ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ II 3. Ίδρυση του Πανεπιστημίου Γλώσσες διδασκαλίας. ΜΕΡΟΣ III 6. Συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. 7. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου. 8. Απαρτία και τρόπος λήψης αποφάσεων. 9. Θητεία των μελών του Συμβουλίου. 10. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Διαφύλαξη εγκυρότητας πράξεων του Συμβουλίου. 12. Ρύθμιση συνεδριάσεων Συμβουλίου. ΜΕΡΟΣ IV 13. Σύνθεση της Συγκλήτου. 14. Αρμοδιότητες της Συγκλήτου. (1883)

2 Ν. 198(1)/ ΜΕΡΟΣ V ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 15. Πρύτανης. 16. Αντιπρυτάνεις. 17. Πρυτανικό Συμβούλιο. ΜΕΡΟΣ VI ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 18. Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας. ΜΕΡΟΣ VII ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19. Σύνθεση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Σχολής. 20. Τμήματος. 21. Γενική Συνέλευση Τμημάτων. ΜΕΡΟΣ VIII ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 22. Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου. 23. Ίδρυση νέων Σχολών, Τμημάτων και Ερευνητικών Μονάδων. ΜΕΡΟΣ IX ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24. Διδακτικό προσωπικό. 25. Εκλογή και ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου). 26. Προσόντα διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου). 27. Πρόσληψη και ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου). ΜΕΡΟΣ Χ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 28. Διοικητικό προσωπικό. ΜΕΡΟΣ XI ΔΙΔΑΚΤΡΑ 29. Δίδακτρα. ΜΕΡΟΣ XII ΔΗΜΟΣ1ΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 30. Κεφάλαια και πρόσοδοι του Πανεπιστημίου. 31. Διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας. 32. Διάθεση κεφαλαίων. 33. Απαλλαγή από φόρους και τέλη. 34. Επενδύσεις. 35. Τήρηση λογαριασμών. 36. Ετήσια Έκθεση για τις εργασίες του Πανεπιστημίου. ΜΕΡΟΣ XIII 37. Συμπληρωματικές σπουδές αποφοίτων και φοιτητών δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3 1885 Ν. 198(Ι)/2003 ΜΕΡΟΣ XIV 38. Κανονισμοί. 39. Κανόνες. ΜΕΡΟΣ XV ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 40. Διορισμός Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. 41. Διορισμός Εκλεκτορικών Σωμάτων. 42. Πρώτο Συμβούλιο Τμήματος και Σχολής. 43. Διορισμός των πρώτων πρυτανικών αρχών. 44. Διευκολύνσεις προς το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο) για την απόκτηση προσόντων. 45. Αμοιβή μελών Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. ΜΕΡΟΣ XVI ΠΟΙΚΙΑΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 46. Διαφύλαξη του ονόματος του Πανεπιστημίου. 47. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

4 Ν Ο περί Πανεπιστημίου Νόμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Ερμηνεία. Αριθμός του 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική «Αντιπρύτανης» σημαίνει Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 «Βιομηχανικές Υπηρεσίες» σημαίνει τις Υπηρεσίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε βιομηχανικές μονάδες με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή επίλυση τεχνολογικών «δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, τη Νοσηλευτική Σχολή και το Δασικό «διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο)» σημαίνει το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων των βαθμίδων, το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, υπηρετεί στα υπό ένταξη «Κανόνες» σημαίνει τους Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 39 «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 38 «Πανεπιστήμιο» σημαίνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου που ιδρύεται με τον παρόντα «Πρύτανης» σημαίνει τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 15 «Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 6 «υπό ένταξη ιδρύματα» σημαίνει τις δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα εντάσσονται στις Σχολές του Πανεπιστημίου. ΜΕΡΟΣ II Ίδρυση του 3. (1) Η Κυπριακή Δημοκρατία ιδρύει Πανεπιστήμιο, με επωνυμία «Τεχνο- Πανεπιστήμιο Κύπρου» και με έδρα στη μείζονα πόλη της Λεμεσού: Νοείται ότι Σχολές ή Τμήματα Σχολών μπορούν να ιδρύονται και/ή να λειτουργούν και σε άλλες επαρχίες της Δημοκρατίας. (2) Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να δέχεται και αλλοδαπούς φοιτητές.

5 1887 Ν. 198(Ι)/2003 (3) Πανεπιστήμιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των (α) Να ενάγει και να (β) να αποδέχεται, κατέχει και αποκτά με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία, για εκπλήρωση των σκοπών (γ) να πωλεί, ανταλλάσσει, δωρίζει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, και να εκμισθώνει, υποθηκεύει, ή επενδύει την περιουσία του για την εκπλήρωση των σκοπών (δ) να εκτελεί κάθε πράξη για την εκπλήρωση των σκοπών του ή που αναλαμβάνεται, ή είναι δυνατό να αναληφθεί, από ή κατά νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου. 4. Σκοπός του είναι η προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνών, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και (α) Η πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών και (β) η παροχή μέσων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε πρόσωπα που έχουν τα απαιτούμενα (γ) η προαγωγή της γνώσης και των πρακτικών εφαρμογών της, με τη χρήση της διδασκαλίας, της έρευνας και άλλων μέσων (δ) η ενθάρρυνση της μελέτης και της έρευνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα, και η παροχή διευκολύνσεων προς (ε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκτός (στ) η παροχή επιμορφωτικών και άλλων προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων συμπληρωματικής (ζ) η σύνδεση της τεχνολογικής εκπαίδευσης με την (η) η ενεργός συμβολή στην ικανοποίηση των γενικότερων αναγκών της κυπριακής οικονομίας και (θ) η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου έλξης για τις γειτονικές, καθώς και για άλλες, (ι) η ανάπτυξη συνεργασίας με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού. 5. (1) Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας. (2) Πανεπιστήμιο μπορεί, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της οικείας Σχολής, να προσφέρει ορισμένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει σε μια από τις γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου και σε γλώσσες άλλες από αυτές: Νοείται ότι οι αλλοδαποί φοιτητές που συμμετέχουν στα προγράμματα που προσφέρονται δυνάμει του εδαφίου αυτού, παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο ένα τουλάχιστο μάθημα «ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού». ΜΕΡΟΣ III διδασκαλίας. 6. (1) Συγκροτείται Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

6 Ν. 198(Ι)/ (α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του (β) τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι του εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) ανήκουν σε τρεις διαφορετικές και (iii) δεν είναι μέλη της (γ) τέσσερα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν είναι μέλη του προσωπικού του (δ) τρία μέλη, τα οποία διορίζονται τη Σύγκλητο και δεν είναι μέλη του προσωπικού (ε) δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), τα οποία εκλέγονται από το σύνολο του προσωπικού (στ) ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού και (ζ) ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου. (2) συνεδρίες του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου. 7. (1) Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται ή με βάση παρόντα Νόμο και (α) τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του και καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου που καλύπτει το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την Δεκεμβρίου κάθε (ii) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Απαρτία και λήψης αποφάσεων. (iii) κατανέμει τα κονδύλια για κτιριακή υποδομή του (β) ενεργεί σε σχέση με τα της παραγράφου (α), κατά τρόπο που να προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς του (γ) έχει (i) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με τις εκλογές ή προαγωγές του διδακτικού (ii) να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του διδακτικού (iii) να επικυρώνει τους διορισμούς ή προαγωγές του διοικητικού προσωπικού του και (δ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. (2) Συμβούλιο δύναται να επιτροπές από μέλη του, στις οποίες μπορεί να εκχωρεί, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο να καθορίσει, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή του. 8. (1) Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα μέλη του Συμβουλίου, όσος είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός του μισού των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.

7 1889 Ν. 198(Ι)/2003 (2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του. (3) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. (4) 0 εκπρόσωπος των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχει στο Συμβούκατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των εξαιρουμένων εκείνων των που καθορίζονται με Κανονισμούς. 9. (1) Τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν για περίοδο τριών ετών από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν όμως να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν για ακόμη τρία έτη: Νοείται ότι η των αναφερόμενων στις παραγράφους (α), (β), (ε), (στ) (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 μελών του Συμβουλίου διαρκεί για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτά διατηρούν την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στο Συμβούλιο. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) η του εκπροσώπου των διαρκεί για ένα έτος, μπορεί όμως το ίδιο πρόσωπο να επανεκλέγεται για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή. (3) Ανεξάρτητα τις διατάξεις του εδαφίου (1), η διάρκεια της των μελών του πρώτου Συμβουλίου, εκτός του Πρύτανη, του/των Αντιπρυτάνεων και του φοιτητή, καθορίζεται ως ακολούθως: (α) Η του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου είναι (β) η δυο μελών είναι τεσσάρων μελών είναι και (iii) πέντε άλλων μελών είναι όπως ήθελε καθορισθεί με κλήρωση κατά την πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου. (4) Τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να παυθούν, παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (5) Σε περίπτωση που κενούται μέλους του Συμβουλίου, τότε στη του διορίζεται ή εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη αυτή, για τόσο χρόνο, όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της του μέλους στη του οποίου διορίσθηκε ή εκλέγηκε. 10. (1) Συμβούλιο εντός δεκαπέντε ημερών από τη του συγκαλείται σε συνεδρία από τον Πρύτανη, ο οποίος και προεδρεύει της συνεδρίας αυτής, και εκλέγει Πρόεδρθ και Αντιπρόεδρο από τα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τη Σύγκλητο. (2) 0 Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προεδρεύει των συνεδριάσεων, στις οποίες παρίσταται. (3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από οποιαδήποτε συνεδρία, ο Αντιπρόεδρος, ή σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, μέλος του Συμβουλίου εκλεγόμενο προς τούτο, προεδρεύει της συνεδρίασης. (4) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου, ή σε περίπτωση που χηρεύει η του, ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου. 11. (1) Καμιά πράξη ή απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι άκυρη, λόγω ύπαρξης κενής στο Συμβούλιο ή λόγω μη διορισμού ή εκλογής οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Θητεία των μελών του Συμβουλίου. και του Συμβουλίου. Διαφύλαξη εγκυρότητας του Συμβουλίου.

8 Ν. 198(Ι)/ Ρύθμιση Συμβουλίου. (2) οι πράξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου είναι έγκυρες, ανεξάρτητα από το ότι είναι δυνατό μεταγενέστερα να αποκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας ως προς την εκλογή ή το διορισμό μέλους του Συμβουλίου ή προσώπου που ενεργεί ως μέλος, ή από το ότι τα μέλη ή οποιοδήποτε από τα μέλη του Συμβουλίου δεν ήταν ικανά να είναι μέλη του Συμβουλίου, ως εάν κάθε πρόσωπο να είχε δεόντως εκλεγεί ή διορισθεί στο και να ήταν ικανό να είναι μέλος του. 12. Συμβούλιο εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν τον τρόπο το χρόνο σύγκλησης των του, τη διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις του και τον τρόπο τήρησης πρακτικών. ΜΕΡΟΣ IV της Συγκλήτου. Αρμοδιότητες της 13. (1) Συγκροτείται Σύγκλητος του Πανεπιστημίου που αποτελείται (α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου* (β) τους Κοσμήτορες των (γ) (i) δυο εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται το Συμβούλιο της Σχολής αυτής ανεξάρτητα αν είναι μέλη του συμβουλίου της οικείας Σχολής και (δ) εκπροσώπους των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στον αριθμό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου. (2) Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου. (3) συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. (4) Τα μέλη της Συγκλήτου, τα οποία εκλέγονται σύμφωνα με τις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (1), κατέχουν τη τους για περίοδο δύο ετών την εκλογή τους, μπορούν όμως να επανεκλεγούν για δύο ακόμη έτη. (5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η των μελών της Συγκλήτου διαρκεί για όσο χρόνο αυτά διατηρούν την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στη Σύγκλητο. (6) Σε περίπτωση που κενούται μέλους της Συγκλήτου, τότε στη του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη αυτή για το υπόλοιπο της του μέλους στη του οποίου εκλέγηκε. (7) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχουν στη Σύγκλητο κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των εξαιρουμένων εκείνων των που καθορίζονται με Κανονισμούς. 14. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας, και, (α) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή τίτλων και

9 1891 Ν. 198(Ι)/2003 (β) καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά (γ) αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό (δ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την Σχολών ή Τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών (ε) καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να εκχωρεί, τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει αυτές, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες (στ) υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε που αποστέλλεται σε αυτή από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή (ζ) ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που της χορηγείται ή της επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο ή τους και (η) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ρυθμίζει τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής των συνεδριάτης και τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές. ΜΕΡΟΣ V ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 15. (1) Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών Πρύτανης. του Πανεπιστημίου, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία (α) Τα μέλη των Συμβουλίων των (β) τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) των μη αυτονομημένων τμημάτων του (γ) τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) των μη αυτονομημένων τμημάτων του (δ) εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί προς το έξι τοις εκατόν του συνόλου των μελών του διδακτικού προσωπικού που μετέχει στην εκλογή του Πρύτανη. (2) Η του Πρύτανη είναι τετραετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής. (3) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προΐσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου. (4) Σε περίπτωση που κενούται η του Πρύτανη, τότε στη του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη για το υπόλοιπο της του Πρύτανη στη του οποίου εκλέγηκε. 16. (1)(α) Πανεπιστήμιο έχει δυο Αντιπρυτάνεις, ένας από τους οποίους είναι αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και ο άλλος για τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη του (β) Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων στη συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται και ο Πρύτανης.

10 Ν. 198(Ι)/ Πρυτανικό Συμβούλιο. Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας. και αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Σχολής. (2) Η των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής. (3)(α) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη, ή σε περίπτωση που χηρεύει η του Πρύτανη, ο Αντιπρύτανης, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (β), έχει τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη. (β) Η Σύγκλητος ορίζει, εναλλάξ και κατ' έτος, τον Αντιπρύτανη που εκάστοτε αντικαθιστά τον Πρύτανη. (4) Σε περίπτωση που κενούται η του Αντιπρύτανη, τότε στη του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη για το υπόλοιπο της του Αντιπρύτανη στη του οποίου εκλέγηκε. 17. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις αποτελούν το Πρυτανικό Συμβούστο οποίο είναι δυνατό να εκχωρούνται από τη Σύγκλητο οποιεσδήποτε από τις της. ΜΕΡΟΣ VI ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 18. (1) Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας, μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών της Σχολής. (2) Η του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής. (3) Ο (α) Ετοιμάζει τον της οικείας Σχολής (β) καταρτίζει τα ακαδημαϊκά της και (γ) υποβάλλει εισηγήσεις για διορισμούς διδακτικού και άλλου προσωπικού στη Σχολή. (4) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα, ή σε περίπτωση που χηρεύει η του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί τα καθήκοντα του Κοσμήτορα. (5) Σε περίπτωση που κενούται η του Κοσμήτορα ή του Αναπληρωτή Κοσμήτορα, τότε στη του εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη για το της του Κοσμήτορα ή του Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη του οποίου εκλέγηκε, αντίστοιχα. ΜΕΡΟΣ VII ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19. (1) Συγκροτείται σε κάθε Σχολή Συμβούλιο της Σχολής που αποτελείται (α) Τον Κοσμήτορα και τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής (β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής (γ) δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) από κάθε Τμήμα της Σχολής, που εκλέγονται από το Συμβούλιο του Τμήματος, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Συμβουλίου οικείου Τμήματος, από τα οποία το ένα τουλάχιστο πρέπει να κατέχει τη Καθηγητή ή τη Αναπληρωτή Καθηγητή, αν δεν υπάρχει (δ) ένα μέλος του ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) από κάθε Τμήμα της Σχολής που εκλέγεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, ανεξάρτητα αν είναι μέλος του Συμβουλίου του οικείου και

11 (Ι)/2003 (ε) εκπροσώπους των φοιτητών της ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των Τμημάτων της Σχολής, που εκλέγονται από τους φοιτητές της Σχολής. (2) Η των αναφερόμενων στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) μελών του Συμβουλίου της Σχολής είναι διετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής: Νοείται ότι τα μέλη του Συμβουλίου της Σχολής κατέχουν τη τους σ' αυτό ενόσω την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στο της Σχολής. (3)(α) Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. (β) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα, ή σε περίπτωση που χηρεύει η του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσμήτορα, ως Προέδρου του Συμβουλίου της Σχολής. (4) Συμβούλιο της Σχολής έχει, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με τη Σχολή όλες τις αρμοδιότητες που έχει η Σύγκλητος αναφορικά με το Πανεπιστήμιο. (5) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών της Σχολής μετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των εξαιρουμένων εκείνων των των που καθορίζονται στους Κανονισμούς. (6) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Σχολής υπόκεινται στην έγκριση της Συγκλήτου. 20. (1) Υφίσταται Συμβούλιο του Τμήματος για κάθε Τμήμα Σχολής, το οποίο αποτελείται (α) Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Αέκτορες του (β) τόσους εκπροσώπους των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το πενήντα τοις εκατόν του αριθμού των μελών του Τμήματος που αναφέρονται στην παράγραφο και (γ) τόσους εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος, ώστε ο αριθμός τους να είναι ο πλησιέστερος ακέραιος αριθμός προς το ένα τρίτο του συνόλου του διδακτικού προσωπικού που μετέχει στο Συμβούλιο του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται από τους φοιτητές του Τμήματος: Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει μέχρι ο συνολικός αριθμός των μελών του διδακτικού προσωπικού του Συμβουλίου Τμήματος να ανέλθει στα σαράντα μέλη. Σε Συμβούλιο Τμήματος που αριθμεί περισσότερα από τριάντα μέλη του διδακτικού προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται με δέκα μέλη. (2) Η των μελών του Συμβουλίου, που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ), είναι διετής με δυνατότητα επανεκλογής: Νοείται ότι τα Μέλη του Συμβουλίου Τμήματος κατέχουν τη τους ενόσω διατηρούν την ιδιότητα με την οποία μετέχουν στο Συμβούλιο του Τμή- (3) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος μετέχουν στο Συμβούλιο του Τμήματος κατά τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των των εξαιρουμένων εκείνων των που καθορίζονται με Κανονισμούς. Συμβούλιο Τμήματος.

12 Ν. 198(Ι)/ (4)(α) Συμβούλιο κάθε Τμήματος εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, οι οποίοι πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Γενική Συνέλευση Τμημάτων. Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου. Ίδρυση νέων Σχολών, Τμημάτων και Μονάδων. (β) 0 Πρόεδρος του Τμήματος προΐσταται του Τμήματος και έχει την ευθύνη για την τρέχουσα του. (5) Η του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τμήματος είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής. (6) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τμήματος υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής. (7) Τηρουμένων των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής, το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος. (8) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου του Τμήματος, ή σε περίπτωση που χηρεύει η του Προέδρου του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος. 21. Η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων, καθώς και άλλα συναφή ρυθμίζονται με Κανόνες. ΜΕΡΟΣ ΣΧΟΑΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 22. (1) Ως πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου ορίζονται οι ακόλουθες: (α) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (β) Σχολή Υπηρεσιών (γ) Σχολή Διοίκησης και (δ) Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης (ε) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας. (2) Κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου αποτελείται από Τμήματα, τα οποία καθορίζονται με Κανονισμούς: Νοείται ότι οι Κανονισμοί για τον καθορισμό των Τμημάτων των σχολών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου εκδοθούν εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. 23. (1) Συμβούλιο, ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 για την ίδρυση νέων Σχολών του Πανεπιστημίου ή την κατάργηση υφισταμένων, την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων, Ερευνητικών ή Συμβουλευτικών Μονάδων και Βιομηχανικών Υπηρεσιών: Νοείται ότι για την ίδρυση των πρώτων Τμημάτων, Ερευνητικών ή Συμβουλευτικών Μονάδων και Βιομηχανικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, οι Κανονισμοί εκδίδονται το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση. (2) Κάθε Σχολή, Τμήμα, Ερευνητική ή Συμβουλευτική Μονάδα και Βιομηχανική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει με Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 39, τη διδασκαλία, μελέτη και έρευνα στη Σχολή, στο Τμήμα, στην Ερευνητική ή Συμβουλευτική Μονάδα και στη Βιομηχανική Υπηρεσία. (3) Κάθε Σχολή, Τμήμα, Ερευνητική ή Συμβουλευτική Μονάδα και Βιομηχανική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μελετά οποιοδήποτε αφορά τη

13 1895 Ν. 198(Ι)/2003 Σχολή, το Τμήμα, την Ερευνητική ή Συμβουλευτική Μονάδα και τη Βιομηχανική Υπηρεσία και να υποβάλλει έκθεση ή εισηγήσεις προς της Σύγκλητο σχετικά με αυτό. (4) Οι Ερευνητικές ή Συμβουλευτικές Μονάδες και οι Βιομηχανικές Υπηρεσίες υπάγονται σε μια από τις Σχολές Πανεπιστημίου και λειτουργούν εντός ή μεταξύ Τμημάτων. ΜΕΡΟΣ IX ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24. (1) διδακτικό προσωπικό αποτελείται (α) διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και (β) το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο). (2) Οι βαθμίδες του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) (α) Καθηγητής- (β) Αναπληρωτής (γ) Επίκουρος και (δ) Αέκτορας. (3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα προσόντα, η εκλογή ή η ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), καθώς και άλλα συναφή καθορίζονται με Κανονισμούς: Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπονται ανωτέρω, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι συναφείς διατάξεις του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών. (4) Επιπρόσθετα προς τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) βαθμίδες, υπάρχουν επίσης Ομότιμοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, που υπηρετούν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς. (5) Αριθμός που καθορίζεται με Κανονισμούς, του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) δεν προκηρύσσονται, προοριζόμενες για πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών ή μετάκληση Καθηγητών. 25. (1) Η εκλογή ή ανέλιξη μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) αποφασίζεται με ψηφοφορία από ειδική επιτροπή, στην οποία μετέχουν οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του Τμήματος και του Συμβουλίου της οικείας Σχολής. Σε περίπτωση πλήρωσης Καθηγητή, στην ειδική επιτροπή μετέχουν μόνο οι Καθηγητές. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 24, οι Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή πληρούνται με προκήρυξη, μετάκληση ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς. (3) Η Επίκουρου Καθηγητή πληρούται με προκήρυξη ή ανέλιξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς. Διδακτικό του 53(1) του (1) του 1994 του 59(1) του 1997 του (1) του (1) του του Εκλογή και ανέλιξη διδακτικού προσωπικού

14 Ν. 198(Ι)/ Προσόντα διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (4) Η Λέκτορα πληρούται με προκήρυξη, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς. (5) Η εκλογή ή ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο έχει δικαίωμα αναπομπής αποφάσεων σχετικά με την εκλογή και ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) και σε περίπτωση επανάληψης της αναπεμφθείσας απόφασης, αυτή καθίσταται οριστική. 26. (1) Για τη Λέκτορα, απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και η παροχή ενδείξεως για ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας: Νοείται ότι αναφορικά με το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις δημόσιες σχολές των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο και το οποίο κατέχει διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή το οποίο αποκτήσει τέτοιο δίπλωμα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου του παρόντος Νόμου, ότι η, μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρεσία στα υπό ένταξη ιδρύματα συνιστά πανεπιστημιακή εμπειρία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου. (2) Για τη Επίκουρου Καθηγητή, (α) Τα προσόντα για τη του Λέκτορα και τρία τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή στην επιστήμη. (3) Για τη Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη του Επίκουρου Καθηγητή και (α) Επτά τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου (β) δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους, ή μονογραφίες ή βιβλία αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο ερευνητικό (γ) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης ερευνητικών (δ) ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση συνεδρίων και (ε) συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου. (4) Για τη του Καθηγητή, απαιτούνται τα προσόντα για τη Αναπληρωτή Καθηγητή και,

15 1897 Ν. 198(Ι)/2003 (α) Ένδεκα τουλάχιστον έτη συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι έτη πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο (β) διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου (γ) σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του Πανεπιστηκαι (δ) επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών διατριβών 27. (1) διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο), όλων των ανέλιξη βαθμίδων, το οποίο, κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υπηρετεί στα υπό ένταξη ιδρύματα, μεταφέρεται, αν το επιθυμεί, σε του Πανεπιστημίου που δημιουργούνται για το σκοπό αυτό με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. (2) Η υπηρεσία μέλους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, αδειών απουσίας, προϋπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής και άλλων συναφών ωφελημάτων. (3) Η μονιμότητα, η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας περιλαμβανομένης και της ανέλιξης των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο Πανεπιστήμιο. ΜΕΡΟΣ Χ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 28. (1) Συμβούλιο διορίζει το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, το Διευθυντή Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και άλλους διοικητικούς υπαλλήλους που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Πανεπιστημίου. (2) Η διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και οι όροι υπηρεσίας του διοικητικού προσωπικού που διορίζεται με βάση το εδάφιο (1) καθορίζονται με Κανονισμούς. ΜΕΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 29. (1) Κάθε φοιτητής που είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτουςμέλους της Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Νοείται ότι για φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, το Πανεπιστήμιο παραχωρεί σημαντικό αριθμό υποτροφιών, με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδει το Συμβούλιο. (2) Κάθε φοιτητής που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλει δίδακτρα, για όλα τα σπουδών, πτυχιακής ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. (3) ύψος των διδάκτρων που καταβάλλονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο: Νοείται ότι το ύψος των διδάκτρων για τα προγράμματα που προσφέρο- διδακτικού ερευνητικού (εντεταγμένου). Διοικητικό Προσωπικό. Δίδακτρα.

16 Ν. 198(Ι)/ Κεφάλαια και πρόσοδοι του Πανεπιστημίου. δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος για την προσφορά τους. ΜΕΡΟΣ XII ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 30. (1) Τα κεφάλαια και οι πρόσοδοι του Πανεπιστημίου αποτελούνται (α) Επιχορηγήσεις της Κυπριακής (β) δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγήματα προς το που γίνονται με τρόπο που να μην παραβλάπτεται η ανεξαρτησία του (γ) τέλη, δίδακτρα, δικαιώματα και άλλα χρηματικά ποσά που περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους (δ) χρηματικά ποσά που είναι με οποιοδήποτε τρόπο πληρωτέα στο Πανεπιστήμιο, αναφορικά με συναφή με τις (ε) χρηματικά ποσά από δάνεια που συνάπτει το (στ) εισοδήματα από εκμετάλλευση της περιουσίας και (ζ) κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικού που δυνατό να είναι πληρωτέο στο Πανεπιστήμιο ή να περιέλθει στο Πανεπιστήμιο σχετικά με οποιαδήποτε από τις του. (2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το Πανεπιστήμιο δύναται να συνάπτει δάνεια για την αντιμετώπιση των του ή για την άσκηση ή εκτέλεση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και καθηκόντων του. (3) Η δυνάμει του εδαφίου (2) εξουσία του Πανεπιστημίου για σύναψη δανείων ασκείται μόνο με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, που ακίνητης ιδιοκτησίας. Διάθεση κεφαλαίων. Απαλλαγή από φόρους και τέλη. (α) ποσό και την πηγή του και (β) τους όρους σύναψης του δανείου. 31. Πανεπιστήμιο δε δύναται, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να πωλεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο ακίνητη ιδιοκτησία του. 32. Τα κεφάλαια του Πανεπιστημίου διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επιτέλεση των σκοπών του και προς όφελος του Πανεπιστημίου. 33. Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από την (α) Φόρων που επιβάλλονται ή εισπράττονται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί Φορολογίας του Εισοδήματος (β) τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί Χαρτοσήμων (γ) φόρων, τελών ή δασμών που καταβάλλονται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμους, αναφορικά με μηχανικές εγκαταστάσεις, οχήματα, εξοπλισμό και κάθε άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία που εισάγονται για χρήση από το Πανεπιστήμιο ή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου και που δεν προορίζονται για (δ) φόρων ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από αρχές τοπικής διοίκησης.

17 1899 Ν. 198(Ι)/ Τα χρηματικά ποσά που βρίσκονται σε πίστη του Πανεπιστημίου είτε κατατίθενται σε τρεχούμενο λογαριασμό ή σε λογαριασμό καταθέσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα, είτε τοποθετούνται σε επενδύσεις, στις οποίες ο Επίτροπος μπορεί, με βάση τον περί Επιτρόπων Νόμο, να επενδύει τα κεφάλαια του εμπιστεύματος, ή, με *την έγκριση του Υπουργικού τοποθετούνται σε άλλες επενδύσεις, τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ορίζει γενικά ή ειδικά. 35. (1) Πανεπιστήμιο μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων βιβλίων και λογαριασμών, αναφορικά με τις εργασίες του, καθώς και για την κατάρτιση ετήσιας κατάστασης λογαριασμών. (2) Οι λογαριασμοί του Πανεπιστημίου ελέγχονται κάθε χρόνο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, που υποβάλλει την του στο Συμβούλιο και αποστέλλει της στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 36. Πανεπιστήμιο, το συντομότερο δυνατό, μετά τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, μεριμνά για την κατάρτιση και διαβίβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο έκθεσης αναφορικά με τις του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, που περιέχει πληροφορίες για το έργο και την πολιτική του. ΜΕΡΟΣ XIII 37. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ή Κανόνων που εκδίδονται με βάση αυτόν, απόφοιτοι των δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάχθηκαν στις Σχολές του Πανεπιστημίου, δύνανται να υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο το δίπλωμα ή άλλο τίτλο, το οποίο ή ο οποίος απονεμήθηκε αυτούς από τις υπό αναφορά δημόσιες σχολές, με σκοπό την του με βάση το σύστημα των διδακτικών πιστωτικών μονάδων και τον καθορισμό της διάρκειας και του περιεχομένου συμπληρωματικών σπουδών, τις οποίες ο κάτοχος του πιο πάνω διπλώματος ή τίτλου μπορεί να πραγματοποιήσει στο Πανεπιστήμιο και να του απονεμηθεί ο ανάλογος τίτλος ή πτυχίο του Πανεπιστημίου. (2) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ορίζει με Κανόνες διαδικασία με βάση το σύστημα των διδακτικών πιστωτικών μονάδων, με την οποία οι φοιτητές των ιδρυμάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εντάχθηκαν στις Σχολές του Πανεπιστημίου, να μπορούν εφόσον το επιθυμούν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. (3) Για την πραγματοποίηση των συμπληρωματικών σπουδών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) το Πανεπιστήμιο καταρτίζει και προσφέρει ανάλογα προγράμματα σπουδών. ΜΕΡΟΣ XIV 38. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο μπορεί, ύστερα από συνεννόηση με τη Σύγκλητο, να εκδίδει Κανονισμούς για ή αναφορικά με τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που αφορά την οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Πανεπιστημίου και, ειδικότερα, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των προηγουμένων, για ή αναφορικά (α) Την οργάνωση του (β) την ίδρυση νέων ή την κατάργηση υφιστάμενων του Κεφ. Τήρηση λογαριασμών. Ετήσια Έκθεση για τις εργασίες του Πανεπιστημίου. Συμπληρωμααποφοίτων και φοιτητών δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κανονισμοί.

18 Ν. 198(Ι)/ στημίου και την ίδρυση ή την κατάργηση Τμημάτων ή Ερευνητικών Μονάδων ή Συμβουλευτικών Μονάδων ή Βιομηχανικών (γ) την οργάνωση των που απαιτούνται για τη λειτουργία του Κανόνες. (δ) το προσωπικό του (ε) τον αριθμό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) που δεν προκηρύσσεται σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 24 (στ) τα προσόντα για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο και την επιλογή και εγγραφή φοιτητών, καθώς και τα προσόντα για εγγραφή σε μεταπτυχιακά (ζ) την πειθαρχία στο Πανεπιστήμιο και τη διαδικασία επιβολής (η) τις εξετάσεις ή την αξιολόγηση για υποτροφίες, βοηθήματα, βραβεία, πτυχία και τη χορήγηση πτυχίων, περιλαμβανομένων τιμητικών τίτλων (θ) τα τέλη ή άλλα δικαιώματα για την εγγραφή και για οποιαδήποτε εξέταση, αξιολόγηση, πτυχίο, δίπλωμα ή (ι) τα τέλη, δίδακτρα ή άλλα δικαιώματα που καταβάλλονται για τη φοίτηση και για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του τη σύνδεση με το Πανεπιστήμιο οποιασδήποτε σχολής ή εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ιδρύματος και την ίδρυση εξαρτημένων από το Πανεπιστήμιο ερευνητικών μονάδων τις υποτροφίες, βοηθήματα ή βραβεία, επιδόματα ή φοιτητικά δάνεια που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο ή άλλα πρόσωπα ή την παροχή διαμονής σε φοιτητές και τη διαχείριση και έλεγχο των χώρων την άσκηση, κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που έχει τη οποιουδήποτε ξενώνα ή άλλων χώρων διαμονής, της εξουσίας ελέγχου και διεύθυνσης του ξενώνα ή άλλων χώρων την παροχή συντάξεων, είτε με την ίδρυση ταμείου του Πανεπιστημίου, είτε με την προσχώρηση σε ταμείο που διοικείται από άλλο πρόσωπο ή οργανισμότη μέριμνα για διαμονή του προσωπικού και των φοιτητών, που περιλαμβάνει την ανέγερση ή χρηματοδότηση κτιρίων που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή την ίδρυση φοιτητικής τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος ή που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης δυνάμει του παρόντος ή του οποίου ο καθορισμός ή ρύθμιση είναι αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. (2)(α) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Συμβούλιο εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των (β) Αν, μετά πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους, η Βουλή των Αντιπροσώπων με της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς στο τους ή μερικώς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. 39. (1) Η Σύγκλητος εκδίδει, με την έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Κανόνες για τη ρύθμιση κάθε άλλου από τα ρυθμιζόμενα με

19 1901 Ν. 198(Ι)/2003 Κανονισμούς δυνάμει άρθρου 38, το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται ρύθμιση. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), με τους Κανόνες ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε ζήτημα που (α) περιεχόμενο των μαθημάτων (β) την κατάρτιση προγράμματος σπουδών (γ) τα καθήκοντα των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών (δ) τον προγραμματισμό διδακτικού (ε) τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών (στ) τον αριθμό των παρεχόμενων ανά πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα κριτήρια των φοιτητών (ζ) τον αριθμό γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων (η) τον τρόπο απόκτησης τίτλου σπουδών (θ) τις μετεγγραφές φοιτητών (ι) το πρόγραμμα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. ΜΕΡΟΣ XV ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 40. (1) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επτά μέχρι ένδεκα μέλη με κυρίως προέλευση. (2) Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου. (3) Η εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και η σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου πρέπει να συμπληρωθεί μέσα σε οκτώ μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. (4) Μέχρι το διορισμό του πρώτου Πρύτανη σύμφωνα με το άρθρο 43, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη. (5) 0 διορισμός του πρώτου Πρύτανη πρέπει να γίνει μέσα σε οκτώ μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 41. (1) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διορίζει Εκλεκτορικά Σώματα, αποτελούμενα από Κυπρίους, κατά προτίμηση, καθηγητές πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους που προέρχονται από τρεις τουλάχιστο διαφορετικές χώρες, για επιλογή του πρώτου διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου. (2) Τα Εκλεκτορικά Σώματα είναι πενταμελή, και διορίζεται ένα Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του Πανεπιστημίου. (3) Τα Εκλεκτορικά Σώματα προβαίνουν στην εκλογή των πρώτων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών του Πανεπιστημίου. (4) Με την εκλογή τους, οι πρώτοι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές καθίστανται μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του οικείου Τμήματος ή ειδικότητας. (5) Ακολούθως, το Εκλεκτορικό Σώμα κάθε Τμήματος ή ειδικότητας προβαίνει στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου). 42. (1) Με την εκλογή επτά τουλάχιστο μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα του- Διορισμός Προσωρινής Διοικούσα; Επιτροπής. Διορισμός Εκλεκτορικών Σωμάτων. Πρώτο Συμβούλιο Τμήματος και Σχολής.

20 Ν. 198(Ι)/ Διορισμός των πρώτων πρυτανικών αρχών. Διευκολύνσεις; προ; το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο) για την απόκτηση προσόντων. Αμοιβή μελών Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Διαφύλαξη του ονόματος του Πανεπιστημίου. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. λάχιστο να είναι πρωτοβάθμια και με το διορισμό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, το Τμήμα αυτονομείται και καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος. (2) Κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος, τα πρωτοβάθμια μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) μπορεί να είναι μόνο τρία. (3) Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των Συμβουλίων δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ο πρώτος Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της Σχολής. (4) Κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα πρωτοβάθμια μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής, ανεξάρτητα από το αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), καθώς και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή. 43. (1)(α) Ο πρώτος Πρύτανης και οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις, κατ' εξαίρεση, διορίζονται από εννεαμελή Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής, που ορίζεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. (β) Τα μέλη της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής είναι καθηγητές πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους, και τρεις, τουλάχιστον, από αυτούς είναι μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων πανεπιστημίων. (2)(α) Ως πρώτος Πρύτανης μπορεί να διορισθεί και που δεν ανήκει στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) του Πανεπιστημίου. (β) Οι πρώτοι Αντιπρυτάνεις διορίζονται μεταξύ των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου. 44. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ή το Συμβούλιο προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις με βάση τις οποίες, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ένταξη κάθε γνωστικού αντικειμένου δημόσιας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχονται διευκολύνσεις στα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα με σκοπό την, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, εκλογή τους ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου). 45. Η αμοιβή των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. ΜΕΡΟΣ XVI ΠΟΙΚΙΑΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 46. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανένα εκπαιδευτικό ή άλλο ίδρυμα, εταιρεία, σχολή, πρόσωπο ή οργανισμός δεν μπορεί να φέρει το ίδιο όνομα με το Πανεπιστήμιο, ή άλλο παρόμοιο όνομα ή όνομα που να μπορεί να εκληφθεί ως το όνομα του Πανεπιστημίου. (2) Όποιος χρησιμοποιεί όνομα κατά παράβαση του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 47. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 144/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2430 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33(Ι) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 33(Ι) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. ΠΑΡ. Ι(Ι) Αρ. 2877, 28.4.94 Ν. 33(Ι)/94 Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994

662 Ν. 33(Ι)/94. Αριθμός 33(1) του 1994 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2877, 28.4.94 662 Ν. 33(Ι)/94 - Ο περί Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97

ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 ΐ.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1437 Ν. 108(Ι)/97 Αρ. 3211, 31.12.97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4226, 18/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3558, 14/12/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3558 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Παρουσιάζεται πιο κάτω, ενοποιημένη η περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών νομοθεσία. Η ενοποίηση της νομοθεσίας έγινε από την Υπηρεσία του Κεντρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 366/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3205 της 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 366 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 83/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2502 της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 83 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, 23.12.2004 259(Ι)/2004 259(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2003 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επειδή ο παρών Τροποποιητικός Νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1. Συνοπτικός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

2053 Ν. 224/90. «Διοικούσα Επιτροπή» σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου

2053 Ν. 224/90. «Διοικούσα Επιτροπή» σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου E.E., Παρ. ϊ, Αρ. 2562, 7.12.90 2053 Ν. 224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 54 του 1969 50 του 1977 48 του 1978 62 του 1979 66 του 1980 63 του 1981 16 του 1985 34(Ι) του 1995 3(Ι) του 1997 19(Ι) του 1999 35(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 138(I) του 2002 166(I) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι) του 1994 77(Ι) του 1994 24(Ι) του 1995 59(Ι) του 1997 90(Ι) του 1998 127(Ι) του 1999 84(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα