ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet Q5949AXXCXD Print Cartridge προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης Συνώνυμα Ημερομηνία έκδοσης Αριθμός έκδοσης Ημερομηνία αναθεώρησης Ημερομηνία αντικαθιστάμενης έκδοσης Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Το προϊόν είναι ένα δοχείο προετοιμασίας γραφίτη που χρησιμοποιείται στους εκτυπωτές HP LaserJet 1160/1320/3390/3392 series. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Κανένα γνωστό Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας HP Printing and Personal Systems Hellas EPE 13 Tzavella Str, Halandri, 2nd Floor Athens, Greece Αριθμός τηλεφώνου HP Inc. health effects line (Χωρίς χρέωση εντός των ΗΠΑ) (Απευθείας) HP Inc. Customer Care Line (Χωρίς χρέωση εντός των ΗΠΑ) (Απευθείας) Τηλεφωνικός αριθμός επείγουσας ανάγκης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Το μείγμα αυτό δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε Περιέχει: Άμορφη πυριτία, Οξείδιο του σιδήρου, Πολυεστέρας Εικονογράμματα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη Δηλώσεις κινδύνου Δηλώσεις προφυλάξεων Πρόληψη Ανταπόκριση Αποθήκευση Απόρριψη Συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης Το μείγμα δεν πληροί τα κριτήρια για ταξινόμηση Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8

2 2.3. Άλλοι κίνδυνοι ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2. Μείγματα Γενικές πληροφορίες Χημική ονομασία Κανένα άλλο συστατικό στο εν λόγω παρασκεύασμα δεν έχει ταξινομηθεί στις καρκινογόνες ουσίες σύμφωνα με τους οργανισμούς ACGIH, EU, IARC, MAK, NTP και OSHA. Το σκεύασμα αυτό δεν περιέχει κανένα συστατικό που έχει ταξινομηθεί ως ανθεκτικό, βιοσυσσωρευτικό και τοξικό (ΡΒΤ) ή εξαιρετικά ανθεκτικό και βιοσυσσωρευτικό (vpvb) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006. % Αριθ. CAS / Αριθ. ΕΚ Αριθ. καταχώρισης REACH Αριθμός Ευρετηρίου Σημειώσεις Πολυεστέρας <55 CBI Ταξινόμηση: Οξείδιο του σιδήρου < XXXX Ταξινόμηση: Άμορφη πυριτία < xxxx Ταξινόμηση: ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Εισπνοή Μεταφέρετε το άτομο αμέσως στον καθαρό αέρα. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Κατάποση 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Ξεπλύνετε καλά τις προσβεβλημένες περιοχές με ένα ήπιο σαπούνι και νερό. Εάν ο ερεθισμός επεκτείνεται ή επιμένει, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τρίβετε τα μάτια. Ρίξτε αμέσως μεγάλη ποσότητα καθαρού, χλιαρού νερού (χαμηλής πίεσης) για τουλάχιστον 15 λεπτά ή μέχρι να αφαιρεθούν τα σωματίδια. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Πιείτε ένα με δύο ποτήρια νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, απευθυνθείτε σε γιατρό. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα CO2, νερό ή ξηρό χημικό προϊόν Καμία γνωστή Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Ειδικές διαδικασίες πυρόσβεσης Ειδικές μέθοδοι Εάν ο εκτυπωτής πιάσει φωτιά, αντιμετωπίστε τη ως φωτιά ηλεκτρικής συσκευής. Δεν έχουν πιστοποιηθεί Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8

3 ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη Ελαχιστοποιήστε την παραγωγή και τη συσσώρευση σκόνης. έκτακτης ανάγκης Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Μην το ρίχνετε σε όμβρια ύδατα ή στο αποχετευτικό σύστημα. Δείτε επίσης την ενότητα 13 των Ζητημάτων απόρριψης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να χρησιμοποιείται με επαρκή εξαερισμό. Μακριά από πηγές υπερβολικής θερμότητας, σπίθες και ελεύθερες φλόγες. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται αεροστεγώς κλειστό και προστατευμένο από υγρασία. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Φυλάξτε το μακριά από ισχυρά οξειδωτικά. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Όρια επαγγελματικής έκθεσης Κύπρος. Όρια έκθεσης κατά τη διάρκεια της εργασίας (OEL). Κανονισμός ελέγχου της ατμόσφαιρας και επικίνδυνων ουσιών σε εργοστάσια, ΠΔ 311/73, όπως τροποποιήθηκε. Συστατικά Τύπος Τιμή Άμορφη πυριτία (CAS ) Βιολογικές οριακές τιμές Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης Παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις (DNEL) TWA (Μέση συγκέντρωση σχετικά με το χρόνο) 2 mg/m3 Δεν σημειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά). Προβλεπόμενες συγκεντρώσεις χωρίς επιπτώσεις (PNEC) Οδηγίες έκθεσης, 5 mg/m3 (Κυψελιδικό κλάσμα) 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι, 3 mg/m3 (Αναπνεύσιμο σωματίδιο) Άμορφο διοξείδιο του πυριτίου: Όρια OSHA (TWA/PEL) στις Η.Π.Α.: 20 mppcf 80 (mg/m3)/%sio2, ACGIH (TWA/TLV): 10 mg/m3 TRGS 900 (Luftgrenzwert) 10 mg/m3 (Einatembare partikel), 3 mg/m3 (Alveolengängige fraktion) UK WEL: 10 mg/m3 (αναπνεύσιμη σκόνη), 5 mg/m3 (εισπνεύσιμη σκόνη) Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Δεν απαιτείται ατομική, προστατευτική, αναπνευστική συσκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Γενικές πληροφορίες Προστασία των ματιών/του προσώπου Προστασία του δέρματος Προστασία των χεριών Λοιπά 9547 Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8

4 Προστασία των αναπνευστικών οδών Θερμικοί κίνδυνοι Μέτρα υγιεινής Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Οσμή Φυσική κατάσταση Μορφή Χρώμα Όριο οσμής ph Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) Λεπτόκοκκη σκόνη Στερεό. στερεό μαύρο. Ελαφρά οσμή πλαστικού Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας Όριο αναφλεξιμότητας Μη εύφλεκτο χαμηλότερο (%) Όριο αναφλεξιμότητας ανώτερο (%) Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Διαλυτότητα (διαλυτότητες) Διαλυτότητα (νερό) Συντελεστής κατανομής (nοκτανόλη/νερό) Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες 9.2. Άλλες πληροφορίες Ποσοστό πτητικών Σημείο μαλακύνσεως Η ουσία δεν είναι διαλυτή στο νερό. Μερικώς διαλυτό σε τολουόλιο και διμεθυλοβενζόλιο. > 200 C (> 392 F) Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. Αμελητέο Ειδικό βάρος ΠΟΕ C ( F) ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα Αντιδραστικότητα Χημική σταθερότητα Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Συνθήκες προς αποφυγήν Μη συμβατά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Δεν θα προκύψει. Τύμπανο απεικόνισης: Έκθεση στο φως Ισχυρά οξειδωτικά ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8

5 Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης Εισπνοή Υπό κανονικές συνθήκες της ενδεδειγμένης χρήσης, αυτό το υλικό δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο μέσω της εισπνοής. Επαφή με το δέρμα Επαφή με τα μάτια Κατάποση Συμπτώματα Η επαφή με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό. Η επαφή με τα μάτια ενδέχεται να προκαλέσει ήπιο ερεθισμό. Η κατάποση δεν αποτελεί πιθανή οδό έκθεσης Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία τοξικότητα Προϊόν Q5949AXXCXD Οξεία LD50 Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού Ευαισθητοποίηση του δέρματος Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων Καρκινογένεση Είδη Αποτελέσματα δοκιμής > 2000 mg/kg Αρνητική, δεν υποδεικνύει πιθανότητα μεταλλαξογένεσης (Δοκιμή κατά Ames: Salmonella typhimurium) Μονογραφήματα IARC. Συνολική αξιολόγηση καρκινογένεσης Άμορφη πυριτία (CAS ) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Ειδική τοξικότητα στα όργαναστόχους εφάπαξ έκθεση, Ειδική τοξικότητα στα όργαναστόχους επανειλημμένη έκθεση Κίνδυνος αναρρόφησης Πληροφορίες για το μείγμα έναντι πληροφοριών για τις ουσίες Άλλες πληροφορίες 3 Δεν έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο σε ανθρώπους. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα δεδομένα τοξικότητας για το συγκεκριμένο παρασκεύασμα Ανατρέξτε στην Ενότητα 2 για τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία και στην Ενότητα 4 για μέτρα λήψης πρώτων βοηθειών Τοξικότητα LL50: > 1000 mg/l, Ιχθείς, Ώρες Προϊόν Q5949AXXCXD Υδρόβιος Άλγες Ιχθείς Οστρακόδερμα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Συντελεστής διαχωρισμού nοκτανόλης/νερού (log Kow) ErL50 LL50 EL50 Είδη Άλγες Ιχθείς Οστρακόδερμα Αποτελέσματα δοκιμής > 1000 mg/l, 72 Ώρες > 1000 mg/l, 96 Ώρες > 1000 mg/l, 48 Ώρες 9547 Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8

6 Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν αποτελεί ουσία ή μείγμα ΑΒΤ ή αααβ. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Υπολειμματικά απόβλητα Μολυσμένη συσκευασία Κώδικας αποβλήτων ΕΕ Μέθοδοι/Πληροφορίες διάθεσης ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά DOT Δεν είναι κατοχυρωμένα ως επικίνδυνα εμπορεύματα. IATA UN number UN2807 UN proper shipping name Magnetized Material Transport hazard class(es) Class 9 Subsidiary risk Packing group Not available. Environmental hazards No. Special precautions for user Not available. IMDG Δεν είναι κατοχυρωμένα ως επικίνδυνα εμπορεύματα. ADR Δεν είναι κατοχυρωμένα ως επικίνδυνα εμπορεύματα. IATA Μην σκίζετε το δοχείο γραφίτη, εκτός και αν έχετε λάβει μέτρα προστασίας κατά της έκρηξης σκόνης. Σωματίδια διασκορπισμένα στον αέρα μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα. Η απόρριψη υλικών να γίνεται σύμφωνα με τους ομόσπονδους, τους κρατικούς και τους τοπικούς κανονισμούς. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων Planet Partners (trademark) της HP παρέχει απλή και εύκολη ανακύκλωση των αυθεντικών αναλωσίμων inkjet και LaserJet της HP. Για περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε εάν αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Περαιτέρω πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα 22 Ή περισσότερες από αυτές τις κασέτες που αποστέλλονται σε ένα ενιαίο πακέτο (π.χ., κιβώτια μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων), από τον αέρα, ρυθμίζονται ως μαγνητισμένο υλικό Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Νομοθεσία της ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παράρτημα I Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, Παράρτημα II Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, Παράρτημα I όπως τροποποιήθηκε 9547 Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών, Παράρτημα I, Μέρος 1 όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών, Παράρτημα I, Μέρος 2 όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών, Παράρτημα I, Μέρος 3 όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ουσιών, Παράρτημα V, όπως τροποποιήθηκε Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 Παράρτημα II Μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(1). Κατάλογος υποψηφίων ουσιών όπως δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το ECHA Αδειοδοτήσεις Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 REACH Παράρτημα XIV Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση Περιορισμοί χρήσης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Παράρτημα XVII Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης, όπως τροποποιήθηκε Οδηγία 2004/37/ΕΕ: σχετικά με την προστασία των εργατών από κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνα και μεταλλαξιογόνα στο χώρο εργασίας Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση. Άλλες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, όπως τροποποιήθηκε Λοιποί κανονισμοί Άλλες πληροφορίες Εθνικές νομοθεσίες Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Παραπομπές Όλες οι χημικές ουσίες αυτού του προϊόντος της HP αναφέρονται στην ή εξαιρούνται από την ανακοίνωση σχετικά με τους νόμους περί χημικών ουσιών στις παρακάτω χώρες: ΗΠΑ (Νόμος περί Ελέγχου των Τοξικών Ουσιών), ΕΕ (Ευρωπαϊκό ευρετήριο ουσιών που υπάρχουν στο εμπόριο/ευρωπαϊκός κατάλογος των κοινοποιημένων χημικών ουσιών), Ελβετία, Καναδάς (Κατάλογος εγχώριων ουσιών/κατάλογος μη εγχώριων ουσιών), Αυστραλία, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία και Κίνα. Αυτό το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/830. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Αρ. Κανονισμού (EC) 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε. Δείτε το συνημμένο έγγραφο SUMI ή GEIS, εάν ισχύει. Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την Καταχώριση, την Αξιολόγηση, την Αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), καθώς και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (REACH). Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830 της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1907/2006. Πληροφορίες για τη μέθοδο αξιολόγησης που οδηγεί στην ταξινόμηση του μείγματος Πλήρες κείμενο για οποιεσδήποτε δηλώσεις H που δεν εγγράφονται πλήρως στα Τμήματα 2 έως 15 Πληροφορίες αναθεώρησης Πληροφορίες εκπαίδευσης Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, τη σήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, καθώς και τροποποιήσεις (CLP). Η ταξινόμηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από έναν συνδυασμό μεθόδων υπολογισμού και δεδομένων ελέγχων, αν διατίθενται. Σύνθεση / Πληροφρίες περί Συστατικών : Potential Compounds Formed ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες: Δήλωση αποποίησης ευθυνών Κατά το χειρισμό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8

8 Δήλωση αποποίησης ευθυνών Επεξήγηση συντομογραφιών Το παρόν έγγραφο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται χωρίς επιβάρυνση στους πελάτες της HP. Τα δεδομένα που συμπεριλήφθηκαν κατά την κατάρτιση του παρόντος είναι τα πιο πρόσφατα δεδομένα που αφορούν την HP και θεωρούνται ότι έχουν καταγραφεί με ακρίβεια. Το παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελεί εγγύηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων των προϊόντων όπως περιγράφονται στο παρόν ή ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για συγκεκριμένη εφαρμογή. Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε βάσει των απαιτήσεων της δικαιοδοσίας που καθορίζεται στην Ενότητα 1 ανωτέρω και ενδέχεται να μην πληροί τις κανονιστικές διατάξεις άλλων χωρών. Αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας προορίζεται για να μεταφέρει πληροφορίες για μελάνια της HP (τόνερ) που παρέχονται στις προμήθειες Αρχικού μελανιού HP (τόνερ). Εάν το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας μας σας έχει δοθεί με μία επαναπληρούμενη, συμβατή ή άλλη μη αυθεντική προμήθεια HP, να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ δεν προορίζονται για τη μεταφορά πληροφοριών για αυτά τα προϊόντα και θα μπορούσαν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές από τις πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο και τις πληροφορίες ασφαλείας για το προϊόν που αγοράσατε. Επικοινωνήστε με τον πωλητή των επαναπληρούμενων, επανακατασκευασμένων ή συμβατών προμηθειών για τις ισχύουσες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, τους κινδύνους έκθεσης και τις οδηγίες ασφαλούς χειρισμού. Η HP δεν αποδέχεται επαναπληρούμενες, επανακατασκευασμένες ή συμβατές προμήθειες στα προγράμματα ανακύκλωσής μας. ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL (επιτρεπτό μέτρο έκθεσης) RCRA REC REL SARA STEL (Οριακή τιμή γιαγκθεση μικρού χρόνου) TCLP: <τιμή> TLV TSCA ΠΟΕ Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων της Εργασίας Chemical Abstracts Service (Υπηρεσία Χημικών Αποσταγμάτων) Γενικός Νόμος περί Περιβαλλοντικής Απόκρισης, Αποζημίωσης και Ευθύνης Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών Ανοικτό δοχείο Cleveland Department of Transportation (Υπουργείο Μεταφορών) Emergency Planning and Community RighttoKnow Act (Νόμος περί Μελετών Έκτακτης Ανάγκης και του Δικαιώματος του Κοινού για Πληροφόρηση) (γνωστός και ως SARA) International Agency for Research on Cancer (Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου) Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας National Toxicology Program (Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας) Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Permissible Exposure Limit (Επιτρεπτό όριο έκθεσης) Resource Conservation and Recovery Act (Νόμος περί της Διατήρησης και Ανάκτησης Φυσικών Πόρων) Προτείνεται Προτεινόμενο όριο έκθεσης Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 (Τροπολογίες του Superfund και Νόμος Επαναφοράς του Superfund του 1986) ShortTerm Exposure Limit (Βραχυπρόθεσμο όριο έκθεσης) Χαρακτηριστικά Τοξικότητας Διαδικασία Εκχύλισης Threshold Limit Value (Κατώτερη οριακή τιμή) Toxic Substances Control Act (Νόμος περί Ελέγχου των Τοξικών Ουσιών) Volatile Organic Compounds (Πτητικές οργανικές ενώσεις) 9547 Αριθ. έκδοσης: 05 Επεξεργάστηκε την: Ημερομηνία έκδοσης: / 8