Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης"

Transcript

1 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ζημίες προ φόρων Ευρώ 228,4 εκατ. 1 Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση του Ισολογισμού - Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 13,9% 2, λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποιήσεως. - Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, ανέρχονται σε Ευρώ 7,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 42 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013, καταγράφοντας εισροές κατά Ευρώ 0,7 δισ. το α τρίμηνο του Περαιτέρω αύξηση των καταθέσεών μας κατά Ευρώ 0,5 δισ. τον Απρίλιο. - Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 5 δισ. το α τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 20 δισ. - Δείκτης καθυστερήσεων στο 30,1%, παρουσιάζοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων σε 150 πόντους το α τρίμηνο του έτους έναντι 190 πόντους το δ τρίμηνο του 2012, και με τις σωρευτικές προβλέψεις σε Ευρώ 10,1 δισ., οι οποίες αντανακλούν έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%. - Μετά το τέλος του τριμήνου, στα μέσα Απριλίου 2013, ανακοινώθηκε η Προαιρετική Πρόταση Επαναγοράς τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως και υβριδικών τίτλων. Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης - Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 320,6 εκατ., ενισχυμένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση. - Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 192 εκατ. κυρίως λόγω της αποτιμήσεως κατά την αρχική αναγνώριση του μετατρέψιμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole. - Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 276,9 εκατ. έναντι Ευρώ 165,3 εκατ. το δ τρίμηνο 2012 και Ευρώ 233 εκατ. το α τρίμηνο 2012, προσαρμοσμένα για τα έκτακτα 3. - Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 322 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 252 εκατ. αντιστοιχούν στην Alpha Bank (-3,8% ετησίως) και Ευρώ 69,9 εκατ. στην Εμπορική Τράπεζα. - Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 505,3 εκατ., και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, σε 311 πόντους έναντι 440 πόντους το δ τρίμηνο του Εξαιρουμένης της αρχικής θετικής επιπτώσεως από τη συγχώνευση της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 2,6 δισ. 2 Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Προσαρμοσμένα για Ευρώ 125,1 εκατ. έκτακτα λειτουργικά έξοδα στο δ τρίμηνο 2012 και Ευρώ 288,3 εκατ. ζημίες από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία συναλλαγής το α τρίμηνο 2012.

2 - Ζημίες προ φόρων Ευρώ 228,4 εκατ. Τα αποτελέσματα προ φόρων συμπεριλαμβανομένης της αρχικής θετικής επιπτώσεως από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 2.632,3 εκατ. ανήλθαν σε Ευρώ 2.403,9 εκατ. ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών Τραπεζών προχωρά εν μέσω βελτιώσεως του οικονομικού κλίματος, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει με επιτυχία την προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής Καθώς η διαδικασία ανακεφαλαιοποιήσεως των συστημικών τραπεζών ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπιστοσύνης καθώς και με την πρώτη επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση εταιρίας υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, Ο.Π.Α.Π., όπως και με τις τουριστικές αφίξεις οι οποίες αναμένεται να καταγράψουν ιστορική αύξηση το 2013., οι προοπτικές ανακάμψεως της χώρας έχουν βελτιωθεί σημαντικά Επιπλέον, συνεχίζεται η επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αμβλύνοντας τους περιορισμούς που η έλλειψη ρευστότητας επιφέρει στην οικονομία. Επιπροσθέτως, μετά από τις επιτυχημένες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Τρόικας που οδηγούν στην εκταμίευση των δόσεων, όπως έχει συμφωνηθεί, και με την προοπτική εμφανίσεως πρωτογενών πλεονασμάτων τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από το 2013, οι οικονομικές συνθήκες τον Απρίλιο 2013 διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που είχαν να παρουσιασθούν από τον Οκτώβριο του Το στοιχείο αυτό ενισχύει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει απόλυτα προσηλωμένη στις διεθνείς της υποχρεώσεις, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα έγκαιρης εξόδου από την κρίση. Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 13,9% pro-forma για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Στα τέλη Μαρτίου 2013, τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ. και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,9% λαμβάνοντας υπ όψιν την κεφαλαιακή ενίσχυση από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης και το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, δημιουργώντας μία ισχυρή θέση για την ενίσχυση του Ισολογισμού και τοποθετώντας την Alpha Bank ανάμεσα στις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ελλάδα. Ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων την 31 Μαρτίου 2013 διαμορφώθηκε στο 14,2% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 14,6%. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο καλύψεως των καθυστερήσεων το οποίο διαθέτει, παρέχει στην Alpha Bank την ευελιξία να αντιμετωπίσει τυχόν επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου λόγω της οικονομικής υφέσεως και να στηρίξει τους Πελάτες της στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι αναμενόμενες συνέργειες σε πλήρη εξέλιξη από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα ύψους περίπου Ευρώ 265 εκατ. ετησίως το 2015 θα ενισχύσουν τη λειτουργική επίδοση. Επιπρόσθετα, το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Alpha Bank δεν έχει προσαρμοσθεί για το κεφαλαιακό απόθεμα που δημιουργείται από ενέργειες, όπως οι επαναγορές ομολόγων εκδόσεών μας, η θετική επίπτωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, καθώς και η αναγνώριση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία. Επιπλέον, όσον αφορά την Κύπρο, η Κεντρική της Τράπεζα δημοσιοποίησε στα τέλη Απριλίου 2013 τα λεπτομερή αποτελέσματα της ασκήσεως ( due diligence exercise ) που πραγματοποιήθηκε από την PIMCO ( Pacific Investment Management Company, LLC ) και καθόρισε τις επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα της χώρας.. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες υπολογίσθηκαν σε Ευρώ 149 εκατ. λαμβάνοντας υπ όψιν την υπόθεση για ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο 25% επί του συνόλου των χορηγήσεων έναντι της υποθέσεως 18% η οποία λήφθηκε υπ όψιν κατά τη διενέργεια αντίστοιχης ασκήσεως από τη Blackrock στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο. Οι παραπάνω κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται κυρίως από τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου ύψους Ευρώ 4,6 δισ., όπως καθορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς συμπεριλαμβάνουν τυχόν ζημίες από την έκθεση του Ομίλου στο εξωτερικό. Μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες καθώς ανακάμπτουν τα υπόλοιπα των καταθέσεων Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2013, αυξημένες κατά Ευρώ 0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα, μετά την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 36 δισ., αντιπροσωπεύοντας μερίδιο της τάξεως του 21% επί του συνόλου της αγοράς. Οι Χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 65,0 δισ. στα τέλη Μαρτίου Οι Χορηγήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 54,2 δισ., ενώ οι Χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10,3 δισ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την ενσωμάτωση των μεγεθών της Εμπορικής Τραπέζης οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες της Εμπορικής Τραπέζης στην Κύπρο, με χορηγήσεις Ευρώ 0,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013.

3 Η σταδιακή αντιστροφή της αρνητικής τάσεως μας επέτρεψε να μειώσουμε τη χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες σε Ευρώ 20 δισ. Οργανική κερδοφορία επηρεασμένη θετικά από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες Το πρώτο τρίμηνο του 2013, το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 276,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 18,8% σε ετήσια βάση 1, λόγω των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις. Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 320,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο θετικά κυρίως από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 322 εκατ. εκ των οποίων Ευρώ 252 εκατ. αντιστοιχούν στην Alpha Bank (- 3,8% ετησίως) και Ευρώ 69,9 εκατ. στην Εμπορική Τράπεζα. Εξέλιξη λειτουργικής συγχωνεύσεως Οι ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί ή που ολοκληρώνονται, στα πλαίσια του έργου της λειτουργικής συγχωνεύσεως, ήδη παράγουν αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέψουν την επίτευξη των αναμενόμενων συνεργειών. Η ενοποιημένη προϊοντική μας βάση και τιμολόγηση, αλλά και οι στοχευμένες παρεμβάσεις σε μονάδες εξυπηρετήσεως πελατείας, ήδη ενισχύουν την επίτευξη συνεργιών κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων. Αναφορικά με τις συνέργιες λειτουργικού κόστους, η ενοποίηση των κύριων μηχανογραφικών συστημάτων προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό, όπως και η βελτιστοποίηση των εξόδων προμηθειών. Η βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της νομικής συγχωνεύσεως, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ η νέα οργανωτική δομή και θα επιταχυνθεί η υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας δομής του Δικτύου Καταστημάτων. Διενέργεια χαμηλότερων προβλέψεων λόγω μειούμενης επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου Το α τρίμηνο του 2013, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 30,1%, αυξημένος κατά 150 πόντους έναντι 190 πόντων το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να διασπασθεί σε 180 πόντους από την Alpha Bank έναντι μόνο 70 πόντων από το χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής. Στην Ελλάδα τα δάνεια σε καθυστέρηση έφθασαν το 31,6% στο τέλος Μαρτίου 2013, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 22,4%. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 29,8% έναντι 28,7% στο τέλος του 2012, ενώ οι καθυστερήσεις από τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο 27,9% έναντι 26,5% και ο δείκτης καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη διαμορφώθηκε σε 37,9% έναντι 34,2% αντιστοίχως. Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεών μας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,1 δισ. για τον Όμιλο στο τέλος του α τριμήνου του 2013, που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%.Έναντι της επιδεινώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύσαμε περαιτέρω το απόθεμα των προβλέψεων κατά Ευρώ 505,3 εκατ. το α τρίμηνο. Ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 15,5% στο τέλος Μαρτίου Χρονοδιάγραμμα Ανακεφαλαιοποιήσεως Κατόπιν λήψεως των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και της δημοσιεύσεως του Ενημερωτικού Δελτίου, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί την 31 Μαΐου, Η ημερομηνία καταγραφής ( record date ) για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η 15 Μαΐου 2013, ενώ η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτιμήσεως θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 17 Μαΐου 2013 και θα λήξει την 27 Μαΐου, Η περίοδος ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως λήγει την 31 Μαΐου, Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των παραστατικών τίτλων δικαιώματος κτήσεως μετοχών (Warrants) που θα προκύψουν θα αρχίσει την 10 Ιουνίου Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων για το 2013 έχει προσαρμοσθεί με τις ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους Ευρώ 288,3 εκατ. από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία συναλλαγής.

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Σε εκατ. Ευρώ) Α Τριμ Α Τριμ Έσοδα 598,9 206,7 Ελλάδα 489,6 92,1 Νοτιοανατολική Ευρώπη 103,3 111,8 Έξοδα 322,0 262,0 Ελλάδα 249,2 191,9 Νοτιανατολική Ευρώπη 70,2 70,7 Ζημίες απομειώσεως 505,3 320,7 Ελλάδα 429,1 256,1 Νοτιοανατολική Ευρώπη 76,2 64,6 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (228,4) (376,0) Αρνητική υπεραξία εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης Ζημίες απομειώσεως νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) 2.632,3 288,3 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας και ζημιών απομειώσεως 244,3 (82,5) νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν σε Μετόχους της Τραπέζης 2.876,5 (313,2)

5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Σε εκατ. Ευρώ) Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη Κεφάλαια Πελατείας Καταθέσεις Ελλάδα Νοτιοανατολική Ευρώπη Πληροφορίες: Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer Tel Μιχαήλ Μασουράκης Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Tel Δημήτριος Κωστόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Tel Finsbury Group Edward Simpkins/Matthew Newton Tel Αθήναι, 10 Μαΐου

6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους Μετόχους ανήλθαν σε Ευρώ 2.876,5 εκατ., κυρίως λόγω της θετικής συνεισφοράς των Ευρώ 2,6 δισ. που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση από την ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης. Τα καθαρά αποτελέσματα, εξαιρουμένης της πιστωτικής υπεραξίας, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 244,3 εκατ. και περιλαμβάνουν (θετικό) Φόρο Εισοδήματος Ευρώ 472,7 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 320,6 εκατ., μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση και αυξημένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως.τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 76,2 εκατ. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 192 εκατ., θετικά επηρεασμένα από το όφελος των Ευρώ 120 εκατ. από την αποτίμηση κατά την αρχική αναγνώριση του μετατρέψιμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10,2 εκατ. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε, σε επίπεδο Ομίλου, σε Ευρώ 322 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 252,1 εκατ. αναλογούν στην Alpha Bank και Ευρώ 69,9 εκατ. αναλογούν στην Εμπορική Τράπεζα. Αναλογικά (εξαιρουμένης της Εμπορικής Τραπέζης), οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού των δαπανών. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 53,8%. Οι δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε Ευρώ 163,3 εκατ. Αναλογικά, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως, καθώς επίσης και ως αποτέλεσμα της νέας επιχειρησιακής συλλογικής συμβάσεως που υπεγράφη τον Μάιο του Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 129,3 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 107,9 εκατ. αναλογούν στην Alpha Bank, μειωμένα κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 249,2 εκατ., συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Τραπέζης, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε Ευρώ 70,2 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια Πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 44,5 δισ. και τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 42,0 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 0,7 δισ. κατά το α τρίμηνο του Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 36,0 δισ., κατόπιν της ενσωματώσεως της Εμπορικής Τραπέζης. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν να αποκαθίστανται τον Απρίλιο 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά Ευρώ 0,5 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10,0 δισ. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,5 δισ., μειωμένα κατά 22,9% σε ετήσια βάση και τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,9 δισ. (+9,7%). Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 65 δισ. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 54,2 δισ. και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Emporiki Bank Cyprus, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10,3 δισ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 505,3 εκατ. (αυξημένες κατά 57,6% σε ετήσια βάση), τα οποία, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 311 πόντους έναντι 440 πόντους το δ τρίμηνο Ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά 150 πόντους το α τρίμηνο του 2013 και ανήλθε σε 30,1% στο τέλος Μαρτίου Στην Ελλάδα ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 31,6% (+230bps), ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 22,4% (+300bps). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 10,1 δισ., ήτοι στο 16,9% του χαρτοφυλακίου των δανείων και η κάλυψη των καθυστερήσεων σε 52%. 6

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) Α Τριμ Α Τριμ Λειτουργικά Έσοδα 200,7 244,6 Λειτουργικά Έξοδα 183,9 135,1 Ζημίες Απομειώσεων 297,3 156,3 Κέρδη προ Φόρων (280,5) (46,8) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (74,6%) (17,4%) Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού Έξοδα/Έσοδα 91,6% 55,2% Χρηματοδοτήσεις Το α τρίμηνο του 2013, τα προ φόρων αποτελέσματα της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε ζημίες Ευρώ 280,5 εκατ., καθώς διενεργήσαμε αυξημένες προβλέψεις Ευρώ 297,3 εκατ. και λόγω του υψηλότερου κόστους των καταθέσεων. Στη στεγαστική πίστη, τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 17,6 δισ., τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών ανήλθαν σε Ευρώ 1,2 δισ. Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) ανήλθαν σε Ευρώ 6,9 δισ. ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (σε εκατ. Ευρώ) Α Τριμ Α Τριμ Λειτουργικά Έσοδα 172,7 152,9 Λειτουργικά Εξοδα 39,2 32,8 Ζημίες Απομειώσεως 131,8 99,8 Κέρδη προ Φόρων 1,7 20,2 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 0,4% 6,1% Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού Έξοδα/Έσοδα 22,7% 21,5% Χρηματοδοτήσεις Το α τρίμηνο του 2013, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,7 εκατ., έναντι κερδών Ευρώ 20,2 εκατ. τo α τρίμηνο 2012, κυρίως λόγω των υψηλότερων προβλέψεων που ανήλθαν σε Ευρώ 131,8 εκατ. Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής συνετέλεσε στην αύξηση των εσόδων προ απομειώσεων κατά 14,1% σε Ευρώ 211,9 εκατ. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 23,3 δισ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σε εκατ. Ευρώ) Α Τρίμ Α Τρίμ Λειτουργικά Εσοδα 103,3 111,8 Λειτουργικά Εξοδα 70,2 70,7 Ζημίες Απομειώσεως 76,2 64,6 Κέρδη προ Φόρων (43,1) (23,5) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (26,8%) (13,8%) Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού Εξοδα/ Εσοδα 68,0% 63,3% Χρηματοδοτήσεις Καταθέσεις πελατών

8 Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά μας έσοδα επηρεάσθηκαν αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων ως αποτέλεσμα της μειώσεως στα υπόλοιπα των χορηγήσεων καθώς και του αυξημένου κόστους των καταθέσεων. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. λόγω της ενσωματώσεως της Emporiki Bank Cyprus (με υπόλοιπα που ανέρχονται σε Ευρώ 0,6 δισ.), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 2,6 δισ.. Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα δανείων μειώθηκαν κατά 6,3% σε Ευρώ 3,0 δισ., ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12,0% σε Ευρώ 1,4 δισ. Στη Βουλγαρία, τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 717 εκατ. (μειωμένα κατά 14,4%), ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα στα Ευρώ 349 εκατ. Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 770 εκατ. (-11,2%) και οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 588 εκατ. (+7,3%). Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 373 εκατ. (-3,3%) και οι καταθέσεις σε Ευρώ 455 εκατ. (+9,3%), ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ. τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 69 εκατ. και οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 75 εκατ. Στην Ουκρανία, τα δάνεια και οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 110 εκατ. και 63 εκατ. αντιστοίχως. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (σε εκατ. Ευρώ) Α Τρίμ Α Τρίμ Λειτουργικά Εσοδα 7,9 9,2 Λειτουργικά Εξοδα 6,6 6,9 Κέρδη προ Φόρων 1,3 2,4 Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 7,9% 14,0% Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού Εξοδα/ Εσοδα 83,6% 74,3% Κεφάλαια Πελατείας Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,3 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια μειώθηκαν σε Ευρώ 2,3 δισ. ενώ στον τομέα του Private Banking, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 δισ. (-22,9%) στο τέλος Μαρτίου ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Διαχειρίσεως Διαθεσίμων (σε εκατ. Ευρώ) Α Τριμ Α Τριμ Λειτουργικά Έσοδα 2,3 (9,3) Λειτουργικά Έξοδα 6,9 5,5 Κέρδη προ Φόρων (4,7) (14,8) Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (5,1%) (16,5%) Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού Έξοδα/Έσοδα 307,5% Το α τρίμηνο του 2013, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 εκατ. Το αποτέλεσμα αποτελεί συνέπεια κυρίως του κόστους χρηματοδοτήσεως. 8

9 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Νότιο Αφρική την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε χώρα στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933, (στο εξής το Securities Act ) εκτός αν τύχουν εξαιρέσεως από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, την Ιαπωνία σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, Νοτίου Αφρικής ή Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Λόγω των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων αυτών, οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 9

10 σε εκατ.ευρώ Μαρ Δεκ Σεπ Ιουν Μαρ % Mαρ 2013 / Mαρ 2012 Ενεργητικό ,5% Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες απομειώσεις) ,3% Χρεόγραφα ,3% Καταθέσεις ,9% Private Banking (22,9%) Αμοιβαία Κεφάλαια ,4% Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (20,4%) Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως (57,8%) Υβριδικά Κεφάλαια (72,5%) Ίδια Κεφάλαια ,1% σε εκατ.ευρώ Α' Τριμ.2013 % change Δ' Τριμ.2012 Γ' Τριμ.2012 B' Τριμ.2012 Α' Τριμ.2012 Λειτουργικά Έσοδα 598,9 189,7% 430,7 405,5 451,8 206,7 Καθαρό Έσοδο Τόκων 320,6 (22,9%) 285,6 334,8 365,7 415,6 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 76,2 17,9% 74,7 64,9 68,9 64,6 Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 192,0 56,4 (12,7) 6,0 (282,2) Λοιπά Έσοδα 10,2 17,0% 13,9 18,5 11,1 8,7 Λειτουργικά Έξοδα (322,0) 22,9% (389,8) (256,1) (258,5) (262,0) Δαπάνες Προσωπικού (163,3) 26,5% (165,4) (119,2) (125,9) (129,1) Γενικά Έξοδα (129,4) 16,8% (196,3) (114,4) (110,4) (110,7) Αποσβέσεις (29,4) 32,4% (28,1) (22,5) (22,1) (22,2) Ζημίες Απομειώσεως για κάλυψη Πιστωτικού Κινδύνου (505,3) 57,6% (497,9) (450,0) (399,7) (320,7) Αρνητική Υπεραξία από την εξαγορά της Εμπορικής 2.632,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 2.403,9 (456,9) (300,6) (206,4) (376,0) Φόροι 472,7 83,8 52,4 59,2 62,8 Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) 2.876,6 (373,1) (248,2) (147,2) (313,2) Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης 2.876,5 (373,5) (248,3) (147,2) (313,2) Α' Τριμ.2013 Δ' Τριμ.2012 Γ' Τριμ.2012 B' Τριμ.2012 Α' Τριμ.2012 Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 1,8% 2,0% 2,4% 2,6% 2,8% Έξοδα / Έσοδα (άνευ Αποτελεσμάτων Χρημ/κών Πράξεων και Εκτάκτων Εξόδων) 79,1% 70,7% 61,2% 58,0% 53,6% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων) 1 11,1% 9,5% 9,9% 10,3% 9,1% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια) 1,2 10,4% 8,5% 9,0% 9,4% 6,7% 1 Προσαρμοσμένα για την καταβολή ύψους 2,9δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 2 Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΓΕΘΗ σε εκατ.ευρώ Μαρ Δεκ Σεπ Ιουν Μαρ % Mαρ 2013 / Mαρ 2012 Χρηματοδοτήσεις Πελατών ,8% Ελλάδα ,7% Στεγαστικά ,2% Καταναλωτικά ,3% Πιστωτικές Κάρτες (8,3%) Μικρές Επιχειρήσεις ,5% Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ,6% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,5% Στεγαστικά ,7% Καταναλωτική Πίστη ,0% Επιχειρηματικά Δάνεια (2,8%) Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών ,4% Καταθέσεις ,9% Ελλάδα ,0% Όψεως και Ταμιευτηρίου ,9% Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank ,5% Νοτιοανατολική Ευρώπη ,0% Αμοιβαία Κεφάλαια ,4% Διαχείριση Κεφαλαίων (21,4%) Private Banking (22,9%) Σημείωση: Όλα τα μεγέθη περιλαμβάνουν την Εμπορική από την 1/2/2013

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ.

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2012 Ζημίες Ευρώ -747,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,7 δισ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ. 2 Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Δελτίο Τύπου Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 1 μετά από απομείωση περίπου 21 στο χαρτοφυλάκιο Oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 14 εκατ. 2 Περαιτέρω Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ.

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση Αποτελέσματα A Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 214,7 εκατ. ενισχύουν τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Ευρώ 1,4 δισ. σωρευτικές προβλέψεις και Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9%

Αποτελέσματα Ετους 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9% Αποτελέσματα Ετους Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ. 1 Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού - Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (tangible equity)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου

Αξιοσημείωτη χρηματοοικονομική επίδοση γ τριμήνου ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 568 εκατ. λόγω προληπτικής εφαρμογής υψηλοτέρων προβλέψεων Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτοβουλία εντάξεως στο Πρόγραμμα Ενισχύσεως της Ρευστότητας της Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2013 μετά από Φόρους: Ευρώ εκατ. 1

Αποτελέσματα Έτους 2013 μετά από Φόρους: Ευρώ εκατ. 1 Αποτελέσματα Έτους 2013 μετά από Φόρους: Ευρώ 2.922 εκατ. 1 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της αυξήσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, το οποίο επηρεάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 9μηνο 2010 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2010 στα 259 εκατ. Eπιτοκιακό αποτέλεσμα 3.108 εκατ., +7% σε σχέση με το 9μηνο του 2009 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σταθερά στα επίπεδα του 4% Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα