Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City"

Transcript

1 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Α.Π.Θ. ΜΑΝΑΚΟΥ, Μ.Β. Δρ. Γεωλόγος Α.Π.Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σ.Δ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ.Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος Διδάκτορας Α.Π.Θ. ΚΑΚΔΕΡΗ, Κ.Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της αναμενόμενης σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Γρεβενών, για διάφορα σεισμικά σενάρια. Εξετάζονται τόσο η ισχυρή εδαφική ταλάντωση, όσο και οι μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις από την πιθανή εκδήλωση κατολισθήσεων. Τα αποτελέσματα δίδονται με μορφή χαρτών μέσω των οποίων περιγράφεται το μέγεθος και η χωρική κατανομή της αναμενόμενης σεισμικής έντασης στην επιφάνεια και σε βάθος m από την επιφάνεια, εκπεφρασμένης σε όρους κορυφαίων τιμών εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης, φασματικών τιμών απόκρισης, καθώς και μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω πιθανής κατολίσθησης. ABSTRACT : This paper aims at the determination of the potential seismic ground response for the city of Grevena for different earthquake scenarios. Both the seismic ground shaking and the permanent ground displacement due to landsliding were investigated. The results are presented in terms of maps, including both the magnitude and the spatial variability of the peak ground acceleration, velocity and displacement, spectral acceleration and permanent ground displacement values due to potential landsliding in both ground surface and m of depth.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεγάλος αριθμός ερευνητών, έχει επικεντρώσει διεθνώς τις προσπάθειες του στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την εκτίμηση της εδαφικής απόκρισης και τη μελέτη της φυσικής των επιδράσεων της τοπικής γεωλογίας στην σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών. Επισκόπηση της εκτενούς βιβλιογραφίας περιλαμβάνεται στις εργασίες των Finn (99), Aki (99), Bard (99), Pitilakis (), Chavez-Garcia (7). Η ανάλυση της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης και της αντίστοιχης φόρτισης των κατασκευών αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε Μικροζωνικής Μελέτης [ΜΜ]. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η μελέτη της σεισμικής απόκρισης του εδάφους της ευρύτερης περιοχής για τρία διαφορετικά σεισμικά σενάρια με μέση περίοδο επαναφοράς, 75 και χρόνια και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός γενικότερου ερευνητικού έργου με κύριο στόχο την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων για την εκτίμηση και μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην πόλη των Γρεβενών (SRM-DGC A..). Εξετάζονται τόσο η ισχυρή εδαφική ταλάντωση, όσο και οι μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις από την πιθανή εκδήλωση κατολισθήσεων. Η μελέτη σεισμικής απόκρισης του υπεδάφους λόγω εδαφικής ταλάντωσης βασίστηκε στην ειδική μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας που πραγματοποιήθηκε για τα Γρεβενά και η οποία προσδιορίζει το μέγεθος του αναμενόμενου σεισμού σχεδιασμού (Μw) και της κορυφαίας τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης σε συνθήκες βράχου (PGA). Για την μελέτη επιλέγησαν δεκαεννέα (9) αντιπροσωπευτικά εδαφικά προσομοιώματα κατανεμημένα σε ολόκληρη την περιοχή της

2 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος πόλης των Γρεβενών τα οποία βαθμονομήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, ενόργανων τεχνικών σεισμικής απόκρισης (τεχνική οριζόντιας προς κατακόρυφης συνιστώσας HVSR) και δοκιμών μέτρησης μικροθορύβου οι οποίες εκτελέστηκαν από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του ΑΠΘ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC (9) -Report D5). Η θεωρητική μελέτη της σεισμικής απόκρισης έγινε με μονοδιάστατες ισοδύναμες γραμμικές αναλύσεις στις 9 αντιπροσωπευτικές θέσεις της πόλης. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για τρία σεισμικά σενάρια και για έξι (6) σεισμικές διεγέρσεις εισαγωγής. Τέλος, με βάση τα γεωλογικά, γεωφυσικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής και μέσω αντιστοίχισης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε γειτονικές θέσεις πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός της περιοχής σε ζώνες όμοιας σεισμικής συμπεριφοράς Εξαιτίας του έντονου τοπογραφικού ανάγλυφου της ευρύτερης περιοχής, εξετάσθηκε η επιδεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής στον κίνδυνο κατολίσθησης, καθώς και οι αναμενόμενες παραμένουσες μετακινήσεις για τα τρία σεισμικά σενάρια. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν λαμβάνοντας υπόψη την κλίση του εδάφους, τις εδαφικές συνθήκες και την κρίσιμη εδαφική επιτάχυνση. Όλα τα αποτελέσματα δίδονται υπό μορφή χαρτών GIS, μέσω των οποίων περιγράφεται το μέγεθος και η χωρική κατανομή της αναμενόμενης σεισμικής έντασης στην επιφάνεια και σε βάθος m από την επιφάνεια (τυπικό βάθος τοποθέτησης των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης της πόλης), εκφρασμένης σε όρους κορυφαίων τιμών επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης, φασματικών τιμών, καθώς και μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC (9)-Report D8).. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ. Περιγραφή της μεθοδολογίας Η σεισμική απόκριση του εδάφους στις δεκαεννέα (9) θέσεις της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών υπολογίσθηκε αναλυτικά, υποθέτοντας ότι τα σεισμικά κύματα έχουν την μορφή οριζόντια πολωμένων κυμάτων τα οποία μεταδίδονται κατακόρυφα, από το σεισμικό υπόβαθρο προς την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Σύμφωνα με την παραδοχή αυτή, το σύνθετο πρόβλημα της σεισμικής απόκρισης της εδαφικής στήλης ανάγεται στο απλούστερο πρόβλημα της μονοδιάστατης διάδοσης διατμητικών κυμάτων σε οριζόντια στρωματοποιημένο έδαφος. Οι μονοδιάστατες «εδαφικές στήλες» υποβάλλονται στη βάση τους σε σεισμικές κινήσεις, οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των σεισμών που είναι πιθανόν να λάβουν χώρα στην περιοχή μελέτης, και οι οποίες εκτιμώνται από την μελέτη της σεισμικής επικινδυνότητας. Το πρόβλημα επιλύεται αριθμητικά με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος EERA (EERA, ). Η ακριβής εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας προϋποθέτει ένα γραμμικώς ιξωδο-ελαστικό μέσο, με σταθερό μέτρο διάτμησης (G) και σταθερό λόγο υστερητικής απόσβεσης (D). Η πραγματική όμως συμπεριφορά του εδάφους υπό δυναμική-ανακυκλιζόμενη φόρτιση, όπου το μέτρο διάτμησης (G) όσο και η απόσβεση (D) αποτελούν συναρτήσεις του πλάτους της επιβαλλόμενης διατμητικής παραμόρφωσης (γ), λαμβάνεται υπόψη με επαναληπτική εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας, όπου οι χρησιμοποιούμενες σε κάθε νέο βήμα τιμές των παραμέτρων (G) και (D) τροποποιούνται διαδοχικά μέχρι να μην διαφέρουν από τις αντίστοιχες τιμές της διατμητικής παραμόρφωσης (γ) που προκύπτει από την ανάλυση στο προηγούμενο βήμα (θαμιστική μέθοδος). Οι καμπύλες μεταβολής του μέτρου διάτμησης G/Go και του λόγου απόσβεσης επιλέχθηκαν από διαθέσιμα διαθέσιμες σχέσεις του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής και Εδαφοδυναμικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας για παρόμοια εδαφικά υλικά με αυτά που συναντώνται στην πόλη των Γρεβενών (Vucetic and Dobry, 99; Roblee and Chiou,, Pitilakis and Anastasiadis, 998; Hatanaka et.al., 988; Kokusho and Esashi, 98).. Σεισμικό υπόβαθρο Στην περιοχή των Γρεβενών το σεισμικό υπόβαθρο καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τιμές της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων των βαθύτερων σχηματισμών που προσδιορίστηκαν από

3 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος γεωφυσικές διασκοπήσεις επιφανείας ( κυκλικές μετρήσεις καταγραφής θορύβου ΜΕΜ (Microtremor Exploration Method) χρησιμοποιώντας την μέθοδο SPAC (Spatial Autocorrelation Coefficient method)) και σημειακές μετρήσεις καταγραφής θορύβου (ενόργανες μετρήσεις της σεισμικής απόκρισης μεμονωμένου σταθμού καταγραφής σε 6 θέσεις), όσο και το είδος των βαθύτερων γεωλογικών σχηματισμών, που προέκυψε από τις διαθέσιμες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (7 γεωτρήσεις στην περιοχή μελέτης βάθους από m έως 5m). Το σεισμικό υπόβαθρο αποτελείται από πλειο-πλειστοκαινικούς σχηματισμούς οι Σχήμα. Συσχέτιση αποτελεσμάτων γεωφυσικής έρευνας και γεωλογίας (Πιτιλάκης και συνεργάτες, 8). Figure. Correlation of the results of geophysical survey and geology (Pitilakis et al, 8) Σχήμα. Θέσεις των γεωτρήσεων, των μετρήσεων μικροθορύβου κυκλικής διάταξης (ΜΕΜ) και των ενόργανων μετρήσεων της σεισμικής απόκρισης (Πιτιλάκης και συνεργάτες, 8). Figure. Sites of boreholes, Microtremor Exploration Method (ΜΕΜ) Measurements and single station noise measurements (Pitilakis et al, 8). οποίοι εκτείνονται μέχρι το βάθος των m, περίπου. Στο Σχήμα δίνεται η συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την γεωφυσική έρευνα και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ενώ στο Σχήμα οι θέσεις των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, των κυκλικών μετρήσεων καταγραφής θορύβου και των ενόργανων μετρήσεων της σεισμικής απόκρισης. Η μέση πυκνότητα του σεισμικού υποβάθρου ελήφθη ίση με.-.5 Mg/m. Η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων του σεισμικού υποβάθρου κυμαίνεται από 8 έως 9 m/s.. Τυπικές εδαφοδυναμικές τομές Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, των εκτιμηθέντων δυναμικών χαρακτηριστικών των εδαφικών σχηματισμών καθώς επίσης και των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, σχεδιάστηκαν διδιάστατες εδαφοδυναμικές τομές (Σχ. ) με βάση τις οποίες προσδιορίστηκαν οι δεκαεννέα (9) αντιπροσωπευτικές μονοδιάστατες εδαφοδυναμικές τομές στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών. Στο Σχήμα παρουσιάζεται ο κάνναβος της περιοχής μελέτης (μέγεθος στοιχείου του καννάβου,5 x,5 km), οι θέσεις των D τομών και η κατανομή Vs με το βάθος για ένα αντιπροσωπευτικό εδαφικό προσομοίωμα.. Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας- Σεισμικές διεγέρσεις σχεδιασμού Για την πραγματοποίηση της μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα σεισμολογικά δεδομένα της περιοχής (ιστορικοί σεισμοί, ενόργανες καταγραφές, σεισμικά ρήγματα), με βάση τα οποία καθορίστηκαν οι σεισμικές πηγές (ζώνες ομοιόμορφα κατανεμημένης σεισμικότητας και σεισμικά ρήγματα). Χρησιμοποιήθηκε η σχέση εξασθένησης των Margaris et al () για σεισμούς μεγέθους σεισμικής ροπής Mw 5. και αντίστοιχη των Skarlatoudis et al. (), για σεισμούς μεγέθους σεισμικής ροπής. M w,9. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC, 7/Χρ. Παπαιωάννου) ο σεισμός σχεδιασμού αναφέρεται σε μέγεθος σεισμού Μ=6.-6. και επικεντρική απόσταση R=-5km. Η μέγιστη αναμενόμενη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης στην περιοχή των Γρεβενών για συνθήκες οιονεί

4 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Υψόμετρο (m) Vs= - 5m/sec SC (SM, CL), NSPT = - 5 SC (GC, GW), NSPT: - 5 Vs= - 5m/sec GW, GC, NSPT > 5 Vs= 8-9m/sec Απόσταση (m) Σχήμα. Τυπική διδιάστατη εδαφοδυναμική τομή (Πιτιλάκης και συνεργάτες, 8) Figure. Typical D dynamic cross section (Pitilakis et al, 8) Vs (m/sec) 5 Depth (m) 5 Σχήμα. Κάνναβος της περιοχής μελέτης. Θέσεις D εδαφοδυναμικών τομών σχεδιασμού. Τυπικό εδαφοδυναμικό προσομοίωμα. Figure. Grid of the study area. Sites of D representative soil profiles. Typical D soil model. 5 βραχώδους υποβάθρου εκτιμήθηκε ίση με.g,.g και.g για τα σενάρια με περίοδο επαναφοράς, 75 και χρόνια αντίστοιχα. Για την ανάλυση της εδαφικής απόκρισης τα σεισμικά φορτία στο οιονεί βραχώδες υπόβαθρο περιγράφονται από έξι χαρακτηριστικές σεισμικές διεγέρσεις (Πίνακας ). Οι τρεις είναι πρωτογενείς καταγραφές από τον Ελληνικό χώρο και την Ιταλία (καταγραφές σεισμού Κοζάνης 995, Cubbio-Piene και ENEL-Sturno αντίστοιχα). Οι υπόλοιπες προέκυψαν μετά από αποσυνέλιξη των καταγραφών του σεισμού της Αθήνας 999 και της Καλαμάτας 986 (σταθμός ΙΤΣΑΚ ΑΤΗ_, και ΟΤΕ αντίστοιχα), σε συνθήκες οιονεί βραχώδους υποβάθρου. Στο Σχήμα 5 δίδονται τα ελαστικά φάσματα των 6 καταγραφών για το σεισμικό σενάριο με μέση περίοδο επανάληψης 75 χρόνια, και τα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα απόκρισης αυτών, συγκριτικά με τα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ ) και του Ευρωκώδικα 8 (EC8) για κατηγορία εδάφους Α..5 Αποτελέσματα εδαφικής ταλάντωσης. Χωρισμός σε ζώνες Τα αποτελέσματα δίδονται υπό μορφή πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών, μέσω των οποίων είναι δυνατή η περιγραφή τόσο του μεγέθους, όσο και της χωρικής κατανομής της αναμενόμενης σεισμικής έντασης. Υπολογίσθηκαν τα ελαστικά φάσματα απόκρισης ταχύτητας και επιτάχυνσης για απόσβεση 5%, οι μέσοι φασματικοί λόγοι ενίσχυσης, η μεταβολή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, της διατμητικής τάσης, και της μέγιστης διατμητικής παραμόρφωσης με το βάθος, καθώς και οι τιμές της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης

5 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Πίνακας. Σεισμοί εισαγωγής στο βραχώδες υπόβαθρο. Table. Seismic input motion at the bedrock Κωδικός Σεισμός (Σταθμός) Ημερομηνία Μέγεθος (M w ) Επικεντρική απόσταση R (km) Εστιακό βάθος (m) KED99d Αθήνας (ATH_) 7/9/ KOZ95-L Κοζάνης (Νομαρχία) KOZ95-T /5/ Y Umbria- Marche, Italy 8// KAL_86_D Καλαμάτας (ΟΤΕ) /9/ STU8 Irpinia, Italy (ENEL-Sturno) // PSA (g) _a_stu 855_75s,8 _kede_t,6 _koz_t _koz_l, kalamata, Average Average+σ Average-σ,5,5,5 (α) T (sec) Spectral Acceleration (g),5,5,5,5 (β),5,5,5 T (sec) EAK EC8 Average Normalized Average+σ Average-σ Σχήμα 5. Ελαστικά φάσματα σεισμικών διεγέρσεων σε συνθήκες οιονεί βράχου: (α) για το σεισμικό σενάριο με μέση περίοδο επανάληψης 75 χρόνια και (β) μέσο κανονικοποιημένο ελαστικό φάσμα και σύγκριση με τα αντίστοιχα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα για κατηγορία εδάφους Α του ΕΑΚ και του EC8. Figure 5. Elastic response acceleration spectra of the input motions (a) for the 75 seismic scenario (b) mean normalized elastic spectra in comparison with the proposed normalized elastic spectra for soil type A (rock) according to the Greek seismic code and EC8. και των φασματικών τιμών για περιόδους Τ=.s,.6s,.s,.5s και.s, στην επιφάνεια και σε βάθος m, για τα τρία σεισμικά σενάρια. Τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης του σεισμικού κινδύνου του κτιριακού αποθέματος, των δικτύων κοινής ωφελείας και των υποδομών του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Γρεβενών. (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC (9) - Report D). Στο Σχήμα 6 δίδονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα της χωρικής μεταβολής της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης (PΗGA) στην επιφάνεια και της μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης (PSA) για περίοδο Τ=.6s για το σεισμικό σενάριο των 75 χρόνων. Με βάση τα γεωλογικά, γεωφυσικά και τα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής, και τα αποτελέσματα των θεωρητικών αναλύσεων στις δεκαεννέα (9) αντιπροσωπευτικές θέσεις, πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια ο χωρισμός της περιοχής σε 5 ζώνες παρόμοιας σεισμικής συμπεριφοράς, και εκτιμήθηκαν αντίστοιχα φάσματα απόκρισης επιτάχυνσης για κάθε ζώνη, πάντοτε για τα τρία σεισμικά σενάρια (Σχ. 7).. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΙΘΑΝΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Η περιοχή των Γρεβενών χαρακτηρίζεται από έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο. Οι κλίσεις των πρανών στην ευρύτερη περιοχή κυμαίνονται από o έως 9 o, όπου σε συνδυασμό με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των γεωϋλικών και την αναμενόμενη σεισμική ένταση καθιστούν επιβεβλημένη τη μελέτη της επιδεκτικότητας των εδαφικών σχηματισμών της περιοχής σε πιθανό κίνδυνο κατολίσθησης, και την εκτίμηση των αναμενόμενων μόνιμων μετακινήσεων. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του HAZUS (NIBS, ) για τον υπολογισμό των μόνιμων μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης, η οποία λαμβάνει υπόψη την κλίση του εδάφους, τις εδαφικές συνθήκες και το επίπεδο της 5

6 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος (α) Σχήμα 6. Χωρική κατανομή (α) της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης PΗGA στην επιφάνεια, και (β) της μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης PSA για περίοδο T=.6 s (σεισμικό σενάριο 75 χρόνων). Figure 6. Spatial distribution (α) of peak ground acceleration PΗGA at the free surface, and (b) mean peak spectral acceleration PSA at T=.6 s at the free surface (seismic scenario 75 years). (β).5.5 Ζώνη IV: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B) EAK (Γ) EC8 (C).5.5 Ζώνη V: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B).5.5 Ζώνη III: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B) EAK (Γ) EC8 (C) Ζώνη I: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B).5 Ζώνη II: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B) Σχήμα 7. Χωρισμός της περιοχής σε σεισμικές ζώνες: Μέσα κανονικοποιημένα φάσματα επιτάχυνσης για τις 5 ζώνες σε σύγκριση με τα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8. Figure 7. Division of the area into zones of variant seismic behavior: Normalized mean elastic response acceleration spectra for the five zones in comparison with the proposed elastic spectra of the Greek seismic code and EC8. κρίσιμης επιτάχυνσης. Σύμφωνα με την εφαρμογή της υπόψη μεθοδολογίας, η κρίσιμη επιτάχυνση στην περιοχή των Γρεβενών κυμαίνεται από.g έως.g για κλίσεις πρανών από 5 ο έως 9 ο. Τα αποτελέσματα δίνονται υπό μορφή χαρτών μέσω των οποίων περιγράφεται η χωρική μεταβολή των άνω και κάτω ορίων των αναμενόμενων τιμών μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων στην επιφάνεια λόγω μιας πιθανής κατολίσθησης για τα τρία σεισμικά σενάρια. Στο Σχήμα 8 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης για το σεισμικό σενάριο των 75 χρόνων (άνω και κάτω όριο αναμενόμενων τιμών).. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα βασικότερα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται στα παρακάτω: 6

7 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος (α) (β) Σχήμα 8. Χωρική κατανομή άνω (α) και κάτω (β) ορίου αναμενόμενων τιμών μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων στην επιφάνεια λόγω κατολίσθησης (σεισμικό σενάριο 75 χρόνων). Figure 8. Spatial distribution of permanent ground displacement due to potential landsliding for the upper (a) and lower bound (b) at the free surface (seismic scenario of 75 years). Οι εδαφικοί σχηματισμοί στην πόλη των Γρεβενών κατατάσσονται στις κατηγορίες εδάφους Α και Β κατά ΕΑΚ και EC8. Εξαίρεση αποτελεί μία περιοχή που οριοθετείται από τον ποταμό Γρεβενιώτικο που διασχίζει την πόλη (Σχ. 7, Ζώνες ΙV και εν μέρει ΙII), όπου η ύπαρξη χαλαρών στρώσεων πάχους 5m οδηγεί σε έδαφος Γ κατά ΕΑΚ. Οι περιοχές που αναμένονται οι μεγαλύτερες σεισμικές ενισχύσεις σε επίπεδο επιταχύνσεων και ταχυτήτων είναι κοινές (Σχ., περιοχές γύρω από τις θέσεις Κ_, Η8, Η9, Κ), με εξαίρεση μια περιοχή στο ΒΔ τμήμα (Σχ. 7, Ζώνη ΙV) (μεγαλύτερου πάχους εδαφικών αποθέσεων) όπου η απόκριση σε επίπεδο επιταχύνσεων αναμένεται να είναι μειωμένη. Οι τιμές της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης PGA είναι σχετικά υψηλές π.χ. στην περίπτωση του σεισμικού σεναρίου των 75 χρόνων μεταβάλλονται από,6g έως,5g (Σχ. 6 (a)), που αντιστοιχούν σε συντελεστές ενίσχυσης σε σχέση με την κορυφαία τιμή επιτάχυνσης σε συνθήκες βράχου από,5 έως,. Σε αντίθεση, οι τιμές της κορυφαίας εδαφικής ταχύτητας PGV είναι σχετικά χαμηλές π.χ. για το σενάριο των 75 χρόνων κυμαίνονται από 6-cm/s. Αυτό οφείλεται στους υψηλής δυστμησίας και σχετικά μικρού πάχους εδαφικούς σχηματισμούς της περιοχής που οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση της κίνησης σε επίπεδο επιταχύνσεων. Οι φασματικές τιμές της μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης στην επιφάνεια, PSA, μεγιστοποιούνται για ιδιοπερίοδο T=.s ενώ για μεγαλύτερες ιδιοπεριόδους (T=,6,,,,5 και, s) μειώνονται σταδιακά. Επομένως κτήρια με ιδιοπερίοδο Τ=.s αναμένεται να εμφανίσουν τις μεγαλύτερες βλάβες. Τα αποτελέσματα των μονοδιάστατων αναλύσεων οδήγησαν στο διαχωρισμό της περιοχής των Γρεβενών σε 5 ζώνες διαφορετικής σεισμικής συμπεριφοράς με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των φασματικών ταχυτήτων Sv (υψηλές τιμές τυπικής απόκλισης), ιδιαίτερα στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Οι ζώνες III και IV, (μεγαλύτερου πάχους και σχετικά χαλαρές εδαφικές αποθέσεις) παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές φασματικών ταχυτήτων συγκρινόμενες με τις ζώνες I, II and V (μικρότερου πάχους και δύστμητους σχηματισμούς). Oι τιμές των μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης στην επιφάνεια, PGD, είναι σχετικά υψηλές (για το σενάριο των 75 χρόνων κυμαίνονται από cm έως 8cm (Σχ. 8) και αναμένεται να οδηγήσουν σε αστοχίες στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και υποδομής σε ορισμένες περιοχές της πόλης με έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο. Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε (HAZUS) οδηγεί γενικά σε συντηρητικά αποτελέσματα σχετικά με το εύρος των αναμενόμενων μετακινήσεων. Τα παραπάνω αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης απωλειών (άμεσων και έμμεσων) και τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στην πόλη των Γρεβενών. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aki, K. (99) Local Site Effects on Weak and Strong Ground Motion, Tectonophysics, (8):9-7

8 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Bard, P.-Y. (99) Effects of Surface Geology οn Ground Motion: Recent Results and Remaining Issues, Proc. th ECEE, Vienna, Austria, ():5-. Chavez-Garcia, F-J Site effects: from observation and modelling to accounting for them in codes, Keynote Lecture, In ICEGE, Thessaloniki, 7. EERA, A Computer Program for Equivalentlinear Earthquake site Response Analysis of Layered Soil Deposits, J. P. Bardet, K. Ichii, and C. H. Lin (), Univ. of Southern California, Dep. of Civil Engin., August. Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures - Part -: General rules - Seismic actions and general requirements for structures, European Prestandard, ENV 998--, Oct.99, CEN- European Committee for Standardization. Finn, W.D.L. (99) Geotechnical Engineering Aspects of Microzonation, Proc. th Inter. Conf. on Seismic Zonation, (): Hatanaka N., Suzuki Y., Kawasaki T. and Endoh M., (988). Cyclic undrained shear properties of high quality undisturbed gravel, Soils and Foundations, Vol.8(), J. of JSSMFE, pp Kokusho T. and Esashi Y. (98) Cyclic triaxial test on sands and coarse material, Proc. th int. Conf. on Soil Mech. and Found. Eng., Vol., pp Margaris, B., C. Papazachos, Ch.Papaioannou, N. Theodulidis, I. Kalogeras and Α.Skarlatoudis (), Ground motion attenuation relations for shallow earthquakes in Greece, CD Proc. th ECEE, Paper 85, London September, pp National Institute of Building Sciences (NIBS) (), Earthquake loss estimation methodology. HAZUS. Technical manual, Vol.., FEMA, Washington, D.C.HAZUS, Earthquake Loss Estimation Methodology HAZUS, Technical Manual, FEMA, Washington DC, Pitilakis, K. and Anastasiadis, A.(998). Invited lectures: Soil and site characterization for seismic response analysis. Proc th ECEE, Paris, pp Pitilakis, K., (), Site Effects, Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering & Microzonation, Ed. A. Ansal, Springer Netherlands, Roblee C., and B. Chiou, (). A proposed Geoindex model for Design Selection of non- Linear Properties for Site Response Analyses. Int. Workshop on Uncertainties in Nonlinear Soil Properties and their Impact on Modeling Dynamic Soil Response, Richmond Field Station, Richmond, CA, 8-9 March, 9p. Skarlatoudis, A., N. Theodulidis, Ch. Papaioannou and Z. Roumelioti () The dependence of peak horizontal acceleration on magnitude and distance for small magnitude earthquakes in Greece, Proc. WCEE, paper no. 857, Vancouver BC, August -6,, pp. SRM-DGC A.. (6-9): Development and Proposition for Implementation of an Efficient Methodology and Appropriate Local Instruments for the Management, Prevention and Reduction of Seismic Risk in Düzce- Turkey, Grevena-Greece and Catania-Italy. INTERREG III B Archimed. Technical Report of SRM-DGC Program (7). Report D: Seismic Hazard and seismic scenarios in Grevena. C. Papaioannou, Dr. Seismologist Senior Reseacher, Inst. of Eng. Seismology and Earthquake Engineering. Technical Report of SRM-DGC Program (9). Report D: Vulnerability Analysis and Loss Estimation in Grevena. Technical Report of SRM-DGC Program (9). Report D5: Geotechnical map of Grevena. Technical Report of SRM-DGC Program (9). Report D8: Microzonation study of Grevena. Inventories and classification of elements at risk in GIS. Vucetic M. and Dobry R. (99). Effect of soil plasticity on cyclic response. J. of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 7(), pp Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ. - ). Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Πιτιλάκης Κ., Αναστασιάδης Α., Μανάκου Μ., Αποστολίδης Π., Μεσσίνη Α., Σενετάκης Κ., Φωτοπούλου Σ. (8), Θεωρητική και πειραματική μελέτη σεισμικής απόκρισης εδαφικών σχηματισμών στην πόλη των Γρεβενών, ο Παν. Συν. Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, 5-7 Νοεμβρίου, Αθήνα, Άρθρο

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1935 Διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων ύδρευσης. Η περίπτωση του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΣ 3, Καλλιόπη ΚΑΚ ΕΡΗ 4, Μαρία ΑΛΕΞΟΥ Η 5

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΣ 3, Καλλιόπη ΚΑΚ ΕΡΗ 4, Μαρία ΑΛΕΞΟΥ Η 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1939 Αποτίµηση Τρωτότητας και ιαχείριση Σεισµικής ιακινδύνευσης ικτύων Κοινής Ωφέλειας, Υποδοµών και Κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης The Role of the Local Soil Conditions in the Seismic Risk Assessment of the

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Στις 21:07 τοπική ώρα, της 16

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Site Specific Response Analyses in Lemessos Urban Area ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Κ. ΑΠΕΣΣΟΥ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Π. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ Π. ΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη ΚΑΚΔΕΡΗ 1, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 2, Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 3, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 4, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 5

Καλλιόπη ΚΑΚΔΕΡΗ 1, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 2, Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 3, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 4, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1938 Σενάρια Σεισμικής Διακινδύνευσης και Στρατηγικές Διαχείρισης της Κρίσης για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Στις 24 Μαΐου 2014 και τοπική ώρα 12:25 (09:25 GΜT) σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στο Βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα.

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΡΟΒΙΘΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Σεπτέμβριος 2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena Ανδρέας Κάππος 1, Κοσμάς Στυλιανίδης 2, Αναστάσιος Σέξτος 3,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4.

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4. 4. ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη γεωλογική ζώνη Αξιού-Βαρδάρη που συνορεύει με την Περιροδοπική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος Seismic risk scenarios for the building stock in the city of Düzce through

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας Landslide hazard pre-estimation methods using Geographic Information Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός του Βαρθολοµιού (Μ=5.6) (2-12-2002): Ισχυρή εδαφική κίνηση, απόκριση εδαφικών σχηµατισµών και συµπεριφορά των κατασκευών.

Ο σεισµός του Βαρθολοµιού (Μ=5.6) (2-12-2002): Ισχυρή εδαφική κίνηση, απόκριση εδαφικών σχηµατισµών και συµπεριφορά των κατασκευών. Ο σεισµός του Βαρθολοµιού (Μ=5.6) (2-12-22): Ισχυρή εδαφική κίνηση, απόκριση εδαφικών σχηµατισµών και συµπεριφορά των κατασκευών. Μ. ηµοσθένους, Ι. Σους, Α. Σαββαΐδης, Α. Αναστασιάδης, Β. Μάργαρης Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα: Ισχυρή Εδαφική Κίνηση ιδάσκοντες: Κ. Πιτιλάκης, Κ. Μάκρα Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2002 ΑΣΚΗΣΗ Με δεδοµένα τα επιταχυνσιογραφήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3,

Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Βασίλειος ΛΕΚΙΔΗΣ 2, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 1, Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3, Αξιοποίηση Έξι Σεισμών στην Πελοπόννησο για την Συσχέτιση Φασματικών Επιταχύνσεων με την Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος Correlation of Spectral Accelerations with the Response of the Built Environment

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της εδαφικής απόκρισης με τη χρήση σεισμών και μικροθορύβου στην πόλη του Αιγίου

Μελέτη της εδαφικής απόκρισης με τη χρήση σεισμών και μικροθορύβου στην πόλη του Αιγίου Μελέτη της εδαφικής απόκρισης με τη χρήση σεισμών και μικροθορύβου στην πόλη του Αιγίου Study of soil response using earthquakes and microtremor in Aigion city, Greece ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Π. MAΚΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1997 Η Σεισμική Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Μ w =6.9) της 8 ης.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network

Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Κτιριακή υποδομή του Εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου Building infrastructure of the National telecommunications network Ιωάννης ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 1, Αικατερίνη ΑΥΛΩΝΙΤΗ 2, Βαρβάρα ΡΙΖΟΥ 3, Πηγή ΞΕΝΟΥ 4, Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2023 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ : Νεό Πειραματικό Τμήμα Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη

Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη Η Επίδραση Της Ταχύτητας Διάτμησης Στην Παραμένουσα Αντοχή Αποσαθρωμένου Φλύσχη The Effect Of Rate Of Displacement On The Residual Strength Of Weathered Flysch ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ., Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας

Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας Development of a unified seismic damage database for buildings

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands

Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων. The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands Η Επίδραση των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Ιλυωδών Άµµων The Effect of Fines on the Liquefaction Resistance of Silty Sands ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Α. Ι. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Σήραγγα ΣΓ της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών ΣΓ Tunnel of Patras City Ring Road ΒΑΝΤΟΛΑΣ, Β. ΖΑΚΑΣ, Μ. ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ, Ν. ΤΖΗΜΑ, Κ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 d x dx Η διαφορική εξίσωση κίνησης ενός ταλαντωτή δίνεται από τη σχέση: λ μx. Αν η μάζα d d του ταλαντωτή είναι ίση με =.5 kg, τότε να διερευνήσετε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1892 Μεθοδολογία τριδιάστατης ανάλυσης βραχοπτώσεων λόγω σεισμού. Εφαρμογή στον σεισμό της Λευκάδας 14/08/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΛΕΚΚΑΣ Λ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ

Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ Περιεχόμενα 10 ου Μαθήματος εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας και των προκαλούμενων εδαφικών / κατασκευαστικών αστοχιών ενός σεισμού Ρήγμα εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003)

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΠ. ΜΑΚΡΑ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ /ΝΣΗΣ Ε ΑΦΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Ι.Τ.Σ.Α.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα