Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ"

Transcript

1 Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α» Α ζ ή λ α

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1. Γεληθέο Γηαηάμεηο 3 Άξζξν 2. Όξγαλα ηνπ Π.Μ... 3 Α) Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.).. 3 Β) Οη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.)... 4 Γ) Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) 4 Άξζξν 3. Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Π.Μ... 4 Άξζξν 4. πληνληζκφο Πξνγξάκκαηνο... 5 Άξζξν 5. Αθαδεκατθνί χκβνπινη Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ... 5 Άξζξν 6. Πξνθήξπμε ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ... 5 Άξζξν 7. Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ.. 5 Άξζξν 8. Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ Έλαξμε θαη Λήμε ησλ καζεκάησλ 7 Δμεηαζηηθνί Πεξίνδνη 7 Αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ... 7 Αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ. 7 Γηπισκαηηθή Δξγαζία 7 Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε ησλ πνπδψλ χκβνπινο πνπδψλ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΔΦΖΡΜΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ»... 9 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ» Αληηθείκελα Μαζεκάησλ 11 Α Δμάκελν Βαζηθέο αξρέο δεκφζηαο πγείαο Μεζνδνινγία Αγσγήο Τγείαο Γίθαην Τγείαο Βηνεζηθή Βηνζηαηηζηηθή Εσναλζξσπνλφζνη Κνηλσληθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Καζνξηζκνί ηεο Τγείαο Μέζνδνη θαη Σερληθέο ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Τγεία θαη Δπηθνηλσλία Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Τγεηνλνκηθή Μεραληθή θαη Τγηεηλή Πεξηβάιινληνο Δξγνλνκία.. 16 Β Δμάκελν Δπηδεκηνινγία Δηδηθά Θέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο Κνηλσληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην λνζνθνκείν Παξαζηηνινγία θαη ηξνπηθά λνζήκαηα Δπγνληθή θαη Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή Αξρέο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο Σξφθηκα θαη Γεκφζηα Τγεία Αλζξσπνινγία ηεο Τγείαο (Κνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη πγεία) Δπαγγεικαηηθή Τγεία Γηαηξνθή θαη αζιεηηζκφο Φπρνινγία ηεο Τγείαο

3 12. Μηθξνβηνινγία θαη Τγηεηλή Ννζνθνκείσλ Δξγαζηεξηαθέο Μέζνδνη Αλάιπζεο Νεξνχ θαη Απνβιήησλ Δπίθαηξα Θέκαηα Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο.. 23 Άξζξν 9. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηφρνη / Μέζα Πξνδηαγξαθέο Γηαδηθαζίεο θαη Πξνζεζκίεο 28 Άξζξν 10. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο.. 29 Άξζξν 11. Τπνηξνθίεο 30 Άξζξν 12. Αλαγλσξίζεηο Μεηαπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ 30 Άξζξν 13. Άιιεο ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 30 Άξζξν 14. Αλάζεζε Μαζεκάησλ 30 Άξζξν 15. πγθξνηείηαη Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο 30 Άξζξν

4 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ «Δθεξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία» (Π.Μ..), ην νπνίν νξγαλψλεηαη απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο ζε ζχκπξαμε κε ην ηκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ, εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΤΑ 73508/Δ5/2004 ΦΔΚ 1207/2004 Σεχρνο Β. Δγθξίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ηεο νπνίαο ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Μ.Π.. είλαη: Άξζξν 2 Όξγαλα ηνπ Π.Μ.. Α).Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ε νπνία είλαη ηεηξακειήο θαη απνηειείηαη 1)απφ ηα δχν κφληκα κέιε α)ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλν ηεο Δ..Γ.Τ. Καζεγήηξηα Σδέλε Κξεκαζηηλνχ β)ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο Καζεγεηή Υαξίιαν Κνπηή, 2) ηνλ εθάζηνηε Κνζκήηνξα ηεο Δ..Γ.Τ. θαη 3) έλα κέινο ηνπ Σνκέα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Η. πνπ νξίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο (Α. Υαιθηάο - Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο). Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ. πξνέξρεηαη απφ ηελ Δ..Γ.Τ. σο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Ο Κνζκήηνξαο ηεο Δ..Γ.Τ. πνπ έρεη ηε Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ζπγθαιεί ηα κέιε ηεο Δ.Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα εθιέμνπλ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ.Δ., ηελ Δ.Γ.Δ. ζπγθαιεί ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ, ην αξραηφηεξν κέινο κε ζθνπφ ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο κέινπο ή κειψλ ηεο Δ.Γ.Δ. γίλεηαη αληηθαηάζηαζε απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα. Αξκνδηφηεηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο 1) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ησλ Τπνςεθίσλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδαζηψλ θαζψο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξφγξακκα. 2) Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 3) Οξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηηο ψξεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 4) Απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ εηζεγνχληαη νη επηζηεκνληθά ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 5) Απνθαζίδεη γηα θάζε νηθνλνκηθή δαπάλε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξφγξακκα. 6) Δπηιχεη θάζε ζέκα ή έλζηαζε πνπ αθνξά ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ Π.Μ.. 7)Οξίδεη ηα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Π.Μ.. 8) Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Γ.Δ. επηθπξψλνληαη απφ ην χιινγν Καζεγεηψλ ηεο ΔΓΤ. 3

5 Β).Οη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.) Αξκνδηφηεηεο Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ 1. Παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Γ.Δ. 2. Δηζεγνχληαη ζηελ Δ.Γ.Δ. γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζην Π.Μ.. 3. Φξνληίδνπλ γηα θάζε ελέξγεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ: α) εθπαηδεπηηθψλ β) δηνηθεηηθψλ θαη γ) νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Οη Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνη κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ ζηελ Δ.Γ.Δ ηελ αλάζεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν ηξία (3) πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ α) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, β) ησλ δηνηθεηηθψλ, θαη γ) ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, ζε άιιν κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. ηνπ αληηζηνίρνπ Σκήκαηνο. Γηα ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε γηα ην κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. πνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζηα αλσηέξσ θαζήθνληα, χςνπο (δπν) 2 εθπαηδεπηηθψλ σξψλ ηελ εβδνκάδα γηα θάζε κία απφ ηηο δεθαηξείο εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ηνκέα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ ΣΔΗ ζα ζπλεπηθνπξείηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ απφ 1 (έλα) Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ επί ζπκβάζεη, πνπ ζα έρεη έδξα ην ΣΔΗ Αζήλαο, νη απνδνρέο ηνπ νπνίνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηνπ Π.Μ..Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε γξακκαηεηαθή θάιπςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ζα γίλεηαη ζην Σ.Δ.Η. Αζήλαο απφ έλα άηνκν νη απνδνρέο ηνπ νπνίνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηνπο Π.Μ.. Γ) Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) Κάζε έηνο νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ. Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. Ζ Δ.Δ.Μ.Φ. αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηνπο θαηαηάζζεη θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. ηνπ Π.Μ.. Άξζξν 3 Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Π.Μ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Γ.Τ., ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη απφ ην επί ζπκβάζεη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Π.Μ.. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ. 1.Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο κεηαπηπρηαθψλ ζέζεσλ. 2.Παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ. 3.Δγγξαθή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Μ.Φ.). 4.χληαμε θαηαιφγνπ εγγξαθφκελσλ Μ.Φ. ζε πξνγξάκκαηα θαη καζήκαηα. 5.Σήξεζε θαξηέιαο θαη ελεκέξσζε απηήο θαηά θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 6.χληαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ. 7.Έθδνζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ ρνξεγνχληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο. 8.Παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 9.Γηαδηθαζία απνλνκήο ηίηισλ θαη παξάδνζε πιήξνπο θαθέινπ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 10. Δθηχπσζε θαη δηαθίλεζε ζεκεηψζεσλ, βηβιίσλ θαη άιινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 4

6 Χο Γξακκαηέαο ηνπ Π.Μ. νξίδεηαη ν Γηεπζπληήο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΔΓΤ γηα ηνλ νπνία νξίδεηαη ηζφπνζν ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά εθπαηδεπηηθφ εμάκελν πξνεξρφκελν απφ ηα έζνδα ηνπ Π.Μ. γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Π.Μ. κπνξεί λα εθρσξεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηε Μφληκε Πξντζηακέλε Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο γηα ηελ νπνία νξίδεηαη επηκίζζην 500 εηεζίσο θαη ε νπνία ζα ζπλεπηθνπξείηαη απφ έλα κφληκν ή απνζπαζκέλν ή επί ζπκβάζεη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ γηα ππνζηήξημε. Άξζξν 4 πληνληζκφο Πξνγξάκκαηνο Σν ζπληνληζκφ πξνγξάκκαηνο έρνπλ νη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.), Σδέλε Κξεκαζηηλνχ Καζεγήηξηα Δ..Γ.Τ. θαη Υαξίιανο Κνπηήο Καζεγεηήο ΣΔΗ. Άξζξν 5 Αθαδεκατθνί χκβνπινη Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη κε εηζήγεζε ησλ Δ.Τ θαη απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ., Αθαδεκατθφο χκβνπινο έλα κέινο Γ.Δ.Π. θαη ΔΠ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12 παξάγξαθνο Α ηνπ Ν.2083/92. Ο Αθαδεκατθφο χκβνπινο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ θαη ζπκβνπιεχεη ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή. Άξζξν 6 Πξνθήξπμε ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Κάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ, πξνθεξχζζεηαη αξηζκφο ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηάληα δχν (32). Μέρξη 5 ζέζεηο θπιάζζνληαη γηα Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ ΣΔΗ κε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ-, νη νπνίνη θαη ζα εηζάγνληαη ζην πξφγξακκα θαη εμαίξεζε. Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη νη πηπρηνχρνη ζρνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΤΑ 73508/Δ5/1207/ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, θαζψο θαη νη ηειεηφθνηηνη ησλ ίδησλ ζρνιψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζα έρνπλ πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Αζελατθφ εκεξήζην Σχπν θαη ιακβάλεηαη κέξηκλα ελεκέξσζεο ησλ ζρεηηθψλ Σκεκάησλ νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ δηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, θαζψο θαη ηεο ζειίδαο ηνπ Γηαδηθηχνπ ηνπ Π.Μ.. ηεο ΔΓΤ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΣΔΗ. Άξζξν 7 Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ. ζηελ «Δθεξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία» ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: ηάδην 1 ν : Δμεηάζεηο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα ζε θείκελα θαη νξνινγία Γεκφζηαο Τγείαο. Κιίκαθα βαζκνινγίαο

7 Όζνη επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ζπλερίδνπλ θαη αμηνινγνχληαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: ηάδην 2 ν : Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο ησλ επηηπρφλησλ ζηε γιψζζα ππνςεθίσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θάθειν ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο. Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη είλαη: 1. Δπίπεδν θαη ζπλάθεηα πξνεγνπκέλσλ ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 2. Ο βαζκφο πηπρίνπ. 3. Ζ βαζκνινγία ζε ζπλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζε ζπλαθή πηπρηαθή εξγαζία, φπνπ απηή ππάξρεη. 4. Οη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, δεκνζηεχζεηο, αλαθνηλψζεηο ή άιιε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν. 5. Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ. 6. Οη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ παθέησλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 7. Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. ή απφ κέιε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ζρεηηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηεο Δ..Γ.Τ. ηάδην 3 ν : πλέληεπμε κε ηε θξνληίδα ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.: Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δ.Δ.Μ.Φ. βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα Με ηε ζπλέληεπμε ε Δ.Δ.Μ.Φ. επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη πνηνη ππνςήθηνη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ νπζηαζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Μ., ζπλεθηηκψληαο ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηε ζπλνιηθφηεξε ζπγθξφηεζε θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. Ζ Δ.Γ.Δ. κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα επηβάιεη εμεηάζεηο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα εάλ θξίλεη φηη νη ππνςήθηνη δελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Άξζξν 8 Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ.. Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ.. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ. ηνπ Μ.Γ.Δ. «Δθεξκνζκέλεο Γεκφζηαο Τγείαο» ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο, ζε ψξεο θαη εκέξεο πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ηε Δ.Γ.Δ. ηνπ Π.Μ.. κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ. ην Π.Μ. ζα δηδάμνπλ κέιε Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ θαη Δ..Γ.Τ. θαη Δ.Π Σ.Δ.Η ζε πνζνζηφ 50% αληίζηνηρα θαζψο θαη επηζηήκνλεο ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο πνπ δηαζέηνπλ ηα απφ ην λφκν πξνβιεπφκελα πξνζφληα (παξ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν 2083/1992). Ζ Δ.Γ.Δ. κπνξεί λα ζπλάπηεη επηκέξνπο ζπκθσλίεο κε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, κε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Δ.Π. Σ.Δ.Η θαζψο θαη κε Δηδηθνχο Δπηζηήκνλεο αληηζηνίρσλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο γλψζεο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σα κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. Σ.Δ.Η. ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ αιιά θαη άιια κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια Σκήκαηα θαη έρνπλ εμαληιήζεη ηηο ζπκβαηηθέο δηδαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζα ακείβνληαη γηα ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν ζην Π.Μ.. 6

8 Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΗ ηεο Αζήλαο ζα δχλαηαη λα απνζπαζηνχλ θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα έξγν αληίζηνηρν ηνπ Δ.Σ.Π. Έλαξμε θαη Λήμε ησλ καζεκάησλ Οη ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα ηεξνχλ ην σξάξην έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο έρνπλ σο αθνινχζσο πκ πκ, κκ κκ, κκ κκ. Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαιεηκκάησλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ππεπζχλσλ δηδαζθφλησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα ππνρξεσηηθά δηαιείκκαηα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 30. Δμεηαζηηθνί Πεξίνδνη Παξέρνληαη 3 εμεηαζηηθέο γηα θάζε κάζεκα, σο εμήο: Α Δμάκελν : Φεβξνπάξηνο Ηνχληνο επηέκβξηνο Β Δμάκελν: Ηνχληνο επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο Αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ Όινη νη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ (θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθέο αλά κάζεκα δεζκεχζεηο) πξνζέξρνληαη ζε εμεηάζεηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο. Όια ηα καζήκαηα βαζκνινγνχληαη κε άξηζηα ην 100 θαη ειάρηζην βαζκφ επηηπρίαο ην 50. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ αμηνινγεζεί ηνπιάρηζηνλ κε βαζκφ 50 ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ Α θαη Β Δμακήλνπ πνπ έρνπλ δειψζεη ζηα αηνκηθά έληππα εγγξαθήο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ ζπνπδαζηή έρεη σο αθνινχζσο: Καιψο, Λ. Καιψο, Άξηζηα Ζ ηειηθή βαζκνινγία ζα πξνέξρεηαη απφ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% θαη ειάρηζην θαη ην ππφινηπν απφ άιιεο κνξθέο εμέηαζεο (εξγαζίεο θιπ) (άξζξν 10). Οη κεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ην αξγφηεξν κέρξη 2 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζηελ Δ..Γ.Τ. Αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ: ηελ ηειεπηαία δηάιεμε θάζε καζήκαηνο δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο έληππα αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο γηα αμηνιφγεζε θαη επεμεξγαζία ππφ ηελ επζχλε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ. Οη Δ.Τ. ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεχζπλνπο δηδάζθνληεο γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ησλ θνηηεηψλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. Ζ δηαδηθαζία απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπνπδαζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη λα αλαιχζνπλ κε ηελ επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο έλα ππαξθηφ πξφβιεκα Γεκφζηαο Τγείαο ή παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. ε εηδηθή ελφηεηα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ (άξζξν 9) αλαιχνληαη εθηελψο νη πξνυπνζέζεηο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Κάζε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε 24 Γ.Μ. ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ Δηδίθεπζεο. 7

9 Δπηπιένλ, κηα δηπισκαηηθή εξγαζία βαζκνινγείηαη αλαιφγσο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο σο Καιή, Π. Καιή, Άξηζηε. Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε ησλ πνπδψλ χκβνπινο πνπδψλ Γηα θάζε ζπνπδαζηή, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ, ε Δ.Γ.Δ. νξίδεη έλα χκβνπιν πνπδψλ, έξγν ηνπ νπνίνπ είλαη: Να βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπνπδαζηή γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ θαη εξσηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ζπνπδαζηή ζηε ρνιή. Να παξέρεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Να ζπκβνπιεχεη ην ζπνπδαζηή ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Να ζπδεηά καδί ηνπ κειινληηθά ζρέδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ αλέιημε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν παξέρεηαη ακνηβή 2 δηδαθηηθψλ σξψλ εηεζίσο. 8

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΔΦΖΡΜΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΣΟ 1 Ο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ» ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (1) 1.ΑΡΥΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5) 1.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 2.ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ 3.ΓΗΚΑΗΟ ΤΓΔΗΑ ΒΗΟΖΘΗΚΖ 4.ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 5.ΕΧΟΑΝΘΡΧΠΟΝΟΟΗ 6.ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 7.ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 8.ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 9.ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (1) ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5) 1.ΑΡΥΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 2.ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 3.ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 4.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 5.ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 6.ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 7.ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ 8.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9.ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΣΟ 1 Ο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ» ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (2) 1.ΑΡΥΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9

11 Αληηθείκελα Μαζεκάησλ Α Εξάμηνο 10

12 1.Βαζηθέο αξρέο δεκφζηαο πγείαο Καζεγεηέο: Σδ. Κξεκαζηηλνχ Υ. Κνπηήο H έλλνηα ηεο Τγείαο Ζ έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο Ζ έλλνηα ηεο Τγείαο, ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηεο Τγηεηλήο. χγρξνλε άπνςε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. Κνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία Γείθηεο, δεδνκέλα αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ Παγθφζκα Τγεία / Τγεία Δπξσπατθνχ & Διιεληθνχ πιεζπζκνχ Τγεία Δπξσπατθνχ θαη Διιεληθνχ Πιεζπζκνχ Γνκή Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ Διιάδα χγρξνλε δνκή, Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, Ννκαξρίεο Ννκίαηξνη, Ννκηθά Πξφζσπα ζρεηηδφκελα κε ηε Γεκφζηα Τγεία Γηεζλείο Οξγαλψζεηο Τγείαο (Ννκηθφ πιαίζην)/πκβνχιην Δπξψπεο Ηζηνξηθή εμέιημε, Βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαηαζηαηηθά, ππνρξεψζεηο θξαηψλ κειψλ. Δίδε απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ, ππνρξεσηηθή ή κε ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ. Γηνηθεηηθή δνκή, έδξα, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία. Τπνρξεψζεηο θξαηψλ - κειψλ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) Ννκηθφ πιαίζην, Γηάξζξσζε, ηφρνη, Πνιηηηθή Τγείαο, Πξφιεςε, Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γεκφζηα Τγεία Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Δπηηξνπή, άξζξν 129 πλζήθεο Maastricht γηα ηελ Τγεία, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία. Σν λέν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία Πξφιεςε λφζσλ Πξναγσγή Τγείαο ηξαηεγηθέο Δπίπεδα πξφιεςεο πξσηνγελήο πξφιεςε, κεζνδνινγία πξσηνγελνχο πξφιεςεο πεδία εθαξκνγήο. Γηαθνξά κε «θξνληίδα» - Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Ζ έλλνηα ηεο πξναγσγήο πγείαο. Μεζνδνινγία, ηξφπνη, ρψξνη αγσγήο πγείαο, ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηψλ αγσγήο πγείαο. Φνξείο αζρνινχκελνη κε αγσγή πγείαο ζηελ Διιάδα. Γεπηεξνγελήο πξφιεςε (Screening) Πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, βαζηθέο αξρέο Π.Δ., είδε Π.Δ., πξνβιήκαηα εθαξκνγήο, πξνβιήκαηα αμηνιφγεζεο. Πεδία εθαξκνγήο. Πξφιεςε Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ Βαζηθέο έλλνηεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ, Αξρέο πξφιεςεο, Απνκφλσζε πεξηνξηζκφο ππνδφρσλ, εκβνιηαζκνί, Γήισζε λφζσλ. Ζ έλλνηα θαη ε κεζνδνινγία ηεο εθξίδσζεο θαη ειάηησζεο ινηκσδψλ λφζσλ. Ννζήκαηα Γ.Τ.Κ. Πξφιεςε κε κεηαδηδφκελσλ λφζσλ (NCD) Οξηζκφο NCDs (θαξδηαγγεηαθά, θαξθίλνη, δηαβήηεο, ρξφληεο απνθξαθηηθέο πλεπκνλνπάζεηεο θ.α.) Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, παξάγνληεο θηλδχλνπ, αξρέο πξφιεςεο ησλ NCDs, δηεζλή πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε Surveillance Γηεζλήο νλνκαζίαο λφζσλ. Ζ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ ηεο θάζε λφζνπ (case definition) Ννζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Γ.Y.K. Ννζήκαηα ππφ δηεζλή επηηήξεζε. Σξφπνη δήισζεο ινηκσδψλ λφζσλ (θιάζεηο δήισζεο). Σξίηε Ζιηθία 11

13 Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα, αλάγθεο πγείαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ, πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο, νξγάλσζε θαη δνκέο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Φπρηθή Τγεία Οξγάλσζε, ππνδνκέο Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία, ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε απναζπινπνίεζε, Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Πξννπηηθέο. Δπίθαηξν Θέκα Γεκφζηαο Τγείαο 2.Μεζνδνινγία Αγσγήο Τγείαο Καζεγήηξηεο: Σδ. Κξεκαζηηλνχ Αγσγή Τγείαο (Δηζαγσγή) Πξνζεγγίζεηο κέζνδνη Αγσγήο Τγείαο Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε Ζ Αιιεινδηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζνδνο Ζ Βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέζνδνο Πξναγσγή ηεο Τγείαο ρεδηαζκφο παξεκβάζεσλ πξναγσγήο πγείαο Μνληέιν ζρεδηαζκνχ ABC Δθηίκεζε αλαγθψλ πξναγσγήο πγείαο Αμηνιφγεζε παξεκβάζεσλ πξναγσγήο πγείαο Παξνπζηάζεηο πξνγξακκάησλ απφ νκάδεο θνηηεηψλ Βησκαηηθφ εξγαζηήξην Αγσγήο Τγείαο 3.Γίθαην Τγείαο Βηνεζηθή Καζεγεηέο: Σδ. Κξεκαζηηλνχ Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Γηθαίνπ Τγείαο. Ζ ζρέζε Νφκνπ, Ζζηθήο θαη Σερλνινγίαο Δηζαγσγή ζηε βηνεζηθή. Βαζηθέο αξρέο θαη ζεσξίεο. Τγεία θαη απηνλνκία ηνπ αηφκνπ. Γεκφζηα Τγεία θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Γηθαηψκαηα αζζελψλ Ννκηθφ πιαίζην Δπζχλε επαγγεικαηηψλ πγείαο: Αζηηθή, πνηληθή, πεηζαξρηθή. Ζ έλλνηα ηεο ακέιεηαο. Πξνυπνζέζεηο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ.βαζηθέο αξρέο λνκνινγίαο Ζζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ννκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην. (Α Μέξνο) Ζζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ννκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην. (Β Μέξνο) Βιαζηηθά θχηηαξα: νη λένη νξίδνληεο ζηελ πγεία Απνθάζεηο ζηελ αξρή ηεο δσήο: Ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή Απνθάζεηο ζην ηέινο ηεο δσήο. Πεξηνξηζκφο ζεξαπείαο. Πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα. Άξλεζε ζεξαπείαο. Μεηακνζρεχζεηο δσξεά νξγάλσλ εγθεθαιηθφο ζάλαηνο. πζηήκαηα ζπλαίλεζεο. Ζζηθέο δηαηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Μεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ δψσλ ζε αλζξψπνπο: εζηθά πξνβιήκαηα Ζζηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρηθή πγεία Δμειίμεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη θαηνρχξσζε ηεο γεληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 12

14 4.Βηνζηαηηζηηθή Καζεγεηέο: Α. Ρνπκειηψηε Α. Υαιθηάο Δηζαγσγή ζηε βηνζηαηηζηηθή (Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο ζρεδηαζκφο θαη είδε εξεπλψλ. Γεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο. Βαζηθέο έλλνηεο ηαηηζηηθή ( Γηάθξηζε απηήο, βηνζηαηηζηηθή αληηθείκελν, Γεδνκέλα: Δίδε δεδνκέλσλ- Πεγέο δεδνκέλσλ- Σξφπνη ζπιινγήο, Δίδε δεηγκαηνιεςίαο Σξφπνο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζηε Βηνζηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή: Πίλαθεο δηαγξάκκαηα, εθαξκνγέο Αλαιπηηθή ζηαηηζηηθή: Γηάθξηζε απηήο, θαηαλνκέο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηψλ( Θέζε δηαζπνξάο) Δθαξκνγέο Καηαλνκέο: Γησλπκηθή, Καλνληθή, t- Καηαλνκή. Δθαξκνγέο Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή, Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο κέζεο ηηκήο ελφο δείγκαηνο θαη δπν δεηγκάησλ. Δθαξκνγέο Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο δχν πνζνζηψλ. Έιεγρνο ππνζέζεσλ. P- Value. θάικαηα 1 νπ 2 νπ είδνπο. Δθαξκνγέο Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζεο ηηκήο, δηαθνξά δχν κέζσλ ηηκψλ, δηαθνξά δχν πνζνζηψλ. Γηκεηάβιεηνο πίλαθαο, Υ 2 έιεγρνο, εθαξκνγέο: αλεμαξηεζίαο νκνηνγέλεηαο Έιεγρνο πξνζαξκνγήο Υ 2 θαηά δεχγε T- test θαηά δεχγε πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο. Δθαξκνγέο Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο - εθαξκνγέο Αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Δθαξκνγέο 5.Εσναλζξσπνλφζνη Καζεγεηέο: Ν. Βαθάιεο Β. Κνληφο Δηζαγσγή: Εσναλζξσπνλφζνη θαη Γεκφζηα Τγεία Εσναλζξσπνλφζνη απφ Πξσηφδσα (Λετζκάληεο) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε Η Εσναλζξσπνλφζνη απφ Πξσηφδσα (ΗΗ) θαη Έικηλζεο. (ηνμφπιαζκα, ερηλφθνθθνο, θπζηηθέξθσζε - ηνμνθάξα ηξηρίλε) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε ΗΗ Εσναλζξσπνλφζνη απφ κηθξφβηα (βξνπθέιιεο, ιεπηφζπεηξα, ξηθέηζηεο ππξεηφο Q, θπκαηίσζε, ηνπιαξαηκία άλζξαθαο) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε ΗΗΗ Εσναλζξσπνλφζνη απφ ηνχο (ιχζζα, αξκπντψζεηο αηκνξξαγηθνί ππξεηνί Hanta virus, West Nile virus) Εσναλζξσπνλφζνη απφ κχθεηεο θαη εμσπαξάζηηα Δξγαζηεξηαθή άζθεζε IV Ηαηξηθή εληνκνινγίο Δξγαζηεξηαθή άζθεζε V Δπηδεκηνινγηθή άζθεζε ζε ζέκαηα δσναλζξσπνλφζσλ α) πδήηεζε γηα ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία β) Φξνληηζηήξην (interactive) 6.Κνηλσληθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Καζνξηζκνί ηεο Τγείαο Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο 13

15 θνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο. θηαγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ θαη πξψηε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ Κνηλσληνινγίαο ηεο Τγείαο. Οη έλλνηεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ/πνιηηηζκηθνχ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη αξξψζηηαο απφ ηνπο ηνχο ζηελ θαηάζιηςε Κνηλσληθνί ζεζκνί θαη ξφινη, θαλφλεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ πγεία ζηελ θνηλφηεηα Οη αζζέλεηεο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία: απφ ηελ επνρή ησλ επηδεκηψλ ζηηο ζχγρξνλεο αζζέλεηεο. Παλνχθια, θπκαηίσζε, θάπληζκα, θαξθίλνο Πξφζιεςε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο: θνηλσληθνί θα πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο θαη δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο. ρέζε γηαηξνχ θαη αζζελή. Ο πιεξνθνξνχκελνο αζζελήο. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλάιπζε πεξηπηψζεσλ Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Δζεινληηζκφο Υξφληα αζζέλεηα Γηαρείξηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ AIDS. Σν βηνςπρνθνηλσληηφ κνληέιν ηεο πγείαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ AIDS. Δθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο: ζρεδηαζκφο παξέκβαζεο ζε εθζηξαηεία θαηά ηνπ AIDS Μεηαλάζηεο θαη Τγεία: πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα,. Σξφπνη θαη δπζθνιίεο παξέκβαζεο εμνπαιηθφηεηα: Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε. Σν δήηεκα ηεο λέαο ζρέζεο. Νέα Γεκφζηα Τγεία: πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο Global local helath. 7.Μέζνδνη θαη Σερληθέο ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο Η. Κπξηφπνπινο θνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο Σν πξφβιεκα ηεο γλψζεο. Κνηλσλία ηεο γλψζεο Βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηε γλψζε ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Πνζνηηθή έξεπλα Πνζνηηθή ζπγθξηηηθή έξεπλα Ζ πνζνηηθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο Φπρνινγίαο Πνηνηηθή έξεπλα. πλεληεχμεηο Πνηνηηθή έξεπλα. Focus groups Βηνγξαθηθή Δξκελεπηηθή κέζνδνο Βηνγξαθηθή κέζνδνο ζπλέρεηα Κνηλσληθή έξεπλα ζηε Γεκφζηα Τγεία Παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 8.Τγεία θαη Δπηθνηλσλία Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο Π. Λχηξαο Δπηθνηλσλία Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο επηθνηλσλίαο (δηαπξνζσπηθή θαη νξγαλσηηθή δηάζηαζε) Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο Κψδηθεο επηθνηλσλίαο πλαιιαθηηθή αλάιπζε θαη ζπκπεξηθνξά. ηάζεηο δσήο - Καηαζηάζεηο ηνπ εγψ 14

16 Αλάιπζε ηεο ηαηλίαο The Doctor Γνκή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη Δπηθνηλσλία- ε πεξίπησζε ηνπ λνζνθνκείνπ ΜΜΔ θαη Τγεία. Δπξσπατθή θαη Διιεληθή δηάζηαζε Σειεφξαζε θαη επη θνηλσλία Αλάιπζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ γηα ζέκαηα πγείαο Αλάιπζε άξζξσλ ηνπ ηχπνπ γηα ζέκαηα πγείαο αζζέλεηαο Παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ζπνπδαζηέο Παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ζπνπδαζηέο Κιείζηκν καζήκαηνο 9.Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Καζεγεηέο: Ν. Μαληαδάθεο Μάλαηδκελη Γεληθή Δηζαγσγή - Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Βαζηθέο Αξρέο Δπηθνηλσλίαο πκπεξηθνξέο ζην ρψξν εξγαζίαο- πλδηαιεθηηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο Planning ηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Δθηίκεζε αλαγθψλ. Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ θαη Λήςε απνθάζεσλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ηειέρσζε. Τπνθίλεζε - Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο πξνζσπηθνχ Ζγεζία Ζγεηηθά Πξφηππα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε. Σερληθέο ειέγρνπ. Μέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ Τγεηνλνκηθφ Σνκέα Γηνίθεζε Γηαρείξηζε αιιαγψλ Γηνίθεζε Γηαρείξηζε θξίζεσλ- ρέδηα αληηκεηψπηζεο Δθαξκνγέο Γηνίθεζεο. χγρξνλα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο χγρξνλεο δνκέο δηνίθεζεο κνλάδσλ θξνληίδαο πγείαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε Γηθηχσλ θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Γηαζπλδεηηθή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (ηαηξνθνηλσληθέο ππεξεζίεο) Αλάπηπμε δηθηχσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 10.Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο Έλλνηεο θαη αξρέο ηεο Οηθνλνκηθήο Τγείαο Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Οηθνλνκηθή αλάιπζε: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Εήηεζε θαη θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο Ζ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο Αξρέο θαη θξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα Μέζνδνη, θξηηήξηα θαη ηερληθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο Αζθάιηζε πγείαο θαη ν ξφινο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο 15

17 Σα νηθνλνκηθά ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο Ζ ζπκβνιή ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ Γαπάλεο πγείαο θαη πνιηηηθέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ Αλαζθφπεζε βαζηθψλ ζεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 11.Τγεηνλνκηθή Μεραληθή θαη Τγηεηλή Πεξηβάιινληνο Καζεγεηήο: Ν. Καηζίξεο Δηζαγσγή Γηεξγαζίεο ζην πεξηβάιινλ ιχκαηα Δπεμεξγαζία ιπκάησλ Γηάζεζε ιπκάησλ ζε επηθαλεηαθνχο απνδέθηεο Γηάζεζε ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα Πφζηκν λεξφ Πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ Έιεγρνο Δπεμεξγαζία λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πφζηκν Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ηεξεά απφβιεηα πνηφηεηα, πξνέιεπζε Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ Ζρνξχπαλζε 12. Δξγνλνκία Καζεγεηέο: Β. Μαθξφπνπινο Φ. Μπακπάηζηθνπ Δηζαγσγή Φπζηνινγία ηεο εξγαζίαο Αξρέο εξγνλνκίαο - Ννκνζεζίαο Ζ εξγνλνκία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία σκαηηθή εξγαζία Οκάδεο εξγαδνκέλσλ Χξάξην βάξδηεο ηξεο θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ χλδξνκα επαγγεικαηηθήο θαηαπφλεζεο Σερληθέο πξνθχιαμεο θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη αλχςσζε βάξνπο Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (Η) Δξγαζία & ζπνλδπιηθή ζηήιε ηάζεηο ζψκαηνο Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (ΗΗ) Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (ΗΗΗ) Β Εξάμηνο 16

18 1.Δπηδεκηνινγία Καζεγεηέο: Α. Ρνπκειηψηε Υ. Κνπηήο Δηζαγσγή ζηελ Δπηδεκηνινγία θνπνί Υξήζεηο εκαζία ζηε Γεκφζηα Τγεία Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθαξκνγέο Πεξηγξαθηθήο Δπηδεκηνινγίαο Αζθήζεηο Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθαξκνγέο Αλαιπηηθήο Δπηδεκηνινγίαο Αζθήζεηο Πεγέο θαη αμηνπνίεζε βηνζηαηηζηηθψλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Δθαξκνγέο / ρξήζε βηνζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ Πεγέο ζηνηρείσλ κε επηδεκηνινγηθή έξεπλα: Αλαδξνκηθή Έξεπλα Πεγέο ζηνηρείσλ κε Δπηδεκηνινγηθή Έξεπλα: Πξννπηηθή Γηαζθνπηθή.Δθαξκνγέο Απφιπηνο ρεηηθφο Κίλδπλνο. πγθξίζεηο Δθαξκνγέο Μέηξα ζχγθξηζεο ζηελ Δπηδεκηνινγία (Πξνηππνπνίεζε, δείθηεο. SRR, SMR) Δθαξκνγέο Αζθήζεηο ρεδηαζκφο Δπηδεκηνινγηθήο Έξεπλαο Πξνζδηνξηζκφο Μεγέζνπο Γείγκαηνο Δθαξκνζκέλε Δπηδεκηνινγηθή Έξεπλα. Πξνζέγγηζε κέζσ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Δπηδεκηθέο Δθξήμεηο Δπηδεκηνινγία θαη Πνιηηηθή Τγείαο - Δπηδεκηνινγία θαη Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Τγείαο 2.Δηδηθά Θέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο -Σδ. Κξεκαζηηλνχ Δηζαγσγή Αηκνδνζία Αλζξψπηλν γνληδίσκα Γηεξεχλεζε θαη πξφγλσζε γελεηηθψλ λνζεκάησλ Αηπρήκαηα Γηαβήηεο θαη Γεκφζηα Τγεία Γηαηαξαρέο χπλνπ ζην ζχγρξνλν άλζξσπν Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζε ζρνιεία Δηδηθά ινηκψδε λνζήκαηα Κάπληζκα Ναξθσηηθά - Δμαξηήζεηο (Ο.ΚΑ.ΝΑ) Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα Καξθίλνο Παζήζεηο κπνζθειεηηθνχ Πξνβιήκαηα Λφγνπ θαη Τπεξεζίεο Τγείαο χγρξνλεο κέζνδνη ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία Σξίηε Ζιηθία Φπζηθέο & ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο Βηνηξνκνθξαηία (ΚΔΔΛ, ΔΚΑΒ) Φπηνθάξκαθα ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα (Γηνμίλεο) 3.Κνηλσληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην λνζνθνκείν Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο 17

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα