ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διατριβή αυτή µελετάται η γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής γύρω από και κατά µήκος της σεισµικής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης. Στο 1 ο Κεφάλαιο δίδεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και περιληπτικές συνθέσεις για τη γεωλογία των αλπικών και µεταλπικών σχηµατισµών, τις ενεργές τεκτονικές δοµές της ευρύτερης περιοχής άµεσα σχετιζόµενες µε την γεωµορφολογική εξέλιξή της-, σεισµολογικά και αρχαιο-σεισµολογικά δεδοµένα, καθώς και συνοπτική περιγραφή των µορφογενετικών κ.α. φαινοµένων που συνόδευσαν τους σεισµούς του Στο 2 ο Κεφάλαιο, η περιοχή µελέτης υποδιαιρείται σε γεωµορφολογικές / µορφοτεκτονικές ενότητες, περιοχές που παρουσιάζουν οµοιογένεια στα µεγάλης τάξης γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά τους και οριοθετούνται από νεοτεκτονικές ρηξιγενείς ζώνες καθώς και αλπικές ασυνέχειες. Γίνεται συζήτηση γεωµορφολογικών παρατηρήσεων για κάθε ενότητα, ενώ για κάθε επί µέρους ρηξιγενή ζώνη γίνεται απόπειρα αξιολόγησης των γεωµορφολογικών δεδοµένων πρός την κατεύθυνση της χρονολόγησης έστω και χονδροειδούς- της τεκτονικής δραστηριότητας. Το τριγωνικής γεωµετρίας (τεκτονικά οριοθετούµενο) κυρίως τµήµα της περιοχής µελέτης, απογυµνώθηκε εν πολλοίς κατά το Τεταρτογενές από τις ποταµο-λιµναίες νεογενείς αποθέσεις που τον κάλυπταν, λόγω ανύψωσης από τη ζώνη της Αταλάντης, αλλά και από άλλες περιφερειακές ζώνες ενεργές σε µικρότερο ή πολύ µικρότερο βαθµό. Στο 3 ο Κεφάλαιο γίνεται οµαδοποίηση και συζητώνται γεωµορφολογικές παρατηρήσεις περί των υδρογραφικών δικτύων της περιοχής. Το δίκτυο του σηµερινού ποταµού Άσσου αναγνωρίζεται ως σαφώς δυσανάλογο µε τις κοιλάδες που διαρρέει, οι οποίες είναι υπολείµµατα παλαιότερου κατά πολύ µεγαλύτερου δικτύου µε ροή πιθανότατα πρός τον Β. Ευβοϊκό. Τα δίκτυα στη Β πλευρά του Χλωµού συζητώνται ως πρός την σχέση της εξέλιξής τους µε τη ζώνη Υαµπόλεως, ενώ παρατηρήσεις στο κάτω τµήµα του Αλαργινού ρέµατος υποδηλώνουν ανω-πλειστοκαινική παραµόρφωση από την ατροφική προέκταση της ρ.ζ. Αταλάντης στη λέκάνη της Λοκρίδας. Τα δίκτυα που αναπτύχθηκαν στα µέτωπα του Β και του κεντρικού τµήµατος της ζώνης της Αταλάντης παρουσιάζουν σε σηµαντικό βαθµό την κανονικότητα που χαρακτηρίζει τις λεκάνες ρηξιγενών µετώπων, ενώ οι περιπτώσεις αποκλίσεων σχολιάζονται για την εξαγωγή πληροφοριών για την ιστορία της ζώνης. Αναγνωριστική συζήτηση γίνεται και για τα δίκτυα στη χερσόνησο της Μαλεσίνας. Στο 4 ο Κεφάλαιο δίδονται γεωµορφολογικές και γεωλογικές παρατηρήσεις κατά µήκος της ρ.ζ. της Αταλάντης, οι οποίες προστίθενται στην προηγούµενη βιβλιογραφία µε σκοπό να δοθεί όσο γίνεται λεπτοµερής εικόνα της γεωµετρίας της. Επίσης, πέρα από τις ήδη γνωστές, αναφέρονται και άγνωστες µέχρι τώρα περιπτώσεις διατηρούµενων µορφολογικών ιχνών των µεγάλων σεισµών του Η διατριβή συνοδεύεται από γεωµορφολογικό χάρτη 1: και χάρτη ρηγµάτων της περιοχής µελέτης, καθώς και χάρτη ρηγµάτων κατά µήκος της ζώνης της Αταλάντης (παρατηρήσεις υπαίθρου σε τοπογραφικό υπόβαθρο από διαγράµµατα 1:5.000 της ΓΥΣ). 215

2 GEOMORPHOLOGICAL STUDY OF THE BROADER ATALANTI AREA (EASTERN LOKRIS, CENTRAL GREECE) Ph.D. Thesis of N. J. Palyvos, Geologist ABSTRACT In this thesis, the geomorphology of the broader area around and along the seismic Atalanti fault zone is studied. In Chapter 1 a synoptic review of the bibliography is given, with bibliographic syntheses on the geology of alpine and post-alpine formations, the active tectonic strucures (closely related to the geomorphological characteristics of the study area), seismological and archaeo-seismological data, plus a short description of the morphogenetic phenomena that accompanied the large earthquakes of April In Chapter 2, the study area is divided in geomorphological / morphotectonic units, areas that exhibit homogeneity in their large-scale geomorphological characteristics. These units are shown to be defined by neotectonic fault zones, known previously or introduced herein, or alpine tectonic discontinuities. A discussion of geomoprhological and geological observations in each unit is given, and for each tectonic discontinuity discussed there is an attempt to give estimates concerning the timing of its activity. In Chapter 3, drainage networks of the study area grouped and discussed. The network of present-day Assos river is recognized as an underfit network, occupying the valleys of an older and much larger drainage network flowing probably towards the N. Evoikos gulf, that was severely derranged in the M. Pleistocene. The evolution of drainages on the NW side of Hlomon Mt. is discussed in relation to the Hyambolis fault zone. Observations on the lower part of Alargino river indicate Late Pleistocene deformation at the NW tip of the Atalanti f.z. The drainage networks on the Atalanti zone footwalls (NW and central part) exhibit more or less the regularity that characterizes typical footwall drainages, and cases of deviation are discussed in relation to their significance concerning the behaviour of the Atalanti f.z.. The networks of Asprorema and Ag. Panteleimon, situtated at an area of offset (relay zone) of the Atalanti zone, are discussed in detail. An introductory discussion is also given for the drainages in Malessina peninsula. In Chapter 4, geomorphological and geological observations along the Atalanti fault zone are discussed and, based on those and previous bibliography, a detailed picture of its geometry is given. Also, cases of geomorphological evidence of the 1894 earthquake ruptures are discussed previously known or not. In Chapter 5 the main conclusions are summarized. This thesis is accompanied by a 1: geomorphological map and a faults map of the study area, plus a detailed faults map along the Atalanti fault zone (field observations on 1:5.000 HAGS topographic maps). 216

3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγγελίδης, Χ., Τεχνικογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αταλάντης, ιδακτορική ιατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 183 σ. Αγγελίδης, Χ. και Κουµαντάκης, Ι., Συµβολή στη γνώση της σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας, 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής µηχανικής, 15 σ. Αιγινήτης,., Σεισµολογικές παρατηρήσεις κατά το έτος 1894, Χρονικά Αστεροσκοπείου Αθηνών, 2, σ. 217 και 223. Albandakis, N., Nuovi dati stratigrafici sulla regime di Locrida (Grecia), Bol. Soc. Geol. Ital., 87 (4), Albini, P., Una rilettura dei forti terremoti del 20 e 27 Aprile 1894 nella Locride (Grecia centrale), G.N.G.T.S. XIX National Congress, C.N.R., 7-9 Nov., Roma, extended abstracts volume, Αλεβίζος, Γ., Ορυκτολογία, γεωχηµεία και γένεση ιζηµατογενών νικελιούχων σιδηροµεταλλευµάτων Λοκρίδας (Κεντρική Ελλάδα), ιδακτορική ιατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης, 236 σ. Αλµπαντάκης, Ν., Συµβολή εις την γνώσιν της Γεωλογίας και κοιτασµατολογίας των λατεριτικών νικελιούχων σιδηροµεταλλευµάτων της Λοκρίδος, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., VIII (1), Αλµπαντάκης, Ν., Τα νικελιούχα σιδηροµεταλλεύµατα Λοκρίδος και Ευβοίας, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 41 σ. 217

4 Αλµπαντάκης, Ν., Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος, φύλλο Λάρυµνα (τµήµα Στερεάς Ελλάδας), ΙΓΜΕ, Αθήναι. Ambraseys, N.N. and Jackson, J.A., Seismicity and associated strain of central Greece between 1890 and 1988, Geophysical Journal International, 101 (3), Ambraseys, N.N., Material for the investigation of the seismicity of Central Greece, in Stiros, W., & Jones, R.E. (eds), Archaeoseismicity, Fitch Lab. Occas. Paper 7, British school at Athens, Αναγνώστου, Χ., Λέκκας, Σ., Μπουροδήµος, Γ. και Γάτος, Θ., Μικροφασική ανάλυση Νεογενών αποθέσεων στον όρµο της Λάρυµνας (Φθιώτιδα), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., Πρακτ 3 ου Συνεδρ., ΧΧ (2), Αναγνώστου, Χ., Σιούλας, Α., Σταυρακάκης, Σ., Τζιαβός, Χ. και Χρόνης, Γ., Σχέση µεταξύ Νεοτεκτονικής και ιζηµατογένεσης στο Β. Ευβοϊκό κόλπο, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., Πρακτ. 3 ου Συνεδρίου, XX (1), Anders, M.H. and Schlische, R.W., Overlapping faults, intrabasin highs, and the growth of normal faults, Journal of Geology, 102, Ανδρονόπουλος, Β., Γεωλογική-τεκτονική µελέτη της περιοχής Αταλάντης, Αθήνα. Αντωνόπουλος, I., Συµβολή στη γνώση των Tsunamis της ανατολικής Μεσογείου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, Ann. Geol. de Pays Hellen., ΧΧIΧ (2), Antonopoulos, J., The Tsunami of 426 BC in the Maliakos Gulf, Eastern Greece, Natural Hazards, 5 (1). Armijo, R., Meyer, B., Hubert, A. and Barka, A., Westward propagation of the North Anatolian fault into the Aegean : timing and kinematics, Geology, 27 (3), Armijo, R., Meyer, B., King, G.C.P., Rigo, A. and Papanastassiou, D., Quaternary evolution of the Corinth rift and its implications for the Late Cenozoic evolution of the Aegean, Geophysical Journal International, 126, Βαβλιάκης, Ε., Μουντράκης, και Σωτηριάδης, Λ., Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις και σχετική χρονολόγηση των Νεοτεκτονικών παραµορφώσεων στο όρος Μενοίκιο (Αν. Μακεδονία), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΙΙΙ (1), Bates, R. and Jackson, J., Glossary of Geology, Am. Geol. Inst., 751 pp. Βετούλης,., Η ηλικία των Nεογενών λιµνογενών σχηµατισµών της Β. Λοκρίδος (Φθιώτιδος), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., IV, Billiris, H., Paradissis, D., Veis, G., England, P., Featherstone, W., Parsons, B., Cross, P., Rands, P., Rayson, M., Sellers, P., Ashkenazi, V., Davison, M., Jackson, J. and Ambraseys, N., Geodetic determination of tectonic deformation in central Greece from 1900 to 1988, Nature, 350,

5 Bousquet, B. et Pechoux, P.Y., Geomorphologie, archaeologie, histoire dans le bassin oriental de la Mediterranee : principes, methodes, resultats preliminaires, Mediterranee, 1, Bousquet, B. et Pechoux, P.Y., La seismicite du bassin Egeen pendant l' Antiquite, Bull. Soc. Geol. France, (7) XIX (3), Bousquet, B., Dufaure, J.-J., Keraudren, B., Pechouxm, P.-Y., Philip, H. et Sauvage, J., Essai de correlations stratigraphiques entre les facies marins, lacustres et continentaux du Pleistocene de Grece, Bull. Soc. Geol. France, XVIII (2), Buck, V. and Stewart, I., A critical reappraisal of the classical texts and archaeological evidence for earthquakes in the Atalanti region, central mainland Greece, Geological Soc. of London, Sp. Publ. no. 171, Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Μαρουκιάν Χ., Παπαναστασίου,. και Παλυβός, Ν., Αρχαιο-γεωλογία και µορφοτεκτονική στην περιοχή Λιβανατών-Κύνου- Αρκίτσας κατά το Ολόκαινο, Πρακτ. 5 ου Πανελλ. Συν. της Ελλ. Γεωγρ. Ετ., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Παπαναστασίου,. και Μαρουκιάν, Χ., Γεωµορφολογικές και σεισµοτεκτονικές παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, Πρακτ. 4 ου Πανελλ. Γεωγρ. Συν., Γάκη-Παπαναστασίου, Κ., Γεωµορφολογική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής του Αργολικού Πεδίου κατά το Τεταρτογενές, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 192 σ. Γαλανόπουλος, Α., Σεισµική γεωγραφία της Ελλάδος, Ann. Geol. de Pays Helleniques, VI, Caputo, R., Morphogenic earthquakes: a proposal. Bull. INQUA Neot. Comm., 16, 24. Celet, P. et Delcourt, J., Les terrains Neogenes de Locride (Grece orientale moyenne); leur situation geologique et leur age, Ann. Soc. Geol. Nord, 80, Celet, P., Contribution a l etude geologique du Parnasse-Gkiona et d une partie des regions meridionales de la Grece continentale, Ann. Geol. des Pays Hellen., XIII, Collier, R. and Gawthorpe, R., Neotectonics, drainage and sedimentation in central Greece: insights into coastal reservoir geometries in syn-rift sequences, Journal of the Geological Society, London, Sp. Publ. no. 80, Crone, A. and Haller, K., Segmentation and the coseismic behaviour of Basin and Range normal faults: examples from central Idaho and SW Montana, Journal of Structural Geology, 13, Cundy, A.B., Kortekaas, S., Dewez, T., Stewart, I.S., Collins, P.E.F., Croudace, I.W., Maroukian, H., Papanastassiou, D., Gaki-Papanastassiou, K., Pavlopoulos, K. and Dawson, A., Coastal wetlands as recorders of earthquake subsidence in the Aegean: a case study of the 1894 gulf of Atalanti earthquakes, central Greece, Marine Geology, 170,

6 Dakoronia, F., Homeric Towns in East Lokris: Problems of identification, Hesperia, 62, Dakoronia, F., Earthquakes of the Late Helladic III period (12 th c. b.c.) at Kynos (Livanates, Central Greece), in "Archaeoseismology", Stiros, S., Jones, R.E. (eds), Fitch Laboratory Occasional paper 7, Oxbow Oxford, Davison, C., M. Papavasiliore on the Greek earthquakes of April 1894, Nature, 1303 (50), 607. DeBoer, J. Z., Dilational fractures in the Corinth and Evian rift zones of Greece; their geometrical relations and tectonic significance in the deformational process of normal faulting, Annales Tectonicae, VI (1), Degardin, J. M., Etude geologique de la region d' Atalanti (Locride, Grece continentale), Ann. Soc. Geol. Nord., XCII (4), DePolo, C., Clark, D., Slemmons, B., Ramelli, A., Historical surface faulting in the basin and range province, western north America: implications for fault segmentation, Journal of Structural Geology, 13 (2), ερµιτζάκης, Μ. και Λέκκας, Σ., ιερευνώντας τη Γή Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία, Εκδ. Μαυροµµάτη, Αθήνα, 593 σ. ερµιτζάκης, Μ. και Παπανικολάου,., Παλαιογεωγραφία και γεωδυναµική της περιοχής του Αιγαίου κατά το Νεογενές, Ann. Geol. de Pays Hellen., Proc. VII Coll. on the Mediterranean Neogene, Dewez, T., Stewart, I., Demoulin, A. and Cornet, Υ., Normal faulting landscapes: a close-up view from Central Greece, Eos Trans. AGU, 81(48), Fall Meet. Suppl. (abstract). Eliet, P. and Gawthorpe, R., Drainage development and sediment supply within rifts, examples from the Sperchios basin, Central Greece, Journal of the Geological Society, London, 152, Fairbridge, R. (ed.), Encyclopedia of Geomorphology, Reinhold Book Co., New York, 1295 pp. Fossey, J.M., The ancient topography of Opountian Lokris, J.C. Gieben, Amsterdam, 256 pp. Fossey, J.M., Topography and population of Ancient Boeotia, Chicago. Gaki-Papanastassiou, K., Papanastassiou, D. and Maroukian, H., Geomorphic and archaeological - historical evidence for past earthquakes in Greece, Annali di Geofisica, XXXIX (3), Gaki-Papanastassiou, K., Maroukian, H., Papanastassiou, D., Palyvos, N. and F. Lemeille, Geomorphological study in the Lokrian coast of N. Evoikos gulf (Central Greece) and evidence of archaeoseismic destructions, Proc. Of the 36th CIESM congress, Sept Ganas, A., Roberts, G. and Memou, Tz., Segment boundaries, the 27/4/1894 M7.0 rupture extent and strain patterns along the Atalanti fault segment, Central Greece, Journal of Geodynamics, 26 (2-4),

7 Ganas, A., Mapping of active normal faults in the Lokris region (Central Greece) using SPOT DEM data, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙΙ (1), Ganas, A. and Buck, V., A model for tectonic subsidence of the Allai archaeological site, Lokris, Central, Greece, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙΙ (1), Ganas, A., Fault segmentation and seismic hazard assessment in the gulf of Evia rift, Central Greece, PhD thesis, Univ. of Reading, 368 pp. Ganas, A. and White, K., Neotectonic fault segments and footwall geomorphology in eastern Central Greece from Landsat TM data, Geol. Soc. Greece Sp. Publ., 6, Gillet, S., Sauvage, J. et Keraudren, B Παλαιοντολογική µελέτη του Πλειο- Πλειστοκαίνου της Λοκρίδας και της υτικής Ευβοίας: Παλαιοντολογία Μαλακίων και Γυρεολογία, Ann. Geol. de Pays Hellen., ΧΧΙΧ (2), Goldman, H., Excavations at Halae, Hesperia, 9 (4), Goldsworthy, M. and Jackson, J., Migration of activity within normal fault systems: examples from the Quaternary of mainland Greece, Journal of Structural Geology, 23 (2-3), Goldsworthy, M. and Jackson, J., Active normal fault evolution in Greece revealed by geomorphology and drainage patterns, Journal of the Geological Society, 157, 5, Goudie, Α., Lewin,J., Richards, K., Anderson, M., Burt, T., Whalley, B. and Worsley, P., Geomorphological techniques, Allen & Unwin, London, 395 pp. Gournelos, T. and Maroukian, H., Geomorphological observations concerning the evolution of the Basin of Athens, Geologica Balcanica, 20 (6), Hatzfeld, D., Ziazia, M., Kementzetzidou, D., Hatzidimitriou, P., Panagiotopoulos, D., Makropoulos, K., Papadimitriou, P. and Deschamps, A., Microseismicity and focal mechanisms at the western termination of the North Anatolian Fault and their implications for continental tectonics, Geophys. Journ. Intern., 137, Huang, W., Morphologic patterns of stream channels on the active Yishi fault, southern Shandong province, Eastern China : implications for repeated great earthquakes in the Holocene, Tectonophysics, 219, IΓΜΕ, Σεισµοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδος (1: ), Αθήνα. Ioakim, Ch. and Rondogianni, Th., Contribution a l etude geologique de la region de Zeli, Locride (Grece centrale), Revue de Micropaleontologie, 31 (2), Jackson, J. A., Active tectonics of the Aegean region, Ann. Rev. Earth Planet. Sci., 22, Jackson, J. A. and White, K., Active faulting in the upper continental crust: observations from regions of active extension, Journal of Structural Geology, 11,

8 Jackson, J.A. and McKenzie, D., Rates of active deformation in the Aegean sea and surrounding regions, Basin Research, 1, Jackson, J.A., King, G. and Vita-Finzi, C., The neotectonics of the Aegean : an alternative view, Earth and Planetary Science Letters, 61, Jolivet, L., Brun, J.P., Gautier, P., Lallemant, S. and Patriat, M., D Kinematics of extension in the Aegean region from the early Miocene to the present, insights from the ductile crust, Bull. Soc. Geol. France, 165 (3), Kambanis, M. L., Le dessechement du Lac Copais par les anciens, Bulletin de Correspondance Hellenique, 17, Kambanis, M. L., Le dessechement du Lac Copais par les anciens, Bulletin de Correspondance Hellenique, 16, Karnik, V., 1969, Seismicity of the European area, I. Reidel Dordrecht, Netherlands, 364 pp. Καρύµπαλης, Ε., Γεωµορφολογικές παρατηρήσεις στη λεκάνη απορροής του Εύηνου ποταµού, ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 244 σ. Katsonopoulou, D, Studies of the eastern cities of Opountian Lokris : Halai, Kyrtones, Korseia, Bumelitaia, PhD thesis, Cornell University, 110 pp. Keller, E. and Pinter, N., Active tectonics Earthquakes, uplift and landscape, Prentice-Hall, 338 pp. Keller, E., Investigation of Active Tectonics: use of surficial earth processes, in Studies in Geophysics: Active Tectonics, National Academy Press, Keraudren, B., Le Plio-Pleistocene marin et oligohalin en Grece : stratigraphie et paleogeographie, Rev. Geol. Dyn. Geogr. Phys, 21 (1), Kissel, C. and Laj, C., The tertiary geodynamical evolution of the Aegean arc: a paleomagnetic reconstruction, Tectonophysics, 146, Κουκουβέλας, Ι., Τεκτονική Γεωλογία, Leeder Books, Αθήνα, 303 σ. Κουσκουνά-Τσιµπιδάρου, Β., Παράγοντες που τροποποιούν την εξασθένηση των εντάσεων στην κεντρική Ελλάδα και συµβολή στην αποτύπωση της σεισµικής επικινδυνότητας, ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 296 σ. Κουµαντάκης, I., H γεωλογία της νήσου Γραµµούσας (Β. Ευβοϊκός κόλπος), Ann. Geol. des Pays Hellen., 22, Kraft, J., A reconnaissance of the geology of the sandy coastal areas of eastern Greece and the Peloponnese, Univ. of Delaware, Tech. rep. 9, 158 pp. Kranis, H., Palyvos, N., Livatidis, G. and Maroukian, H., The Hyambolis zone : Geomorphological and tectonic evidence of a transverse structure in Lokris, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV (1), Kranis, H. and Lekkas, E., The Pavliani fault zone: Evidence for westward propagation of the North Anatolian Fault Zone in Eastern Mainland Greece. Proc. IESCA 2000, Smyrni, Sep. 2000, (Abs.), 48. Κράνης, Χ., Νεοτεκτονική δραστηριότητα ρηξιγενών ζωνών κεντροανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Λοκρίδα), ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 233 σ. 222

9 Λάγιος, Ε., ελήµπασης, Ν., ρακόπουλος, Ι. και Κουσκουνά, Β., Βαρυτοµετρικές και σεισµολογικές µελέτες της ευρύτερης περιοχής του ρήγµατος της Αταλάντης, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΙΧ, Lagios, E., Drakopoulos, J.,Hipkin, R.G. and Gizeli, C., Microgravimetry in Greece: applications to earthquake and volcano eruption prediction, Tectonophysics, 152, Leeder, M.R., Seger, M.J. and Stark, C.P., Sedimentation and tectonic geomorphology adjacent to major active and inactive normal faults, southern Greece, Journal of the geological society, London, 148, Leeder, M.R. and Jackson, J.A., The interaction between normal faulting and drainage in active extensional basins, with examples from the western U.S. and central Greece, Basin Research, 5 (2), Λειβαδίτης, Γ. και Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Α., Μορφολογικές παρατηρήσεις στη νήσο Ζάκυνθο, Πρακτ. 3 ου Πανελ. Γεωγρ. Συν., Λειβαδίτης, Γ. και Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Α., Γεωµορφολογική µελέτη της Αίγινας, Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, 58, Lemeille, F., Etudes neotectoniques en Grece centrale nord-orientale (Eubee centrale, Attique, Beotie, Locride), These de 3 eme cycle, Univ. Paris XI Centre d Orsay, 173 pp. LePichon, X., Chamot-Rooke, N., Lallemant, S., Noomen, R. and Veis, G., Geodetic determination of the kinematics of central Greece with respect to Europe : implications for eastern Mediterranean tectonics, Journal of Geophysical Research, 100, Λυκούδης, Σ., Παράκτιες µορφολογικές και ιζηµατολογικές παρατηρήσεις στον κόλπο της Αταλάντης, ιπλ. Εργ. Μεταπτ. Ενδ. Ωκεανογρ., Πανεπ. Αθηνών, 127 σ. Makropoulos, Κ. and Kouskouna, V., The 1894 April 20 and 27 Atalanti earthquakes: 100 years after - lessons learnt, XXIV European Seismological Comission (ESC) general assembly, Sep , Athens, Proc., 1, Μακρόπουλος, Κ., Μελέτη σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας στην περιοχή της πόλεως της Αταλάντης, Αθήνα, 60 σ. Μαράτος, Γ., Ρηγόπουλος, Κ. και Αθανασίου, Α., Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος : φύλλο Ελάτεια, ΙΓΕΥ, Αθήνα. Μαράτος, Γ., Ρηγόπουλος, Κ. και Αθανασίου, Α., Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος : φύλλο Αταλάντη, ΙΓΕΥ, Αθήνα. Μαράτος, Γ., Περί µιας νέας εµφανίσεως Παλαιοζωϊκού επί του όρους Κνηµίς. Σηµασία της επί τούτου επικλυσιγενούς επαφής του Τριαδικού δια την αναζήτησιν µεταλλευµάτων, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., V (1), Μαράτος, Γ., Βωξιτικά κοιτάσµατα περιοχής Αταλάντης, ΙΓΕΥ, Γεωλ. Αναγνωρίσεις, 33,

10 Μαρίνος, Γ., Παλαιοντολογική και στρωµατογραφική έρευνα εις την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., IV, Mαρίνος, Γ. και Reichel, Μ., Η εξάπλωσις του απολιθωµατοφόρου Περµίου εις Ανατολικήν Στερεάν Ελλάδα και Εύβοια, Ειδικαί µελέται επί της γεωλογίας της Ελλάδος, 8, ΙΓΕΥ, 16 σ. Μαρίνος, Γ., Λιγνιτοφόρος λεκάνη Λοκρίδος (Αταλάντης), ΙΓΕΥ, Γεωλ. Αναγνωρίσεις, αριθ. 9. Μαριολάκος, Η., Κράνης, Χ., Μαρουκιάν, Χ. και Φουντούλης, Ι., Τεκτονικά ελεγχόµενη εξέλιξη υδρογραφικών δικτύων στη Λοκρίδα (Στερεά Ελλάδα), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΧΙV (1), Maroukian, H. and Lagios, E., Neotectonic movements in the Sperchios river basin, central Greece, Zeitschrift fur Geomorphologie N.F., 63, Μαρουκιάν, Χ., Φυσικογεωγραφικές παρατηρήσεις στην υδρογραφική λεκάνη απορροής του ποταµού Σπερχειού, ιδ. ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών. Μayer, L., Tectonic geomorphology of escarpments and mountain fronts, in Studies in Geophysics: Active Tectonics, National Academy Press, McCalpin, J.P., Paleoseismology, Academic press, 588 pp. McKenzie, D. and Jackson, J.A., A block model for distributed deformation by faulting, Journal of the Geol. Soc. London, 143, McKenzie, D. and Jackson, J.A., The relationship between strain rates, crustal thickening, paleomagnetism, finite strain and fault movements within a deforming zone, Earth and Planetary Science Letters, 65, McNeill, L., Collier, R. and D Ajello Carraciolo, F., Tectonic and geomorphic evolution of the southern gulf of Corinth rift margin: focus on the Eastern Eliki fault footwall block, 3 rd Int. Congr. on ancient Helike and Aigialeia, Nikolaiika 6-9 Oct. 2000, Abstr., Μέµου, Τζ. και Σκιανης, Γ., Επεξεργασία αεροµαγνητικών δεδοµένων για περιοχή περιλαµβάνουσα Αταλάντη, Καµµένα Βούρλα, Μώλο, Αγ. Κωνσταντίνο, µε στόχο τη µελέτη γεωλογικών δοµών, Εκθεση ΙΓΜΕ, 6 σ. Μέµου, Τζ., Γεωφυσική έρευνα στην περιοχή Αταλάντης, Έκθεση ΙΓΜΕ, 24 σ. Mercier, J.-L., Delibassis, N., Gauthier, A., Jarrige, J.-J., Lemeille, F., Philip, H., Sebrier, M. et Sorel, D., La neotectonique de l Arc Egeen, Revue de Geol. Dyn. et de Geogr. Phys., 21, Mercier, J.-L., Principal results of a neotectonic study of the Aegean arc and its localisation within the eastern Mediterranean, VI colloq. on the Aegean region, III, Mercier, J.-L., Carey, E., Philip, H. et Sorel, D., La neotectonique plioquaternaire de l arc Egeen externe et de la mer Egeen et ses relations avec la seismicite, Bull. Soc. Geol. France, 18,

11 Mercier, J.-L., Rapport d activite scientifique pour 1975 de l equipe du Laboratoire de Geologie Dynamique de l Universite Paris-Sud sur le resultat des etudes de neotectonique en Grece. Merritts, D.J., Vincent, K.R. and Wohl, E.E., Long river profiles, tectonism and eustasy: a guide to interpreting fluvial terraces, Journal of Geophysical Research, 99 (B7), Mettos, A., Rondogianni, Th., Ioakim, Ch. et Papadakis, I., Evolution geodynamique et reconstruction paleoenvironnementale des basins neogenesquaternaires de la Grece centrale, Paleontologia i Evolucio, 24-25, Mistardis, G., Recherches sur l' evolution du relief dans le centre-ouest Egeen au Miocene et au Pliocene, Bull. Soc. Geol. France, (7) XVIII (2), Μητσόπουλος, Κ., Ο µεγας της Λοκρίδος σεισµός κατά Απρίλιον του 1894, Φυσικαί επιστήµαι (Εθν. βιβλιοθήκη, Αθήναι), 40 σ. Mitzopoulos, K., Die erdeben von Theben und Lokris in der Jahren 1893 und 1894, Petermann's Mittheilungen, 46, Μιχαηλίδης, Σ. και Μητρόπουλος,., Στρωµατογραφία και τεκτονική του Παγασητικού κόλπου και των γύρω περιοχών, Θαλασσογραφικά, 13, suppl. 2, Mouyiaris, N., Destructive historical Earthquakes in N. Evoikos and Maliakos gulfs-their significance to the evolution of the area, in Engineering geology of ancient works, monuments and historical sites, Marinos - Koukis eds, Balkema, Rotterdam, Moussoulos, L., Le gisement nickelifere de Larymna. Etude de ses caracteres fondamentaux et de sa methode d' exploitation, Ann. Geol. des Pays Helleniques, IX, Mπέλλος, Θ., 2001, Γεωµορφολογική µελέτη της περιοχής. Ελικώνα, Ν. Παρνασσού, ΝΑ Γκιώνας, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 295 σ. Nur, A., Poseidon s horses: Plate tectonics and earthquake storms in the late bronze age Aegean and eastern Mediterranean, Journal of Archaeological Science, 27, Oldfather, W., 1916a. Studies in the History and Topography of Lokris (I), American Journal of Archaeology, 20, Oldfather, W., 1916b. History and Topography of Locris II, American Journal of Archaeology, 20, Pantosti, D., DeMartini, P.-M., Papanastassiou, D., Palyvos, N., Lemeille, F. and Stavrakakis, G., A re-appraisal of the 1894 Atalanti earthquake ruptures, central Greece, Bull. of the Seism. Soc. of America, 91 (4), Pantosti, D., DeMartini, P.-M., Papanastassiou, D., Palyvos, N., Lemeille, F., D Addezio, G., McNeill, L., Gaki-Papanastassiou, K. and Stavrakakis, G., Geomorpho-logical and paleoseismological studies of the Atalanti fault, XXVII Gen. Assembly of the Eur. Seism. Comiss., Lisbon Univ., Lisbon, Sept. 2000, Book of Abstracts and Papers,

12 Papavassiliou, S., Sur le tremblement de terre de Locris - Grece du mois d'avril 1894, C.R. Acad. Sci. Paris, 19, Papavassiliou, S., Sur le nature de grande crevasse produite a la suite du dernier tremblement de terre de Locride, C.R. Acad. Sci. Paris, 19, Papaconstantinou, M.-Ph., A seismic destruction at Achinos? (Phthiotis, Central Greece), in "Archaeoseismology", Stiros, S., Jones, R.E. (eds), Fitch Lab. Occasional paper 7, Oxbow Oxford, Papadimitriou, P., Makropoulos, K. and Drakopoulos, J., Large earthquakes, rupture process and microseismicity in central Greece, XXIV European Seismological Comission (ESC) general assembly, Sep , Athens, Proc., 1, Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Κ. και Γκουρνέλλος, Θ., Ποσοτική ανάλυση των σπηλαιοκαταβοθρών της πρώην λίµνης Κωπαϊδας (Βοιωτία), Πρακτ. 3 ου Πανελ. Γεωγρ. Συνεδρίου, Β, Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Κ., Γεωµορφολογική µελέτη της περιοχής Κωπαϊδας (Βοιωτία), ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 145 σ. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Κ., Η τυφλή κοιλάδα του Μέλανα ποταµού (Βοιωτία), Πρακτ. 1 ου Πανελλ. Γεωγρ. Συνεδρίου, Β, Παπαζάχος,., Παπαζάχου, 1997, Οι σεισµοί της Ελλάδας, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 304 σ. Papaioannou, J., Makropoulos, K. and Kouskouna, V., Revision of some historical earthquakes in central Greece, XXIV European Seismological Comission general assembly, Sep , Athens, Proc., Papanastassiou D., Latoussakis J. and Stavrakakis, G., A revised catalog of earthquakes in the broader area of Greece for the period , Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV (4), Papanastassiou D., Stavrakakis, G. and Makaris, D., Recent micro-earthquake activity at Northern Evoikos Gulf, Central Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, XXXIV (4), Papanastassiou, D., Maroukian, H., Gaki-Papanastassiou, Lemeille, F. and Palyvos, N., Archaeoseismological and geomorphological studies in the coastal area of Lokris (central Greece), XXVII Gen. Assembly of the Eur. Seism. Comiss., Lisbon University, Lisbon, September 2000, Book of Abstracts and Papers. Παπαναστασίου,., Παλαιοσεισµολογική µελέτη στο ενεργό ρήγµα των ανατολικών υπωρειών του Ταϋγέτου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γεωδυναµικό Ινστιτούτο, 34 σ. Παπανικολάου,., Μακρής, Ι., Σταυρακάκης, Γ., Παπούλια, Ι., Σακελλαρίου,., Σαχπάζη, Μ. και Woodtke, D., Ανεύρεση λεπτού ηπειρωτικού φλοιού στο υποθαλάσσιο τµήµα της λεκάνης του Β. Ευβοϊκού, Πρακτ. 5 ου Πανελ. Συµπ. Ωκεαν. & Αλ., Καβάλα, 1997, Ι, Papanikolaou, D., Geotectonic evolution of the Aegean, Bull. Geol. Soc. Greece, XXVIII (1),

13 Παπανικολάου,., Γεωλογία της Ελλάδας, Εκδ. Επτάλοφος, 240 σ. Παπαπέτρου-Ζαµάνη, A., Γεωµορφολογία, Εκδ. Συµµετρία, Αθήνα, 176 σ. Παπασταµατίου, Ι., Βετούλης,. και Τάταρης, Α., Το Καλλίδροµον. Γεωλογία αυτού και συσχέτισις µε Παρνασσόν, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ, V (1), Παυλίδης, Σ., Χατζηπέτρος, Α., Γκουντροµίχου, Χ., Αυγερόπουλος, Π., Γιαννάτος, Γ. και Βάσιος,., Μορφοτεκτονικά κριτήρια αναγνώρισης ενεργών ρηγµάτων στην περιοχή Αρκίτσας-Αγίου Κωνσταντίνου-Καµένων Βούρλων, Πρακτ. 5 ου Πανελλ. Γεωγρ. Συνεδρίου, Παυλόπουλος, Κ., Γεωµορφολογική εξέλιξη της νότιας Αττικής, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, Γαία, 2, 197 σ. Pechoux, P.-Y., Pegoraro, O., Philip, H. et Mercier, J.-L., Deformations Mio- Pliocenes et Quaternaires en extension et en compression sur les rivages du golfe Maliaque et du Canal d Atalanti, C.R. Acad. Sci. Paris, 276, Περισοράτης, Κ., Αγγελόπουλος, Ι., Μητρόπουλος,. και Μιχαηλίδης, Σ., Χάρτης επιφανειακών ιζηµάτων του πυθµένα του Αιγαίου Πελάγους φύλλο Παγασητικός, ΙΓΜΕ, Αθήνα. Philip, H., Etude neotectonique des rivages egeens en Locride et en Eubee nord orientale, These de 3 eme cycle, Acad. de Montpellier, Univ. de Lanquedoc, 86 pp. Philip, H., Une episode de deformation en compression a la base du Quaternaire en Grece centrale (Locris et Eubee nord-occidentale), Bull. Soc. Geol. France (7), XVIII (2), Philippson, A., Das dies jahrige Erdeben in Lokris, Ges. Erdkund. zu Berlin, 21, Pirazzoli, P.A., Stiros, S.C., Arnold, M., Laborel, J. and Laborel-Deguen, F., Late Holocene coseismic vertical displacements and tsunami deposits near Kynos, Gulf of Euboea, Central Greece, Phys. Chem. Earth, (A), 24 (4), Πλαστήρας, Β., Νεώτερα στοιχεία συµβάλλοντα εις την γνώσιν της τεκτονικής της ζώνης Ανατολικής Ελλάδος (Κεντρική Εύβοια - Λοκρίς), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., XIV (1), Pope, R., The application of mineral magnetic and extractable iron analysis for differentiating and relatively dating fan surfaces in central Greece, Geomorphology, 32, Poulimenos, G. and Doutsos, T., Flexural uplift of rift flanks in central Greece, Tectonics, 16 (6), Poulimenos, G. and Doutsos, T., Barriers on seismogenic faults in central Greece, Journal of Geodynamics, 22 (1/2), Pritchett, W., East Lokris revisited, Studies in Ancient Greek topography V, Univ. Of California Publ., Classical studies 31, Rachocki, A., Alluvial fans, John Wiley & Sons, New York, 161 pp. Richter, C.F., Elementary seismology, Freeman and co., 768 pp. 227

14 Riedl, H. and Papadopoulou, K., The relief generations on the island of Skopelos (Sporades), Bull. Geol. Soc. Greece, ΧΧΧΙΙ (1), Roberts, S. and Jackson, J.A., Active normal faulting in central Greece: an overview, Geological society, London, sp. publ., 56, Rondogianni., Th., Tectonique recente et subsidence des sites historiques aux rivages de Locride, in Geologie de l'ingenieur appliquee aux travaux anciens, monuments et sites historiques, P. Marinos & Koukis (eds), Rondogianni, Th., Etude neotectonique des rivages occidentaux du canal d' Atalanti (Grece centrale), These de 3 eme cycle, Univ. Paris XI, 190 pp. Ροντογιάννη, Θ., Το ενεργό σεισµικό ρήγµα Μαρτίνου Αταλάντης, Ενηµερωτικό δελτίο ΙΓΜΕ, 5-6, Sabot, V. and Maroukian, H., Geomorphology and tectonics in and around the gulf of Corinth, Greece, Intern. Symp. on the Hellenic Arc and Trench, April 8-10, Athens, 1981, Proc., II, Σαµπώ, Β., Σηµειώσεις Φωτογεωλογίας, Εκδ. Πανεπ. Αθηνών. Sanders, K., Principles of Physical Geology, John Wiley & Sons, 604 pp. Σίδερης, Χ., Η τριαδική ηφαιστειοϊζηµατογενής ακολουθία της Αταλάντης, Ann. Geol. de Pays Helleniques, XXXΙΙI (IΙ), Σίδερης, Χ., Συµβολή στη γνώση της γεωδυναµικής εξέλιξης κατά το Περµοτριαδικό στο χώρο της Ανατολικής Ελλάδας, ιδακτορική ιατριβή, Πανεπ. Αθηνών, 214 σ. Σίδερης, Χ., Μια νεα θεωρηση του "Παλαιοζωϊκού" της Αταλάντης, Ann. Geol. de Pays Helleniques, XXX (ΙΙ), Skuphos, Th., Die zwei grossen Erdeben in Lokris am 8/20 un 15/27 april 1894, Ges. Erdkund. zu Berlin 29, Soter, S., Murphy, V. and Katsonopoulou, D., Magnetometer survey at Mitrou in Opuntian Lokris, 3 rd Intern. Conf. on ancient Helike and Agialeia, Nikoleika, 6-9 Oct. 2000, book of abstr, 42. Σούλιος, Γ. Χ., To υδάτινο δυναµικό της επαρχίας Λοκρίδας, Λοκρικά Χρονικά, 3, Sparks, B. W., Geomorphology, Longman, 3 rd ed., 561 pp. Στείρος, Ε. και Παπαγεωργίου, Σ., Ανω-ολοκαινικές µεταβολές της στάθµης της θάλασσας και µερικά συµπεράσµατα για την ενεργό τεκτονική της Κεντρικής Ελλάδας, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΙΙΙ (1), Stewart, I., A rough guide to limestone fault scarps, Journal of Structural Geology, 18, 10, Stewart, I. and Hancock, P., Scales of structural heterogeneity within neotectonic normal fault zones in the Aegean region, Journal of Structural Geology, 13 (2), Stewart, I. and Hancock, P., Normal fault zone evolution and fault scarp degradation in the Aegean region, Basin Research, 1,

15 Stiros, S. and Pirazzoli, P.A., Palaeoseismic studies in Greece: a review, Quaternary International, 25, Stiros, S., 1988a. Archaeology - A tool to study active tectonics, the Aegean as a case study, Eos, 69 (50), Stiros, S., 1988b. Earthquake effects on ancient construction, in Jones, R.E. & Catling, W.H. (eds), «New aspects of Archaeological science in Greece», British school at Athens, Fitch Lab. Occasional Paper 3, 1-6. Stiros, S., Geodetically controlled taphrogenesis in back-arc environments: Three examples from Central and northern Greece, Tectonophysics, 130, Stiros, S. and Rondogianni, Th., Recent vertical movements across the Atalandi fault zone (central Greece), Pure & Appl. Geophys., 123, Stiros, S., Archaeological and geomorphic evidence of late Holocene vertical motions in the N. Euboean gulf (Greece) and Tectonic Implications, IGME int. Report, 50 pp. Symeonidis, N., Ein bemerkenswerter wirrbeltierfund aus dem lignit von Atalanti (Phtiotis, Griechenland),, Ann. Geol. de Pays Helleniques, XXVI, Talling, P., Stewart, M., Stark, C., Gupta, S. and Vincent, S., Regular spacing of drainage outlets from linear fault blocks, Basin Research, 9, Ταταρης, Α. και Κουνης, Γ., Η γεωλογική ενότης των προνεογενών - µεσοζωϊκών σχηµατισµών Αττικής - Βοιωτίας - Λοκρίδος και τµήµατος της ΒA Πελοποννήσου, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ, VII, Τάταρης, A., Η διάρθρωση του παλαιογεωγραφικού χώρου της σχιστοψαµµιτοκερατολιθικής διάπλασης Ανατ. Ελλάδας και η θέση της Σαλαµίνας και Τραπεζώνας σ αυτόν, Ann. Geol. de Pays Helleniques, ΧΧΧVII, Termier, G. et Verriez, J.J., Les bivalves carniens d Atalanti (Locride, Grece), Ann. Soc. Geol. du Nord, XCIII (2), Τζανης, Α. και Βούλγαρης, Ν., Επαναληπτικές µετρήσεις βαρύτητας στο δίκτυο της περιοχής του ρήγµατος της Αταλάντης, ιπλ. Εργασία, Πανεπ. Αθηνών, 66 σ. Tricart, J., Structural geomorphology, Longman, 305 pp. Τρικαλλινός, Περί της επιδράσεως ορογενετικών κινήσεων εις τας περιοχάς της ζώνης Αν. Ελλάδος συµβολή εις την διερεύνησιν της τεκτονικής δοµής της Ελλάδος, Πρακτ. Ακαδ. Αθηνών, 38, Vandenberghe, J., Morphological effects of Pleistocene faulting in unconsolidated sediments (Central Graben, Netherlands), Z. Geomorph. N. F., 34 (1), Verriez, J.-J., Sur les formations volcaniques basiques d' Atalanti (Locride- Grece-Greece), Bull. Soc. Geol. France, XVIII (2),

16 Verriez, J.-J., Etude du volcanisme ancien de zones internes helleniques : le volcan d Atalanti, Ann. Soc. Geol. Nord, C, Walker, A. and Goldman, H., Report on excavations at Halae Lokris, American Journal of Archaeology, 19, Williams, M., Dunkerley, D., DeDeckker, P. Kershaw, A. and Stokes, T., Quaternary Environments, Edward Arnold, 329 pp. Υeats, R., Sieh, K. and Allen, C., 1997, Τhe geology of earthquakes, Oxford university press, 568 pp. Φυτρολάκης, Ν., Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Α., Λειβαδίτης, Γ. και Κυρούσης, Ι., Γεωµορφολογική έρευνα και παρατηρήσεις σχετικές µε την υδροφορία και τη µόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών στη λεκάνη των ποταµών Κηρέα και Νηλέα (ΒΑ Εύβοια), ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧ (3), Χριστοδούλου, Γ. και Τσαϊλά-Μονοπώλη, Σ., Συµβολή εις την γνώσιν της στρωµατογραφίας του Τριαδικού της ζώνης Ανατ. Ελλάδος, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., IX (1), Ψιλοβίκος, Α. και Κανέτση, Ε., Εξάπλωση και παλαιογεωγραφική σηµασία των επιφανειών επιπέδωσης στους ορεινούς όγκους της Πελαγονικής µάζας, ελτ. Ελλ. Γεωλ. Ετ., ΧΧΙΙΙ (1), Ziazia, M., Makropoulos, K., Papadimitriou, P., Kementzetzidou, D, Hatzfeld, D., Hatzidimitriou, P., Panagiotopoulos, D. and Karakaisis, G., A microseismicity survey in central Greece (Volos): results and discussion. XXIV General Assembly of the European Seismol. Comission, Athens, Proc., 1,

17 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) Θεµατικά επίπεδα ψηφιακής βάσης δεδοµένων Η ψηφιακή βάση δεδοµένων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής συν τω χρόνω έφθασε να περιέχει τα κάτωθι πρωτογενή θεµατικά επίπεδα : Από υπάρχοντες χάρτες και βιβλιογραφία : Τοπογραφικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Λοκρίδος (ισοϋψείς ανά 20 m από τα τοπογραφικά φύλλα ΕΛΑΤΕΙΑ, ΛΙΒΑΝΑΤΑΙ, ΛΑΡΥΜΝΑ και ΠΕΛΑΣΓΙΑ κλίµακας 1: της ΓΥΣ) Λεπτοµερές τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής µελέτης (ισοϋψείς ανά 4 m σύν βοηθητικές 1 και 2 m από τα κάτωθι (περισσότερα από 35) τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:5.000 της ΓΥΣ: 5378/3,7, 5377/8, 5386/6,8, 5396/2, 5387/1,2,3,4,5,6, 5388/1,3,4,5,6,7,8, 5398/1,2, 5389/5,7,8, 5399/1,2,4, 5480/5,6,7,8, 5490/1,2,3,4,6, 5481/5,7. Υδρογραφικό δίκτυο και θέσεις πηγών της ευρύτερης περιοχής από τα φύλλα 1: της ΓΥΣ Υδρογραφικές λεκάνες της περιοχής µελέτης από φύλλα 1: της ΓΥΣ 231

18 Υδρογραφικό δίκτυο τµήµατος της περιοχής µελέτης από τα προαναφερθέντα διαγράµµατα 1:5.000 της ΓΥΣ Μετρήσεις βαθών και ισοβαθείς καµπύλες στον Β. Ευβοϊκό από φύλλα 1: της ΓΥΣ Γεωλογικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής από τα φύλλα 1: ΕΛΑΤΕΙΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΗ και ΛΑΡΥΜΝΑ του ΙΓΜΕ, διδακτορικές διατριβές και δηµοσιεύσεις (βλ. Κεφ. 1 για παραποµπές), αναθεωρηµένο σε σηµαντικό τµήµα του από την εργασία υπαίθρου που έγινε στα πλαίσια της παρούσας. Επίκεντρα σεισµών Μ > 4 ( ) για την περιοχή του Β. Ευβοϊκού ( ρ.. Παπαναστασίου, Γεωδ. Ινστ.), και Μ > 4.5 για όλη την Ελλάδα ( Papanastassiou et al., 2001) Επίκεντρα ιστορικών σεισµών για την περιοχή της Ανατολικής Στερεάς Β. Εύβοιας, από σχετικές εργασίες και καταλόγους Κωµοπόλεις, χωριά και κύριες οδικές αρτηρίες από τα φύλλα 1: και 1:5.000 της ΓΥΣ Από την βιβλιογραφία, την εργασία υπαίθρου και την ανάλυση αεροφωτογραφιών : Γεωµορφολογικά και µορφολογικά στοιχεία (γεωµορφές, γραµµές αλλαγής κλίσης µε γενετική ερµηνεία, επιφάνειες διάβρωσης κ.ο.κ.) Λιθολογικά όρια (από τη βιβλιογραφία και επαναχαρτογραφηµένα σε σηµαντικό τµήµα της περιοχής µελέτης) Νεοτεκτονικά ρήγµατα και άλλες τεκτονικές ασυνέχειες Θέσεις και κατεύθυνση (των πανοραµικών) φωτογραφιών υπαίθρου, θέσεις τοµών ή παρατηρήσεων. Η διανυσµατοποίηση των ισοϋψών από τα φύλλα 1: και τα διαγράµµατα 1:5.000 και η απόδοση υψοµέτρων σε αυτές έγινε ηµι-αυτόµατα µε το ArcScan του πακέτου ΑrcInfo, κατόπιν κοπιώδους προ-επεξεργασίας µε ευρέως διαδεδοµένο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας (εργασία που µετράται σε διψήφιο αριθµό µηνών ούτως ή άλλως για τόσους χάρτες, πολλώ δε µάλλον όταν η σάρωση των χαρτών έχει γίνει σε κοµµατάκια µε scanner µεγέθους Α4, κατόπιν φωτοτυπικής σµικρύνσεως των διαγραµµάτων 1:5.000). Στην ευρύτερη έννοιά της, η βάση δεδοµένων περιέχει σαρωµένους παλαιούς χάρτες, 40 αεροφωτογραφίες 1: της ΓΥΣ, από τις οποίες κατασκευάσθηκαν ζεύγη για στερεοσκοπική εξέταση στην οθόνη του Η/Υ, εικόνα LANDSAT TM (από το site όλο το φωτογραφικό υλικό από την εργασία υπαίθρου ψηφιοποιηµένο, καθώς και βάση δεδοµένων µε όλες τις βιβλιογραφικές παραποµπές για την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα - Εύβοια γενικότερα. 232

19 Από τα πρωτογενή τοπογραφικά/βαθυµετρικά δεδοµένα, κατασκευάσθηκαν µε το πρόγραµµα GRID του πακέτου ArcInfo τα παρακάτω παράγωγα σε µορφή καννάβων (grids ο αναγνώστης παραπέµπεται σε σχετική µε το αντικείµενο βιβλιογραφία για λεπτοµέρειες περί τη µεθοδολογία και την προβληµατική της) : Κάνναβος υψοµέτρων διακρ. ικανότητας (resolution) 25 m για την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος ( Digital Terrain Model DTM- ή Digital Elevation Model - DEM) από τις ισοϋψείς 20 m των χαρτών 1: της ΓΥΣ (βλ. Κεφ. 2). Κάνναβοι υψοµέτρων (DΕΜs) διακριτικής ικανότητας 5 m από τις ισοϋψείς 4 m (σύν βοηθητικές 2 και 1 m) των διαγραµµάτων 1:5.000 της ΓΥΣ κατά µήκος της ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης (βλ. Κεφ. 4). Κάνναβος βαθών, µε βάση τις βυθοµετρήσεις και τις ισοβαθείς των χαρτών 1: της ΓΥΣ και τον σχετικό χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ελλ. Ναυτικού, από τον οποίο ελήφθησαν ισοβαθείς καµπύλες για τον Β. Ευβοϊκό. Από τα παραπάνω ψηφιακά µοντέλα εδάφους, κατασκευάσθηκε η συνήθης σειρά µορφοµετρικών κ.α. υπο-προϊόντων για οπτική εξέταση και αυτόµατη εξαγωγή τοπογραφικών τοµών, ιστογραµµάτων, καµπυλών µεταβολής κλίσης κ.ο.κ.) : Κάνναβοι µέτρου και κατεύθυνσης κλίσης, κυρτότητας/κοιλότητας εδάφους χάρτες ψευδο-φωτοσκιασµένου αναγλύφου (shaded relief models) τρισδιάστατες απεικονίσεις Τα παραπάνω αναφέρονται επιγραµµατικά διότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι τυποποιηµένη διαδικασία, και δεν αποτελούν τον σκοπό αλλά ένα από τα πολλά µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια γεωεπιστηµονική µελέτη. Θα είχε νόηµα να παραθέσουµε λεπτοµέρειες µόνον εάν είχαµε αναπτύξει κάποια νέα µεθολογία (ή έστω είχαµε βελτιώσει κάποια υπάρχουσα), χρήσιµη για την θεραπεία κάποιου ειδικού προβλήµατος (γεωµορφολογικού, γεωλογικού ή ό,τι άλλο). Από τα πρωτογενή δεδοµένα σε διανυσµατική µορφή, ελήφθησαν κατόπιν επεξεργασίας τα κάτωθι δευτερογενή θεµατικά επίπεδα : Υδρογραφική πυκνότητα λεκανών απορροής Χάρτης µεταβολών κλίσεως κατά µήκος των δικτύων στο κεντρικό και Β τµήµα της ρ.ζ. Αταλάντης 233

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΒΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE.

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. THE OCCURRENCE OF CONVERGING PLATES, MUD FLOW VOLCANOES AND ACCRETIONARY PRISM COMPLEXES IN THE MEDITERRANEAN RIDGE. THEIR RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. A NEW RESPECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014]

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] 1 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 09:00-09:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May Πέμπτη 28 Μαΐου 9.00 11.00 Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May /

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE , Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE Latest update: February 2015 Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Personal Data ------------------------------------------------------------------------------------- Date of Birth:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης Εργαστήριο ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Σχολή ασολογίας & Φυσ. Περ/ντος, ΑΠΘ τηλ.2310 998984, φαξ 2310 998892,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK Τα Νέα 38 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 38 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επικαιρότητα - Πολιτικός Μηχανικός 3 - Όλη η Ελλάδα σε 50 βήματα 3 Τι άλλο κάνουν οι Γιαπωνέζοι

Διαβάστε περισσότερα

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3.

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3. Οil Economic and Geopolitical Importance of Eastern Mediterranean gas fields for Greece and the E. U. Emphasis on the Probable Natural Gas Deposits Occurring in the Libyan Sea within the Exclusive Economic

Διαβάστε περισσότερα

ÔìÞìá Ãåùëïãßáò & ÃåùðåñéâÜëëïíôïò. Åèíéêü & Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí

ÔìÞìá Ãåùëïãßáò & ÃåùðåñéâÜëëïíôïò. Åèíéêü & Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí Åèíéêü & Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí ÔìÞìá Ãåùëïãßáò & ÃåùðåñéâÜëëïíôïò Organized by: National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Geology and Geoenvironment, 25-29/8/2011 ÊÉÓÁÌÏÓ,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση

Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση Η επίδραση της παρουσίας υπολειμματικών υλικών στην ευστάθεια πρανών σε μεταμορφωμένα πετρώματα με έντονη αποσάθρωση και καταπόνηση The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor and Director Remote Sensing Laboratory School of Rural and Surveying Engineering National Technical University of Athens, CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Τα Νέα 22 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ 80 χρόνια 3 3ο Ελληνο-Ιαπωνικό Συμπόσιο «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, VIII: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Use of Integrated software in designing geotechnical projects. 3d geological model

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν.

ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα