Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών"

Transcript

1

2 Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών

3 Μέχρι το τέλος της επόµενης δεκαετίας, το φαράγγι του ποταµού Αλιάκµονα της υτικής Μακεδονίας, θα πληµµυριστεί µε την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού φράγµατος του Ιλαρίωνα. Το Πρόγραµµα του Ποταµού Αλιάκµονα είναι µια προσπάθεια καταγραφής των γεωλογικών δεδοµένων του φαραγγιού αυτού, σε µορφή ευπρόσιτη στις µελλοντικές γενιές γεωλόγων και στο κοινό. By the end of the next decade, the canyon of the Aliakmon River of West Macedonia, Greece, will be inundated with the completion of the Ilariona Hydroelectric dam. The Aliakmon River Project is an endeavor to record geological data from this canyon in a format accessible to future generations of geological scientists as well as the general public

4 Zavordas 1937 Η γεωλογία του φαραγγιού του Αλιάκµονα µελετήθηκε για πρώτη φορά από τον Jan Brunn στα τέλη της δεκαετίας του 30. Το συµπέρασµα της πρωτοπόρας µελέτης του ήταν ότι οι σχηµατισµοί των πετρωµάτων µέσα στο φαράγγι του Αλιάκµονα ήταν κρίσιµοι για την κατανόηση της σχέσης των βουνών του Βούρινου µε τους παλιότερους σχηµατισµούς της εσκάτης. Ο Βούρινος είναι µια παράξενη οροσειρά. Σε υψόµετρο άνω των 1860 µέτρων, αποτελείται από πετρώµατα που προήλθαν από τον µανδύα της γης. Πετρώµατα τέτοιας προέλευσης ονοµάζονται «οφιόλιθοι». Ο Jan Brunn έγραψε επιστηµονική ιστορία όταν αναγνώρισε πως τα πετρώµατα του Βούρινου, άρα όλοι οι οφιόλιθοι, είναι παρόµοιοι µε εκείνους που σχηµατίζονται σήµερα στους υφάλους των ωκεανών. Στο τέλος της δεκαετίας του 60, οι Eldridge Moores και Jay Zimmerman µελέτησαν προσεκτικά την οροσειρά του Βούρινου. Ο Moores κατέγραψε µε τέτοια λεπτοµέρεια τον Βούρινο, ώστε να γίνει πρότυπο µοντέλο της οφιολιθικής γεωλογίας. Ο Zimmerman µελέτησε τα πετρώµατα µέσα στο φαράγγι του Αλιάκµονα και συµπέρανε, ότι τα βουνά του Βούρινου προήλθαν από µια λεκάνη ωκεανού πάνω από µια στενή, καυτή, ζώνη ρήγµατος. Τα κατορθώµατα αυτών των τριών γεωλόγων αποτελούν στοιχεία «κλειδιά» στην ανάπτυξη της σηµερινής θεωρίας των τεκτονικών πλακών

5 The geology of the Aliakmon Canyon was first studied by Jan Brunn in the late 1930 s. His pioneering study concluded that exposures along the river were critical for understanding the relation of the Vourinos Mountains with the older Pelagonian formations. Vourinos is an odd chain of mountains. Exposed at altitudes up to 1860 m, it is made of rocks that originated in the mantle of the earth. Rocks of this nature are called ophiolites. Jan Brunn made scientific history when he recognized that the rocks of Vourinos, and hence all ophiolites, are similar to those which form in today s mid-ocean ridges. In the late sixties, the Vourinos range came under the scrutiny of Eldridge Moores and Jay Zimmerman. Eldridge documented the detailed section of Vourinos in such detail that it became a prototype model for ophiolitic geology. Jay studied the rocks exposed within the Aliakmon Canyon. From the range of their metamorphic temperatures, he deduced that the Vourinos Mountains came from an ocean basin and were emplaced above a narrow, hot, fault zone. The accomplishments of these three geologists are key components in the development of today s plate tectonic theory.

6 Συνοπτικά, η γεωλογική ιστορία του Φαραγγιού του Αλιάκµονα άρχισε πριν από 270 εκ. χρ. τουλάχιστον. Τα πετρώµατα που αποτελούν σήµερα ένα µεγάλο µέρος της εσκάτης, συγκροτούσαν τότε µια αρχαία ήπειρο, την «Πελαγονία». Ο ηπειρωτικός φλοιός της άρχισε να απολεπτύνεται και να σπάει, δη- µιουργώντας έτσι τον ωκεανό της Τηθύος, ο οποίος κάποτε ένωνε την σηµερινή Αγγλία µε την Κίνα, διαχωρίζοντας τις αρχαίες ηπείρους της Ευρώπης και της Αφρικής. Περίπου πριν από 200 εκ. χρ., άρχισε η σύγκρουση των ηπείρων αυτών και συνεχίστηκε για περίπου 130 εκ. χρ. όπου σχηµατίστηκαν οι Άλπεις. Τµήµα του χείλους της Τηθύος σφηνώθηκε µεταξύ αυτών των δύο ηπείρων στο τέλος του Ιουρασικού, ενώ µετά προωθήθηκε προς τις παρυφές της Πελαγονίας. Η παρουσίας της αρχαίας Τηθύος διατηρείται σήµερα στο φαράγγι του Αλιάκµονα. Έτσι, κοιτάζοντας µια σειρά πολύχρωµων πετρωµάτων είµαστε µάρτυρες της ρήξης της Πελαγονίας και την καταστροφή της Τηθύος. Η Γη πριν από 300 εκ. χρόνια The World before 300 mya. This geological story of the Aliakmon Canyon started over 270 million years ago. At that time, the rocks that make up much of Deskati, an ancient continent called Pelagonia, rifted apart, creating a new seaway. This sea, called the Tethys, once extended from what is now England to China, spreading apart the ancient continents of Europe and Africa. By about 200 million years ago, these continents began to collide, and continued this collision until the formation of the Alps, nearly 130 million years later. Part of the edge of the Tethys wedged between these two continents in the late Jurassic, then was pushed atop the Pelagonian continental margin. We can witness the splitting of the Pelagonian continent by looking at a series of colorful rocks in and near the Aliakmon. The precise site of the old Tethyan emplacement is preserved within the canyon of the Aliakmon. Η Γη πριν από 70 εκ. χρόνια The World before 70 mya.

7

8 Το Υδροηλεκτρικό έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ είναι ένα έργο πολλαπλής χρήσης. Εκτός από την παραγωγή ενέργειας, θα εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Συγκεκριµένα, η λίµνη που θα δηµιουργηθεί θα βοηθήσει στη διευθέτηση της ετήσιας απορροής του ποταµού, ενώ επίσης θα εξυπηρετεί ανάγκες υδροδότησης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες των γειτονικών περιοχών στη λίµνη. Η λίµνη του ΥΗΕ Ιλαρίωνα θα είναι δυναµικότητας m 3. Η επιφάνειά της θα καλύπτει περιοχή 21,9 km 2 και η στάθµη της πληµµυρικής παροχής θα ανέρχεται σε υψόµετρο 407,60 m. Η στάθµη λειτουργίας θα φτάνει σε υψόµετρο 403,00 m.

9 The Ilariona Dam will support the generation of hydroelectric power, but also is designed to serve multiple end uses. It will aid in flood control, add a reservoir for water use in Thessaloniki, contribute towards irrigation projects and provide a new recreational asset to the region. The new lake of Ilariona will store 412 m 3 water for these uses and cover an area of 21.9 km 2. The water will reach an elevation of 407.6

10 Οι στόχοι του Προγράµµατος είναι να καταγραφούν οι γεωλογικές ενότητες και οι τεκτονικές σχέσεις των τµηµάτων του φαραγγιού που θα κατακλυστούν, ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση στα γεωλογικά δεδοµένα της περιοχής για τους µελλοντικούς γεωλόγους και το κοινό. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν: Λεπτοµερής χαρτογράφηση της γεωλογίας του φαραγγιού. Ανάλυση των δοµικών φαινόµενων που ιχνηλατούν την τοποθέτηση του Βούρινου στην Πελαγονία. Μια µόνιµη συλλογή δειγµάτων καθώς και περισσότερες από 250 διαφάνειες πετρωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσωπευτικών αλλά και των ασυνήθιστων ειδών, τα οποία θα είναι διαθέσιµα για επιστηµονική µελέτη. Η δηµιουργία ενός «πεδίου επιστηµονικής έρευνας εικονικής πραγµατικότητας», µε τη χρήση φωτογραφικών πανοραµάτων, ψηφιακής φωτογραφίας και ερευνών µε GPS, διαθέσιµο για φοιτητές γεωλογίας και κοινό. είγµατα από γεωτρήσεις όπου θα φαίνεται η συνεχή σειρά της επαφής των οφιολίθων και της Πελαγονικής (ophiolitic sole).

11 The goals of the Aliakmon Project are to document the rocks and petrologic structures within the portions of the canyon that will be flooded in such a way as to retain access to the geological data for future geologists and the public. The data include: Detailed mapping of the geology of the canyon. Analysis of structural phenomena that trace the emplacement of Vourinos onto Pelagonia. A permanent collection of hand samples and petrographic slides of over 250 rocks, including both representative and unusual rock types, to be made available for scientific study. Through the use of photographic panoramas, digital photography, and GPS surveys, a virtual fieldtrip for geology students and the general public will be produced.

12 Θεωρούµε ότι το Φαράγγι του Αλιάκµονα είναι µια τοποθεσία γεωλογικής κληρονοµιάς και εκτιµούµε αυτή την έσχατη ευκαιρία που µας δίνεται για την µελέτη του. Λόγω της διεθνούς σηµασίας του, στους συµµετέχοντες του προγράµµατος συµπεριλαµβάνονται ερευνητές από όλο τον κόσµο όπως και από την Ελλάδα. Το µεγαλύτερο µέρος της επιτόπιας εργασίας γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές γεωλογίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επισκεφθούν, να µελετήσουν την κοιλάδα και να µεταλαµπαδεύσουν την επιστηµονική της κληρονοµιά στις επερχόµενες γενιές. Μέχρι το τέλος του 2007, πάνω από 40 συµ- µετέχοντες θα έχουν βοηθήσει στην έρευνα, περιλαµβάνοντας φοιτητές από Αµερική, Βρετανία (Cambridge και Edinburgh), Σερβία, Ιταλία και Ελλάδα. We consider the Aliakmon Canyon a Geologic Heritage site and appreciate this final opportunity for its study. Because of its international significance, the project participants include investigators from around the world as well as Greece. Most of the field work is being done by geology students themselves, giving them the opportunity to visit the valley, study it, and pass down its scientific heritage to succeeding generations. By the end of 2007, more than 40 participants will have aided the research, including students from America, England, Greece, Italy, Scotland, the Balkans and Germany.

13

14 Η Γεωλογία είναι µια πειραµατιζόµενη επιστήµη, όπου το εργαστήριο είναι η ίδια η Γη και οι φυσικές γεωλογικές δυνάµεις κάνουν τα πειράµατα. Οι Γεωλόγοι είναι απλώς παρατηρητές των αποτελεσµάτων τους. Η τοποθέτηση των οφιολίθων του Βούρινου ήταν ένα πείραµα που έγινε πριν από 170 εκ. χρ. περίπου και σήµερα παρατηρούµε τα αποτελέσµατά του στο φαράγγι του ποταµού Αλιάκµονα. Η κατασκευή του φράγµατος του Ιλαρίωνα και του ταµιευτήρα του µέσα στο φαράγγι, είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό σχέδιο που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ξεχασµένων περιοχών των Γρεβενών, της Κοζάνης και γενικότερα της Ελλάδας. Για τους γεωλόγους αποτελεί ακόµη ένα πείραµα, τα αποτελέσµατα του οποίου θα είναι φανερά στις επόµενες γενιές. Οι γεωλόγοι είναι πάντα έτοιµοι να αδράξουν την ευκαιρία για να παρατηρήσουν τα αποτελέσµατα των διαδικασιών στη γη, είτε αυτά είναι φυσικά είτε από τον άνθρωπο. Geology is an experimental science where the Earth itself is our laboratory and natural geologic forces conduct the experiments. Geologists are merely the observers of the results of these experiments. The emplacement of the Vourinos Ophiolite was an experiment conducted about 170 million years ago, and the results of this experiment can be observed in the canyon of the Aliakmon River. The construction of the Ilariona Dam and its reservoir within the canyon is more than a project that aids the development of neglected areas of Grevena, Kozani, and Greece in general. For geologists, it is yet another experiment, the results of which will be evident to both scientists and the public in generations to come. Geologists welcome the opportunity to observe the results of earth processes whether natural or induced by the works of man.

15 Ευχαριστίες Το Πρόγραµµα του Ποταµού Αλιάκµονα είναι ένα µη κερδοσκοπικό πρόγραµµα το οποίο χορηγείται από: Τη ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού της Ελλάδας. Η ΕΗ ιδρύθηκε το 1950 για να λειτουργεί υπέρ των συµφερόντων του κοινού. Είναι υπεύθυνη για τη ανάπτυξη και την εφαρµογή της εθνικής ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας, διανέµει ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις οικίες και παραγωγικές µονάδες της χώρας, ενώ εφαρµόζει επιµελώς την περιβαλλοντολογική της πολιτική. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Το ΙΓΜΕ ιδρύθηκε το 1976 και είναι τεχνικός σύµβουλος επί γεωεπιστηµονικών ζητηµάτων της Ελληνικής κυβέρνησης. Σκοπός του είναι η γεωλογική µελέτη της χώρας και η εξερεύνηση - αποτίµηση των µεταλλευτικών κοιτασµάτων και των υδάτινων πόρων. Τη ιεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστηµόνων. Με 117 διεθνή µέλη η IUGS είναι ένας από τους µεγαλύτερους και πιο δραστήριους µη κυβερνητικούς επιστη- µονικούς οργανισµούς στον κόσµο. Η IUGS προάγει και ενθαρρύνει τη µελέτη των γεωλογικών προβληµάτων, ιδιαίτερα εκείνων παγκόσµιας σηµασίας, ενώ υποστηρίζει και διευκολύνει τη διεθνή και διεπιστηµονική συνεργασία στις γεωλογικές επιστήµες. Τη Ν.Α. Γρεβενών της Ελλάδας που συνεχίζει να υποστηρίζει τις γεωλογικές έρευνες και να παρέχει πρόσφορο έδαφος για τις φοιτητικές και ακαδηµαϊκές µελέτες που βασίζονται στην ποικίλη και σπάνια γεωλογία της περιοχής. Το χωριό Παλιουριά του ήµου εσκάτης, που είναι ο τόπος διαµονής και φιλοξενίας των επιστηµονικών οµάδων. Για τη φροντίδα και βοήθεια που µας προσφέρουν τους ευχαριστούµε πολύ. Acknowledgements The Aliakmon River Project is a nonprofit program sponsored by: The Public Power Corporation of Greece. Founded in 1950 to operate in the interests of the public, the PPC is responsible for developing and implementing the national energy policy of Greece, distributes electrical energy to all the country's households and productive units while diligently implementing its environmental policy. The Institute of Geology and Mineral Exploration. Founded in 1976, IGME is technical adviser in geoscientific matters to the Greek government. Its aim is the geological study of the country, and the exploration - evaluation of the mineral raw materials and groundwater resources. The International Union of Geological Scientists. With 117 international members, the IUGS is one of the largest and most active nongovernmental scientific organizations in the world. The IUGS promotes and encourages the study of geological problems, especially those of world-wide significance, and supports and facilitates international and interdisciplinary cooperation in the earth sciences. The County Offices of Grevena, Greece continue to support earth science research and provide fertile ground for student and academic studies based on the varied and rare geology of the area. The village of Paliouria, Deskati Township, provides lodging for participants and exceptional hospitality. For their concern and help, our most sincere thanks.

16 Pamphlet by Dr. A, Rassios - Printed by Dot Print

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative ATHENS 2012 03 ƒπ Ã ª > Συνοπτική ιστορία των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς > Η μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την Αθηναϊκή Αγορά > Το έργο «Αναβιώνοντας την Αρχαία Αγορά, τον τόπο που γεννήθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ The islands of the province of Thera Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: Golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines,

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds.

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου of the Peloponnesos David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Philadelphia 2010 αποστολή Ένα Ζωντανό Πάρκο Ζωντανές κοινότητες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 58. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering

Τα Νέα 58. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering Νάξος, παραλία Αγίας Άννας. Καρχαρίας στη στεριά Τα Νέα 58 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering Αρ. 58 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Sustainable Island Farming A Case Study of Organic Agriculture in Cyprus 2006 Copyright Ariana Salvo [2006] All Rights Reserved

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME

3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ. 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3o ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΝΤΟΜΙΝΟ 3rd INTERNATIONAL YOUNG ARTISTS WORKSHOP DOMINO ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PARALLEL PROGRAMME 3η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER +

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Λεύκωμα για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Album about the intervention region of the Prefecture of Pella in LEADER+ C.I.O.P. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ SYMBOLS EXPLANATION ένα φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών Living Village Kioni Village, Ithaca, Greece Aρχιτεκτονική των Xωριών Nicholas Zaferatos Aειφόρο Aνάπτυξη της Κοινότητας Western Washington University 2010 Living Village Kioni Village Ithaca, Greece Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014]

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] 1 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 09:00-09:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη

ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη Η Τέχνη Στηρίζει την Εκπαίδευση ART SUPPORTS EDUCATION Fulbright Alumni Art Series σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη with the kind support of the Benaki Museum Το Πρόγραμμα Fulbright Το Fulbright είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα