ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα από αυτά ως εξής: µε τη συµπλήρωση του 2 ου έτους κυκλοφορίας του οχήµατος 5% και 5% ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 10 ο, ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΤΟ 45%. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις ζηµιές στα τζάµια του ασφαλισµένου αυτοκινήτου, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία, πλην της ολικής καταστροφής του ασφαλισµένου οχήµατος. Στην αποζηµίωση περιλαµβάνονται το κόστος των ανταλλακτικών και τα έξοδα των εργατικών. Καµία καταβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό της παρούσας κάλυψης, που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και αποτελεί το ανώτατο όριο για κάθε ζηµιά που θα συµβεί κατά την ετήσια διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης. ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ: Εάν η ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων συµφωνήθηκε µε απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας για ορισµένο ποσό κατ' ατύχηµα, η Εταιρεία ευθύνεται µόνο για την ζηµιά που ξεπερνά το ποσό της απαλλαγής. Παράδειγµα 1: αν στο ασφαλιστήριο υπάρχει απαλλαγή 88 στην θραύση κρυστάλλου είναι 300, τότε θα λάβουµε από την ασφαλιστική εταιρία 212 ( = 212 ). Παράδειγµα 2: αν στο ασφαλιστήριο υπάρχει απαλλαγή 50 στην θραύση κρυστάλλου είναι 300, τότε θα λάβουµε από την ασφαλιστική εταιρία 250 ( = 250 ). Παράδειγµα 3: αν στο ασφαλιστήριο υπάρχει απαλλαγή 20% της αξίας της θραύσης κρυστάλλου είναι 300, τότε θα λάβουµε από την ασφαλιστική εταιρία 240 (300-20% = 240 ). Αν όµως η θραύση κρυστάλλων επισκευαστεί σε συνεργαζόµενο µε την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία συνεργείο, τότε δεν υπάρχει καµία απαλλαγή στη ζηµιά και η ασφαλιστική εταιρία πληρώνει κατευθείαν το συνεργείο για την επισκευή, µε εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από τον πελάτη - ασφαλιζόµενο. Το κρύσταλλο και τα υλικά αντικατάστασης που χρησιµοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχουν την σφραγίδα της αντιπροσωπείας, αλλά είναι εφάµιλλα ποιοτικά µε τα κρύσταλλα και τα υλικά αντικατάστασης αυτής.

2 Η ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων µπορεί να συµφωνηθεί και χωρίς απαλλαγή. Σε αυτήν την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρία πληρώνει όλα τα έξοδα της επισκευής, σε οποιοδήποτε συνεργείο και αν γίνει αυτή. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζηµιές από οποιαδήποτε αιτία στα φανάρια, καθρέφτες, φλας και ηλιοροφές. Το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία αφαιρείται από το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές που προκαλούνται στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο, από σύγκρουση του µε άλλο ανασφάλιστο όχηµα. Βασική προϋπόθεση αποζηµίωσης του ασφαλισµένου είναι η διαπίστωση της αποκλειστικής ευθύνης του ανασφάλιστου αυτοκινήτου η οποία θα πρέπει να προκύπτει υποχρεωτικά από ηµόσια έγγραφα (Αντίγραφο ελτίου Συµβάντων Αστυνοµικής Αρχής (Τροχαίας) - η οποία πρέπει να είναι παρούσα στο ατύχηµα -, Ποινική ικογραφία). Επίσης βασική προϋπόθεση του ασφαλισµένου αποτελεί η διαφύλαξη των δικαιωµάτων του κατά το Νόµο εναντίον του υπεύθυνου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζηµιάς. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ : Στην αποζηµίωση, περιλαµβάνονται µόνο οι υλικές ζηµιές συνεπεία σύγκρουσης µε άλλο αυτοκίνητο (µέχρι του ορίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο). Το αυτοκίνητο είναι ασφαλισµένο για το ασφαλιστικό ποσό υλικών ζηµιών που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για την κάλυψη από ανασφάλιστο όχηµα, αφαιρούµενης της απαλλαγής (αν υπάρχει). Το υπαίτιο αυτοκίνητο πρέπει να έχει ελληνικές πινακίδες και ο ιδιοκτήτης του να είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος. Σε µερικές ασφαλιστικές εταιρίες, το υπαίτιο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ανασφάλιστο τουλάχιστον 3 µήνες πριν το ατύχηµα (η προηγούµενη ασφάλιση, αν υπάρχει, να έχει λήξει τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν το ατύχηµα) και να αποδεικνύεται από έγγραφο της Τροχαίας και βεβαίωση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΥΣΑΕ). ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας παρέχεται µε την κάλυψη όλων γενικώς των δικαστικών εξόδων (αµοιβή δικηγόρου, δικαστικές δαπάνες) τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διασφάλιση των εννόµων συµφερόντων του Ασφαλισµένου, µέχρι το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Σε µερικές ασφαλιστικές εταιρίες, για να ενεργοποιηθεί η κάλυψη πρέπει η ζηµιά του ασφαλισµένου να υπερβαίνει κάποιο ορισµένο ποσό (π.χ. άνω των 400 ). Η ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή: - Των εξαγορών ποινών των χρηµατικών ποινών και των προστίµων. - Των δαπανών που δηµιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισµένου.

3 Τα νόµιµα δικαιώµατα συµβολαίου, κάθε φόρος του ηµοσίου, καθώς και έξοδα χαρτοσήµου και αποζηµιώσεως βαρύνουν τον ασφαλισµένο. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Καλύπτει τον οδηγό ο οποίος οδηγεί το ασφαλισµένο όχηµα για ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ εντός της Ελληνικής Επικράτειας παρόντος στις εξής περιπτώσεις (µέχρι του ορίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο): α) Θάνατο από ατύχηµα. β) Μόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα. γ) Πραγµατικές δαπάνες θεραπείας ατυχήµατος. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BONUS - MALUS Στην περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα προκαλέσει ζηµιά, και ως 2 ζηµιές ετησίως, δεν ανεβαίνει το bonus - malus του ασφαλιστηρίου, στην ουσία δηλαδή δεν εισπράτονται πρόσθετα ασφάλιστρα επειδή το όχηµα προξένησε ζηµιά. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Η Ασφάλιση κλοπής καλύπτει την εµπορική αξία του αυτοκινήτου την ηµέρα της απώλειας του. Το όχηµα καλύπτεται από κλοπή µε τις εξής προϋποθέσεις: α) ότι ο λήπτης της ασφάλισης, κύριος, κάτοχος ή οδηγός του οχήµατος δεν άφησε τα κλειδιά επί του αυτοκινήτου, και β) η απώλεια θα δηλωθεί αµέσως τόσο στην αστυνοµική αρχή όσο και στην Εταιρεία εγγράφως. Η αποζηµίωση δίνεται µετά την παρέλευση ενενήντα (90) ηµερών αφ' ότου υποβληθεί σχετική µήνυση και εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση, ότι η µήνυση εκκρεµεί και δεν προκύπτει από αλλού ότι το όχηµα βρέθηκε στην προθεσµία αυτή. Η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται για την καταβολή της αποζηµίωσης, έστω κι εάν το όχηµα βρεθεί µετά την προθεσµία αυτή. Ο µηνυτής δεν δικαιούται να αποσύρει την µήνυση, ούτε µετά την καταβολή της αποζηµίωσης, αλλιώς υποχρεούται να επιστρέψει την αποζηµίωση. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ : εν καλύπτεται οποιαδήποτε ζηµιά τµηµάτων ή εξαρτηµάτων του οχήµατος, εφόσον το αυτοκίνητο (και ειδικότερα το πλαίσιο σασί του) βρεθεί πριν την παρέλευση της προθεσµίας ενενήντα ηµερών. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Η κάλυψη µερικής κλοπής δεν χορηγείται µεµονωµένα, αλλά πάντοτε µαζί µε την κάλυψη ολικής κλοπής. Η ασφάλιση της µερικής κλοπής δεν καλύπτει την αξία των αξεσουάρ - πρόσθετων ειδικών εξαρτήµατων π.χ. GPS, DVD, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, air condition πρόσθετα µη εργοστασιακά ραδιο cd, mp 3 κλπ., όπως και αυτά τα οποία τυχόν µετέφερε το ασφαλισµένο όχηµα ή ευρίσκοντο εντός αυτού ή το εν γένει φορτίο του, αλλά καλύπτει µόνο την πραγµατική αξία, κατά τον χρόνο της επελεύσεως του κινδύνου, των κλαπέντων εξαρτηµάτων του οχήµατος, τα οποία είναι στερεά προσδεµένα σ' αυτό και απαραίτητα για την λειτουργία και την κίνησή του. Στην ασφάλιση µερικής κλοπής δεν καλύπτονται οι ζηµιές που προξενήθηκαν στο αυτοκίνητο κατά την αφαίρεση των εξαρτηµάτων.

4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Καλύπτονται οι υλικές ζηµιές του ασφαλιζόµενου οχήµατος που προέρχεται άµεσα από θεοµηνίες, όπως, ασυνήθης καταιγίδα, πληµµύρα, σεισµό και καθίζηση εδάφους, χαλαζόπτωση κλπ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ: ιευκρινίζεται ρητώς ότι δεν καλύπτονται οι µηχανικές βλάβες του αυτοκινήτου που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τις άνω θεοµηνίες. Σε περίπτωση ζηµιάς εφόσον τα ανταλλακτικά του οχήµατος αντικατασταθούν µε καινούργια, αφαιρείται παλαιότητα ως εξής: Με την συµπλήρωση του δευτέρου έτους κυκλοφορίας 5% και 5% επιπλέον για κάθε έτος έως το δέκατο, µε ανώτατο όριο το 45%. Η ασφάλιση ζηµιών από φυσικά φαινόµενα δεν καλύπτει την αξία των των αξεσουάρ - πρόσθετων ειδικών εξαρτηµάτων π.χ. GPS, DVD, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, air condition πρόσθετα µη εργοστασιακά ράδιο cd, mp 3 κλπ. όπως και αυτά τα οποία τυχόν µετέφερε το ασφαλισµένο όχηµα ή ευρίσκοντο εντός αυτού ή το εν γένει φορτίο του. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ι ΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΙΚΤΗ) ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Η ασφάλιση ιδίων ζηµιών καλύπτει τις ζηµιές του ασφαλισµένου αυτοκινήτου που προκαλούνται αποκλειστικά και µόνο από σύγκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατάπτωσή του. 2. Εάν στην ασφάλιση ιδίων ζηµιών υπάρχει απαλλαγή της Εταιρείας για ορισµένο ποσό κατ' ατύχηµα, η Εταιρεία ευθύνεται µόνο για την ζηµιά που ξεπερνά το ποσό της απαλλαγής. Παράδειγµα : αν στο ασφαλιστήριο υπάρχει απαλλαγή 300 στις ίδιες ζηµιές και η αξία των τιµολογίων της επισκευής του αυτοκινήτου είναι 2.000, τότε θα λάβουµε από την ασφαλιστική εταιρία ( = ). 3. Σε περίπτωση ζηµιάς εφόσον τα ανταλλακτικά του οχήµατος αντικατασταθούν µε καινούργια, αφαιρείται παλαιότητα ως εξής: Με την συµπλήρωση του δευτέρου έτους κυκλοφορίας 5% και 5% επιπλέον για κάθε έτος έως το δέκατο, µε ανώτατο όριο το 45%. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 4. Σε περίπτωση κατά την οποία προξενηθεί ζηµιά στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο κατά τον χρόνο που αυτό είχε κλαπεί από το νόµιµο κάτοχό του, η τυχόν ζηµιά δεν καλύπτεται, εκτός εάν το αυτοκίνητο ασφαλίζεται και µε ασφάλιση Ολικής και Μερικής Κλοπής. 5. Η ασφάλιση ιδίων ζηµιών δεν καλύπτει την αξία των αξεσουάρ - πρόσθετων ειδικών εξαρτηµάτων π.χ. GPS, DVD, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, air condition πρόσθετα µη εργοστασιακά ράδιο cd, mp 3 κλπ. όπως και αυτά τα οποία τυχόν µετέφερε το ασφαλισµένο όχηµα ή ευρίσκοντο εντός αυτού ή το εν γένει φορτίο του. 6. Σε περίπτωση ατυχήµατος, το οποίο θα επιφέρει ίδιες ζηµιές στο ασφαλισµένο αυτοκίνητο και θα συµβεί κατά τη στιγµή που το αυτοκίνητο οδηγείτο από οδηγό µικρότερης των 23 ετών, (η ηλικία υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης), ή από οδηγό του οποίου η άδεια οδηγήσεως είναι µικρότερη του έτους, χωρίς να έχει καταβληθεί κατά την σύναψη της ασφάλισης το υπό του Τιµολογίου Ασφαλίστρων της Εταιρείας προβλεπόµενο σχετικό πρόσθετο

5 ασφάλιστρο, η Εταιρεία θα καταβάλει το µισό µόνο (50%) της ζηµιάς του αυτοκινήτου από σύγκρουση ή πρόσκρουση ή εκτροπή ή ανατροπή ή κατάπτωση του ασφαλισµένου αυτοκινήτου. ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Καλύπτονται ζηµιές στο ίδιο το αυτοκίνητο που θα προξενηθούν από κακόβουλες πράξεις τρίτων υπό τον όρο ότι τέτοιες ενέργειες δεν έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια επιδροµής, εχθροπραξιών ή πολεµικών επιχειρήσεων (προ ή µετά την κήρυξη πολέµου), εµφυλίου πολέµου, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων, απεργιών, στάσεων, πραξικοπήµατος, ή επανάστασης, επίταξης πάσης φύσεως και λοιπών µη οµαλών καταστάσεων. Σε κάθε ζηµιά αφαιρείται η ορισµένη στο ασφαλιστήριο απαλλαγή. Η κάλυψη αυτή προσφέρεται µόνο σε συνδυασµό µε την µικτή ασφάλιση ή µε κάλυψη πυρός. 2. Ισχύουν και εδώ τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 5 της ασφάλισης ιδίων ζηµιών πιο πάνω.

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

AmTrust Europe Limited

AmTrust Europe Limited AmTrust Europe Limited ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ και Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Cover Holder of AmTrust Europe Limited - 1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - Ο ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα