ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα, 4/9/2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (Ν.Π...) Αρ. Πρωτ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Ταχ. /νση : Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: Πληροφορίες: Χ. Χοµόντοζλης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας ενεργώντας ως ικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», στους Άξονες Προτεραιότητας 07 «ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 08 «ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 09 «ιευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, (Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 3, κατηγορία Παρεµβάσεων 2 «Υποστηρικτικά µέτρα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση»), που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο κι έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

2 2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού. 3. Τον Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 5. Το Ν.. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 6. Το Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων». 7. Το άρθρο 27 του υπ αριθ. 1605/2002 Κανονισµού του Συµβουλίου «για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει. 8. Το Π.. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει. 9. Το Π.. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 10. Το άρθρο 4 του Ν. 3467/1955 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί Εργατικής Εστίας Νοµοθεσίας», όπως ισχύει. 11. Το Π.. 2/1977 (ΦΕΚ 5/Α) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Οργανισµού Εργατικής Εστίας (διόρθωση 22/Α)», όπως ισχύει. 12. Τον Ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων «Περί Οργανισµού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων», όπως ισχύει. Το Π.. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει. 13. Το άρθρο 3 του Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114/A/ ) που ορίζει τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) ως ικαιούχο, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3614/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999». 2

3 16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 17. Την µε αριθµό 7725/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 18. Την µε αριθµό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της µε αριθµό / όµοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3614/ Την µε αριθµό C/2007/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού » του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001). 20. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ1749/ ( ΦΕΚ 540/Β) Απόφαση του Υπουργού οικονοµίας και Οικονοµικών «Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης». 21. Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 22. Το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραµµάτων. 23. Την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και ιδίως το νοµότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. 24. Την µε αριθµό Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθµών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού ικαίου, κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα», όπως ισχύει. 25. Την µε αριθµό Π1β/Γ.Π. οικ / (ΦΕΚ 1519/Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας Βρεφονηπιακών σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας από ηµοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( ΚΚ), ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις ηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. 3

4 26. Την µε αριθµό Π1β/οικ.14951/ (ΦΕΚ 1397/Β/) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ ΑΠ) από ηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (.Κ.Κ.), ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις ηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. 27. Την µε αριθµό Π2β/οικ.14957/ (ΦΕΚ 1397/Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ ΑΠ - ΜΕΑ) από ηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (.Κ.Κ.), ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις ηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει. 28. Το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας, Παιδικών Σταθµών, Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ ΑΠ) και Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ..Α.Π. Μ.Ε.Α.). 29. Του N. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α) «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει. 30. Του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει. 31. Την µε αριθµό 46855/1622/ (ΦΕΚ 1186/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογής της Πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο , όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό 60460/2171/ (ΦΕΚ 1739/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ισχύει. 32. Τις µε αριθµό 48231/4371/ , 48233/4372/ και 48237/4373/ Αποφάσεις Ένταξης. 33. Την µε αριθµό 55024/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Οργανισµού Εργατικής Εστίας για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της ράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής». 4

5 34. Την µε αριθµό 46/ απόφαση του.σ. του Οργανισµού Εργατικής Εστίας για έκδοση νέας πρόσκλησης και έγκριση των όρων της νέας πρόσκλησης. Προσκαλεί Α) Τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθµούς, τα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ..Α.Π) και τα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ..Α.Π.-Μ.Ε.Α ), καλούµενες εφεξής «οµές», που είναι ή ανήκουν σε Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του Π. 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α) µέχρι την µετατροπή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή και σε ηµοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του άρθρου 254 του ν. 3463/2006, ή είναι Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, που νοµίµως έχουν την δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών και διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, για την παροχή σε γυναίκες ωφελούµενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. Β) Τις Γυναίκες, που είναι µητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και µητέρες νηπίων, παιδιών και εφήβων µε Ειδικές Ανάγκες και: εργάζονται ως µισθωτές, εξαιρουµένων των απασχολούµενων ως µόνιµοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. (α και β βαθµού), ή είναι αυτοαπασχολούµενες, ή είναι αυτοαπασχολούµενες στον πρωτογενή τοµέα, ή συµµετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), ή λαµβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 µήνες προ της δηµοσίευσης της παρούσας και επιθυµούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε οµές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρµονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους τους µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Οι εν λόγω πράξεις, οι οποίες είναι ετήσιας διάρκειας, θα υλοποιηθούν µέχρι την Ο συνολικός προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται κατά 100% από δηµόσιους πόρους και ανέρχεται στα συµπεριλαµβανοµένου και του επιλέξιµου ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των ,78 έχει ήδη διατεθεί µε την ανακοίνωση των 5

6 αποτελεσµάτων της σύζευξης επιλέξιµων οµών και ωφελουµένων γυναικών της 25/8/2008. Ο προϋπολογισµός ανά Άξονα Προτεραιότητας µε τα αντίστοιχα ποσοστά συγχρηµατοδότησης αναλύεται ως κατωτέρω: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Α ΙΑΘΕΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΚΤ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ,00 80,66% 19,34% , ,00 80,57% 19,43% , ,00 52,07% 47,93% ,00 ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΤΟΧΟΣ 1.1 Κατανοµή του Προϋπολογισµού των Πράξεων ανά Περιφέρεια Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι Περιφέρειες της χώρας όπου θα διατεθούν θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και νηπίων, παιδιών και εφήβων µε Ειδικές Ανάγκες από οµές, καθώς και η ενδεικτική κατανοµή των αδιάθετων υπολοίπων του Προϋπολογισµού. ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Α ΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 6

7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ηπείρου ,80 Θεσσαλίας ,40 Ιονίων νήσων ,00 υτικής Ελλάδας ,00 Πελοποννήσου ,00 Βορείου Αιγαίου ,00 Κρήτης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ,80 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ Κεντρικής Μακεδονίας ,62 υτικής Μακεδονίας ,20 Αττικής ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ ,42 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Στερεάς Ελλάδας ,00 Νοτίου Αιγαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,22 Σε περίπτωση µη εξάντλησης του προϋπολογισµού µίας Περιφέρειας, τα αδιάθετα υπόλοιπα µεταφέρονται σε ίδιου τύπου Περιφέρεια (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου, Σταδιακής Εισόδου), όπου υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας από οµές και αντίστοιχος αριθµός Αιτήσεων Συµµετοχής - ηλώσεων µε βάση τον οριστικό πίνακα των δυνητικά ωφελουµένων γυναικών. 7

8 1.2 Στόχος των Πράξεων - Περιγραφή Οι πράξεις στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην εργασία, µέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις προαναφερόµενες οµές. Η διάθεση των θέσεων θα πραγµατοποιείται από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) προς τις γυναίκες ωφελούµενες µέσω «εντολής τοποθέτησης», σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στην παρούσα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειµένου να εναρµονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους τους µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΜΕΣ 2.1 ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής έχουν οµές που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και ειδικότερα: Βρεφικοί Σταθµοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµένης Φροντίδας Παιδικοί Σταθµοί Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ..Α.Π.), και Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ..Α.Π.-Μ.Ε.Α.). Οι ως άνω οµές δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του Π. 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α) µέχρι την µετατροπή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ή και σε ηµοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του άρθρου 254 του ν. 3463/2006, ή να είναι Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αµιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις. 2.2 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών Ο Φάκελος της πρόσκλησης προς τις οµές, θα ξεκινήσει να διατίθεται, σε έντυπη µορφή, στις 5/9/2008, σε εργάσιµες ώρες, από 8:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ., από τον ΟΕΕ, Αγησιλάου 10, Αθήνα. Η διάθεση του Φακέλου θα διαρκέσει µέχρι τις 26/9/

9 Ο Φάκελος θα διατίθεται, επίσης, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα (http://www.oee.gr) του ΟΕΕ, το ίδιο χρονικό διάστηµα. Ο Φάκελος της πρόσκλησης περιλαµβάνει: Την παρούσα πρόσκληση Την «Αίτηση συµµετοχής ήλωση - Προσφορά» Το Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ιαδικασία Εφαρµογής της Πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» (υπ αριθ /1622/ ΚΥΑ), όπως ισχύει. 2.3 Υποβολή «Αίτησης Συµµετοχής ήλωσης - Προσφοράς» - Όροι συµµετοχής Για τη συµπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συµµετοχής - ήλωση - Προσφορά», απαραίτητη είναι η γνώση από τους ενδιαφερόµενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συµµετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µε αριθµό 46855/1622/ ΚΥΑ, όπως ισχύει, και στην παρούσα πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η «Αίτηση συµµετοχής ήλωση - Προσφορά» επέχει θέση Υπεύθυνης ήλωσης και Προσφοράς και συµπληρώνεται σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, όλα υπογεγραµµένα πρωτοτύπως, στη θέση Ο ΑΙΤΩΝ ΗΛΩΝ - ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος θα έχει αρµοδιότητα ή εξουσιοδότηση για την συµπλήρωσή της και για δέσµευση της επιχείρησης που εκπροσωπεί έναντι του ΟΕΕ, µε µόνη την υπογραφή του. Το πρωτότυπο θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παράγραφο 2.4 της παρούσας. Η «Αίτηση συµµετοχής ήλωση - Προσφορά» υποβάλλεται στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, Αγησιλάου 10, Αθήνα. Οι «Αιτήσεις συµµετοχής ηλώσεις Προσφορές» µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier) στην παραπάνω διεύθυνση, σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των «Αιτήσεων συµµετοχής - ηλώσεων - Προσφορών», συνοδευόµενων από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 26/9/2008 και ώρα 14:30 µ.µ. Από τις «Αιτήσεις συµµετοχής ηλώσεις Προσφορές» που θα υποβληθούν µε οποιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη µόνον αυτές που έχουν 9

10 παραληφθεί και πρωτοκολληθεί µέχρι την 26/9/2008 και ώρα 14:30 µ.µ., δηλαδή έως την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής. Προσφορές που θα υποβληθούν µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες. Στην περίπτωση που οι προσφέροντες λειτουργούν παραπάνω από µία οµή, θα συµπληρώνουν µία «Αίτηση συµµετοχής ήλωση Προσφορά» για κάθε οµή. Τα νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά της παραγράφου 2.4 που είναι κοινά, θα υποβάλλονται µία φορά, σε ξεχωριστό φάκελο, µε την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και θα γίνεται σχετική µνεία στην «Αίτηση συµµετοχής ήλωση Προσφορά». Προσοχή η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την «Αίτηση συµµετοχής ήλωση Προσφορά» τους ή µέρος αυτής µετά την κατάθεσή της. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής θα επισύρει τις προβλεπόµενες στην παράγραφο συνέπειες. ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: Οι οµές για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο της υπ αριθµ. πρωτ / Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» και έχουν επιλεγεί, θεωρείται ότι µε την αρχική τους αίτηση συµµετέχουν αυτοδίκαια και στην παρούσα πρόσκληση για το σύνολο των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης και µε τους ίδιους όρους προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν επιθυµούν να συµµετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στον Ο.Ε.Ε. υποβάλλοντας σχετική δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους, όπου θα αναφέρεται η οµή την οποία αυτός εκπροσωπεί και θα δηλώνεται παραίτηση από το σύνολο των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί, εντός της κατά τα ανωτέρω προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση που επιθυµούν να µεταβάλλουν τον αριθµό των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί, και µόνο τότε, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στον Ο.Ε.Ε. υποβάλλοντας νέα αίτηση (χωρίς να απαιτείται νέα υποβολή δικαιολογητικών και χωρίς να µεταβάλλονται τα λοιπά στοιχεία της αρχικής τους προσφοράς), εντός της κατά τα ανωτέρω προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. 10

11 Σε περίπτωση µεταβολής της προσφοράς µε αύξηση των προσφεροµένων θέσεων, απαιτείται αντίστοιχη συµπληρωµατική εγγυητική επιστολή. Επισηµαίνεται ότι ο πίνακας των διαθέσιµων θέσεων των επιλέξιµων δοµών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (http://www.oee.gr) του Ο.Ε.Ε. στις 25/8/ Στοιχεία προσφοράς Στην «Αίτηση συµµετοχής - ήλωση - Προσφορά» που θα υποβληθεί, εκτός των στοιχείων του προσφέροντα (επωνυµία, νοµική µορφή και έδρα φορέα, Α.Φ.Μ., αρµόδια.ο.υ., είδος οµής, τηλέφωνο, FAX, , ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου κλπ.) θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται: α) ο αριθµός των προσφερόµενων θέσεων της οµής, ανά κατηγορία παρεχόµενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης), όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο της παρούσας. β) η ετήσια προσφερόµενη τιµή για κάθε κατηγορία θέσης, µε δυνατότητα έκπτωσης έως και 10% επί των ανωτάτων ορίων τιµών προσφοράς, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο της παρούσας. Προσφορά µε τιµή άνω του ανωτάτου ορίου ή µε έκπτωση άνω του 10% ανά θέση και ανά έτος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ) το ωράριο λειτουργίας. δ) η διάρκεια παροχής υπηρεσιών (λειτουργία της οµής ετησίως και εβδοµαδιαίως). ε) οι παρεχόµενες υπηρεσίες ανά θέση (σίτιση, µετακίνηση βρεφών/παιδιών, παιδιατρική κάλυψη) Ανώτατα όρια τιµών προσφοράς Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης σε Ευρώ ( ), συµπεριλαµβανοµένου του επιλέξιµου ΦΠΑ, που θα καταβάλλονται από τον ΟΕΕ, ανά θέση που θα καλυφθεί και ανά κατηγορία για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών (κατηγορία θέσης), είναι: 1. Βρεφικοί - Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί: κατηγορία Α βρέφη 2 µηνών έως 2,5 ετών: 3.000,00 κατηγορία B νήπια 2,5 ετών έως 4 ετών συµπληρωµένων (των 4 ετών) µέχρι την 31/12/2008: Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµένης Φροντίδας: κατηγορία Γ βρέφη 8 µηνών έως 2,5 ετών: 3.000,00 11

12 κατηγορία νήπια 2,5 ετών έως 4 ετών συµπληρωµένων (των 4 ετών) µέχρι την 31/12/2008: 2.520,00 κατηγορία Ε παιδιά µε αναπηρία 2,5 ετών έως 4 ετών συµπληρωµένων (των 4 ετών) µέχρι την 31/12/2008 : 4.200,00 3. Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ..Α.Π.) κατηγορία ΣΤ παιδιά 6-12 ετών και παιδιά 6-12 ετών µε ελαφράς µορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήµατα: 1.560,00 4. Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Κ..Α.Π.- Μ.Ε.Α) κατηγορία Ζ παιδιά µε αναπηρία ή/και έφηβοι µε νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία: 4.200,00 Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανά θέση και ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης µορφής διδάκτρων από τις ωφελούµενες Χρόνος ισχύος προσφορών Οι οµές υποχρεούνται σε µη µετατροπή, καθ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας, των συστατικών στοιχείων της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης Προσφοράς» που θα υποβάλλουν. Όσον αφορά τον αριθµό των παρεχόµενων θέσεων, οι οµές υποχρεούνται σε µη µετατροπή, από την υποβολή της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης Προσφοράς» τους έως και την υπογραφή της Σύµβασης. Για τον αριθµό των θέσεων που θα καλυφθούν, δεσµεύονται από τη Σύµβαση. 2.4 ικαιολογητικά συµµετοχής Τα νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται, σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, συνηµµένα µε την «Αίτηση συµµετοχής ήλωση - Προσφορά» είναι τα εξής: 1. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της οµής. 2. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, ήτοι: α) Αντίγραφο του καταστατικού ή της συστατικής πράξης κλπ. του υποψηφίου φορέα νοµικού προσώπου, που λειτουργεί τη οµή, και ΦΕΚ δηµοσίευσης αυτού (ή 12

13 ανακοίνωση της αρµόδιας Νοµαρχίας), όπου κατά το νόµο απαιτείται περαιτέρω δηµοσίευση. β) Αντίγραφα των, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των «Αιτήσεων συµµετοχής ηλώσεων Προσφορών», τροποποιήσεών τους (δηλαδή επικυρωµένα αντίγραφα ή τα ΦΕΚ, εφόσον έχουν δηµοσιευτεί), γ) Πιστοποιητικό περί (µη) τροποποιήσεων από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. δ) ΦΕΚ δηµοσίευσης (ή ανακοίνωση της αρµόδιας Νοµαρχίας) ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού Γ.Σ. ή ηµοτικού Συµβουλίου (ή άλλου αντίστοιχου οργάνου) περί εκλογής µελών.σ. (όπου αυτό προβλέπεται) και του πρακτικού του.σ. δυνάµει του οποίου έγινε η συγκρότηση του εκλεγέντος ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου σε σώµα και ορίσθηκε η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας (ή του πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων αν πρόκειται για Ε.Π.Ε.), όπου απαιτείται. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών ή συστατικών πράξεων κλπ., ποιος δεσµεύει νόµιµα το φορέα (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου. 3. Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας/επιτηδεύµατος και Υπεύθυνη δήλωση ή άλλο δικαιολογητικό από αρµόδια ιοικητική Αρχή, περί µη διακοπής άσκησης δραστηριότητας/επιτηδεύµατος ή περί συνέχισης λειτουργίας και περί µη παύσης εργασιών του φορέα. 4. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ή τουλάχιστον εν ισχύ κατά την υποβολή της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης Προσφοράς», από τα οποία να προκύπτει ότι ο φορέας δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή άλλη ανάλογη διαδικασία, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο φορέας είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης Προσφοράς». Τα δικαιολογητικά που αφορούν στη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς και τα πιστοποιητικά των ως άνω υπό στοιχεία 2γ και 4 παραγράφων, υποβάλλονται εφόσον κατά νόµο χορηγούνται στο φορέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για την µη προσκόµισή τους. 13

14 6. Αντίγραφο πρακτικού της απόφασης του αρµόδιου ιοικητικού Οργάνου του Νοµικού Προσώπου του φορέα (όπου αυτό απαιτείται, π.χ. σε Α.Ε., Ε.Π.Ε.), µε το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση προς το νόµιµο εκπρόσωπό του, για να υποβάλει προς τον ΟΕΕ την «Αίτηση συµµετοχής - ήλωση - Προσφορά», δεσµεύοντας µε µόνη την υπογραφή του την επιχείρηση ή το νοµικό πρόσωπο έναντι του ΟΕΕ και για να υπογράψει τη Σύµβαση. 7. Αντίγραφο ταυτότητας νοµίµου εκπροσώπου του φορέα. 8. Εκτύπωση αρµόδιας.ο.υ. σχετικά µε το καθεστώς ΦΠΑ του φορέα. 9. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ως αναλύεται κατωτέρω Εγγυητική επιστολή συµµετοχής Κάθε «Αίτηση συµµετοχής - ήλωση - Προσφορά», συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 2% επί του καθαρού ποσού (προ ΦΠΑ) της συνολικής προσφοράς για όλες τις προσφερόµενες θέσεις. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νοµικών προσώπων, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε δυνατόν το 2% επί του καθαρού ποσού (προ ΦΠΑ) της συνολικής προσφοράς της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης Προσφοράς» να καλύπτεται από µία ή αθροιστικά περισσότερες εγγυητικές επιστολές. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : την ηµεροµηνία έκδοσής της τον εκδότη της την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: Οργανισµός Εργατικής Εστίας, ιεύθυνση Συντονισµού & Παρακολούθησης Προγραµµάτων Συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. & άλλους Πόρους. το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση το χρόνο ισχύος της, δηλαδή έξι µήνες την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση του προσφέροντα τον τίτλο της Πρόσκλησης για την οποία εκδίδεται η εγγύηση ως εξής: 14

15 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των οµών οι οποίες δεν θα υπαχθούν, επιστρέφονται σε αυτές εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των υπαχθεισών οµών. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των οµών που θα υπαχθούν, αλλά δεν θα φιλοξενήσουν τέκνα, θα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση των αποτελεσµάτων της σύζευξης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των οµών που θα υπαχθούν και θα φιλοξενήσουν τέκνα, θα επιστρέφονται σε αυτές, µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.6 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει, µετά την κατάθεση, την «Αίτηση συµµετοχής ήλωση Προσφορά» του ή µέρος αυτής ή αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύµβασης, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου. 2.5 Υπαγωγή οµών Η υπαγωγή των οµών πραγµατοποιείται από τις Επιτροπές του Άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίες θα συστήνονται/συγκροτούνται µε Απόφαση του.σ. του ΟΕΕ. Οι διαδικασίες υπαγωγής βασίζονται στον έλεγχο: Της «Αίτησης συµµετοχής - ήλωσης - Προσφοράς» και της τήρησης των όρων της παρούσας, και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών Ειδικότερα ελέγχονται: ι) τα ικαιολογητικά η εµπρόθεσµη υποβολή τους µαζί µε την «Αίτηση συµµετοχής - ήλωση Προσφορά» η ισχύς της άδειας λειτουργίας της οµής η πληρότητα υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών 15

16 η ισχύς των δικαιολογητικών, από πλευράς ηµεροµηνίας έκδοσής τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης Προσφοράς». ιι) Η αποδοχή και τήρηση των όρων της παρούσας ιιι) Η τιµή προσφοράς ανά κατηγορία θέσης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ανώτατα όρια που θεσπίζονται στην παρούσα. Η µη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο απόρριψης. Οι απορριφθείσες οµές, µε την αιτιολογία απόρριψής τους θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα. Αντιθέτως, οι οµές, οι οποίες πληρούν τα ανωτέρω κατατάσσονται σε πίνακα ανά Νοµό, ήµο και ηλικίες τέκνων. Η ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων θα γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Κέντρα ιανοµής Αττικής και Περιφέρειας του ΟΕΕ, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (http://www.oee.gr), στις 29/9/2008. Ενστάσεις επί των πινάκων αυτών µπορούν να υποβληθούν ενώπιον του Ο.Ε.Ε., Αγησιλάου 10, Αθήνα, εντός 3 ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσής τους, εγγράφως. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδροµικώς ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη µόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί µέχρι την 02/10/2008 και ώρα 14:30 µ.µ. Ενστάσεις που θα υποβληθούν µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες. Προσοχή η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες των υπαχθεισών και των απορριφθεισών οµών ανά Νοµό, ήµο και ηλικίες τέκνων οι οποίοι θα δηµοσιοποιηθούν από τον ΟΕΕ στις 06/10/2008. Οι αιτηθείσες οµές θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της υπαγωγής τους ή µη αντίστοιχα, µε µόνη τη δηµοσιοποίηση των σχετικών πινάκων εκ µέρους του Ο.Ε.Ε. 16

17 Η ανάρτηση των στοιχείων των υπαχθεισών οµών, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί από µόνη της κατακύρωση των θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας στις οµές. Οι οριστικοί πίνακες των υπαχθεισών οµών θα περιλαµβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος οµής, την επωνυµία του φορέα (που λειτουργεί τη οµή) και τα στοιχεία της εν λόγω οµής, όπως επωνυµία και κωδικό, είδος οµής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, παρεχόµενες υπηρεσίες, αριθµό προσφερόµενων θέσεων, ωράριο λειτουργίας, λειτουργία ετησίως και εβδοµαδιαίως κλπ. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόµενες γυναίκες θα υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για την πλήρωση θέσης/θέσεων στις ανωτέρω οµές, µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας πρόσκλησης. Οι πίνακες των ωφελουµένων γυναικών, µε τις παρεχόµενες σε αυτές θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις οµές ανά Νοµό, θα προκύψουν από τη σύζευξη των οριστικών πινάκων των υπαχθεισών οµών µε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουµένων γυναικών και µε τη βοήθεια µηχανογραφικού συστήµατος. Οι πίνακες αυτοί θα αναγράφουν τα στοιχεία τόσο των ωφελουµένων (ονοµατεπώνυµο µητέρας, ονοµατεπώνυµο τέκνου κλπ.), όσο και τα στοιχεία των αντίστοιχων οµών (επωνυµία, διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας, παρεχόµενες υπηρεσίες κλπ.). Η ανάρτηση των πινάκων της σύζευξης θα γίνει στις 06/11/2008 στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Κέντρα ιανοµής Αττικής και Περιφέρειας του ΟΕΕ, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (http://www.oee.gr). Ο ΟΕΕ θα καταβάλλει στις οµές το αντίτιµο της αξίας ανά θέση µόνον για όσες θέσεις καλυφθούν. 2.6 Ανάδοχοι - Συµβάσεις Εντός 10 ηµερών από την ανακοίνωση των πινάκων της σύζευξης, οι οµές θα κληθούν για την υπογραφή της Σύµβασης µέσω των νοµίµων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα προσκοµίζουν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ορισµού τους. Η Σύµβαση θα βασίζεται στα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση, στην υπ αριθ /1622/ ΚΥΑ, όπως ισχύει, και στην «Αίτηση Συµµετοχής - ήλωση - Προσφορά» των οµών και µόνο για όσες προσφερόµενες θέσεις θα καλυφθούν από τις επιλεχθείσες γυναίκες. Για την υπογραφή της Σύµβασης η οµή οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί του καθαρού ποσού (προ ΦΠΑ) του συνολικού προϋπολογισµού της Σύµβασης. Ο συνολικός προϋπολογισµός της Σύµβασης θα προκύπτει από το εγκεκριµένο ετήσιο κόστος παροχής ανά κατηγορία θέσης, πολλαπλασιαζόµενο επί του αριθµού των θέσεων που θα καλυφθούν. 17

18 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται στην παράγραφο της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο ( οµή) µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η Σύµβαση θα περιλαµβάνει, επίσης: Τον αριθµό των παρεχόµενων θέσεων και τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών εκ µέρους του κάθε Αναδόχου (λειτουργία ετησίως και εβδοµαδιαίως). Το ωράριο λειτουργίας. Τις παρεχόµενες υπηρεσίες ανά θέση. Τον τρόπο καταβολής αντιτίµου των παρεχόµενων υπηρεσιών. Την υποχρέωση του Αναδόχου να µην εισπράττει από τις ωφελούµενες οποιοδήποτε ποσό είτε εν είδει τροφείων είτε εν είδει άλλης µορφής διδάκτρων. Ποινικές ρήτρες. Κάθε άλλη λεπτοµέρεια που κριθεί αναγκαία. Ειδικά για τους Αναδόχους ( οµές) που λειτουργούν µε τη νοµική µορφή του ΝΠ ή ανήκουν στο οργανόγραµµα των Ο.Τ.Α. (Οργανισµός Κοινωνικών Υπηρεσιών) ή που σε κάθε περίπτωση λαµβάνουν επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό, το άθροισµα των εσόδων που προέρχονται από κρατική επιχορήγηση, από τροφεία που καταβάλλονται από µη ωφελούµενο γονέα, καθώς επίσης και από τα αντίτιµα των παρεχόµενων υπηρεσιών βάσει των «εντολών τοποθέτησης», θα πρέπει να ισοσκελίζεται µε το κόστος λειτουργίας τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία για παρακολούθηση και έλεγχο, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ΟΕΕ και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και άλλων αρµοδίων αρχών, καθώς και να αποδέχεται τους προβλεπόµενους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από τον ΟΕΕ και από τα αρµόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα που ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Η Σύµβαση θα είναι ετήσιας διάρκειας και θα ισχύει για το σχολικό έτος Εγγραφές Τέκνων στις οµές Κατόπιν της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων, ο ΟΕΕ θα χορηγεί στις ωφελούµενες «εντολή τοποθέτησης» του τέκνου τους, η οποία είναι αυστηρά προσωπική, δεν µεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται, ούτε πωλείται. 18

19 Οι ωφελούµενες, προκειµένου να εγγράψουν το τέκνο τους, θα πρέπει να καταθέσουν στη οµή θεωρηµένο αντίγραφο της ανωτέρω «εντολής τοποθέτησης». Στη βάση των παραπάνω εντολών, η οµή προχωρά στις εγγραφές των τέκνων των ωφελουµένων και συµπληρώνει το ειδικό έντυπο «Αναγγελία Εγγραφής» που θα προµηθεύεται από τον ΟΕΕ. Στο έντυπο αυτό, το οποίο η οµή θα πρέπει να κοινοποιεί άµεσα στον ΟΕΕ, περιλαµβάνεται η αναλυτική κατάσταση των µητέρων, το Α.Φ.Μ. τους, τα ονόµατα των εγγεγραµµένων τέκνων τους και η κατηγορία θέσης. Η διαδικασία θεωρείται περαιωµένη κατόπιν καταχώρησης των σχετικών εγγραφών στα αντίστοιχα βιβλία που οφείλει κατά την ισχύουσα νοµοθεσία να τηρεί η οµή. Κοινοποίηση στον ΟΕΕ της «Αναγγελίας Εγγραφής» χωρίς εκ των προτέρων να έχει γίνει ανάλογη καταχώρηση στα τηρούµενα βιβλία παρουσιών της οµής, είναι άκυρη. Σε περίπτωση διακοπής της εγγραφής και αποχώρησης τέκνου κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης της θέσης από τέκνο επιλαχούσας ωφελούµενης, κατόπιν αναγγελίας της οµής προς τον ΟΕΕ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.9 της παρούσας. 2.8 «Συνοδευτικό έντυπο εντολής τοποθέτησης» Οι ωφελούµενες, µαζί µε την «εντολή τοποθέτησης», θα παραλαµβάνουν, από την Υπηρεσία στην οποία υπέβαλλαν την Αίτησή τους, το «Συνοδευτικό έντυπο εντολής τοποθέτησης» για το σχολικό έτος. Το έντυπο αυτό θα παραδίδεται από την ωφελούµενη στη οµή κατά την εγγραφή του τέκνου της. Κάθε µήνα, από την 1 η έως την 5 η ηµέρα, οι ωφελούµενες υποχρεούνται να βεβαιώνουν τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη οµή για το µήνα αυτό, υπογράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου. Το έντυπο αυτό θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και θα θεµελιώνει τη δαπάνη για την πληρωµή της οµής εκ µέρους του ΟΕΕ. 2.9 ιακοπή παρεχόµενης υπηρεσίας Τόσο ο Ανάδοχος, όσο και οι ωφελούµενες, υποχρεούνται να ενηµερώνουν εντός 10 ηµερών (από την ηµεροµηνία διακοπής) και εγγράφως τον ΟΕΕ για τις περιπτώσεις διακοπής φύλαξης του τέκνου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε κατόπιν δηλώσεως της ωφελούµενης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύµφωνα µε την 19

20 εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τον Κανονισµό λειτουργίας του Αναδόχου, καθώς και για την αιτία που προκαλεί τη διακοπή. Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το αντίτιµο του τρέχοντος µηνός που αντιστοιχεί στη θέση που διακόπηκε και θα λαµβάνεται από τον ΟΕΕ κάθε δυνατή µέριµνα για την πλήρωση της κενής θέσης από επιλαχούσα ενδιαφερόµενη µητέρα. Εάν η θέση καλυφθεί από νέα ωφελούµενη κατά τη διάρκεια του ίδιου µήνα αποχώρησης του τέκνου της προηγούµενης, η νέα ωφελούµενη θα υπογράφει στο «Συνοδευτικό έντυπο εντολής τοποθέτησης» τον επόµενο µήνα από την εγγραφή του τέκνου της στη οµή Τρόπος Πληρωµής Για την έναρξη καταβολής των πληρωµών από τον ΟΕΕ προς τους Αναδόχους, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: α) η υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ ΟΕΕ οµών, και β) η ολοκλήρωση των διαδικασιών που ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσας, σχετικά µε: την εγγραφή των τέκνων στις οµές την υποβολή από τις οµές προς τον ΟΕΕ του έντυπου «Αναγγελία Εγγραφής». Οι πληρωµές προς τους Αναδόχους ( οµές) θα πραγµατοποιούνται σε τρεις δόσεις ως εξής: α) Η πρώτη δόση ύψους 40% επί του ετήσιου προϋπολογισµού της Σύµβασης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση του 20% του φυσικού αντικειµένου. β) Η δεύτερη δόση ύψους 35% επί του ετησίου προϋπολογισµού της Σύµβασης καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση του 50% του φυσικού αντικειµένου. γ) Η τρίτη δόση ύψους έως και 25% επί του ετήσιου προϋπολογισµού της Σύµβασης καταβάλλεται µετά τη λήξη του σχολικού έτους και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της υπογραφείσας Σύµβασης µε τον ΟΕΕ. Το φυσικό αντικείµενο θα εκφράζεται σε ανθρωποµήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου από τον ΟΕΕ µπορεί να γίνει µε επιτόπιο έλεγχο ή από τον έλεγχο των «Συνοδευτικών εντύπων εντολής τοποθέτησης» ή/και από συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία µπορεί να ζητήσει ο ΟΕΕ και τα οποία θα περιγράφονται στη Σύµβαση. 20

21 Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόµενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ( οµής), αποδίδεται σε αυτόν το αντίτιµο του τρέχοντος µηνός που αντιστοιχεί στη θέση που διακόπηκε. Η πληρωµή κάθε δόσης συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων, θα γίνεται βάσει αντίστοιχου τιµολογίου, που θα εκδίδει για την συγκεκριµένη δόση η οµή. Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν µεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 3.1 ικαίωµα συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής έχουν µητέρες : βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και νηπίων, παιδιών, εφήβων µε Ειδικές Ανάγκες, που επιθυµούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε: - Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθµούς, για βρέφη από 2 µηνών έως 2,5 ετών και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών έως 4 ετών συµπληρωµένων (των 4 ετών) µέχρι την 31/12/ Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 µηνών και παιδιά µε αναπηρία από 2,5 ετών έως 4 ετών συµπληρωµένων (των 4 ετών) µέχρι την 31/12/ Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ..Α.Π.) για παιδιά από 6 έως 12 ετών και παιδιά µε ελαφράς µορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήµατα και - Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες (Κ..Α.Π.-Μ.Ε.Α.) για παιδιά µε αναπηρία και εφήβους µε νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία και που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-µέλους της ΕΕ ή είναι Ελληνίδες Οµογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. β) Έχουν ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των , προσαυξανόµενο κατά εάν έχουν ένα τέκνο, εάν 21

22 έχουν δύο τέκνα και εάν έχουν τρία τέκνα. Το ποσό των θα προσαυξάνεται κατά για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου. γ) Είναι εργαζόµενες στην Ελλάδα (µισθωτές, αυτοαπασχολούµενες, αυτοαπασχολούµενες στον πρωτογενή τοµέα), ή συµµετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ), ή λαµβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 µήνες προ της δηµοσίευσης της παρούσας. Εξαιρούνται οι µόνιµοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. (α και β βαθµού). Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούµενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόµενες οµές. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούµενες θα γίνεται µέσω «εντολών τοποθέτησης» από τον ΟΕΕ. 3.2 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών Ο Φάκελος της πρόσκλησης προς τις ενδιαφερόµενες γυναίκες, θα ξεκινήσει να διατίθεται, σε έντυπη µορφή, στις 07/10/2008, σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από 8:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ., από τα Κέντρα ιανοµής Αττικής και Περιφέρειας του ΟΕΕ, όπως αυτά παρουσιάζονται στο παράρτηµα της παρούσας πρόσκλησης και µέχρι την 24/10/2008. Ο Φάκελος θα διατίθεται, επίσης, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα (http://www.oee.gr) του ΟΕΕ, το ίδιο χρονικό διάστηµα. Ο Φάκελος της πρόσκλησης περιλαµβάνει: Την παρούσα πρόσκληση Την «Αίτηση συµµετοχής ήλωση» 3.3 Υποβολή «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης» - Όροι συµµετοχής Για τη συµπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συµµετοχής - ήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόµενες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συµµετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η «Αίτηση συµµετοχής - ήλωση» επέχει θέση Υπεύθυνης ήλωσης και συµπληρώνεται σε πρωτότυπο υπογεγραµµένο πρωτοτύπως στη θέση Η ΑΙΤΟΥΣΑ και σε ένα αντίγραφο. Το πρωτότυπο θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως εξειδικεύονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 22

23 Οι «Αιτήσεις συµµετοχής ηλώσεις» µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς (courier) στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο προαναφερθέν παράρτηµα, σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Καταληκτική ηµεροµηνία, για την υποβολή των «Αιτήσεων συµµετοχής - ηλώσεων», συνοδευόµενων από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 24/10/2008 και ώρα 14:30 µ.µ. Από τις «Αιτήσεις συµµετοχής ηλώσεις» που θα υποβληθούν µε οποιονδήποτε τρόπο, θα ληφθούν υπόψη µόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί µέχρι την 24/10/2008 και ώρα 14:30 µ.µ., δηλαδή έως την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής. «Αιτήσεις συµµετοχής ηλώσεις» που θα υποβληθούν µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες. Η «Αίτηση συµµετοχής ήλωση» υποβάλλεται στα Κέντρα ιανοµής του ΟΕΕ στο Νοµό κατοικίας των ενδιαφεροµένων γυναικών. Προσοχή, η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην «Αίτηση συµµετοχής ήλωσή» τους, οι ενδιαφερόµενες έχουν δικαίωµα δήλωσης έως και πέντε (5) εναλλακτικών επιλογών, µε σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε οµές της προτίµησής τους, εντός του Νοµού τους. Η επιλογή θα γίνει από τους πίνακες των υπαχθεισών οµών ανά Νοµό, ήµο και ηλικίες τέκνων. Οι πίνακες αυτοί, οι οποίοι θα περιλαµβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος οµής, την επωνυµία του φορέα (που λειτουργεί τη οµή) και τα στοιχεία της εν λόγω οµής, όπως επωνυµία και κωδικό, είδος οµής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, παρεχόµενες υπηρεσίες, αριθµό των προσφερόµενων θέσεων, ωράριο λειτουργίας, λειτουργία ετησίως και εβδοµαδιαίως κλπ., θα αναρτηθούν την 06/10/2008, στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Κέντρα ιανοµής Αττικής και Περιφέρειας του ΟΕΕ (από όπου θα διατίθενται και σε έντυπη µορφή), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (http://www.oee.gr). Οι µητέρες που έχουν περισσότερα του ενός τέκνα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τόσες «Αιτήσεις συµµετοχής ηλώσεις», όσες και τα τέκνα που επιθυµούν να εγγράψουν σε οµές. Στις «Αιτήσεις συµµετοχής ηλώσεις» που θα υποβάλλουν σε ενιαίο φάκελο, θα πρέπει να συµπληρώνουν τον αριθµό του συνόλου των τέκνων για τα 23

24 οποία κάνουν αίτηση, στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο του εντύπου της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης». Επισηµαίνεται ότι, οι γυναίκες που περιλαµβάνονται στους πίνακες ωφελουµένων γυναικών ανά Νοµό, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Κέντρα ιανοµής Αττικής και Περιφέρειας του ΟΕΕ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (http://www.oee.gr) στις 25/8/2008, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης. Αντιθέτως, οι γυναίκες που περιλαµβάνονται στους πίνακες επιλαχουσών γυναικών ανά Νοµό, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Κέντρα ιανοµής Αττικής και Περιφέρειας του ΟΕΕ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (http://www.oee.gr) στις 25/8/2008, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο ειδικό πεδίο του εντύπου της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης», χωρίς να απαιτείται η επανυποβολή των δικαιολογητικών. Σε διαφορετική περίπτωση θα διατηρήσουν την ίδια σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα επιλαχουσών. Αντιστοίχως, οι γυναίκες που συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες απορριφθεισών γυναικών ανά Νοµό, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Κέντρα ιανοµής Αττικής και Περιφέρειας του ΟΕΕ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (http://www.oee.gr) στις 25/8/2008, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση εκ νέου, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο ειδικό πεδίο του εντύπου της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης», εφόσον και µόνο πληρούν τα νέα κριτήρια και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 3.4 ικαιολογητικά συµµετοχής Μαζί µε την «Αίτηση συµµετοχής ήλωσή» τους, οι ενδιαφερόµενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωµένα, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαµονής σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόµενη είναι Ελληνίδα Οµογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Οµογενούς. 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο διαζευκτηρίου, στην περίπτωση που η ενδιαφερόµενη είναι διαζευγµένη και αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και αντίγραφο ατοµικής φορολογικής δήλωσης για το οικονοµικό έτος 2008, στην περίπτωση που η ενδιαφερόµενη τελεί σε διάσταση. 3. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2007 (δηλαδή για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1/1/2006 έως 31/12/2006). 24

25 4A) Εάν η ενδιαφερόµενη είναι µισθωτή: α) αντίγραφο µηχανογραφηµένων ενσήµων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριµήνου του 2008 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. β) αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της γ) βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή µερική απασχόληση, αορίστου ή ορισµένου χρόνου) στη θέση εξαρτηµένης εργασίας που η ενδιαφερόµενη κατέχει, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των «Αιτήσεων συµµετοχής ηλώσεων». 4Β) Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη: α) αντίγραφο της ήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύµατος στην.ο.υ. β) υπεύθυνη δήλωση περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύµατος. 4Γ) Εάν η ενδιαφερόµενη είναι αυτοαπασχολούµενη στον πρωτογενή τοµέα: βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, από την οποία να προκύπτει και η ηµεροµηνία εγγραφής της στον ασφαλιστικό της φορέα. 4 ) Εάν η ενδιαφερόµενη συµµετέχει σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) και συγκεκριµένα: σε πρόγραµµα STAGE του Ο.Α.Ε. αντίγραφο του Ιδιωτικού Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ Ο.Α.Ε.., Φορέα Υλοποίησης και ασκούµενης και βεβαίωση Ο.Α.Ε.. για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος. σε πρόγραµµα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε. αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαίωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος ή αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και αντίγραφο µηχανογραφηµένων ενσήµων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριµήνου του 2008 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. σε πρόγραµµα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε. αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαίωση Ο.Α.Ε.. για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος. σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 25

26 βεβαίωση από πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράµµατος, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της «Αίτησης συµµετοχής ήλωσης». 4Ε) Εάν η ενδιαφερόµενη λαµβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 µήνες προ της δηµοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 4/9/2006: αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.. 5. Βεβαίωση Υγειονοµικής Επιτροπής, εάν ανήκουν στην οµάδα των ΑµεΑ η ίδια η µητέρα ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, µε ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη µητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της και 67% και άνω για το σύζυγό της. 6. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.., εάν ο σύζυγος είναι µακροχρόνια άνεργος. Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που η ενδιαφερόµενη υποβάλλει «Αίτηση συµµετοχής ήλωση» για περισσότερα του ενός τέκνα της, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται συνηµµένα µία φορά µε το σύνολο των «Αιτήσεων συµµετοχής ηλώσεων» της ενδιαφερόµενης σε ενιαίο φάκελο. ικαιολογητικά που κατατίθενται µετά την υποβολή και πρωτοκόλληση των «Αιτήσεων συµµετοχής ηλώσεων», δεν λαµβάνονται υπόψη. 3.5 Κριτήρια επιλογής και µοριοδότηση ανά κριτήριο Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια µοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουµένων, τα οποία θα είναι τα εξής: 1. Ο µικρότερος χρόνος απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης στη θέση που η µητέρα κατέχει µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των «Αιτήσεων συµµετοχής ηλώσεων». Για τον υπολογισµό των µηνών απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη: (α) µόνο το διάστηµα των τελευταίων 18 µηνών απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης και (β) µόνο οι ακέραιοι αριθµοί των ήδη συµπληρωθέντων µηνών στη θέση που κατέχει η µητέρα κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των «Αιτήσεων συµµετοχής 26

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες

Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Επείγουσα ενημέρωση για μητέρες επαγγελματίες Πρόγραμμα: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής: Πρόσκληση συμμετοχής για Μητέρες (εγγραφή τέκνων σε παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς & βρεφονηπιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Γλυφάδα, 31 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για εισαγωγή βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ Με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013. ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007-2013 ράση: Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «Αίτηση Συµµετοχής ήλωση - Προσφορά Φορέων / οµών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Δράμα 12-07-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Ξεκινά από σήμερα η κατάθεση των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 19/06/2012 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει για: Αιτήσεις από Ιουλίου: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ (και τα Σαββατοκύριακα) από τις 9 πµ -9 µµ στα παρακάτω σηµεία:

Ισχύει για: Αιτήσεις από Ιουλίου: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ (και τα Σαββατοκύριακα) από τις 9 πµ -9 µµ στα παρακάτω σηµεία: Ισχύει για: Όλους τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς Για τα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών (5-12 ετών) εκµάθηση µουσικών οργάνων, δηµιουργική απασχόληση, αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 20 / 6 /2011 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013. Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013. Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013 Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «Αίτηση Συμμετοχής Δήλωση - Προσφορά Φορέων / Δομών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 08/05/2009. Αρ. Πρωτ: / Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Δραστηριότητες απασχόλησης και ψυχαγωγίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοηθείας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελουμένων Ατόμων» του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν:

υπηρεσιών κατ οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ( ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η Δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Πετρούπολης στα πλαίσια του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 19/06/2013

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 19/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 19/06/2013 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 24 / 5 /2011 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Σας γνωρίζουμε ότι οι δέκα δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αθήνα, 21/3/2011 και Αυτοδιοίκησης Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αθήνα, 18/6/2010 και Αυτοδιοίκησης Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής:

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση για τις παιδικές κατασκηνώσεις περιλαµβάνει τα εξής: Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του Προγράµµατος ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ & Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ & Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ καλεί μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) και ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αθήνα, 21/3/2011 και Αυτοδιοίκησης Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 14-07-2016 Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου καλεί μητέρες (ή πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ24691Ω2-ΚΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. ΠΡΩΤ.: 51624 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ «ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ» ΣΤΟ ΘΡΑΨΑΝΟ Το σωµατείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε.Π. «ΑΝ.Α.» EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε Λ.ΤΑΤΟΙΟΥ 125 & Γ. ΛΥΡΑ 140 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ 14564 ΤΗΛ. 210-62

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 29./6/2005 Αρ. Πρ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Ταχ. /νση : Αγησιλάου 23-25, 104 36,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Παροχή θέσεων φιλοξενίας και φροντίδας παιδιών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Παροχή θέσεων φιλοξενίας και φροντίδας παιδιών 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στήριξη στις μητέρες Παροχή θέσεων φιλοξενίας και φροντίδας παιδιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 2007-2013 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΓΠ/Δ22/οικ.25284/755 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 25/6/2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρωτ. ΓΠ/Δ27/οικ. 21462/813 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14.04.2011 Αρ. Πρωτ.: 1.5131/οικ.3.949

Αθήνα, 14.04.2011 Αρ. Πρωτ.: 1.5131/οικ.3.949 Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - ιαδικασία Εφαρµογής της πράξης: «ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο

Υπεύθυνη ήλωση, του νόµιµου εκπροσώπου θεωρηµένη για το γνήσιο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αίτηµα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά µέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από την επιχείρηση. Ισόποση Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210-5214600,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα