Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΣ Α 12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι: η επικαιροποίηση του ΠΕΣ Α λαµβάνοντας υπόψη κυρίως νεότερα περιβαλλοντικά και οικονοµικά δεδοµένα και τα δροµολογηµένα έργα µε ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για τη µείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την επεξεργασία του οργανικού κλάσµατος η διαµόρφωση προτάσεων και το πλαίσιο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων ο προσδιορισµός των απαιτούµενων δράσεων και έργων για την ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων η επικαιροποίηση των προτάσεων για τη λειτουργία των ΦοΣ Α η διατύπωση πρότασης για τη συγκρότηση και στελέχωση υπηρεσιακού σχήµατος για την υποστήριξη των απαιτούµενων ενεργειών και δράσεων Ο σχεδιασµός έγινε σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 της 22ας εκεµβρίου 2003) 12.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό, στην Περιφέρεια ΑΜΘ, προβλέπονταν να λειτουργήσει µία Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ιαχείρισης Απορριµµάτων-ΟΕ Α (που περιλαµβάνει Μονάδα Επεξεργασίας και ΧΥΤΥ) για να εξυπηρετήσει το σύνολο της Περιφέρειας. Προκειµένου να βελτιστοποιηθεί το σύστηµα µεταφοράς των απορριµµάτων προς την ΟΕ Α, σχεδιάστηκε και δίκτυο σταθµών µεταφόρτωσης. Το έργο του ΧΥΤΑ, το δίκτυο ΣΜΑ και τα Κ ΑΥ χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής µε βάση την εγκριτική απόφαση CCI: 2004 GR 16 C PE 012 Η εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου διαχείρισης µε τη δηµιουργία µιας περιφερειακής ΟΕ Α είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί για τους εξής λόγους: 1. Το εγκεκριµένο Σχέδιο ιαχείρισης, προβλέπει µεταφορές σε µεγάλες χιλιοµετρικές αποστάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι οι έξι (6) από τους δεκατέσσερις (14) ΣΜΑ βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 120 χιλιοµέτρων από τον ΧΥΤΥ Ξάνθης. Το παραπάνω δεδοµένο, σε συνδυασµό µε την αύξηση της τιµής του πετρελαίου (υπερδιπλασιασµός του κόστους καυσίµων από την περίοδο σχεδιασµού), οδηγεί στο συµπέρασµα ότι θα υπάρξει σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση στη λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς. 2. Στις προτεραιότητες του ΠΕΣ Α, αλλά και στις προθέσεις της ΙΑΑΜΑΘ Α.Ε., είναι επίσης η οργάνωση εκτενούς συστήµατος ιαλογής στη Πηγή των οργανικών υλικών. Επειδή όµως, η συλλογή του οργανικού υλικού πρέπει να είναι συχνότερη και αντενδείκνυται η µεταφορά του σε µεγάλες αποστάσεις (για την αποφυγή οχλήσεων), φαίνεται πως η κατασκευή δύο (2) Μονάδων Θράκης Σελ. 1

2 Επεξεργασίας Απορριµµάτων και δύο (2) ΧΥΤΥ είναι προτιµότερη, έναντι της κατασκευής µίας (1) κεντρικής ΜΕΑ και ενός (1) ΧΥΤΥ για λόγους περιβαλλοντικούς και οικονοµοτεχνικούς. 3. Ακόµη, πρόθεση της ΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. είναι η συνεπεξεργασία του καθαρού οργανικού υλικού µε γεωργικά υπολείµµατα, τα οποία είναι επίσης άριστη πρώτη ύλη. Οµοίως µε τα προαναφερθέντα, βελτιστοποιούνται οι οικονοµοτεχνικές παράµετροι βιωσιµότητας των ΜΕΑ. Η δυσκολία µεταφοράς των γεωργικών υπολειµµάτων σε µεγάλες αποστάσεις συνηγορεί επίσης, στην κατασκευή δύο ΜΕΑ έναντι µίας. Τα έργα µεταφόρτωσης (ΣΜΑ) έχουν ήδη δροµολογηθεί. Ειδικότερα, τα έργα διαµορφώσεων, πολιτικού µηχανικού, κ.λ.π. είναι σε φάση οριστικής µελέτης ή/και υλοποίησης, ενώ έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για την επιλογή του προµηθευτή του κινητού εξοπλισµού µεταφόρτωσης (τράκτορες, κοντέηνερ, κ.λ.π.). Εποµένως, ο επανασχεδιασµός του συστήµατος διαχείρισης είναι τέτοιος, που να αξιοποιεί πλήρως τις υποδοµές αυτές. Για την ανακύκλωση συσκευασιών τα έργα έχουν επίσης δροµολογηθεί και χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, µέσω της ίδιας εγκριτικής απόφασης και σε συνεργασία µε το εγκεκριµένο ΣΕ (Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α). Τα έργα αυτά αποτελούν ένα Περιφερειακό ίκτυο Ανακύκλωσης που περιλαµβάνει έξι (6) Κέντρα ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ ΑΥ). Πιο συγκεκριµένα, θα εγκατασταθούν Κ..Α.Υ. στις περιοχές Καβάλας, Ξάνθης, Κοµοτηνής, ιδυµοτείχου, ράµας και Αλεξ/πολης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εφαρµογή του εγκεκριµένου ΠΕΣ Α έχει προχωρήσει σχετικά µε τα έργα µεταφόρτωσης και ανακύκλωσης, όµως έχει καθυστερήσει σηµαντικά η δηµιουργία της Μονάδας Επεξεργασίας και του ΧΥΤΥ (κεντρική ΟΕ Α). Τα νέα περιβαλλοντικά και οικονοµικά δεδοµένα σχετικά µε την υλοποίηση της ΟΕ Α καθιστούν απαραίτητη την τροποποίηση του ΠΕΣ Α ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Οι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας είναι οι επόµενοι: Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) καθώς και µείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). Επαναχρησιµοποίηση υλικών από τα απόβλητα Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας) Εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» Εφαρµογή της αρχής της εγγύτητας Χρησιµοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρµοσιµότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα Προώθηση της οργάνωσης, µε την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης των άλλων ρευµάτων αποβλήτων, πλην των αστικών: µή επικίνδυνα βιοµηχανικά, ελαστικά Αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ, γεωργικά απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα, επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λ.π. Θράκης Σελ. 2

3 Ουσιαστική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στους τοµείς που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον Αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συµµετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Εξειδίκευση Στόχων της Περιφέρειας ΑΜΑΘ - Ποσοτικοί Στόχοι Οι στόχοι που τίθενται από το ΕΣ Α προσδιορίζονται σε τρεις (3) γενικές κατηγορίες αποβλήτων: Ι. Αστικά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών συσκευασίας ΙΙ. Μη Επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα ΙΙΙ. Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ως ακολούθως: Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων Μεταχειρισµένα ελαστικά Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ) Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Αδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα Υιοθετούνται οι στόχοι που τίθενται στον υφιστάµενο σχεδιασµό, όπως έχουν εξειδικευτεί στη βάση των στόχων που τίθενται στον ΕΣ Α. Λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας, εξειδικεύονται αντίστοιχα οι στόχοι που τίθενται στον ΕΣ Α ως εξής: Υλικά Συσκευασίας Σύµφωνα µε τον Ν.2939/2001 όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007), οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για τα υλικά συσκευασίας µέχρι την 31 εκεµβρίου 2011, είναι οι ακόλουθοι: Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας Ανακύκλωση κατά 55-80% κ.β. των απορριµµάτων συσκευασίας Ανακύκλωση τουλάχιστον α) κατά 60% κ.β. για το γυαλί β) κατά 60% κ.β., για το χαρτί και το χαρτόνι γ) κατά 50% κ.β., για τα µέταλλα δ) κατά 22,5% κ.β., για τα πλαστικά, λαµβάνοντας υπόψη, αποκλειστικά υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά ε) κατά 15% κ.β., για το ξύλο Θράκης Σελ. 3

4 Για την ΑΜΘ οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται ως εξής: Έτος-στόχος Αξιοποίηση µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας Ανακύκλωση [%] [χιλ. τον] [%] [χιλ. τον] min 55% 70, % 76,4 max 80% 101,9 Συµµετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ: 6% Υπόχρεοι φορείς για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι τα εγκεκριµένα Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας και πιο συγκεκριµένα το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Υ.Α.οικ /2003, ΦΕΚ 391/Β/2003). Σηµειώνεται ότι θα ληφθούν υπόψη και τα ατοµικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως το Ατοµικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (Υ.Α.οικ /2003, ΦΕΚ 1108/Β/2004) Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα - BAA Οι στόχοι που τίθενται στον ΕΣ Α είναι: Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα που προορίζονται για διάθεση σε ΧΥΤΑ θα πρέπει να µειωθούν στο 75% της συνολικής κ.β. ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat. Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής, θα πρέπει να µειωθούν στο 50% της συνολικής κ.β. ποσότητας βιοαποδοµήσιµων που είχαν παραχθεί το Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδοµήσιµα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονοµικής ταφής, θα πρέπει να µειωθούν στο 35% της συνολικής κ.β. ποσότητας βιοαποδοµήσιµων που είχαν παραχθεί το Για την ΑΜΘ οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται ως εξής: ΒΑΑ που µπορούν να οδηγούνται ΒΑΑ που πρέπει να εκτρέπονται προς υγειονοµική ταφή από την υγειονοµική ταφή Έτος-Στόχος [% σε σχέση µε την [χιλ. τον] [χιλ. τον] παραγωγή ΑΣΑ 1995] % , % 77,3 125, % 54,1 170,6 Συµµετοχή Περιφέρειας ΑΜΘ: 6.1% Οι αναγκαίες δράσεις σχετικά µε τα υλικά συσκευασίας και τα ΒΑΑ αναφέρονται στην ενότητα των προτεινόµενων έργων Θράκης Σελ. 4

5 Μη Επικίνδυνα Στερεά Βιοµηχανικά Απόβλητα Τα απόβλητα της συγκεκριµένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση µε ευθύνη του παραγωγού και κατόχου τους και πάντα σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους που θα έχουν εκδοθεί για την κάθε δραστηριότητα. Η περίπτωση συνδιάθεσης µε τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους χαρακτηριστικά το επιτρέπουν) θα είναι ευθύνη του Φο ΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας των φορέων. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, πλέον της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, θα µπορούσε να συνεισφέρει σηµαντικά στη διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων µέσω ανάλογων υποστηρικτικών δράσεων προκειµένου να προωθηθεί η πρόληψη, αξιοποίηση και ασφαλής τελική διάθεση των βιοµηχανικών αποβλήτων, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος της συµµόρφωσης και να επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός περιβαλλοντικής προστασίας Ιλύες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκτιµάται ότι παράγονται κοντά στους 6.3 χιλιάδες τόνους ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) ετησίως Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) είναι η καταρχήν τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των ΕΕΛ και η προώθηση της αξιοποίησής της µε αντίστοιχη µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό επίπεδο και οι οποίοι περιλαµβάνουν δράσεις αξιοποίησής της είτε ως πηγή οργανικής ουσίας (εδαφοβελτιωτικό, µέσο αποκατάστασης εδαφών) είτε ως καυσίµου για την παραγωγή ενέργειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σχετικοί όροι από την κείµενη νοµοθεσία. Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση της ιλύος µέσω ανάλογων υποστηρικτικών δράσεων προκειµένου να προωθηθεί η αξιοποίηση αλλά και η ασφαλής τελική διάθεση. Τέτοιες δράσεις περιλαµβάνουν: - ενέργειες για τη διευκόλυνση δηµιουργίας υποδοµών για την επεξεργασία και αξιοποίηση της ιλύος - την προώθηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της αγοράς για τη µεγιστοποίηση της απορρόφησης της επεξεργασµένης ιλύος - την ανάπτυξη αποτελεσµατικού συστήµατος καταγραφής αναφορικά µε την παραγωγή και διαχείριση της ιλύος - τη συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις, το συντονισµό πολλών διαφορετικών φορέων και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύµα αποβλήτων Η περίπτωση συνδιάθεσης µε τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους το επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του Φο ΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείµενο µελέτης. Θράκης Σελ. 5

6 Μεταχειρισµένα Ελαστικά Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκτιµάται ότι παράγονται περίπου 3.54 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων ελαστικών ετησίως. Οι ποσοτικοί στόχοι για τα µεταχειρισµένα ελαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας συνοψίζονται στον επόµενο πίνακα: Αξιοποίηση Ανακύκλωση Έτος - Στόχος [%] [χιλ. τον/ έτος] [%] [χιλ. τον/ έτος] % % 0.35 Στην Περιφέρεια ΑΜΘ λειτουργεί το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Μεταχειρισµένων Ελαστικών «ECO-ELASTICA» Α.Ε. από τον Αύγουστο του 2005 στους νοµούς ράµας, Καβάλας και Ξάνθης και από τον Φεβρουάριο του 2006 στην Ροδόπη και τον Έβρο. Έχουν εγκατασταθεί περίπου 200 σηµεία συλλογής των ελαστικών, τα οποία µεταφέρονται προς αξιοποίηση σε σχετική µονάδα στην Κοµοτηνή. Πρωταρχικός στόχος είναι η σύναψη συµβάσεων µεταξύ των ΟΤΑ ή συνδέσµων των ΟΤΑ ή/και της Περιφέρειας και του ΣΕ Α ECO-ELASTICA. Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα συνεισφέρει στη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών ως εξής: - Ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών - Συντονισµός της συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων - Οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης - Συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις, ο συντονισµός πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύµα αποβλήτων Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκτιµάται ότι παράγονται κοντά στους 520 τόνους αποβλήτων ΟΚΤΖ ετησίως. Η Περιφέρεια υιοθετεί τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση και ανακύκλωσή τους, 95% και 85% αντίστοιχα κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ, δραστηριοποιείται το σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδας «Ε ΟΕ Α.Ε.» στους Νοµούς ράµας, Ξάνθης και Έβρου, ενώ αναµένονται αντίστοιχα, εγκεκριµένα κέντρα στους υπόλοιπους νοµούς της Περιφέρειας. Η συλλογή των ΟΤΚΖ αποτελεί ίσως το βασικότερο στάδιο της διαχείρισής τους αφού µόνο αν όλα τα ΟΤΚΖ συλλεχθούν, είναι δυνατή η επίτευξη των εθνικών στόχων και στόχων της Περιφέρειας. Για τους υπόλοιπους νοµούς, στους οποίους δεν υφίστανται ακόµη αδειοδοτηµένα σηµεία συλλογής ΟΤΚΖ, συµβεβληµένα µε την Ε ΟΕ, είναι αρµοδιότητα των ΟΤΑ να καθορίσουν χώρο στον οποίο θα µπορεί ο κάτοχος του οχήµατος να παραδώσει το ΟΤΚΖ. Στην περίπτωση αυτή οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι και για την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής. Θράκης Σελ. 6

7 Αναφορικά µε τα εγκαταλελειµµένα ΟΤΚΖ, είναι αρµοδιότητα των ΟΤΑ η συλλογή και παράδοσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτηµένα σηµεία συλλογής Aδρανή απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκτιµάται ότι παράγονται κοντά στους 250 χιλιάδες τόνους αδρανών αποβλήτων ετησίως. Οι ποσοτικοί στόχοι για τα ΑΕΚΚ σε επίπεδο Περιφέρειας συνοψίζονται στον επόµενο πίνακα: ΕΤΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ Αξιοποίηση Ανακύκλωση [%] [χιλ. τόν/έτος] [%] [χιλ. τόν/έτος] % % % % % % Αντίστοιχα η συµµετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην παραγωγή ΑΕΚΚ στο σύνολο της χώρας ανέρχεται κοντά στο 5.6%. Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης των ΑΕΚΚ θα είναι οι κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδοµικών έργων, οι φορείς εκµίσθωσης εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και µεταφοράς των ΑΕΚΚ ή / και ο ιδιοκτήτης του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο στους προαναφερόµενους. Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ θα υποχρεούνται να οργανώνουν ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα ή να συµµετέχουν σε συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά τους. Υπόχρεος φορέας για την επίτευξη των στόχων µέχρι την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος θα είναι ο Φο ΣΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ. Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια, οι αναγκαίες δράσεις και µέτρα που θα πρέπει να προβλεφθούν είναι: - Πλαίσιο συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και του φορέα διαχείρισης των ΑΕΚΚ για τη συλλογή των ΑΕΚΚ - Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και καταγραφής της παραγωγής και διαχείρισης ΑΕΚΚ και δηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησης. Η καταγραφή της ποσότητας και ποιότητας των παραγόµενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβληµένη για τον ορθό σχεδιασµό των δράσεων και υποδοµών διαχείρισης των ΑΕΚΚ. - Προϋποθέσεις και όροι διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά την αδειοδότηση όλων των έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν ΑΕΚΚ - Καθιέρωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού Οι ανάδοχοι κατασκευαστές έργων θα πρέπει να συµβάλλονται υποχρεωτικά µε κάποιο εγκεκριµένο ΣΕ ΑΕΚΚ, το οποίο θα αναλαµβάνει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και θα βεβαιώνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. Εναλλακτικά, οι ανάδοχοι των έργων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιοι τα παραγόµενα ΑΕΚΚ, προτείνοντας θέσεις αποθεσιοθάλαµων, ενώ θα είναι υπόχρεοι τόσο για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων µελετών, όσο και για τη µεταφορά και τη διάθεση των αδρανών υλικών. Θράκης Σελ. 7

8 Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναµία απορρόφησης του συνόλου των ΑΕΚΚ από την αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, ο Φο ΣΑ σε συνεργασία µε την Περιφέρεια ΑΜ-Θ θα πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων ΧΥΤ Αδρανών οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά και µόνο σε περίπτωση αδυναµίας άλλης χρήσης των ανακυκλωµένων προϊόντων Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκτιµάται ότι παράγονται περίπου 8.8 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων ΑΗΗΕ ετησίως. Όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, ο εθνικός στόχος για τη συλλογή ΑΗΕΕ είναι 4 kg ΑΗΗΕ/ κάτοικο /έτος. Σύµφωνα µε τα πληθυσµιακά στοιχεία της απογραφής του 2001, ο περιφερειακός στόχος συλλογής ΑΗΗΕ για το 2006 κυµαίνεται στους 2444 τόνους ΑΗΗΕ κατ ελάχιστο. Αντίστοιχα η συµµετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στο σύνολο της χώρας ανέρχεται κοντά στο 5.6%. Επιπλέον, η περιφέρεια υιοθετεί τους αντίστοιχους εθνικούς στόχους για την αξιοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση τους, που κυµαίνονται από 50% έως 80% κατ ελάχιστον, του µέσου βάρους ανά συσκευή (ανάλογα µε την κατηγορία του εξοπλισµού). Η ευθύνη για την οργάνωση της χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ επιβάλλεται στους παραγωγούς ΗΗΕ, δηλαδή σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά προϊόντα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης τους, είτε αυτά προορίζονται για οικιακή (B2C) είτε για επαγγελµατική χρήση (B2B). Οι παραγωγοί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού σύµφωνα µε εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία υποχρεούνται να οργανώνουν Ατοµικά Συστήµατα ή να συµµετέχουν σε Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ιαχείρισης των ΑΗΗΕ που αφορούν στη δραστηριότητά τους. Πρωταρχικός στόχος είναι η σύναψη συµβάσεων µεταξύ των ΟΤΑ και της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, (ως υπόχρεος φορέας για την οργάνωση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού στην Ελλάδα), για την προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παράλληλα, η Περιφέρεια ΑΜΘ θα συνεισφέρει στη διαχείριση των ΑΗΕΕ µε δράσεις όπως η συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις, ο συντονισµός της συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων, η οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και η ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα Το δυναµικό των διαθέσιµων υπολειµµάτων από τις γεωργικές καλλιέργειες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκτιµάται ότι ανέρχεται κοντά στους 630 χιλιάδες τόνους ετησίως. Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για τα γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα είναι η µεγιστοποίηση της αξιοποίησή τους και η συνεχής µείωση του ποσοστού τελικής διάθεσής τους µε πρακτικές και τεχνικές που αποβλέπουν στην υψηλή κατά το δυνατόν προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στο οικονοµικό και επενδυτικό ενδιαφέρον. Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται για την ΑΜΘ οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα γεωργικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο και αφορούν δύο εναλλακτικές διαχείρισης, Θράκης Σελ. 8

9 αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή µέσου αποκατάστασης εδαφών ενεργειακή αξιοποίηση είτε ως βιοκαύσιµο είτε για την παραγωγή ενέργειας Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κάλυψη των παραπάνω στόχων εξαρτάται κυρίως από τους φορείς εκµετάλλευσης της γεωργικών καλλιεργειών. Τα απόβλητα της συγκεκριµένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση µε ευθύνη του παραγωγού και κατόχου τους, οι οποίοι και θα πρέπει να τηρούν τις κείµενες διατάξεις. Για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους, είναι επιθυµητό η Περιφέρεια ΑΜΘ να συνδράµει στην προώθηση των παρακάτω δράσεων και ενεργειών: την ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και καταγραφής δεδοµένων αναφορικά µε την παραγωγή και τη διαχείριση των γεωργικών υπολειµµάτων και άχρηστων γεωργικών προϊόντων την οργάνωση προγραµµάτων πληροφόρησης του κοινού και των φορέων εκµετάλλευσης σχετικά µε τις διαθέσιµες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης την υποστήριξη σε θέµατα αδειοδότησης και κοινωνικής αποδοχής των υποδοµών επεξεργασίας και αξιοποίησης τη συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις, το συντονισµό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύµα αποβλήτων Η περίπτωση συνδιάθεσης µε τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του Φο ΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείµενο µελέτης αλλά και συµφωνίας των φορέων Νοσοκοµειακά και Ιατρικά Απόβλητα Η διαχείριση της συγκεκριµένης κατηγορίας αποβλήτων δεν περιλαµβάνεται στους στόχους του εν λόγω ΠΕΣ Α καθώς για αυτά εφαρµόζεται η ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β/2003). Η αναφορά σε αυτά γίνεται, διότι σε αυτά υπάρχει κλάσµα που προσοµοιάζει µε Αστικά Στερεά Απόβλητα. Η περίπτωση συνδιάθεσης µε τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους επιτρέπουν) θα είναι ευθύνη του Φο ΣΑ της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας των φορέων, µε την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει Απόβλητα από πλοία και πλωτές εγκαταστάσεις Η διαχείριση της συγκεκριµένης κατηγορίας αποβλήτων δεν περιλαµβάνεται στους στόχους του εν λόγω ΠΕΣ Α καθώς για αυτά εφαρµόζεται η ΚΥΑ 3418/2002 (ΦΕΚ 712/Β/2002). Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών θα γίνεται µε ευθύνη του φορέα διαχείρισης κάθε λιµανιού. Σύµφωνα µε το αρ.7, παρ.4 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή και µεταφορά των αστικών αποβλήτων στα λιµάνια, από τον οικείο φορέα διαχείρισης του Λιµένα, τότε αυτές οι διαδικασίες θα γίνονται µε ευθύνη του Φο ΣΑ της Περιφέρειας. Θράκης Σελ. 9

10 12.4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προτεινόµενα Έργα H επεξεργασία και αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων πριν την τελική διάθεση, σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (ΚΥΑ 29407/3508/2003) συνιστά κύρια δράση της βιώσιµης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η αξιοποίηση των αποβλήτων επιτυγχάνεται µε την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση ή/και ανάκτηση υλικών και ενέργειας, όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά και οικονοµικά εφικτό. Η στρατηγική για την αξιοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων καθορίζεται από τους στόχους της Περιφέρειας και αποτελείται από τις εξής δύο ενότητες: α)την ενότητα της αξιοποίησης των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων και β)την ενότητα ανάπτυξης δικτύου ανακύκλωσης. Η επίτευξη των στόχων επεξεργασίας και αξιοποίησης θα γίνει µε την εφαρµογή προγραµµάτων ιαλογής στην Πηγή ( σπ) Υλικών Συσκευασίας, τη λειτουργία Κέντρων ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ ΑΥ) και Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΜΕΑ) µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, προτείνεται: 1. Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων: προβλέπονται συνολικά 15 ΣΜΑ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Ν. ΕΒΡΟΥ Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΣΜΑ ΕΞΥΠ. ΟΤΑ Α.Σ.Α, τον/ηµέρα ΦΕΡΡΩΝ. ΦΕΡΡΩΝ 17,61. ΤΥΧΕΡΟΥ 7,34 ΣΟΥΦΛΙΟΥ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13,46. ΟΡΦΕΟΣ 11,00. Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 32,34 ΣΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ 38,89. ΜΕΤΑΞΑ ΩΝ 8,03. Ν. ΒΥΣΣΑΣ 14,65 ΣΜΑ Ν. ΒΥΣΣΑΣ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ 11,91. ΚΥΠΡΙΝΩΝ 5,22 ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1,95. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 113,25. ΦΙΛΛΥΡΑΣ 14,34. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 13,68. ΣΩΣΤΟΥ 11,96 ΣΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ 7,91. ΣΙ ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 6,26 Κ. ΟΡΓΑΝΗΣ 5,06. ΙΑΣΜΟΥ 11,84 Κ. ΑΜΑΞΑ ΩΝ 2,85. ΣΑΠΩΝ 17,08 ΣΜΑ ΣΑΠΩΝ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 10,35 Κ. ΚΕΧΡΟΥ 2,79 ΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ. ΞΑΝΘΗΣ 111,95. ΒΙΣΤΩΝΙ ΟΣ 18,16. ΑΒ ΗΡΩΝ 7,01. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 21,83 Θράκης Σελ. 10

11 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Ν. ΡΑΜΑΣ ΣΜΑ ΜΥΚΗΣ ΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΜΑ ΕΞΥΠ. ΟΤΑ Α.Σ.Α, τον/ηµέρα Κ. ΣΑΤΡΩΝ 1,39 Κ. ΣΕΛΕΡΟΥ 8,07. ΜΥΚΗΣ 20,39 Κ. ΘΕΡΜΩΝ 2,18 Κ. ΚΟΤΥΛΗΣ 4,17. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 5,53. ΚΑΒΑΛΑΣ 138,08. ΦΙΛΛΙΠΩΝ 19,37 ΣΜΑ ΘΑΣΟΥ. ΘΑΣΟΥ 24,63 ΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 28,06. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 10,81. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 20,40. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 13,20 ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΟΡΦΑΝΟΥ 9,20. ΠΙΕΡΕΩΝ 8,95. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 8,53. ΡΑΜΑΣ 117,3. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 20,07. ΣΙΤΑΓΡΟΥ 9,42 ΣΜΑ ΡΑΜΑΣ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 11,60. ΟΞΑΤΟΥ 19,68. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 7,66. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2,95 Κ. ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ 0,77 ΣΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 14,36 2. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων: Προβλέπονται 2 κεντρικές ΜΕΑ µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση, δυτικού και ανατολικού τοµέα: i. ΜΕΑ µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση υτικού Τοµέα (Καβάλας): Θα εξυπηρετεί τους νοµούς ράµας, Ξάνθης και Καβάλας µε µέση δυναµικότητα εικοσαετίας στους τόνους. ii. ΜΕΑ µε ή χωρίς ενεργειακή αξιοποίηση Ανατολικού Τοµέα (Αλεξανδρούπολης): Θα εξυπηρετεί τους νοµούς Ροδόπης και Έβρου µε µέση δυναµικότητα εικοσαετίας στους τόνους. Σηµειώνεται ότι ειδικά για τη Σαµοθράκη, εξαιτίας του αποµονωµένου χαρακτήρα της και της δυσκολίας µεταφοράς των Α.Σ.Α στις κεντρικές µονάδες της ηπειρωτικής χώρας, προκειµένου να πληρούνται οι όροι για προεπεξεργασία πριν την ταφή, εκτροπή των βιοαποδοµήσιµων και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, θα λαµβάνουν χώρα οι εξής δράσεις: Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας µε τοποθέτηση κάδων και µεταφορά των ανακυκλώσιµων µέσω του ΣΜΑ, στο Κ ΑΥ Αλεξανδρούπολης Εκτροπή Οργανικού µέσω προγράµµατος χωριστής συλλογής οργανικών (υπολείµµατα κουζίνας, «υγρό» χαρτί, κ.λ.π.). Για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού θα δηµιουργηθεί κατάλληλος χώρος εντός του ΧΥΤΥ, αλλά θα µοιραστούν και κάδοι οικιακής κοµποστοποίησης σε νοικοκυριά 3. Χώροι Υγειονοµικής Ταφής: Για την ασφαλή διάθεση των υπολειµµάτων, προβλέπονται 2 κεντρικοί Θράκης Σελ. 11

12 ΧΥΤΥ, δυτικού και ανατολικού τοµέα και ένας µικρός ΧΥΤΑ στη Σαµοθράκη: i. ΧΥΤ υτικού Τοµέα (Ν. Καβάλας): Θα εξυπηρετεί τους νοµούς ράµας, Ξάνθης και Καβάλας και θα δέχεται τα υπολείµµατα της ΜΕΑ Καβάλας µε δυναµικότητα στους τόνους. ii. ΧΥΤ Ανατολικού Τοµέα (Ν. Έβρου): Θα εξυπηρετεί τους νοµούς Ροδόπης και Έβρου και θα δέχεται τα υπολείµµατα της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης µε δυναµικότητα στους τόνους. iii. ΧΥΤ Σαµοθράκης: θα είναι δυναµικότητας 950 τόνων. Ο ΧΥΤ αυτός θα δέχεται τα υπολείµµατα µετά τη εφαρµογή των προγραµµάτων ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης και θα κατασκευαστεί µε προδιαγραφές µικρού ΧΥΤΑ, βάσει της ΚΥΑ Αριθµ. Η.Π. 4641/ Κέντρα ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών: Τα έργα αυτά έχουν προβλεφθεί ήδη από την προηγούµενη απόφαση ΠΕΣ Α και χρηµατοδοτούνται από το ΤΣ. Τα έργα αυτά αποτελούν ένα Περιφερειακό ίκτυο Ανακύκλωσης που περιλαµβάνει έξι (6) Κέντρα ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ ΑΥ). Πιο συγκεκριµένα, θα εγκατασταθούν Κ..Α.Υ. στις περιοχές Καβάλας, Ξάνθης, Κοµοτηνής, ιδυµοτείχου, ράµας και Αλεξ/πολης. 5. Έναρξη, πιλοτικά, προγραµµάτων χωριστής συλλογής ζυµώσιµων αποβλήτων από νοικοκυριά, χώρους µαζικής εστίασης, κ.λ.π. Το σύστηµα αυτό προτείνεται να λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά και κατόπιν να επεκταθεί αφού στον χρονικό ορίζοντα της επόµενης 5ετίας δεν αναµένεται να έχει επιτύχει σε τέτοιο βαθµό που να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 29407/3508 σχετικά µε την εκτροπή των ΒΑΑ από την ταφή (τα συστήµατα αυτά προϋποθέτουν ενεργή συµµετοχή των πολιτών και ένα ικανό χρονικό διάστηµα µέχρι αυτοί να εκπαιδευτούν στο νέο σύστηµα συλλογής, π.χ. σύστηµα πολλών κάδων αντί ενός ή δύο κάδων). Η χωροθέτηση κάθε έργου διαχείρισης στερεών αποβλήτων προϋποθέτει την εναρµόνιση µε τους χάρτες που συνοδεύουν το παρόν σχέδιο και στους οποίους αποτυπώνονται οι περιοχές επιτρεπόµενης εγκατάστασης δραστηριοτήτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι όσα έργα έχουν τη δυνατότητα να συµβάλλουν στην περαιτέρω αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων θα είναι αποδεκτά, εφόσον κριθούν βιώσιµα από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τον Φο ΣΑ και εναρµονίζονται µε τους Στόχους τους παρόντος. Να σηµειωθεί επίσης ότι εξαιτίας των αναµενόµενων σηµαντικών ποσοτήτων οργανικών αποβλήτων στην ΑΜΘ (ζυµώσιµο κλάσµα των Α.Σ.Α, ιλύες, γεωργικά υπολείµµατα, κ.λ.π.), απαιτείται η εκπόνηση ειδικής µελέτης διερεύνησης/έρευνας αγοράς που θα βοηθήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείρισή τους ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης Λαµβάνοντας υπόψη την Κοινοτική και Εθνική πολιτική για το περιβάλλον είναι ανάγκη και προτεραιότητα να τεθούν στόχοι για τη δηµοσιότητα του εν λόγω Σχεδίου και ενηµέρωση του κοινού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Αυτοί µπορούν κατ ελάχιστον να αναφέρονται: Θράκης Σελ. 12

13 Στην ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης επικοινωνιακής στρατηγικής που θα συµβάλλει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης των αποβλήτων Στη συνεχή και επιστηµονικά τεκµηριωµένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του παρόντος Περιφερειακού Σχεδιασµού Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) Ως προς την αποκατάσταση των ΧΑ Α της Περιφέρειας, ισχύουν οι εξής δεσµεύσεις: Παύση και άµεση αποκατάσταση όλων των ΧΑ Α, το αργότερο µέχρι την Εξυπηρέτηση όλων των ΟΤΑ από αδειοδοτηµένους ΧΥΤΑ και ΣΜΑ µέχρι την κατασκευή των προβλεπόµενων από το παρόν σχέδιο έργων Για την αποκατάσταση όλων των ΧΑ Α της Περιφέρειας εκτιµάται ότι το κόστος ανέρχεται συνολικά σε Από το σύνολο των 333 ΧΑ Α της Περιφέρειας, η αποκατάσταση των 254, µε κόστος 42,6 εκ., έχει ήδη ενταχθεί σε χρηµατοδοτικά µέσα ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο ΣΑ) Οι Φο ΣΑ συγκροτούνται µε κριτήριο την ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και όχι απλά και µόνο τη συλλογή και τελική διάθεση τους. Οι Φο ΣΑ λειτουργούν µε κριτήρια οικονοµικής και λειτουργικής αποτελεσµατικότητας και επιδιώκουν την παρακολούθηση, από την έναρξη τους, των εργασιών κατασκευής των σχετικών έργων. Για τη διαχείριση των αποβλήτων του συνόλου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης έχει συσταθεί η Ανώνυµη Εταιρεία «ιαχείριση Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας & Θράκης Α.Ε.» ( Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.), µε την υπ αριθµ. Συστατική Πράξη 15220/ Η Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. είναι ο φορέας διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τα κριτήρια αποκλεισµού (ή καταλληλότητας) των περιοχών για την υποδοχή των κύριων έργων διαχείρισης σύµφωνα µε την εγκύκλιο 69751/1999 σχεδιάζονται µε στόχο: Τον εντοπισµό των «ευρύτερων» περιοχών, εντός των οποίων ενδέχεται να χωροθετηθεί το προβλεπόµενο έργο. Ουσιαστικά µε τον όρο «ευρύτερες περιοχές» νοούνται οι περιοχές εκείνες που θα προκύψουν αφού εφαρµοστούν τα κριτήρια αποκλεισµού και µειωθεί η έκταση των προς εξέταση περιοχών για την χωροθέτηση. Θράκης Σελ. 13

14 Την εναρµόνιση µε αναπτυξιακούς σχεδιασµούς (Χωροταξικές µελέτες, οικιστική διάρθωση κλπ) Την προφύλαξη πόρων, υδάτινων, ενεργειακών, ανθρώπινων, φυσικών. Η εφαρµογή των κριτηρίων αποκλεισµού λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας και συνεκτιµά την υφιστάµενη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται το σύνολο των προτεινόµενων κριτηρίων αποκλεισµού τα οποία θα αποτελέσουν έναν οδηγό για την διαδικασία χωροθέτησης των κύριων έργων διαχείρισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ/ΟΕ Α Απόσταση Αποκλεισµού Γενικότερων Περιοχών 1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από οικισµούς > 0,5 Κm β) Απόσταση από έδρες δήµων > 1,0 Κm γ) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά µνηµεία (σηµειακή πληροφορία) > 0,5 Κm δ) Αποκλεισµός Ζώνης Α θεσµοθετηµένων αρχαιολογικών περιοχών 1 - ε) Αποκλεισµός Ζωνών ΒΙΠΕ 1 - στ) Αποκλεισµός αεροδροµίων - ζ) Αποκλεισµός ΖΟΕ 1 - η) Απόσταση από τους αγωγούς φυσικού αερίου και µεταφοράς πετρελαίου > 0,25 Κm 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από κοίτες ποταµών ή µεγάλων ρεµάτων > 0,5 Κm β) Απόσταση από λίµνες > 1 Κm 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από Ακτογραµµή 2 > 0,5 Κm β) Αποκλεισµός ασικών Εκτάσεων 1 - γ) Αποκλεισµός Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής Παραγωγικότητας 1 - δ) Αποκλεισµός περιοχών χαρακτηρισµένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα 1 - ε) Αποκλεισµός ζωνών προστασίας & περιοχών φυσικού κάλλους 1 - στ) Απόσταση από σηµειακά µνηµεία προστασίας & φυσικού κάλλους > 0,5 Κm 1 Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Εθνικά Πάρκα, κ.λ.π.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου µε βάση τις ειδικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εκάστοτε δραστηριότητα (ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, ΣΜΑ, κ.λ.π.) 2 To κριτήριο αυτό έχει εφαρµογή στην ηπειρωτική χώρα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ Α ΡΑΝΩΝ Απόσταση Αποκλεισµού Γενικότερων Περιοχών 1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από οικισµούς > 0,5 Κm β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά µνηµεία > 0,5 Κm γ) Αποκλεισµός Ζώνης Α θεσµοθετηµένων αρχαιολογικών περιοχών 1 - δ) Αποκλεισµός Ζ.Ο.Ε 1 2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από κοίτες ποταµών ή µεγάλων ρεµάτων > 0,5 Κm Θράκης Σελ. 14

15 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ Α ΡΑΝΩΝ Απόσταση Αποκλεισµού Γενικότερων Περιοχών 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από Ακτογραµµή 2 > 0,5 Κm β) Αποκλεισµός ασικών Εκτάσεων 1 - γ) Αποκλεισµός Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής Παραγωγικότητας 1 - δ) Αποκλεισµός περιοχών χαρακτηρισµένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα 1 - ε) Αποκλεισµός ζωνών προστασίας και περιοχών φυσικού κάλλους 1 - στ) Απόσταση από σηµειακά µνηµεία προστασίας και φυσικού κάλλους > 0,5 Κm 1 Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Εθνικά Πάρκα, κ.λ.π.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου µε βάση τις ειδικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εκάστοτε δραστηριότητα (ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, ΣΜΑ, κ.λ.π.) 2 To κριτήριο αυτό έχει εφαρµογή στην ηπειρωτική χώρα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Σ.Μ.Α Απόσταση Αποκλεισµού Γενικότερων Περιοχών 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Αποκλεισµός περιοχών χαρακτηρισµένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα 1 - β) Αποκλεισµός Ζωνών Προστασίας Περιοχών Φυσικού Κάλλους 1 - γ) Απόσταση από σηµειακά µνηµεία Προστασίας & Φυσικού Κάλλους > 0,5 Km δ) Αποκλεισµός ασικών Εκτάσεων 1-2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από οικισµούς > 0,5 Km β) Αποκλεισµός Ζώνης Α θεσµοθετηµένων αρχαιολογικών περιοχών 1 - γ) Αποκλεισµός ΖΟΕ 1-1 Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Εθνικά Πάρκα, κ.λ.π.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου µε βάση τις ειδικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εκάστοτε δραστηριότητα (ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, ΣΜΑ, κ.λ.π.) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Απόσταση από οικισµούς > 0,5 Κm β) Αποκλεισµός ΖΟΕ 1 - γ) Αποκλεισµός αεροδροµίων - δ) Αποκλεισµός Ζώνης Α θεσµοθετηµένων αρχαιολογικών περιοχών 1 - ε) Απόσταση από αγωγό φυσικού αερίου και αγωγό µεταφοράς πετρελαίου > 0,25 Κm 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Αποκλεισµός ασικών Εκτάσεων 1 - β) Αποκλεισµός περιοχών χαρακτηρισµένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα 1 - γ) Αποκλεισµός ζωνών προστασίας και περιοχών φυσικού κάλλους 1 - Θράκης Σελ. 15

16 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ δ) Απόσταση από σηµειακά µνηµεία προστασίας και φυσικού κάλλους > 0,5 Κm 1 Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Εθνικά Πάρκα, κ.λ.π.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου µε βάση τις ειδικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εκάστοτε δραστηριότητα (ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, ΣΜΑ, κ.λ.π.) Θράκης Σελ. 16

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ)

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (Νεο ΠΕΣΔΑ) Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος Ε ΣΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ Ι Α Α Μ Α Θ Α Α Ε Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03

Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Η Εναλλακτική ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ρ Αδαµάντιος Σκορδίλης Aν. Πρόεδρος ΕΠΕ ΧΑΝΙΑ 2008 Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο Ν. 2939/01 ΚΥΑ 29407/02 ΚΥΑ 50910/03 Βασικό στοιχείο του Νόµου είναι η Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων

ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο ήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2015) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ) Κομοτηνή,

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα.

Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Η ανακύκλωση στις νέες συνθήκες. Απολογισμός. Στόχοι. Προβλήματα. Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

δεδοµένα για τα απόβλητα από λατοµεία και ορυχεία, από τη γεωργία και τη δασοκοµία, από την αλιεία καθώς και από τους κλάδους των υπηρεσιών και του δη

δεδοµένα για τα απόβλητα από λατοµεία και ορυχεία, από τη γεωργία και τη δασοκοµία, από την αλιεία καθώς και από τους κλάδους των υπηρεσιών και του δη 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1 ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Στο υπο-κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης

«Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Περιβάλλον και Ανάπτυξη «Προσαρμογή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή» Ο ρόλος της ανακύκλωσης Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ. Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντεταλμένη Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην ανακύκλωση Εμπειρίες και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ - HRA Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακή καμπή στο ζήτημα των απορριμμάτων. Με βάση τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, το μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό και δύσκολο.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009

Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Η Ανακύκλωση των Απορριμμάτων Δρ Αδαμάντιος Σκορδίλης XANIA 2009 Ν 2939 Βασικό στοιχείο του Νόμου είναι η Συμμετοχή των Χρηστών και Καταναλωτών στην Αλυσίδα διαχείρισης των Αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων. ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014

Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων. ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014 Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Πρόληψης Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων ΤΕΕ-ΤΚΜ_6 Φεβρουαρίου 2014 Πλαίσιο πολιτικής Η νέα κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα απόβλητα σχετίζεται με τις εισροές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας».

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και παραχώρηση της. εκµετάλλευσης για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων Νοµού Ηµαθίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 14 59100, Βέροια τηλ:2331075131 fax:2331075132 Βέροια 12-12- 2007 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της ανακύκλωσης

Αποτελεσματικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της ανακύκλωσης Αποτελεσματικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων: η περίπτωση της ανακύκλωσης Ι. Αγαπητίδης, Πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ -ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ν. Πλαστήρα 6, Κοµοτηνή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Κοµοτηνή, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ)

Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) Δρ. Ευγενίου Ευγένιος Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Διαχείριση Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Στα Χανιά, σήµερα 2 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη., οι παρακάτω φορείς, καλούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ) ΓΕΝΙΚΑ Κομοτηνή, 02-04-2015 Η Μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Οι Φο.Δ.Σ.Α. & η Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείρισή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Οι Φο.Δ.Σ.Α. & η Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείρισή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Οι Φο.Δ.Σ.Α. & η Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείρισή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων Λευτέρης Κοπάσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ www.dedisa.gr Πρόεδρος Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α. www.dyfodisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ DIAMONDS ARE FOR EVER ΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΔΕΝΕΙΝΑΙΒΙΩΣΙΜΗ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ Στη νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομέας «Περιβάλλον» Κομοτηνή,

«Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομέας «Περιβάλλον» Κομοτηνή, «Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και Τοπική Αυτοδιοίκηση» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τομέας «Περιβάλλον» Κομοτηνή, 24 4-2015 Α.Π. / ΤΑΜΕΙΟ ΑΠ 10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ηµήτρης ηµητρίου Υπηρεσία Περιβάλλοντος 25 Ιουνίου 2010 Περιεχόµενα 1. Υποχρεώσεις Κατόχου/Παραγωγού - ιαχειριστή. 2. Ευθύνη Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα