλεφωνικού κέντρου που προγραμματίζει τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων στα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) του Νομού Αττικής. ιη. Τη μεταφορά πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδικός φορέας Ελληνική Αστυνομία) για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης εντύπων και τη διακίνηση αυτών από και προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινω νιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. ιθ. Την αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη συμμετοχή τους: α) σε εξετάσεις που διενεργούνται στις Υπηρεσίες Με ταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, β) σε επιθεωρήσεις που διενεργούνται στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μετα φοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και στους φορείς Ελέγχου Α.D.R.».

12 1140 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος για παροχή από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής (Δ.Ο.Π.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στοιχείων οχημάτων, αδειών οδήγησης και κάθε άλλου στοιχείου από αυτά που τηρούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης, αλλά και την επεξεργασμένη στατιστική πληροφόρηση προς τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημο σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται το ύψος του ως άνω επιβαλλόμενου ανταποδοτικού τέλους, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Άρθρο 22 Ρυθμίσεις σχετικές με τις σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες 1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α ), εκτός των άλλων δικαιο λογητικών, συνυποβάλλουν παράβολο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο. 2. Στο τέλος της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 (ΦΕΚ 192/Α ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αποσπάσεις του προσωπικού των συνδεδεμένων με τον ΟΣΕ επιχειρήσεων προς τον ΟΣΕ, καθώς και απο σπάσεις προσωπικού από μία συνδεδεμένη επιχείρηση σε άλλη, πραγματοποιούνται με αποφάσεις των Διοι κητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων.» 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών τρο ποποιούνται και αναπροσαρμόζονται τα καταστατικά των ΗΛΠΑΠ και ΗΣΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α ). 4. Στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α ) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση που άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινω νιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός της αναφερόμενης ως άνω έγκρισης του τύπου, της μορφής και της διάταξης αυτών απαι τείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΣΑ. Σε περίπτωση τρο ποποίησης των εν λόγω στοιχείων από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση από τον ΟΑΣΑ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Άρθρο 23 Ευρυζωνικά Δίκτυα και άλλες διατάξεις Προστίθεται νέο άρθρο 69 A στο ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ), το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 69Α 1. Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοι νωνιών, οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση επιχει ρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις περιφέρειες της Ελλάδας Ανάπτυξη υποδομών», που χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» ή το ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α ), έχουν δικαιώματα εγκα τάστασης ευκολιών, επί, υπέρ ή κάτω από χώρους, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι. 2. Οι Δημόσιες Αρχές που είναι αρμόδιες για τη χο ρήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δημόσι ων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακολουθούν διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας, της ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης των διοικούμενων, με σκοπό τη διευκό λυνση της διενέργειας επενδύσεων για τη δημιουργία δικτυακής υποδομής. 3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, όλες οι αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δημόσιες αρχές υποχρεούνται: α) να ενημερώσουν την Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, τα κατά νόμο απαι τούμενα δικαιολογητικά, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και μελέτες, β) να καθορίσουν την αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και την αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών και γ) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων σχετικά με το αντικείμενο, που τους ανατίθεται. Ανάλογη υποχρέωση έχουν οι ανωτέ ρω δημόσιες αρχές κάθε φορά που τα στοιχεία αυτά μεταβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τη λήψη των άνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να τα δημο σιεύει σε ειδική ιστοσελίδα. 4. Σε περίπτωση που οι υπόχρεες κατά την προηγού μενη παράγραφο δημόσιες αρχές δεν έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες εντός της προβλεπόμενης αποκλει στικής προθεσμίας, δεν δύνανται να αντιτάξουν, στους δικαιούμενους κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ελλείψεις ως προς την υποβαλλόμενη αίτηση για παροχή δικαιωμάτων διέλευσης. 5. Η αρμόδια Αρχή, ενώπιον της οποίας έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από πάροχο δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινω νιών, υποχρεούται να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ή άλλως να απαντά αιτιολογημένα επί της υποβληθεί σας αίτησης στον ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω Αρχή δεν ενημερώσει τον αιτούντα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της αίτησης ότι τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει υποβληθεί προσηκόντως. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης σε προστατευόμενες περιοχές απαι τείται η προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Πολε οδομικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από παραδοσιακούς οικισμούς απαιτείται η έγκριση της Γε νικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας / Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέ λευσης και εγκατάστασης επί, υπέρ ή κάτω από χώρους που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης επί, υπέρ ή κάτω από αρχαιολογικούς χώρους απαι

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1141 τείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού (άρθρο 10 παράγραφος 4 του ν. 3028/2002, ΦΕΚ 153/Α ). 6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης, η άδεια πρόσβασης ή διέλευσης τεκμαίρεται ότι χορηγή θηκε αυτοδικαίως. Στην περίπτωση αυτή, το επίσημο αντίγραφο της αίτησης, συνοδευόμενο από εξώδικη δήλωση που θα κοινοποιεί ο πάροχος δημόσιου δικτύ ου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην αρμόδια δημόσια αρχή, σχετικά με την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, καθώς και η υπεύθυνη δήλωσή του περί του γεγονότος αυτού, επέχουν θέση άδειας πρόσβασης διέλευσης, η οποία θεωρείται ακολούθως από τις αρ μόδιες αστυνομικές αρχές. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας αστυνομι κής αρχής. Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης από φασης και μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλ λοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας και των αρχαιολογικών τόπων. Κατά των αποφάσεων των δημόσιων αρχών σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμά των διέλευσης και τη θέσπιση περιορισμών και όρων, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 7. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν, μετά από τη λήψη της αίτησης για τη διεξαγωγή εργασιών εκσκαφής, να ενημερώνουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσ διορίζοντας τα συγκεκριμένα σημεία εντός του χώρου αρμοδιότητάς τους, όπου πραγματοποιούνται οι εργα σίες εκσκαφής. Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση οφείλει να προβαίνει αμέσως σε δημοσίευση του εγγράφου της αρμόδιας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, εντός του καταστήματος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς, οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, οφείλουν να γνωστοποιούν αυτό στις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω δημοσίευση. Κανένας φορέας από τους ανωτέρω δεν μπορεί να προβεί σε εργασίες εκσκαφής στις ίδιες περιοχές του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας εντός του συγκεκρι μένου εξαμήνου εφόσον δεν προβαίνει στην ανωτέρω δήλωση εγκαίρως. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης προβαίνει σε ρύθμιση της διαδικασίας κατά τρόπο διαφανή. Οι προθεσμίες του παρόντος ισχύ ουν από τη δημοσίευση σε κάθε αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 8. Η αρχική έγκριση η οποία χορηγείται στον εκάστοτε δικαιούμενο φορέα περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης της αρμόδιας αρχής. 9. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επι κοινωνιών, πέραν της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιω μάτων διέλευσης (παράγραφος 12 του άρθρου 69 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ), απαλλάσσεται και από την καταβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους. 10. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοι νωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση αυτού, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περι ουσίες τρίτων, άλλως υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας. 11. Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 71 του ν. 3431/2006 δεν απο τελεί προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 12. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν περιορίζει τη δυνατότητα των, κατά την παράγραφο 1 του παρό ντος άρθρου, δικαιούχων να ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3431/2006.» Άρθρο 24 Διεύρυνση αρμοδιοτήτων 1. Η παρ. 2 (ιβ) του άρθρου 4 του ν. 3431/2006 αντικα θίσταται ως εξής: «ιβ. Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση.» 2. Το εδάφιο λβ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντι καθίσταται εξής: «λβ. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτι κών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3431/2006. Εκ δίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.» 3. Το εδάφιο λζ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντι καθίσταται ως εξής: «λζ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί με απόφασή της να συγκροτεί μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων ειδικού ενδια φέροντος που σχετίζεται με τα θέματα των αρμοδιοτή των της. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ. που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων.» Άρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργού νται: α) Η παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α ). β) Το άρθρο 2 του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α ), όπως συ μπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α ), το άρθρο 3 του ν. 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α ), την

14 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α ), την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α ) και την παρ. 1α του άρθρου 20 του ν. 3185/ 2003 (ΦΕΚ 229/Α ) και το άρθρο 4 του ν. 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995. γ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος νόμου ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν. δ) Η παρ. 1Β του άρθρου 13 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α ). ε) Η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1437/ 1984 (ΦΕΚ 59/Α ). Άρθρο 26 Οφειλές του Κοινού ταμείου Εισπράξεων Αστικών Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.) Πατρών που προέρχονται από δάνεια που του έχουν χορηγηθεί μέχρι με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως αν έχουν βεβαιωθεί ή όχι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διαγράφονται σε βάρος του Δημοσίου. Η διαγραφή θα γίνει με απόφαση του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή αυτή απο τελεί η προσκόμιση, από το ενδιαφερόμενο Κ.Τ.Ε.Λ., βε βαίωσης του αρμόδιου δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει ότι το Κ.Τ.Ε.Λ. παραιτείται δια παντός από τυχόν ασκηθείσες αγωγές κατά του Δημοσίου, καθώς επίσης και από το δικαίωμα διεκδίκησης κατά του Δη μοσίου απαιτήσεων μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Άρθρο Οι δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία της Επι τροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2004/49/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την ασφά λεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων» βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες καλύπτουν τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, της εκπαίδευσης και εξέτασης των Διερευνητών και της κατ αποκοπή αμοιβής τους στη διερεύνηση ατυ χημάτων, το κόστος κάλυψης εξόδων μετακίνησης των παραπάνω προσώπων και το κόστος αμοιβής τεχνικών συμβούλων. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επι κοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές και δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου κατά περίπτωση. 2. Οι Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις και ο Διαχειριστής Υποδομής που κάθε φορά υποβάλλουν αίτηση για χο ρήγηση (ή ανανέωση κ.λπ.) Πιστοποιητικού Ασφάλειας και για Έγκριση Ασφάλειας αντίστοιχα, από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων», συνυποβάλλουν παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 3. Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στις περιπτώσεις παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται με το Προεδρικό διάταγμα για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της οδηγίας 2004/49/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων», επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις. Η ανωτέρω Αρχή επιβάλλει επίσης διοικητικές κυρώσεις στον Διαχειρι στή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις μετά από σχετική έκθεση της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων. Οι διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: α) προειδοποίηση για τη μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος ή τη μη θέσπιση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας για τη μη εκπλήρω ση των απαιτήσεων του παραρτήματος III της οδηγίας 2004/49/Ε.Κ. από τον Διαχειριστή της Υποδομής και τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός αποκλειστι κής προθεσμίας τριών (3) μηνών προς τα αναφερόμενα στην περίπτωση α επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χι λιάδες ( ) ευρώ, και γ) σε περίπτωση υποτροπής το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται και ανακαλείται για έναν (1) έως τρεις (3) μήνες το Πιστοποιητικό Ασφάλειας ή η Έγκριση Ασφά λειας που έχει χορηγηθεί στις Σιδηροδρομικές Επιχειρή σεις και στον Διαχειριστή της Υποδομής αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι παραβά σεις και οι κυρώσεις, που αυτές επισύρουν τελούμενες μεμονωμένα ή κατά συρροή. Τα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και απο τελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Άρθρο 28 Στα μέλη των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.) του π.δ. 19/1995 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (ΦΕΚ 15/Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 155/1996 (ΦΕΚ 115/Α ), παρέχεται για την ιατρική εξέταση απο ζημίωση, κατά συνεδρίαση, ίση με το τριπλάσιο που ισχύει κάθε φορά, ως κατώτατο όριο αμοιβής της ια τρικής επίσκεψης στο ιατρείο, των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών. Οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) συνε δριάζουν, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με την παρουσία όλων των μελών και του Γραμματέα και μπορούν να πραγματοποιούν, οι μεν των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις μηνιαίως, οι δε των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τρεις (3). Οι αποφάσεις των Δευ τεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.) διατυπώνονται σε χωριστό πρακτικό για κάθε εξεταζόμενο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και τον Γραμματέα. Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1143 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

16 1144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3534 Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: Αρθρο 4 Ν. 3446/2006 «Αρχές ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων-ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές κλπ «Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4257ΛΛ-Λ2Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2371352252-251 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

γ. Του πδ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243).

γ. Του πδ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 243). Κ.Υ.Α. αριθμ. 59589/6166/14.12.2011 Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤ ΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤ ΕΟ, καθώς και των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014

ΠΟΛ.1249/ διατάξεις ) Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /5031/0014 ΠΟΛ.1249/29.9.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8221 Άρθρο 73 Σχολές εκπαίδευσης και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών 1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστημα για τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr Αθήνα, 29-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα