Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City"

Transcript

1 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Α.Π.Θ. ΜΑΝΑΚΟΥ, Μ.Β. Δρ. Γεωλόγος Α.Π.Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Σ.Δ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ, Κ.Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος Διδάκτορας Α.Π.Θ. ΚΑΚΔΕΡΗ, Κ.Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της αναμενόμενης σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Γρεβενών, για διάφορα σεισμικά σενάρια. Εξετάζονται τόσο η ισχυρή εδαφική ταλάντωση, όσο και οι μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις από την πιθανή εκδήλωση κατολισθήσεων. Τα αποτελέσματα δίδονται με μορφή χαρτών μέσω των οποίων περιγράφεται το μέγεθος και η χωρική κατανομή της αναμενόμενης σεισμικής έντασης στην επιφάνεια και σε βάθος m από την επιφάνεια, εκπεφρασμένης σε όρους κορυφαίων τιμών εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης, φασματικών τιμών απόκρισης, καθώς και μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω πιθανής κατολίσθησης. ABSTRACT : This paper aims at the determination of the potential seismic ground response for the city of Grevena for different earthquake scenarios. Both the seismic ground shaking and the permanent ground displacement due to landsliding were investigated. The results are presented in terms of maps, including both the magnitude and the spatial variability of the peak ground acceleration, velocity and displacement, spectral acceleration and permanent ground displacement values due to potential landsliding in both ground surface and m of depth.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεγάλος αριθμός ερευνητών, έχει επικεντρώσει διεθνώς τις προσπάθειες του στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την εκτίμηση της εδαφικής απόκρισης και τη μελέτη της φυσικής των επιδράσεων της τοπικής γεωλογίας στην σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών. Επισκόπηση της εκτενούς βιβλιογραφίας περιλαμβάνεται στις εργασίες των Finn (99), Aki (99), Bard (99), Pitilakis (), Chavez-Garcia (7). Η ανάλυση της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στα χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης και της αντίστοιχης φόρτισης των κατασκευών αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους κάθε Μικροζωνικής Μελέτης [ΜΜ]. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η μελέτη της σεισμικής απόκρισης του εδάφους της ευρύτερης περιοχής για τρία διαφορετικά σεισμικά σενάρια με μέση περίοδο επαναφοράς, 75 και χρόνια και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός γενικότερου ερευνητικού έργου με κύριο στόχο την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων για την εκτίμηση και μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην πόλη των Γρεβενών (SRM-DGC A..). Εξετάζονται τόσο η ισχυρή εδαφική ταλάντωση, όσο και οι μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις από την πιθανή εκδήλωση κατολισθήσεων. Η μελέτη σεισμικής απόκρισης του υπεδάφους λόγω εδαφικής ταλάντωσης βασίστηκε στην ειδική μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας που πραγματοποιήθηκε για τα Γρεβενά και η οποία προσδιορίζει το μέγεθος του αναμενόμενου σεισμού σχεδιασμού (Μw) και της κορυφαίας τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης σε συνθήκες βράχου (PGA). Για την μελέτη επιλέγησαν δεκαεννέα (9) αντιπροσωπευτικά εδαφικά προσομοιώματα κατανεμημένα σε ολόκληρη την περιοχή της

2 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος πόλης των Γρεβενών τα οποία βαθμονομήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, ενόργανων τεχνικών σεισμικής απόκρισης (τεχνική οριζόντιας προς κατακόρυφης συνιστώσας HVSR) και δοκιμών μέτρησης μικροθορύβου οι οποίες εκτελέστηκαν από το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του ΑΠΘ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC (9) -Report D5). Η θεωρητική μελέτη της σεισμικής απόκρισης έγινε με μονοδιάστατες ισοδύναμες γραμμικές αναλύσεις στις 9 αντιπροσωπευτικές θέσεις της πόλης. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για τρία σεισμικά σενάρια και για έξι (6) σεισμικές διεγέρσεις εισαγωγής. Τέλος, με βάση τα γεωλογικά, γεωφυσικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής και μέσω αντιστοίχισης των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε γειτονικές θέσεις πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός της περιοχής σε ζώνες όμοιας σεισμικής συμπεριφοράς Εξαιτίας του έντονου τοπογραφικού ανάγλυφου της ευρύτερης περιοχής, εξετάσθηκε η επιδεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής στον κίνδυνο κατολίσθησης, καθώς και οι αναμενόμενες παραμένουσες μετακινήσεις για τα τρία σεισμικά σενάρια. Οι αναλύσεις αυτές έγιναν λαμβάνοντας υπόψη την κλίση του εδάφους, τις εδαφικές συνθήκες και την κρίσιμη εδαφική επιτάχυνση. Όλα τα αποτελέσματα δίδονται υπό μορφή χαρτών GIS, μέσω των οποίων περιγράφεται το μέγεθος και η χωρική κατανομή της αναμενόμενης σεισμικής έντασης στην επιφάνεια και σε βάθος m από την επιφάνεια (τυπικό βάθος τοποθέτησης των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης της πόλης), εκφρασμένης σε όρους κορυφαίων τιμών επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης, φασματικών τιμών, καθώς και μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC (9)-Report D8).. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ. Περιγραφή της μεθοδολογίας Η σεισμική απόκριση του εδάφους στις δεκαεννέα (9) θέσεις της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών υπολογίσθηκε αναλυτικά, υποθέτοντας ότι τα σεισμικά κύματα έχουν την μορφή οριζόντια πολωμένων κυμάτων τα οποία μεταδίδονται κατακόρυφα, από το σεισμικό υπόβαθρο προς την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Σύμφωνα με την παραδοχή αυτή, το σύνθετο πρόβλημα της σεισμικής απόκρισης της εδαφικής στήλης ανάγεται στο απλούστερο πρόβλημα της μονοδιάστατης διάδοσης διατμητικών κυμάτων σε οριζόντια στρωματοποιημένο έδαφος. Οι μονοδιάστατες «εδαφικές στήλες» υποβάλλονται στη βάση τους σε σεισμικές κινήσεις, οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές των σεισμών που είναι πιθανόν να λάβουν χώρα στην περιοχή μελέτης, και οι οποίες εκτιμώνται από την μελέτη της σεισμικής επικινδυνότητας. Το πρόβλημα επιλύεται αριθμητικά με τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος EERA (EERA, ). Η ακριβής εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας προϋποθέτει ένα γραμμικώς ιξωδο-ελαστικό μέσο, με σταθερό μέτρο διάτμησης (G) και σταθερό λόγο υστερητικής απόσβεσης (D). Η πραγματική όμως συμπεριφορά του εδάφους υπό δυναμική-ανακυκλιζόμενη φόρτιση, όπου το μέτρο διάτμησης (G) όσο και η απόσβεση (D) αποτελούν συναρτήσεις του πλάτους της επιβαλλόμενης διατμητικής παραμόρφωσης (γ), λαμβάνεται υπόψη με επαναληπτική εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας, όπου οι χρησιμοποιούμενες σε κάθε νέο βήμα τιμές των παραμέτρων (G) και (D) τροποποιούνται διαδοχικά μέχρι να μην διαφέρουν από τις αντίστοιχες τιμές της διατμητικής παραμόρφωσης (γ) που προκύπτει από την ανάλυση στο προηγούμενο βήμα (θαμιστική μέθοδος). Οι καμπύλες μεταβολής του μέτρου διάτμησης G/Go και του λόγου απόσβεσης επιλέχθηκαν από διαθέσιμα διαθέσιμες σχέσεις του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής και Εδαφοδυναμικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας για παρόμοια εδαφικά υλικά με αυτά που συναντώνται στην πόλη των Γρεβενών (Vucetic and Dobry, 99; Roblee and Chiou,, Pitilakis and Anastasiadis, 998; Hatanaka et.al., 988; Kokusho and Esashi, 98).. Σεισμικό υπόβαθρο Στην περιοχή των Γρεβενών το σεισμικό υπόβαθρο καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τιμές της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων των βαθύτερων σχηματισμών που προσδιορίστηκαν από

3 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος γεωφυσικές διασκοπήσεις επιφανείας ( κυκλικές μετρήσεις καταγραφής θορύβου ΜΕΜ (Microtremor Exploration Method) χρησιμοποιώντας την μέθοδο SPAC (Spatial Autocorrelation Coefficient method)) και σημειακές μετρήσεις καταγραφής θορύβου (ενόργανες μετρήσεις της σεισμικής απόκρισης μεμονωμένου σταθμού καταγραφής σε 6 θέσεις), όσο και το είδος των βαθύτερων γεωλογικών σχηματισμών, που προέκυψε από τις διαθέσιμες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις (7 γεωτρήσεις στην περιοχή μελέτης βάθους από m έως 5m). Το σεισμικό υπόβαθρο αποτελείται από πλειο-πλειστοκαινικούς σχηματισμούς οι Σχήμα. Συσχέτιση αποτελεσμάτων γεωφυσικής έρευνας και γεωλογίας (Πιτιλάκης και συνεργάτες, 8). Figure. Correlation of the results of geophysical survey and geology (Pitilakis et al, 8) Σχήμα. Θέσεις των γεωτρήσεων, των μετρήσεων μικροθορύβου κυκλικής διάταξης (ΜΕΜ) και των ενόργανων μετρήσεων της σεισμικής απόκρισης (Πιτιλάκης και συνεργάτες, 8). Figure. Sites of boreholes, Microtremor Exploration Method (ΜΕΜ) Measurements and single station noise measurements (Pitilakis et al, 8). οποίοι εκτείνονται μέχρι το βάθος των m, περίπου. Στο Σχήμα δίνεται η συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την γεωφυσική έρευνα και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής ενώ στο Σχήμα οι θέσεις των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, των κυκλικών μετρήσεων καταγραφής θορύβου και των ενόργανων μετρήσεων της σεισμικής απόκρισης. Η μέση πυκνότητα του σεισμικού υποβάθρου ελήφθη ίση με.-.5 Mg/m. Η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων του σεισμικού υποβάθρου κυμαίνεται από 8 έως 9 m/s.. Τυπικές εδαφοδυναμικές τομές Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας, των εκτιμηθέντων δυναμικών χαρακτηριστικών των εδαφικών σχηματισμών καθώς επίσης και των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, σχεδιάστηκαν διδιάστατες εδαφοδυναμικές τομές (Σχ. ) με βάση τις οποίες προσδιορίστηκαν οι δεκαεννέα (9) αντιπροσωπευτικές μονοδιάστατες εδαφοδυναμικές τομές στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών. Στο Σχήμα παρουσιάζεται ο κάνναβος της περιοχής μελέτης (μέγεθος στοιχείου του καννάβου,5 x,5 km), οι θέσεις των D τομών και η κατανομή Vs με το βάθος για ένα αντιπροσωπευτικό εδαφικό προσομοίωμα.. Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας- Σεισμικές διεγέρσεις σχεδιασμού Για την πραγματοποίηση της μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα σεισμολογικά δεδομένα της περιοχής (ιστορικοί σεισμοί, ενόργανες καταγραφές, σεισμικά ρήγματα), με βάση τα οποία καθορίστηκαν οι σεισμικές πηγές (ζώνες ομοιόμορφα κατανεμημένης σεισμικότητας και σεισμικά ρήγματα). Χρησιμοποιήθηκε η σχέση εξασθένησης των Margaris et al () για σεισμούς μεγέθους σεισμικής ροπής Mw 5. και αντίστοιχη των Skarlatoudis et al. (), για σεισμούς μεγέθους σεισμικής ροπής. M w,9. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC, 7/Χρ. Παπαιωάννου) ο σεισμός σχεδιασμού αναφέρεται σε μέγεθος σεισμού Μ=6.-6. και επικεντρική απόσταση R=-5km. Η μέγιστη αναμενόμενη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης στην περιοχή των Γρεβενών για συνθήκες οιονεί

4 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Υψόμετρο (m) Vs= - 5m/sec SC (SM, CL), NSPT = - 5 SC (GC, GW), NSPT: - 5 Vs= - 5m/sec GW, GC, NSPT > 5 Vs= 8-9m/sec Απόσταση (m) Σχήμα. Τυπική διδιάστατη εδαφοδυναμική τομή (Πιτιλάκης και συνεργάτες, 8) Figure. Typical D dynamic cross section (Pitilakis et al, 8) Vs (m/sec) 5 Depth (m) 5 Σχήμα. Κάνναβος της περιοχής μελέτης. Θέσεις D εδαφοδυναμικών τομών σχεδιασμού. Τυπικό εδαφοδυναμικό προσομοίωμα. Figure. Grid of the study area. Sites of D representative soil profiles. Typical D soil model. 5 βραχώδους υποβάθρου εκτιμήθηκε ίση με.g,.g και.g για τα σενάρια με περίοδο επαναφοράς, 75 και χρόνια αντίστοιχα. Για την ανάλυση της εδαφικής απόκρισης τα σεισμικά φορτία στο οιονεί βραχώδες υπόβαθρο περιγράφονται από έξι χαρακτηριστικές σεισμικές διεγέρσεις (Πίνακας ). Οι τρεις είναι πρωτογενείς καταγραφές από τον Ελληνικό χώρο και την Ιταλία (καταγραφές σεισμού Κοζάνης 995, Cubbio-Piene και ENEL-Sturno αντίστοιχα). Οι υπόλοιπες προέκυψαν μετά από αποσυνέλιξη των καταγραφών του σεισμού της Αθήνας 999 και της Καλαμάτας 986 (σταθμός ΙΤΣΑΚ ΑΤΗ_, και ΟΤΕ αντίστοιχα), σε συνθήκες οιονεί βραχώδους υποβάθρου. Στο Σχήμα 5 δίδονται τα ελαστικά φάσματα των 6 καταγραφών για το σεισμικό σενάριο με μέση περίοδο επανάληψης 75 χρόνια, και τα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα απόκρισης αυτών, συγκριτικά με τα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ ) και του Ευρωκώδικα 8 (EC8) για κατηγορία εδάφους Α..5 Αποτελέσματα εδαφικής ταλάντωσης. Χωρισμός σε ζώνες Τα αποτελέσματα δίδονται υπό μορφή πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών, μέσω των οποίων είναι δυνατή η περιγραφή τόσο του μεγέθους, όσο και της χωρικής κατανομής της αναμενόμενης σεισμικής έντασης. Υπολογίσθηκαν τα ελαστικά φάσματα απόκρισης ταχύτητας και επιτάχυνσης για απόσβεση 5%, οι μέσοι φασματικοί λόγοι ενίσχυσης, η μεταβολή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, της διατμητικής τάσης, και της μέγιστης διατμητικής παραμόρφωσης με το βάθος, καθώς και οι τιμές της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης

5 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Πίνακας. Σεισμοί εισαγωγής στο βραχώδες υπόβαθρο. Table. Seismic input motion at the bedrock Κωδικός Σεισμός (Σταθμός) Ημερομηνία Μέγεθος (M w ) Επικεντρική απόσταση R (km) Εστιακό βάθος (m) KED99d Αθήνας (ATH_) 7/9/ KOZ95-L Κοζάνης (Νομαρχία) KOZ95-T /5/ Y Umbria- Marche, Italy 8// KAL_86_D Καλαμάτας (ΟΤΕ) /9/ STU8 Irpinia, Italy (ENEL-Sturno) // PSA (g) _a_stu 855_75s,8 _kede_t,6 _koz_t _koz_l, kalamata, Average Average+σ Average-σ,5,5,5 (α) T (sec) Spectral Acceleration (g),5,5,5,5 (β),5,5,5 T (sec) EAK EC8 Average Normalized Average+σ Average-σ Σχήμα 5. Ελαστικά φάσματα σεισμικών διεγέρσεων σε συνθήκες οιονεί βράχου: (α) για το σεισμικό σενάριο με μέση περίοδο επανάληψης 75 χρόνια και (β) μέσο κανονικοποιημένο ελαστικό φάσμα και σύγκριση με τα αντίστοιχα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα για κατηγορία εδάφους Α του ΕΑΚ και του EC8. Figure 5. Elastic response acceleration spectra of the input motions (a) for the 75 seismic scenario (b) mean normalized elastic spectra in comparison with the proposed normalized elastic spectra for soil type A (rock) according to the Greek seismic code and EC8. και των φασματικών τιμών για περιόδους Τ=.s,.6s,.s,.5s και.s, στην επιφάνεια και σε βάθος m, για τα τρία σεισμικά σενάρια. Τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης του σεισμικού κινδύνου του κτιριακού αποθέματος, των δικτύων κοινής ωφελείας και των υποδομών του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Γρεβενών. (Τεχνική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος SRM-DGC (9) - Report D). Στο Σχήμα 6 δίδονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα της χωρικής μεταβολής της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης (PΗGA) στην επιφάνεια και της μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης (PSA) για περίοδο Τ=.6s για το σεισμικό σενάριο των 75 χρόνων. Με βάση τα γεωλογικά, γεωφυσικά και τα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής, και τα αποτελέσματα των θεωρητικών αναλύσεων στις δεκαεννέα (9) αντιπροσωπευτικές θέσεις, πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια ο χωρισμός της περιοχής σε 5 ζώνες παρόμοιας σεισμικής συμπεριφοράς, και εκτιμήθηκαν αντίστοιχα φάσματα απόκρισης επιτάχυνσης για κάθε ζώνη, πάντοτε για τα τρία σεισμικά σενάρια (Σχ. 7).. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΙΘΑΝΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Η περιοχή των Γρεβενών χαρακτηρίζεται από έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο. Οι κλίσεις των πρανών στην ευρύτερη περιοχή κυμαίνονται από o έως 9 o, όπου σε συνδυασμό με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των γεωϋλικών και την αναμενόμενη σεισμική ένταση καθιστούν επιβεβλημένη τη μελέτη της επιδεκτικότητας των εδαφικών σχηματισμών της περιοχής σε πιθανό κίνδυνο κατολίσθησης, και την εκτίμηση των αναμενόμενων μόνιμων μετακινήσεων. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του HAZUS (NIBS, ) για τον υπολογισμό των μόνιμων μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης, η οποία λαμβάνει υπόψη την κλίση του εδάφους, τις εδαφικές συνθήκες και το επίπεδο της 5

6 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος (α) Σχήμα 6. Χωρική κατανομή (α) της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης PΗGA στην επιφάνεια, και (β) της μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης PSA για περίοδο T=.6 s (σεισμικό σενάριο 75 χρόνων). Figure 6. Spatial distribution (α) of peak ground acceleration PΗGA at the free surface, and (b) mean peak spectral acceleration PSA at T=.6 s at the free surface (seismic scenario 75 years). (β).5.5 Ζώνη IV: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B) EAK (Γ) EC8 (C).5.5 Ζώνη V: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B).5.5 Ζώνη III: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B) EAK (Γ) EC8 (C) Ζώνη I: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B).5 Ζώνη II: 5 χρόνια EAK (A) EAK (B) Σχήμα 7. Χωρισμός της περιοχής σε σεισμικές ζώνες: Μέσα κανονικοποιημένα φάσματα επιτάχυνσης για τις 5 ζώνες σε σύγκριση με τα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8. Figure 7. Division of the area into zones of variant seismic behavior: Normalized mean elastic response acceleration spectra for the five zones in comparison with the proposed elastic spectra of the Greek seismic code and EC8. κρίσιμης επιτάχυνσης. Σύμφωνα με την εφαρμογή της υπόψη μεθοδολογίας, η κρίσιμη επιτάχυνση στην περιοχή των Γρεβενών κυμαίνεται από.g έως.g για κλίσεις πρανών από 5 ο έως 9 ο. Τα αποτελέσματα δίνονται υπό μορφή χαρτών μέσω των οποίων περιγράφεται η χωρική μεταβολή των άνω και κάτω ορίων των αναμενόμενων τιμών μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων στην επιφάνεια λόγω μιας πιθανής κατολίσθησης για τα τρία σεισμικά σενάρια. Στο Σχήμα 8 παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης για το σεισμικό σενάριο των 75 χρόνων (άνω και κάτω όριο αναμενόμενων τιμών).. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα βασικότερα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται στα παρακάτω: 6

7 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος (α) (β) Σχήμα 8. Χωρική κατανομή άνω (α) και κάτω (β) ορίου αναμενόμενων τιμών μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων στην επιφάνεια λόγω κατολίσθησης (σεισμικό σενάριο 75 χρόνων). Figure 8. Spatial distribution of permanent ground displacement due to potential landsliding for the upper (a) and lower bound (b) at the free surface (seismic scenario of 75 years). Οι εδαφικοί σχηματισμοί στην πόλη των Γρεβενών κατατάσσονται στις κατηγορίες εδάφους Α και Β κατά ΕΑΚ και EC8. Εξαίρεση αποτελεί μία περιοχή που οριοθετείται από τον ποταμό Γρεβενιώτικο που διασχίζει την πόλη (Σχ. 7, Ζώνες ΙV και εν μέρει ΙII), όπου η ύπαρξη χαλαρών στρώσεων πάχους 5m οδηγεί σε έδαφος Γ κατά ΕΑΚ. Οι περιοχές που αναμένονται οι μεγαλύτερες σεισμικές ενισχύσεις σε επίπεδο επιταχύνσεων και ταχυτήτων είναι κοινές (Σχ., περιοχές γύρω από τις θέσεις Κ_, Η8, Η9, Κ), με εξαίρεση μια περιοχή στο ΒΔ τμήμα (Σχ. 7, Ζώνη ΙV) (μεγαλύτερου πάχους εδαφικών αποθέσεων) όπου η απόκριση σε επίπεδο επιταχύνσεων αναμένεται να είναι μειωμένη. Οι τιμές της κορυφαίας εδαφικής επιτάχυνσης PGA είναι σχετικά υψηλές π.χ. στην περίπτωση του σεισμικού σεναρίου των 75 χρόνων μεταβάλλονται από,6g έως,5g (Σχ. 6 (a)), που αντιστοιχούν σε συντελεστές ενίσχυσης σε σχέση με την κορυφαία τιμή επιτάχυνσης σε συνθήκες βράχου από,5 έως,. Σε αντίθεση, οι τιμές της κορυφαίας εδαφικής ταχύτητας PGV είναι σχετικά χαμηλές π.χ. για το σενάριο των 75 χρόνων κυμαίνονται από 6-cm/s. Αυτό οφείλεται στους υψηλής δυστμησίας και σχετικά μικρού πάχους εδαφικούς σχηματισμούς της περιοχής που οδηγούν σε σημαντική ενίσχυση της κίνησης σε επίπεδο επιταχύνσεων. Οι φασματικές τιμές της μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης στην επιφάνεια, PSA, μεγιστοποιούνται για ιδιοπερίοδο T=.s ενώ για μεγαλύτερες ιδιοπεριόδους (T=,6,,,,5 και, s) μειώνονται σταδιακά. Επομένως κτήρια με ιδιοπερίοδο Τ=.s αναμένεται να εμφανίσουν τις μεγαλύτερες βλάβες. Τα αποτελέσματα των μονοδιάστατων αναλύσεων οδήγησαν στο διαχωρισμό της περιοχής των Γρεβενών σε 5 ζώνες διαφορετικής σεισμικής συμπεριφοράς με σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των φασματικών ταχυτήτων Sv (υψηλές τιμές τυπικής απόκλισης), ιδιαίτερα στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Οι ζώνες III και IV, (μεγαλύτερου πάχους και σχετικά χαλαρές εδαφικές αποθέσεις) παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές φασματικών ταχυτήτων συγκρινόμενες με τις ζώνες I, II and V (μικρότερου πάχους και δύστμητους σχηματισμούς). Oι τιμές των μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω κατολίσθησης στην επιφάνεια, PGD, είναι σχετικά υψηλές (για το σενάριο των 75 χρόνων κυμαίνονται από cm έως 8cm (Σχ. 8) και αναμένεται να οδηγήσουν σε αστοχίες στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και υποδομής σε ορισμένες περιοχές της πόλης με έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο. Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε (HAZUS) οδηγεί γενικά σε συντηρητικά αποτελέσματα σχετικά με το εύρος των αναμενόμενων μετακινήσεων. Τα παραπάνω αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης απωλειών (άμεσων και έμμεσων) και τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στην πόλη των Γρεβενών. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aki, K. (99) Local Site Effects on Weak and Strong Ground Motion, Tectonophysics, (8):9-7

8 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Bard, P.-Y. (99) Effects of Surface Geology οn Ground Motion: Recent Results and Remaining Issues, Proc. th ECEE, Vienna, Austria, ():5-. Chavez-Garcia, F-J Site effects: from observation and modelling to accounting for them in codes, Keynote Lecture, In ICEGE, Thessaloniki, 7. EERA, A Computer Program for Equivalentlinear Earthquake site Response Analysis of Layered Soil Deposits, J. P. Bardet, K. Ichii, and C. H. Lin (), Univ. of Southern California, Dep. of Civil Engin., August. Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures - Part -: General rules - Seismic actions and general requirements for structures, European Prestandard, ENV 998--, Oct.99, CEN- European Committee for Standardization. Finn, W.D.L. (99) Geotechnical Engineering Aspects of Microzonation, Proc. th Inter. Conf. on Seismic Zonation, (): Hatanaka N., Suzuki Y., Kawasaki T. and Endoh M., (988). Cyclic undrained shear properties of high quality undisturbed gravel, Soils and Foundations, Vol.8(), J. of JSSMFE, pp Kokusho T. and Esashi Y. (98) Cyclic triaxial test on sands and coarse material, Proc. th int. Conf. on Soil Mech. and Found. Eng., Vol., pp Margaris, B., C. Papazachos, Ch.Papaioannou, N. Theodulidis, I. Kalogeras and Α.Skarlatoudis (), Ground motion attenuation relations for shallow earthquakes in Greece, CD Proc. th ECEE, Paper 85, London September, pp National Institute of Building Sciences (NIBS) (), Earthquake loss estimation methodology. HAZUS. Technical manual, Vol.., FEMA, Washington, D.C.HAZUS, Earthquake Loss Estimation Methodology HAZUS, Technical Manual, FEMA, Washington DC, Pitilakis, K. and Anastasiadis, A.(998). Invited lectures: Soil and site characterization for seismic response analysis. Proc th ECEE, Paris, pp Pitilakis, K., (), Site Effects, Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering & Microzonation, Ed. A. Ansal, Springer Netherlands, Roblee C., and B. Chiou, (). A proposed Geoindex model for Design Selection of non- Linear Properties for Site Response Analyses. Int. Workshop on Uncertainties in Nonlinear Soil Properties and their Impact on Modeling Dynamic Soil Response, Richmond Field Station, Richmond, CA, 8-9 March, 9p. Skarlatoudis, A., N. Theodulidis, Ch. Papaioannou and Z. Roumelioti () The dependence of peak horizontal acceleration on magnitude and distance for small magnitude earthquakes in Greece, Proc. WCEE, paper no. 857, Vancouver BC, August -6,, pp. SRM-DGC A.. (6-9): Development and Proposition for Implementation of an Efficient Methodology and Appropriate Local Instruments for the Management, Prevention and Reduction of Seismic Risk in Düzce- Turkey, Grevena-Greece and Catania-Italy. INTERREG III B Archimed. Technical Report of SRM-DGC Program (7). Report D: Seismic Hazard and seismic scenarios in Grevena. C. Papaioannou, Dr. Seismologist Senior Reseacher, Inst. of Eng. Seismology and Earthquake Engineering. Technical Report of SRM-DGC Program (9). Report D: Vulnerability Analysis and Loss Estimation in Grevena. Technical Report of SRM-DGC Program (9). Report D5: Geotechnical map of Grevena. Technical Report of SRM-DGC Program (9). Report D8: Microzonation study of Grevena. Inventories and classification of elements at risk in GIS. Vucetic M. and Dobry R. (99). Effect of soil plasticity on cyclic response. J. of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 7(), pp Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ. - ). Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Πιτιλάκης Κ., Αναστασιάδης Α., Μανάκου Μ., Αποστολίδης Π., Μεσσίνη Α., Σενετάκης Κ., Φωτοπούλου Σ. (8), Θεωρητική και πειραματική μελέτη σεισμικής απόκρισης εδαφικών σχηματισμών στην πόλη των Γρεβενών, ο Παν. Συν. Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, 5-7 Νοεμβρίου, Αθήνα, Άρθρο

Σεισμικά σενάρια και τρωτότητα δικτύων κοινής ωφελείας και υποδομών στην πόλη των Γρεβενών

Σεισμικά σενάρια και τρωτότητα δικτύων κοινής ωφελείας και υποδομών στην πόλη των Γρεβενών Σεισμικά σενάρια και τρωτότητα δικτύων κοινής ωφελείας και υποδομών στην πόλη των Γρεβενών Seismic scenarios and vulnerability assessment of lifelines and infrastructures in the city of Grevena ΚΑΚΔΕΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 97 Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Διαβάστε περισσότερα

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Μαρία ΜΑΝΑΚΟΥ 3, Πασχάλης ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ 4, Άννα ΜΕΣΣΙΝΗ 5, Κώστας ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 6, Σταυρούλα ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 7

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Μαρία ΜΑΝΑΚΟΥ 3, Πασχάλης ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ 4, Άννα ΜΕΣΣΙΝΗ 5, Κώστας ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 6, Σταυρούλα ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 977 Θεωρητική και πειραµατική µελέτη σεισµικής απόκρισης εδαφικών σχηµατισµών στην πόλη των Γρεβενών Theoretical

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra

Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων. Elastic displacement response spectra Ελαστικά φάσματα απόκρισης μετακινήσεων Elastic displacement response spectra Μάνου Δ. Κ., Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. Δρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Πιτιλάκης Κ. Δ., Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Σεισµικές δράσεις σχεδιασµού στον ΕΑΚ και στον EC8. Προτάσεις για µια ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των εδαφών και των συναφών συντελεστών φασµατικής ενίσχυσης. Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &E8, Μικροζωνικές Γ. Δ. Μπουκοβάλας ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Δεκέμβριος 8 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Συμπεριφορά υπόγειων αγωγών Φυσικού Αερίου υπό σεισμική φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής Dynamic Soil - Structure Interaction ΚΑΛΥΒΑΣ, Γ. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοµαλυµένοι Συντελεστές Ενίσχυσης Βραχωδών Σχηµατισµών στον Ελληνικό Χώρο

Εξοµαλυµένοι Συντελεστές Ενίσχυσης Βραχωδών Σχηµατισµών στον Ελληνικό Χώρο Εξοµαλυµένοι Συντελεστές Ενίσχυσης Βραχωδών Σχηµατισµών στον Ελληνικό Χώρο Smoothed Hellenic Rock Site Amplification Factors ΚΛΗΜΗΣ, Ν. Σ. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής, ΙΤΣΑΚ ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Β. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion

Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση. The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion Η Επιρρoή της Ιζηματογενούς Λεκάνης της Θεσσαλονίκης στη Σεισμική Κίνηση The effect of Thessaloniki s sedimentary valley in seismic motion ΜΑΚΡΑ, Κ. Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ ΡΑΠΤΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς Ημερίδα «Κατολισθητικά Φαινόμενα: Εκδήλωση- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση» - 7 Δεκεμβρίου 2015 Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response

Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil seismic response 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, Άρθρο 3 Η επίδραση της ισοδύναμης μη γραμμικότητας στη σεισμική απόκριση εδαφών The effect of nonlinearity on soil

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος Των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών Στην Αποτίμηση Της Σεισμικής Συμπεριφοράς Του Δικτύου Υδρευσης Της Düzce (Τουρκία)

Ο Ρόλος Των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών Στην Αποτίμηση Της Σεισμικής Συμπεριφοράς Του Δικτύου Υδρευσης Της Düzce (Τουρκία) Ο Ρόλος Των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών Στην Αποτίμηση Της Σεισμικής Συμπεριφοράς Του Δικτύου Υδρευσης Της Düzce (Τουρκία) Influence Of Local Site Conditions In The Seismic Risk Assessment Of The Water System

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωμα τριών διαστάσεων της γεωλογικής δομής της Μυγδονίας λεκάνης και μελέτη της σεισμικής απόκρισής της

Προσομοίωμα τριών διαστάσεων της γεωλογικής δομής της Μυγδονίας λεκάνης και μελέτη της σεισμικής απόκρισής της Προσομοίωμα τριών διαστάσεων της γεωλογικής δομής της Μυγδονίας λεκάνης και μελέτη της σεισμικής απόκρισής της Determination of the D geological structure of the Mygdonian basin and study of its site response.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση, ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 10ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δρ. Γεωλόγος Issue #: [Date]

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ν. Μαγνησίας και η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζονται από υψηλή σεισμικότητα. Ισχυροί σεισμοί έχουν πλήξει επανειλλημένα την περιοχή και ειδικά την πόλη του Βόλου. Τον τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του EC-8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων

Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του EC-8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων Συµβατότητα των Σεισµικών ράσεων Σχεδιασµού του -8 µε τη Θεωρία Μετάδοσης Σεισµικών Κυµάτων ompatibility of -8 eismic esign Actions with eismic Wave Propagation Theory ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ, Γ.. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης

O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης O Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Αποτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Οδικού Δικτύου της Πόλης της Θεσσαλονίκης The Role of the Local Soil Conditions in the Seismic Risk Assessment of the

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1935 Διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων ύδρευσης. Η περίπτωση του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης Πάχος και δυσκαμψία του επιφανειακού ιζηματογενούς στρώματος Κλίση των στρωμάτων και τοπογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης Probabilistic and Deterministic Seismic Hazard Assessment in the Area of Thessaloniki ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, Σ.Κ. Γεωλόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ALA (2001) 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 2.1 Περιγραφή της περιοχής

ALA (2001) 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 2.1 Περιγραφή της περιοχής 6 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Βόλος, Νο. 230200. Ο Ρόλος Των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών Στην Αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΣ 3, Καλλιόπη ΚΑΚ ΕΡΗ 4, Μαρία ΑΛΕΞΟΥ Η 5

Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ 2, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΣ 3, Καλλιόπη ΚΑΚ ΕΡΗ 4, Μαρία ΑΛΕΞΟΥ Η 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1939 Αποτίµηση Τρωτότητας και ιαχείριση Σεισµικής ιακινδύνευσης ικτύων Κοινής Ωφέλειας, Υποδοµών και Κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές σεισµικής επιδείνωσης λόγω σύνθετης επιφανειακής γεωλογίας σε δισδιάστατες λεκάνες τραπεζοειδούς γεωµετρίας

Συντελεστές σεισµικής επιδείνωσης λόγω σύνθετης επιφανειακής γεωλογίας σε δισδιάστατες λεκάνες τραπεζοειδούς γεωµετρίας Συντελεστές σεισµικής επιδείνωσης λόγω σύνθετης επιφανειακής γεωλογίας σε δισδιάστατες λεκάνες τραπεζοειδούς γεωµετρίας Seismic aggravation factors due to complex surface geology for twodimensional trapezoidal

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΒΙΘΗΣ, E. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Κεφ.22 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Συνθετικές εδαφικές κινήσεις Τι υπολογίζουμε από μια μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας..? Μια πιθανολογική εκτίμηση των μέγιστων

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Τρωτότητα Σηράγγων Μικρού Βάθους σε Αλουβιακές Αποθέσεις

Σεισμική Τρωτότητα Σηράγγων Μικρού Βάθους σε Αλουβιακές Αποθέσεις Σεισμική Τρωτότητα Σηράγγων Μικρού Βάθους σε Αλουβιακές Αποθέσεις Seismic Fragility of Shallow Tunnels in Alluvial Deposits ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ, Σ.Α. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. Δρ Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1978 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαζάχος Κων/νος Εργαστήριο Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ ΣΕΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.

Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α. Καινοτόµες Μέθοδοι Επέµβασης στο έδαφος Θεµελίωσηςµε στόχο τη βελτίωση της Σεισµικής Συµπεριφοράς Κατασκευών Κ.Πιτιλάκης Α.Αναστασιάδης I.S.F.S.R. Καινοτόμες Μέθοδοι Επέμβασης στο Έδαφος Θεμελίωσης - Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ισχυρής κίνησης του σεισμού της 4 ης Ιουλίου 1978 (Μ5.1) Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5.

Μελέτη της ισχυρής κίνησης του σεισμού της 4 ης Ιουλίου 1978 (Μ5.1) Κεφάλαιο ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5. 6. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1978 (Μ5.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα προηγούμενα κεφάλαια μελετήθηκε η αξιοπιστία των διαθέσιμων τρισδιάστατων εδαφικών προσομοιωμάτων για την ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων

Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Αλληλεπίδραση εδάφους θεμελίωσης ανωδομής πλησίον φυσικών πρανών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων Soil foundation structure interaction in the proximity of slopes on cliff-type topographic irregularities

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 7. ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορά του εδάφους σε δυναμική φόρτιση εξαρτάται από τα δυναμικά χαρακτηριστικά και το μέγεθος της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης. Συγκρίνοντας καταγραφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας.

υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. υναµική Απόκριση του Εδάφους και η Ενσωµάτωσή της σε Πιθανολογικές Εκτιµήσεις Σεισµικής Επικινδυνότητας. Site Response Analysis Incorporated in Probabilistic Seismic Hazard Assessments ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Μ. I.,

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils

υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils υναµικές Ιδιότητες Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Dynamic Properties of Model Organic Soils ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π.Α. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική Συνεργάτιδα, Α.Π.Θ. ΤΙΚΑ, Θ. Μ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη ΚΑΚΔΕΡΗ 1, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 2, Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 3, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 4, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 5

Καλλιόπη ΚΑΚΔΕΡΗ 1, Σωτήρης ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ 2, Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 3, Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 4, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1938 Σενάρια Σεισμικής Διακινδύνευσης και Στρατηγικές Διαχείρισης της Κρίσης για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Site Specific Response Analyses in Lemessos Urban Area ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Κ. ΑΠΕΣΣΟΥ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Π. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ Π. ΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Κωνσταντίνος Σπυράκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Π. Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Π. Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α. Π. Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ 7-9-99: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών

Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών κατασκευών Numerical investigation of subsoil intervention s effect on the seismic response

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική ανάλυση της 1Δ και 2Δ σεισμικής απόκρισης στη λεκάνη Euroseistest. Parametric analysis of 1D and 2D site response at Euroseistest basin

Παραμετρική ανάλυση της 1Δ και 2Δ σεισμικής απόκρισης στη λεκάνη Euroseistest. Parametric analysis of 1D and 2D site response at Euroseistest basin Παραμετρική ανάλυση της 1Δ και 2Δ σεισμικής απόκρισης στη λεκάνη Euroseistest Parametric analysis of 1D and 2D site response at Euroseistest basin ΜΑΚΡΑ, Κ., ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Δ. CHAVEZ-ARCIA, F.J. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Στις 21:07 τοπική ώρα, της 16

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναµικής και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναµικής και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη: Σεισµική Τρωτότητα και ιακινδύνευση Ιστορικοί σεισµοί που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη Ισχυροί σεισµοί που προκάλεσαν σηµαντικές ζηµιές στη Θεσσαλονίκη Νο Ημερομηνία Μέγεθος Μέγιστη ένταση Ένταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΡΟΒΙΘΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Σεπτέμβριος 2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική διακινδύνευση πόλεων. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Seismic risk assessment of cities. The case of Thessaloniki

Σεισµική διακινδύνευση πόλεων. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Seismic risk assessment of cities. The case of Thessaloniki Σεισµική διακινδύνευση πόλεων. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης Seismic risk assessment of cities. The case of Thessaloniki ΡΗΓΑ, Ε.. Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Α.Π.Θ. ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΥ, Α.X. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Τομέας Γεωφυσικής Γεωθερμίας Δρ Νικόλαος Βούλγαρης Επίκουρος Καθηγητής Σεισμολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΖΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Στις 24 Μαΐου 2014 και τοπική ώρα 12:25 (09:25 GΜT) σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στο Βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ KAI ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ KAI ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα.

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής: Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονη Πρακτική Κ. Σπυράκος, Καθηγητής ΕΜΠ /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής στη Σεισμική Τρωτότητα Σηράγγων Μικρού Βάθους

Επιρροή της Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής στη Σεισμική Τρωτότητα Σηράγγων Μικρού Βάθους Επιρροή της Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής στη Σεισμική Τρωτότητα Σηράγγων Μικρού Βάθους Effect of Soil-Structure Interaction on the Seismic Vulnerability of Shallow Tunnels ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ, Σ. ΤΣΙΝΙΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της Ταχύτητας V s με τη Χρήση Μικροθορύβου σε Αστικό Περιβάλλον. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου SPAC

Προσδιορισμός της Ταχύτητας V s με τη Χρήση Μικροθορύβου σε Αστικό Περιβάλλον. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου SPAC Προσδιορισμός της Ταχύτητας V s με τη Χρήση Μικροθορύβου σε Αστικό Περιβάλλον. Αποτελεσματικότητα της Μεθόδου SPAC Determination of the V s Velocity Using Microtremor in Urban Areas. Effectiveness of the

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Χαρακτηριστικά Εδαφικής Απόκρισης με Βάση τις Διαθέσιμες Σεισμικές Καταγραφές

Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Χαρακτηριστικά Εδαφικής Απόκρισης με Βάση τις Διαθέσιμες Σεισμικές Καταγραφές Κατακόρυφη Διάταξη Επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: Χαρακτηριστικά Εδαφικής Απόκρισης με Βάση τις Διαθέσιμες Σεισμικές Καταγραφές Downhole Accelerograph Array in Patras: Characteristics of Ground Response

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 2003: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους

Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 2003: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους Εδαφική Ενίσχυση στον Σεισμό Tokachi Oki 3: Ανάλυση Καταγραφών Επιφανείας και Μεγάλου Βάθους Soil Amplification during the 3 Tokachi Oki Earthquake: Analysis of Surface and Bedrock Recordings ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 05 Τίτλος: «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μ W 6.3 ΤΗΣ 12/06/2017

ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μ W 6.3 ΤΗΣ 12/06/2017 ΣΕΙΣΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μ W 6.3 ΤΗΣ 12/06/2017 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής: ΙΤΣΑΚ (2017): Σεισμός Λέσβου Μw 6.3 της 12/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena

Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών Seismic risk scenarios for the building stock in Grevena Ανδρέας Κάππος 1, Κοσμάς Στυλιανίδης 2, Αναστάσιος Σέξτος 3,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων (Vs) με τη χρήση μικροθορύβου στη Μυγδονία λεκάνη

Προσδιορισμός της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων (Vs) με τη χρήση μικροθορύβου στη Μυγδονία λεκάνη Προσδιορισμός της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων (Vs) με τη χρήση μικροθορύβου στη Μυγδονία λεκάνη Determination of the V s Velocity profile of the Mygdonian basin using Microtremor measurements ΜΑΝΑΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8

Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Ελαστική και μετελαστική ανάλυση πολυώροφων πλαισιακών κτιρίων Ο/Σ για ισοδύναμη σεισμική φόρτιση σύμφωνα με τον EC8 Γιώργος Βακανάς Msc Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος Μίλτων Δημοσθένους

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας Χαρακτηριστικά Δικτύου και Ανάλυση Καταγραφών

Αστικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας Χαρακτηριστικά Δικτύου και Ανάλυση Καταγραφών Αστικό Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Πάτρας Χαρακτηριστικά Δικτύου και Ανάλυση Καταγραφών Urban Accelerograph Network in the City of Patras, Greece - Network Characteristics and Analyses

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Ιδιότητες των σεισμικών πηγών στην Ελλάδα με έμφαση στη λεπτομερή μελέτη των σεισμών ενδιαμέσου βάθους του νοτίου Αιγαίου Φορείς Εκτέλεσης του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη Liquefaction risk in Thessaloniki

Έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη Liquefaction risk in Thessaloniki 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1924 Έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης στην Θεσσαλονίκη Liquefaction risk in Thessaloniki Κ. ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce

Λέξεις κλειδιά: Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης, αποτίμηση, κτιριακό απόθεμα, καμπύλες τρωτότητας, GIS, Düzce 1 Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος Seismic risk scenarios for the building stock in the city of Düzce through

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις)

8.1.1 Προσδιορισμός Φορτίσεων (Σεισμικές δράσεις) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V Εισαγωγή - Ορισµοί R=H*V Ο σεισµικός κίνδυνος (R-seismic risk) αποτελεί εκτιµήσεις της πιθανότητας να συµβούν απώλειες που σχετίζονται µε παράγοντες της σεισµικής επικινδυνότητας (ανθρώπινες, κοινωνικές,

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίµηση Κινδύνου Κατολίσθησης Οδικών Πρανών κατά µήκος των Οδών Σέρρες Λαϊλιάς και Σέρρες - Εξοχή

Ποσοτική Εκτίµηση Κινδύνου Κατολίσθησης Οδικών Πρανών κατά µήκος των Οδών Σέρρες Λαϊλιάς και Σέρρες - Εξοχή 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, Νο. P124 Ποσοτική Εκτίµηση Κινδύνου Κατολίσθησης Οδικών Πρανών κατά µήκος των Οδών Σέρρες Λαϊλιάς και Σέρρες - Εξοχή Quantitative Landslide Risk Assessment

Διαβάστε περισσότερα

The Role of Local Soil Conditions in the Seismic Risk Assessment of R/C Bridges. Application to the Bridges of Thessaloniki s Urban Area.

The Role of Local Soil Conditions in the Seismic Risk Assessment of R/C Bridges. Application to the Bridges of Thessaloniki s Urban Area. Ο Ρόλος των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών στην Εκτίμηση της Σεισμικής Διακινδύνευσης Γεφυρών Ο/Σ. Εφαρμογή στις Γέφυρες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. The Role of Local Soil Conditions in the

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα