ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ"

Transcript

1 ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ Σηλζφωνο: Fax: Website: ΠΟΤΔΕ Τποψήφιοσ Διδάκτορασ Πανεπιςτήμιο Κωαννίνων-Σμήμα Φυςικήσ Σίτλοσ Διδακτορικήσ Διατριβήσ: "φγχρονοσ ηλιακόσ άτλαντασ τησ Ελλάδασ με εφαρμογή ςε υβριδικά ςυςτήματα ανανεϊςιμων πηγϊν ενζργειασ" Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςτα "Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος" Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο-Σμήμα Χημικϊν Μηχανικϊν Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ-Σμήμα Σεχνολογίασ και υςτημάτων Παραγωγήσ Διπλωματική Εργαςία: "Περιβαλλοντική και Οικονομική Αξιολόγηςη Τβριδικϊν Λφςεων Ηλεκτροπαραγωγήσ ςε Αυτόνομα Δίκτυα" υπό την εποπτεία τησ Αναπληρϊτριασ Καθηγήτριασ Ε.Μ.Π. Δρ Δ. Διακουλάκη Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικοφ Σ.Ε. Σ.Ε.Κ. Πειραιά-Σμήμα Μηχανολογίασ Διπλωματική Εργαςία: "Διαγνωςτική ςε Αεροπορικοφσ Κινητήρεσ Σφπου τροβιλοαντιδραςτήρα Απλοφ Ρεφματοσ" υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή Σ.Ε.Λ. Πειραιά Δρ Λ.Κ. Καλδζλλη ΣΟΜΕΚ ΕΡΕΤΝΗΣΚΚΟΤ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ Βελτιςτοποίηςη Τβριδικϊν Ενεργειακϊν Εγκαταςτάςεων χεδιαςμόσ Αυτόνομων υςτημάτων Θλεκτροπαραγωγήσ Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ υνδυαςμζνα υςτήματα Αιολικϊν-Τδροηλεκτρικϊν ταθμϊν Αξιολόγηςη υςτημάτων Αποθήκευςησ Ενζργειασ Βζλτιςτη Διαχείριςη Αυτόνομων Ενεργειακϊν υςτημάτων ΓΛΩΕ Αγγλικά: Άριςτα Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 1/10

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Οργάνωςη και οικονομική παρακολοφθηςη των δημοςίων ζργων, εκπόνηςη μελετϊν καταςκευήσ μηχανολογικϊν μονάδων επεξεργαςίασ αποβλήτων, ςχεδίαςη μηχανολογικϊν καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων. Επίβλεψη καταςκευήσ του ζργου "υντήρηςη και Βελτίωςη Βιολογικοφ Καθαριςμοφ Δήμου Λευκιμμαίων" Εκπόνηςη μελζτησ "φςτημα Αποθήκευςησ με τη Χρήςη Αντλιςιοταμιευτήρα Ικανότητασ Μζχρι 5 MW που Αξιοποιεί την Απορριπτόμενη από τη ΔΕΗ Ενζργεια Αιολικϊν Πάρκων Ιςχφοσ 25 MW ςτη ητεία Κρήτησ" Εκπόνηςη μελζτησ "Σεχνικο-Οικονομική Αξιολόγηςη Σεςςάρων Τποψήφιων Θζςεων Δημιουργίασ Μικρϊν Τδροηλεκτρικϊν Ζργων ςτον Ελληνικό Χϊρο" Εκπόνηςη μελζτησ "Μακροχρόνια Αξιολόγηςη του Αιολικοφ Δυναμικοφ και Τπολογιςμόσ τησ Αναμενόμενησ Ενεργειακήσ Παραγωγήσ Αιολικϊν Πάρκων ςτην Πελοπόννηςο" Εκπόνηςη μελζτησ "Αξιολόγηςη του Αιολικοφ Δυναμικοφ και Πρόβλεψη Ριπϊν Ανζμου για την Επιλογή Κατάλληλησ Κλάςησ Ανεμογεννητριϊν" ΕΡΕΤΝΗΣΚΚΟ ΕΡΓΟ Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Μεγιςτοποίηςη Ενεργειακήσ Αυτονομίασ Ελληνικϊν Νηςιϊν με Χρήςη Τβριδικϊν ταθμϊν Ηλεκτροπαραγωγήσ Βαςιςμζνων ςε Ανανεϊςιμεσ Μορφζσ Ενζργειασ και Κατάλληλων υςτημάτων Αποθήκευςησ Ενζργειασ", "Αρχιμήδησ Λ" Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Αριςτοποίηςη των υςτημάτων Νεροφ ςε Νηςιωτικζσ Περιοχζσ με Περιοριςμζνουσ Τδάτινουσ Πόρουσ", "Αρχιμήδησ ΛΛ" Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Προςομοίωςη-Μελζτη Ενεργειακήσ Απόδοςησ Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων με Εφαρμογή Παθητικϊν και Τβριδικϊν Ηλιακϊν υςτημάτων και Δομικϊν τοιχείων, Οικονομικά Αποδοτικϊν, με τόχο τη Βελτίωςη τησ Θερμικήσ υμπεριφοράσ των Κτιρίων ςτην Ελλάδα", "Αρχιμήδησ ΛΛ" Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Μελζτη και Πρόβλεψη τησ Διαχρονικήσ Εξζλιξησ των Εκπομπϊν NOx SO 2 CO 2 από τον Εγχϊριο Σομζα Ηλεκτροπαραγωγήσ Ενόψει τησ Εναρμόνιςησ με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδηγίεσ για την Ποιότητα του Ατμοςφαιρικοφ Περιβάλλοντοσ", "Αρχιμήδησ ΛΛ" υμμετοχή ςτο πρόγραμμα VISION: "A New Vision for Engineering Economy", TEMPUS Ανάθεςη ζργου με τίτλο "Παραμετρική Μελζτη Διαςτάςεων Αιολικοφ-Αντλητικοφ υγκροτήματοσ Αποθήκευςησ Ενζργειασ ςε Περιοχή Πάρκων Ονομαςτικήσ Ιςχφοσ 25MW", Σ.Ε.Λ. Πειραιά Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 2/10

3 Ανάθεςη ζργου ςτο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο "Εκπόνηςη Σεχνικοοικονομικήσ Μελζτησ για Αφαλάτωςη Νεροφ με Αξιοποίηςη τησ Θερμότητασ των Καυςαερίων Α/ του ΑΗ Λινοπεραμάτων", Πολυτεχνείο Κρήτησ υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "Εξοικονόμηςη Ενζργειασ ςτα κτίρια του ΣΕΙ Πειραιά", ΣΕΛ Πειραιά υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "Ανάπτυξη Πειραματικήσ Τβριδικήσ Εγκατάςταςησ βαςιςμζνη ςτη ςυνεργαςία Ανεμογεννήτριασ-Φωτοβολταϊκοφ ταθμοφ", ΣΕΛ Πειραιά υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "NATURA-2000", Τπουργείο Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δημοςίων Ζργων υμμετοχή ςτο πρόγραμμα "Εξοικονόμηςη Ενζργειασ ςτα Αεροδρόμια Θεςςαλονίκησ, Χανίων, Κερκφρασ", Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνϊν ΔΚΔΑΚΣΚΚΗ ΕΜΠΕΚΡΚΑ Σ.Ε.Λ. Πειραιά Σμήμα Μηχανολογίασ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ με Πλήρη Προςόντα ςτα μαθήματα: 1. Ιπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ Λ 2. Εργαςτήριο Ιπιων Μορφϊν Ενζργειασ Λ 3. Ιπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ ΛΛ 4. Εργαςτήριο Ιπιων Μορφϊν Ενζργειασ ΛΛ 5. εμινάριο Σελειοφοίτων Ενεργειακοφ Σομζα 6. Τδροδυναμικζσ Μηχανζσ 7. Εργαςτήριο Ρευςτοδυναμικϊν Μηχανϊν 8. Ενεργειακή Μηχανική και Διαχείριςη Φυςικϊν Πόρων 9. Μηχανολογικζσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Αποβλήτων Επίβλεψη Πτυχιακϊν Εργαςιϊν. Ειςηγητήσ ςτο πρόγραμμα επιμόρφωςησ με τίτλο "Αιολικά Πάρκα" του Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ. Ειςηγητήσ ςτον κφκλο ςεμιναρίων με τίτλο "Ενεργειακά υςτήματα Διαχείριςησ-Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ", ςτα πλαίςια προγράμματοσ επιμόρφωςησ καθηγητϊν Σεχνικήσ Εκπαίδευςησ (Σ.Ε.Ε.) του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου. Ειςηγητήσ ςτον κφκλο ςεμιναρίων με τίτλο "Εναλλακτικζσ Μορφζσ Ενζργειασ", ςτα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ κατάρτιςησ και προϊθηςησ ανζργων ςτην απαςχόληςη. ΤΓΓΡΑΦΚΚΟ ΕΡΓΟ 1. "DR-DOS 6.0 Εγχειρίδιο Χρήςτη", Χρήςτοσ Κοίλιασ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Νζων Σεχνολογιϊν, Αθήνα, 1992, ISBN: Χ. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 3/10

4 2. "Εργαςτηριακζσ Εφαρμογζσ Θπιων Μορφών Ενζργειασ", Λωάννησ Καλδζλλησ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Αθ. ταμοφλησ, Αθήνα, 2000, ISBN: "Τπολογιςτικζσ Εφαρμογζσ Θπιων Μορφών Ενεργείασ Αιολική Ενζργεια, Μικρά Τδροηλεκτρικά", Λωάννησ Καλδζλλησ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Αθ. ταμοφλησ, Αθήνα, 2005, ISBN: "Τπολογιςτικζσ Εφαρμογζσ Θπιων Μορφών Ενεργείασ Ηλιακή Ακτινοβολία Φωτοβολταϊκζσ Εγκαταςτάςεισ Ηλιακά Ιερμικά υςτήματα", Λωάννησ Καλδζλλησ, Γεϊργιοσ πυρόπουλοσ, Κοςμάσ Καββαδίασ, Εκδόςεισ Αθ. ταμοφλησ, Αθήνα, 2007, ISBN: ΔΗΜΟΚΕΤΕΚ Ε ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΑ ΠΕΡΚΟΔΚΚΑ 1. Kaldellis J.K., Paliatsos A.G., Toumbaniaris P., Kavadias K., 2001, "The impact of fossil fuel consumption on air pollution problem in Greece", presented in the First Hellenic-Turkish International Physics Conference, Kos-Alikarnassos, published also in "Balkan Physics Letters" Journal, SI/2001, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2001, "Optimal wind-hydro solution for Aegean Sea islands electricity-demand fulfillment", Applied Energy, vol. 70, pp Kaldellis J.K., Kavadias K., Christinakis E., 2001, "Evaluation of the wind-hydro energy solution for remote islands", Energy Conversion & Management, vol. 42/9, pp Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2003, "An integrated aerodynamic simulation method of wind turbine rotors", Applied Research Review Journal of the TEI of Piraeus, vol. 8/1, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Paliatsos A. G., 2003, "Environmental impacts of wind energy applications: 'Myth or reality?'", Fresenius Environmental Bulletin, vol. 12/4, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E., 2004, "Renewable energy desalination plants for the greek islands, technical and economic considerations", Desalination, vol. 170/2, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Filios A., Garofallakis S., 2004, "Income loss due to wind energy rejected by the Crete island electrical network: The present situation", Applied Energy, vol. 79/2, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2004, "Evaluation of Greek wind parks visual impact: 'The public attitude'", Fresenius Environmental Bulletin, vol. 13/5, pp Kaldellis J.K., Koronakis P., Kavadias K., 2004, "Energy balance analysis of a stand-alone photovoltaic system, including variable system reliability impact", Renewable Energy, vol. 29/7, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Spyropoulos G., 2005, "Investigating the real situation of Greek solar water heating market", Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 9/5, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E., 2006, "Energy and clean water coproduction in remote islands to face the intermittent character of wind energy", International Journal of Global Energy Issues, vol. 25/3-4, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Papantonis D.E., Stavrakakis G.S., 2006, "Maximizing wind generated electricity with hydro storage: Case study Crete", Wind Engineering, vol. 30/1, pp Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 4/10

5 13. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2007, "Cost-benefit analysis of remote hybrid wind-diesel power stations: Case study Aegean Sea islands", Energy Policy, vol. 35/3, pp Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Koronakis P.S., 2007, "Comparing wind and photovoltaic standalone power systems used for the electrification of remote consumers", Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 11/1, pp Moustris K., Paliatsos A.G., Bloutsos A., Nikolaidis K., Koronaki I., Kavadias K., 2008, "Use of neural networks for the creation of hourly global and diffuse solar irradiance data at representative locations in Greece", Renewable Energy, vol. 33, pp Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kavadias K.A, Kondili E., 2009, "An optimum sizing methodology for combined photovoltaic-energy storage electricity generation configurations", Solar Energy Engineering, vol. 131/2, (12 pages). 17. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Filios A.E., 2009, "A New computational algorithm for the calculation of maximum wind energy penetration in autonomous electrical generation systems", Applied Energy, vol. 86, pp Kaldellis J.K., Spiropoulos G.C., Kavadias K.A, Koronaki I.P., 2009, "Experimental validation of autonomous PV-based water pumping system optimum sizing", Renewable Energy, vol. 34, pp Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kavadias K.A, 2009, "Techno-economic comparison of energy storage systems for island autonomous electrical networks", Renewable & Sustainable Energy Reviews, vol. 13/2, pp Kaldellis J.K., Zafirakis D., Kaldelli El., Kavadias K., 2009, "Cost benefit analysis of a photovoltaicenergy storage electrification solution for remote islands", Renewable Energy, vol. 31, pp ΔΗΜΟΚΕΤΕΚ Ε ΔΚΕΙΝΗ ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΑ ΤΝΕΔΡΚΑ 1. Vlachou D., Christinakis E., Kavadias K., Kaldellis J., 1999, "Optimum wind-hydro energy station operation, using an advanced fluid flow analysis code", 3 rd National Congress on Computational Mechanics, Conference Proceedings, pp , University of Thessaly, June 1999, Volos, Greece. 2. Kaldellis J.K., Kavadias K., Garofallakis J., 2000, "renewable energy solution for clean water production in the Aegean Archipelago islands", Mediterranean Conference on Policies and Strategies for Desalination and Renewable Energies, NTUA/RENES, June 2000, Santorini, Greece. 3. Kaldellis J.K., Kavadias K., Vlachou D., 2000, "Improving the economic viability of desalination plants", Mediterranean Conference on Policies and Strategies for Desalination and Renewable Energies, NTUA/RENES, June 2000, Santorini, Greece. 4. Sigalas J.S., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2000, "An autonomous anaerobic wastewater treatment plant based on r.e.s. Theoretical and experimental approach", International Conference on Restoration and Protection of the Environment V, Conference Proceedings, pp , July 2000, Thassos, Greece. 5. Neonakis J., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2000, "Estimating the starting point for substantial wind energy penetration in the Greek market", The World Renewable Energy Congress-VI, Conference Proceedings, pp , World Renewable Energy Network, July 2000, Brighton, UK. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 5/10

6 6. Gaglia A., Kaldellis J.K., Kavadias K., Konstantinidis P., Sigalas J., Vlachou D., 2000, "integrated studies on renewable energy sources. the soft energy application laboratory, mechanical engineering department, TEI Piraeus", The World Renewable Energy Congress-VI, Conference Proceedings, pp , World Renewable Energy Network, July 2000, Brighton, UK. 7. Christinakis E., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2000, "Wind-hydro solution possibilities for the Aegean Sea islands", International Conference "Wind Power for the 21st Century", Paper VP9.13, September 2000, Convention Centre, Kassel, Germany. 8. Kavadias K., Neonakis J., Kaldellis J.K., 2000, "Economic viability of wind farm investments in Greece, using probabilistic analysis", International Conference "Wind Power for the 21st Century", Paper VP2.6, September 2000, Convention Centre, Kassel, Germany. 9. Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2000, "Storage system evaluation for wind power installations", International Conference "Wind Power for the 21st Century", Paper OR7.3, September 2000, Convention Centre, September 2000, Kassel, Germany. 10. Kaldellis J.K., Vlachou D., Kavadias K., 2001, "An integrated renewable energy solution for very small Aegean Sea islands", International Conference on Renewable Energies for Islands, Paper 68, NTUA/RENES, June 2001, Chania, Crete, Greece. 11. Christinakis E., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2001, "Maximum wind-hydro power penetration in small & medium sized islands", International Conference on Renewable Energies for Islands, Paper 33, NTUA/RENES, June 2001, Chania, Crete, Greece. 12. Kavadias K., Kaldellis J.K., Komninoglou A., 2001, "Wind energy surplus management for remote consumers using a water pumping storage system", European Wind Energy Conference and Exhibition 2001, Conference Proceedings, pp , July 2001, Bella Center, Copenhagen, Denmark. 13. Kaldellis J.K., Neonakis J.K., Kavadias K.A., 2001, "A time-depending cost-benefit analysis concerning the economic attractiveness of wind parks in Greece", European Wind Energy Conference and Exhibition 2001, July 2001, Bella Center, Copenhagen, Denmark. 14. Kaldellis J.K., Vlachou D., Kavadias K., 2001, "The incorporation of wind parks in Greek landscape. The public opinion towards wind turbines", European Wind Energy Conference and Exhibition 2001, July 2001, Bella Center, Copenhagen, Denmark. 15. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2002, "Optimum wind-hydro configuration for remote islands on the basis of maximum benefit to cost ratio", 2002 Global Windpower Conference & Exhibition, Paper GWP081, April 2002, CNIT, La Defense, Paris, France. 16. Kaldellis J.K., Vlachos G.Th., Kavadias K.A., 2002, "Optimum sizing basic principles of a combined photovoltaic-wind-diesel hybrid system for isolated consumers", EuroSun 2002 The 4 th ISES Europe Solar Congress "Renewable Energy for Local Communities of Europe" (Toward Rio+10), Paper W141, June 2002, Bologna, Italy. 17. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Vlachou D.S., 2002, "Long-term evolution of PPC wind parks operation in Aegean Archipelago remote islands", EuroSun 2002 The 4 th ISES Europe Solar Congress "Renewable Energy for Local Communities of Europe" (Toward Rio+10), Paper W140, June 2002, Bologna, Italy. 18. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Neonakis J.K., 2002, "A probabilistic computational method for the economic evaluation of soft energy applications in course of time", 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Paper 2002_60, Greek Association of Computational Mechanics, June 2002, Patras, Greece. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 6/10

7 19. Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2002, "A fast-simplified aerodynamic analysis of small wind turbines", The World Wind Energy Conference and Exhibition, July 2002, Berlin, Germany. 20. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Vlachou D.S., 2002, "An autonomous photovoltaic-wind power installation properly sizing for remote consumers in Greece", The World Wind Energy Conference and Exhibition, July 2002, Berlin, Germany. 21. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Vlachou D.S., 2002, "Electricity load management οf APS using wind-hydro solution", 3rd Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission Energy and Distribution "Med Power 2002", Paper MED02_126a, IEE/NTUA, November 2002, Athens, Greece. 22. Kaldellis J.K., Tzioti M.G., Kavadias K.A., 2003, "Noise and visual impact of wind power stations: What is the public opinion in Greece?", 2 nd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, Conference Proceedings, pp , June 2003, Sofia, Bulgaria. 23. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Korbakis G., Vlachou D.S., 2004, "The impact of local ambient conditions on the energy production of contemporary wind power stations", 7 th Panhellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, September 2004, Nicosia, Cyprus. 24. Kaldelli El., Xirakis Ef., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2005, "Techno-economic evaluation of autonomous building integrated photovoltaic systems in Greece", International Conference on "Integration of RES into Buildings", July 2005, Patras, Greece. 25. Kaldellis J.K., Kavadias K., Kondili E., Spyropoulos G., 2005, "Education and research on renewable energy sources (RES): The Soft Energy Applications Laboratory of TEI of Piraeus", International Conference on "Integration of RES into Buildings", July 2005, Patras, Greece. 26. Kaldellis J.K., Kondili E., Kavadias K.A., 2006, "Risk evolution during a wind park investment realization", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 27. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2006, "Optimum sizing of a stand-alone wind-diesel system on the basis of life cycle cost analysis", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 28. Kavadias K.A., Zafirakis D., Kondili E., Kaldellis J.K., 2006, "Cost-benefit analysis of variable water pumping configurations based on wind energy surplus in autonomous electrical networks", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 29. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Filios A., 2006, "Techno-economic evaluation of large energy storage systems used in wind energy applications", European Wind Energy Conference and Exhibition 2006, February 2006, Athens, Greece. 30. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E.M., 2006, "Estimating the wind energy rejection by the Crete island electrical network during the next decade", WSEAS International Conference on Energy and Environmental Systems (EE'06), May 2006, Chalkida, Greece. 31. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Kondili E.M., 2006, "Analyzing the relation between noise-visual impact and the public attitude towards wind energy applications in Greece", Protection and Restoration of the Environment VIII, July 2006, Chania, Greece. 32. Alasis E., Spyropoulos G., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2006, "Experimental and theoretical analysis of remote medium size photovoltaic stations", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 7/10

8 33. Moustris K., Paliatsos A., Kaldellis J.K., Nikolaidis K., Koronaki I., Kavadias K.A., 2006, "Use of neural networks for the creation of hourly global and diffuse solar irradiance data at representative locations in Greece", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. 34. Kavadias K.A., Kondili E.M., Kaldellis J.K., 2006, "Renewable energy based hydrogen production methods: An economic and energy efficiency comparison", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. 35. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Paliatsos A.G., 2006, "Evaluation of state and private wind power investments in Greece on the basis of long-term energy productivity", World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, August 2006, Florence, Italy. 36. Kaldellis J.K., Kondili E., Kavadias K.A., Zafirakis D., 2006, "Off-grid solutions based on RES and energy storage configurations", 1 st International Renewable Energy Storage (IRES I), October 2006, Gelsenkirchen, Germany. 37. Kavadias K.A., Zafirakis D., Kondili E., Kaldellis J.K., 2007, "The contribution of renewables on reducing the electricity generation cost in autonomous island networks", International Conference on Clean Electrical Power, May 2007, Capri, Italy. 38. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., 2007, "Macroeconomic and environmental impacts of wind energy applications in Greece. The public opinion", 1 st Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), June 2007, Skiathos, Greece. 39. Koronaki I., Moustris K., Kaldellis I., Paliatsos A., Kavadias K., Lazari E., "Radiant barriers performance in greek residential and non-residential buildings", 2 nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, ENERTECH 2007, October 2007, Athens, Greece. 40. Zafirakis D., Fragos P., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2007, "Determining the energy pay-back period of PV-battery stand alone systems: Case study Greece", 2 nd International Conference "The Case of Energy Autonomy: Storing Renewable Energies", IRES-II, Eurosolar, November 2007, Bonn, Germany. 41. Zafirakis D., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2008, "Evaluation of the wind-caes energy solution for the Aegean Islands. The case of a private wind park in Crete", European Wind Energy Conference and Exhibition 2008, March 2008, Brussels, Belgium. 42. Papakonstandis Sp., Zafiris D., Santis K., Kavadias K., Kaldellis J.K., 2008, "Energy analysis of a hydro-pv-diesel hybrid system in North Greece", International Scientific Conference SynEnergy Forum, May 2008, Spetses, Greece. 43. Kaldellis J.K., Kondili, E.M., Kavadias K.A., 2008, "Analyzing the public opinion towards wind energy applications in Greece", World Renewable Energy Congress X and Exhibition, July 2008, Glasgow, Scotland. 44. Kavadias K.A., Zafirakis D.P., Rozakeas K., Kaldellis J.K., 2008, "Optimum sizing of a hydrogen production installation based on renewable energy surplus", World Renewable Energy Congress X and Exhibition, July 2008, Glasgow, Scotland. 45. Zafirakis D., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2008, "Optimum energy storage sizing for the application of a wind-caes configuration in autonomous island networks", 6 th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, MedPower 2008, November 2008, Thessaloniki, Greece. 46. Tiligadas D., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2008, "Maximum wind energy contribution in autonomous island electrical networks using probabilistic analysis", 6 th Mediterranean Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 8/10

9 Conference on Power Generation, Transmission and Distribution, MedPower 2008, November 2008, Thessaloniki, Greece. 47. Kavadias K.A., Kapsali M., Kaldellis J.K., 2009, "An integrated computational method for the optimum sizing of a wind-based pumped hydro storage system", European Wind Energy Conference 2009, March 2009, Marseille, France. 48. Kaldellis J.K., Kavadias K.A., Zafirakis D., 2009, "Integrated electrification solution for remote islands based on wind-pv hybrid system", European Wind Energy Conference 2009, March 2009, Marseille, France. 49. Kapsali M., Kavadias K.A., Kaldellis J.K., 2008, "Energy based sizing of a wind-hydro solution for maximum wind energy penetration in Lesvos island", World Renewable Energy Congress X and Exhibition, July 2008, Glasgow, Scotland. ΔΗΜΟΚΕΤΕΚ Ε ΕΙΝΚΚΑ ΕΠΚΣΗΜΟΝΚΚΑ ΤΝΕΔΡΚΑ 1. Καλδζλλησ Κ.Κ., Βλάχου Δ.., Καββαδίασ Κ.Α., 2001, "Αξιολόγηςη εγχϊριασ αγοράσ ηλιακϊν ςυλλεκτϊν προτεραιότητεσ-ςτόχοι-ςχζδιο δράςησ", 2 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή των Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ-Προτεραιότητεσ ςε υνθήκεσ Απελευθερωμζνησ Αγοράσ, ΕΜΠ- RENES, ςελ , Μάρτιοσ 2001, ΚΕΛΠΠ Γουδί, Αθήνα. 2. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ., 2001, "Ο διεθνήσ ανταγωνιςμόσ ςτην αγορά αιολικήσ ενζργειασ και οι προοπτικζσ για την ανάπτυξη εγχϊριασ βιομηχανίασ", 2 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή των Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ-Προτεραιότητεσ ςε υνθήκεσ Απελευθερωμζνησ Αγοράσ, ΕΜΠ-RENES, ςελ , Μάρτιοσ 2001, ΚΕΛΠΠ Γουδί, Αθήνα. 3. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ., 2001, "Επίδραςη ατμοςφαιρικήσ ρφπανςησ ςτην ενεργειακή ςυμπεριφορά πειραματικοφ φωτοβολταϊκοφ ςταθμοφ", 4 ο Πανελλήνιο υνζδριο Περιβάλλοντοσ, Ζνωςη Ελλήνων Φυςικϊν, "Εξελίξεισ και Προοπτικζσ ςτα Περιβαλλοντικά Ηητήματα", Λανουάριοσ 2001, Καλαμπάκα. 4. Νεονάκησ Κ.K., Καββαδίασ Κ.A., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2002, "Ολοκληρωμζνο υπολογιςτικό πλαίςιο οικονομικήσ βιωςιμότητασ αιολικϊν επενδφςεων με χρήςη πιθανοτήτων", 7 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Σόμοσ Β', ςελ.41-48, Νοζμβριοσ 2002, Πάτρα. 5. Καλδζλλησ Κ.Κ., Κωαννίδησ Ι., Καββαδίασ Κ., Βλάχου Δ., 2002, "Ανάλυςη ανταγωνιςμοφ ςτη διεθνή φωτοβολταϊκή αγορά ιςχφουςα κατάςταςη-δυνατότητεσ εφαρμογήσ ςτον ελλαδικό χϊρο", 7 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Σόμοσ Α', ςελ , Νοζμβριοσ 2002, Πάτρα. 6. Καλδζλλησ Κ.Κ., Βλάχου Δ.., Καββαδίασ Κ.Α., 2002, "Ανάλυςη οικονομικήσ βιωςιμότητασ ηλιακϊν ςυλλεκτϊν υπό το πρίςμα των εξελίξεων ςτον εγχϊριο ενεργειακό τομζα", 7 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Σόμοσ Α', ςελ , Νοζμβριοσ 2002, Πάτρα. 7. Καββαδίασ Κ.Α., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2002, "Διαχρονική ανάλυςη παραμζτρων ηλεκτροπαραγωγήσ ςτο Αρχιπζλαγοσ. Θ ανανεϊςιμη προοπτική", 2 ο υνζδριο Σεχνολογίεσ Αρχιπελάγουσ, Απρίλιοσ 2002, Πειραιάσ. 8. Καλδζλλησ Κ.Κ., Φλοφμησ Ν., Βλάχου Δ., Καββαδίασ Κ., Κων/νίδησ Π., 2002, "Μια ολοκληρωμζνη αναπτυξιακή πρόταςη για τα νηςιά του Αιγαίου", 2 ο υνζδριο Σεχνολογίεσ Αρχιπελάγουσ, Απρίλιοσ 2002, Πειραιάσ. 9. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Βλάχοσ Γ., 2002, "Ολοκληρωμζνη μελζτη κόςτουσ ηλεκτροπαραγωγήσ ςτο Αιγαίο εν όψει τησ "απελευθζρωςησ" τησ αγοράσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ", 2 ο υνζδριο Σεχνολογίεσ Αρχιπελάγουσ, Απρίλιοσ 2002, Πειραιάσ. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 9/10

10 10. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Παλιατςόσ Αθ.Γ., 2004, "Προβλήματα Χωροθζτηςησ εγκαταςτάςεων ηλεκτροπαραγωγήσ: Θ περίπτωςη χωροθζτηςησ αιολικϊν πάρκων με χρήςη GIS και CAD", 7 ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό υνζδριο, Σμήμα Γεωγραφίασ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου, Οκτϊβριοσ 2004, Μυτιλήνη. 11. Καββαδίασ Κ.Α., Καλδζλλη Η.Κ., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2005, "Ολοκληρωμζνο υπολογιςτικό πλαίςιο βζλτιςτησ διαςταςιολόγηςησ ηλιακϊν-γεωθερμικϊν θερμοκηπίων", 3 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ, Μονάδα Ανανεϊςιμων Ενεργειακϊν Πόρων ΕΜΠ (RENES), Φεβρουάριοσ 2005, Αθήνα. 12. Καββαδίασ Κ.Α., Ζαφειράκησ Δ.Π., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2005, "Βζλτιςτη διαχείριςη απορριπτόμενησ ενζργειασ ςε αυτόνομα ηλεκτρικά δίκτυα με κατάλληλο ςχεδιαςμό αντλιοςταςίου μονάδασ αποθήκευςησ", 3 ο Εθνικό υνζδριο για την Εφαρμογή Ανανεϊςιμων Πηγϊν Ενζργειασ, Μονάδα Ανανεϊςιμων Ενεργειακϊν Πόρων ΕΜΠ (RENES), Φεβρουάριοσ 2005, Αθήνα. 13. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Μαγουλάσ Χρ., 2005, "Χρήςη φωτοβολταϊκϊν γεννητριϊν ςε τηλεπικοινωνικοφσ ςταθμοφσ για εξοικονόμηςη υγρϊν καυςίμων", 1 ο Πανελλήνιο υνζδριο Μηχανολόγων-Θλεκτρολόγων, Μάρτιοσ 2005, Αθήνα. 14. Καλδζλλησ Κ.Κ., Φυριππήσ Κ., Νεονάκησ Κ., Καββαδίασ Κ.Α., 2006, "Επίδραςη τησ χωροθζτηςησ αιολικοφ πάρκου ςτην ενεργειακή παραγωγή των μηχανϊν τησ εγκατάςταςησ", 8 ο Εθνικό υνζδριο ΛΘΣ, Μάρτιοσ 2006, Κεςςαλονίκη. 15. Καββαδίασ Κ.Α., Ζαφειράκησ Δ.Π., Κονδφλη Αιμ., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2007, "Οικονομικοτεχνική αξιολόγηςη ςυςτημάτων παραγωγήσ υδρογόνου από ανανεϊςιμεσ πηγζσ ενζργειασ", 2 ο Πανελλήνιο υνζδριο Εναλλακτικϊν Καυςίμων και Βιοκαυςίμων, Απρίλιοσ 2007, Λίμνη Πλαςτήρα. 16. πυρόπουλοσ Γ.Χ., Πονηρόσ Ν.Π., Καββαδίασ Κ.Α., Καλδζλλησ Κ.Κ., 2007, "Ανάλυςη λειτουργίασ πειραματικήσ υβριδικήσ φωτοβολταϊκήσ-αντλητικήσ εγκατάςταςησ", 2 ο Πανελλήνιο υνζδριο Μηχανολόγων-Θλεκτρολόγων, Μάιοσ 2007, Αθήνα. 17. Καλδζλλησ Κ.Κ., Καββαδίασ Κ.Α., Κονδφλη Αιμ., 2008, "Μζθοδοσ άριςτησ διαςταςιολόγηςησ ενεργειακϊν ςυςτημάτων ήπιων μορφϊν ενζργειασ για απομονωμζνουσ καταναλωτζσ", 20 ο Εθνικό υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Επιχειρηςιακϊν Ερευνϊν, Λοφνιοσ 2008, πζτςεσ. Κ.Α. Καββαδίασ (Μάρτιοσ 2010) 10/10

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο µάθηµα Ήπιες. Μορφές Ενέργειας ΙΙ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Πειραιά στο µάθηµα Ήπιες. Μορφές Ενέργειας ΙΙ Βιογραφικό Σηµείωµα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Καψάλη Μαρίνα-Σοφία ιεύθυνση: Ρώµα 10, Άλιµος, Αθήνα, τ.κ. 174 55 Τηλέφωνο: 210-9831268, 6937083333 E-mail: marinakaps@hotmail.com mkapsali@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και ηλεκτρικού φορτίου με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος Α: α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ , , FAX ,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ , , FAX , ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: Ι.Κ. ΚΑΛ ΕΛΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛ ΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. 41046, Αθήνα 12201 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-5381348, 210-5381237,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕCHNOLOGICAL ΕDUCATION ΙNSTITUTE OF PIRAEUS LAB OF SOFT ENERGY APPLICATIONS DEPT OF MECHANICAL ENGINEERING & ENVIRONMENTAL PROTECTION ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ

Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης στη Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ Δημήτρης Κατσαπρακάκης & Δημήτρης Χρηστάκης Σητεία 22-Σεπτέμβρη-2010 Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ. Καλδέλλης, Ι. Φυριππής, Ι. Νεονάκης, Κ.Α. Καββαδίας Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010

Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής Προτάσεων του 7 ου Πλαισίου Προγράμματος Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2010 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Ι.Κ. Καλδέλλης www.sealab.gr jkald@sealab.gr 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Ερευνητικοί Τοµείς Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες ανήκουν στον χώρο της Φυσικής Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς : 1.

Διαβάστε περισσότερα

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia μ., μ 2012 200. μ. μ μ μ, 10% μ μ,, μ μ μ μ, μ μ,. μ μ (SWRO),, KWinana, μ 21:. 17% μ μ μ. : Desalination in Western Australia μ 2006 μ μ μ 33 μ μ μ. μ μ,. μ μ, μ μ SWRO. μ 22: μ μ Degremont, μ μ μ (SWRO),,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009

INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS. Athens, November 11, 2009 INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGIES IN GREECE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS Athens, November 11, 2009 A Presentation by Costis Stambolis, A.A. Dip. MIE, MCIJ Executive Director Institute of Energy

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Μέρος Γ: Δραστηριότητα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέρος Α:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ Διεύθυνση ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ Τηλέφωνο 2510462315 Email potolias@teiemt.gr ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών

Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Απαιτήσεις Επάρκειας - Οικονομικότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος στα Αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα. Ισίδωρος Βιτέλλας Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών Παραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 36 Θερμικοί MW Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10 ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας 113 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αι. Μπαξεβάνου 1*,. Φείδαρος 1, Π. Τσίντζος 2,

Διαβάστε περισσότερα

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστηµα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Στέφανος Γκούμας. Πτυχιακή Εργασία. Υβριδικά Συστήματα τταραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ευδοκία Πέλλη ΑΕΜ 1871

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Στέφανος Γκούμας. Πτυχιακή Εργασία. Υβριδικά Συστήματα τταραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ευδοκία Πέλλη ΑΕΜ 1871 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ά / ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ij ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία Υβριδικά Συστήματα τταραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Γ,ίΜ1ΠΗΣί' ^ : ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Ευδοκία Πέλλη ΑΕΜ 1871

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany

Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany Intensive Course on Renewable Energies (ICRE) 1-14 September 2011 Eberswalde Germany North Karelia University of Applied Sciences, Finland University of Agriculture Department of Sustainable Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Υβριδικού Συστήµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδυάζει ΑΠΕ και Τεχνολογίες Υδρογόνου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση Υβριδικού Συστήµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδυάζει ΑΠΕ και Τεχνολογίες Υδρογόνου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ανάλυση Υβριδικού Συστήµατος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδυάζει ΑΠΕ και Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις. Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια: Παρουσίαση δράσεων για το έτος Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων

Δημοσιεύσεις. Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια: Παρουσίαση δράσεων για το έτος Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας και Έξυπνων Δικτύων Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια: Δημοσιεύσεις 1) D. Stimoniaris, D. A. Tsiamitros, T. Kottas, N. Asimopoulos,, E. Dialynas, Smart Grid Simulation Using Small-scale Pilot Installations. - Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία

Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία 2015-2016 Θεματικοί άξονες: 1. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 2. Ενέργεια Περιβάλλον Ομάδα Ατμοσφαιρικής Έρευνας Εμπλεκόμενο προσωπικό: 1. Δρ Χάρης Καμπεζίδης 2. Δρ Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015. Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής Δ-ΑΠΕ ΜΑΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΡΓΑ ΚΑΠΕ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2011-2015 2015 Δρ. Κ. Καρύτσας Αναπληρωτής Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ :Βορδός ΟΝΟΜΑ :Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :Σάµου 6Α, Περιγίαλι Καβάλας Τ.Κ. 65201 E-MAIL :vordosn@yahoo.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ :6993582229

Διαβάστε περισσότερα

E4K060 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ CAD. teipir.

E4K060 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ CAD.   teipir. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GIS ΚΑΙ CAD Ιωάννης Κ. Καλδέλλης 1, Κοσμάς Α. Καββαδίας 1 και Αθανάσιος Γ. Παλιατσός 2 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ: ΤΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΚ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ: ΤΕΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΚ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΡΟΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Large-Scale Renewable Integration in Electricity Markets

Large-Scale Renewable Integration in Electricity Markets Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΘ Ερευνητικό Έργο LaRInEM Large-Scale Renewable Integration in Electricity Markets Συνοπτική Παρουσίαση Έργου Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά περί της σκοπιμότητας εισαγωγής υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα ενεργειακά συστήματα

1. Γενικά περί της σκοπιμότητας εισαγωγής υβριδικών σταθμών στα μη διασυνδεδεμένα ενεργειακά συστήματα Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων Εσταυρωμένος, 71004, Ηράκλειο Κρήτης. Ταχυδρομική Θυρίδα 1939, Tηλ-Fax (2810) 256191, 319478, Email:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιεχόμενα 1ου Κεφαλαίου 1.1 Εισαγωγή 1.2 Κύριες Αιτίες Κατασπατάλησης της Ενέργειας 1.3 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Δισεκατομ. Πληθυσμός Πλανήτη 1 2 3 4 5 6 Series1 1950 1970 1990 2010 2030 2050 1 Ετήσια κατανάλω ση καυσίμω ν σε Mtoe Αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων 12000 10000 8000 6000

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό σύστηµα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και προβλήµατα Ενέργειας. ρ. Βενιζέλος Ευθυµίου ΕΤΕΚ και Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Το ενεργειακό σύστηµα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και προβλήµατα Ενέργειας. ρ. Βενιζέλος Ευθυµίου ΕΤΕΚ και Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου Το ενεργειακό σύστηµα της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και προβλήµατα Ενέργειας ρ. Βενιζέλος Ευθυµίου ΕΤΕΚ και Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου 0 The electricity sector in Cyprus Present status EAC established by law

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση

Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση Ενεργειακό ίκτυο Αγροτικών Περιοχών Μάθησης για ράση (Rural Web Energy Learning Network for Action - erenet) Ιωάννης Ψαρράς Περιεχόμε να ΕΣΑ ΕΜΠ Αγροτικές Κοινότητες & Βιώσιμη Ανάπτυξη Η Πρόταση Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή Εργασία:

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος» Μεταπτυχιακή Εργασία: Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης

ST-ESCOs. «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας συμφωνιών ΕΠΕΥ ΘΗΣ Περίπτωση εφαρμογής» Αριστοτέλης Αηδόνης ST-ESCOs Ημερίδα Ενημέρωσης για τις Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών Θερμικών Ηλιακών (ΕΠΕΥ - ΘΗΣ) 6 Ιουνίου 2007, Ξενοδοχείο Athens Imperial «Χρήση του λογισμικού STESCO για μελέτες σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα