Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)"

Transcript

1 Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ Διέλε Φηηάθα ηκψλε πκεσλίδνπ Μηράιεο σθξάηνπο 6-7 Ηνπλίνπ 2008 Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Λεπθσζία

2 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ Ζ Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ, ε αξραηφηεξε παγθχπξηα παηδαγσγηθή εξεπλεηηθή νξγάλσζε, νξγαλψλεη ην 10 ν πλέδξηφ ηεο γηα λα δψζεη ηελ επθαηξία ζε εξεπλεηέο, θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ φιε ηελ Κχπξν λα παξνπζηάζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα κε ηελ νπνία αζρνινχληαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. ε κηα επνρή έληνλνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη πηέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ην ζπλέδξην ζηνρεχεη, εθηφο ησλ άιισλ, λα ζέζεη ππφ εξψηεζηλ θνηλέο παξαδνρέο θαη αληηιήςεηο γηα ην ηη ζπληζηά πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη πψο απηή επηηπγράλεηαη, θαη λα ζπδεηήζεη ζρεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχνληαη. αο πξνζθαινχκε λα ζπκκεηάζρεηε ζ απηή ηε ζπδήηεζε θαη λα ζπκβάιεηε εθθξάδνληαο ηδέεο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηo παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν. 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 2

3 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Πξφεδξνο: Φηηάθα Διέλε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Μέιε Γαγάηζεο Αζαλάζηνο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Σζαγγαξίδνπ Νίθε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κνπηζειίλε Μαίξε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Σζηπιάθνπ ηαπξνχια, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Υξίζηνπ Μηξάληα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ πκεσλίδνπ ηκψλε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ πκενχ Λντδνο, Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Παλανχξα Ρίηα, Παλεπηζηήκην Frederick Εεκπχιαο Μηραιίλνο, Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Πξφεδξνο: ηκψλε πκεσλίδνπ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Μέιε Υξίζηνπ Μηξάληα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Βξαζίδαο Υαξάιακπνο, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο σθξάηνπο Μηράιεο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ έπνο Αβξαάκ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ηπιηαλνχ Αληηγφλε, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Νηθνδήκνπ Θενδψξα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Νηθνιάνπ Καηεξίλα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Μίηζηγγα Ζιηάλα, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 3

4 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και φοιτήτριες, Με την ιδιότητά μου ως προέδρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας για δεύτερη συνεχή θητεία, σας απευθύνω και πάλι θερμό συναδελφικό χαιρετισμό και σας καλωσορίζω στο 10 ο συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Είμαι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσω, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, ότι πολλά έχουν αλλάξει προς το καλλίτερο από το πρώτο ιστορικό συνέδριο της Εταιρείας. Όταν για παράδειγμα η Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου έκανε τα πρώτα της δειλά βήματα πριν από 20 χρόνια, τα συνέδριά της ήταν μια όαση σε μια συνεδριακή έρημο. Τα δικά μας συνέδρια ανταγωνίζονται μια πλειάδα άλλων μικρών και μεγάλων συνεδρίων σε ένα ασφυκτικά γεμάτο ετήσιο εκπαιδευτικό συνεδριακό ημερολόγιο. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα πολύ θετικό βήμα μπροστά. Όχι διότι μέσα από τον ανταγωνισμό φτάνουμε στην αριστεία! Η διεθνής παιδαγωγική και κοινωνική εμπειρία καταδεικνύουν ότι μόνο στην αριστεία της απάτης φτάνουμε με τον τρόπο αυτόν. Ούτε διότι ο ανταγωνισμός μάς ωθεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Διότι πολύ απλά εμείς δεν είμαστε υπεραγορές τροφίμων. Είναι θετικό διότι αυξάνεται η κρίσιμη μάζα των διανοητών, των ερευνητών, των φοιτητών, και συνεπώς πληθαίνουν τα θέματα της συζήτησης, φωτίζονται νέες πτυχές αναζήτησης, βελτιώνεται η ποιότητα του διαλόγου. Αναμφίβολα η Παιδαγωγική Εταιρεία με τα συνέδρια και με τα πρακτικά της έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εξέλιξη αυτή. Το ίδιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο συμμετέχει για πολλοστή χρονιά στην διοργάνωση του συνεδρίου μέσω του Τμήματος Επιστημών Αγωγής και του Κυπριακού Ομίλου Ενιαίας Εκπαίδευσης. Αλλά βέβαια, χωρίς τη συμμετοχή όλων των άλλων φορέων, αυτός δεν θα ήταν διάλογος, θα ήταν μονόλογος! Κι αυτό δε μας βοηθάει σε τίποτα. Στη φετινή μας διοργάνωση έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ομιλητές από 20 εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο και την Ελλάδα και συνέδρους από πολύ περισσότερα. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή αυτή! Ευχόμαστε να πολλαπλασιαστεί και να ανθίσει στα χρόνια που θάρθουν... Η χρονιά είναι και φέτος, όπως και παραδόξως κάθε χρονιά, κρίσιμη για την εκπαίδευση. Το τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου έχει αλλάξει ριζικά, και οι νέες αλλαγές που προτείνονται θα το αλλάξουν έτι περαιτέρω. Και να μην έχετε καμμία αμφιβολία! Οποιεσδήποτε ανεπαίσθητες αλλαγές λαμβάνουν χώραν ή ακόμη και κυοφορούνται σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν άμεσες και κατακλυσμιαίες συνέπειες σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας κι ακόμα νηπιακής εκπαίδευσης. Και συνεπώς μας αφορούν όλους άμεσα! Οι αλλαγές αυτές, πολλές από τις οποίες είναι, ή εμφανίζονται ως συνέπειες ευρύτερων εκπαιδευτικών αλλαγών στην Ευρώπη και τον κόσμο, θα παρασύρουν στο διάβα τους δομές και αντιλήψεις δεκάδων ετών. Τίποτε πλέον δεν μπορεί να εκληφθεί ως δεδομένο, και πουθενά δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Η μόνη διέξοδος που έχουμε, είναι να βγούμε θαρραλέα μπροστά και να συνεισφέρουμε με το λόγο μας, με την εμπειρία μας, με την όποια σοφία έχουμε αποκτήσει ως εκπαιδευτική και 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 4

5 ερευνητική κοινότητα στην πάροδο των χρόνων κι έχουμε μια από τις αρχαιότερες και τις πιο πλούσιες ιστορίες ως τομέας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις αλλαγές που έρχονται. Αυτό είναι δικαίωμα και ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν οι αλλαγές στην εκπαίδευση να γίνονται ερήμην της ερευνητικής κοινότητας η οποία γνωρίζει καλλίτερα από τον κάθε άλλο και τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Αντίθετα θα έλεγα, όλη αυτή η γνώση πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και είναι πολλά στη σωστή τους βάση: για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών μας. Για την παροχή των μέγιστων δυνατών ευκαιριών εκπαίδευσης και ζωής σε όλους. Σταθείτε δίπλα μας στο δρόμο για ένα Όραμα Παιδείας! Ελένη Φτιάκα Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Λευκωσία Μάιος ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ει. Πξφγξακκα 8 Πεξηιήςεηο αλαθνηλψζεσλ ζηελ νινκέιεηα πκπφζην εηο κλήκε Πεχθηνπ Γεσξγηάδε 16 Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα 16 πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο 17 Πεξηιήςεηο αλαθνηλψζεσλ ζε παξάιιεια ζπκπφζηα (ζε αιθαβεηηθή ζεηξά) Αιεμάλδξνπ Ηθηγέλεηα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο 18 Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Γειεγηάλλε Διέλε, Ζιία Ηιηάδα θαη πχξνπ Παλαγηψηεο 18 Αλαγλψζηνπ Γαξχθαιινο 18 Αξηζηνηέινπο Φιψξα 19 Βαιηαληή ηαπξνχια θαη Κνπηζειίλε Μαίξε 19 Γηάγθνπ Γηάγθνο θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο 20 Γειεγηάλλε Διέλε, Γαγάηζεο Αζαλάζηνο, Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Παλανχξα Αξεηή, Ζιία 20 Ηιηάδα, Καξαλίθθεο Φνίβνο θαη Υξπζνζηφκνπ Μαξηιέλα Γεκαθνπνχινπ Μαξία 21 Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο 21 Έθηνξνο Διέλε θαη Υξίζηνπ Δπζπκία 22 Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο 23 Δπαγφξνπ Άξηζηνο, Λνπθά Λνπθάο θαη Εαραξία Εαραξίαο 23 Ζξαθιένπο Μαξία 24 Ήξγεο Αξγχξεο θαη Μαθξή Όιγα 24 Θενδψξνπ Παλαγηψηεο 25 Θενθηιίδεο Υξήζηνο 25 Ηάζνλνο σηεξνχια θαη Εεκπχιαο Μηραιίλνο 26 Ησάλλνπ Αλδξνχια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο 26 Ησάλλνπ Νηθνιέηηα θαη Ρέππα Αλαζηαζία-Αζαλαζνχια 27 Καγθνπξά Θεψλε, πχξνπ Παλαγηψηεο, Ζιία Ηιηάδα θαη Μνλνγπηνχ Αλλίηα 27 Καξαγηάλλε-Κπξίιινπ Λίηζα θαη Κπζξαηψηεο Αλδξέαο 28 Καξαηάζνπ Καηεξίλα 28 Καηαιάλνπ ηπιηαλή θαη νθνθιένπο Παξαζθεπή 28 Κνπππάλνπ Άλλα 29 Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ νθία 29 Κνπηζνχγεξα Φσηεηλή 29 Κπξηαθίδε Έιελα 30 Κπξηάθνπ Μαξία, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη Εαραξία Εαραξίαο 30 Κσλζηαληίλνπ Νεθηαξία θαη Εαραξία Εαραξίαο 30 Κσλζηαληίλνπ Οξζνδνμία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο 31 Λαδαξίδνπ Αγγειηθή θαη Φσηνπνχιινπ Υξπζηάιια 31 Μαγθιάξα Μαξία 32 Μαθξή Όιγα θαη Ήξγεο Αξγχξεο 32 Μαλσινπνχινπ Υξπζή, Γαβάδνγινπ Αγγειηθή θαη Κφθθηλνο Κσλζηαληίλνο 33 Μάξθνπ Μαξία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο 33 Μαχξνπ Καηεξίλα 34 Μηραειίδνπ Διέλε ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 6

7 Μπάηηεικαλ Αληξηαλή, Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληίλνο θαη Κχδα Έιελα 34 Νενθχηνπ Λεχθηνο, Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο 35 Νενθχηνπ Μαξία θαη Υαξαιάκπνπο Γηάλλεο 35 Νηθνδήκνπ Θενδψξα θαη Φηηάθα Διέλε 35 Ξελή Έιελα 36 Οιπκπίνπ Γηψξγνο, Εαραξία Εαραξίαο, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη Κσλζηαληίλνπ 36 Κσλζηαληίλνο Παιάηνπ Μαξηάλλα θαη Κνπηζειίλε Μαίξε 37 Παλάνπ Μάξηνο 37-8 Παλανχξα Ρίηα 38 Παπαγεσξγίνπ Γψξα, Βιάκεο Γηψξγνο, Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία 39 Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε θαη Ρέππα Γιπθεξία 39 Παπαιενληίνπ-Λνπθά Διενλψξα θαη Κχξνπ-Θσκά Νίθε 40 Παπαληθφια Δπάλζε θαη Σζηπιάθνπ ηαπξνχια 40 Παπαπαλαγηψηνπ Φνχιια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο 41 Παπαζηαχξνπ Βαζίιεο 41 Παπνχια Παλαγηψηα θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο 42 Παχινπ Παχινο θαη Ησάλλνπ-Γεσξγίνπ νθία 42 Πεξηθιένπο Λνχθαο 42 Πεηθνπνχινπ Διπηλίθε 43 Πεηξίδνπ Μαξία, Κνπζηάππα Μαξία θαη Αζαλαζίνπ Κψζηαο 44 Πέηξνπ Άληξε, Κνπηνχδεο Μαλψιεο θαη Μηραειίδνπ Αζελά 44 Πηιιφξα Κπξηαθή θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο 45 Ρφηζαθα Ησάλλα θαη Εαραξία Εαραξίαο 45 αββίδνπ Διέλε θαη παλνχδεο Γηψξγνο 46 ηκνπνχινπ Αγάπε θαη Μηραειίδεο Μηράιεο 46 θνχξηνπ Διέλε 47 νθνθιένπο Παξαζθεπή θαη Καηαιάλνπ ηπιηαλή 47 ηαχξνπ Ησάλλα 47 ηαχξνπ Υξηζηίλα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο 48 ηπιηαλίδεο Μάξηνο 49 πκεσλίδνπ ηκψλε θαη Φηηάθα Διέλε 49 Σζαγγαξίδνπ Νίθε 49 Σζάικα Μαξηνχζθα 50 Φάλεο Κσλζηαληίλνο, Νηθνιατδεο Μειήο, Υαηδελενθχηνπ Μίθεο, Φπιαθηίδεο Μάξηνο θαη 51 Φεξαίνο Κσλζηαληίλνο Φειιάο Υξηζηφθνξνο, Παπαεπξηπίδνπ Μάξηνο θαη Εαραξία Εαραξίαο 51 Φηιίππνπ ηαπξνχια 52 Υαξαιάκπνπο Ησάλλα 52 Υαηδεγεσξγίνπ θεχε 53 Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία 54 Υαηδεγηάλλε Μαξγαξίηα θαη Αγγειίδεο Παλαγηψηεο 54 Υαηδεησάλλνπ Ξέληα θαη Ησάλλνπ Μαξία 55 Υαηδεζηεθάλνπ-Παπαέιιελα Κιέα 55 Υαηδεζηπιιή Μαξία θαη πκενχ Λντδνο 56 Υξηζηνδνχινπ Νηθνιέηα 56 Καηάινγνο Αλαθνηλψζεσλ θαη s Δπηθνηλσλίαο ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 7

8 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή, 6 Ηνπλίνπ 2008 Αίζνπζα Σειεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, νδφο Καιιηπφιεσο Δγγξαθή ζπλέδξσλ 18:30-19:00 Υαηξεηηζκνί Διέλε Φηηάθα, Αλαπιεξψηξηα Κνζκήηνξαο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Πξφεδξνο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Κνζκήηνξαο ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ηαχξνο Εέληνο, Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Αλδξέαο Γεκεηξίνπ, Τπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 19:00-21:00 πκπφζην εηο κλήκελ ηνπ αείκλεζηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Πεχθηνπ Γεσξγηάδε Οη ηνίρνη ηεο κάζεζεο: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. πληνλίζηξηα: Μηξάληα Υξίζηνπ Υαιρεηιζμός ηέθαλνο Γεσξγηάδεο, Δθπξφζσπνο ηεο Οηθνγέλεηαο Πεχθηνπ Γεσξγηάδε Ο Σάκης Υ. Ζενέηος και ο ζτεδιαζμός ηοσ ζτολείοσ ηοσ μέλλονηος ( ) Διέλε Καιαθάηε, Αξρηηέθηνλαο, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν Ο παιδαγωγικός αναζτεδιαζμός ηοσ τώροσ : Μια πρόηαζη για αναβάθμιζη ηοσ εκπαιδεσηικού περιβάλλονηος Γεκήηξεο Γεξκαλφο, Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα: Μια σνηακηική Προζέγγιζη Υξίζηνο Υ Υξίζηνο, Αξρηηέθηνλαο θαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ηέιηνο Γεσξγίνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 2+1 ΥΟΛΕΘΑ Εήλσλ ηεξεπεθιήο, Αξρηηέθηνλαο θαη Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Υξηζηίλα ηεξεπεθιή, Αξρηηέθηνλαο Αρτιηεκηονικό Πέραζμα Θενράξεο Γαπίδ, FAIA, Αξρηηέθηνλαο θαη Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο, School of Architecture, Pratt Institute. Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο θαη Πξφεδξνο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 8

9 8:30-9:00 Δγγξαθέο άββαην, 7 Ηνπλίνπ 2008 Αίζνπζα E113 Αίζνπζα Δ002 Αίζνπζα Δ112 Αίζνπζα Δ111 Αίζνπζα Δ003 Αίζνπζα Δ004 Αίζνπζα Δ005 Αίζνπζα Δ009 9:00-10:30 Ζ Γιψζζα θαη ε Γηδαθηηθή ηεο Η Ζ Γιψζζα θαη ε Γηαθνξνπνίεζε Γηδαθηηθή ηεο ΗΗ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Ο χγρξνλνο Δθπαηδεπηηθφο 10:30-11:00 Γηάιεηκκα Καθέο Μάζεζε θαη Κξηηηθή θέςε Ννεκνζχλε θαη Πξνβιεκαηηζκνί Απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο Η Φπζηθή Αγσγή 11:00-12:00 Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα Καη ηψξα ηη θάλνπκε; Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εηδηθέο αλάγθεο Διέλε Φηηάθα, Αζελά Μηραειίδνπ, Υξίζηνο Σζνπξήο θαη νθία Βιάκε πληνλίζηξηα: Νίθε Σζαγγαξίδνπ :00 Ζ Γιψζζα θαη ε Γηδαθηηθή ηεο ΗΗΗ Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία Η Δληαία Δθπαίδεπζε Η Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ Η 14:00-15:00 Γηάιεηκκα Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Η Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε Η Απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ΗΗ Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε 15:00-16:00 Γεληθή πλέιεπζε 16:00-18:00 Ζ Γιψζζα θαη ε Γηδαθηηθή ηεο ΗV Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία ΗΗ Δληαία Δθπαίδεπζε ΗΗ Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ΗΗ Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ΗΗ Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ Θέκαηα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ρέζεηο ρνιείνπ- πηηηνχ 18:00-19:00 πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Υξήζηνο Θενθηιίδεο, Πέηξνο Παζηαξδήο θαη Παλαγηψηεο Πεξζηάλεο πληνλίζηξηα: Διέλε Φηηάθα 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 9

10 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ άββαην, 7 Ηνπλίνπ :00-10:30 Παξάιιεια πκπφζηα Ζ Γιψζζα ε Γηδαθηηθή ηεο Η πληνλίζηξηα: Παπαληθφια Δπάλζε Δ113 Ζ Γιψζζα ε Γηδαθηηθή ηεο ΗΗ πληνλίζηξηα: Ξελή Έιελα Δ002 Γηαθνξνπνίεζε Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πληνλίζηξηα: Φηιίππνπ ηαπξνχια Δ112 Ο χγρξνλνο Δθπαηδεπηηθφο πληνληζηήο: Θενθηιίδεο Υξήζηνο Δ111 Κνπηζνχγεξα Φσηεηλή Πψο ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο αλάγλσζεο ζηε Γ1 επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηε Γ2: Ζ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο (Γ1) θαη ηεο Αγγιηθήο (Γ2) Παπαληθφια Δπάλζε θαη Σζηπιάθνπ ηαπξνχια Ζ αμηνπνίεζε ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζην γισζζηθφ κάζεκα θνχξηνπ Διέλε Γηδαζθαιία γιψζζαο ζε ζπλζήθεο γισζζηθήο εηεξφηεηαο: Αμηνπνίεζε ησλ γισζζψλ ησλ καζεηψλ καο ζηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο Δλδνηκεκαηηθή Δπηηξνπή Γισζζηθνχ Μαζήκαηνο Ζ ηζηνζειίδα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, πξψηνο ρξφλνο δσήο: θέςεηο, πξνβιεκαηηζκνί, νξάκαηα Παχινπ Παχινο θαη Ησάλλνπ- Γεσξγίνπ νθία Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε CLIL θαη νη πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηεο ζηελ Κχπξν Ξελή Έιελα Σν ρηνχκνξ ζην γισζζηθφ κάζεκα Φηιίππνπ ηαπξνχια Ζ Δπξψπε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εγρεηξίδηα Γεσγξαθίαο: Υαξηνγξαθψληαο ην πεδίν θαη ηελ έλλνηα Βαιηαληή ηαπξνχια θαη Κνπηζειίλε Μαίξε Δθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο ηάμεηο κεηθηήο ηθαλφηεηαο: Πξνυπνζέζεηο θαη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε Έθηνξνο Διέλε θαη Υξίζηνπ Δπζπκία Μηα πξφηαζε γηα έλα ελαιιαθηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζην κάζεκα ηεο Δπηζηήκεο ζηε Β ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ Θενθηιίδεο Υξήζηνο Με ην δηθφ ηνπο λνπ θαη ηηο δηθέο ηνπο ιέμεηο Παπαπαλαγηψηνπ Φνχιια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο Κίλεηξα επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο θαη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δαζθάισλ ζηελ Κχπξν Ησάλλνπ Αλδξνχια θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηα θαζήθνληα ηνπ παηδαγσγηθνχ ζπκβνχινπ. Ση ηζρχεη ζήκεξα θαη ηη ζα ήζειαλ λα ηζρχεη 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 10

11 Ννεκνζχλε θαη Πξνβιεκαηηζκνί πληνληζηήο: Νενθχηνπ Λεχθηνο Δ003 Μάζεζε θαη Κξηηηθή θέςε πληνλίζηξηα: Κνπππάλνπ Άλλα Δ004 Απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο Η πληνληζηήο: Θενδψξνπ Π. Δ005 Φπζηθή Αγσγή πληνλίζηξηα: Σζαγγαξίδνπ Νίθε Δ009 αββίδνπ Διέλε θαη παλνχδεο Γηψξγνο ρέζεηο κεηαμχ ξένπζαο λνεκνζχλεο θαη εξγαδνκέλεο κλήκεο: γλσζηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο Νενθχηνπ Λεχθηνο, Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο Κνηλσληθή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη αθαδεκατθή επίδνζε θνηηεηψλ Πέηξνπ Άληξε, Κνπηνχδεο Μαλψιεο θαη Μηραειίδνπ Αζελά Οη απφςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν ζρεηηθά κε ηηο αξρηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο Κνπππάλνπ Άλλα Κξηηηθή ζθέςε: Ζ αλαδήηεζε ηνπ Αξρηκήδεηνπ ζεκείνπ; Πεηξίδνπ Μαξία, Κνπζηάππα Μαξία θαη Αζαλαζίνπ Κψζηαο Ζ θαη νίθνλ εξγαζία απφ ηε ζθνπηά ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Παλάνπ Μάξηνο Ζ εηζαγσγή ηεο αλνηθηήο, επέιηθηεο θαη εμ απνζηάζεσο κάζεζεο ζε κηα ζπλεζηζκέλε ηάμε: Δίλαη αηηηνινγεκέλε ε πξνζκνλή; Θενδψξνπ Παλαγηψηεο Δπίπεδα απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο Παιάηνπ Μαξηάλλα θαη Κνπηζειίλε Μαίξε Δπίπεδα πνηφηεηαο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ Κχπξν ζήκεξα Λαδαξίδνπ Αγγειηθή θαη Φσηνπνχιινπ Υξπζηάιια Σν ζρνιηθφ θιίκα σο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο Σζαγγαξίδνπ Νίθε Οιπκπηαθή Παηδεία θαη ην κνληέιν ηεο Αζιεηηθήο Αγσγήο Υαηδεζηεθάλνπ-Παπαέιιελα Κιέα Ζ Οιπκπηαθή Παηδεία σο κέζν αγσγήο ζηνπο ζχγρξνλνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο. Αλαγλψζηνπ Γαξχθαιινο Απφςεηο Κχπξησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε παξαγφλησλ πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 10:30-11:00 Γηάιεηκκα Καθέο 11: Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα: Καη ηψξα ηη θάλνπκε; Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εηδηθέο αλάγθεο Διέλε Φηηάθα, Αζελά Μηραειίδνπ, Υξίζηνο Σζνπξήο θαη νθία Βιάκε 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 11

12 12:00-14:00 Παξάιιεια πκπφζηα Ζ Γιψζζα ε Γηδαθηηθή ηεο ΗΗΗ πληνλίζηξηα: Κπξηαθίδε Έιελα Δ113 Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία Η πληνληζηήο: Εεκπχιαο Μηραιίλνο Δ002 Δληαία Δθπαίδεπζε Η πληνλίζηξηα: Μαχξνπ Καηεξίλα Δ112 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ Η πληνλίζηξηα: Ζιία Ηιηάδα Δ111 Κπξηαθίδε Έιελα Κεηκεληθά είδε θαη γισζζηθή δηδαζθαιία: Θεσξεηηθφ ππφβαζξν Υαηδεησάλλνπ Ξέληα θαη Ησάλλνπ Μαξία Αιιάδνληαο πνξεία ζηε δηδαζθαιία ηεο ζπγγξαθήο: Σν «εξγαζηήξη ζπγγξαθέσλ» ζε κηα Κππξηαθή ηάμε Μαγθιάξα Μαξία Δζλνγξαθία ηνπ γξακκαηηζκνχ: Όςεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζε κηα ηζηγγάληθε θνηλφηεηα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο Πεηθνπνχινπ Διπηλίθε Αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο: Μηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ Ηάζνλνο σηεξνχια θαη Εεκπχιαο Μηραιίλνο ηπι εγεζίαο δηεπζπληψλ θαη πξνζέγγηζε δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Κχπξνπ Αξηζηνηέινπο Φιψξα Ο επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο: Μηα κειέηε πεξίπησζεο Γηάγθνπ Γηάγθνο θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο Σν ζπλεξγαηηθφ-δεκηνπξγηθφ κνληέιν δηνίθεζεο Υαηδεγηάλλε Μαξγαξίηα θαη Αγγειίδεο Παλαγηψηεο πκκεηνρηθή εγεζία - ε πεξίπησζε ελφο ζρνιείνπ πκεσλίδνπ ηκψλε θαη Φηηάθα Διέλε Σειηθά ηη γλσξίδνπλ, ηη πηζηεχνπλ θαη πψο ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο ηάμεο γηα ηελ έληαμε; Μαχξνπ Καηεξίλα Πξνσζψληαο ηελ έληαμε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή: Κίλεηξα θαη απηνπεπνίζεζε Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία Ζ πξννπηηθή ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ησλ αλάπεξσλ καζεηψλ Υαηδεγεσξγίνπ θεχε Μεζνιαβεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεκαηηθά Καγθνπξά Θεψλε, πχξνπ Παλαγηψηεο, Ζιία Ηιηάδα θαη Μνλνγπηνχ Αλλίηα: Αιιαγή ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Γειεγηάλλε Διέλε, Ζιία Ηιηάδα θαη πχξνπ Παλαγηψηεο: πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ πξφζζεζε θιαζκάησλ: Ζ πεξίπησζε Διιήλσλ καζεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Γειεγηάλλε Διέλε, Γαγάηζεο Αζαλάζηνο, Ακπξάδεο ηπιηαλφο, Παλανχξα Αξεηή, Ζιία Ηιηάδα, Καξαλίθθεο Φνίβνο θαη Υξπζνζηφκνπ Μαξηιέλα: Ο ξφινο ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξφζζεζεο θιαζκάησλ: χγθξηζε ηεο επίδνζεο Κππξίσλ θαη Διιαδηηψλ καζεηψλ 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 12

13 Γηδαθηηθή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ Η πληνληζηήο: Εαραξία Εαραξίαο Υ. Δ003 Οιπκπίνπ Γ., Εαραξία Ε., Παπαεπξηπίδνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ Κ. Π.: Γηεξεχλεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο πξνυπεξεζηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζεξκφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία κέζα απφ εηθνληθά θαη πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα πεηξακαηηζκνχ Κσλζηαληίλνπ Ν. Εαραξία Ε. Ζ επίδξαζε πξαγκαηηθψλ θαη εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηηο αληηιήςεηο παηδηψλ ηεο Α δεκνηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο Μπάηηεικαλ Α., Κσλζηαληίλνπ Π. Κ. Κχδα, Δ.: πλδπαζκέλε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο επηζηεκνινγηθήο επάξθεηαο θαη ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ζέκαηα νηθνινγίαο κέζα απφ έλα ζπλεξγαηηθφ δηαδηθηπαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ Δπαγφξνπ Α., Λνπθά Λ. θαη Εαραξία Ε.: ηξαηεγηθέο ζπιινγηζκνχ καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαηά ηε δηεξψηεζε Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε Η πληνληζηήο: Κφθθηλνο Κσλ/ηίλνο Δ004 Σζάικα Μαξηνχζθα Σερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ νθία Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα ΜΜΔ θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. χγθξηζε κε ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηαχξνπ Υξηζηίλα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο Οη ΣΠΔ σο παηδαγσγηθή εκπεηξία κέζα απφ ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ: Δκπεηξίεο θαη πξνθιήζεηο γηα ην ςεθηαθφ ράζκα Απηναμηνιφγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ΗΗ πληνληζηήο: Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο Δ005 Γεκεηξίνπ Γεκήηξεο θαη Κπξηαθίδεο Λεσλίδαο Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο κεραληζκψλ απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ επηηπγράλνπλ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζηελ Κχπξν Μηραειίδνπ Διέλε Απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: Ζ εθαξκνγή εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Κ δεκνηηθφ ζρνιείν Λεκεζνχ Νενθχηνπ Μαξία θαη Υαξαιάκπνπο Γηάλλεο Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε πληνλίζηξηα: Ρέππα Αλαζηαζία Δ009 ηπιηαλίδεο Μάξηνο Ζ ζηξαηεγηθή πξννπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ κέιινληνο ηνπ Κππξηαθνχ ζρνιείνπ: έλα ζχγρξνλν εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη δηακφξθσζεο νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο Ήξγεο Αξγχξεο θαη Μαθξή Όιγα Οιηθή πνηφηεηα θαη πνηφηεηα εθπαίδεπζεο ζηα Διιεληθά δεκφζηα ζρνιεία Μαθξή Όιγα θαη Ήξγεο Αξγχξεο Οιηθή πνηφηεηα θαη ζρνιηθή ηάμε Ησάλλνπ Νηθνιέηηα θαη Ρέππα Αλαζηαζία-Αζαλαζνχια Οη ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ Καξαγηάλλε-Κπξίιινπ Λίηζα θαη Κπζξαηψηεο Αλδξέαο Πξφγξακκα Απηναμηνιφγεζεο ρνιηθήο Μνλάδαο: Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία 14:00-15:00 Γηάιεηκκα Γεχκα, 15: Γεληθή πλέιεπζε 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 13

14 16:00-18:00 Παξάιιεια πκπφζηα Ζ Γιψζζα ε Γηδαθηηθή ηεο IV πληνλίζηξηα: Σζηπιάθνπ η. E113 Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία ΗΗ πληνληζηήο: Βξπσλίδεο Μάξηνο Δ002 Δληαία Δθπαίδεπζε ΗΗ πληνλίζηξηα: Υαηδεγηαλλαθνχ Α. Δ112 Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ ΗΗ πληνλίζηξηα: Παλανχξα Ρίηα Δ111 Υαξαιάκπνπο Ησάλλα Ζ ζέζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ζηελ Κππξηαθή εθπαίδεπζε ηαχξνπ Ησάλλα Ζ πξφζιεςε ηεο κεηαλενηεξηθήο παηδηθήο ινγνηερλίαο απφ ηνπο λεαξνχο αλαγλψζηεο Καξαηάζνπ Καηεξίλα Γηαθεηκεληθέο ζρέζεηο, ηδενινγία θαη παηδηθή ινγνηερλία. Ζ πεξίπησζε ηνπ αθεγήκαηνο «Σα ηξία κηθξά ιπθάθηα» ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά Κσλζηαληίλνπ Οξζνδνμία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο Καηαλεκεκέλε εγεζία: Θεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζην Κππξηαθφ δεκνηηθφ ζρνιείν Μάξθνπ Μαξία θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο: Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ Κχπξν Πηιιφξα Κπξηαθή θαη ηπιηαλίδεο Μάξηνο Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία σο δχλακε κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο Αιεμάλδξνπ Ηθηγέλεηα θαη Βξπσλίδεο Μάξηνο Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο: Μηα έκθπιε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Παπαγεσξγίνπ Γψξα, Βιάκεο Γηψξγνο θαη Υαηδεγηαλλαθνχ Αλαζηαζία Οπξάλην Σφμν: Απφ ην Δγψ ζην Δκείο-Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε Νηθνδήκνπ Θενδψξα θαη Φηηάθα Διέλε Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε Γεκαθνπνχινπ Μαξία πκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα: πγθξηηηθή κειέηε ζε δπζιεμηθνχο θαη κε δπζιεμηθνχο καζεηέο Μαλσινπνχινπ Υξπζή, Γαβάδνγινπ Αγγειηθή θαη Κφθθηλνο Κσλζηαληίλνο Πξνηάζεηο πνιηηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο Παλανχξα Ρίηα: H δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηελ εηζαγσγή καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία: ε πεξίπησζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαίξεζεο Καηαιάλνπ ηπιηαλή θαη νθνθιένπο Παξαζθεπή Οη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ η Γεκνηηθνχ ζε αζθήζεηο φγθνπ ζχκθσλα κε ηελ ηξηαξρηθή ζεσξία ηνπ Sternberg θαη ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ DALEST νθνθιένπο Παξαζθεπή θαη Καηαιάλνπ ηπιηαλή Οη ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηα αλαπηχγκαηα καζεηψλ η' δεκνηηθνχ θαη ε επίδξαζε ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ DALEST 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 14

15 Γηδαθηηθή Φπζηθψλ ΔπηζηεκψλΗΗ πληνληζηήο: Κνξθηάηεο Κσλ/ηίλνο Δ003 Φειιάο Υ., Παπαεπξηπίδνπ Μ. θαη Εαραξία Ε.: Γηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα δσδεθάρξνλσλ καζεηψλ κέζσ δχν δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ Ρφηζαθα Η. θαη Εαραξία Ε. Αλάπηπμε νξγάλνπ κέηξεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ, ζηάζεσλ θαη πξνζέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ Κπξηάθνπ Μ., Παπαεπξηπίδνπ Μ. θαη Εαραξία Υ. Ε.: Γηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο γηα ηα νηθνζπζηήκαηα καζεηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Stagecast Creator θαη ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ Φάλεο Φ., Νηθνιατδεο Ν., Υαηδελενθχηνπ Υ., Φπιαθηίδεο Φ. θαη Φεξαίνο Φ. : Αλάιπζε ηεο επίδνζεο καζεηψλ Βηνινγίαο κε ζέκα εξψηεζε πεηξακαηηθήο κειέηεο γηα ηελ Οιπκπηάδα Φ.Δ. Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε ΗΗ πληνλίζηξηα: Υξηζηνδνχινπ Ν. Δ004 Υξηζηνδνχινπ Νηθνιέηα Με θφλην ην εμαζιησκέλν «ηνπο» ζρνιείν: Καηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο ησλ θνηηεηψλ-δαζθάισλ ελφο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο γηα ηα παηδηά «ελφο άιινπ ζενχ» Παπαζηαχξνπ Βαζίιεο Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξφζθπγα. Μειέηε πεξίπησζεο παηδηψλ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ ηνπ ρσξηνχ Δπηζθνπήο ζηελ επαξρία Λεκεζνχ Πεξηθιένπο Λνπθάο Δζληθή ηαπηφηεηα θαη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο: Οη ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ ην ξφιν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ζηε δηακφξθσζε εζληθήο ηαπηφηεηαο Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε θαη Ρέππα Γιπθεξία Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε ηάμεηο φπνπ θνηηνχλ καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο Θέκαηα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο πληνλίζηξηα: Ζξαθιένπο Μαξία Δ005 Ζξαθιένπο Μαξία Σν κνλνπάηη ηεο θαξδηάο: Έλα πξφγξακκα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζηα λεπηαγσγεία ηεο Κχπξνπ Υαηδεζηπιιή Μαξία θαη πκενχ Λντδνο Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο. Πεηθνπνχινπ Διπηλίθε Σν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα: Σν παξάδεηγκα ηεο επηινγήο ελφο εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αγσγή θαη θξνληίδα βξεθψλ θαη παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο» Παπαιενληίνπ-Λνπθά Διενλψξα θαη Κχξνπ-Θσκά Νίθε Θεσξία ηνπ λνπ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 18:00-19:00 πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο: Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Αζαλάζηνο Γαγάηζεο, Υξήζηνο Θενθηιίδεο, Πέηξνο Παζηαξδήο θαη Παλαγηψηεο Πεξζηάλεο ρέζεηο ρνιείνπ-πηηηνχ πληνληζηήο: Παλάνπ Μάξηνο Δ009 ηκνπνχινπ Αγάπε θαη Μηραειίδεο Μηράιεο Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ γνλέσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο Παπνχια Παλαγηψηα θαη Θενθηιίδεο Υξήζηνο Αλαηνκία ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ λεπηαγσγψλ θαη γνλέσλ: Μειέηε πεξίπησζεο Παλάνπ Μάξηνο Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ην ζπίηη 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 15

16 ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία Οη ηνίρνη ηεο κάζεζεο: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ πκπφζην εηο κλήκελ ηνπ αείκλεζηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Πεχθηνπ Γεσξγηάδε Καιαθάηε Διέλε Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Γεξκαλόο Γεκήηξεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Υαηδερξίζηνο Υξίζηνο Γεσξγίνπ ηέιηνο ηεξεπεθιήο Εήλσλ ηεξεπεθιή Υξηζηίλα Αξρηηέθηνλαο Γαπίδ Θενράξεο School of Architecture, Pratt Institute Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ζρνιείσλ θαζψο θαη ηελ ςπρν-θνηλσληθή εμέηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ην ζπκπφζην πξνζεγγίδεη ηνλ θπζηθφ ρψξν σο έλα ελεξγφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη απνζθνπεί ζην δεκηνπξγηθφ δηάινγν αλάκεζα ζε παηδαγσγνχο θαη αξρηηέθηνλεο. Οη νκηιεηέο ζα αλαιχζνπλ ην ζρνιηθφ θηίξην σο έξγν ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, ηερλνινγηθέο θαη αηζζεηηθέο δπλάκεηο. Οη ηνίρνη ηεο κάζεζεο κειεηνχληαη σο δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα κελχκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηακνξθψλνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο. Καη ηψξα ηη θάλνπκε; Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε εηδηθέο αλάγθεο Οκηιία ζηελ Οινκέιεηα Φηηάθα Διέλε Μηραειίδνπ Αζελά Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ Σζνπξήο Υξίζηνο Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ Βιάκε νθία Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ Ζ Ννκνζεζία 113(Η)/99 πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ήηαλ έλαο ζηαζκφο ζηα ρξνληθά ηεο θππξηαθήο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, φρη κφλν γηαηί έβγαιε απφ ην πεξηζψξην κηα νκάδα παηδηψλ ηα νπνία δηθαησκαηηθά πιένλ ηνπνζέηεζε ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο (ή φζν πην θνληά γηλφηαλ) αιιά θπξίσο δηφηη έθεξε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην έλα ζέκα ην νπνίν ήηαλ παξαγλσξηζκέλν απφ θαηαβνιήο θππξηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο: ην ζέκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ζρνιείν. Γηα ηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ, θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γεληθφηεξα, ν λφκνο απηφο ήηαλ κηα ιακπξή επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ φρη ην αλ απηφ είλαη πηα επξσπατθφ θεθηεκέλν- αιιά ην πψο θηινμελνχκε ζην ζρνιείν καο έλα παηδί ην νπνίν κέρξη ηψξα ζεσξνχληαλ φηη αλήθεη αιινχ. Όρη ην θαηά πφζνλ ην παηδί πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θνίηεζε ζην ζρνιείν ηεο ελνξίαο ηνπ, αιιά ην θαηά πφζνλ ην ζρνιείν αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην παηδί απηφ. Ζ αλαθνίλσζε απηή αζρνιείηαη κε ην νπζηαζηηθφ θαη επίθαηξν απηφ δήηεκα ζε κηα επνρή ξαγδαίσλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ. 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 16

17 Πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε: Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο Γαγάηζεο Αζαλάζηνο Θενθηιίδεο Υξήζηνο Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Παζηαξδήο Πέηξνο Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πεξζηάλεο Παλαγηώηεο Σερλνινγηθό Οη πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ ηφπνπ κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ θνιιεγίσλ, ηε κεηεμέιημε κεξηθψλ απφ απηά ζε ηδησηηθά Παλεπηζηήκηα, ηελ ίδξπζε λέσλ Γεκφζησλ Παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά φζα μέξακε γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνπ ηφπνπ. Οη αιιαγέο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ νιφθιεξεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα επεξεάζνπλ άκεζα θαη δξακαηηθά φιεο ηηο άιιεο βαζκίδεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλνπλ πξνζεθηηθά θαη κε ζπλείδεζε επζχλεο. Πνηά είλαη ηα δηδάγκαηα πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε γηα ηελ πνξεία απηή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πνχ καο νδεγνχλ; Σέζζεξηο ζεκαίλνληεο αθαδεκατθνί θαη εθπαηδεπηηθνί εξεπλεηέο θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 17

18 ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ Δ ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΤΜΠΟΗΑ (ζε αιθαβεηηθή ζεηξά) Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ ηξφπν εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο: Μηα έκθπιε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ Αιεμάλδξνπ Ηθηγέλεηα Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Βξπσλίδεο Μάξηνο Δπξσπατθό Ζ αλαθνίλσζε απηή ζηφρν έρεη λα παξνπζηάζεη ηα επξήκαηα κηαο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα εζηηάδεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ απφ απηνχο/έο, ζηε βάζε κηαο έκθπιεο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δέθα νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο, κε 40 εθπαηδεπηηθνχο, ζηε βάζε ελφο εκη-δνκεκέλνπ δειηίνπ ζπλέληεπμεο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ εζηηαζκέλσλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ, αλέδεημε ζεκαληηθέο απαηηήζεηο γηα αιιαγέο ζην θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο εηδηθά απφ γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ζε πνιιέο απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ επηρεηξήζεθαλ λα δηεξεπλεζνχλ. πλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο θαη ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ πξφζζεζε θιαζκάησλ: Ζ πεξίπησζε Διιήλσλ καζεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Ακπξάδεο ηπιηαλόο Παλεπηζηήκην Αζήλαο Γειεγηάλλε Διέλε Παλεπηζηήκην Αζήλαο Ζιία Ηιηάδα πύξνπ Παλαγηώηεο Ζ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη ηε δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ επάξθεηαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ Διιαδηηψλ καζεηψλ Α θαη Β Γπκλαζίνπ φζνλ αθνξά ζηελ επειημία πνπ επηδεηθλχεηαη ζηε ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηα θιάζκαηα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο πνπ κεηξά ε έξεπλα. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ παξνπζηάδνληαη δηαθξηηέο νκαδνπνηήζεηο ησλ δειψζεσλ ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ πεπνηζήζεσλ επάξθεηαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ζηνπο καζεηέο ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ. Παξφιν πνπ δηακνξθψλνληαη νκάδεο δειψζεσλ ζηηο νπνίεο αλαγλσξίδεηαη ν ππνβνεζεηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαγξακκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε επάξθεηα ή ε πξνηίκεζε ρξήζεο ηνπο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ ηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ σο ηνλ πην «απνδεθηφ» ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπο, θάηη ην νπνίν πηζαλφλ λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ ζέκαηνο ζηε κέζε εθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ην γεγνλφο φηη νη νκαδνπνηήζεηο ησλ δειψζεσλ παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζπλέπεηα ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο. Απφςεηο Κχπξησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο Αλαγλώζηνπ Γαξύθαιινο Παλεπηζηήκην Frederick ε θάζε ηνπ βήκα ν καζεηήο πξέπεη λα έρεη εηθφλα ή λα πιεξνθνξείηαη γηα ηελ επίδνζε ηνπ, ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κφλν κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε γίλνληαη πξάμε. Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα, κε ηα νπνία πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 18

19 Φπζηθήο Αγσγήο είλαη έληνλνο αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα εμεηάζεη εάλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ αμηνινγνχληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο, κε πνην ηξφπν γίλεηαη απηή ε αμηνιφγεζε, αλ απνηειεί κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηέινο εάλ ε αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ εκπεηξία, ηελ παξάιιειε πξνπνλεηηθή ηδηφηεηα ησλ θαζεγεηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Ο επηηπρεκέλνο ζρνιηθφο εγέηεο: Μηα κειέηε πεξίπησζεο Αξηζηνηέινπο Φιώξα Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Αγγειίδεο Παλαγηώηεο Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Σα ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ έλλνηα ηνπ «επηηπρεκέλνπ» εγέηε θαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνλ πξνζδηνξίδνπλ. Αλ θαη ζην εμσηεξηθφ έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο γηα ην ζέκα απηφ, ζηνλ θππξηαθφ θαη ειιαδηθφ ρψξν έρνπλ γίλεη ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε έιιεηςε ζεσξεηηθήο βάζεο θαη δεδνκέλσλ γηα ηνλ επηηπρεκέλν εγέηε, πνπ λα αθνξνχλ ζην Κππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο. Ζ έξεπλα είλαη κειέηε πεξίπησζεο θαη εμεηάδεη ζε πνην βαζκφ ν εγέηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ Κχπξν αληαπνθξίλεηαη ζηα έμη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ εγέηε, φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ μέλε βηβιηνγξαθία: δεκηνπξγία θαη κεηάδνζε νξάκαηνο, πξνψζεζε θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο, δεκηνπξγία ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο, θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ, πξνζσπηθφηεηα, δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ θνηλφηεηα. Δθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο: Πξνυπνζέζεηο θαη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε Βαιηαληή ηαπξνύια Κνπηζειίλε Μαίξε Ζ ζρνιηθή απνηπρία, ε νπνία θαηαγξάθεηαη σο νπζηαζηηθή αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθαιεί ηελ αλάγθε άκεζεο θαη εηο βάζνο δηεξεχλεζεο ησλ αηηηψλ πνπ ηελ πξνθαινχλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απάκβιπλζε ηνπ ζνβαξνχ απηνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο. Με δεδνκέλν φηη ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο απμαλφκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλέρηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ ζα θέξνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα είλαη αξθεηέο θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο δελ είλαη ζπληαγή πξνο εθαξκνγή, απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κεηάθξαζεο ηεο ζεσξίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζε πξάμε θάηη πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίζεη δηεμνδηθά κέζα απφ ζπλερή θαη επηζηεκνληθά νξγαλσκέλε επηκφξθσζε. Παξάιιεια, αλαγθαία είλαη ε αλαδφκεζε ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πξάμε ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Αλ ζηφρνο είλαη κηα αιεζηλά απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, απνξξίπηνληαο ηα εχθνια θαη ηα ηεηξηκκέλα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 19

20 Σν ζπλεξγαηηθφ-δεκηνπξγηθφ κνληέιν δηνίθεζεο Γηάγθνπ Γηάγθνο Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Θενθηιίδεο Υξήζηνο Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ε επηηπρεκέλε δηνίθεζε νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έλα απφ ηα κνληέια δηνίθεζεο πνπ πξνσζνχληαη γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε είλαη απηφ ηεο «Καηαλεκεκέλεο Ζγεζίαο». Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή εγεζία δελ αζθείηαη απφ έλαλ εγέηε, αιιά απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Έλα κεηνλέθηεκα ηεο Καηαλεκεκέλεο Ζγεζίαο είλαη ε θαηαλνκή ηεο απφ ην δηεπζπληή ζε απηνχο πνπ ζεσξεί εθείλνο άμηνπο. Οη Wasonga Murphy (2007) επηζεκαίλνπλ απηφ ην κεηνλέθηεκα θαη πξνηείλνπλ ην πλεξγαηηθφ-γεκηνπξγηθφ Μνληέιν Γηνίθεζεο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ε ελεξγεηηθή θαη δπλακηθή δηαδηθαζία εκπινθήο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ. απηφ ην κνληέιν ε εμνπζία πεγάδεη θχξηα απφ ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη Wasonga Murphy (2007) θαηέιεμαλ ζε επηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εγέηεο γηα λα πξνσζεί ζπλεξγαηηθήδεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα. Απηά είλαη: ζπλεξγαζία, ελεξγεηηθή αθξφαζε, θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο, ηζφηεηα, ππνκνλή, ηαπεηλνθξνζχλε θαη εκπηζηνζχλε. Ζ έξεπλα καο εζηηάδεηαη αθξηβψο ζην πλεξγαηηθφ-γεκηνπξγηθφ Μνληέιν Γηνίθεζεο. Ήηαλ πνηνηηθνχ ραξαθηήξα (κειέηε πεξίπησζεο) θαη κειεηήζακε ηελ εθαξκνγή ηνπ πην πάλσ κνληέινπ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηεξηρζήθακε ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. θνπφο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε αλ ηζρχνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ή φρη ηα επηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πλεξγαηηθνχ-γεκηνπξγηθνχ Μνληέινπ θαη ζε πνην βαζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνδείρηεθαλ ρξήζηκα, αθνχ βνήζεζαλ ην δηεπζπληή θαη ηνπο δαζθάινπο λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πλεξγαηηθνχ-γεκηνπξγηθνχ Μνληέινπ Γηνίθεζεο θαη λα εμεηάζνπλ θαηά πφζν απηά κπνξνχλ λα ελδπλακσζνχλ. Αλακέλεηαη φηη απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ λα εξγαζηνχλ ζπλεξγαηηθά γηα κηα πην επηηπρεκέλε δηνίθεζε πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Υξήζηκα είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζα ζειήζνπλ λα εθαξκφζνπλ ην πλεξγαηηθφ-γεκηνπξγηθφ Μνληέιν Γηνίθεζεο. Ο ξφινο ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξφζζεζεο θιαζκάησλ: χγθξηζε ηεο επίδνζεο Κππξίσλ θαη Διιαδηηψλ καζεηψλ Γειεγηάλλε Διέλε Γαγάηζεο Αζαλάζηνο Ακπξάδεο ηπιηαλόο Παλεπηζηήκην Αζήλαο Παλανύξα Αξεηή Παλεπηζηήκην Frederick Ζιία Ηιηάδα Καξαλίθθεο Φνίβνο Υξπζνζηόκνπ Μαξηιέλα Ζ παξνχζα έξεπλα ζπγθξίλεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο έξγσλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ πξφζζεζε νκψλπκσλ θαη εηεξψλπκσλ θιαζκάησλ απφ καζεηέο ησλ δχν πξψησλ ηάμεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε Κχπξν θαη Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο θαη ζηηο δχν ρψξεο αληηκεησπίδνπλ κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ ηα δηάθνξα έξγα επειημίαο ρξήζεο πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ παξφιν φηη αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα έλλνηα. ηελ Α Γπκλαζίνπ νη Διιαδίηεο καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζηεγαλνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά θπξίσο σο πξνο αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία πνπ εκπιέθεηαη ελψ γηα ηνπο Κχπξηνπο καζεηέο παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηφζν σο πξνο ην πεδίν αλαπαξάζηαζεο φζν θαη σο πξνο ηελ αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν παξαηεξείηαη γηα ηνπο Διιαδίηεο καζεηέο θαη ζηε Β Γπκλαζίνπ. Αληίζεηα, νη Κχπξηνη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή βειηίσζε ζηε Β Γπκλαζίνπ 10 ν πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κύπξνπ 20

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ. Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο.

Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ. Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. ΓΨ02.008 Ανάπηςξη ππογπάμμαηορ ζσολικήρ βεληίυζηρ Τν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Με ην πξνηεηλφκελν Νέν Σρέδην Αμηνιφγεζεο ζεζκνζεηείηαη ε αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΟΕ ΏΠΟΦΒΕ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΧΝ ΣΜΔΜΏΣΧΝ ΈΝΣΏΞΔ ΑΔΜΟΣΕΚΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ ΓΕΏ ΣΟ ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΜΒΝΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΜΒ ΝΟΔΣΕΚΔ ΏΝΒΠΏΡΚΒΕΏ. Γσά ΏκπξΪδε *, Γεώξγηνο ΜπΪξκπαο ** *Βθπαηδεπηηθφο Σ.Β., e-mail: zoi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ»

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔ ΟΝΗΑ ΠΑΗ ΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΩΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ. Π. Μ.. «Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε» Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα: «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα»

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα: «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα» ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ «ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΑΣΑΝΟ» Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα: «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα