SHARE BASELINE STUDY GREECE SHOWCARDS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SHARE BASELINE STUDY GREECE SHOWCARDS"

Transcript

1

2 ΚΑΡΣΑ 1 1. χδπγνο 2. χληξνθνο 3. Παηδί 4. Γακπξφο / Νχθε 5. Γνληφο 6. Πεζεξφο / Πεζεξά 7. Αδεξθφο / αδεξθή 8. Δγγφλη 9. Άιινο ζπγγελήο (θαζνξίζηε) 10. Άιινο κε ζπγγελήο (θαζνξίζηε)

3 ΚΑΡΣΑ 2 1. Γεκνηηθφ 2. Γπκλάζην (3ηάμην) 3. Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΣΔΛ, ΣΔΔ, Πνιπθιαδηθφ) ή 6ηάμην Γπκλάζην 4. ΗΔΚ 95. Καλέλα πηπρίν αθφκε /Αθφκε ζην ζρνιείν 96. Σίπνηα 97. Κάηη άιιν ή ζην εμσηεξηθφ

4 ΚΑΡΣΑ 3 1. (Γηεηήο) λνζειεπηηθή ζρνιή 2. ΣΔΗ 3. ΑΔΗ, Αλψηαηεο ζηξαηησηηθέο 4. Μεηαπηπρηαθά (MSC, MBA) 5. Γηδαθηνξηθφ PhD 95. Αθφκε ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ή ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 96. Καλέλα 97. Άιιν

5 ΚΑΡΣΑ 4 1. Έγγακνο/ε θαη δψληαο καδί κε ηνλ/ηελ ζχδπγν (φρη ζε δηάζηαζε) 2. πκβίσζε ζε κφληκε βάζε 3. Παληξεκέλνο/ε, δψληαο ρσξηζηά απφ ηνλ/ηε ζχδπγν (ζε δηάζηαζε) 4. Πνηέ παληξεκέλνο/ε 5. Γηαδεπγκέλνο/ε 6. Υήξνο/α

6 ΚΑΡΣΑ 5 1. ηελ ίδηα θαηνηθία ή δηακέξηζκα 2. ην ίδην θηίξην 3. Ληγφηεξν απφ έλα ρηιηφκεηξν καθξηά 4. Μεηαμχ 1 θαη 5 ρηιηνκέηξσλ καθξηά 5. Μεηαμχ 5 θαη 25 ρηιηνκέηξσλ καθξηά 6. Μεηαμχ 25 θαη 100 ρηιηνκέηξσλ καθξηά 7. Μεηαμχ 100 θαη 500 ρηιηνκέηξσλ καθξηά 8. Πεξηζζφηεξν απφ 500 ρηιηφκεηξα καθξηά 9. Πεξηζζφηεξν απφ 500 ρηιηφκεηξα καθξηά ζε άιιε ρψξα

7 ΚΑΡΣΑ 6 1. Έκθξαγκα, Καξδηαθή πξνζβνιή, Θξφκβσζε ζηεθαληαίσλ ή άιιε θαξδηαθή λφζνο, φπσο ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα 2. Τςειή (αξηεξηαθή) πίεζε αίκαηνο ή Τπέξηαζε 3. Τςειά επίπεδα ρνιεζηεξφιεο αίκαηνο 4. Δγθεθαιηθφ επεηζφδην ή άιιε λφζνο ησλ αγγείσλ ηνπ εγθεθάινπ 5. αθραξψδεο δηαβήηεο 6. Υξφληα πλεπκνληθή λφζνο, ρξφληα βξνγρίηηδα, ή εκθχζεκα 7. Άζζκα 8. Αξζξίηηδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νζηεναξζξίηηδαο) ή «ξεπκαηηθά» 9. Οζηενπφξσζε 10. Καξθίλνο ή λεφπιαζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεπραηκίαο θαη ηνπ ιεκθψκαηνο ΑΛΛΑ εμαηξψληαο «κηθξά» λενπιάζκαηα δέξκαηνο 11. Έιθνο ζηνκάρνπ ή δσδεθαδάθηπινπ ή πεπηηθφ έιθνο 12. Νφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ 13. Καηαξξάθηεο 14. Κάηαγκα ηζρίνπ ή κεξνχ 96. Κακία 97. Άιιε ή άιιεο αζζέλεηεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ

8 ΚΑΡΣΑ 7 1. Πφλνο ζηε κέζε, ζηα γφλαηα, ζηα ηζρία ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε άξζξσζε 2. Καξδηαθφ πξφβιεκα ή ζηεζάγρε, ζσξαθηθφο πφλνο θαηά ηελ άζθεζε 3. Γχζπλνηα, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή 4. Δπίκνλνο βήραο 5. Πξεζκέλα πφδηα 6. Πξνβιήκαηα χπλνπ 7. Πηψζεηο ή πεζίκαηα 8. Φφβνο γηα πηψζεηο 9. Εάιε, ιηπνζπκίεο ή ζθνηνδίλε 10. Πξνβιήκαηα ζηνκάρνπ ή εληέξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δπζθνηιηφηεηαο, ηνπ κεηεσξηζκνχ, ησλ δηαξξνηψλ 11. Αθξάηεηα νχξσλ ή αθνχζηα απψιεηα νχξσλ 96. Σίπνηε 97. Άιια ζπκπηψκαηα, πνπ δελ αλαθέξζεθαλ αθφκε

9 ΚΑΡΣΑ 8 1. Φάξκαθα γηα πςειή ρνιεζηεξφιε αίκαηνο 2. Φάξκαθα γηα αξηεξηαθή ππέξηαζε 3. Φάξκαθα γηα ζηεθαληαία λφζν ή λφζν ησλ αγγείσλ ηνπ εγθεθάινπ 4. Φάξκαθα γηα άιιε θαξδηνπάζεηα 5. Φάξκαθα γηα άζζκα 6. Φάξκαθα γηα ζαθραξψδε δηαβήηε 7. Φάξκαθα (παπζίπνλα) γηα πφλν ζηηο αξζξψζεηο ή αξζξίηηδα 8. Φάξκαθα (παπζίπνλα) γηα άιιν πφλν (π.ρ. πνλνθέθαιν, πφλν ζηε κέζε, θ.ι.π.) 9. Φάξκαθα γηα πξνβιήκαηα χπλνπ 10. Φάξκαθα γηα άγρνο ή θαηάζιηςε 11. Οξκνληθά θάξκαθα γηα νζηενπφξσζε 12. Άιια (κε-νξκνληθά) θάξκαθα γηα νζηενπφξσζε 13. Φάξκαθα γηα έιθνο ζηνκάρνπ ή δσδεθαδάθηπινπ 14. Φάξκαθα γηα ρξφληα βξνγρίηηδα 96. Καλέλα 97. Άιια θάξκαθα πνπ δελ αλαθέξζεθαλ εδψ

10 ΚΑΡΣΑ 9 1. Πεξπάηεκα 100 κέηξσλ 2. Να θάζεζηε γηα πεξίπνπ δχν ψξεο 3. Να ζεθψλεζηε απφ θαξέθια αθνχ ήζαζηαλ θαζηζκέλνο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 4. Να αλεβαίλεηε αξθεηέο ζεηξέο ζθαινπαηηψλ ρσξίο αλάπαπζε 5. Να αλεβαίλεηε κία ζεηξά ζθαινπαηηψλ ρσξίο αλάπαπζε 6. Να ζθχβεηε, λα γνλαηίδεηε, ή λα αλαθνπξθνπδίδεηε 7. Να πιεζηάδεηε ή λα εθηείλεηε ηα ρέξηα ζαο πάλσ απφ ην επίπεδν ησλ ψκσλ 8. Να ηξαβάηε ή λα ζπξψρλεηε κεγάια αληηθείκελα φπσο κία θαξέθια θαζηζηηθνχ 9. Να ζεθψλεηε ή λα κεηαθέξεηε βάξε πάλσ απφ 5 θηιά, φπσο κία βαξηά ζαθνχια απφ κπαθάιηθν 10. Να πηάζεηε απφ έλα ηξαπέδη έλα κηθξφ λφκηζκα 96. Σίπνηα απφ απηά

11 ΚΑΡΣΑ Νηχζηκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λα βάδεηε ηα παπνχηζηα θαη ηηο θάιηζεο 2. Πεξπάηεκα ζε έλα δσκάηην 3. Να θάλεηε κπάλην ή ληνπδ 4. Να ηξψηε, φπσο ην λα θφβεηε ην θαγεηφ ζαο 5. Να μαπιψλεηε θαη λα ζεθψλεζηε απφ ην θξεβάηη 6. Να ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηνπαιέηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λα ζεθψλεζηε ή λα θάζεζηε 7. Να ρξεζηκνπνηείηε έλα ράξηε γηα λα πξνζαλαηνιηζηείηε ζε έλα άγλσζην κέξνο 8. Να εηνηκάδεηε έλα δεζηφ γεχκα 9. Να ςσλίδεηε απφ έλα κπαθάιηθν 10. Να ηειεθσλείηε 11. Να παίξλεηε θάξκαθα 12. Να θάλεηε δνπιεηέο ζην ζπίηη ή ηνλ θήπν 13. Να ρεηξίδεζηε ρξήκαηα, φπσο ην λα πιεξψλεηε ινγαξηαζκνχο θαη λα θξαηάηε ζεκεηψζεηο κε ηνπο ινγαξηαζκνχο δαπαλψλ 96. Σίπνηα απφ απηά

12 ΚΑΡΣΑ ρεδφλ θάζε κέξα 2. Πέληε ή έμη εκέξεο ηελ εβδνκάδα 3. Σξεηο ή ηέζζεξηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα 4. Μία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 5. Μία ή δχν θνξέο ην κήλα 6. Ληγφηεξν απφ κία θνξά ην κήλα 7. Καζφινπ ζηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο

13 ΚΑΡΣΑ Καξδηνιφγνο, πλεπκνλνιφγνο, γαζηξεληεξνιφγνο, δηαβεηνιφγνο ή ελδνθξηλνιφγνο 2. Γεξκαηνιφγνο 3. Νεπξνιφγνο 4. Οθζαικίαηξνο 5. Χηνξηλνιαξπγγνιφγνο 6. Ρεπκαηνιφγνο ή θπζίαηξνο 7. Οξζνπεδηθφο 8. Υεηξνπξγφο 9. Φπρίαηξνο 10. Γπλαηθνιφγνο 11. Οπξνιφγνο 12. Ογθνιφγνο 13. Γεξίαηξνο

14 ΚΑΡΣΑ 13 1.Δγρείξεζε σο εζσηεξηθφο αζζελήο 2.Ηαηξηθέο εμεηάζεηο ή κε-ρεηξνπξγηθέο ζεξαπείεο (εθηφο ςπρηθήο πγείαο) 3.Πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο

15 KΑΡΣΑ Καξδηαθφο θαζεηεξηαζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθαίξεζεο κίαο απφθξαμεο, ζηελη 2. Σνπνζέηεζε αξηεξηνζηεθαληαίνπ παξάπιεπξνπ κνζρεχκαηνο 3. Δηζαγσγή, αληηθαηάζηαζε ή αθαίξεζε βεκαηνδφηε 4. Κάζε σηνξηλνιαξπγγνινγηθή επέκβαζε 5. Κάζε βηνςία 6. Αληηθαηάζηαζε ηζρίνπ 7. Αληηθαηάζηαζε γφλαηνο 8. Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία θαηαγκάησλ 9. Απνθαηάζηαζε θήιεο 10. Υνινθπζηεθηνκή 11. Πξνζηαηεθηνκή 12. Τζηεξεθηνκή 13. Δγρείξεζε θαηαξξάθηε 97. Οπνηαδήπνηε άιιε εγρείξεζε σο εζσηεξηθφο αζζελήο

16 ΚΑΡΣΑ Αξζξνζθφπεζε γφλαηνο 2. Δπέκβαζε θαηαξξάθηε 3. Απνθαηάζηαζε θήιεο 4. Βηνςία ή αθαίξεζε θχζηεο 5. Δπέκβαζε ρεηξφο 6. Απνγχκλσζε θιεβψλ 7. Δπέκβαζε ζηνλ πξσθηφ 8. Αξηεξηνγξαθία ή αγγεηνγξαθία κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζθηαζηηθνχ 97. Κάζε άιιε επέκβαζε σο εμσηεξηθφο αζζελήο ζε δσκάηην ρεηξνπξγείνπ

17 ΚΑΡΣΑ Δπαγγεικαηηθή ή ακεηβφκελε λνζειεπηηθή ή πξνζσπηθή θξνληίδα 2. Δπαγγεικαηηθή ή ακεηβφκελε θαη νίθνλ θξνληίδα, γηα δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ηηο νπνίεο δελ κπνξνχζαηε λα ηηο θάλεηε κφλνη ζαο εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 3. Πξφγξακκα Βνήζεηα ην πίηη 96.Σίπνηα απφ απηά

18 ΚΑΡΣΑ 17 1.Δγρείξεζε 2.Φξνληίδα απφ γεληθφ γηαηξφ 3.Φξνληίδα απφ εηδηθφ γηαηξφ 4.Φάξκαθα 5.Οδνληηαηξηθή θξνληίδα 6.Απνθαηάζηαζε σο εζσηεξηθφο αζζελήο 7.Απνθαηάζηαζε σο εμσηεξηθφο αζζελήο 8.Πξφζζεηα ηερλεηά κέιε θαη ζπζθεπέο 9.Φξνληίδα ζε έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα γηα ειηθησκέλνπο 10.Φξνληίδα θαη νίθνλ 11.Βνήζεηα ακεηβφκελε θαη νίθνλ 97.Οπνηαδήπνηε άιιε θξνληίδα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν

19 ΚΑΡΣΑ ΗΚΑ 1. ΟΓΑ 2. OAEE/ TEBΔ/ TAE/ ΣΑ 3. ΟΠΑΓ (Γεκφζην) /TYΓΚY 4. ΓΔΚΟ: ΟΣΔ/ ΓΔΖ/ ΖΑΠ/ ΖΛΠΑΠ, θιπ 5. TΑΤ/ ΣΜΔΓΔ/ Σακείν Ννκηθψλ 6. ΣΑΞΤ 7. NAT 8. Γηάθνξα Σακεία Σξαπεδνυπαιιήισλ 9. Άιιν Σακείν Αζθάιηζεο Τγείαο 96. Καλέλα Σακείν Αζθάιηζεο Τγείαο

20 ΚΑΡΣΑ Ηαηξηθή θξνληίδα κε άκεζε πξφζβαζε ζηνπο εηδηθνχο γηαηξνχο 2. Ηαηξηθή θξνληίδα κε πξφζβαζε ζηνπο εηδηθνχο κέζσ γεληθνχ γηαηξνχ 3. Ηαηξηθή θξνληίδα κε απεξηφξηζηε επηινγή γηαηξψλ 4. Ηαηξηθή θξνληίδα κε πεξηνξηζκέλε επηινγή γηαηξψλ 5. Οδνληηαηξηθή θξνληίδα 6. Πιήξεο θάιπςε γηα έμνδα θαξκάθσλ 7. Μεξηθή θάιπςε γηα έμνδα θαξκάθσλ 8. Ννζ/θή θξνληίδα κε απεξηφξηζηε επηινγή λνζ/κείσλ θαη θιηληθψλ 9. Ννζ/θή θξνληίδα κε πεξηνξηζκέλε επηινγή λνζνθνκείσλ θαη θιηληθψλ 10. Μαθξνρξφληα θξνληίδα ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα γηα ειηθησκέλνπο 11. Ννζει/θή θξνληίδα ζην ζπίηη ζε πεξίπησζε ρξφληαο λφζνπ ή αλαπεξίαο 12. Βνήζεηα ζην ζπίηη 96. Κακία απνιχησο πξναηξεηηθή αζθάιεηα πγείαο 97. Κάζε άιινο ηχπνο πξναηξεηηθήο αζθάιεηαο πγείαο

21 ΚΑΡΣΑ Ηαηξηθή πεξίζαιςε κε άκεζε πξφζβαζε ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο 2. Ηαηξηθή πεξίζαιςε κε ειεχζεξε επηινγή ηαηξνχ 3. Οδνληηαηξηθή πεξίζαιςε 4. Μεγαιχηεξε επηινγή θαξκάθσλ θαη/ ή πιήξεο θάιπςε 5. Δθηεηακέλε επηινγή λνζνθνκείσλ θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ 6. Μαθξνρξφληα θξνληίδα ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα γηα ειηθησκέλνπο 7. Φξνληίδα ζην ζπίηη ζε πεξίπησζε ρξφληαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο 8. Βνήζεηα ζην ζπίηη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 9. Πιήξεο θάιπςε ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ 10. Πιήξεο θάιπςε δαπάλεο γηα λνζνθνκεηαθή θξνληίδα 96. Κακηά πξναηξεηηθή αζθάιηζε πγείαο 97. Κάπνηαο άιιεο κνξθήο πξναηξεηηθή αζθάιηζε πγείαο

22 ΚΑΡΣΑ πληαμηνχρνο 2. Δξγαδφκελνο ή απηναπαζρνινχκελνο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία γηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε) 3. Άλεξγνο 4. Μφληκα αζζελήο ή αλάπεξνο 5. Φξνληίδνληαο ην ζπίηη ή ηελ νηθνγέλεηα 97. Άιιν (θαζνξίζηε)

23 ΚΑΡΣΑ πκθσλψ απφιπηα 2. πκθσλψ 3. Γηαθσλψ 4. Γηαθσλψ απφιπηα

24 ΚΑΡΣΑ Θεκειησκέλν δηθαίσκα γηα ζχληαμε 2. Θεκειησκέλν δηθαίσκα γηα ηδησηηθή επαγγεικαηηθή ζχληαμε 3. Θεκειησκέλν δηθαίσκα γηα ηδησηηθή ζχληαμε 4. αο πξνζθέξζεθε δπλαηφηεηα πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο / ρεξεία (κε εηδηθά θίλεηξα ή κπφλνπο) 5. Ήζαζηαλ ππεξάξηζκνο (γηα παξάδεηγκα πξνζπληαμηνδφηεζε) 6. Γηθή ζαο αξξψζηηα 7. Αξξψζηηα ζπγγελή ή θίινπ 8. Γηα λα ζπληαμηνδνηεζείηε ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην/ηε ζχδπγν, ην/ηε ζχληξνθν 9. Γηα λα πεξάζεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηε νηθνγέλεηα 10. Γηα λα ραξείηε ηε δσή

25 ΚΑΡΣΑ χληαμε γήξαηνο απφ Σακείν ή Γεκφζην 2. χληαμε πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ή πξνζπληαμηνδφηεζεο 3. χληαμε αλαπεξίαο 4. Γεκφζην επίδνκα αλεξγίαο 5. χληαμε ρεξείαο απφ ηνλ/ ηελ ζχδπγν/ ζχληξνθν 6. Δπίδνκα πξφλνηαο (πρ ΔΚΑ, ζχληαμε πνιχηεθλνπ, άιιν επίδνκα πξφλνηαο) 7. χληαμε πνιέκνπ ή εζληθήο αληίζηαζεο 8. Ηδησηηθή (επαγγεικαηηθή) ζχληαμε γήξαηνο 9. Ηδησηηθή (επαγγεικαηηθή) πξφσξε ζχληαμε 10. Ηδησηηθή (επαγγεικαηηθή) αζθάιεηα αληθαλφηεηαο/ αλαπεξίαο 11. Ηδησηηθή (επαγγεικαηηθή) ζχληαμε ρεξείαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ/ ηεο ζπδχγνπ/ ζπληξφθνπ 96. Σίπνηε απφ απηά

26 ΚΑΡΣΑ Πιεξσκή αζθάιεηαο δσήο 2. Ηδησηηθή πξφζνδνο / ηδησηηθή πξνζσπηθή ζχληαμε 3. Πιεξσκή ηδησηηθήο αζθάιεηαο πγείαο 4. Γηαηξνθή 5. Σαθηηθέο πιεξσκέο απφ θηιαλζξσπίεο 96. Σίπνηα απφ απηά

27 ΚΑΡΣΑ χληαμε γήξαηνο απφ Σακείν ή Γεκφζην 2. χληαμε πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ή πξνζπληαμηνδφηεζεο απφ Σακείν 3. χληαμε αλαπεξίαο, ζχληαμε αζζελείαο / αληθαλφηεηαο 4. Ηδησηηθή (επαγγεικαηηθή) ζχληαμε γήξαηνο 5. Ηδησηηθή (επαγγεικαηηθή) πξφσξε ζχληαμε 96. Σίπνηε απφ απηά

28 ΚΑΡΣΑ Πιήξεο απαζρφιεζε 2. Μεξηθή απαζρφιεζε 3. Απηναπαζρνινχκελνο ή εξγαδφκελνο ζηελ ηδηφθηεηε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 4. Άλεξγνο 5. ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε/ κεηεθπαίδεπζε/ επηκφξθσζε/ θαηάξηηζε 6. Γνληθή άδεηα 7. ε ζχληαμε ή πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε 8. Μφληκε αζζέλεηα ή αληθαλφηεηα 9. Φξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο νηθνγέλεηαο 97. Άιιε

29 ΚΑΡΣΑ Πξνζσπηθή βνήζεηα, δειαδή: ληχζηκν, κπάλην ή ληνπδ, θαγεηφ, ην λα μαπιψλεηε ή λα ζεθψλεζηε απφ ην θξεβάηη, ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηνπαιέηαο 2. Πξαθηηθή βνήζεηα ζην λνηθνθπξηφ, π.ρ. κε νηθηαθέο επηζθεπέο, θεπνπξηθή, κεηαθνξέο, ςψληα, θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ 3. Βνήζεηα ζε γξαθεηνθξαηηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο ε ζπκπιήξσζε αηηήζεσλ, ε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ ή λνκηθψλ ππνζέζεσλ

30 ΚΑΡΣΑ Γηα λα θαιχςεηε βαζηθέο αλάγθεο 2. Γηα λα αγνξάζεηε ή λα επηπιψζεηε έλα ζπίηη ή δηακέξηζκα 3. Γηα λα βνεζήζεηε ζε κία κεγάιε δαπάλε ( εθηφο απφ ην λα αγνξάζεηε έλα ζπίηη) 4. Γηα έλα κεγάιν νηθνγελεηαθφ γεγνλφο ( γέλλεζε, γάκνο, άιιε γηνξηή) 5. Γηα λα βνεζήζεηε ζε πεξίπησζε ελφο δηαδπγίνπ 6. Γηα λα βνεζήζεηε κεηά απφ ζάλαην ή αζζέλεηα 7. Γηα λα βνεζήζεηε άλεξγν 8. Γηα αλψηεξε εθπαίδεπζε 9. Γηα λα θαιπθζεί κία λνκηθή ππνρξέσζε (δηαηξνθή ή πιεξσκή γηα θξνληίδα γνλέσλ) 96. Όρη ηδηαίηεξνο ιφγνο 97. Άιινο ιφγνο

31 ΚΑΡΣΑ Μεγαινχπνιε 2. Πξνάζηηα 3. Μεγάιε πφιε 4. Κσκφπνιε 5. Αγξνηηθή πεξηνρή ή ρσξηφ

32 ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΡΣΑ Τρόυιμα ποσ καταναλώνονται στο σπίτι υμπεριλάβετε: φια ηα είδε ηξνθίκσλ θαη ηα κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά πνπ αγνξάδνληαη ζηα ζνχπεξ κάξθεη, ηα παληνπσιεία, ηηο ιατθέο αγνξέο θαη άιιεο εμφδνπο. Μη συμπεριλάβετε: έμνδα ζε νηλνπλεπκαηψδε πνηά φπσο ε κπχξα, ην θξαζί, ή ηα αιθννινχρα πνηά. 2. Τρόυιμα ποσ καταναλώνονται εκτός τοσ σπιτιού υμπεριλάβετε: φια ηα γεχκαηα ζηα εζηηαηφξηα θαη άιιεο εμφδνπο φπσο νη πακπ, ηα κπαξ θαη νη θαληίλεο. Μην συμπεριλάβετε: έμνδα ζε νηλνπλεπκαηψδε πνηά, ή ηηο δαπάλεο γηα ηηο κεγάιεο εζηκνηππηθέο πεξηπηψζεηο φπσο νη επέηεηνη γάκνπ. 3. Τηλευωνήματα υμπεριλάβετε: Σηο ρξεψζεηο θιήζεο ή ηηο ππεξαζηηθέο θαη ηα πάγηα ηέιε, ζπκπεξηιάβεηε φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηηο θιήζεηο απφ θηλεηά ηειέθσλα πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, ηηο δαπάλεο ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ζαο. Μην υμπεριλάβετε: ηηο αγνξέο ηνπ ηειεθσληθνχ εμνπιηζκνχ φπσο ηα ηειέθσλα ή ηα θηλεηά ηειέθσλα. 4. Όλα τα αγαθά και οι σπηρεσίες υμπεριλάβετε: παληνπσιεία, ρξήζε ππεξεζηψλ, κεηαθνξέο, ξνπρηζκφο, δηαζθέδαζε, πξαγκαηνπνηεζέληεο ηαηξηθέο δαπάλεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο δαπάλεο πνπ ίζσο έρεηε εζείο θαη ε νηθνγέλεηά ζαο. Μην υμπεριλάβετε: πιεξσκέο θαηνηθίαο (κίζζσκα ή ππνζήθε), ζπληήξεζε θαηνηθίαο, ή αγνξά κεγάισλ εηδψλ ζηνηρείσλ φπσο απηνθίλεην, ή πιεξσκέο απηνθηλήηνπ, ε ηειεφξαζε, θνζκήκαηα ή έπηπια.

33 ΚΑΡΣΑ Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί, ινγαξηαζκνί ζπλαιιαγψλ ή ινγαξηαζκνί ηακηεπηεξίνπ 2. Κξαηηθά ή εηαηξηθά νκφινγα 3. Μεηνρέο ή κεξίδηα (εηζεγκέλα ή κε ζην ρξεκαηηζηήξην) 4. Ακνηβαία θεθάιαηα ή επελδπηηθνί ινγαξηαζκνί ππφ δηαρείξηζε 5. Αηνκηθνί ινγαξηαζκνί ζχληαμεο 6. ηεγαζηηθφ Σακηεπηήξην 7. Αζθάιεηα δσήο 96.Σίπνηε απφ απηά

34 ΚΑΡΣΑ Πνηέ 2. Πεξίπνπ κία θνξά ην ρξφλν 3. Μεξηθέο θνξέο ην ρξφλν 4. Πεξίπνπ θάζε κήλα 5. Πεξίπνπ θάζε εβδνκάδα 6. Πεξίπνπ θάζε εκέξα

35 ΚΑΡΣΑ Υξέε γηα απηνθίλεηα ή άιια νρήκαηα (θνξηεγά, κνηνζπθιέηεο, ζθάθε θ.ι.π.) 2. Καζπζηεξεκέλνη ινγαξηαζκνί (ηειέθσλν, ειεθηξηθφ, ζέξκαλζε) 3. Καζπζηεξεκέλνη ινγαξηαζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ / θαξηψλ θαηαζηεκάησλ 4. Γάλεηα (απφ ηξάπεδα, ζηεγαζηηθή ηξάπεδα ή άιινπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο) 5. Υξέε ζε ζπγγελείο ή θίινπο 6. Φνηηεηηθά δάλεηα 96. Σίπνηε απφ απηά 97. Άιιν

36 ΚΑΡΣΑ Κάλαηε εζεινληηθή ή θηιαλζξσπηθή εξγαζία 2. Φξνληίζαηε έλαλ άξξσζην ή αλάπεξν ελήιηθα 3. Πξνζθέξαηε βνήζεηα ζε νηθνγέλεηα, θίινπο ή γείηνλεο 4. Παξαθνινπζήζαηε έλα επηκνξθσηηθφ ή εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 5. Πήγαηε ζε έλα αζιεηηθφ, θνηλσληθφ ή άιινπ είδνπο ζσκαηείν 6. Πήξαηε κέξνο ζε κία ζξεζθεπηηθή ηειεηή ή εθδήισζε (εθθιεζία, ζπλαγσγή, ηέκελνο θιπ) 7. Πήξαηε κέξνο ζε πνιηηηθή ή θνηλσληθή νξγάλσζε 96. Σίπνηε απφ απηά

37 ΚΑΡΣΑ Γηα λα ζπλαληήζσ άιινπο αλζξψπνπο 2. Γηα λα ζπλεηζθέξσ ζε θάηη ρξήζηκν 3. Γηα πξνζσπηθή θαηαμίσζε 4. Δπεηδή κε ρξεηάδνληαη 5. Γηα λα θεξδίζσ ρξήκαηα 6. Δπεηδή ην απνιακβάλσ 7. Γηα λα ρξεζηκνπνηψ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ ή γηα λα αζθνχκαη 8. Δπεηδή ληψζσ ππνρξεσκέλνο λα ην θάλσ 96. Σίπνηε απφ απηά

38 ΚΑΡΣΑ Απνιχησο απίζαλν Απνιχησο βέβαην

39 ΚΑΡΣΑ Απνηακίεπζε ή επέλδπζε 2. Απνπιεξσκή Υξένπο 3. Παξνρή ζε ζπγγελείο ή δσξεά 4. Αγνξά δηαξθψλ αγαζψλ (ζπίηη, απηνθίλεην, έπηπια, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) 5. Πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηαμηδηνχ γηα δηαθνπέο ή ελφο ηαμηδηνχ

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική

Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE Εσρωπαϊκός Οδηγός Σποσδών για ηην Επείγοσζα Ιαηρική Έγγπαθο ηηρ Ομάδαρ Επγαζίαρ για ηον Οδηγό Σποςδών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα