ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διατριβή αυτή µελετάται η γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής γύρω από και κατά µήκος της σεισµικής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης. Στο 1 ο Κεφάλαιο δίδεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και περιληπτικές συνθέσεις για τη γεωλογία των αλπικών και µεταλπικών σχηµατισµών, τις ενεργές τεκτονικές δοµές της ευρύτερης περιοχής άµεσα σχετιζόµενες µε την γεωµορφολογική εξέλιξή της-, σεισµολογικά και αρχαιο-σεισµολογικά δεδοµένα, καθώς και συνοπτική περιγραφή των µορφογενετικών κ.α. φαινοµένων που συνόδευσαν τους σεισµούς του Στο 2 ο Κεφάλαιο, η περιοχή µελέτης υποδιαιρείται σε γεωµορφολογικές / µορφοτεκτονικές ενότητες, περιοχές που παρουσιάζουν οµοιογένεια στα µεγάλης τάξης γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά τους και οριοθετούνται από νεοτεκτονικές ρηξιγενείς ζώνες καθώς και αλπικές ασυνέχειες. Γίνεται συζήτηση γεωµορφολογικών παρατηρήσεων για κάθε ενότητα, ενώ για κάθε επί µέρους ρηξιγενή ζώνη γίνεται απόπειρα αξιολόγησης των γεωµορφολογικών δεδοµένων πρός την κατεύθυνση της χρονολόγησης έστω και χονδροειδούς- της τεκτονικής δραστηριότητας. Το τριγωνικής γεωµετρίας (τεκτονικά οριοθετούµενο) κυρίως τµήµα της περιοχής µελέτης, απογυµνώθηκε εν πολλοίς κατά το Τεταρτογενές από τις ποταµο-λιµναίες νεογενείς αποθέσεις που τον κάλυπταν, λόγω ανύψωσης από τη ζώνη της Αταλάντης, αλλά και από άλλες περιφερειακές ζώνες ενεργές σε µικρότερο ή πολύ µικρότερο βαθµό. Στο 3 ο Κεφάλαιο γίνεται οµαδοποίηση και συζητώνται γεωµορφολογικές παρατηρήσεις περί των υδρογραφικών δικτύων της περιοχής. Το δίκτυο του σηµερινού ποταµού Άσσου αναγνωρίζεται ως σαφώς δυσανάλογο µε τις κοιλάδες που διαρρέει, οι οποίες είναι υπολείµµατα παλαιότερου κατά πολύ µεγαλύτερου δικτύου µε ροή πιθανότατα πρός τον Β. Ευβοϊκό. Τα δίκτυα στη Β πλευρά του Χλωµού συζητώνται ως πρός την σχέση της εξέλιξής τους µε τη ζώνη Υαµπόλεως, ενώ παρατηρήσεις στο κάτω τµήµα του Αλαργινού ρέµατος υποδηλώνουν ανω-πλειστοκαινική παραµόρφωση από την ατροφική προέκταση της ρ.ζ. Αταλάντης στη λέκάνη της Λοκρίδας. Τα δίκτυα που αναπτύχθηκαν στα µέτωπα του Β και του κεντρικού τµήµατος της ζώνης της Αταλάντης παρουσιάζουν σε σηµαντικό βαθµό την κανονικότητα που χαρακτηρίζει τις λεκάνες ρηξιγενών µετώπων, ενώ οι περιπτώσεις αποκλίσεων σχολιάζονται για την εξαγωγή πληροφοριών για την ιστορία της ζώνης. Αναγνωριστική συζήτηση γίνεται και για τα δίκτυα στη χερσόνησο της Μαλεσίνας. Στο 4 ο Κεφάλαιο δίδονται γεωµορφολογικές και γεωλογικές παρατηρήσεις κατά µήκος της ρ.ζ. της Αταλάντης, οι οποίες προστίθενται στην προηγούµενη βιβλιογραφία µε σκοπό να δοθεί όσο γίνεται λεπτοµερής εικόνα της γεωµετρίας της. Επίσης, πέρα από τις ήδη γνωστές, αναφέρονται και άγνωστες µέχρι τώρα περιπτώσεις διατηρούµενων µορφολογικών ιχνών των µεγάλων σεισµών του Η διατριβή συνοδεύεται από γεωµορφολογικό χάρτη 1: και χάρτη ρηγµάτων της περιοχής µελέτης, καθώς και χάρτη ρηγµάτων κατά µήκος της ζώνης της Αταλάντης (παρατηρήσεις υπαίθρου σε τοπογραφικό υπόβαθρο από διαγράµµατα 1:5.000 της ΓΥΣ). 215

2 GEOMORPHOLOGICAL STUDY OF THE BROADER ATALANTI AREA (EASTERN LOKRIS, CENTRAL GREECE) Ph.D. Thesis of N. J. Palyvos, Geologist ABSTRACT In this thesis, the geomorphology of the broader area around and along the seismic Atalanti fault zone is studied. In Chapter 1 a synoptic review of the bibliography is given, with bibliographic syntheses on the geology of alpine and post-alpine formations, the active tectonic strucures (closely related to the geomorphological characteristics of the study area), seismological and archaeo-seismological data, plus a short description of the morphogenetic phenomena that accompanied the large earthquakes of April In Chapter 2, the study area is divided in geomorphological / morphotectonic units, areas that exhibit homogeneity in their large-scale geomorphological characteristics. These units are shown to be defined by neotectonic fault zones, known previously or introduced herein, or alpine tectonic discontinuities. A discussion of geomoprhological and geological observations in each unit is given, and for each tectonic discontinuity discussed there is an attempt to give estimates concerning the timing of its activity. In Chapter 3, drainage networks of the study area grouped and discussed. The network of present-day Assos river is recognized as an underfit network, occupying the valleys of an older and much larger drainage network flowing probably towards the N. Evoikos gulf, that was severely derranged in the M. Pleistocene. The evolution of drainages on the NW side of Hlomon Mt. is discussed in relation to the Hyambolis fault zone. Observations on the lower part of Alargino river indicate Late Pleistocene deformation at the NW tip of the Atalanti f.z. The drainage networks on the Atalanti zone footwalls (NW and central part) exhibit more or less the regularity that characterizes typical footwall drainages, and cases of deviation are discussed in relation to their significance concerning the behaviour of the Atalanti f.z.. The networks of Asprorema and Ag. Panteleimon, situtated at an area of offset (relay zone) of the Atalanti zone, are discussed in detail. An introductory discussion is also given for the drainages in Malessina peninsula. In Chapter 4, geomorphological and geological observations along the Atalanti fault zone are discussed and, based on those and previous bibliography, a detailed picture of its geometry is given. Also, cases of geomorphological evidence of the 1894 earthquake ruptures are discussed previously known or not. In Chapter 5 the main conclusions are summarized. This thesis is accompanied by a 1: geomorphological map and a faults map of the study area, plus a detailed faults map along the Atalanti fault zone (field observations on 1:5.000 HAGS topographic maps). 216

3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγγελίδης, Χ., Τεχνικογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αταλάντης, ιδακτορική ιατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 183 σ. Αγγελίδης, Χ. και Κουµαντάκης, Ι., Συµβολή στη γνώση της σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής µηχανικής, 15 σ. Αιγινήτης,., Σεισµολογικές παρατηρήσεις κατά το έτος 1894, Χρονικά Αστεροσκοπείου Αθηνών, 2, σ. 217 και 223. Albandakis, N., Nuovi dati stratigrafici sulla regime di Locrida (Grecia), Bol. Soc. Geol. Ital., 87 (4), Albini, P., Una rilettura dei forti terremoti del 20 e 27 Aprile 1894 nella Locride (Grecia centrale), G.N.G.T.S. XIX National Congress, C.N.R., 7-9 Nov., Roma, extended abstracts volume, Αλεβίζος, Γ., Ορυκτολογία, γεωχηµεία και γένεση ιζηµατογενών νικελιούχων σιδηροµεταλλευµάτων Λοκρίδας (Κεντρική Ελλάδα), ιδακτορική ιατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης, 236 σ. Αλµπαντάκης, Ν., Συµβολή εις την γνώσιν της Γεωλογίας και κοιτασµατολογίας των λατεριτικών νικελιούχων σιδηροµεταλλευµάτων της Λοκρίδος, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., VIII (1), Αλµπαντάκης, Ν., Τα νικελιούχα σιδηροµεταλλεύµατα Λοκρίδος και Ευβοίας, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 41 σ. 217

4 Αλµπαντάκης, Ν., Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος, φύλλο Λάρυµνα (τµήµα Στερεάς Ελλάδας), ΙΓΜΕ, Αθήναι. Ambraseys, N.N. and Jackson, J.A., Seismicity and associated strain of central Greece between 1890 and 1988, Geophysical Journal International, 101 (3), Ambraseys, N.N., Material for the investigation of the seismicity of Central Greece, in Stiros, W., & Jones, R.E. (eds), Archaeoseismicity, Fitch Lab. Occas. Paper 7, British school at Athens, Αναγνώστου, Χ., Λέκκας, Σ., Μπουροδήµος, Γ. και Γάτος, Θ., Μικροφασική ανάλυση Νεογενών αποθέσεων στον όρµο της Λάρυµνας (Φθιώτιδα), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., Πρακτ 3 ου Συνεδρ., ΧΧ (2), Αναγνώστου, Χ., Σιούλας, Α., Σταυρακάκης, Σ., Τζιαβός, Χ. και Χρόνης, Γ., Σχέση µεταξύ Νεοτεκτονικής και ιζηµατογένεσης στο Β. Ευβοϊκό κόλπο, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., Πρακτ. 3 ου Συνεδρίου, XX (1), Anders, M.H. and Schlische, R.W., Overlapping faults, intrabasin highs, and the growth of normal faults, Journal of Geology, 102, Ανδρονόπουλος, Β., Γεωλογική-τεκτονική µελέτη της περιοχής Αταλάντης, Αθήνα. Αντωνόπουλος, I., Συµβολή στη γνώση των Tsunamis της ανατολικής Μεσογείου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, Ann. Geol. de Pays Hellen., ΧΧIΧ (2), Antonopoulos, J., The Tsunami of 426 BC in the Maliakos Gulf, Eastern Greece, Natural Hazards, 5 (1). Armijo, R., Meyer, B., Hubert, A. and Barka, A., Westward propagation of the North Anatolian fault into the Aegean : timing and kinematics, Geology, 27 (3), Armijo, R., Meyer, B., King, G.C.P., Rigo, A. and Papanastassiou, D., Quaternary evolution of the Corinth rift and its implications for the Late Cenozoic evolution of the Aegean, Geophysical Journal International, 126, Βαβλιάκης, Ε., Μουντράκης, και Σωτηριάδης, Λ., Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις και σχετική χρονολόγηση των Νεοτεκτονικών παραµορφώσεων στο όρος Μενοίκιο (Αν. Μακεδονία), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΙΙΙ (1), Bates, R. and Jackson, J., Glossary of Geology, Am. Geol. Inst., 751 pp. Βετούλης,., Η ηλικία των Nεογενών λιµνογενών σχηµατισµών της Β. Λοκρίδος (Φθιώτιδος), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., IV, Billiris, H., Paradissis, D., Veis, G., England, P., Featherstone, W., Parsons, B., Cross, P., Rands, P., Rayson, M., Sellers, P., Ashkenazi, V., Davison, M., Jackson, J. and Ambraseys, N., Geodetic determination of tectonic deformation in central Greece from 1900 to 1988, Nature, 350,

5 Bousquet, B. et Pechoux, P.Y., Geomorphologie, archaeologie, histoire dans le bassin oriental de la Mediterranee : principes, methodes, resultats preliminaires, Mediterranee, 1, Bousquet, B. et Pechoux, P.Y., La seismicite du bassin Egeen pendant l' Antiquite, Bull. Soc. Geol. France, (7) XIX (3), Bousquet, B., Dufaure, J.-J., Keraudren, B., Pechouxm, P.-Y., Philip, H. et Sauvage, J., Essai de correlations stratigraphiques entre les facies marins, lacustres et continentaux du Pleistocene de Grece, Bull. Soc. Geol. France, XVIII (2), Buck, V. and Stewart, I., A critical reappraisal of the classical texts and archaeological evidence for earthquakes in the Atalanti region, central mainland Greece, Geological Soc. of London, Sp. Publ. no. 171, Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Μαρουκιάν Χ., Παπαναστασίου,. και Παλυβός, Ν., Αρχαιο-γεωλογία και µορφοτεκτονική στην περιοχή Λιβανατών-Κύνου- Αρκίτσας κατά το Ολόκαινο, Πρακτ. 5 ου Πανελλ. Συν. της Ελλ. Γεωγρ. Ετ., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Παπαναστασίου,. και Μαρουκιάν, Χ., Γεωµορφολογικές και σεισµοτεκτονικές παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, Πρακτ. 4 ου Πανελλ. Γεωγρ. Συν., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Γεωµορφολογική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής του Αργολικού Πεδίου κατά το Τεταρτογενές, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 192 σ. Γαλανόπουλος, Α., Σεισµική γεωγραφία της Ελλάδος, Ann. Geol. de Pays Helleniques, VI, Caputo, R., Morphogenic earthquakes: a proposal. Bull. INQUA Neot. Comm., 16, 24. Celet, P. et Delcourt, J., Les terrains Neogenes de Locride (Grece orientale moyenne); leur situation geologique et leur age, Ann. Soc. Geol. Nord, 80, Celet, P., Contribution a l etude geologique du Parnasse-Gkiona et d une partie des regions meridionales de la Grece continentale, Ann. Geol. des Pays Hellen., XIII, Collier, R. and Gawthorpe, R., Neotectonics, drainage and sedimentation in central Greece: insights into coastal reservoir geometries in syn-rift sequences, Journal of the Geological Society, London, Sp. Publ. no. 80, Crone, A. and Haller, K., Segmentation and the coseismic behaviour of Basin and Range normal faults: examples from central Idaho and SW Montana, Journal of Structural Geology, 13, Cundy, A.B., Kortekaas, S., Dewez, T., Stewart, I.S., Collins, P.E.F., Croudace, I.W., Maroukian, H., Papanastassiou, D., Gaki-Papanastassiou, K., Pavlopoulos, K. and Dawson, A., Coastal wetlands as recorders of earthquake subsidence in the Aegean: a case study of the 1894 gulf of Atalanti earthquakes, central Greece, Marine Geology, 170,

6 Dakoronia, F., Homeric Towns in East Lokris: Problems of identification, Hesperia, 62, Dakoronia, F., Earthquakes of the Late Helladic III period (12 th c. b.c.) at Kynos (Livanates, Central Greece), in "Archaeoseismology", Stiros, S., Jones, R.E. (eds), Fitch Laboratory Occasional paper 7, Oxbow Oxford, Davison, C., M. Papavasiliore on the Greek earthquakes of April 1894, Nature, 1303 (50), 607. DeBoer, J. Z., Dilational fractures in the Corinth and Evian rift zones of Greece; their geometrical relations and tectonic significance in the deformational process of normal faulting, Annales Tectonicae, VI (1), Degardin, J. M., Etude geologique de la region d' Atalanti (Locride, Grece continentale), Ann. Soc. Geol. Nord., XCII (4), DePolo, C., Clark, D., Slemmons, B., Ramelli, A., Historical surface faulting in the basin and range province, western north America: implications for fault segmentation, Journal of Structural Geology, 13 (2), ερµιτζάκης, Μ. και Λέκκας, Σ., ιερευνώντας τη Γή Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία, Εκδ. Μαυροµµάτη, Αθήνα, 593 σ. ερµιτζάκης, Μ. και Παπανικολάου,., Παλαιογεωγραφία και γεωδυναµική της περιοχής του Αιγαίου κατά το Νεογενές, Ann. Geol. de Pays Hellen., Proc. VII Coll. on the Mediterranean Neogene, Dewez, T., Stewart, I., Demoulin, A. and Cornet, Υ., Normal faulting landscapes: a close-up view from Central Greece, Eos Trans. AGU, 81(48), Fall Meet. Suppl. (abstract). Eliet, P. and Gawthorpe, R., Drainage development and sediment supply within rifts, examples from the Sperchios basin, Central Greece, Journal of the Geological Society, London, 152, Fairbridge, R. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Reinhold Book Co., New York, 1295 pp. Fossey, J.M., The ancient topography of Opountian Lokris, J.C. Gieben, Amsterdam, 256 pp. Fossey, J.M., Topography and population of Ancient Boeotia, Chicago. Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Maroukian, H., Geomorphic and archaeological - historical evidence for past earthquakes in Greece, Annali di Geofisica, XXXIX (3), Gaki-Papanastassiou, K., Maroukian, H., Papanastassiou, D., Palyvos, N. and F. Lemeille, Geomorphological study in the Lokrian coast of N. Evoikos gulf (Central Greece) and evidence of archaeoseismic destructions, Proc. Of the 36th CIESM congress, Sept Ganas, A., Roberts, G. and Memou, Tz., Segment boundaries, the 27/4/1894 M7.0 rupture extent and strain patterns along the Atalanti fault segment, Central Greece, Journal of Geodynamics, 26 (2-4),

7 Ganas, A., Mapping of active normal faults in the Lokris region (Central Greece) using SPOT DEM data, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙΙ (1), Ganas, A. and Buck, V., A model for tectonic subsidence of the Allai archaeological site, Lokris, Central, Greece, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙΙ (1), Ganas, A., Fault segmentation and seismic hazard assessment in the gulf of Evia rift, Central Greece, PhD thesis, Univ. of Reading, 368 pp. Ganas, A. and White, K., Neotectonic fault segments and footwall geomorphology in eastern Central Greece from Landsat TM data, Geol. Soc. Greece Sp. Publ., 6, Gillet, S., Sauvage, J. et Keraudren, B Παλαιοντολογική µελέτη του Πλειο- Πλειστοκαίνου της Λοκρίδας και της υτικής Ευβοίας: Παλαιοντολογία Μαλακίων και Γυρεολογία, Ann. Geol. de Pays Hellen., ΧΧΙΧ (2), Goldman, H., Excavations at Halae, Hesperia, 9 (4), Goldsworthy, M. and Jackson, J., Migration of activity within normal fault systems: examples from the Quaternary of mainland Greece, Journal of Structural Geology, 23 (2-3), Goldsworthy, M. and Jackson, J., Active normal fault evolution in Greece revealed by geomorphology and drainage patterns, Journal of the Geological Society, 157, 5, Goudie, Α., Lewin,J., Richards, K., Anderson, M., Burt, T., Whalley, B. and Worsley, P., Geomorphological techniques, Allen & Unwin, London, 395 pp. Gournelos, T. and Maroukian, H., Geomorphological observations concerning the evolution of the Basin of Athens, Geologica Balcanica, 20 (6), Hatzfeld, D., Ziazia, M., Kementzetzidou, D., Hatzidimitriou, P., Panagiotopoulos, D., Makropoulos, K., Papadimitriou, P. and Deschamps, A., Microseismicity and focal mechanisms at the western termination of the North Anatolian Fault and their implications for continental tectonics, Geophys. Journ. Intern., 137, Huang, W., Morphologic patterns of stream channels on the active Yishi fault, southern Shandong province, Eastern China : implications for repeated great earthquakes in the Holocene, Tectonophysics, 219, IΓΜΕ, Σεισµοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδος (1: ), Αθήνα. Ioakim, Ch. and Rondogianni, Th., Contribution a l etude geologique de la region de Zeli, Locride (Grece centrale), Revue de Micropaleontologie, 31 (2), Jackson, J. A., Active tectonics of the Aegean region, Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 22, Jackson, J. A. and White, K., Active faulting in the upper continental crust: observations from regions of active extension, Journal of Structural Geology, 11,

8 Jackson, J.A. and McKenzie, D., Rates of active deformation in the Aegean sea and surrounding regions, Basin Research, 1, Jackson, J.A., King, G. and Vita-Finzi, C., The neotectonics of the Aegean : an alternative view, Earth and Planetary Science Letters, 61, Jolivet, L., Brun, J.P., Gautier, P., Lallemant, S. and Patriat, M., D Kinematics of extension in the Aegean region from the early Miocene to the present, insights from the ductile crust, Bull. Soc. Geol. France, 165 (3), Kambanis, M. L., Le dessechement du Lac Copais par les anciens, Bulletin de Correspondance Hellenique, 17, Kambanis, M. L., Le dessechement du Lac Copais par les anciens, Bulletin de Correspondance Hellenique, 16, Karnik, V., 1969, Seismicity of the European area, I. Reidel Dordrecht, Netherlands, 364 pp. Καρύµπαλης, Ε., Γεωµορφολογικές παρατηρήσεις στη λεκάνη απορροής του Εύηνου ποταµού, ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 244 σ. Katsonopoulou, D, Studies of the eastern cities of Opountian Lokris : Halai, Kyrtones, Korseia, Bumelitaia, PhD thesis, Cornell University, 110 pp. Keller, E. and Pinter, N., Active tectonics Earthquakes, uplift and landscape, Prentice-Hall, 338 pp. Keller, E., Investigation of Active Tectonics: use of surficial earth processes, in Studies in Geophysics: Active Tectonics, National Academy Press, Keraudren, B., Le Plio-Pleistocene marin et oligohalin en Grece : stratigraphie et paleogeographie, Rev. Geol. Dyn. Geogr. Phys, 21 (1), Kissel, C. and Laj, C., The tertiary geodynamical evolution of the Aegean arc: a paleomagnetic reconstruction, Tectonophysics, 146, Κουκουβέλας, Ι., Τεκτονική Γεωλογία, Leeder Books, Αθήνα, 303 σ. Κουσκουνά-Τσιµπιδάρου, Β., Παράγοντες που τροποποιούν την εξασθένηση των εντάσεων στην κεντρική Ελλάδα και συµβολή στην αποτύπωση της σεισµικής επικινδυνότητας, ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 296 σ. Κουµαντάκης, I., H γεωλογία της νήσου Γραµµούσας (Β. Ευβοϊκός κόλπος), Ann. Geol. des Pays Hellen., 22, Kraft, J., A reconnaissance of the geology of the sandy coastal areas of eastern Greece and the Peloponnese, Univ. of Delaware, Tech. rep. 9, 158 pp. Kranis, H., Palyvos, N., Livatidis, G. and Maroukian, H., The Hyambolis zone : Geomorphological and tectonic evidence of a transverse structure in Lokris, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV (1), Kranis, H. and Lekkas, E., The Pavliani fault zone: Evidence for westward propagation of the North Anatolian Fault Zone in Eastern Mainland Greece. Proc. IESCA 2000, Smyrni, Sep. 2000, (Abs.), 48. Κράνης, Χ., Νεοτεκτονική δραστηριότητα ρηξιγενών ζωνών κεντροανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Λοκρίδα), ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 233 σ. 222

9 Λάγιος, Ε., ελήµπασης, Ν., ρακόπουλος, Ι. και Κουσκουνά, Β., Βαρυτοµετρικές και σεισµολογικές µελέτες της ευρύτερης περιοχής του ρήγµατος της Αταλάντης, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΙΧ, Lagios, E., Drakopoulos, J.,Hipkin, R.G. and Gizeli, C., Microgravimetry in Greece: applications to earthquake and volcano eruption prediction, Tectonophysics, 152, Leeder, M.R., Seger, M.J. and Stark, C.P., Sedimentation and tectonic geomorphology adjacent to major active and inactive normal faults, southern Greece, Journal of the geological society, London, 148, Leeder, M.R. and Jackson, J.A., The interaction between normal faulting and drainage in active extensional basins, with examples from the western U.S. and central Greece, Basin Research, 5 (2), Λειβαδίτης, Γ. και Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Α., Μορφολογικές παρατηρήσεις στη νήσο Ζάκυνθο, Πρακτ. 3 ου Πανελ. Γεωγρ. Συν., Λειβαδίτης, Γ. και Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Α., Γεωµορφολογική µελέτη της Αίγινας, Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, 58, Lemeille, F., Etudes neotectoniques en Grece centrale nord-orientale (Eubee centrale, Attique, Beotie, Locride), These de 3 eme cycle, Univ. Paris XI Centre d Orsay, 173 pp. LePichon, X., Chamot-Rooke, N., Lallemant, S., Noomen, R. and Veis, G., Geodetic determination of the kinematics of central Greece with respect to Europe : implications for eastern Mediterranean tectonics, Journal of Geophysical Research, 100, Λυκούδης, Σ., Παράκτιες µορφολογικές και ιζηµατολογικές παρατηρήσεις στον κόλπο της Αταλάντης, ιπλ. Εργ. Μεταπτ. Ενδ. Ωκεανογρ., Πανεπ. Αθηνών, 127 σ. Makropoulos, Κ. and Kouskouna, V., The 1894 April 20 and 27 Atalanti earthquakes: 100 years after - lessons learnt, XXIV European Seismological Comission (ESC) general assembly, Sep , Athens, Proc., 1, Μακρόπουλος, Κ., Μελέτη σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας στην περιοχή της πόλεως της Αταλάντης, Αθήνα, 60 σ. Μαράτος, Γ., Ρηγόπουλος, Κ. και Αθανασίου, Α., Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος : φύλλο Ελάτεια, ΙΓΕΥ, Αθήνα. Μαράτος, Γ., Ρηγόπουλος, Κ. και Αθανασίου, Α., Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος : φύλλο Αταλάντη, ΙΓΕΥ, Αθήνα. Μαράτος, Γ., Περί µιας νέας εµφανίσεως Παλαιοζωϊκού επί του όρους Κνηµίς. Σηµασία της επί τούτου επικλυσιγενούς επαφής του Τριαδικού δια την αναζήτησιν µεταλλευµάτων, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., V (1), Μαράτος, Γ., Βωξιτικά κοιτάσµατα περιοχής Αταλάντης, ΙΓΕΥ, Γεωλ. Αναγνωρίσεις, 33,

10 Μαρίνος, Γ., Παλαιοντολογική και στρωµατογραφική έρευνα εις την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., IV, Mαρίνος, Γ. και Reichel, Μ., Η εξάπλωσις του απολιθωµατοφόρου Περµίου εις Ανατολικήν Στερεάν Ελλάδα και Εύβοια, Ειδικαί µελέται επί της γεωλογίας της Ελλάδος, 8, ΙΓΕΥ, 16 σ. Μαρίνος, Γ., Λιγνιτοφόρος λεκάνη Λοκρίδος (Αταλάντης), ΙΓΕΥ, Γεωλ. Αναγνωρίσεις, αριθ. 9. Μαριολάκος, Η., Κράνης, Χ., Μαρουκιάν, Χ. και Φουντούλης, Ι., Τεκτονικά ελεγχόµενη εξέλιξη υδρογραφικών δικτύων στη Λοκρίδα (Στερεά Ελλάδα), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙV (1), Maroukian, H. and Lagios, E., Neotectonic movements in the Sperchios river basin, central Greece, Zeitschrift fur Geomorphologie N.F., 63, Μαρουκιάν, Χ., Φυσικογεωγραφικές παρατηρήσεις στην υδρογραφική λεκάνη απορροής του ποταµού Σπερχειού, ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών. Μayer, L., Tectonic geomorphology of escarpments and mountain fronts, in Studies in Geophysics: Active Tectonics, National Academy Press, McCalpin, J.P., Paleoseismology, Academic press, 588 pp. McKenzie, D. and Jackson, J.A., A block model for distributed deformation by faulting, Journal of the Geol. Soc. London, 143, McKenzie, D. and Jackson, J.A., The relationship between strain rates, crustal thickening, paleomagnetism, finite strain and fault movements within a deforming zone, Earth and Planetary Science Letters, 65, McNeill, L., Collier, R. and D Ajello Carraciolo, F., Tectonic and geomorphic evolution of the southern gulf of Corinth rift margin: focus on the Eastern Eliki fault footwall block, 3 rd Int. Congr. on ancient Helike and Aigialeia, Nikolaiika 6-9 Oct. 2000, Abstr., Μέµου, Τζ. και Σκιανης, Γ., Επεξεργασία αεροµαγνητικών δεδοµένων για περιοχή περιλαµβάνουσα Αταλάντη, Καµµένα Βούρλα, Μώλο, Αγ. Κωνσταντίνο, µε στόχο τη µελέτη γεωλογικών δοµών, Εκθεση ΙΓΜΕ, 6 σ. Μέµου, Τζ., Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Αταλάντης, Έκθεση ΙΓΜΕ, 24 σ. Mercier, J.-L., Delibassis, N., Gauthier, A., Jarrige, J.-J., Lemeille, F., Philip, H., Sebrier, M. et Sorel, D., La neotectonique de l Arc Egeen, Revue de Geol. Dyn. et de Geogr. Phys., 21, Mercier, J.-L., Principal results of a neotectonic study of the Aegean arc and its localisation within the eastern Mediterranean, VI colloq. on the Aegean region, III, Mercier, J.-L., Carey, E., Philip, H. et Sorel, D., La neotectonique plioquaternaire de l arc Egeen externe et de la mer Egeen et ses relations avec la seismicite, Bull. Soc. Geol. France, 18,

11 Mercier, J.-L., Rapport d activite scientifique pour 1975 de l equipe du Laboratoire de Geologie Dynamique de l Universite Paris-Sud sur le resultat des etudes de neotectonique en Grece. Merritts, D.J., Vincent, K.R. and Wohl, E.E., Long river profiles, tectonism and eustasy: a guide to interpreting fluvial terraces, Journal of Geophysical Research, 99 (B7), Mettos, A., Rondogianni, Th., Ioakim, Ch. et Papadakis, I., Evolution geodynamique et reconstruction paleoenvironnementale des basins neogenesquaternaires de la Grece centrale, Paleontologia i Evolucio, 24-25, Mistardis, G., Recherches sur l' evolution du relief dans le centre-ouest Egeen au Miocene et au Pliocene, Bull. Soc. Geol. France, (7) XVIII (2), Μητσόπουλος, Κ., Ο µεγας της Λοκρίδος σεισµός κατά Απρίλιον του 1894, Φυσικαί επιστήµαι (Εθν. βιβλιοθήκη, Αθήναι), 40 σ. Mitzopoulos, K., Die erdeben von Theben und Lokris in der Jahren 1893 und 1894, Petermann's Mittheilungen, 46, Μιχαηλίδης, Σ. και Μητρόπουλος,., Στρωµατογραφία και τεκτονική του Παγασητικού κόλπου και των γύρω περιοχών, Θαλασσογραφικά, 13, suppl. 2, Mouyiaris, N., Destructive historical Earthquakes in N. Evoikos and Maliakos gulfs-their significance to the evolution of the area, in Engineering geology of ancient works, monuments and historical sites, Marinos - Koukis eds, Balkema, Rotterdam, Moussoulos, L., Le gisement nickelifere de Larymna. Etude de ses caracteres fondamentaux et de sa methode d' exploitation, Ann. Geol. des Pays Helleniques, IX, Mπέλλος, Θ., 2001, Γεωµορφολογική µελέτη της περιοχής. Ελικώνα, Ν. Παρνασσού, ΝΑ Γκιώνας, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 295 σ. Nur, A., Poseidon s horses: Plate tectonics and earthquake storms in the late bronze age Aegean and eastern Mediterranean, Journal of Archaeological Science, 27, Oldfather, W., 1916a. Studies in the History and Topography of Lokris (I), American Journal of Archaeology, 20, Oldfather, W., 1916b. History and Topography of Locris II, American Journal of Archaeology, 20, Pantosti, D., DeMartini, P.-M., Papanastassiou, D., Palyvos, N., Lemeille, F. and Stavrakakis, G., A re-appraisal of the 1894 Atalanti earthquake ruptures, central Greece, Bull. of the Seism. Soc. of America, 91 (4), Pantosti, D., DeMartini, P.-M., Papanastassiou, D., Palyvos, N., Lemeille, F., D Addezio, G., McNeill, L., Gaki-Papanastassiou, K. and Stavrakakis, G., Geomorpho-logical and paleoseismological studies of the Atalanti fault, XXVII Gen. Assembly of the Eur. Seism. Comiss., Lisbon Univ., Lisbon, Sept. 2000, Book of Abstracts and Papers,

12 Papavassiliou, S., Sur le tremblement de terre de Locris - Grece du mois d'avril 1894, C.R. Acad. Sci. Paris, 19, Papavassiliou, S., Sur le nature de grande crevasse produite a la suite du dernier tremblement de terre de Locride, C.R. Acad. Sci. Paris, 19, Papaconstantinou, M.-Ph., A seismic destruction at Achinos? (Phthiotis, Central Greece), in "Archaeoseismology", Stiros, S., Jones, R.E. (eds), Fitch Lab. Occasional paper 7, Oxbow Oxford, Papadimitriou, P., Makropoulos, K. and Drakopoulos, J., Large earthquakes, rupture process and microseismicity in central Greece, XXIV European Seismological Comission (ESC) general assembly, Sep , Athens, Proc., 1, Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Κ. και Γκουρνέλλος, Θ., Ποσοτική ανάλυση των σπηλαιοκαταβοθρών της πρώην λίµνης Κωπαϊδας (Βοιωτία), Πρακτ. 3 ου Πανελ. Γεωγρ. Συνεδρίου, Β, Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Κ., Γεωµορφολογική µελέτη της περιοχής Κωπαϊδας (Βοιωτία), ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 145 σ. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Κ., Η τυφλή κοιλάδα του Μέλανα ποταµού (Βοιωτία), Πρακτ. 1 ου Πανελλ. Γεωγρ. Συνεδρίου, Β, Παπαζάχος,., Παπαζάχου, 1997, Οι σεισµοί της Ελλάδας, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 304 σ. Papaioannou, J., Makropoulos, K. and Kouskouna, V., Revision of some historical earthquakes in central Greece, XXIV European Seismological Comission general assembly, Sep , Athens, Proc., Papanastassiou D., Latoussakis J. and Stavrakakis, G., A revised catalog of earthquakes in the broader area of Greece for the period , Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV (4), Papanastassiou D., Stavrakakis, G. and Makaris, D., Recent micro-earthquake activity at Northern Evoikos Gulf, Central Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV (4), Papanastassiou, D., Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, Lemeille, F. and Palyvos, N., Archaeoseismological and geomorphological studies in the coastal area of Lokris (central Greece), XXVII Gen. Assembly of the Eur. Seism. Comiss., Lisbon University, Lisbon, September 2000, Book of Abstracts and Papers. Παπαναστασίου,., Παλαιοσεισµολογική µελέτη στο ενεργό ρήγµα των ανατολικών υπωρειών του Ταϋγέτου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γεωδυναµικό Ινστιτούτο, 34 σ. Παπανικολάου,., Μακρής, Ι., Σταυρακάκης, Γ., Παπούλια, Ι., Σακελλαρίου,., Σαχπάζη, Μ. και Woodtke, D., Ανεύρεση λεπτού ηπειρωτικού φλοιού στο υποθαλάσσιο τµήµα της λεκάνης του Β. Ευβοϊκού, Πρακτ. 5 ου Πανελ. Συµπ. Ωκεαν. & Αλ., Καβάλα, 1997, Ι, Papanikolaou, D., Geotectonic evolution of the Aegean, Bull. Geol. Soc. Greece, XXVIII (1),

13 Παπανικολάου,., Γεωλογία της Ελλάδας, Εκδ. Επτάλοφος, 240 σ. Παπαπέτρου-Ζαµάνη, A., Γεωµορφολογία, Εκδ. Συµµετρία, Αθήνα, 176 σ. Παπασταµατίου, Ι., Βετούλης,. και Τάταρης, Α., Το Καλλίδροµον. Γεωλογία αυτού και συσχέτισις µε Παρνασσόν, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ, V (1), Παυλίδης, Σ., Χατζηπέτρος, Α., Γκουντροµίχου, Χ., Αυγερόπουλος, Π., Γιαννάτος, Γ. και Βάσιος,., Μορφοτεκτονικά κριτήρια αναγνώρισης ενεργών ρηγµάτων στην περιοχή Αρκίτσας-Αγίου Κωνσταντίνου-Καµένων Βούρλων, Πρακτ. 5 ου Πανελλ. Γεωγρ. Συνεδρίου, Παυλόπουλος, Κ., Γεωµορφολογική εξέλιξη της νότιας Αττικής, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, Γαία, 2, 197 σ. Pechoux, P.-Y., Pegoraro, O., Philip, H. et Mercier, J.-L., Deformations Mio- Pliocenes et Quaternaires en extension et en compression sur les rivages du golfe Maliaque et du Canal d Atalanti, C.R. Acad. Sci. Paris, 276, Περισοράτης, Κ., Αγγελόπουλος, Ι., Μητρόπουλος,. και Μιχαηλίδης, Σ., Χάρτης επιφανειακών ιζηµάτων του πυθµένα του Αιγαίου Πελάγους φύλλο Παγασητικός, ΙΓΜΕ, Αθήνα. Philip, H., Etude neotectonique des rivages egeens en Locride et en Eubee nord orientale, These de 3 eme cycle, Acad. de Montpellier, Univ. de Lanquedoc, 86 pp. Philip, H., Une episode de deformation en compression a la base du Quaternaire en Grece centrale (Locris et Eubee nord-occidentale), Bull. Soc. Geol. France (7), XVIII (2), Philippson, A., Das dies jahrige Erdeben in Lokris, Ges. Erdkund. zu Berlin, 21, Pirazzoli, P.A., Stiros, S.C., Arnold, M., Laborel, J. and Laborel-Deguen, F., Late Holocene coseismic vertical displacements and tsunami deposits near Kynos, Gulf of Euboea, Central Greece, Phys. Chem. Earth, (A), 24 (4), Πλαστήρας, Β., Νεώτερα στοιχεία συµβάλλοντα εις την γνώσιν της τεκτονικής της ζώνης Ανατολικής Ελλάδος (Κεντρική Εύβοια - Λοκρίς), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., XIV (1), Pope, R., The application of mineral magnetic and extractable iron analysis for differentiating and relatively dating fan surfaces in central Greece, Geomorphology, 32, Poulimenos, G. and Doutsos, T., Flexural uplift of rift flanks in central Greece, Tectonics, 16 (6), Poulimenos, G. and Doutsos, T., Barriers on seismogenic faults in central Greece, Journal of Geodynamics, 22 (1/2), Pritchett, W., East Lokris revisited, Studies in Ancient Greek topography V, Univ. Of California Publ., Classical studies 31, Rachocki, A., Alluvial fans, John Wiley & Sons, New York, 161 pp. Richter, C.F., Elementary seismology, Freeman and co., 768 pp. 227

14 Riedl, H. and Papadopoulou, K., The relief generations on the island of Skopelos (Sporades), Bull. Geol. Soc. Greece, ΧΧΧΙΙ (1), Roberts, S. and Jackson, J.A., Active normal faulting in central Greece: an overview, Geological society, London, sp. publ., 56, Rondogianni., Th., Tectonique recente et subsidence des sites historiques aux rivages de Locride, in Geologie de l'ingenieur appliquee aux travaux anciens, monuments et sites historiques, P. Marinos & Koukis (eds), Rondogianni, Th., Etude neotectonique des rivages occidentaux du canal d' Atalanti (Grece centrale), These de 3 eme cycle, Univ. Paris XI, 190 pp. Ροντογιάννη, Θ., Το ενεργό σεισµικό ρήγµα Μαρτίνου Αταλάντης, Ενηµερωτικό δελτίο ΙΓΜΕ, 5-6, Sabot, V. and Maroukian, H., Geomorphology and tectonics in and around the gulf of Corinth, Greece, Intern. Symp. on the Hellenic Arc and Trench, April 8-10, Athens, 1981, Proc., II, Σαµπώ, Β., Σηµειώσεις Φωτογεωλογίας, Εκδ. Πανεπ. Αθηνών. Sanders, K., Principles of Physical Geology, John Wiley & Sons, 604 pp. Σίδερης, Χ., Η τριαδική ηφαιστειοϊζηµατογενής ακολουθία της Αταλάντης, Ann. Geol. de Pays Helleniques, XXXΙΙI (IΙ), Σίδερης, Χ., Συµβολή στη γνώση της γεωδυναµικής εξέλιξης κατά το Περµοτριαδικό στο χώρο της Ανατολικής Ελλάδας, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 214 σ. Σίδερης, Χ., Μια νεα θεωρηση του "Παλαιοζωϊκού" της Αταλάντης, Ann. Geol. de Pays Helleniques, XXX (ΙΙ), Skuphos, Th., Die zwei grossen Erdeben in Lokris am 8/20 un 15/27 april 1894, Ges. Erdkund. zu Berlin 29, Soter, S., Murphy, V. and Katsonopoulou, D., Magnetometer survey at Mitrou in Opuntian Lokris, 3 rd Intern. Conf. on ancient Helike and Agialeia, Nikoleika, 6-9 Oct. 2000, book of abstr, 42. Σούλιος, Γ. Χ., To υδάτινο δυναµικό της επαρχίας Λοκρίδας, Λοκρικά Χρονικά, 3, Sparks, B. W., Geomorphology, Longman, 3 rd ed., 561 pp. Στείρος, Ε. και Παπαγεωργίου, Σ., Ανω-ολοκαινικές µεταβολές της στάθµης της θάλασσας και µερικά συµπεράσµατα για την ενεργό τεκτονική της Κεντρικής Ελλάδας, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΙΙΙ (1), Stewart, I., A rough guide to limestone fault scarps, Journal of Structural Geology, 18, 10, Stewart, I. and Hancock, P., Scales of structural heterogeneity within neotectonic normal fault zones in the Aegean region, Journal of Structural Geology, 13 (2), Stewart, I. and Hancock, P., Normal fault zone evolution and fault scarp degradation in the Aegean region, Basin Research, 1,

15 Stiros, S. and Pirazzoli, P.A., Palaeoseismic studies in Greece: a review, Quaternary International, 25, Stiros, S., 1988a. Archaeology - A tool to study active tectonics, the Aegean as a case study, Eos, 69 (50), Stiros, S., 1988b. Earthquake effects on ancient construction, in Jones, R.E. & Catling, W.H. (eds), «New aspects of Archaeological science in Greece», British school at Athens, Fitch Lab. Occasional Paper 3, 1-6. Stiros, S., Geodetically controlled taphrogenesis in back-arc environments: Three examples from Central and northern Greece, Tectonophysics, 130, Stiros, S. and Rondogianni, Th., Recent vertical movements across the Atalandi fault zone (central Greece), Pure & Appl. Geophys., 123, Stiros, S., Archaeological and geomorphic evidence of late Holocene vertical motions in the N. Euboean gulf (Greece) and Tectonic Implications, IGME int. Report, 50 pp. Symeonidis, N., Ein bemerkenswerter wirrbeltierfund aus dem lignit von Atalanti (Phtiotis, Griechenland),, Ann. Geol. de Pays Helleniques, XXVI, Talling, P., Stewart, M., Stark, C., Gupta, S. and Vincent, S., Regular spacing of drainage outlets from linear fault blocks, Basin Research, 9, Ταταρης, Α. και Κουνης, Γ., Η γεωλογική ενότης των προνεογενών - µεσοζωϊκών σχηµατισµών Αττικής - Βοιωτίας - Λοκρίδος και τµήµατος της ΒA Πελοποννήσου, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ, VII, Τάταρης, A., Η διάρθρωση του παλαιογεωγραφικού χώρου της σχιστοψαµµιτοκερατολιθικής διάπλασης Ανατ. Ελλάδας και η θέση της Σαλαµίνας και Τραπεζώνας σ αυτόν, Ann. Geol. de Pays Helleniques, ΧΧΧVII, Termier, G. et Verriez, J.J., Les bivalves carniens d Atalanti (Locride, Grece), Ann. Soc. Geol. du Nord, XCIII (2), Τζανης, Α. και Βούλγαρης, Ν., Επαναληπτικές µετρήσεις βαρύτητας στο δίκτυο της περιοχής του ρήγµατος της Αταλάντης, ιπλ. Εργασία, Πανεπ. Αθηνών, 66 σ. Tricart, J., Structural geomorphology, Longman, 305 pp. Τρικαλλινός, Περί της επιδράσεως ορογενετικών κινήσεων εις τας περιοχάς της ζώνης Αν. Ελλάδος συµβολή εις την διερεύνησιν της τεκτονικής δοµής της Ελλάδος, Πρακτ. Ακαδ. Αθηνών, 38, Vandenberghe, J., Morphological effects of Pleistocene faulting in unconsolidated sediments (Central Graben, Netherlands), Z. Geomorph. N. F., 34 (1), Verriez, J.-J., Sur les formations volcaniques basiques d' Atalanti (Locride- Grece-Greece), Bull. Soc. Geol. France, XVIII (2),

16 Verriez, J.-J., Etude du volcanisme ancien de zones internes helleniques : le volcan d Atalanti, Ann. Soc. Geol. Nord, C, Walker, A. and Goldman, H., Report on excavations at Halae Lokris, American Journal of Archaeology, 19, Williams, M., Dunkerley, D., DeDeckker, P. Kershaw, A. and Stokes, T., Quaternary Environments, Edward Arnold, 329 pp. Υeats, R., Sieh, K. and Allen, C., 1997, Τhe geology of earthquakes, Oxford university press, 568 pp. Φυτρολάκης, Ν., Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Α., Λειβαδίτης, Γ. και Κυρούσης, Ι., Γεωµορφολογική έρευνα και παρατηρήσεις σχετικές µε την υδροφορία και τη µόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών στη λεκάνη των ποταµών Κηρέα και Νηλέα (ΒΑ Εύβοια), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧ (3), Χριστοδούλου, Γ. και Τσαϊλά-Μονοπώλη, Σ., Συµβολή εις την γνώσιν της στρωµατογραφίας του Τριαδικού της ζώνης Ανατ. Ελλάδος, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., IX (1), Ψιλοβίκος, Α. και Κανέτση, Ε., Εξάπλωση και παλαιογεωγραφική σηµασία των επιφανειών επιπέδωσης στους ορεινούς όγκους της Πελαγονικής µάζας, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΙΙΙ (1), Ziazia, M., Makropoulos, K., Papadimitriou, P., Kementzetzidou, D, Hatzfeld, D., Hatzidimitriou, P., Panagiotopoulos, D. and Karakaisis, G., A microseismicity survey in central Greece (Volos): results and discussion. XXIV General Assembly of the European Seismol. Comission, Athens, Proc., 1,

17 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) Θεµατικά επίπεδα ψηφιακής βάσης δεδοµένων Η ψηφιακή βάση δεδοµένων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής συν τω χρόνω έφθασε να περιέχει τα κάτωθι πρωτογενή θεµατικά επίπεδα : Από υπάρχοντες χάρτες και βιβλιογραφία : Τοπογραφικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Λοκρίδος (ισοϋψείς ανά 20 m από τα τοπογραφικά φύλλα ΕΛΑΤΕΙΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΑΙ, ΛΑΡΥΜΝΑ και ΠΕΛΑΣΓΙΑ κλίµακας 1: της ΓΥΣ) Λεπτοµερές τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής µελέτης (ισοϋψείς ανά 4 m σύν βοηθητικές 1 και 2 m από τα κάτωθι (περισσότερα από 35) τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:5.000 της ΓΥΣ: 5378/3,7, 5377/8, 5386/6,8, 5396/2, 5387/1,2,3,4,5,6, 5388/1,3,4,5,6,7,8, 5398/1,2, 5389/5,7,8, 5399/1,2,4, 5480/5,6,7,8, 5490/1,2,3,4,6, 5481/5,7. Υδρογραφικό δίκτυο και θέσεις πηγών της ευρύτερης περιοχής από τα φύλλα 1: της ΓΥΣ Υδρογραφικές λεκάνες της περιοχής µελέτης από φύλλα 1: της ΓΥΣ 231

18 Υδρογραφικό δίκτυο τµήµατος της περιοχής µελέτης από τα προαναφερθέντα διαγράµµατα 1:5.000 της ΓΥΣ Μετρήσεις βαθών και ισοβαθείς καµπύλες στον Β. Ευβοϊκό από φύλλα 1: της ΓΥΣ Γεωλογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής από τα φύλλα 1: ΕΛΑΤΕΙΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ και ΛΑΡΥΜΝΑ του ΙΓΜΕ, διδακτορικές διατριβές και δηµοσιεύσεις (βλ. Κεφ. 1 για παραποµπές), αναθεωρηµένο σε σηµαντικό τµήµα του από την εργασία υπαίθρου που έγινε στα πλαίσια της παρούσας. Επίκεντρα σεισµών Μ > 4 ( ) για την περιοχή του Β. Ευβοϊκού ( ρ.. Παπαναστασίου, Γεωδ. Ινστ.), και Μ > 4.5 για όλη την Ελλάδα ( Papanastassiou et al., 2001) Επίκεντρα ιστορικών σεισµών για την περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Β. Εύβοιας, από σχετικές εργασίες και καταλόγους Κωµοπόλεις, χωριά και κύριες οδικές αρτηρίες από τα φύλλα 1: και 1:5.000 της ΓΥΣ Από την βιβλιογραφία, την εργασία υπαίθρου και την ανάλυση αεροφωτογραφιών : Γεωµορφολογικά και µορφολογικά στοιχεία (γεωµορφές, γραµµές αλλαγής κλίσης µε γενετική ερµηνεία, επιφάνειες διάβρωσης κ.ο.κ.) Λιθολογικά όρια (από τη βιβλιογραφία και επαναχαρτογραφηµένα σε σηµαντικό τµήµα της περιοχής µελέτης) Νεοτεκτονικά ρήγµατα και άλλες τεκτονικές ασυνέχειες Θέσεις και κατεύθυνση (των πανοραµικών) φωτογραφιών υπαίθρου, θέσεις τοµών ή παρατηρήσεων. Η διανυσµατοποίηση των ισοϋψών από τα φύλλα 1: και τα διαγράµµατα 1:5.000 και η απόδοση υψοµέτρων σε αυτές έγινε ηµι-αυτόµατα µε το ArcScan του πακέτου ΑrcInfo, κατόπιν κοπιώδους προ-επεξεργασίας µε ευρέως διαδεδοµένο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας (εργασία που µετράται σε διψήφιο αριθµό µηνών ούτως ή άλλως για τόσους χάρτες, πολλώ δε µάλλον όταν η σάρωση των χαρτών έχει γίνει σε κοµµατάκια µε scanner µεγέθους Α4, κατόπιν φωτοτυπικής σµικρύνσεως των διαγραµµάτων 1:5.000). Στην ευρύτερη έννοιά της, η βάση δεδοµένων περιέχει σαρωµένους παλαιούς χάρτες, 40 αεροφωτογραφίες 1: της ΓΥΣ, από τις οποίες κατασκευάσθηκαν ζεύγη για στερεοσκοπική εξέταση στην οθόνη του Η/Υ, εικόνα LANDSAT TM (από το site όλο το φωτογραφικό υλικό από την εργασία υπαίθρου ψηφιοποιηµένο, καθώς και βάση δεδοµένων µε όλες τις βιβλιογραφικές παραποµπές για την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα - Εύβοια γενικότερα. 232

19 Από τα πρωτογενή τοπογραφικά/βαθυµετρικά δεδοµένα, κατασκευάσθηκαν µε το πρόγραµµα GRID του πακέτου ArcInfo τα παρακάτω παράγωγα σε µορφή καννάβων (grids ο αναγνώστης παραπέµπεται σε σχετική µε το αντικείµενο βιβλιογραφία για λεπτοµέρειες περί τη µεθοδολογία και την προβληµατική της) : Κάνναβος υψοµέτρων διακρ. ικανότητας (resolution) 25 m για την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος ( Digital Terrain Model DTM- ή Digital Elevation Model - DEM) από τις ισοϋψείς 20 m των χαρτών 1: της ΓΥΣ (βλ. Κεφ. 2). Κάνναβοι υψοµέτρων (DΕΜs) διακριτικής ικανότητας 5 m από τις ισοϋψείς 4 m (σύν βοηθητικές 2 και 1 m) των διαγραµµάτων 1:5.000 της ΓΥΣ κατά µήκος της ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης (βλ. Κεφ. 4). Κάνναβος βαθών, µε βάση τις βυθοµετρήσεις και τις ισοβαθείς των χαρτών 1: της ΓΥΣ και τον σχετικό χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ελλ. Ναυτικού, από τον οποίο ελήφθησαν ισοβαθείς καµπύλες για τον Β. Ευβοϊκό. Από τα παραπάνω ψηφιακά µοντέλα εδάφους, κατασκευάσθηκε η συνήθης σειρά µορφοµετρικών κ.α. υπο-προϊόντων για οπτική εξέταση και αυτόµατη εξαγωγή τοπογραφικών τοµών, ιστογραµµάτων, καµπυλών µεταβολής κλίσης κ.ο.κ.) : Κάνναβοι µέτρου και κατεύθυνσης κλίσης, κυρτότητας/κοιλότητας εδάφους χάρτες ψευδο-φωτοσκιασµένου αναγλύφου (shaded relief models) τρισδιάστατες απεικονίσεις Τα παραπάνω αναφέρονται επιγραµµατικά διότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι τυποποιηµένη διαδικασία, και δεν αποτελούν τον σκοπό αλλά ένα από τα πολλά µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια γεωεπιστηµονική µελέτη. Θα είχε νόηµα να παραθέσουµε λεπτοµέρειες µόνον εάν είχαµε αναπτύξει κάποια νέα µεθολογία (ή έστω είχαµε βελτιώσει κάποια υπάρχουσα), χρήσιµη για την θεραπεία κάποιου ειδικού προβλήµατος (γεωµορφολογικού, γεωλογικού ή ό,τι άλλο). Από τα πρωτογενή δεδοµένα σε διανυσµατική µορφή, ελήφθησαν κατόπιν επεξεργασίας τα κάτωθι δευτερογενή θεµατικά επίπεδα : Υδρογραφική πυκνότητα λεκανών απορροής Χάρτης µεταβολών κλίσεως κατά µήκος των δικτύων στο κεντρικό και Β τµήµα της ρ.ζ. Αταλάντης 233

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)*

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)* Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τομ. XXXIV/1, 199-205,2001 Πρακτικό 90υ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001 Bulletin οι the Geological Society οι Greece, Vol. XXXIV/1, 199-205, 2001 Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι. Περιοχή µελέτης - Φυσικογεωγραφική οριοθέτηση Το µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής µελέτης (Σχ. 1.1)

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΡΗΞΙΓΕΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΡΗΞΙΓΕΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΡΗΞΙΓΕΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 148 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙKEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΡΗΞΙΓΕΝΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Ι. Εισαγωγή Η ρηξιγενής

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006

ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 37 Παλαιογεωγραφική εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων των ποταµών Όλβιου (Φενεού),

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμορφολογικά και μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων του βόρειου τμήματος της λεκάνης του Αγγίτη ποταμού.

Γεωμορφολογικά και μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων του βόρειου τμήματος της λεκάνης του Αγγίτη ποταμού. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ.xliv, 2011 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XLIV, 2011 29 Γεωμορφολογικά και μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων του βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα διατριβή ασχολήθηκε µε τη γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής µιας από τις ενεργές ρηξιγενείς ζώνες της Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών. 7 / Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. To μ. σελ. Αθήνα Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XIX 77-83 I»»«1987 Athens ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ Θ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΛΟΣ & Β. ΚΑΡΑΚ1ΤΣΙΟΣ* Περίληψη; Η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500.000 1 ΑΗ ΟΝΑ ΕΛΕΝΗ 2, ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΣΥΝΟΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής του γεωλογικού και µορφολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη Μελέτη της Χρονικώς Μεταβαλλόμενης Σεισμικότητας στον Ελληνικό Χώρο Contribution to the Study of Time Dependent Seismicity in Greece

Συμβολή στη Μελέτη της Χρονικώς Μεταβαλλόμενης Σεισμικότητας στον Ελληνικό Χώρο Contribution to the Study of Time Dependent Seismicity in Greece Συμβολή στη Μελέτη της Χρονικώς Μεταβαλλόμενης Σεισμικότητας στον Ελληνικό Χώρο Contribution to the Study of Time Dependent Seismicity in Greece Γεώργιος Φ. ΚΑΡΑΚΑΪΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το Περιοχικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΘΟΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΘΟΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΘΟΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ Αλεβίζος Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ Δρ. Διονύσης Ματαράγκας* Δρ. Μυρσίνη Βαρτή-Ματαράγκα* Γεωλόγοι *ΙΓΜΕ, Μεσογείων 70, Αθήνα 115 27 Fax: 7779467, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 1

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 1 ΚΑΝΕΛΛΑ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 161 ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 1 Κανέλλα Βαλκάνου 2 1 Παρουσίαση της διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΙΣΘΜΙΑ ΝΕΜΕΑ Υπεύθυνοι: Καθηγ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγ. Χ. ΝΤΡΙΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1

ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1 ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1 Ε. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ 2 ΚΑΙ Γ.. ΑΝΑΜΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υποθαλάσσιος αβαθής δίαυλος µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 21 η Σεπτεμβρίου 2012 και τοπική ώρα 11:47

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 745 Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες Σακελλαρίου Δ.*, Καψιμάλης Β., Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καμπέρη Ε., Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Contribution to the earthquake planning of Loutraki municipality

Contribution to the earthquake planning of Loutraki municipality 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη 2001, τοµ.β, σελ. 211-218. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Contribution to the earthquake

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1826 Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 002_Layout 1 12/11/2015 10:48 π.μ. Page 8 8 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 26, 2015, 8-20 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 Κ. Βαλκάνου*, Ε. Καρύμπαλης*, Δ. Παπαναστασίου**,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική µελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγµάτων.

Μορφοτεκτονική µελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγµάτων. 30 ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVIII, 2005 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVIII, 2005 Μορφοτεκτονική µελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης για τη χαρτογράφηση νεοτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική και µορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέµατος ( υτ. Θεσσαλία-νοµός

Γεωµορφολογική και µορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέµατος ( υτ. Θεσσαλία-νοµός ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVIII, 2005 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVIII, 2005 123 Γεωµορφολογική και µορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα πλαίσια του μαθήματος ΠΑΡΑΚΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά Γεωτεχνικά Προβλήματα που Απαντώνται σε Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων Παρά τα Ρήγματα

Γεωλογικά Γεωτεχνικά Προβλήματα που Απαντώνται σε Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων Παρά τα Ρήγματα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 193-200. Γεωλογικά Γεωτεχνικά Προβλήματα που Απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1. Βιογραφικά Στοιχεία - Σπουδές - Μετεκπαιδεύσεις Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ με θέμα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙA ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμης ΛΕΚΚΑΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2109

Ευθύμης ΛΕΚΚΑΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2109 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2109 Σεισμός Wenchuan (Mw 7.9, 12 Μαΐου 2008) Sichuan, Κίνα. Γεωτεκτονικό Καθεστώς και Μακρο-κατανομή των

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα).

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Περίληψη Η περιοχή μελέτης της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ- ΤΙΤΛΟΙ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Πάτρα 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά στοιχεία 3 2. Πανεπιστηµιακές

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής

Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών των Λεκανών Απορροής της Νήσου Λέσβου με Χρήση ΓΣΠ Αθηνά Κων. Πήτα ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανιώτης Σ. 1, Ζερβοπούλου Α. 1, Γκανάς Α. 2 και Παυλίδης, Σ. 1. Εισαγωγή

Βαλκανιώτης Σ. 1, Ζερβοπούλου Α. 1, Γκανάς Α. 2 και Παυλίδης, Σ. 1. Εισαγωγή ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιστημονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 21, 22 & 23 Οκτωβρίου 2005 Πολεοδομική επέκταση των Μητροπόλεων και αύξηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Β. Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... xi Foreword... xv Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΔΥΠ)... 1 1.2 Λογισμικό (Software) για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων... 5 1.3 Συστήματα Διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Γ.Μ.Ε. 81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10-18/09/2016

Ι.Γ.Μ.Ε. 81η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10-18/09/2016 Ι.Γ.Μ.Ε. 81 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10-18/09/2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Βασική γεωλογική έρευνα Ειδικές γεωλογικές χαρτογραφήσεις Παλαιοντολογικοί - Παλυνολογικοί - Ιζηματολογικοί προσδιορισμοί Εφαρμογές Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας Αθήνα, 5 7 Νοεμβρίου 2008 3 rd Greek Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology Athens, 5 7 November 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Μόσχου Αλεξάνδρα 1

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Μόσχου Αλεξάνδρα 1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Μόσχου Αλεξάνδρα 1 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Γεωφυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κεφάλαιο 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για τις ανάγκες της "Γεωλογικής Τεκτονικής Μελέτης Λεκανοπεδίου Αθηνών", που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών κατασκευάσθηκαν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 88 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. (2002). Μορφομετρικοί δείκτες και ενεργές τεκτονικές δομές. Η περίπτωση της Σαλαμίνας. Πρακτικά 6 ου πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Α. Π. Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φ. Καρακαΐσης

Γεώργιος Φ. Καρακαΐσης Γεώργιος Φ. Καρακαΐσης 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ 1.1. Γενικά - Σπουδές - Υπηρεσίες Γεννήθηκα το 1955 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησα το 1972 από το Ε Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ» «Χωρικά μοντέλα πρόβλεψης αναβλάστησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ4 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ CROSS HOLE"

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ4 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ CROSS HOLE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. (2001). XXXIV/1

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. (2001). XXXIV/1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 74 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ. (2001). Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Σαλαμίνας Πρακτικά 9 ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Δελτίο Ελλην Γεωλ. Ετ. τ. XXXIV/1

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Παυλίδης Σπύρος, Παπαθανασίου Γιώργος, Γεωργιάδης Γιώργος, Χατζηπέτρος Αλέξανδρος, Βαλκανιώτης Σωτήρης

Παυλίδης Σπύρος, Παπαθανασίου Γιώργος, Γεωργιάδης Γιώργος, Χατζηπέτρος Αλέξανδρος, Βαλκανιώτης Σωτήρης ITALY ON THE FAULT «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ AMATRICE (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ) ΤΗΣ 24/8/2016» Παυλίδης Σπύρος, Παπαθανασίου Γιώργος, Γεωργιάδης Γιώργος, Χατζηπέτρος Αλέξανδρος, Βαλκανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι..

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 72 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. (2001). Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το Τεταρτογενές. Πρακτικά 9 ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος προσπαθούσε πάντοτε να ερμηνεύσει τη γένεση των σεισμών σύμφωνα με τις παραστάσεις ή τις παραδόσεις του.

Ο άνθρωπος προσπαθούσε πάντοτε να ερμηνεύσει τη γένεση των σεισμών σύμφωνα με τις παραστάσεις ή τις παραδόσεις του. Σεισμός Ένα Φυσικό Φαινόμενο www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Σεισμός -Μύθοι Ιαπωνία Ιαπωνία Ο άνθρωπος προσπαθούσε πάντοτε να ερμηνεύσει τη γένεση των

Διαβάστε περισσότερα

6-10 December 2010. Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures

6-10 December 2010. Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures Council of Europe European Center on Prevention and Forecasting of Earthquakes (E.C.P.F.E.) Training Course Seismic Risk Assessment in Specific Areas with Monumental Structures 6-10 December 2010 Esperia

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων ΙΕΝΕ 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων- Ενεργειακός Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα