Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ"

Transcript

1 Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α» Α ζ ή λ α

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1. Γεληθέο Γηαηάμεηο 3 Άξζξν 2. Όξγαλα ηνπ Π.Μ... 3 Α) Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.).. 3 Β) Οη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.)... 4 Γ) Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) 4 Άξζξν 3. Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Π.Μ... 4 Άξζξν 4. πληνληζκφο Πξνγξάκκαηνο... 5 Άξζξν 5. Αθαδεκατθνί χκβνπινη Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ... 5 Άξζξν 6. Πξνθήξπμε ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ... 5 Άξζξν 7. Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ.. 5 Άξζξν 8. Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ Έλαξμε θαη Λήμε ησλ καζεκάησλ 7 Δμεηαζηηθνί Πεξίνδνη 7 Αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ... 7 Αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ. 7 Γηπισκαηηθή Δξγαζία 7 Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε ησλ πνπδψλ χκβνπινο πνπδψλ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΔΦΖΡΜΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ»... 9 ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ» Αληηθείκελα Μαζεκάησλ 11 Α Δμάκελν Βαζηθέο αξρέο δεκφζηαο πγείαο Μεζνδνινγία Αγσγήο Τγείαο Γίθαην Τγείαο Βηνεζηθή Βηνζηαηηζηηθή Εσναλζξσπνλφζνη Κνηλσληθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Καζνξηζκνί ηεο Τγείαο Μέζνδνη θαη Σερληθέο ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Τγεία θαη Δπηθνηλσλία Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Τγεηνλνκηθή Μεραληθή θαη Τγηεηλή Πεξηβάιινληνο Δξγνλνκία.. 16 Β Δμάκελν Δπηδεκηνινγία Δηδηθά Θέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο Κνηλσληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην λνζνθνκείν Παξαζηηνινγία θαη ηξνπηθά λνζήκαηα Δπγνληθή θαη Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή Αξρέο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο Σξφθηκα θαη Γεκφζηα Τγεία Αλζξσπνινγία ηεο Τγείαο (Κνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη πγεία) Δπαγγεικαηηθή Τγεία Γηαηξνθή θαη αζιεηηζκφο Φπρνινγία ηεο Τγείαο

3 12. Μηθξνβηνινγία θαη Τγηεηλή Ννζνθνκείσλ Δξγαζηεξηαθέο Μέζνδνη Αλάιπζεο Νεξνχ θαη Απνβιήησλ Δπίθαηξα Θέκαηα Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο.. 23 Άξζξν 9. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηφρνη / Μέζα Πξνδηαγξαθέο Γηαδηθαζίεο θαη Πξνζεζκίεο 28 Άξζξν 10. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο.. 29 Άξζξν 11. Τπνηξνθίεο 30 Άξζξν 12. Αλαγλσξίζεηο Μεηαπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ 30 Άξζξν 13. Άιιεο ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 30 Άξζξν 14. Αλάζεζε Μαζεκάησλ 30 Άξζξν 15. πγθξνηείηαη Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη Ζζηθήο 30 Άξζξν

4 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ «Δθεξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία» (Π.Μ..), ην νπνίν νξγαλψλεηαη απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο ζε ζχκπξαμε κε ην ηκήκα Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΣΔΗ Αζελψλ, εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΤΑ 73508/Δ5/2004 ΦΔΚ 1207/2004 Σεχρνο Β. Δγθξίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ηεο νπνίαο ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Μ.Π.. είλαη: Άξζξν 2 Όξγαλα ηνπ Π.Μ.. Α).Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ε νπνία είλαη ηεηξακειήο θαη απνηειείηαη 1)απφ ηα δχν κφληκα κέιε α)ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλν ηεο Δ..Γ.Τ. Καζεγήηξηα Σδέλε Κξεκαζηηλνχ β)ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο Καζεγεηή Υαξίιαν Κνπηή, 2) ηνλ εθάζηνηε Κνζκήηνξα ηεο Δ..Γ.Τ. θαη 3) έλα κέινο ηνπ Σνκέα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Η. πνπ νξίζηεθε απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο (Α. Υαιθηάο - Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο). Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ. πξνέξρεηαη απφ ηελ Δ..Γ.Τ. σο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. Ο Κνζκήηνξαο ηεο Δ..Γ.Τ. πνπ έρεη ηε Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ζπγθαιεί ηα κέιε ηεο Δ.Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα εθιέμνπλ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Πξφεδξν. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ.Δ., ηελ Δ.Γ.Δ. ζπγθαιεί ν Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ, ην αξραηφηεξν κέινο κε ζθνπφ ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο κέινπο ή κειψλ ηεο Δ.Γ.Δ. γίλεηαη αληηθαηάζηαζε απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα. Αξκνδηφηεηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο 1) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηινγή ησλ Τπνςεθίσλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδαζηψλ θαζψο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξφγξακκα. 2) Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 3) Οξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ηηο ψξεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 4) Απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ εηζεγνχληαη νη επηζηεκνληθά ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 5) Απνθαζίδεη γηα θάζε νηθνλνκηθή δαπάλε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην πξφγξακκα. 6) Δπηιχεη θάζε ζέκα ή έλζηαζε πνπ αθνξά ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ Π.Μ.. 7)Οξίδεη ηα ζέκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εηζεγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Π.Μ.. 8) Οη απνθάζεηο ηεο Δ.Γ.Δ. επηθπξψλνληαη απφ ην χιινγν Καζεγεηψλ ηεο ΔΓΤ. 3

5 Β).Οη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.) Αξκνδηφηεηεο Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ 1. Παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Γ.Δ. 2. Δηζεγνχληαη ζηελ Δ.Γ.Δ. γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζην Π.Μ.. 3. Φξνληίδνπλ γηα θάζε ελέξγεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ: α) εθπαηδεπηηθψλ β) δηνηθεηηθψλ θαη γ) νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Οη Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνη κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ ζηελ Δ.Γ.Δ ηελ αλάζεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν ηξία (3) πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ ζπληνληζκφ α) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, β) ησλ δηνηθεηηθψλ, θαη γ) ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, ζε άιιν κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. ηνπ αληηζηνίρνπ Σκήκαηνο. Γηα ηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε γηα ην κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. πνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζηα αλσηέξσ θαζήθνληα, χςνπο (δπν) 2 εθπαηδεπηηθψλ σξψλ ηελ εβδνκάδα γηα θάζε κία απφ ηηο δεθαηξείο εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ηνκέα Τγηεηλήο θαη Δπηδεκηνινγίαο ηνπ ΣΔΗ ζα ζπλεπηθνπξείηαη ζηα θαζήθνληα ηνπ απφ 1 (έλα) Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ επί ζπκβάζεη, πνπ ζα έρεη έδξα ην ΣΔΗ Αζήλαο, νη απνδνρέο ηνπ νπνίνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηνπ Π.Μ..Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε γξακκαηεηαθή θάιπςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ζα γίλεηαη ζην Σ.Δ.Η. Αζήλαο απφ έλα άηνκν νη απνδνρέο ηνπ νπνίνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηνπο Π.Μ.. Γ) Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) Κάζε έηνο νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ. Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε. Ζ Δ.Δ.Μ.Φ. αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ηνπο θαηαηάζζεη θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. ηνπ Π.Μ.. Άξζξν 3 Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Π.Μ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Γ.Τ., ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη απφ ην επί ζπκβάζεη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Π.Μ.. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ. 1.Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο κεηαπηπρηαθψλ ζέζεσλ. 2.Παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ. 3.Δγγξαθή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Μ.Φ.). 4.χληαμε θαηαιφγνπ εγγξαθφκελσλ Μ.Φ. ζε πξνγξάκκαηα θαη καζήκαηα. 5.Σήξεζε θαξηέιαο θαη ελεκέξσζε απηήο θαηά θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 6.χληαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ. 7.Έθδνζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ ρνξεγνχληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο. 8.Παξνρή πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 9.Γηαδηθαζία απνλνκήο ηίηισλ θαη παξάδνζε πιήξνπο θαθέινπ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 10. Δθηχπσζε θαη δηαθίλεζε ζεκεηψζεσλ, βηβιίσλ θαη άιινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 4

6 Χο Γξακκαηέαο ηνπ Π.Μ. νξίδεηαη ν Γηεπζπληήο ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΔΓΤ γηα ηνλ νπνία νξίδεηαη ηζφπνζν ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ αλά εθπαηδεπηηθφ εμάκελν πξνεξρφκελν απφ ηα έζνδα ηνπ Π.Μ. γηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Π.Μ. κπνξεί λα εθρσξεί κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηε Μφληκε Πξντζηακέλε Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο γηα ηελ νπνία νξίδεηαη επηκίζζην 500 εηεζίσο θαη ε νπνία ζα ζπλεπηθνπξείηαη απφ έλα κφληκν ή απνζπαζκέλν ή επί ζπκβάζεη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ γηα ππνζηήξημε. Άξζξν 4 πληνληζκφο Πξνγξάκκαηνο Σν ζπληνληζκφ πξνγξάκκαηνο έρνπλ νη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.), Σδέλε Κξεκαζηηλνχ Καζεγήηξηα Δ..Γ.Τ. θαη Υαξίιανο Κνπηήο Καζεγεηήο ΣΔΗ. Άξζξν 5 Αθαδεκατθνί χκβνπινη Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη κε εηζήγεζε ησλ Δ.Τ θαη απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ., Αθαδεκατθφο χκβνπινο έλα κέινο Γ.Δ.Π. θαη ΔΠ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12 παξάγξαθνο Α ηνπ Ν.2083/92. Ο Αθαδεκατθφο χκβνπινο παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ θαη ζπκβνπιεχεη ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή. Άξζξν 6 Πξνθήξπμε ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Κάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ, πξνθεξχζζεηαη αξηζκφο ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηάληα δχν (32). Μέρξη 5 ζέζεηο θπιάζζνληαη γηα Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ ΣΔΗ κε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ-, νη νπνίνη θαη ζα εηζάγνληαη ζην πξφγξακκα θαη εμαίξεζε. Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη νη πηπρηνχρνη ζρνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ΤΑ 73508/Δ5/1207/ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, θαζψο θαη νη ηειεηφθνηηνη ησλ ίδησλ ζρνιψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζα έρνπλ πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ Αζελατθφ εκεξήζην Σχπν θαη ιακβάλεηαη κέξηκλα ελεκέξσζεο ησλ ζρεηηθψλ Σκεκάησλ νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ δηθαηνχληαη λα είλαη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, θαζψο θαη ηεο ζειίδαο ηνπ Γηαδηθηχνπ ηνπ Π.Μ.. ηεο ΔΓΤ θαη ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ ΣΔΗ. Άξζξν 7 Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ. ζηελ «Δθεξκνζκέλε Γεκφζηα Τγεία» ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα, γηα ηα νπνία ηζρχνπλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: ηάδην 1 ν : Δμεηάζεηο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα ζε θείκελα θαη νξνινγία Γεκφζηαο Τγείαο. Κιίκαθα βαζκνινγίαο

7 Όζνη επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ζπλερίδνπλ θαη αμηνινγνχληαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: ηάδην 2 ν : Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (Δ.Δ.Μ.Φ.) αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο ησλ επηηπρφλησλ ζηε γιψζζα ππνςεθίσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θάθειν ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο. Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη είλαη: 1. Δπίπεδν θαη ζπλάθεηα πξνεγνπκέλσλ ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 2. Ο βαζκφο πηπρίνπ. 3. Ζ βαζκνινγία ζε ζπλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζε ζπλαθή πηπρηαθή εξγαζία, φπνπ απηή ππάξρεη. 4. Οη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, δεκνζηεχζεηο, αλαθνηλψζεηο ή άιιε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν. 5. Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ. 6. Οη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ παθέησλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 7. Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. ή απφ κέιε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ζρεηηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν ην νπνίν δηαηίζεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηεο Δ..Γ.Τ. ηάδην 3 ν : πλέληεπμε κε ηε θξνληίδα ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.: Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δ.Δ.Μ.Φ. βαζκνινγνχληαη ζε θιίκαθα Με ηε ζπλέληεπμε ε Δ.Δ.Μ.Φ. επηδηψθεη λα δηαπηζηψζεη πνηνη ππνςήθηνη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ νπζηαζηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Μ., ζπλεθηηκψληαο ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηε ζπλνιηθφηεξε ζπγθξφηεζε θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. Ζ Δ.Γ.Δ. κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα επηβάιεη εμεηάζεηο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα εάλ θξίλεη φηη νη ππνςήθηνη δελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Άξζξν 8 Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ.. Γηδαζθαιία Σφπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Π.Μ.. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ. ηνπ Μ.Γ.Δ. «Δθεξκνζκέλεο Γεκφζηαο Τγείαο» ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο, ζε ψξεο θαη εκέξεο πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ηε Δ.Γ.Δ. ηνπ Π.Μ.. κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ. ην Π.Μ. ζα δηδάμνπλ κέιε Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ θαη Δ..Γ.Τ. θαη Δ.Π Σ.Δ.Η ζε πνζνζηφ 50% αληίζηνηρα θαζψο θαη επηζηήκνλεο ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο πνπ δηαζέηνπλ ηα απφ ην λφκν πξνβιεπφκελα πξνζφληα (παξ 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν 2083/1992). Ζ Δ.Γ.Δ. κπνξεί λα ζπλάπηεη επηκέξνπο ζπκθσλίεο κε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο, κε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Δ.Π. Σ.Δ.Η θαζψο θαη κε Δηδηθνχο Δπηζηήκνλεο αληηζηνίρσλ αθαδεκατθψλ ηίηισλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά λέσλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο γλψζεο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Σα κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. Σ.Δ.Η. ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ αιιά θαη άιια κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια Σκήκαηα θαη έρνπλ εμαληιήζεη ηηο ζπκβαηηθέο δηδαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζα ακείβνληαη γηα ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν ζην Π.Μ.. 6

8 Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΣΔΗ ηεο Αζήλαο ζα δχλαηαη λα απνζπαζηνχλ θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα έξγν αληίζηνηρν ηνπ Δ.Σ.Π. Έλαξμε θαη Λήμε ησλ καζεκάησλ Οη ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα ηεξνχλ ην σξάξην έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο έρνπλ σο αθνινχζσο πκ πκ, κκ κκ, κκ κκ. Ζ δηαρείξηζε ησλ δηαιεηκκάησλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ππεπζχλσλ δηδαζθφλησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα ππνρξεσηηθά δηαιείκκαηα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 30. Δμεηαζηηθνί Πεξίνδνη Παξέρνληαη 3 εμεηαζηηθέο γηα θάζε κάζεκα, σο εμήο: Α Δμάκελν : Φεβξνπάξηνο Ηνχληνο επηέκβξηνο Β Δμάκελν: Ηνχληνο επηέκβξηνο Φεβξνπάξηνο Αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ Όινη νη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ (θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθέο αλά κάζεκα δεζκεχζεηο) πξνζέξρνληαη ζε εμεηάζεηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο. Όια ηα καζήκαηα βαζκνινγνχληαη κε άξηζηα ην 100 θαη ειάρηζην βαζκφ επηηπρίαο ην 50. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ αμηνινγεζεί ηνπιάρηζηνλ κε βαζκφ 50 ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ Α θαη Β Δμακήλνπ πνπ έρνπλ δειψζεη ζηα αηνκηθά έληππα εγγξαθήο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο θνίηεζεο ηνπ ζπνπδαζηή έρεη σο αθνινχζσο: Καιψο, Λ. Καιψο, Άξηζηα Ζ ηειηθή βαζκνινγία ζα πξνέξρεηαη απφ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% θαη ειάρηζην θαη ην ππφινηπν απφ άιιεο κνξθέο εμέηαζεο (εξγαζίεο θιπ) (άξζξν 10). Οη κεηαπηπρηαθνί ζπνπδαζηέο ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ην αξγφηεξν κέρξη 2 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θνίηεζεο ηνπο ζηελ Δ..Γ.Τ. Αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ: ηελ ηειεπηαία δηάιεμε θάζε καζήκαηνο δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο έληππα αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο γηα αμηνιφγεζε θαη επεμεξγαζία ππφ ηελ επζχλε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ. Οη Δ.Τ. ελεκεξψλνπλ ηνπο ππεχζπλνπο δηδάζθνληεο γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ησλ θνηηεηψλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα. Ζ δηαδηθαζία απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζπνπδαζηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη λα αλαιχζνπλ κε ηελ επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο έλα ππαξθηφ πξφβιεκα Γεκφζηαο Τγείαο ή παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο. ε εηδηθή ελφηεηα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ (άξζξν 9) αλαιχνληαη εθηελψο νη πξνυπνζέζεηο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Κάζε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή πηζηνπνηεί ηελ νινθιήξσζε 24 Γ.Μ. ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ Δηδίθεπζεο. 7

9 Δπηπιένλ, κηα δηπισκαηηθή εξγαζία βαζκνινγείηαη αλαιφγσο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο σο Καιή, Π. Καιή, Άξηζηε. Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε ησλ πνπδψλ χκβνπινο πνπδψλ Γηα θάζε ζπνπδαζηή, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ, ε Δ.Γ.Δ. νξίδεη έλα χκβνπιν πνπδψλ, έξγν ηνπ νπνίνπ είλαη: Να βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπνπδαζηή γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ θαη εξσηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ ζπνπδαζηή ζηε ρνιή. Να παξέρεη εηδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Να ζπκβνπιεχεη ην ζπνπδαζηή ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Να ζπδεηά καδί ηνπ κειινληηθά ζρέδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ αλέιημε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν παξέρεηαη ακνηβή 2 δηδαθηηθψλ σξψλ εηεζίσο. 8

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Π.Μ.. ΔΦΖΡΜΟΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΣΟ 1 Ο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ» ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (1) 1.ΑΡΥΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5) 1.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 2.ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ 3.ΓΗΚΑΗΟ ΤΓΔΗΑ ΒΗΟΖΘΗΚΖ 4.ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 5.ΕΧΟΑΝΘΡΧΠΟΝΟΟΗ 6.ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 7.ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 8.ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 9.ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (1) ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5) 1.ΑΡΥΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 2.ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 3.ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 4.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 5.ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ 6.ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ 7.ΠΑΡΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ 8.ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9.ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΔΣΟ 1 Ο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: «ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ» ΔΞΑΜΖΝΟ 1 Ο ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ (2) 1.ΑΡΥΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 9

11 Αληηθείκελα Μαζεκάησλ Α Εξάμηνο 10

12 1.Βαζηθέο αξρέο δεκφζηαο πγείαο Καζεγεηέο: Σδ. Κξεκαζηηλνχ Υ. Κνπηήο H έλλνηα ηεο Τγείαο Ζ έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο Ζ έλλνηα ηεο Τγείαο, ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηεο Τγηεηλήο. χγρξνλε άπνςε γηα ηε Γεκφζηα Τγεία. Κνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία Γείθηεο, δεδνκέλα αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ Παγθφζκα Τγεία / Τγεία Δπξσπατθνχ & Διιεληθνχ πιεζπζκνχ Τγεία Δπξσπατθνχ θαη Διιεληθνχ Πιεζπζκνχ Γνκή Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ Διιάδα χγρξνλε δνκή, Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, Ννκαξρίεο Ννκίαηξνη, Ννκηθά Πξφζσπα ζρεηηδφκελα κε ηε Γεκφζηα Τγεία Γηεζλείο Οξγαλψζεηο Τγείαο (Ννκηθφ πιαίζην)/πκβνχιην Δπξψπεο Ηζηνξηθή εμέιημε, Βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαηαζηαηηθά, ππνρξεψζεηο θξαηψλ κειψλ. Δίδε απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ, ππνρξεσηηθή ή κε ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ. Γηνηθεηηθή δνκή, έδξα, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία. Τπνρξεψζεηο θξαηψλ - κειψλ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) Ννκηθφ πιαίζην, Γηάξζξσζε, ηφρνη, Πνιηηηθή Τγείαο, Πξφιεςε, Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γεκφζηα Τγεία Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Δπηηξνπή, άξζξν 129 πλζήθεο Maastricht γηα ηελ Τγεία, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ Τγεία. Σν λέν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Γεκφζηα Τγεία Πξφιεςε λφζσλ Πξναγσγή Τγείαο ηξαηεγηθέο Δπίπεδα πξφιεςεο πξσηνγελήο πξφιεςε, κεζνδνινγία πξσηνγελνχο πξφιεςεο πεδία εθαξκνγήο. Γηαθνξά κε «θξνληίδα» - Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Ζ έλλνηα ηεο πξναγσγήο πγείαο. Μεζνδνινγία, ηξφπνη, ρψξνη αγσγήο πγείαο, ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηψλ αγσγήο πγείαο. Φνξείο αζρνινχκελνη κε αγσγή πγείαο ζηελ Διιάδα. Γεπηεξνγελήο πξφιεςε (Screening) Πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο, βαζηθέο αξρέο Π.Δ., είδε Π.Δ., πξνβιήκαηα εθαξκνγήο, πξνβιήκαηα αμηνιφγεζεο. Πεδία εθαξκνγήο. Πξφιεςε Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ Βαζηθέο έλλνηεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ, Αξρέο πξφιεςεο, Απνκφλσζε πεξηνξηζκφο ππνδφρσλ, εκβνιηαζκνί, Γήισζε λφζσλ. Ζ έλλνηα θαη ε κεζνδνινγία ηεο εθξίδσζεο θαη ειάηησζεο ινηκσδψλ λφζσλ. Ννζήκαηα Γ.Τ.Κ. Πξφιεςε κε κεηαδηδφκελσλ λφζσλ (NCD) Οξηζκφο NCDs (θαξδηαγγεηαθά, θαξθίλνη, δηαβήηεο, ρξφληεο απνθξαθηηθέο πλεπκνλνπάζεηεο θ.α.) Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, παξάγνληεο θηλδχλνπ, αξρέο πξφιεςεο ησλ NCDs, δηεζλή πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε Surveillance Γηεζλήο νλνκαζίαο λφζσλ. Ζ έλλνηα ηνπ νξηζκνχ ηεο θάζε λφζνπ (case definition) Ννζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην Γ.Y.K. Ννζήκαηα ππφ δηεζλή επηηήξεζε. Σξφπνη δήισζεο ινηκσδψλ λφζσλ (θιάζεηο δήισζεο). Σξίηε Ζιηθία 11

13 Γεκνγξαθηθά δεδνκέλα, αλάγθεο πγείαο ειηθησκέλσλ αηφκσλ, πξνγξάκκαηα πξναγσγήο πγείαο, νξγάλσζε θαη δνκέο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Φπρηθή Τγεία Οξγάλσζε, ππνδνκέο Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία, ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε απναζπινπνίεζε, Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Πξννπηηθέο. Δπίθαηξν Θέκα Γεκφζηαο Τγείαο 2.Μεζνδνινγία Αγσγήο Τγείαο Καζεγήηξηεο: Σδ. Κξεκαζηηλνχ Αγσγή Τγείαο (Δηζαγσγή) Πξνζεγγίζεηο κέζνδνη Αγσγήο Τγείαο Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε Ζ Αιιεινδηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζνδνο Ζ Βησκαηηθή πξνζέγγηζε κέζνδνο Πξναγσγή ηεο Τγείαο ρεδηαζκφο παξεκβάζεσλ πξναγσγήο πγείαο Μνληέιν ζρεδηαζκνχ ABC Δθηίκεζε αλαγθψλ πξναγσγήο πγείαο Αμηνιφγεζε παξεκβάζεσλ πξναγσγήο πγείαο Παξνπζηάζεηο πξνγξακκάησλ απφ νκάδεο θνηηεηψλ Βησκαηηθφ εξγαζηήξην Αγσγήο Τγείαο 3.Γίθαην Τγείαο Βηνεζηθή Καζεγεηέο: Σδ. Κξεκαζηηλνχ Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Γηθαίνπ Τγείαο. Ζ ζρέζε Νφκνπ, Ζζηθήο θαη Σερλνινγίαο Δηζαγσγή ζηε βηνεζηθή. Βαζηθέο αξρέο θαη ζεσξίεο. Τγεία θαη απηνλνκία ηνπ αηφκνπ. Γεκφζηα Τγεία θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα Γηθαηψκαηα αζζελψλ Ννκηθφ πιαίζην Δπζχλε επαγγεικαηηψλ πγείαο: Αζηηθή, πνηληθή, πεηζαξρηθή. Ζ έλλνηα ηεο ακέιεηαο. Πξνυπνζέζεηο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ.βαζηθέο αξρέο λνκνινγίαο Ζζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ννκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην. (Α Μέξνο) Ζζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ννκηθφ θαη δενληνινγηθφ πιαίζην. (Β Μέξνο) Βιαζηηθά θχηηαξα: νη λένη νξίδνληεο ζηελ πγεία Απνθάζεηο ζηελ αξρή ηεο δσήο: Ηαηξηθψο ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή Απνθάζεηο ζην ηέινο ηεο δσήο. Πεξηνξηζκφο ζεξαπείαο. Πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα. Άξλεζε ζεξαπείαο. Μεηακνζρεχζεηο δσξεά νξγάλσλ εγθεθαιηθφο ζάλαηνο. πζηήκαηα ζπλαίλεζεο. Ζζηθέο δηαηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Μεηακνζρεχζεηο νξγάλσλ δψσλ ζε αλζξψπνπο: εζηθά πξνβιήκαηα Ζζηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρηθή πγεία Δμειίμεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη θαηνρχξσζε ηεο γεληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 12

14 4.Βηνζηαηηζηηθή Καζεγεηέο: Α. Ρνπκειηψηε Α. Υαιθηάο Δηζαγσγή ζηε βηνζηαηηζηηθή (Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο Τγείαο ζρεδηαζκφο θαη είδε εξεπλψλ. Γεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο. Βαζηθέο έλλνηεο ηαηηζηηθή ( Γηάθξηζε απηήο, βηνζηαηηζηηθή αληηθείκελν, Γεδνκέλα: Δίδε δεδνκέλσλ- Πεγέο δεδνκέλσλ- Σξφπνη ζπιινγήο, Δίδε δεηγκαηνιεςίαο Σξφπνο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζηε Βηνζηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή: Πίλαθεο δηαγξάκκαηα, εθαξκνγέο Αλαιπηηθή ζηαηηζηηθή: Γηάθξηζε απηήο, θαηαλνκέο θαη ραξαθηεξηζηηθά απηψλ( Θέζε δηαζπνξάο) Δθαξκνγέο Καηαλνκέο: Γησλπκηθή, Καλνληθή, t- Καηαλνκή. Δθαξκνγέο Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή, Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο κέζεο ηηκήο ελφο δείγκαηνο θαη δπν δεηγκάησλ. Δθαξκνγέο Γηάζηεκα εκπηζηνζχλεο δχν πνζνζηψλ. Έιεγρνο ππνζέζεσλ. P- Value. θάικαηα 1 νπ 2 νπ είδνπο. Δθαξκνγέο Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζεο ηηκήο, δηαθνξά δχν κέζσλ ηηκψλ, δηαθνξά δχν πνζνζηψλ. Γηκεηάβιεηνο πίλαθαο, Υ 2 έιεγρνο, εθαξκνγέο: αλεμαξηεζίαο νκνηνγέλεηαο Έιεγρνο πξνζαξκνγήο Υ 2 θαηά δεχγε T- test θαηά δεχγε πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο δείγκαηνο. Δθαξκνγέο Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο - εθαξκνγέο Αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Δθαξκνγέο 5.Εσναλζξσπνλφζνη Καζεγεηέο: Ν. Βαθάιεο Β. Κνληφο Δηζαγσγή: Εσναλζξσπνλφζνη θαη Γεκφζηα Τγεία Εσναλζξσπνλφζνη απφ Πξσηφδσα (Λετζκάληεο) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε Η Εσναλζξσπνλφζνη απφ Πξσηφδσα (ΗΗ) θαη Έικηλζεο. (ηνμφπιαζκα, ερηλφθνθθνο, θπζηηθέξθσζε - ηνμνθάξα ηξηρίλε) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε ΗΗ Εσναλζξσπνλφζνη απφ κηθξφβηα (βξνπθέιιεο, ιεπηφζπεηξα, ξηθέηζηεο ππξεηφο Q, θπκαηίσζε, ηνπιαξαηκία άλζξαθαο) Δξγαζηεξηαθή άζθεζε ΗΗΗ Εσναλζξσπνλφζνη απφ ηνχο (ιχζζα, αξκπντψζεηο αηκνξξαγηθνί ππξεηνί Hanta virus, West Nile virus) Εσναλζξσπνλφζνη απφ κχθεηεο θαη εμσπαξάζηηα Δξγαζηεξηαθή άζθεζε IV Ηαηξηθή εληνκνινγίο Δξγαζηεξηαθή άζθεζε V Δπηδεκηνινγηθή άζθεζε ζε ζέκαηα δσναλζξσπνλφζσλ α) πδήηεζε γηα ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία β) Φξνληηζηήξην (interactive) 6.Κνηλσληθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Καζνξηζκνί ηεο Τγείαο Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο 13

15 θνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο. θηαγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ θαη πξψηε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ Κνηλσληνινγίαο ηεο Τγείαο. Οη έλλνηεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ/πνιηηηζκηθνχ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη αξξψζηηαο απφ ηνπο ηνχο ζηελ θαηάζιηςε Κνηλσληθνί ζεζκνί θαη ξφινη, θαλφλεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Ζ πγεία ζηελ θνηλφηεηα Οη αζζέλεηεο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία: απφ ηελ επνρή ησλ επηδεκηψλ ζηηο ζχγρξνλεο αζζέλεηεο. Παλνχθια, θπκαηίσζε, θάπληζκα, θαξθίλνο Πξφζιεςε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο: θνηλσληθνί θα πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο θαη δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο. ρέζε γηαηξνχ θαη αζζελή. Ο πιεξνθνξνχκελνο αζζελήο. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλάιπζε πεξηπηψζεσλ Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Δζεινληηζκφο Υξφληα αζζέλεηα Γηαρείξηζε ηεο ρξφληαο αζζέλεηαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ AIDS. Σν βηνςπρνθνηλσληηφ κνληέιν ηεο πγείαο. Σν παξάδεηγκα ηνπ AIDS. Δθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο: ζρεδηαζκφο παξέκβαζεο ζε εθζηξαηεία θαηά ηνπ AIDS Μεηαλάζηεο θαη Τγεία: πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Γηαηξνί ρσξίο ζχλνξα,. Σξφπνη θαη δπζθνιίεο παξέκβαζεο εμνπαιηθφηεηα: Κνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε. Σν δήηεκα ηεο λέαο ζρέζεο. Νέα Γεκφζηα Τγεία: πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο Global local helath. 7.Μέζνδνη θαη Σερληθέο ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο Η. Κπξηφπνπινο θνπνί θαη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο Σν πξφβιεκα ηεο γλψζεο. Κνηλσλία ηεο γλψζεο Βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηε γλψζε ζηηο Κνηλσληθέο επηζηήκεο Πνζνηηθή έξεπλα Πνζνηηθή ζπγθξηηηθή έξεπλα Ζ πνζνηηθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο Φπρνινγίαο Πνηνηηθή έξεπλα. πλεληεχμεηο Πνηνηηθή έξεπλα. Focus groups Βηνγξαθηθή Δξκελεπηηθή κέζνδνο Βηνγξαθηθή κέζνδνο ζπλέρεηα Κνηλσληθή έξεπλα ζηε Γεκφζηα Τγεία Παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ 8.Τγεία θαη Δπηθνηλσλία Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο Π. Λχηξαο Δπηθνηλσλία Δηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο επηθνηλσλίαο (δηαπξνζσπηθή θαη νξγαλσηηθή δηάζηαζε) Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο Κψδηθεο επηθνηλσλίαο πλαιιαθηηθή αλάιπζε θαη ζπκπεξηθνξά. ηάζεηο δσήο - Καηαζηάζεηο ηνπ εγψ 14

16 Αλάιπζε ηεο ηαηλίαο The Doctor Γνκή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη Δπηθνηλσλία- ε πεξίπησζε ηνπ λνζνθνκείνπ ΜΜΔ θαη Τγεία. Δπξσπατθή θαη Διιεληθή δηάζηαζε Σειεφξαζε θαη επη θνηλσλία Αλάιπζε ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ γηα ζέκαηα πγείαο Αλάιπζε άξζξσλ ηνπ ηχπνπ γηα ζέκαηα πγείαο αζζέλεηαο Παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ζπνπδαζηέο Παξνπζίαζε εξγαζηψλ απφ ζπνπδαζηέο Κιείζηκν καζήκαηνο 9.Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο Καζεγεηέο: Ν. Μαληαδάθεο Μάλαηδκελη Γεληθή Δηζαγσγή - Βαζηθέο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Βαζηθέο Αξρέο Δπηθνηλσλίαο πκπεξηθνξέο ζην ρψξν εξγαζίαο- πλδηαιεθηηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο Planning ηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο. Δθηίκεζε αλαγθψλ. Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ θαη Λήςε απνθάζεσλ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ηειέρσζε. Τπνθίλεζε - Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο πξνζσπηθνχ Ζγεζία Ζγεηηθά Πξφηππα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε. Σερληθέο ειέγρνπ. Μέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ Τγεηνλνκηθφ Σνκέα Γηνίθεζε Γηαρείξηζε αιιαγψλ Γηνίθεζε Γηαρείξηζε θξίζεσλ- ρέδηα αληηκεηψπηζεο Δθαξκνγέο Γηνίθεζεο. χγρξνλα δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο χγρξνλεο δνκέο δηνίθεζεο κνλάδσλ θξνληίδαο πγείαο θαη Γεκφζηαο Τγείαο. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε Γηθηχσλ θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Γηαζπλδεηηθή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (ηαηξνθνηλσληθέο ππεξεζίεο) Αλάπηπμε δηθηχσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 10.Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο Έλλνηεο θαη αξρέο ηεο Οηθνλνκηθήο Τγείαο Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Οηθνλνκηθή αλάιπζε: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή Μεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ Οηθνλνκία ηεο Τγείαο Εήηεζε θαη θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο Ζ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο Αξρέο θαη θξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα Μέζνδνη, θξηηήξηα θαη ηερληθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο Αζθάιηζε πγείαο θαη ν ξφινο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο 15

17 Σα νηθνλνκηθά ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο Ζ ζπκβνιή ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ Γαπάλεο πγείαο θαη πνιηηηθέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ Αλαζθφπεζε βαζηθψλ ζεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 11.Τγεηνλνκηθή Μεραληθή θαη Τγηεηλή Πεξηβάιινληνο Καζεγεηήο: Ν. Καηζίξεο Δηζαγσγή Γηεξγαζίεο ζην πεξηβάιινλ ιχκαηα Δπεμεξγαζία ιπκάησλ Γηάζεζε ιπκάησλ ζε επηθαλεηαθνχο απνδέθηεο Γηάζεζε ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα Πφζηκν λεξφ Πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ Έιεγρνο Δπεμεξγαζία λεξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πφζηκν Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ηεξεά απφβιεηα πνηφηεηα, πξνέιεπζε Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ Ζρνξχπαλζε 12. Δξγνλνκία Καζεγεηέο: Β. Μαθξφπνπινο Φ. Μπακπάηζηθνπ Δηζαγσγή Φπζηνινγία ηεο εξγαζίαο Αξρέο εξγνλνκίαο - Ννκνζεζίαο Ζ εξγνλνκία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία σκαηηθή εξγαζία Οκάδεο εξγαδνκέλσλ Χξάξην βάξδηεο ηξεο θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ χλδξνκα επαγγεικαηηθήο θαηαπφλεζεο Σερληθέο πξνθχιαμεο θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη αλχςσζε βάξνπο Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (Η) Δξγαζία & ζπνλδπιηθή ζηήιε ηάζεηο ζψκαηνο Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (ΗΗ) Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε αζζελψλ, κέζνδνο DOTTE (ΗΗΗ) Β Εξάμηνο 16

18 1.Δπηδεκηνινγία Καζεγεηέο: Α. Ρνπκειηψηε Υ. Κνπηήο Δηζαγσγή ζηελ Δπηδεκηνινγία θνπνί Υξήζεηο εκαζία ζηε Γεκφζηα Τγεία Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθαξκνγέο Πεξηγξαθηθήο Δπηδεκηνινγίαο Αζθήζεηο Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δθαξκνγέο Αλαιπηηθήο Δπηδεκηνινγίαο Αζθήζεηο Πεγέο θαη αμηνπνίεζε βηνζηαηηζηηθψλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Δθαξκνγέο / ρξήζε βηνζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ Πεγέο ζηνηρείσλ κε επηδεκηνινγηθή έξεπλα: Αλαδξνκηθή Έξεπλα Πεγέο ζηνηρείσλ κε Δπηδεκηνινγηθή Έξεπλα: Πξννπηηθή Γηαζθνπηθή.Δθαξκνγέο Απφιπηνο ρεηηθφο Κίλδπλνο. πγθξίζεηο Δθαξκνγέο Μέηξα ζχγθξηζεο ζηελ Δπηδεκηνινγία (Πξνηππνπνίεζε, δείθηεο. SRR, SMR) Δθαξκνγέο Αζθήζεηο ρεδηαζκφο Δπηδεκηνινγηθήο Έξεπλαο Πξνζδηνξηζκφο Μεγέζνπο Γείγκαηνο Δθαξκνζκέλε Δπηδεκηνινγηθή Έξεπλα. Πξνζέγγηζε κέζσ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Δπηδεκηθέο Δθξήμεηο Δπηδεκηνινγία θαη Πνιηηηθή Τγείαο - Δπηδεκηνινγία θαη Παγθνζκηνπνίεζε ηεο Τγείαο 2.Δηδηθά Θέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο Καζεγεηέο: Υ. Κνπηήο -Σδ. Κξεκαζηηλνχ Δηζαγσγή Αηκνδνζία Αλζξψπηλν γνληδίσκα Γηεξεχλεζε θαη πξφγλσζε γελεηηθψλ λνζεκάησλ Αηπρήκαηα Γηαβήηεο θαη Γεκφζηα Τγεία Γηαηαξαρέο χπλνπ ζην ζχγρξνλν άλζξσπν Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζε ζρνιεία Δηδηθά ινηκψδε λνζήκαηα Κάπληζκα Ναξθσηηθά - Δμαξηήζεηο (Ο.ΚΑ.ΝΑ) Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα Καξθίλνο Παζήζεηο κπνζθειεηηθνχ Πξνβιήκαηα Λφγνπ θαη Τπεξεζίεο Τγείαο χγρξνλεο κέζνδνη ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία Σξίηε Ζιηθία Φπζηθέο & ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο Βηνηξνκνθξαηία (ΚΔΔΛ, ΔΚΑΒ) Φπηνθάξκαθα ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα (Γηνμίλεο) 3.Κνηλσληνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην λνζνθνκείν Καζεγεηέο: Η. Κπξηφπνπινο 17

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα