ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ"

Transcript

1 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Περίιευε Η παξνύζα εξγαζία έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηνλ εληνπηζκό, ηελ θαηαγξαθή θαη ηέινο ηε γεσγξαθηθή αλάιπζε θαη ηε ραξηνγξαθηθή απόδνζε ησλ θπξηόηεξσλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ πεγώλ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν. Δίλαη επξέσο απνδεθηό όηη αλάινγα κε ην βαζηθό αίηην πξόθιεζεο ηεο όμπλζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, νη πεξηνρέο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ έζησ θαη κε έλαλ γεληθεπκέλν ηξόπν ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζε πεξηνρέο αζηηθήο ξύπαλζεο θαη πεξηνρέο βηνκεραληθήο ξύπαλζεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε ύπαξμε πεξηνρώλ πνπ εληάζζνληαη θαη ζηηο δπν παξαπάλσ νκάδεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνηόηεηαο αέξα απαηηνύληαη αμηόπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ πεγώλ ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ. Με ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ GIS πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ε απεηθόληζε ησλ πεξηνρώλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο αζηηθήο θαη βηνκεραληθήο ξύπαλζεο. ηελ πξώηε εληάζζνληαη νη πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ έλα ζπλερώο απμαλόκελν αξηζκό νρεκάησλ αιιά θαη απηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ θαη ζπγθνηλσληαθνύ ζρεδηαζκνύ. Η δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο, ιηγληηηθέο κνλάδεο ΓΔΗ θαη νκάδεο κηθξώλ βηνκεραληώλ, νη νπνίεο γεηηληάδνπλ άκεζα κε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε ρσξηθή απόδνζε ησλ πεγώλ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ησλ πεξηνρώλ πνπ εληάζζνληαη ήδε ζην Δζληθό Γίθηπν Παξαθνινύζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Σέινο, εληνπίδνληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα εγθαηαζηαζνύλ ζηαζκνί παξαθνινύζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Λέξεις κλειδιά: αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ραξηνγξαθηθή απόδνζε,gis 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Κύξηνο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο παξαηεξεηεξίνπ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζε εζληθό πιαίζην. ηελ Διιάδα έρεη εγθαηαζηαζεί από ην 2001 έλα Δζληθό δίθηπν ζηαζκώλ θαηαγξαθήο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. Καηά ην πόζν όκσο ην δίθηπν απηό εμεππξεηεί ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ όρη ζε έλα ηνπηθό επίπεδν κηθξνθιίκαθαο αιιά σο έλα δίθηπν ζπλερνύο, κόληκεο θαη νιηζηηθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ εζληθνύ ρώξνπ απνηειεί έλα εξώηεκα πνπ δελ είλαη εύθνιν λα απαληεζεί. Γεσγξαθηθέο, δεκνγξαθηθέο, παξαγσγηθέο ηάζεηο θαη εληάζεηο θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηόζν ησλ ζέζεσλ ησλ ίδησλ ησλ ζηαζκώλ όζν θαη ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ πνπ νη ίδηνη θαηαγξάθνπλ. Δπηπξόζζεηα, ε όπνηα αλάιπζε ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα αθνινπζεί έλαλ ζύγρξνλν ηξόπν θαηόπηεπζεο κέζσ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ζε ζπλέξγεηα κε άιια επίπεδα αλάιπζεο ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο ρώξνπ. Άιισζηε, ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαιύεηαη σο έλα θαηλόκελν γεσγξαθηθνύ ακηγώο ραξαθηήξα. Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε νλνκάδεηαη ε παξνπζία ζηελ αηκόζθαηξα ξύπσλ, δειαδή θάζε είδνπο νπζηώλ, ζνξύβνπ ή αθηηλνβνιίαο (Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, 2007).

2 Η αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, έρεη έληνλεο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα δσήο θαη γη απηό ν έιεγρνο ηεο είλαη απαξαίηεηνο ζύκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο (Μειάο Γ., 2000). Η πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο θαζνξίδεηαη από ηε κέηξεζε δηαθόξσλ ξύπσλ. Ρύπνη ζεσξνύληαη νηηδήπνηε πιηθά είλαη δπλαηόλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αηκόζθαηξα είηε εζθεκκέλα είηε δηακέζνπ θάπνηαο θπζηθήο δηαδηθαζίαο, θαη λα έρνπλ έζησ θαη έκκεζα απνηειέζκαηα όπσο ε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ ηεο αηκόζθαηξαο ή θάπνηα άιιε αιιαγή ηεο ζύζηαζεο ηνπ αέξα (Γεληεθάθεο Ι., 2003). Έλαο αηκνζθαηξηθόο ξύπνο δελ είλαη απαξαίηεηα αλζπγηεηλόο, µε ηελ έλλνηα όηη πξνθαιεί άκεζα απνηειέζκαηα ζηνπο δώληεο νξγαληζκνύο. Η δεκηνπξγία, από δηάθνξα µόξηα ή κηθξνζσκαηίδηα, ελόο θαιύκκαηνο πνπ ζπγθξαηεί νξηζκέλα κήθε θύκαηνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνιύ απαξαίηεηα γηα ηε δσή ζηε Γε είλαη επίζεο κηα κνξθή ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο (Λαδαξίδεο Μ., 2005). Οη πεγέο ξύπαλζεο ζε αζηηθό επίπεδν είλαη θαηά θύξην ιόγν ηα νρήκαηα θαη θαηά δεύηεξν ιόγν ε ζέξκαλζε. Οη πεγέο απηέο αλαπηύρζεθαλ θαη αλαπηύζζνληαη ξαγδαία αθνινπζώληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο. Δπεηδή ηόζν ε ρξήζε ησλ απηνθηλήησλ όζν θαη ε ρξήζε ηεο ζέξκαλζεο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζε πξώηε πξνζέγγηζε αλάινγεο ηνπ πιεζπζκνύ, ηα πξνβιήκαηα αζηηθήο ξύπαλζεο δηαβαζκίδνληαη θαη απμεηηθή έλλνηα από ηηο κηθξέο πξνο ηηο κεγάιεο πόιεηο (Briggs, D.J., 1992). ε επίπεδν αζηηθήο θιίκαθαο ην θαηλόκελν εκθαλίδεηαη πην ζύλζεην, θαζώο ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθνί ηύπνη πξνβιεκάησλ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο: Ο πξώηνο είλαη ε έθιπζε πξσηνγελώλ ξύπσλ, δειαδή ξύπσλ πνπ εθιύνληαη απεπζείαο από ηηο πεγέο θαη ν άιινο είλαη ε κεηαηξνπή θάπνησλ ξύπσλ ζε δεπηεξνγελείο κέζα από ρεκηθέο αληηδξάζεηο ησλ πξσηνγελώλ ξύπσλ. ρεηηθά αδξαλείο, από άπνςε κεηαηξνπώλ, ξύπνη όπσο ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ξύπνη µε όρη εμαηξεηηθά κεγάιε δξαζηηθόηεηα όπσο ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, παξαγόκελνη από κηθξέο ζπλεηζθνξέο πνιιώλ κεκνλσκέλσλ πεγώλ παξνπζηάδνληαη ηειηθώο ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ζε αζηηθό επίπεδν (Hewitt, C. N., 1991). 2. ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Οη πξνζπάζεηεο λα πεξηνξηζηνύλ ηα επίπεδα ξύπαλζεο από αλζξσπνγελείο πεγέο πεξηιακβάλνπλ λνκηθνύο θαλνληζκνύο (όπσο θαλνληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε αδεηνδόηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ), ζπλερή επέθηαζε ηνπ ζεζκηθνύ ηνπο πιαηζίνπ ζρεηηθά ζε λέεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απνηεινύλ πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (όπσο ηα θξνπαδηεξόπινηα θαη ηα ζθάθε κεηαθνξώλ, αγξνηηθά κεραλήκαηα), κέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαπζίκσλ (κέζσ ηεο ρξήζεο πβξηδηθώλ νρεκάησλ ή κεηαηξνπή ζε ειεθηξηθά νρήκαηα) θαη ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ γηα ρξήζε θαζαξόηεξσλ θαπζίκσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, 2007). Έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο ζηόρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη λα ιεθζνύλ πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην επίπεδν αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο γηα θάζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο. Οη νξηαθέο ζπγθεληξώζεηο ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαζνξίδνληαη από: νδεγία 1999/30/EU γηα ηα SO 2,NO X, PM νδεγία 2000/69/EU γηα ην CO νδεγία 2002/3/ EU γηα ην O 3 νδεγία 85/203/EU γηα ην NO 2 Οη νξηαθέο ζπγθεληξώζεηο γηα θάζε αηκνζθαηξηθό ξύπν ζύκθσλα κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.

3 Αηκνζθαηξηθνί ξππαληέο PM 10 Πίλαθας 1. Οξηαθέο ζπγθεληξώζεηο ησλ PM 10, SO 2, CO, NO 2, O 3. Όξηα Μέζε θαζεκεξηλή πνζόηεηα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη πεξηζζόηεξεο από 35 θνξέο ην ρξόλν Οξηαθή ζπγθέληξσζε 50 κg/m 3 PM 10 Μέζε εηήζηα ζπγθέληξσζε 40 κg/m 3 SO 2 SO 2 Μέζε σξηαία ζπγθέληξσζε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη πεξηζζόηεξεο από 24 θνξέο ην ρξόλν Μέζε θαζεκεξηλή πνζόηεηα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη πεξηζζόηεξεο από 3θνξέο ην ρξόλν 350 κg/m κg/m 3 CO Μέγηζηε 8σξε ζπγθέληξσζε 10 mg/m 3 NO 2 O 3 O 3 Μέζε σξηαία ζπγθέληξσζε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη πεξηζζόηεξεο από 18 θνξέο ην ρξόλν (γηα ην 2006) Μέγηζηε 8σξε ζπγθέληξσζε, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη πεξηζζόηεξεο από 18 θνξέο ην ρξόλν Μέζε σξηαία ζπγθέληξσζε γηα 3 ζπλερείο ώξεο 240 κg/m κg/m κg/m 3 3. ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 3.1 Περηβαιιοληηθοί δείθηες αεηθορίας ηες Διιάδας Ποηόηεηα αέρα θαη θιηκαηηθοί παράγοληες. Πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά ε πνηόηεηα ηνπ αέξα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιεινη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο. Σν βαζηθό πιενλέθηεκα ησλ δεηθηώλ είλαη πσο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηαρξνληθέο θαη πνζνηηθέο ζπγθξίζεηο. Οη ραξαθηεξηζηηθνί δείθηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα θαζώο θαη ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αλαιύνληαη παξαθάησ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, 2007). Ο πξώηνο δείθηεο (ΝΟ 2 ) κεηξάεη ηε ζηαζκηζκέλε κε ηελ ππθλόηεηα πιεζπζκνύ ζπγθέληξσζε ΝΟ 2 ζε κg/m 3 ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη παξέρεη έλα ζαθέο κέηξν ηεο επηβάξπλζεο από ην NO 2 θαη ησλ ζπλεπαγόκελσλ θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Τςειέο ηηκέο δείρλνπλ θησρή πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εθηίζεηαη ζε επηβαξπκέλν από NO 2 αέξα. Ο δεύηεξνο δείθηεο κεηξάεη ηε ζηαζκηζκέλε κε ηελ ππθλόηεηα πιεζπζκνύ ζπγθέληξσζε SΟ 2 ζε κg/m 3 ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο έηζη, παξέρεη έλα ζαθέο κέηξν ηεο επηβάξπλζεο από ην SO 2 θαη ησλ ζπλεπαγόκελσλ θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Τςειέο ηηκέο δείρλνπλ θησρή πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εθηίζεηαη ζε επηβαξπκέλν από SO 2 αέξα. Ο επόκελνο δείθηεο (PM 10 ) εμεηάδεη ηα επίπεδα ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηίδησλ, ηα νπνία ελνρνπνηνύληαη γηα πξόθιεζε πξνβιεκάησλ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Οη κνλάδεο είλαη κg/m 3 θαη νη πςειέο ηηκέο δείρλνπλ θησρή πνηόηεηα ηνπ αέξα, θαζώο θαη ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εθηίζεηαη ζε επηβαξπκέλν από PM 10 αέξα.

4 Πίλαθας 2. Υαξαθηεξηζηηθνί πεξηβαιινληηθνί δείθηεο αεηθνξίαο. Σηκή Μεζε ηηκή θξαηώλ κειώλ Πεξηγξαθή Γείθηε Διιάδαο ΔΔ ηαζκηζκέλε κε ηνλ πιεζπζκό ζπγθέληξσζε NO 2 ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηαζκηζκέλε κε ηνλ πιεζπζκό ζπγθέληξσζε SO 2 ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηαζκηζκέλε κε ηνλ πιεζπζκό ζπγθέληξσζε αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο Δθπνκπέο άλζξαθα αλά ΑΔΠ Δθπνκπέο άλζξαθα αλά θάηνηθν Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνύλ νη θιηκαηηθνί παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνύληαη δύν επηπιένλ δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα CO 2. Ο πξώηνο δείθηεο απνηππώλεη ηηο εθπνκπέο CO 2 από ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κεηξώληαο ηελ εηήζηα πνζόηεηα εθπεκπόκελνπ άλζξαθα ζε ηόλνπο αλά εθαηνκκύξην εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο (ΑΔΠ) ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ Ο ηειεπηαίνο δείθηεο απνηππώλεη ηηο εθπνκπέο CO 2 από ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πιεζπζκνύ, ζε ηόλνπο αλά θάηνηθν θαη έηνο. Yςειέο ηηκέο ησλ δεηθηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην CO 2 αληηζηνηρνύλ ζε απμεκέλε ζπκβνιή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ παξαπάλσ δεηθηώλ γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη ε κέζε ηηκή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη θαλεξό όηη ν πιεζπζκόο κηαο πεξηνρήο απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα δηακόξθσζεο ησλ ηηκώλ ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαγξάθεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη (Δηθόλα 1). 3.2 Περηοτές ποσ πηζαλά εκθαλίδοσλ αζηηθή ρύπαλζε ηε ζύγρξνλε θνηλσλία ε έληνλε ηάζε γηα αζηηθνπνίεζε ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ έληνλν πδξνθεθαιηζκό ησλ αζηηθώλ θέληξσλ θαζηζηνύλ εληνλόηεξν ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ. Οη αζηηθέο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Πεξηνρέο κε έιιεηςε ζπληνληζκνύ ρσξνηαμηθνύ/πνιενδνκηθνύ θαη ζπγθνηλσληαθνύ ζρεδηαζκνύ Πξόθεηηαη γηα αζηηθά θέληξα πνπ εκθαλίδνπλ γεηηληάδνπζεο θαη αληηθξνπόκελεο ρξήζεηο γεο επεηδή δελ έρεη εθαξκνζηεί θάπνηνο νινθιεξσκέλνο καθξνρξόληνο πξνγξακκαηηζκόο. πλέπεηα ηνπ παξαπάλσ είλαη νη πεξηνρέο απηέο λα παξνπζηάδνπλ ειιεηπή ζπγθνηλσληαθό ζρεδηαζκό πνπ δελ ιακβάλεη ππόςε ηηο ηάζεηο επέθηαζεο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ. Απνηέιεζκα

5 είλαη ν παξαγθσληζκόο ησλ Μαδηθώλ Μέζσλ Μεηαθνξάο πνπ επηθέξεη ηελ αύμεζε Ι.Υ. θαη θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε κε ζπλέπεηα ηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Δπζιεηηνπξγία θπθινθνξηαθήο ξνήο ιόγσ έιιεηςεο ρώξσλ ζηάζκεπζεο κηθξήο δηάξθεηαο ύλεζεο θαηλόκελν απνηειεί ην νηθνλνκηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ησλ αζηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ λα εκθαλίδεη έληνλα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο έιιεηςεο ή ηεο αλεπάξθεηαο ρώξσλ ζηάζκεπζεο. Απνηέιεζκα είλαη λα πξνθαιείηαη ζπρλά έληνλε θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε κε ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. 3.3 Περηοτές ποσ πηζαλά εκθαλίδοσλ βηοκεταληθή ρύπαλζε Η βηνκεραλία κνινλόηη απνηειεί βαζηθό αλαπηπμηαθό ππιώλα θαη επηδησθόκελν ζηόρν ησλ πεξηζζόηεξσλ πεξηνρώλ ζηελ Διιάδα, απνηειεί ζνβαξή πεγή ξύπαλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα αέξηα απόβιεηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεξηζζόηεξσλ βηνκεραληώλ απνηεινύλ βαζηθή πεγή θαηαζηξνθήο ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη (Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ, 2007). Οη πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνπλ έληνλε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ιόγσ βηνκεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο δηαθξίλνληαη ζε: Πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ θέληξα αηκνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο ηεο ΔΕΗ Πξόθεηηαη γηα πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ ρσξηθνύο ππνδνρείο ιηγληηηθώλ θέληξσλ όπσο νη Ννκνί Κνδάλεο, Φιώξηλαο θαη Αξθαδίαο. Η ζπλερήο εμόξπμε ιηγλίηε ζε ζπλδπαζκό κε ηα αέξηα απόβιεηα πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνειεθηξηθώλ κνλάδσλ απνηεινύλ βαζηθέο αηηίεο ξύπαλζεο. Πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ θέληξα βηνκεραληθώλ κνλάδσλ Πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ ηα βηνκεραληθά θέληξα ηεο Διιάδαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Βόινο, Πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ θέληξα βηνκεραληθώλ κνλάδσλ Πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ ηα βηνκεραληθά θέληξα ηεο Διιάδαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Βόινο, Καβάια θαη Υαιθίδα). Οη πεξηνρέο απηέο εκθαλίδνπλ έληνλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ πνπ ζπλδπάδεηαη κε πςειά επίπεδα απαζρόιεζε. Ωζηόζν ε ύπαξμε πνιιώλ βηνκεραληθώλ κνλάδσλ ζε γεηηληάδνπζεο ρσξηθέο ελόηεηεο επηθέξεη ηε ζπλερή ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Πεξηνρέο όπνπ γεηηληάδνπλ κηθξέο βηνκεραλίεο θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο Πξόθεηηαη γηα πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη κηθξέο βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη βηνηερλίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (Διεπζίλα, Αζπξόππξγν, Γπηηθή Θεζζαινλίθε, Οηλόθπηα - Βνησηίαο). Απνηέιεζκα είλαη ηα αέξηα απόβιεηα ησλ βηνκεραληώλ λα ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη λα ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρώλ απηώλ.

6 Από ηα παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε θαηαγξαθή θαη ε απεηθόληζε ηνπ αξηζκνύ ησλ βηνκεραληώλ (Δηθόλα 2) θαζώο θαη ηα πνζνζηά θάιπςεο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα (Δηθόλα 3) απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ επηηπρή πξνζδηνξηζκό ησλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ζηαζκώλ ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 3.4 Δζληθό ζύζηεκα παραθοιούζεζες ηες αηκοζθαηρηθής ρύπαλζες Γηα ηε δηακόξθσζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, έρεη εγθαηαζηαζεί από ην 2001 έλα δίθηπν ζηαζκώλ κέηξεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηελ Διιάδα. Οη πόιεηο εγθαηάζηαζεο θαη ν αξηζκόο ησλ ζηαζκώλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε θάζε πόιε είλαη: Αζήλα -17, Θεζζαινλίθε 7, Πάηξα 2, Βόινο -1, Λάξηζα 1, Ηξάθιεην 1. Πέξα από ην Δζληθό Γίθηπν Παξαθνινύζεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ζην ζύλνιν ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ ππάξρνπλ νη ζηαζκνί κέηξεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα Γεφγραθηθή δηάζηαζε ηες ρύπαλζες. τεδηαζκός ελός Γεφγραθηθού Παραηερεηερίοσ ηες Αηκοζθαηρηθής Ρύπαλζες (ΓΔΩ.ΠΑ.ΡΤ.) Ο ζρεδηαζκόο ελόο παξαηεξεηεξίνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηελ Διιάδα απαηηεί όπσο επηζεκάλζεθε από ηελ αξρή κία πνιπεπίπεδε αλάιπζε ηόζν αλζξσπνγελώλ όζν θαη θπζηθώλ παξακέηξσλ θαη δεδνκέλσλ. Η γεσγξαθηθή δηάζηαζε απνηειεί ηελ θαηαιιειόηεξε κέζνδν ζηηο πεξηπηώζεηο ζρεδηαζκνύ ηέηνησλ παξαηεξεηεξίσλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηηο αθόινπζεο αξρέο: βειηίφζε ζηελ οργαλφηηθή οιοθιήρφζε. Έλα από ηα θύξηα νθέιε ηνπ γεσγξαθηθνύ παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε βειηησκέλε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηαζκώλ, ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ ξύπαλζεο θαη ε θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ιήυε ορζόηερφλ αποθάζεφλ. Σν παιηό γλσκηθό όηη "θαιύηεξεο πιεξνθνξίεο νδεγνύλ ζε θαιύηεξεο απνθάζεηο" ηζρύεη γηα ην γεσγξαθηθό παξαηεξεηήξην πνπ ζρεδηάδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ ΓΠ.

7 Σν γεσγξαθηθό παξαηεξεηήξην ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (ΓΔΩ.ΠΑ.ΡΤ.) πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 5 είλαη πέξα από έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ θαη έλα εξγαιείν γηα εξσηήζεηο θαη αλαιύζεηο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ππέξ ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο θάπνηαο απόθαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ γεσγξαθηθνύ παξαηεξεηεξίνπ ξύπαλζεο (ΓΔΩ.ΠΑ.ΡΤ.) είλαη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε κηαο πεξηβαιινληηθήο «θξίζεο» αθνύ ε γεσπνζνηηθή δηάζηαζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ δεηθηώλ είλαη άκεζε θαη νη γεσζηαηηζηηθνί αιγόξηζκνη δίλνπλ ζήκεξα δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο ηδηαίηεξα αθξηβείο. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ πεξηιεπηηθά θαη ζαθώο ππό κνξθή ράξηε θαη ζπλνδεπηηθήο έθζεζεο επηηξέπνληαο ζηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ λα εζηηάζνπλ ζην πξαγκαηηθό δήηεκα. Δπηπξόζζεηα, ηα πξντόληα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ γξήγνξα θαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα λα αμηνινγεζνύλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. δεκηοσργία ταρηώλ. Γηα ράξε ηεο απιόηεηαο, ηα GIS ζπρλά θαινύληαη "ινγηζκηθά ραξηνγξάθεζεο". Σν ΓΔΩ.ΠΑ.ΡΤ. είλαη αξθεηά επέιηθην θαη κπνξεί λα ραξηνγξαθήζεη νπνηνδήπνηε είδνο ξύπαλζεο. Η παξαγσγή ησλ ραξηώλ κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ είλαη πην εύθακπηε από ηηο παξαδνζηαθέο ρεηξσλαθηηθέο ή απηνκαηνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο ραξηνγξαθίαο. Υάξηεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ γηα νπνηαδήπνηε πεξηνρή κειέηεο, ζε νπνηαδήπνηε θιίκαθα, θαη λα παξνπζηάζνπλ επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά δίλνληαο έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά, ηόζν αηζζεηηθή όζν θαη ελλνηνινγηθή, κεηαμύ ηεο πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ζε έλαλ πίλαθα θαη ηεο απεηθόληζεο ηνπο ζε ράξηε. 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηελ παξνύζα εξγαζία κεηά από κηα δηεμνδηθή κειέηε ησλ ππαξρόλησλ ζηαζκώλ κέηξεζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ εκθάληζε πςειώλ ζπγθεληξώζεσλ δηαθόξσλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ πξνηείλεηαη ην ΓΔΩ.ΠΑ.ΡΤ., ην νπνίν ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζόδνπο ζπιινγήο, θαηαρώξηζεο, νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα : Δίλαη ηαρύηεξε θαη θζελόηεξε ε δεκηνπξγία ησλ ραξηώλ ξύπαλζεο. Δίλαη δπλαηή ε αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ραξηώλ, ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζπγθεθξηκέλνη αηκνζθαηξηθνί ξύπνη ελδηαθέξνπλ ηνλ ηειηθό ρξήζηε.

8 Δίλαη επηηξεπηόο ν πεηξακαηηζκόο ζε γξαθηθέο παξνπζηάζεηο ησλ ίδησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη δπλαηόο ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ πιεξνθνξίαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαζώο θαη ν ζπλδπαζκόο κε άιινπ είδνπο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Γηεπθνιύλνληαη νη αλαιύζεηο ησλ δεδνκέλσλ αθνύ απαηηείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ ησλ αηκνζθαηξηθώλ δεηθηώλ θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο απηώλ. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ραξηώλ πνπ είλαη δύζθνιν, αλ όρη αδύλαην, λα δεκηνπξγεζνύλ κε ην ρέξη, όπσο είλαη νη ηξηζδηάζηαηνη ή νη ζηεξενζθνπηθνί ράξηεο νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Αλά πάζα ζηηγκή, είλαη δπλαηή ε επηδηόξζσζε αιιά θαη ε πξνζζήθε δεδνκέλσλ. Δμππεξεηνύλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ δηαθόξσλ ρξεζηώλ πνπ έρνπλ πνιιέο θνξέο εληειώο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ην είδνο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ρξεηάδνληαη. Μεηώλνπλ ζεκαληηθά ηελ πνζόηεηα ησλ πνιιαπιά απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ. Απνθιείνπλ ηελ ύπαξμε αζπκθσληώλ πνπ πξνθύπηνπλ όηαλ ε ίδηα πιεξνθνξία θαηαρσξείηαη κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Καηαηάζζνπλ ηα δεδνκέλα κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο ζπγθέληξσζεο θαη απνζήθεπζεο. Παξέρνπλ ζηνηρεία κεγάιεο αθξίβεηαο, ιόγσ ηνπ ςεθηαθνύ ηξόπνπ απνζήθεπζήο ηνπο. Δπηηξέπνπλ ηε ζπλερή πιεξνθόξεζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπλερή ελεκέξσζε, αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη επθνιόηεξε δηαλνκή ζηνπο ρξήζηεο. Παξέρνπλ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ από δηάθνξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαζώο θαη εύθνιε αλαπαξαγσγή ηνπο. Παξέρνπλ αζθάιεηα ζε όηη αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ από κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 6.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ έξγσλ, Γηεύζπλζε Υσξνηαμίαο, 2007, «ηξαηεγηθή κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ εηδηθνύ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο», Enviroplan, Μειεηεηηθή ζύκβνπινη Aλαπηπμηαθώλ & Σερληθώλ Έξγσλ. Γεληεθάθεο Ι., Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε: Δπηπηώζεηο, Έιεγρνο θαη Δλαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο, Δθδόζεηο Σδηόια, Θεζζαινλίθε, ζειίδεο Λαδαξίδεο Μ., Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε κε ζηνηρεία κεηεσξνινγίαο, Δθδόζεηο Σδηόια, Θεζζαινλίθε, ζειίδεο Hewitt, C. N., Spatial variations in nitrogen dioxide concentration in an urban area. Atmospheric Environment, 25B, Briggs, D.J., Mapping environmental exposure. Geographical and Environmental Epidemiology: Methods for Small-area Studies, edited by P. Elliott, J. Cuzick, D. English, and R. Stern. Oxford University Press, Μειάο Γ., Αιεμαλδξνπνύινπ Α., Ακνηξίδεο Β., Καθαξίδνπ Μ., νπιαθέιιεο Ν, Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε, Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Τπνέξγν ΔΠΑΔΚ: «Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε», Αλάδνρνο Φνξέαο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Αζήλα, ζειίδεο: 8-9.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα