Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος"

Transcript

1 Κλινική Μελέτη Clinical Study Διαταραχές Ύπνου σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας σε Αγροτικό Πληθυσμό της Δυτικής Ελλάδος Sleep Disorders in elderly Rural Population of Western Greece ABSTRACT Sleep Disorders in elderly Rural Population of Western Greece George Merekoulias 1, Elizabeth Sahount 1, Ioanna Chalimou 2, Paraskeui Loukopoulou 2, Dimitrios Lianas 1 1 Training Coordination Department of General Medicine, 2 Department οf General Medicine, Saint Adrews State General Hospital of Patras, Patras, Greece Objectives and background: Sleep disorders are commonly underdiagnosed and are significant source of concern in the geriatric population. The aim of this study is to estimate the burden of sleep disorders in the elderly population in a rural area of western Greece and to investigate correlations to comorbitidies and medication. Materials and methods: In January 2014 the Greek version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire was handed over by the research team in all the persons over 65 years of age that visited the Health Center of Halandritsa in Western Greece. The prevalence of sleep disorders was investigated using the PSQI, and additional information regarding age, gender, height, weight, and medical history were also collected during an interview. Morbidity was divided into 5 major and 11 subcategories, while medical treatment was also categorized into 15 drug groups. Results: 60 women (53.6%) and 52 men (46.4%) with mean age 74±6.8 years and average BMI 28.6±3.7 were examined. Poor sleep quality was found in 62 persons (55.4%), 38 women and 24 men. The incidence was 63.3% in the female population and 46.2% among men. Hypertension was found in 63.4%, dyslipidemia in 35.7%, coronary artery disease in 28.1%, diabetes mellitus in 14.3%, COPD in 13.4%, depression in 7.1%. The most common class of drugs are diuretics (25.9%), ACEI (26.8%) and statins (24.1%). Sleep disturbances were associated with antidepressant drugs (p<0.05) while COPD was associated with sleep disturbances (p<0.05) as well as congestive heart failure and arrhythmias(p<0.05). About 13% of people with sleep disorders receives treatment (antidepressants - hypnagogic). BMI was not associated with the presence of sleep disorders while increasing age and female gender appears to be related (p<0.05). Conclusion: The morbidity pattern of the elderly population of the area under study does not differ from the expected one, according to bibliography. Sleep disorders are very common in the elderly, and our results are in agreement with previous reports. Their presence should be investigated, especially with the presence of certain comorbidities, in order to be properly addressed taking into account their medication. Ach Iatr 2014; 33: Key words: Elderly population, Pittsburgh Sleep Quality Index, rural area, sleep disorders Correspondence: Dimitrios Lianas, Training Coordination Department of General Medicine, Saint Adrews State General Hospital of Patras, Patras, Greece, Tel.: , Submitted , revision accepted

2 96 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014 Γεώργιος Μερεκούλιας 1 Ελισσάβετ Σαχούντ 1 Ιωάννα Χαλίμου 2 Παρασκευή Λουκοπούλου 2 Δημήτριος Λιάνας¹ 1 Τμήμα Συντονισμού Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 2 Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Πάτρών Aλληλογραφία: Δημήτριος Λιάνας Τμήμα Συντονισμού Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Πάτρα Τηλ.: Yποβλήθηκε Αναθεωρημένη έγινε δεκτή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός: Οι διαταραχές ύπνου συχνά υποδιαγιγνώσκονται και αποτελούν σημαντική αιτία ανησυχίας στο γηριατρικό πληθυσμό. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του φορτίου των υπνικών διαταραχών σε ηλικιωμένα άτομα σε μια αγροτική περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης με σύνοδες παθήσεις και φαρμακευτική αγωγή. Υλικό και μέθοδοι: Τον Ιανουάριο του 2014 η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) χρησιμοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα σε όλα τα άτομα άνω των 65 ετών που επισκέφτηκαν το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία διαταραχών ύπνου μελετήθηκε χρησιμοποιώντας το PSQI ερωτηματολόγιο, και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το ύψος, το βάρος και το ιατρικό ιστορικό συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η νοσηρότητα κατανεμήθηκε σε 5 κατηγορίες και 11 υποκατηγορίες, καθώς επίσης και η φαρμακευτική αγωγή κατηγοριοποιήθηκε σε 15 κατηγορίες φαρμάκων. Αποτελέσματα: Εξεταστήκαν 60 γυναίκες (53,6%) και 52 άνδρες (46,4%) με μέση ηλικία 74±6,8 έτη και μέσο ορό ΔΜΣ 28,6±3,7. «Κακής» ποιότητας ύπνος ανευρεθεί σε 62 άτομα (55,4%), 38 θήλεα και 24 άρρενες. Η συχνότητα ήταν 63,3% στο γυναίκειο πληθυσμό και 46,2% στον αντρικό πληθυσμό. Υπέρταση παρουσίαζε το 63,4%, δυσλιπιδαιμία το 35,7%, στεφανιαία νόσο το 28,1%, σακχαρώδη διαβήτη το 14,3%, ΧΑΠ το 13,4%, κατάθλιψη το 7,1%. Οι συνηθέστερες κατηγορίες φαρμάκων ήταν οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου-αμεα (26,8%) τα διουρητικά (25,9%), και οι στατίνες (24,1%). Παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ διαταραχών ύπνου και λήψη αντικαταθλιπτικής αγωγής (p<0,05), καθώς επίσης και συσχέτιση τους με ΧΑΠ (p<0,05), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμίες (p<0,05). Περίπου το 13% των ατόμων με διαταραχές ύπνου λαμβάνει θεραπεία (αντικαταθλιπτικά-υπναγωγά). Ο ΔΜΣ δεν φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, σε αντίθεση με την αύξηση της ηλικίας και το θήλυ φύλο που φαίνεται να επιδρούν στην ποιότητα του ύπνου (p<0,05). Συμπεράσματα: Η νοσηρότητα του γηριατρικού πληθυσμού στη συγκεκριμένη περιοχή που μελετήθηκε δεν διαφέρει από την αναμενόμενη, σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Οι διαταραχές του ύπνου παρατηρούνται συχνά σε άτομα τρίτης ηλικίας και τα αποτελέσματά μας έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας. Η παρουσία τους δεν πρέπει να υποεκτιμάται και πρέπει πάντα να διερευνάται η συσχέτιση τους με σύνοδες

3 97 παθήσεις, ώστε να χορηγείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. Αχ Ιατρ 2014; 33: Λέξεις κλειδιά: Αγροτική περιοχή, γηριατρικός πληθυσμός, διαταραχές ύπνου, δείκτης ποιότητος ύπνου Pittsburgh ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διαταραχές ύπνου συχνά υποδιαγιγνώσκονται και αποτελούν σημαντική αίτια ανησυχίας στο γηριατρικό πληθυσμό 1. Ποικίλοι παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν σε διαταραχές ύπνου σε ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων ατόμων, συμπεριλαμβανόμενων συνταξιοδότησης, προβλημάτων υγείας, θανάτου συζύγου/μελών οικογενείας, καθώς και αλλαγών στον κιρκάδιο ρυθμό 2. Αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου μπορεί να αποτελούν μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, ωστόσο, πολλές από αυτές τις διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με παθολογικές καταστάσεις 3,4. Επιπλέον, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής, εξαιτίας παρατεταμένης αϋπνίας, καθώς και σωματικών, ψυχολογικών και νοητικών προβλημάτων 4, οι διαταραχές του ύπνου εμπλέκονται με αυξημένη θνησιμότητα. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των καταναλωμένων φαρμάκων τείνει να αυξάνεται με την ηλικία, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και παρενέργειες όπως πτώσεις 5, νοητική έκπτωση και συχνά διαταραχές ύπνου 6. Όταν ένα άτομο αναφέρει σημαντική και παρατεταμένη διαταραχή ύπνου, συνήθως απευθύνεται αρχικά στον θεράποντα του για εκτίμηση. Αυτή η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, φυσική εξέταση, εργαστηριακό έλεγχο και έλεγχο νοητικών λειτουργιών. Σε περίπτωση αδυναμίας του θεράποντα να προσδιορίσει την υποκείμενη αιτία της διαταραχής του ύπνου, η αναφορά σε ένα ψυχίατρο ή σε κλινικό εξειδικευμένο σε διαταραχές ύπνου είναι απαραίτητη. Σε αυτό το σημείο, μια πιο επιστάμενη εξέταση πραγματοποιείται προκειμένου να αποκλεισθούν πιθανοί συνυπάρχοντες παράγοντες και προκειμένου ο κλινικός να επιτύχει τη διάγνωση. Ο καθορισμός της αιτίας των διαταραχών ύπνου είναι επιτακτικός, καθώς προσφέρει στον ασθενή και τον κλινικό διαφορετικές προοπτικές θεραπευτικής αντιμετώπισης. Πολλαπλές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των διαταραχών ύπνου 7 είτε στην κοινότητα είτε σε νοσηλευόμενους 8. Ένα ερωτηματολόγιο εφαρμοσμένο και με πολυετή εμπειρία 9 σε άτομα τρίτης ηλικίας είναι ο δείκτης ποιότητος ύπνου του Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index - PSQI) 10. O PSQI είναι απλός στη χρήση και βρίσκει ευρεία κλινική και ερευνητική εφαρμογή στην ψυχιατρική και στην ιατρική γενικότερα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί σαν μέθοδος έλεγχου για την ομαδοποίηση των ασθενών σε άτομα με «καλής ποιότητας ύπνο» και άτομα με «κακής ποιότητας ύπνο». Σε γενικά κλινικά πλαίσια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διακριτικό εργαλείο διάγνωσης σημαντικών διαταραχών ύπνου, αλλά και σαν εργαλείο για την παρακολούθησή τους. Στην ψυχιατρική, ο PSQI προσδιορίζει άτομα που έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν διαταραχή ύπνου παράλληλα με τα λοιπά ψυχιατρικά του συμπτώματα. Επιπρόσθετα, ο κλινικός προσανατολίζεται από το ερωτηματολόγιο σε συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του ασθενούς που απαιτούν επιπρόσθετη διερεύνηση. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του φορτίου των υπνικών διαταραχών σε ηλικιωμένα άτομα σε μια αγροτική περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο PSQI και η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης με σύνοδες παθήσεις και φαρμακευτική αγωγή. ΜΕΘΟΔΟΙ Πληθυσμός μελέτης και σχεδιασμός μελέτης Τον Ιανουάριο του 2014 η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου PSQI χρησιμοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα σε όλα τα άτομα άνω των 65 ετών που επισκέφτηκαν το Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας στη

4 98 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014 Δυτική Ελλάδα, αφού προηγήθηκε σύντομη παρουσίαση του σκοπού του ερωτηματολόγιου και κατόπιν δήλωσης ότι οι απαντήσεις θα τηρηθούν απόρρητες. Οι συμμετέχοντες στους οποίους ζητήθηκε η συμμέτοχη στη μελέτη έδωσαν την εγγραφή συγκατάθεση τους. Όλοι οι κάτοικοι αστικών κέντρων εξαιρέθηκαν από τη μελέτη. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 95% (114 από τα 119 δείγματα) και 2 άτομα εξαιρέθηκαν λόγω ελλιπών πληροφοριών. Η παρουσία διαταραχών ύπνου μελετήθηκε χρησιμοποιώντας το PSQI ερωτηματολόγιο, και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το ύψος, το βάρος και το ιατρικό ιστορικό συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η νοσηρότητα κατανεμήθηκε σε 5 κατηγορίες και 11 υποκατηγορίες, καθώς επίσης και η φαρμακευτική αγωγή κατηγοριοποιήθηκε σε 15 κατηγορίες φαρμάκων. Οι βασικότερες κατηγορίες νοσημάτων και οι Πινάκας 1. Κατηγορίες νοσημάτων στον πληθυσμό που μελετήθηκε. Βασικές κατηγορίες Υποκατηγορίες Καρδιαγγειακό νόσημα Υπέρταση Στεφανιαία Νόσος Άλλο Αναπνευστικό νόσημα Νευρολογικό νόσημα Μεταβολικό νόσημα ΧΑΠ Άνοια Κατάθλιψη Άλλο Διαβήτης Δυσλιπιδαιμία Μυοσκελετικό νόσημα Αρθρίτιδα Άλλο ΧΑΠ: Χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια. υποκατηγορίες τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και οι κατηγορίες φαρμάκων στον Πίνακα 2. Δείκτης ποιότητος ύπνου του Pittsburgh Το PSQI ερωτηματολόγιο είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που σχεδιάστηκε από τους Buysse et al το Διαφοροποιεί τον ύπνο σε «καλής» και «κακής» ποιότητας υπολογίζοντας επτά παραμέτρους: υποκειμενική εκτίμηση ποιότητας ύπνου, καθυστέρηση έλευσης ύπνου, διάρκεια ύπνου, διάρκεια πραγματικού νυχτερινού ύπνου και διαταραχές ύπνου, χρήση υπναγωγών φαρμάκων και καθημερινές δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Ο ασθενής αξιολογεί μονός του κάθε μια από τις επτά παραμέτρους ύπνου. Η διαβάθμιση των απαντήσεων κυμαίνεται από 0 έως 3, με το 3 να αντιπροσωπεύει την αρνητική απάντηση με βάση την κλίμακα Likert. Άθροισμα 5 ή μεγαλύτερο αντιπροσωπεύει άτομο με «κακής» ποιότητα ύπνο. Στατιστική Ανάλυση περιγραφική και συσχετίσεως εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας το SPSS λογισμικό έκδοση Έλεγχος κανονικής κατανομής των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης Kolmogorov- Smirnov και τα επακόλουθα στατιστικά tests επιλέχτηκαν με βάση το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Για κάθε ανάλυση εφαρμόστηκε επίπεδο σημαντικότητας 5%. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που μελετήθηκε και το δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Εξεταστήκαν 60 γυναίκες (53,6%) και 52 άνδρες (46,4%) με μέση Πινάκας 2. Κατηγορίες φαρμάκων στον πληθυσμό που μελετήθηκε. Διαβήτης Καρδιαγγειακά νοσήματα Ψυχιατρικά νοσήματα Άλλα Ινσουλίνη Αναστολείς διαύλων ασβεστίου Αντικαταθλιπτικά Αναστολείς αντλίας πρωτονίων Μετφορμίνη B-Αποκλειστές Αγχολυτικά-Υπναγωγά Αναστολείς των H2-υποδοχέων Σουλφονυλουρίες Διουρητικά β2 αγωνιστές Γλιταζόνες Α-ΜΕΑ Στατίνες Αντιπηκτικά (Ανταγωνιστές Βιταμίνης Κ / Αντιαιμοπεταλιακά)

5 99 ηλικία 74 ± 6,8 έτη και μέσο ορό ΔΜΣ 28,6 ± 3,7. «Κακής» ποιότητας ύπνος ανευρεθεί σε 62 άτομα (55,4%), 38 θήλεα και 24 άρρενες. Η συχνότητα ήταν 63,3% στο γυναίκειο πληθυσμό και 46,2% στον αντρικό πληθυσμό. Υπέρταση παρουσίαζε το 63,4%, δυσλιπιδαιμία το 35,7%, στεφανιαία νόσο το 28,1%, σακχαρώδη διαβήτη το 14,3%, ΧΑΠ το 13,4%, κατάθλιψη το 7,1% (Πίνακας 4). Οι συνηθέστερες κατηγορίες φαρμάκων ήταν οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου-αμεα (26,8%) τα διουρητικά (25,9%), και οι στατίνες (24,1%) (Πίνακας 5). Παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ διαταραχών ύπνου και λήψη αντικαταθλιπτικής αγωγής (p<0,05), καθώς επίσης και συσχέτιση τους με ΧΑΠ (p<0,05),συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αρρυθμίες (p<0,05). Περίπου το 13% των ατόμων με διαταραχές ύπνου λαμβάνει θεραπεία (αντικαταθλιπτικά-υπναγωγά). Ο ΔΜΣ δεν φαίνεται να επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, σε αντίθεση με την αύξηση της ηλικίας και το θήλυ φύλο που φαίνεται να επιδρούν στην ποιότητα του ύπνου (p<0,05) (Πίνακας 6). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η αϋπνία αποτελεί προέχον πρόβλημα της τρίτης ηλικίας. Οι διαταραχές ύπνου σε ηλικιωμένους συχνά θεωρούνται λανθασμένα ως φυσιολογικές στα πλαίσια της διαδικασίας γήρανσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία περισσότερο από το 50% των ηλικιωμένων πάσχει από αϋπνία 11,12, γεγονός που επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα της τρέχουσας μελέτης (55,3%). Οι ηλικιωμένες γυναίκες είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν αϋπνία σε σχέση με ηλικιωμένους άνδρες 13, καθώς επίσης η αύξηση της ηλικίας επιτείνει τις διαταραχές ύπνου σύμφωνα με προοπτικές μελέτες 14. Τα ανωτέρω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και από την τρέχουσα συγχρονική μελέτη. Στη βιβλιογραφία ο δείκτης μάζας σώματος συσχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα δυσκολίας κατά την έναρξη του ύπνου σε άνδρες, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις γυναίκες 15. Στη παρούσα μελέτη ο ΔΜΣ δεν συσχετίστηκε με τις διαταραχές ύπνου. Ανασκοπώντας τους παράγοντες που επηρεά- Πινάκας 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που μελετήθηκε Φύλο Αριθμός Μέση Ηλικία±SD Mέσος ΔΜΣ±SD Κακή ποιότητα ύπνου Άρρεν ± ±2.5 24(21.4%) Θήλυ ± ±4.3 38(33.9%) Πινάκας 4. Χρονιές παθήσεις και ποιότητα ύπνου στον πληθυσμό που μελετήθηκε Νόσημα Καλή ποιότητα ύπνου % Κακή ποιότητα ύπνου % Σύνολο n % (συνολικού πληθυσμού) Επίπεδο σημαντικότητας Pearson Chi-Square Υπέρταση 43,7 56, ,4 NS Δυσλιπιδαιμία ,7 NS Στεφανιαία Νόσος 53,1 46, ,6 NS Διαβήτης ,3 NS ΧΑΠ ,4 0,039 Νευρολογικά 21,4 78, ,5 NS Αλλά καρδιολογικά ,9 0,043 Κατάθλιψη 12,5 87,5 8 7,1 0,058 Αρθρίτιδα ,6 NS Άνοια ,8 NS Αλλά ,3 NS NS: όχι στατιστικά σημαντικό.

6 100 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014 Πινάκας 5. Κατηγορίες φαρμάκων και ποιότητα ύπνου στον πληθυσμό που μελετήθηκε Κατηγορίες φαρμάκων Καλή Κακή Σύνολο Επίπεδο ποιότητα ύπνου % ποιότητα ύπνου % n % (συνολικού πληθυσμού) σημαντικότητας Pearson Chi-Square Α-ΜΕΑ ,8 NS Διουρητικά 41,4 58, ,9 NS Στατίνες 51,9 48, ,1 NS B-ανταγωνιστές 55,6 44, ,1 NS Αναστολείς διαύλων ασβεστίου ,4 NS β2 αγωνιστές 14,3 85,7 7 11,7 NS Αντιπηκτικά Βιταμίνης K ανταγωνιστές 33,3 66, ,7 NS Αντιαιμοπεταλιακά 46,2 53, ,6 NS NS Αναστολείς αντλίας πρωτονίων ,9 NS Αγχολυτικά-Υπναγωγά ,9 NS Μετφορμίνη ,9 NS Αντικαταθλιπτικά 11,1 88,9 9 8,0 0,035 Αναστολείς υποδοχέων ισταμίνης ,6 NS Ινσουλίνη ,8 NS Σουλφονυλουρίες ,9 NS Γλιταζόνες ,9 NS NS: όχι στατιστικά σημαντικό. Πινάκας 6. Σχέση μεταξύ ΔΜΣ, ηλικίας και PSQI score (Spearman rho correlation coefficient) rho PSQI ΔΜΣ NS Ηλικία Φύλο NS: όχι στατιστικά σημαντικό. ζουν την ποιότητα του ύπνου στους ηλικιωμένους, βλέπουμε ότι σε πιο ειδικές μελέτες, οι διαταραχές ύπνου συσχετίστηκαν με καρδιαγγειακά προβλήματα όπως υπέρταση, στηθάγχη και καρδιακή ανεπάρκεια υπό φαρμακευτική αγωγή με διουρητικά και άλλα φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και υπναγωγά και υπακτικά 16. Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά ασθενείς λαμβάνουν κατά μέσο ορό περίπου 5-9 καθημερινά φαρμακευτικά σκευάσματα, μερικά από τα όποια μπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα του ύπνου και να συσχετίσουν με γενικευμένη καταβολή. p Υπναγωγά (π.χ. αμιτριπτυλίνη) και νευροληπτικά (π.χ. χλωροπρομαζίνη, κλοζαπίνη) μπορεί να προκαλέσουν εξασθένηση φυσικής κατάστασης και καθημερινή κατάπτωση. Οι β-ανταγωνιστές, κυρίως τα λιπόφιλα συστατικά (π.χ. μετοπρολόλη, προπρανολόλη), δύναται να προκαλέσουν δυσκολία στην έναρξη του ύπνου, καθώς και αυξημένο αριθμό αφυπνίσεων και «ζωηρά» όνειρα. Η μακροχρόνια χρήση υπναγωγών συχνά αλλάζει τη φυσιολογική λειτουργιά ύπνου- αφύπνισης λόγω στερητικών συμπτωμάτων και ημερήσιας νωθρότητας. Η θεοφυλλίνη και η καφεΐνη δρουν ως διεγερτικά μειώνοντας το συνολικό χρονικό διάστημα του ύπνου. Η επίδραση της καφεΐνης μπορεί να διαρκέσει 8-14 ώρες και μπορεί να είναι πιο παρατεταμένη σε ηλικιωμένους ασθενείς λόγω μειωμένης κάθαρσης κρεατινίνης και μειωμένης ηπατικής λειτουργίας. Η νικοτίνη ως διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος, επιδρά στον ύπνο με τρόπο παρόμοιο με την καφεΐνη 17. Άλλες αιτίες διαταραχών ύπνου σε γηριατρικούς ασθενείς αποτελούν τα παρακάτω:

7 101 Ο χρόνιος πόνος (π.χ. οστεοαρθρίτιδα, μεταστατικές νόσοι) αποτελεί συχνά αιτία για πτωχής ποιότητας ύπνο σε ηλικιωμένα άτομα. Η οστεοαρθρίτιδα προκαλώντας δυσκαμψία κατά τη διάρκεια της νύκτας κάνει δύσκολη και επώδυνη την κίνηση 18. Η καρδιακή ανεπάρκεια που σχετίζεται με ορθόπνοια και παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια καθώς και νυκτουρία οδηγεί συχνά σε νυκτερινές αφυπνίσεις 19. Αναπνοή Cheyne-Stokes (άπνοια κατά τη διάρκεια του ύπνου) σχετιζόμενη με καρδιακή ή εγκεφαλική αιτία (θεραπεία αυτής της διαταραχής με διεγερτικά του αναπνευστικού συστήματος ή με τη χρήση οξυγονοθεραπείας κατά τη διάρκεια της νύκτας βελτιώνουν συχνά την ποιότητα του ύπνου) 20. Ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) παρουσιάζουν νυκτερινή επιδείνωση της υποξαιμίας, κυρίως κατά τη διάρκεια του REM ύπνου 21,22. Συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό, συμπεριλαμβανομένης καλοήθους υπερτροφίας προστάτη, μπορούν να επιδράσουν στην ποιότητα του ύπνου 23. Ασθενείς με νόσο Parkinson παρουσιάζουν συχνά αυξημένη συχνότητα για ούρηση και δυσκολία στην έγερση και την κατάκλιση στην κλίνη, οδηγώντας σε διακεκομμένο ύπνο 21. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) 24,25. Δυσκοιλιότητα 16. Κνίδωση 26. Η συγκεκριμένη μελέτη, παρά το μικρό δείγμα ασθενών, αναδεικνύει τη σχέση μεταξύ ΧΑΠ και διαταραχών ύπνου, καθώς και τη σχέση των διαταραχών αυτών με ταχυαρρυθμίες, ανεπάρκεια αριστερής κοιλίας και κατάθλιψη. Από τις χρησιμοποιούμενες κατηγορίες φαρμάκων μόνο τα αντικαταθλιπτικά φάνηκαν να σχετίζονται με δυσμενή ποιότητα ύπνου. Οι διαταραχές ύπνου είναι χαρακτηριστικές στην κατάθλιψη, συνεπώς είναι αναμενόμενες σε ηλικιωμένους ασθενείς που λαμβάνουν αντικαταθλιπτική αγωγή, κυρίως σε περιπτώσεις που η θεραπεία είναι ανεπιτυχής και απαιτείται συχνά τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής 27. Οι κυρίαρχες ασθένειες στο συγκεκριμένο αγροτικό πληθυσμό είναι ανάλογες με τις αντίστοιχες σε προηγούμενες μελέτες, με κυρίαρχη την αρτηριακή υπέρταση (63,4%) 28,29. Η δυσλιπιδαιμία (35,7%) παρατηρείται με χαμηλότερα ποσοστά στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα σε σχέση με τη βιβλιογραφία (70-90%) Η παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι ένα 35% των ενηλίκων έχει άγνοια της υπερχοληστερολαιμίας του 30. Η συχνότητα της στεφανιαίας νόσου στον ηλικιωμένο αυτό πληθυσμό (28,1%), παρά τη σχετικά υψηλή συχνότητα εμφάνισής της γενικά στον ελληνικό πληθυσμό, είναι ανάλογη με τη συχνότητα στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα διεθνώς 32,33. Όσον αφορά το σακχαρώδη διαβήτη το ποσοστό εμφάνισής του ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα (14,3%) σε σχέση με τις αναφορές (15-29%) 34,35. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην αγροτική προέλευση του πληθυσμού 36. Η επίπτωση της ΧΑΠ αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,4%, σύμφωνο με προηγούμενες μελέτες στις οποίες κυμαίνεται από 5% έως 20%, με μεγαλύτερη επίπτωση στα πιο ηλικιωμένα άτομα και στους άνδρες Στη συγκεκριμένη μελέτη η διάφορα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν ήταν σημαντική. Τέλος, σχετικά με την επίπτωση της κατάθλιψης στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό (7,1%) είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες μελέτες στη συγκεκριμένη περιοχή (45%) 40. Ωστόσο ο πληθυσμός που εξετάστηκε ήταν διαφορετικός και αναφερόταν σε αστικές περιοχές και κέντρα υγείας. Μια μελέτη στη Γερμάνια αναφέρει επίπτωση κατάθλιψης σε ποσοστό 6,6%, ωστόσο συμπτώματα κατάθλιψης μπορεί να αγγίζουν το ποσοστό 30% 41. Η νοσηρότητα του γηριατρικού πληθυσμού στη συγκεκριμένη περιοχή που μελετήθηκε δεν διαφέρει από την αναμενόμενη, σε σχέση με τη βιβλιογραφία. Οι διαταραχές του ύπνου παρατηρούνται συχνά σε άτομα τρίτης ηλικίας και τα αποτελέσματα μας έρχονται σε συμφωνία με τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας. Η παρουσία τους δεν πρέπει να υποεκτιμάται και πρέπει πάντα να διερευνάται η συσχέτιση τους με σύνοδες παθήσεις, ώστε να χορηγείται η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή.

8 102 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 2, Ιούλιος 2014 REFERENCES 1. Subramanian S, Surani S. Sleep disorders in the elderly. Geriatrics 2007; 62: Avidan AY. Sleep in the geriatric patient population. Semin Neurol 2005; 25: Mahowald MW, Bornemann MAC. Sleep complaints in the geriatric patient. Minn Med 2007; 90: Cole C, Richards K. Sleep disruption in older adults. Harmful and by no means inevitable, it should be assessed for and treated. Am J Nurs 2007; 107:40 49 quiz Latimer Hill E, Cumming RG, Lewis R, Carrington S, Le Couteur DG. Sleep disturbances and falls in older people. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007; 62: Barry PJ, Gallagher P, Ryan C. Inappropriate prescribing in geriatric patients. Curr Psychiatry Rep 2008; 10: Roth T, Drake C. Evolution of insomnia: current status and future direction. Sleep Med 2004; 5 Suppl 1:S Hoey LM, Fulbrook P, Douglas JA. Sleep assessment of hospitalised patients: A literature review. Int J Nurs Stud 2014; 51: Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1989; 28: Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res 1989; 28: Kamel NS, Gammack JK. Insomnia in the elderly: cause, approach, and treatment. Am J Med 2006; 119: Van Someren EJW. Circadian and sleep disturbances in the elderly. Exp Gerontol 2000; 35: Tamanna S, Geraci SA. Major sleep disorders among women: (women s health series). South Med J 2013; 106: Dening TR, Chi L-Y, Brayne C, Huppert FA, Paykel ES, O Connor DW. Changes in self-rated health, disability and contact with services in a very elderly cohort: a 6-year follow-up study. Age Ageing 1998; 27: Jaussent I, Dauvilliers Y, Ancelin M-L, et al. Insomnia symptoms in older adults: associated factors and gender differences. Am J Geriatr Psychiatry 2011; 19: Jensen E, Dehlin O, Hagberg B, Samuelsson G, Svensson T. Insomnia in an 80-year-old population: relationship to medical, psychological and social factors. J Sleep Res 1998; 7: Gentili A, Guy BE, Vij Subir. Geriatric Sleep Disorder [Internet]. [cited 2014 Apr 5]. Available from: overview#aw2aab6b2b3 18. Asih S, Neblett R, Mayer TG, Brede E, Gatchel RJ. Insomnia in a chronic musculoskeletal pain with disability population is independent of pain and depression. Spine J 2014; 14: Redeker NS, Adams L, Berkowitz R, et al. Nocturia, sleep and daytime function in stable heart failure. J Card Fail 2012; 18: Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome? Sleep 2006; 29: Garcia AD. The effect of chronic disorders on sleep in the elderly. Clin Geriatr Med 2008; 24: Xiang Y-T, Wong T-S, Tsoh J, et al. Insomnia in Older Adults with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in Hong Kong: A Case-Control Study. COPD 2014; 11: Hernández C, Estivill E, Prieto M, Badía X. Nocturia in Spanish patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia (LUTS/ BPH). Curr Med Res Opin 2008; 24: Parish JM. Sleep-related problems in common medical conditions. Chest 2009; 135: Johnson DA. Gastroesophageal reflux disease and sleep disorders: a wake-up call for physicians and their patients. Rev Gastroenterol Disord 2005; 5 Suppl 2:S Patel T, Yosipovitch G. The Management of Chronic Pruritus in the Elderly. Skin Therapy Lett 2010; 15: McCall WV, Blocker JN, D Agostino R, et al. Treatment of insomnia in depressed insomniacs: effects on health-related quality of life, objective and selfreported sleep, and depression. J Clin Sleep Med 2010; 6: Vokonas PS, Kannel WB, Cupples LA. Epidemiology and risk of hypertension in the elderly: the Framingham Study. J Hypertens Suppl 1988; 6:S Efstratopoulos AD, Voyaki SM, Baltas AA, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Hellas, Greece: the Hypertension Study in General Practice in Hellas (HYPERTENSHELL) national study. Am J Hypertens 2006; 19: Ghandehari H, Kamal-Bahl S, Wong ND. Prevalence and extent of dyslipidemia and recommended lipid

9 103 levels in US adults with and without cardiovascular comorbidities: the National Health and Nutrition Examination Survey Am Heart J 2008; 156: Steinhagen-Thiessen E, Bramlage P, Lösch C, et al. Dyslipidemia in primary care--prevalence, recognition, treatment and control: data from the German Metabolic and Cardiovascular Risk Project (GEMCAS). Cardiovasc Diabetol 2008; 7: Athyros VG, Elisaf M, Mikhailidis DP. Undertreatment of dyslipidaemia in Greece. Atherosclerosis 2004; 177: Aronow WS, Ahn C. Prevalence of coexistence of coronary artery disease, peripheral arterial disease, and atherothrombotic brain infarction in men and women 62 years of age. Am J Cardiol 1994; 74: Papazoglou N, Manes C, Chatzimitrofanous P, et al. Epidemiology of Diabetes Mellitus in the Elderly in Northern Greece: a Population Study. Diabet Med 1995; 12: Meneilly GS, Tessier D. Diabetes in Elderly Adults. Journals Gerontol Ser A Biol Sci Med Sci 2001; 56:M5 M Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global Prevalence of Diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for Diabetes Care 2004; 27: Tzanakis N, Anagnostopoulou U, Filaditaki V, Christaki P, Siafakas N; COPD group of the Hellenic Thoracic Society. Prevalence of COPD in Greece. CHEST 2004; 125: Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM, et al. International variation in the prevalence of COPD (the BOLD Study): a population-based prevalence study. Lancet 2007; 370: Mannino DM, Buist AS. Global burden of COPD: risk factors, prevalence, and future trends. Lancet 2007; 370: Argyropoulos K, Gourzis P, Jelastopulu E. Prevalence of depression among the elderly. Psychiatriki 2012; 23:39-45 (in Greek). 41. Glaesmer H, Riedel-Heller S, Braehler E, Spangenberg L, Luppa M. Age- and gender-specific prevalence and risk factors for depressive symptoms in the elderly: a population-based study. Int Psychogeriatr 2011; 23:

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (1), 2012 39 Ερευνητική εργασία Research article Επιπολασμός της κατάθλιψης σε πληθυσμό ηλικιωμένων Κ. Αργυρόπουλος, 1,2 Φ. Γουρζής, 3 Ε. Γελαστοπούλου 1 1 Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, 61-66 Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Ρούπα Ζ., 1 Τάτσιου Ι., 2 Τσικληταρά Ά., 3 Κουλούρη Α., 4 Νίκας Μ., 5 Μπισκίνη Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Νευρολογία Διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28 Τηλ. 210 72.47.056 - Fax: 210 72.47.556 www.enee2.gr info@jneurology.gr Περιεχόμενα www.jneurology.gr Τόμος 22,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών

Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του και η σημασία του στην τελική έκβαση των ασθενών Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Το παραλήρημα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα)

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) 70 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) Γ. Βεσκούκη 1, Ι.Ρίζου 2, Γ.Γαλλιού 3 1 Τμήμα Επισκεπτών τριών Υγείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα Ίντας Δ. Γεώργιος 1, Στεργιάνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργική συνδεσιμότητα του εγκεφάλου και η παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας Η. Αγγελόπουλος

Η λειτουργική συνδεσιμότητα του εγκεφάλου και η παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας Η. Αγγελόπουλος PSYCHIATRIKI Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association, Volume 25, No 2, April-June 2014 Η λειτουργική συνδεσιμότητα του εγκεφάλου και η παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας Η. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):491-501 Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):753-766 Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους Τα επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 1144 Παχυσαρκία:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών

ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 2, 59-69 ιερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ψυχικά ασθενών Σταθαρού Α. 1, Παπαθανασίου Ι. 2, Γκούβα Μ. 3, Μασδράκης Β. 4, Μπερκ Α. 5, Νταραγιάννης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της μεταβολής της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής ασθενών, με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, ένα έτος μετά τη διάγνωση

Μελέτη της μεταβολής της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής ασθενών, με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, ένα έτος μετά τη διάγνωση ΕΡΕΥΝΑ Μελέτη της μεταβολής της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας της ζωής ασθενών, με καρκίνο του μαστού αρχικών σταδίων, ένα έτος μετά τη διάγνωση Γεωργία Γ. Φασόη Μπαρκά 1, Μάρθα Ν. Κελέση Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(3):151 163 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(3):151 163 Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παχυσαρκία: Μια πολυπαραγοντική νόσος Σαρίδη Μαρία 1, Ντόκου Μαριάννα 2 1. Νοσηλεύτρια Π.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Κορίνθου 2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., Γ.Ν. Καλαμάτας Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ Øõ éáôñéêþ ÊëéíéêÞ ÐñáêôéêÜ ôïõ 4ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ Êéíçôþí ÌïíÜäùí Øõ éêþò Õãåßáò ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 «Äéá åßñéóç ôçò öñïíôßäáò øõ éêü áóèåíþí óôçí êïéíüôçôá:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(3):539-544 Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΣΚΟΠΟΣ Η εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα