Length frequency distributions for the most commercial fish species for the small-scale fishery in Patraikos and Korinthiakos gulfs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Length frequency distributions for the most commercial fish species for the small-scale fishery in Patraikos and Korinthiakos gulfs"

Transcript

1 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume ΙΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1, Ράμφος Α. 1, Σπάλα Κ. 2, Χριστοδούλου Β. 2, Κατσέλης Γ. 1, Κουτσικόπουλος Κ. 2 1 ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλ. Διαχείρισης, Νέα Κτίρια, Μεσολλόγι, 2 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Βιολογίας, , Ρίο-Πάτρα, Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι κατά μήκος συνθέσεις εμπορικών ειδών ψαριών της παράκτιας αλιείας που αλιεύθηκαν με απλά και μανωμένα δίχτυα και παραγάδια το καλοκαίρι του 2008 στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο. Η ανάλυση έδειξε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα μεγαλύτερα μεγέθη αλιεύθηκαν στον Πατραϊκό κόλπο και τα μικρότερα στο ΝΑ Κορινθιακό, ενώ τα παραγάδια αλίευσαν τα μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα των ειδών και τα μανωμένα δίχτυα τα μεγαλύτερα σε εύρος άτομα. Τα ποσοστά των ατόμων που πιάστηκαν με μήκος μικρότερο από το Ελάχιστο Επιτρεπόμενο Μέγεθος (ΕΕΜ) ήταν μικρότερα από 20% σε 28 από τις 36 περιπτώσεις συνδυασμών εργαλείων-περιοχής, ενώ εξαίρεση αποτέλεσαν τα D. sargus (> 98,2%), S. aurata (72,4%) και Solea spp (> 27,3%). Με εξαίρεση τα δυο πρώτα είδη, στα υπόλοιπα είδη τα παραγάδια δεν αλίευσαν ούτε ένα παράνομο μέγεθος ψαριών, γεγονός που ενισχύει την υψηλή επιλεκτικότητα του εργαλείου. Ωστόσο, τα παραπάνω αναδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα του μέτρου των ΕΕΜ και την ανάγκη εφαρμογής του σε περισσότερα εμπορικά είδη, τον εναρμονισμό του με βασικές βιολογικές παραμέτρους των ψαριών, αλλά και την ενσωμάτωση της πληροφορίας αναφορικά με την ετερογένεια των οικοσυστημάτων ως «ευαίσθητων» περιοχών για τα υπό εκμετάλλευση είδη. Λέξεις κλειδιά: Κατά μήκος συνθέσεις, μικρή παράκτια αλιεία, Ελάχιστα Επιτρεπόμενα Μεγέθη, Πατραϊκός κόλπος, Κορινθιακός κόλπος. Length frequency distributions for the most commercial fish species for the small-scale fishery in Patraikos and Korinthiakos gulfs Moutopoulos D.K. 1, Ramfos A. 1, Spala K. 2, Christodoulou V. 2, Katselis G. 1, Koutsikopoulos C. 2 1 TEI Mesolonghi, Department of Aquaculture & Fisheries Management, Nea Ktiria, Mesolonghi, 2 University of Patras, Department of Biology, , Rio-Patras, Abstract In this study we present the length frequency distributions for commercially important fish species caught with gill and trammel nets and longlines in the coastal waters off Patraikos and Korinthiakos gulf during the summer of Our results showed that in most of the cases the largest individuals caught in Patraikos gulf, whereas the smallest ones in SE Korinthiakos. In addition, longlines caught the largest individuals of the species, whereas trammel nets caught the largest length ranges. The percentage of the individuals with length smaller than the Minimum Landing Sizes (MLS) for 28 out of 36 gear-area combinations was less than 20%, with the exception of D. sargus (> 98.2%), S. aurata (72.4%) and Solea spp (> 27.3%). Apart from the two above-mentioned species, longlines did not catch undersized individuals in any case, a fact that enhance the highest size-selectivity of the gear. These also indicated the practical inefficiency of the currently enforced legislation for MLS and the need to: (a) apply in more commercially important species and (b) to be harmonized with the basic biological and ecological knowledge in fish dynamics. Keywords: Length frequency distributions, small-scale fishery, Minimum Landing Sizes, Patraikos gulf, Korinthiakos gulf. 1. Εισαγωγή Η γεωγραφική πολυπλοκότητα της παράκτιας ζώνης στην Ελλάδα (ποικιλομορφία των ακτών -828-

2 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος ΙΙ και των βυθών και εκτεταμένο μήκος της ακτογραμμής), μαζί με την κοινωνικο-οικονομική διάρθρωση των κοινωνιών της (Tzanatos et al., 2006) αντανακλάται στη δομή της παράκτιας αλιείας μέσα από την παρουσία μιας πληθώρας αλιευτικών εργαλείων. Αυτά πιάνουν ένα μεγάλο αριθμό ειδών (Stergiou et al. 2002, 2006, Tzanatos et al., 2005) με διαφορετικά βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, γεγονός που επιφέρει δυσκολίες στην εκτίμηση της αλιευτικής πίεσης ανά εργαλείο. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε κλειστές τοπογραφικά περιοχές, όπως είναι ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός κόλπος, που αποτελούν πεδία συγκέντρωσης των νεαρών σταδίων των ειδών ψαριών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι ολικές κατά μήκος συνθέσεις εμπορικών ειδών ψαριών που πιάστηκαν με δίχτυα (απλά και μανωμένα) και παραγάδια στις παραπάνω περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την έλλειψη πρωτογενούς πληροφορίας όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα αλιευτικά εργαλεία και τις επιπτώσεις τους στα αποθέματα (Κουτσικόπουλος και συν., 2001). Επίσης, καθώς ένα από τα διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση της αλιευτικής πίεσης αποτελεί το μέτρο των Ελάχιστων Επιτρεπόμενων Μεγεθών (ΕΕΜ: ΑΔ 10/95-ΕΚ 1967/06), έγινε σύγκριση αυτών των μεγεθών με τα μεγέθη των ειδών που αλιεύθηκαν ανά εργαλείο στις παραπάνω περιοχές. 2. Υλικά και Μέθοδοι Η ανάλυση των μηκών των ειδών των ψαριών, καθώς και των κατά μήκος συνθέσεων έγινε ανά υποπεριοχή του Πατραϊκού και του Κορινθιακού κόλπου και ανά τύπο εργαλείου (απλά και μανωμένα δίχτυα και παραγάδια) για την περίοδο του καλοκαιριού του Το καλοκαίρι είναι η περίοδος με τη μεγαλύτερη αλιευτική δραστηριότητα (ημέρες αλιείας ανά μήνα και αριθμός παράκτιων αλιέων). Τα στοιχεία μήκους (ολικό μήκος, TL σε cm) συλλέχθηκαν από παράκτια επαγγελματικά σκάφη (11 σκάφη από τον Πατραϊκό κόλπο, 8 από το Δυτικό και 9 από το Ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου) αμέσως μετά την αλιεία. Για τη διερεύνηση στατιστικών διαφορών ανάμεσα: (α) στα διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία και (β) στους συνδυασμούς περιοχής/αλιευτικό εργαλείο σε κάθε είδος χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικοί (σύγκριση των μέσων τιμών: One-way ANOVA) και μη (σύγκριση των διάμεσων τιμών: Kruskal-Wallis και σύγκριση των κατανομών: Kolmogorov- Smirnov, K-S) έλεγχοι (Zar 1999). 3. Αποτελέσματα και Συζήτηση Οι συγκρίσεις των μέσων και των διάμεσων τιμών των μηκών για τα είδη που αλιεύθηκαν με παρόμοια αλιευτικά εργαλεία έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση ανά περιοχή (P<0,05), όπου σε 7 περιπτώσεις συνδυασμού ειδών-περιοχής τα μικρότερα άτομα αλιεύθηκαν στο ΝΑ τμήμα του Κορινθιακού κόλπου (5 περιπτώσεις), ενώ μη σημαντικές διαφορές ανά περιοχή (P>0,05) εμφάνισαν τα D. sargus (παραγάδια) και P. erythrinus (απλά και μανωμένα δίχτυα) (Πίν. 1). Η ανάλυση των κατά μήκος συνθέσεων των ειδών ανά υποπεριοχή και αλιευτικό εργαλείο έδειξε ότι γενικά τα παραγάδια αλίευσαν τα μεγαλύτερα άτομα των ειδών (P. erythrinus: ΝΑ Κορινθιακό, M. merluccius: και Phycis spp: Δ. Κορινθιακό) και τα μανωμένα δίχτυα τα μεγαλύτερα σε εύρος μηκών άτομα (Εικ. 1). Παράλληλα, όλες οι συγκρίσεις των κατανομών των μηκών ανάμεσα στις υποπεριοχές για τα είδη που αλιεύθηκαν με κοινά εργαλεία έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική διαφορά στις κατανομές των μηκών τους σε κάθε περίπτωση (έλεγχος K-S: P < 0,05). Ειδικότερα η Solea spp αλιεύθηκε σε μεγαλύτερα μεγέθη στα απλά δίχτυα σε σύγκριση με τα μανωμένα, ενώ στο ΝΑ Κορινθιακό τα μανωμένα δίχτυα αλίευσαν τα μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα. Επίσης, στην ίδια περιοχή τα μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα του P. erythrinus αλιεύθηκαν με παραγάδια, ενώ τα μανωμένα δίχτυα αλίευσαν μεγαλύτερο εύρος μηκών. Στο Δ Κορινθιακό στα είδη που υπήρχε συμμετοχή διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων (απλά και μανωμένα δίχτυα και παραγάδια), τα μανωμένα δίχτυα αλίευσαν τα -829-

3 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume ΙΙ Εικ. 2: Κατά μήκος συνθέσεις των σημαντικότερων ειδών ψαριών που αλιεύθηκαν με απλά ( ) και μανωμένα δίχτυα ( ) και παραγάδια ( ) το καλοκαίρι του 2008 στον Πατραϊκό και της υπο-περιοχές του Κορινθιακού κόλπου. Ν, είναι ο αριθμός των ατόμων ανά αλιευτικό εργαλείο. Οι ράβδοι με μαύρο χρώμα αναπαριστούν τα υπομεγέθη άτομα (< Ελάχιστο Επιτρεπόμενο Μέγεθος) και τα ποσοστά με έντονη γραφή υποδεικνύουν τα % των ατόμων ανά αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος < ΕΕΜ

4 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος ΙΙ μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα, με εξαίρεση τα M. merluccius και Phycis spp, όπου τα μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα αλιεύθηκαν με παραγάδια (Πίν. 1). Πίνακας 1: Ανάλυση του ολικού μήκους (σε cm) ανά τύπο αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στον Πατραϊκό και στις υπο-περιοχές του Κορινθιακού κόλπου το καλοκαίρι του Ν: αριθμός ατόμων, Ελάχ.: ελάχιστο και Μέγ.: μέγιστο ολικό μήκος, SE: τυπικό σφάλμα, % ΕΕΜ: το ποσοστό των ατόμων που έχουν μέγεθος μικρότερο από το Ελάχιστο Επιτρεπόμενο Μέγεθος (ΕΕΜ). Τα είδη παρατίθενται με αλφαβητική σειρά. Είδος Εργαλείο Περιοχή N Μέσος Διάμεσος Ελάχ. Μέγ. SE % ΕΕΜ Απλάδι Δυτ. Κορ ,69 18,50 15,0 29 0,12 0,0 Boops boops Απλάδι ΝΑ Κορ ,42 17,00 14,0 22 0,15 0,0 Μανωμένο Δυτ. Κορ ,69 15,00 12,0 28 0,51 0,0 Dicentrarchus labrax Παραγάδι Πατραϊκός ,05 30,00 17,0 48 0,46 10,4 Dentex macrophthalmus Απλάδι Πατραϊκός 49 25,33 25,00 22,0 29 0,24 0,0 Diplodus sargus Παραγάδι Δυτ. Κορ ,29 14,50 6,5 23 0,20 98,7 Παραγάδι Πατραϊκός ,29 14,50 6,5, 23 0,20 98,2 Lithognathus mormyrus Παραγάδι Δυτ. Κορ ,24 15,00 12,0 22 0,25 0,0 Lophius spp Απλάδι Πατραϊκός 43 37,96 37,00 28,0 55 1,06 0,0 Απλάδι Δυτ. Κορ ,06 16,00 9,0 17 0,32 7,1 Mullus barbatus Απλάδι ΝΑ Κορ ,00 16,00 11,0 22 0,19 0,0 Απλάδι Πατραϊκός ,15 14,00 10,0 20 0,18 3,2 Μανωμένο Δυτ. Κορ ,22 12,00 6,0 16 0,25 38,2 Απλάδι Δυτ. Κορ ,53 34,00 8,0 49 0,53 10,8 Απλάδι ΝΑ Κορ ,05 28,00 17,5 57 0,36 14,0 Merluccius merluccius Απλάδι Πατραϊκός ,31 26,20 11,0 80 0,22 7,7 Μανωμένο Δυτ. Κορ ,32 25,00 18,0 42 0,68 1,1 Παραγάδι Δυτ. Κορ ,38 45,00 25,0 64 1,01 0,0 Απλάδι Δυτ. Κορ ,83 16,00 15,0 21 0,38 0,0 Απλάδι Πατραϊκός 84 16,01 16,00 11,0 23 0,27 28,6 Pagellus erythrinus Μανωμένο Δυτ. Κορ ,98 20,00 13,0 25 0,50 17,4 Μανωμένο ΝΑ Κορ ,92 18,00 12,0 30 0,34 15,6 Παραγάδι ΝΑ Κορ ,71 22,00 19,0 28 0,45 0,0 Phycis spp Απλάδι Δυτ. Κορ ,85 20,00 10,0 29 0,39 0,0 Παραγάδι Δυτ. Κορ ,98 65,00 20, ,74 0,0 Sparus aurata Παραγάδι Πατραϊκός ,75 18,00 9,1 31 0,08 72,4 Scomber spp Απλάδι Πατραϊκός ,37 28,00 6,0 38 0,66 10,8 Απλάδι ΝΑ Κορ ,43 16,00 12,0 19 0,26 100,0 Solea spp Απλάδι Πατραϊκός 31 36,19 36,00 34,0 38 0,95 5,9 Μανωμένο Δυτ. Κορ ,39 25,50 9,0 32 1,11 27,3 Μανωμένο ΝΑ Κορ ,68 16,00 8,0 26 0,19 58,1 Spicara spp Απλάδι ΝΑ Κορ ,59 15,00 12,0 17 0,06 0,0 Απλάδι Δυτ. Κορ ,75 21,50 18,0 24 0,07 0,0 Trachurus spp Απλάδι ΝΑ Κορ ,88 20,15 11,0 28 0,18 3,5 Απλάδι Πατραϊκός ,06 25,00 4,0 41 0,44 8,5 Μανωμένο ΝΑ Κορ ,26 26,00 15,0 37 0,95 0,0 Τα ποσοστά των ατόμων των ειδών που είχαν μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος (ΕΕΜ) ήταν μικρότερα από 20% σε 28 από τις 36 περιπτώσεις συνδυασμών εργαλείωνπεριοχής (Πίν. 1). Τα παραγάδια δεν αλίευσαν ούτε ένα παράνομο μέγεθος ψαριών, με εξαίρεση τα D. sargus (98,7 και 98,2% στα παραγάδια στο Δ Κορινθιακό και Πατραϊκό κόλπο, αντίστοιχα) και S. aurata (72,4%) στον Πατραϊκό. Επίσης, υψηλό ποσοστό υπομεγεθών ατόμων εμφάνισαν τα Solea -831-

5 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume ΙΙ spp στα απλά και μανωμένα δίχτυα στο ΝΑ Κορινθιακό (100% και 58,1%, αντίστοιχα) και στα μανωμένα δίχτυα στο Δ Κορινθιακό (27,3%), M. barbatus στα μανωμένα δίχτυα στο Δ Κορινθιακό (38,2%) και P. erythrinus στα απλά δίχτυα στον Πατραϊκό κόλπο (28,6%). Παρόλο που η παρούσα μελέτη διεξήχθη σε μια εποχή, το γεγονός ότι έγινε στα πλαίσια της παράκτιας επαγγελματικής αλιείας της περιοχής και με βάση τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία, ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η επιλογή της συγκεκριμένης εποχής έγινε έχοντας υπόψη (Tzanatos et al., 2005, 2007) ότι οι δραστηριότητες της μικρής παράκτιας αλιείας (μέση ημερήσια αλιευτική παραγωγή, αλιευτική προσπάθεια και ποσοστό των απορριπτόμενων αλιευμάτων ανά σκάφος) και κατά συνέπεια η αλιευτική πίεση στα αποθέματα, είναι ιδιαίτερα αυξημένες την καλοκαιρινή περίοδο. Γενικά, η υψηλή επιλεκτικότητα των παραγαδιών, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παράκτια εργαλεία, «κατευθύνει» την αλιευτική πίεση προς μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα ψαριών τόσο ενδοειδικά όσο και διαειδικά (Stergiou et al., 2002). Αντίθετα, τα μανωμένα δίχτυα, στις περισσότερες περιπτώσεις, αλίευσαν τα μεγαλύτερα εύρη μηκών από ότι τα απλά δίχτυα και τα παραγάδια, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν εργαλεία λιγότερο επιλεκτικά σε μέγεθος (Stergiou et al., 2006). Γενικά, τα μανωμένα δίχτυα λόγω των διαφοροποιήσεων των τεχνικών τους χαρακτηριστικών (τρεις σειρές διχτυών) και του τρόπου αλιείας (παγίδευση των ατόμων με τη δημιουργία «σακούλας» στο εσωτερικό δίχτυ) σε σύγκριση με τα απλά δίχτυα, εμφανίζουν μικρότερη επιλεκτική συμπεριφορά από αυτά καθώς πέρα από ένα ορισμένο μέγεθος ψαριών κανένα άτομο δεν μπορεί να τα διαπεράσει (Erzini et al., 2006). Τα περισσότερα από τα είδη της μελέτης συγκαταλέγονται στα πιο αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής αλιείας (> 30%) (Ε.Σ.Υ.Ε. 2004). Παρόμοιες έρευνες από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Αιγαίο: Stergiou et al., 2004, Ιόνιο: Αρμένης και συν., 2006) στις οποίες μετείχαν οι κυριότεροι τύποι των αλιευτικών εργαλείων της ελληνικής αλιείας δείχνουν ότι τα περισσότερα από τα είδη αυτά υφίστανται την αλιευτική πίεση σε όλη την κλίμακα του χώρου και του χρόνου. Ωστόσο, στα περισσότερα από αυτά τα είδη το ποσοστό των υπομεγεθών ατόμων που αλιεύθηκαν με δίχτυα και παραγάδια είναι μικρότερο από 20% γεγονός που συμφωνεί και με το ποσοστό των απορριπτόμενων ατόμων της παράκτιας αλιείας στην ίδια περιοχή μελέτης (10%: Tzanatos et al., 2007), ενισχύοντας τον επιλεκτικό της ρόλο για μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα. Η πρακτική εφαρμογή του μέτρου των ΕΕΜ έγκειται στην προστασία των ανώριμων ατόμων από το φαινόμενο της αυξητικής υπεραλίευσης (growth overfishing: Jennings et al., 2001). Για το λόγο αυτό η τρέχουσα διαδικασία καθορισμού και εφαρμογής των ΕΕΜ θα πρέπει να συμπληρωθεί με περισσότερα είδη, αλλά και να εναρμονιστεί με τις βασικές βιολογικές (ηλικία πρώτης αναπαραγωγής, ρυθμός αύξησης) και μορφολογικές (μέγιστο μέγεθος, μορφή σώματος και διαστάσεις στόματος) παραμέτρους των ψαριών (Stergiou et al., 2004). Έτσι, το D. sargus έχει μεγαλύτερο ύψος σώματος, που καθορίζει το μήκος πρώτης σύλληψης (Erzini et al., 2006), από το M. merluccius, με αποτέλεσμα να αλιεύεται για πρώτη φορά σε μικρότερο μέγεθος από ότι το M. merluccius. Σύμφωνα με τον τελευταίο ΕΚ, το ΕΕΜ του D. sargus αυξήθηκε από τα 15 στα 23 cm, όντας μεγαλύτερο από το αντίστοιχο για το M. merluccius (ΕΕΜ=20 cm), το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται υψηλά ποσοστά υπομεγεθών ατόμων του D. sargus στην παράκτια αλιεία της περιοχής (βλέπε επίσης: Tzanatos et al., 2008). Επίσης, υψηλά ποσοστά υπομεγεθών ατόμων παρουσιάζει και η γλώσσα, ιδιαίτερα στο ΝΑ τμήμα του Κορινθιακού κόλπου, υποδηλώνοντας ότι η περιοχή αυτή αποτελεί πεδίο συγκέντρωσης των νεαρών ατόμων του είδους, αλλά και των περισσότερων βενθοπελαγικών ειδών. Αυτό δικαιολογείται και από το σύνολο των τοπικών περιορισμών για την αλιεία, όπου, ιδιαίτερα για τα δυναμικά εργαλεία, η διάρκειά τους είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα (διάρκεια αλιείας της μηχανότρατας: 4 μήνες στον Κορινθιακό). Τα υψηλά ποσοστά υπομεγεθών ατόμων στην S. aurata (τσιπούρα) οφείλονται στο γεγονός ότι η αλιεία έγινε κοντά στο μέτωπο του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού στο οποίο έχουν παρατηρηθεί μεγάλες ποσότητες υπομεγεθών ατό-

6 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Πρακτικά, Τόμος ΙΙ μων, γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο τους ως «βρεφοκομεία» ψαριών και τα οποία δεν αποτελούν είδη-στόχους για τους παράκτιους αλιείς (Δημητρίου, 2007). Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι το μέτρο των ΕΕΜ από μόνο του δεν είναι αρκετό για την ορθολογική διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και είναι αναγκαία η εναρμόνισή του στο πλαίσιο της πολυ-ειδικής και πολυ-εργαλειακής αλιείας των Ελληνικών θαλασσών. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιλεκτικότητα των ειδών και των μεγεθών που αλιεύονται είναι και η στρατηγική που ακολουθεί ο αλιέας (Tzanatos et al., 2006). Η χωρική ετερογένεια ανάμεσα στις υποπεριοχές του Κορινθιακού κόλπου, όσο και σε μεγαλύτερη χωρική κλίμακα (Πατραϊκός-Κορινθιακός) αντανακλάται και από τη διαφοροποίηση της παραγωγικότητάς τους. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε, εν μέρει, να εξηγήσει την παρουσία μικρότερων μεγεθών ατόμων ψαριών στην περιοχή του ΝΑ Κορινθιακού σε σύγκριση με τον Πατραϊκό κόλπο, καθώς η περιοχή του ΝΑ Κορινθιακού, λόγω της γεωμορφολογίας (κλειστοί προστατευμένοι κόλποι, μικρό βάθος), αλλά και της άμεσης γειτνίασης με ποτάμιες απορροές, είναι δυνατό να αποτελεί πεδίο συγκέντρωσης των νεαρών, άρα και των μικρότερων σε μέγεθος, ατόμων των βενθοπελαγικών ειδών των ψαριών. Για το λόγο αυτό οι συνέπειες της υφιστάμενης εκμετάλλευσης στον κύκλο ζωής των ψαριών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνάφεια με την αλιευτική δραστηριότητα, τη διαφορετικότητα των οικοσυστημάτων και το βαθμό της ανθρωπογενούς παρέμβασης σε αυτά, καθώς είναι δυνατό να αποτελούν την ύπαρξη «ευαίσθητων σημείων» για τα υπό εκμετάλλευση είδη. 4. Βιβλιογραφικές Αναφορές Αρμένης, Γ., Μουτόπουλος, Δ.Κ. & Στεργίου, Κ.Ι., Κατά μήκος συνθέσεις τεσσάρων ειδών ψαριών για διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία. στο Ιόνιο. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας (σε CD). Δημητρίου, Ε., Συμβολή στη μελέτη της αύξησης και της ηθολογίας της τσιπούρας (Sparus aurata, L.) στο σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 221 σελίδες. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), Αποτελέσματα έρευνας θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη (για την περίοδο των ετών ), Αθήνα. Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Moutopoulos, D.K., Hernando Casal, J.A., Soriguer, M.C., Puente, E., Errazkin, L.A. & Stergiou, K.I., Size selectivity of trammel nets in southern European small-scale fisheries. Fisheries Research, 79: Jennings, S., Kaiser, M.J. & Reynolds. J.D., Marine fisheries ecology. Blackwell Science, London, UK., 432 pp. Κουτσικόπουλος, Κ., Φραγκοπούλου, Ν., Λυκάκης, Ι., Τζανάτος, Ε., Ράμφος, Α., Ίσαρη, Σ., Σώρρα, Β., Κορνάρος, Μ., Βαβούλης, Δ., Κατσέλης, Γ., & Γεωργιάδης, Μ., Συγκριτική μελέτη της δομής και δυναμικής του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Πατραϊκού και Δ. Κορινθιακού Κόλπου. Τελική Έκθεση. Μελέτη για το ερευνητικό πρόγραμμα βασικής έρευνας «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», Πάτρα. Stergiou, K.I., Moutopoulos, D.K. & Erzini, K., Gill net and longlines fisheries in Cyclades waters (Aegean Sea): species composition and gear competition. Fisheries Research, 57: Stergiou, K.I., Moutopoulos, D.K., & Krassas, G., Body size overlap in industrial and artisanal fisheries for five commercial species in the Mediterranean Sea. Scientia Marina, 68(1): Stergiou, K.I., Moutopoulos, D.K., Soriguer, M.C., Puente, E., Lino, P.G., Zabala, C., Monteiro, P., Errazkin, L.A. & Erzini, K., Trammel net catch species composition, catch rates and metiers in southern European waters: A multivariate approach. Fisheries Research, 79: Tzanatos, E., Dimitriou, E., Katselis, G., Georgiadis, M. & Koutsikopoulos, C., Composition, temporal dynamics and regional characteristics of small-scale fisheries in Greece. Fisheries Research, 73: Tzanatos, E., Dimitriou, E., Papaharisis, L., Roussi, A., Somarakis, S. & Koutsikopoulos, C., Principal socio-economic characteristics of the Greek small-scale coastal fishermen. Ocean and Coastal Management, 49(7-8): Tzanatos E., Somarakis S., Tserpes G. & Koutsikopoulos C., Discarding practices in a Mediterranean small-scale fishing fleet (Patraikos Gulf, Greece). Fisheries Management and Ecology, 14: Tzanatos E., Somarakis S., G. Tserpes & C. Koutsikopoulos, Catch length analysis, relation to minimum landing sizes and management implications from a Mediterranean small-scale fishery (Patraikos Gulf, Greece). Fisheries Research, 93: Zar, J.H., Biostatistical Analysis. 4th Edition. Prentice Hall, Inc. New Jersey, USA. 929 pp

Κατα μηκος συνθεσεις τεσσαρων ειδων ψαριων για διαφορετικα αλιευτικα εργαλεια στο Ιονιο

Κατα μηκος συνθεσεις τεσσαρων ειδων ψαριων για διαφορετικα αλιευτικα εργαλεια στο Ιονιο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1047 Κατα μηκος συνθεσεις τεσσαρων ειδων ψαριων για διαφορετικα αλιευτικα εργαλεια στο Ιονιο Αρμένης Γ. 1, Δ.Κ. Μουτόπουλος 2 και Κ.Ι. Στεργίου 3 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

SPECIES COMPOSITION AND CAPTURE PROCESS FOR THE TRAMMEL NET FISHERY IN CYCLADES (aegean sea)

SPECIES COMPOSITION AND CAPTURE PROCESS FOR THE TRAMMEL NET FISHERY IN CYCLADES (aegean sea) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ Συνθεση ειδων ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ κατα την ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ στις κυκλαδες (Αιγαιο πελαγος) Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,2*, Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 4 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ Παπαδοπούλου Κ.-Ν., Λιουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Απορριπτομενα της μικρης παρακτιας αλιειας στον Πατραϊκο Κολπο

Απορριπτομενα της μικρης παρακτιας αλιειας στον Πατραϊκο Κολπο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1013 Απορριπτομενα της μικρης παρακτιας αλιειας στον Πατραϊκο Κολπο Τζανάτος Ευάγγελος 1, Σωμαράκης Στυλιανός 1, Τσερπές Γιώργος 2, Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Τζανάτος Βιογραφικό Σηµείωµα

Ευάγγελος Τζανάτος Βιογραφικό Σηµείωµα Ευάγγελος Τζανάτος Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης: 30-05-1976 Θέση εργασίας: Λέκτορας (Θαλάσσια Οικολογία Αλιευτική ιαχείριση), Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr.

Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, skatsan@ath.hcmr. 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Κατσανεβάκης Σ., Μαραβέλιας Χ.Δ., Βασιλοπούλου Β. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

συγκριτικη μελετη αναπτυξησ αλιευτικου τουρισμου COMPARATIVE STUDY OF FISHING TOURISM DEVELOPMENT IN CYCLADES AND AMVRAKIKOS GULF

συγκριτικη μελετη αναπτυξησ αλιευτικου τουρισμου COMPARATIVE STUDY OF FISHING TOURISM DEVELOPMENT IN CYCLADES AND AMVRAKIKOS GULF 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ συγκριτικη μελετη αναπτυξησ αλιευτικου τουρισμου ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Σπάλα Κ. 1, Πυραλεμίδου Δ. 1, Ρούσση Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1967/2006

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1967/2006 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1967/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥγκριση βασικων αλιευτικων στοιχειων απο διαφορες επισημες πηγες πληροφορησης

ΣΥγκριση βασικων αλιευτικων στοιχειων απο διαφορες επισημες πηγες πληροφορησης 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΣΥγκριση βασικων αλιευτικων στοιχειων απο διαφορες επισημες πηγες πληροφορησης Κουτσικόπουλος Κ., Πούλος Κ., Χριστοδούλου Β. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

SEASONAL CHANGES OF TARGET-SPECIES IN MULTI-SPECIES AND MULTI-GEAR FISHERY BASED ON FISHERIES AND ECONOMIC DATA

SEASONAL CHANGES OF TARGET-SPECIES IN MULTI-SPECIES AND MULTI-GEAR FISHERY BASED ON FISHERIES AND ECONOMIC DATA ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1, Σπίνος Ε. 2,3, Καπανταγάκης Α. 4, Κατσέλης Γ. 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ηλιοπούλου Ν. 1, Δημητρίου Ε. 2, Τζανάτος Ε. 1, Κουτσικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της ελεύθερης αλιείας στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Γεώργιος Καδδίτης - Γεώργιος Σπύρου

Καταγραφή της ελεύθερης αλιείας στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Γεώργιος Καδδίτης - Γεώργιος Σπύρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καταγραφή της ελεύθερης αλιείας στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Διαβάστε περισσότερα

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

merluccius) ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ(Merluccius merluccius) ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 5 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 5 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 5 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1928-2007 Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,2, Στεργίου Κ.Ι. 2 1, 2 ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου -822-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου Αναστασοπούλου Α., Βασιλοπούλου B. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ INNOMAR ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ H αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου είναι μία πρόκληση H εφαρμογή κατάλληλων «εργαλείων» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακυμάνσεις της εμπορικής αξίας ειδών ψαριών των ελληνικών θαλασσών. Σωτήριος Δάρλας

Διακυμάνσεις της εμπορικής αξίας ειδών ψαριών των ελληνικών θαλασσών. Σωτήριος Δάρλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διακυμάνσεις της εμπορικής αξίας ειδών ψαριών των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑρ. Πρωτοχ... I Ημερομηνία:...Λ/.Ιβ/ΐΩΛΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ματσιώρη Σ., Καραπαναγιωτίδης Θ.Ι., Νεοφύτου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τη ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή στην περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού. Μαρία Γκίκα (Α.Μ. 9356)

Διερεύνηση τη ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή στην περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού. Μαρία Γκίκα (Α.Μ. 9356) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση τη ερασιτεχνική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξιος Ράμφος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αλέξιος Ράμφος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αλέξιος Ράμφος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιμηση των συλληψεων και της αμεσης θνησιμοτητας των χελωνων Caretta Caretta και Dermochelys coriacea στα παραγαδια αφρου

Εκτιμηση των συλληψεων και της αμεσης θνησιμοτητας των χελωνων Caretta Caretta και Dermochelys coriacea στα παραγαδια αφρου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 969 Εκτιμηση των συλληψεων και της αμεσης θνησιμοτητας των χελωνων Caretta Caretta και coriacea στα παραγαδια αφρου Α. Καπανταγάκης, John Laurijsen, Λ. Λιουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο

Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1041 Σχεση αναμεσα στο μηκος εντερου, τη διατροφη και το τροφικο επιπεδο για μερικα ειδη ψαριων στο Β-ΒΔ Αιγαιο Παρασκευή Κ. Καραχλέ & Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ. STRANGE PATTERNS IN THE HELLENIC NATIONAL FISHERIES LANDINGS

ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ. STRANGE PATTERNS IN THE HELLENIC NATIONAL FISHERIES LANDINGS ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μουτόπουλος Δ.Κ. 1, Κουτσικόπουλος Κ. 2 1 Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου, dmoutopo@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΕΠΑΛ 2000-2006, Μέτρο 4.4.-Δράση 3, Κωδικός Υποέργου:117456/2 ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥOΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μαλαισιάδας Β., Κατσέλης Γ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥOΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μαλαισιάδας Β., Κατσέλης Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥOΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μαλαισιάδας Β., Κατσέλης Γ. ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τμήμα ΙΧΘΥ-ΑΛ, Νέα Κτίρια, 30200 Μεσολλόγι, gkatsel@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο

Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Επαγγελματική αλιεία στην Κύπρο Πολίνα Πολυκάρπου BSc: Βιολογία MSc: Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες Marine and Environmental Research Lab Ltd ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιστορική αναδρομή 2. Επαγγελματική αλιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο *

Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * P6_TA(2005)0234 Βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά µέτρα διαχείρισης για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΟΜΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευάγγελος Τζανάτος Διδακτορική διατριβή ΠΑΤΡΑ 2006 Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας monachus monachus & ψαράδες ψαράδες ψαράδες monachus monachus monachus monachus Αντίκτυπο στο είδος Αντίκτυπο στην αλιεία Βελτίωση της κατάστασης του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Μελέτη του φανερόγαμου CYMODOCEA NODOSA ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Βογιατζής Μ., Ρόκκος Π., Κατσέλης Γ., Ράμφος Α. Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και ΑλιευτικήςΔιαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου, ramfos@teimes.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume ΙΙ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΜΕΤαβολη του ΠΙΘΑΝΟΥ ενδιαιτηματοσ του γαυρου (ENGRAULIS ENCRASICOLUS) ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ στισ αρχεσ του καλοκαιριου σε σχεση με

Διαβάστε περισσότερα

Μορφομετρική σύγκριση άγριων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) σε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης

Μορφομετρική σύγκριση άγριων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) σε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1093 Μορφομετρική σύγκριση άγριων πληθυσμών τσιπούρας (Sparus aurata) σε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης Ιωάννης Ρογδάκης 1, Βασιλική Βαβαρούτα 2, Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ.: Οικολογία- Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

Π.Μ.Σ.: Οικολογία- Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων Π.Μ.Σ.: Οικολογία- Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Αλιευτική Δραστηριότητα και Διαχείριση στον Κορινθιακό και Πατραϊκό Κόλπο Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική βιομάζα ενός ή περισσοτέρων ειδών που αφαιρείται από το οικοσύστημα με το ψάρεμα είναι γνωστή ως αλίευμα. Ένα μέρος του αλιεύματος θα διακινηθεί μέσα από τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ. του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «Σχέδιο Προσαρµογής της Αλιευτικής Προσπάθειας (ΣΠΑΠ) του Ελληνικού στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 (ενοποιηµένο κείµενο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Σχολή ΤΕχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ α β γ δ ε α γ β Ευάγγελος ΤΖΑΝΑΤΟΣ Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2006 Αλιευτική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΞΙΦΙΑ Τσερπές Γ. 1, Τζανάτος Ε. 1, Περιστεράκη Π. 1, Placenti V. 2, Kell L. 3 1 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ. Έκθεση Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ Έκθεση Έτους 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Σκάφη που αλιεύουν

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΛΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΛΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΛΑΡΗ Αλιεία των τριών εµπορικών σπαροειδών του γένους Diplodus

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή ιακήρυξη των παράκτιων αλιέων της Ευρώπης

Κοινή ιακήρυξη των παράκτιων αλιέων της Ευρώπης Νοέμβριος 2012 Κοινή ιακήρυξη των παράκτιων αλιέων της Ευρώπης Εμείς, οι παράκτιοι αλιείς και συλλέκτες οστρακοειδών συναντηθήκαμε σήμερα για να συζητήσουμε την δεινή κατάσταση του επαγγέλματός μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL

ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεματικό τμήμα. Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεματικό τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΙΕΙΑ 2008 EL Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Τμήμα πολιτικής Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασια της ρηχων περιοχων της παρακτιας ζώνης για τα ΝΕΑΡΑ

Η σημασια της ρηχων περιοχων της παρακτιας ζώνης για τα ΝΕΑΡΑ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ Η σημασια της ρηχων περιοχων της παρακτιας ζώνης για τα ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ ΙΧΘΥΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ σημασιασ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΧΘΥΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Κυπαρίσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 2.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ... 4 2.2. ΚΟΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ RUVETTUS PRETIOSUS (COCCO 1829) ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ DISTRIBUTION OF RUVETTUS PRETIOSUS (COCCO 1829) IN THE EASTERN MEDITERRANEAN

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ RUVETTUS PRETIOSUS (COCCO 1829) ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ DISTRIBUTION OF RUVETTUS PRETIOSUS (COCCO 1829) IN THE EASTERN MEDITERRANEAN 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ RUVETTUS PRETIOSUS (COCCO 1829) ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Βασιλακόπουλος Π. 1, 2, Τζανάτος Ε. 1, Τσερπές Γ. 1 1 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μελέτη της κατάστασης του Κερκυραϊκού κόλπου με στόχο την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων» Ε.Π.ΑΛ. 2-26 Μέτρο 4.4 «Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ημερησιο ΠΡΟΤΥΠΟ διατροφης του ευρωπαϊκου γαυρου (Engraulis encrasicolus) τον ΙοΥλιο του 2007 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ Νικολιουδάκης Ν. 1,2, Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Χωροχρονική κατανομή, τυπολογία και δραστηριότητα αλιευτικού στόλου στην περιοχή κεντρικού Ιονίου Πατραϊκού

Χωροχρονική κατανομή, τυπολογία και δραστηριότητα αλιευτικού στόλου στην περιοχή κεντρικού Ιονίου Πατραϊκού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Χωροχρονική κατανομή, τυπολογία και δραστηριότητα αλιευτικού στόλου στην περιοχή κεντρικού Ιονίου Πατραϊκού ΚΕΤΣΙΛΗΣ ΡΙΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Γούσια Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, evgousia@bio.auth.gr, bobori@bio.auth.gr. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012 Περιεχόμενα 1. Το ψάρεμα στην αρχαιότητα... 3 2. Ιστορία της παγκόσμιας αλιευτικής επιστήμης... 3 3. Η ελληνική αλιεία από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τίτλος Μαθήματος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: ο Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Και το Βορειοανατολικό Αιγαίο την περιοχή που προσδιορίζουν τα στίγματα

Και το Βορειοανατολικό Αιγαίο την περιοχή που προσδιορίζουν τα στίγματα Ref. Ares(2014)1496263-12/05/2014 Ονομάζομαι Μανιάτης Ερμόλαος,είμαι ψαράς από την Ελλάδα και στέλνω αυτό το έγγραφο προς την Ευρωπαική Επιτροπή, σχετικά με τη διαβούλευση που θα γίνει για να συγκεντρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΣΠΑΠ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS 1 of 7 23/1/2014 4:38 μμ ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ Επικοινωνία RSS Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχική Η Πρωτοβουλία Εταίροι Πλαίσιο Συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ MELICERTUS KERATHURUS ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ. Κεβρεκίδης Κ. 1,2 & Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη 2 1

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ MELICERTUS KERATHURUS ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ. Κεβρεκίδης Κ. 1,2 & Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη 2 1 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 105 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ MELICERTUS KERATHURUS ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ Κεβρεκίδης Κ. 1,2 & Μ. Θεσσαλού - Λεγάκη 2 1 Περιφέρεια Ιονίων νησιών, Δ/νση Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ φυσικοχημικων παραμετρων των λιμνοθαλασσων μετα από διαδικασιες περιοδικης συντηρησης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ φυσικοχημικων παραμετρων των λιμνοθαλασσων μετα από διαδικασιες περιοδικης συντηρησης 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ αναλυση της συμπεριφορας ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ φυσικοχημικων παραμετρων των λιμνοθαλασσων μετα από διαδικασιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣΦΑΙΡΑΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Χρήστος Αναγνώστου, Γεωλόγος Ιζηματολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Μαΐου May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Μαΐου May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 31 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31 st ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 14 16 Μαΐου 2009 May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ PATRAS ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALIEN SPECIES: NEW TRENDS OF SCIENTIFIC JOURNALS FOR THE RECORD OF A GLOBAL PHENOMENON

ALIEN SPECIES: NEW TRENDS OF SCIENTIFIC JOURNALS FOR THE RECORD OF A GLOBAL PHENOMENON 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Γκουβούση Α. 1, Ζενέτου Α. 2 1 Βιβλιοθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη µεσογειακών ψαριών ( ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Καπανταγάκης Α., Laurijsen J., Παληκαρά Ε., Λιουδάκης Λ. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων - Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, akap@hcmr.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea)

thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ενδημικου ειδουσ Crassophyllum thessalonicae (anthozoa, Octocorallia, Pennatulacea) ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον

Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Επιδράση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον Παύλος Μακρίδης, επίκουρος καθηγητής Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι υδατοκαλλιέργειες; Η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της δράσης «Οργάνωσε τον δικό σου Καθαρισμό Παραλίας» στο Δέλτα του Αξιού

Έκθεση αποτελεσμάτων της δράσης «Οργάνωσε τον δικό σου Καθαρισμό Παραλίας» στο Δέλτα του Αξιού Έκθεση αποτελεσμάτων της δράσης «Οργάνωσε τον δικό σου Καθαρισμό Παραλίας» στο Δέλτα του Αξιού Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων Με την υποστήριξη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 Συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Κατηγορίες αλιείας και αλιευτική προσπάθεια

4. Κατηγορίες αλιείας και αλιευτική προσπάθεια 4. Κατηγορίες αλιείας και αλιευτική προσπάθεια Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται βασικές έννοιες της αλιευτικής επιστήμης (συλλήψεις, εκφορτώσεις, παρεμπίπτοντα, απορρίψεις, τυχαίες συλλήψεις) και περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ κα. Πολίνα Πολυκάρπου MER LAB LTD BSc Βιολογία, ΑΠΘ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι

Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι Θαλάσσιο περιβάλλον και αλιευτικοί πόροι Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Αθανάσιος Τσίκληρας Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη ΤΘ 134, kstergio@bio.auth.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΙΘ ΤΡΙΤΗ ΑΙΘ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΙΘ ΠΕΜΠΤΗ ΑΙΘ ΠΑΡΑΣΚ ΑΙΘ 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικά στοιχεία. Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : Φραγκοπούλου ΟΝΟΜΑ : Αικατερίνη ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : Ιωάννης ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη Προσωπικά στοιχεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Επίκουρη Καθηγήτρια Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΩΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΩΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΩΝ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ Βλάχος Ν., Ράμφος Α., Μουτόπουλος Δ.Κ., Χώτος Γ., Κατσέλης Γ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα