ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ"

Transcript

1 ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ Σηλζφωνο: Fax: Website: ΠΟΤΔΕ Τποψήφιοσ Διδάκτορασ Πανεπιςτήμιο Κωαννίνων-Σμήμα Φυςικήσ Σίτλοσ Διδακτορικήσ Διατριβήσ: "φγχρονοσ ηλιακόσ άτλαντασ τησ Ελλάδασ με εφαρμογή ςε υβριδικά ςυςτήματα ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ" Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςτα "Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος" Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο-Σμήμα Χημικϊν Μηχανικϊν Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ-Σμήμα Σεχνολογίασ και υςτημάτων Παραγωγήσ Διπλωματική Εργαςία: "Περιβαλλοντική και Οικονομική Αξιολόγηςη Τβριδικϊν Λφςεων Ηλεκτροπαραγωγήσ ςε Αυτόνομα Δίκτυα" υπό την εποπτεία τησ Αναπληρϊτριασ Καθηγήτριασ Ε.Μ.Π. Δρ Δ. Διακουλάκη Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικοφ Σ.Ε. Σ.Ε.Κ. Πειραιά-Σμήμα Μηχανολογίασ Διπλωματική Εργαςία: "Διαγνωςτική ςε Αεροπορικοφσ Κινητήρεσ Σφπου τροβιλοαντιδραςτήρα Απλοφ Ρεφματοσ" υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή Σ.Ε.Λ. Πειραιά Δρ Λ.Κ. Καλδζλλη ΣΟΜΕΚ ΕΡΕΤΝΗΣΚΚΟΤ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ Βελτιςτοποίηςη Τβριδικϊν Ενεργειακϊν Εγκαταςτάςεων χεδιαςμόσ Αυτόνομων υςτημάτων Θλεκτροπαραγωγήσ Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ υνδυαςμζνα υςτήματα Αιολικϊν-Τδροηλεκτρικϊν ταθμϊν Αξιολόγηςη υςτημάτων Αποθήκευςησ Ενζργειασ Βζλτιςτη Διαχείριςη Αυτόνομων Ενεργειακϊν υςτημάτων ΓΛΩΕ Αγγλικά: Άριςτα Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 1/10

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Οργάνωςη και οικονομική παρακολοφθηςη των δημοςίων ζργων, εκπόνηςη μελετϊν καταςκευήσ μηχανολογικϊν μονάδων επεξεργαςίασ αποβλήτων, ςχεδίαςη μηχανολογικϊν καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων. Επίβλεψη καταςκευήσ του ζργου "υντήρηςη και Βελτίωςη Βιολογικοφ Καθαριςμοφ Δήμου Λευκιμμαίων" Εκπόνηςη μελζτησ "φςτημα Αποθήκευςησ με τη Χρήςη Αντλιςιοταμιευτήρα Ικανότητασ Μζχρι 5 MW που Αξιοποιεί την Απορριπτόμενη από τη ΔΕΗ Ενζργεια Αιολικϊν Πάρκων Ιςχφοσ 25 MW ςτη ητεία Κρήτησ" Εκπόνηςη μελζτησ "Σεχνικο-Οικονομική Αξιολόγηςη Σεςςάρων Τποψήφιων Θζςεων Δημιουργίασ Μικρϊν Τδροηλεκτρικϊν Ζργων ςτον Ελληνικό Χϊρο" Εκπόνηςη μελζτησ "Μακροχρόνια Αξιολόγηςη του Αιολικοφ Δυναμικοφ και Τπολογιςμόσ τησ Αναμενόμενησ Ενεργειακήσ Παραγωγήσ Αιολικϊν Πάρκων ςτην Πελοπόννηςο" Εκπόνηςη μελζτησ "Αξιολόγηςη του Αιολικοφ Δυναμικοφ και Πρόβλεψη Ριπϊν Ανζμου για την Επιλογή Κατάλληλησ Κλάςησ Ανεμογεννητριϊν" ΕΡΕΤΝΗΣΚΚΟ ΕΡΓΟ Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Μεγιςτοποίηςη Ενεργειακήσ Αυτονομίασ Ελληνικϊν Νηςιϊν με Χρήςη Τβριδικϊν ταθμϊν Ηλεκτροπαραγωγήσ Βαςιςμζνων ςε Ανανεϊςιμεσ Μορφζσ Ενζργειασ και Κατάλληλων υςτημάτων Αποθήκευςησ Ενζργειασ", "Αρχιμήδησ Λ" Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Αριςτοποίηςη των υςτημάτων Νεροφ ςε Νηςιωτικζσ Περιοχζσ με Περιοριςμζνουσ Τδάτινουσ Πόρουσ", "Αρχιμήδησ ΛΛ" Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Προςομοίωςη-Μελζτη Ενεργειακήσ Απόδοςησ Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων με Εφαρμογή Παθητικϊν και Τβριδικϊν Ηλιακϊν υςτημάτων και Δομικϊν τοιχείων, Οικονομικά Αποδοτικϊν, με τόχο τη Βελτίωςη τησ Θερμικήσ υμπεριφοράσ των Κτιρίων ςτην Ελλάδα", "Αρχιμήδησ ΛΛ" Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Μελζτη και Πρόβλεψη τησ Διαχρονικήσ Εξζλιξησ των Εκπομπϊν NOx SO 2 CO 2 από τον Εγχϊριο Σομζα Ηλεκτροπαραγωγήσ Ενόψει τησ Εναρμόνιςησ με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδηγίεσ για την Ποιότητα του Ατμοςφαιρικοφ Περιβάλλοντοσ", "Αρχιμήδησ ΛΛ" υμμετοχή ςτο πρόγραμμα VISION: "A New Vision for Engineering Economy", TEMPUS Ανάθεςη ζργου με τίτλο "Παραμετρική Μελζτη Διαςτάςεων Αιολικοφ-Αντλητικοφ υγκροτήματοσ Αποθήκευςησ Ενζργειασ ςε Περιοχή Πάρκων Ονομαςτικήσ Ιςχφοσ 25MW", Σ.Ε.Λ. Πειραιά Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 2/10

3 Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Εκπόνηςη Σεχνικοοικονομικήσ Μελζτησ για Αφαλάτωςη Νεροφ με Αξιοποίηςη τησ Θερμότητασ των Καυςαερίων Α/ του ΑΗ Λινοπεραμάτων", Πολυτεχνείο Κρήτησ υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "Εξοικονόμηςη Ενζργειασ ςτα κτίρια του ΣΕΙ Πειραιά", ΣΕΛ Πειραιά υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "Ανάπτυξη Πειραματικήσ Τβριδικήσ Εγκατάςταςησ βαςιςμζνη ςτη ςυνεργαςία Ανεμογεννήτριασ-Φωτοβολταϊκοφ ταθμοφ", ΣΕΛ Πειραιά υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "NATURA-2000", Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δημοςίων Ζργων υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "Εξοικονόμηςη Ενζργειασ ςτα Αεροδρόμια Θεςςαλονίκησ, Χανίων, Κερκφρασ", Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνϊν ΔΚΔΑΚΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Σ.Ε.Λ. Πειραιά Σμήμα Μηχανολογίασ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ με Πλήρη Προςόντα ςτα μαθήματα: 1. Ιπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ Λ 2. Εργαςτήριο Ιπιων Μορφϊν Ενζργειασ Λ 3. Ιπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ ΛΛ 4. Εργαςτήριο Ιπιων Μορφϊν Ενζργειασ ΛΛ 5. εμινάριο Σελειοφοίτων Ενεργειακοφ Σομζα 6. Τδροδυναμικζσ Μηχανζσ 7. Εργαςτήριο Ρευςτοδυναμικϊν Μηχανϊν 8. Ενεργειακή Μηχανική και Διαχείριςη Φυςικϊν Πόρων 9. Μηχανολογικζσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Αποβλήτων Επίβλεψη Πτυχιακϊν Εργαςιϊν. Ειςηγητήσ ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςησ με τίτλο "Αιολικά Πάρκα" του Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ. Ειςηγητήσ ςτον κφκλο ςεμιναρίων με τίτλο "Ενεργειακά υςτήματα Διαχείριςησ-Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ", ςτα πλαίςια προγράμματοσ επιμόρφωςησ καθηγητϊν Σεχνικήσ Εκπαίδευςησ (Σ.Ε.Ε.) του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου. Ειςηγητήσ ςτον κφκλο ςεμιναρίων με τίτλο "Εναλλακτικζσ Μορφζσ Ενζργειασ", ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ κατάρτιςησ και προϊθηςησ ανζργων ςτην απαςχόληςη. ΤΓΓΡΑΦΚΚΟ ΕΡΓΟ 1. "DR-DOS 6.0 Εγχειρίδιο Χρήςτη", Χρήςτοσ Κοίλιασ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Νζων Σεχνολογιϊν, Αθήνα, 1992, ISBN: Χ. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 3/10

4 2. "Εργαςτηριακζσ Εφαρμογζσ Θπιων Μορφών Ενζργειασ", Λωάννησ Καλδζλλησ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Αθ. ταμοφλησ, Αθήνα, 2000, ISBN: "Τπολογιςτικζσ Εφαρμογζσ Θπιων Μορφών Ενεργείασ Αιολική Ενζργεια, Μικρά Τδροηλεκτρικά", Λωάννησ Καλδζλλησ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Αθ. ταμοφλησ, Αθήνα, 2005, ISBN: "Τπολογιςτικζσ Εφαρμογζσ Θπιων Μορφών Ενεργείασ Ηλιακή Ακτινοβολία Φωτοβολταϊκζσ Εγκαταςτάςεισ Ηλιακά Ιερμικά υςτήματα", Λωάννησ Καλδζλλησ, Γεϊργιοσ πυρόπουλοσ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Αθ. ταμοφλησ, Αθήνα, 2007, ISBN: ΔΗΜΟΚΕΤΕΚ Ε ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΑ ΠΕΡΚΟΔΚΚΑ 1. Kaldellis J.K., Paliatsos A.G., Toumbaniaris P., Kavadias K., 2001, "The impact of fossil fuel consumption on air pollution problem in Greece", presented in the First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Kos-Alikarnassos, published also in "Balkan Physics Letters" Journal, SI/2001, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2001, "Optimal wind-hydro solution for Aegean Sea islands electricity-demand fulfillment", Applied Energy, vol. 70, pp Kaldellis J.K., Kavadias K., Christinakis E., 2001, "Evaluation of the wind-hydro energy solution for remote islands", Energy Conversion & Management, vol. 42/9, pp Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2003, "An integrated aerodynamic simulation method of wind turbine rotors", Applied Research Review Journal of the TEI of Piraeus, vol. 8/1, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Paliatsos A. G., 2003, "Environmental impacts of wind energy applications: 'Myth or reality?'", Fresenius Environmental Bulletin, vol. 12/4, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E., 2004, "Renewable energy desalination plants for the greek islands, technical and economic considerations", Desalination, vol. 170/2, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Filios A., Garofallakis S., 2004, "Income loss due to wind energy rejected by the Crete island electrical network: The present situation", Applied Energy, vol. 79/2, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2004, "Evaluation of Greek wind parks visual impact: 'The public attitude'", Fresenius Environmental Bulletin, vol. 13/5, pp Kaldellis J.K., Koronakis P., Kavadias K., 2004, "Energy balance analysis of a stand-alone photovoltaic system, including variable system reliability impact", Renewable Energy, vol. 29/7, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Spyropoulos G., 2005, "Investigating the real situation of Greek solar water heating market", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 9/5, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E., 2006, "Energy and clean water coproduction in remote islands to face the intermittent character of wind energy", International Journal of Global Energy Issues, vol. 25/3-4, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Papantonis D.E., Stavrakakis G.S., 2006, "Maximizing wind generated electricity with hydro storage: Case study Crete", Wind Engineering, vol. 30/1, pp Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 4/10

5 13. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2007, "Cost-benefit analysis of remote hybrid wind-diesel power stations: Case study Aegean Sea islands", Energy Policy, vol. 35/3, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Koronakis P.S., 2007, "Comparing wind and photovoltaic standalone power systems used for the electrification of remote consumers", Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 11/1, pp Moustris K., Paliatsos A.G., Bloutsos A., Nikolaidis K., Koronaki I., Kavadias K., 2008, "Use of neural networks for the creation of hourly global and diffuse solar irradiance data at representative locations in Greece", Renewable Energy, vol. 33, pp Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kavadias K.A, Kondili E., 2009, "An optimum sizing methodology for combined photovoltaic-energy storage electricity generation configurations", Solar Energy Engineering, vol. 131/2, (12 pages). 17. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Filios A.E., 2009, "A New computational algorithm for the calculation of maximum wind energy penetration in autonomous electrical generation systems", Applied Energy, vol. 86, pp Kaldellis J.K., Spiropoulos G.C., Kavadias K.A, Koronaki I.P., 2009, "Experimental validation of autonomous PV-based water pumping system optimum sizing", Renewable Energy, vol. 34, pp Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kavadias K.A, 2009, "Techno-economic comparison of energy storage systems for island autonomous electrical networks", Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 13/2, pp Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kaldelli El., Kavadias K., 2009, "Cost benefit analysis of a photovoltaicenergy storage electrification solution for remote islands", Renewable Energy, vol. 31, pp ΔΗΜΟΚΕΤΕΚ Ε ΔΚΕΙΝΗ ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΑ ΤΝΕΔΡΚΑ 1. Vlachou D., Christinakis E., Kavadias K., Kaldellis J., 1999, "Optimum wind-hydro energy station operation, using an advanced fluid flow analysis code", 3 rd National Congress on Computational Mechanics, Conference Proceedings, pp , University of Thessaly, June 1999, Volos, Greece. 2. Kaldellis J.K., Kavadias K., Garofallakis J., 2000, "renewable energy solution for clean water production in the Aegean Archipelago islands", Mediterranean Conference on Policies and Strategies for Desalination and Renewable Energies, NTUA/RENES, June 2000, Santorini, Greece. 3. Kaldellis J.K., Kavadias K., Vlachou D., 2000, "Improving the economic viability of desalination plants", Mediterranean Conference on Policies and Strategies for Desalination and Renewable Energies, NTUA/RENES, June 2000, Santorini, Greece. 4. Sigalas J.S., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2000, "An autonomous anaerobic wastewater treatment plant based on r.e.s. Theoretical and experimental approach", International Conference on Restoration and Protection of the Environment V, Conference Proceedings, pp , July 2000, Thassos, Greece. 5. Neonakis J., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2000, "Estimating the starting point for substantial wind energy penetration in the Greek market", The World Renewable Energy Congress-VI, Conference Proceedings, pp , World Renewable Energy Network, July 2000, Brighton, UK. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 5/10

6 6. Gaglia A., Kaldellis J.K., Kavadias K., Konstantinidis P., Sigalas J., Vlachou D., 2000, "integrated studies on renewable energy sources. the soft energy application laboratory, mechanical engineering department, TEI Piraeus", The World Renewable Energy Congress-VI, Conference Proceedings, pp , World Renewable Energy Network, July 2000, Brighton, UK. 7. Christinakis E., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2000, "Wind-hydro solution possibilities for the Aegean Sea islands", International Conference "Wind Power for the 21st Century", Paper VP9.13, September 2000, Convention Centre, Kassel, Germany. 8. Kavadias K., Neonakis J., Kaldellis J.K., 2000, "Economic viability of wind farm investments in Greece, using probabilistic analysis", International Conference "Wind Power for the 21st Century", Paper VP2.6, September 2000, Convention Centre, Kassel, Germany. 9. Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2000, "Storage system evaluation for wind power installations", International Conference "Wind Power for the 21st Century", Paper OR7.3, September 2000, Convention Centre, September 2000, Kassel, Germany. 10. Kaldellis J.K., Vlachou D., Kavadias K., 2001, "An integrated renewable energy solution for very small Aegean Sea islands", International Conference on Renewable Energies for Islands, Paper 68, NTUA/RENES, June 2001, Chania, Crete, Greece. 11. Christinakis E., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2001, "Maximum wind-hydro power penetration in small & medium sized islands", International Conference on Renewable Energies for Islands, Paper 33, NTUA/RENES, June 2001, Chania, Crete, Greece. 12. Kavadias K., Kaldellis J.K., Komninoglou A., 2001, "Wind energy surplus management for remote consumers using a water pumping storage system", European Wind Energy Conference and Exhibition 2001, Conference Proceedings, pp , July 2001, Bella Center, Copenhagen, Denmark. 13. Kaldellis J.K., Neonakis J.K., Kavadias K.A., 2001, "A time-depending cost-benefit analysis concerning the economic attractiveness of wind parks in Greece", European Wind Energy Conference and Exhibition 2001, July 2001, Bella Center, Copenhagen, Denmark. 14. Kaldellis J.K., Vlachou D., Kavadias K., 2001, "The incorporation of wind parks in Greek landscape. The public opinion towards wind turbines", European Wind Energy Conference and Exhibition 2001, July 2001, Bella Center, Copenhagen, Denmark. 15. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2002, "Optimum wind-hydro configuration for remote islands on the basis of maximum benefit to cost ratio", 2002 Global Windpower Conference & Exhibition, Paper GWP081, April 2002, CNIT, La Defense, Paris, France. 16. Kaldellis J.K., Vlachos G.Th., Kavadias K.A., 2002, "Optimum sizing basic principles of a combined photovoltaic-wind-diesel hybrid system for isolated consumers", EuroSun 2002 The 4 th ISES Europe Solar Congress "Renewable Energy for Local Communities of Europe" (Toward Rio+10), Paper W141, June 2002, Bologna, Italy. 17. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Vlachou D.S., 2002, "Long-term evolution of PPC wind parks operation in Aegean Archipelago remote islands", EuroSun 2002 The 4 th ISES Europe Solar Congress "Renewable Energy for Local Communities of Europe" (Toward Rio+10), Paper W140, June 2002, Bologna, Italy. 18. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Neonakis J.K., 2002, "A probabilistic computational method for the economic evaluation of soft energy applications in course of time", 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Paper 2002_60, Greek Association of Computational Mechanics, June 2002, Patras, Greece. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 6/10

7 19. Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2002, "A fast-simplified aerodynamic analysis of small wind turbines", The World Wind Energy Conference and Exhibition, July 2002, Berlin, Germany. 20. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Vlachou D.S., 2002, "An autonomous photovoltaic-wind power installation properly sizing for remote consumers in Greece", The World Wind Energy Conference and Exhibition, July 2002, Berlin, Germany. 21. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Vlachou D.S., 2002, "Electricity load management οf APS using wind-hydro solution", 3rd Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission Energy and Distribution "Med Power 2002", Paper MED02_126a, IEE/NTUA, November 2002, Athens, Greece. 22. Kaldellis J.K., Tzioti M.G., Kavadias K.A., 2003, "Noise and visual impact of wind power stations: What is the public opinion in Greece?", 2 nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Conference Proceedings, pp , June 2003, Sofia, Bulgaria. 23. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Korbakis G., Vlachou D.S., 2004, "The impact of local ambient conditions on the energy production of contemporary wind power stations", 7 th Panhellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, September 2004, Nicosia, Cyprus. 24. Kaldelli El., Xirakis Ef., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2005, "Techno-economic evaluation of autonomous building integrated photovoltaic systems in Greece", International Conference on "Integration of RES into Buildings", July 2005, Patras, Greece. 25. Kaldellis J.K., Kavadias K., Kondili E., Spyropoulos G., 2005, "Education and research on renewable energy sources (RES): The Soft Energy Applications Laboratory of TEI of Piraeus", International Conference on "Integration of RES into Buildings", July 2005, Patras, Greece. 26. Kaldellis J.K., Kondili E., Kavadias K.A., 2006, "Risk evolution during a wind park investment realization", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 27. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2006, "Optimum sizing of a stand-alone wind-diesel system on the basis of life cycle cost analysis", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 28. Kavadias K.A., Zafirakis D., Kondili E., Kaldellis J.K., 2006, "Cost-benefit analysis of variable water pumping configurations based on wind energy surplus in autonomous electrical networks", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 29. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Filios A., 2006, "Techno-economic evaluation of large energy storage systems used in wind energy applications", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 30. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E.M., 2006, "Estimating the wind energy rejection by the Crete island electrical network during the next decade", WSEAS International Conference on Energy and Environmental Systems (EE'06), May 2006, Chalkida, Greece. 31. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E.M., 2006, "Analyzing the relation between noise-visual impact and the public attitude towards wind energy applications in Greece", Protection and Restoration of the Environment VIII, July 2006, Chania, Greece. 32. Alasis E., Spyropoulos G., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2006, "Experimental and theoretical analysis of remote medium size photovoltaic stations", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 7/10

8 33. Moustris K., Paliatsos A., Kaldellis J.K., Nikolaidis K., Koronaki I., Kavadias K.A., 2006, "Use of neural networks for the creation of hourly global and diffuse solar irradiance data at representative locations in Greece", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. 34. Kavadias K.A., Kondili E.M., Kaldellis J.K., 2006, "Renewable energy based hydrogen production methods: An economic and energy efficiency comparison", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. 35. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Paliatsos A.G., 2006, "Evaluation of state and private wind power investments in Greece on the basis of long-term energy productivity", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. 36. Kaldellis J.K., Kondili E., Kavadias K.A., Zafirakis D., 2006, "Off-grid solutions based on RES and energy storage configurations", 1 st International Renewable Energy Storage (IRES I), October 2006, Gelsenkirchen, Germany. 37. Kavadias K.A., Zafirakis D., Kondili E., Kaldellis J.K., 2007, "The contribution of renewables on reducing the electricity generation cost in autonomous island networks", International Conference on Clean Electrical Power, May 2007, Capri, Italy. 38. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2007, "Macroeconomic and environmental impacts of wind energy applications in Greece. The public opinion", 1 st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 2007, Skiathos, Greece. 39. Koronaki I., Moustris K., Kaldellis I., Paliatsos A., Kavadias K., Lazari E., "Radiant barriers performance in greek residential and non-residential buildings", 2 nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ENERTECH 2007, October 2007, Athens, Greece. 40. Zafirakis D., Fragos P., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2007, "Determining the energy pay-back period of PV-battery stand alone systems: Case study Greece", 2 nd International Conference "The Case of Energy Autonomy: Storing Renewable Energies", IRES-II, Eurosolar, November 2007, Bonn, Germany. 41. Zafirakis D., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2008, "Evaluation of the wind-caes energy solution for the Aegean Islands. The case of a private wind park in Crete", European Wind Energy Conference and Exhibition 2008, March 2008, Brussels, Belgium. 42. Papakonstandis Sp., Zafiris D., Santis K., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2008, "Energy analysis of a hydro-pv-diesel hybrid system in North Greece", International Scientific Conference SynEnergy Forum, May 2008, Spetses, Greece. 43. Kaldellis J.K., Kondili, E.M., Kavadias K.A., 2008, "Analyzing the public opinion towards wind energy applications in Greece", World Renewable Energy Congress X and Exhibition, July 2008, Glasgow, Scotland. 44. Kavadias K.A., Zafirakis D.P., Rozakeas K., Kaldellis J.K., 2008, "Optimum sizing of a hydrogen production installation based on renewable energy surplus", World Renewable Energy Congress X and Exhibition, July 2008, Glasgow, Scotland. 45. Zafirakis D., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2008, "Optimum energy storage sizing for the application of a wind-caes configuration in autonomous island networks", 6 th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, MedPower 2008, November 2008, Thessaloniki, Greece. 46. Tiligadas D., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2008, "Maximum wind energy contribution in autonomous island electrical networks using probabilistic analysis", 6 th Mediterranean Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 8/10

9 Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, MedPower 2008, November 2008, Thessaloniki, Greece. 47. Kavadias K.A., Kapsali M., Kaldellis J.K., 2009, "An integrated computational method for the optimum sizing of a wind-based pumped hydro storage system", European Wind Energy Conference 2009, March 2009, Marseille, France. 48. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Zafirakis D., 2009, "Integrated electrification solution for remote islands based on wind-pv hybrid system", European Wind Energy Conference 2009, March 2009, Marseille, France. 49. Kapsali M., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2008, "Energy based sizing of a wind-hydro solution for maximum wind energy penetration in Lesvos island", World Renewable Energy Congress X and Exhibition, July 2008, Glasgow, Scotland. ΔΗΜΟΚΕΤΕΚ Ε ΕΙΝΚΚΑ ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΑ ΤΝΕΔΡΚΑ 1. Καλδζλλησ Κ.Κ., Βλάχου Δ.., Καββαδίασ Κ.Α., 2001, "Αξιολόγηςη εγχϊριασ αγοράσ ηλιακϊν ςυλλεκτϊν προτεραιότητεσ-ςτόχοι-ςχζδιο δράςησ", 2 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή των Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ-Προτεραιότητεσ ςε υνθήκεσ Απελευθερωμζνησ Αγοράσ, ΕΜΠ- RENES, ςελ , Μάρτιοσ 2001, ΚΕΛΠΠ Γουδί, Αθήνα. 2. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ., 2001, "Ο διεθνήσ ανταγωνιςμόσ ςτην αγορά αιολικήσ ενζργειασ και οι προοπτικζσ για την ανάπτυξη εγχϊριασ βιομηχανίασ", 2 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή των Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ-Προτεραιότητεσ ςε υνθήκεσ Απελευθερωμζνησ Αγοράσ, ΕΜΠ-RENES, ςελ , Μάρτιοσ 2001, ΚΕΛΠΠ Γουδί, Αθήνα. 3. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ., 2001, "Επίδραςη ατμοςφαιρικήσ ρφπανςησ ςτην ενεργειακή ςυμπεριφορά πειραματικοφ φωτοβολταϊκοφ ςταθμοφ", 4 ο Πανελλήνιο υνζδριο Περιβάλλοντοσ, Ζνωςη Ελλήνων Φυςικϊν, "Εξελίξεισ και Προοπτικζσ ςτα Περιβαλλοντικά Ηητήματα", Λανουάριοσ 2001, Καλαμπάκα. 4. Νεονάκησ Κ.K., Καββαδίασ Κ.A., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2002, "Ολοκληρωμζνο υπολογιςτικό πλαίςιο οικονομικήσ βιωςιμότητασ αιολικϊν επενδφςεων με χρήςη πιθανοτήτων", 7 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Σόμοσ Β', ςελ.41-48, Νοζμβριοσ 2002, Πάτρα. 5. Καλδζλλησ Κ.Κ., Κωαννίδησ Ι., Καββαδίασ Κ., Βλάχου Δ., 2002, "Ανάλυςη ανταγωνιςμοφ ςτη διεθνή φωτοβολταϊκή αγορά ιςχφουςα κατάςταςη-δυνατότητεσ εφαρμογήσ ςτον ελλαδικό χϊρο", 7 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Σόμοσ Α', ςελ , Νοζμβριοσ 2002, Πάτρα. 6. Καλδζλλησ Κ.Κ., Βλάχου Δ.., Καββαδίασ Κ.Α., 2002, "Ανάλυςη οικονομικήσ βιωςιμότητασ ηλιακϊν ςυλλεκτϊν υπό το πρίςμα των εξελίξεων ςτον εγχϊριο ενεργειακό τομζα", 7 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Σόμοσ Α', ςελ , Νοζμβριοσ 2002, Πάτρα. 7. Καββαδίασ Κ.Α., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2002, "Διαχρονική ανάλυςη παραμζτρων ηλεκτροπαραγωγήσ ςτο Αρχιπζλαγοσ. Θ ανανεϊςιμη προοπτική", 2 ο υνζδριο Σεχνολογίεσ Αρχιπελάγουσ, Απρίλιοσ 2002, Πειραιάσ. 8. Καλδζλλησ Κ.Κ., Φλοφμησ Ν., Βλάχου Δ., Καββαδίασ Κ., Κων/νίδησ Π., 2002, "Μια ολοκληρωμζνη αναπτυξιακή πρόταςη για τα νηςιά του Αιγαίου", 2 ο υνζδριο Σεχνολογίεσ Αρχιπελάγουσ, Απρίλιοσ 2002, Πειραιάσ. 9. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Βλάχοσ Γ., 2002, "Ολοκληρωμζνη μελζτη κόςτουσ ηλεκτροπαραγωγήσ ςτο Αιγαίο εν όψει τησ "απελευθζρωςησ" τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ", 2 ο υνζδριο Σεχνολογίεσ Αρχιπελάγουσ, Απρίλιοσ 2002, Πειραιάσ. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 9/10

10 10. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Παλιατςόσ Αθ.Γ., 2004, "Προβλήματα Χωροθζτηςησ εγκαταςτάςεων ηλεκτροπαραγωγήσ: Θ περίπτωςη χωροθζτηςησ αιολικϊν πάρκων με χρήςη GIS και CAD", 7 ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό υνζδριο, Σμήμα Γεωγραφίασ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου, Οκτϊβριοσ 2004, Μυτιλήνη. 11. Καββαδίασ Κ.Α., Καλδζλλη Η.Κ., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2005, "Ολοκληρωμζνο υπολογιςτικό πλαίςιο βζλτιςτησ διαςταςιολόγηςησ ηλιακϊν-γεωθερμικϊν θερμοκηπίων", 3 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ, Μονάδα Ανανεϊςιμων Ενεργειακϊν Πόρων ΕΜΠ (RENES), Φεβρουάριοσ 2005, Αθήνα. 12. Καββαδίασ Κ.Α., Ζαφειράκησ Δ.Π., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2005, "Βζλτιςτη διαχείριςη απορριπτόμενησ ενζργειασ ςε αυτόνομα ηλεκτρικά δίκτυα με κατάλληλο ςχεδιαςμό αντλιοςταςίου μονάδασ αποθήκευςησ", 3 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ, Μονάδα Ανανεϊςιμων Ενεργειακϊν Πόρων ΕΜΠ (RENES), Φεβρουάριοσ 2005, Αθήνα. 13. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Μαγουλάσ Χρ., 2005, "Χρήςη φωτοβολταϊκϊν γεννητριϊν ςε τηλεπικοινωνικοφσ ςταθμοφσ για εξοικονόμηςη υγρϊν καυςίμων", 1 ο Πανελλήνιο υνζδριο Μηχανολόγων-Θλεκτρολόγων, Μάρτιοσ 2005, Αθήνα. 14. Καλδζλλησ Κ.Κ., Φυριππήσ Κ., Νεονάκησ Κ., Καββαδίασ Κ.Α., 2006, "Επίδραςη τησ χωροθζτηςησ αιολικοφ πάρκου ςτην ενεργειακή παραγωγή των μηχανϊν τησ εγκατάςταςησ", 8 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Μάρτιοσ 2006, Κεςςαλονίκη. 15. Καββαδίασ Κ.Α., Ζαφειράκησ Δ.Π., Κονδφλη Αιμ., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2007, "Οικονομικοτεχνική αξιολόγηςη ςυςτημάτων παραγωγήσ υδρογόνου από ανανεϊςιμεσ πηγζσ ενζργειασ", 2 ο Πανελλήνιο υνζδριο Εναλλακτικϊν Καυςίμων και Βιοκαυςίμων, Απρίλιοσ 2007, Λίμνη Πλαςτήρα. 16. πυρόπουλοσ Γ.Χ., Πονηρόσ Ν.Π., Καββαδίασ Κ.Α., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2007, "Ανάλυςη λειτουργίασ πειραματικήσ υβριδικήσ φωτοβολταϊκήσ-αντλητικήσ εγκατάςταςησ", 2 ο Πανελλήνιο υνζδριο Μηχανολόγων-Θλεκτρολόγων, Μάιοσ 2007, Αθήνα. 17. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Κονδφλη Αιμ., 2008, "Μζθοδοσ άριςτησ διαςταςιολόγηςησ ενεργειακϊν ςυςτημάτων ήπιων μορφϊν ενζργειασ για απομονωμζνουσ καταναλωτζσ", 20 ο Εθνικό υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Επιχειρηςιακϊν Ερευνϊν, Λοφνιοσ 2008, πζτςεσ. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 10/10

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δανάη Χατζηϊωσήφ Διακουλάκη Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης και Λήψης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας II Εργαστήριο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοζάνη, 14-02-2014 1 Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Power Electronics & Drives

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR Vassilios Stergiopoulos (Docteur d Etat, Docteur-Ingénieur, D.E.A. de Mécanique des Fluides, Civil Engineer) Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα