Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+ AdaptFor

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+ AdaptFor"

Transcript

1 Έργο Project LIFE08 ENV/GR/ Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Adaptation of forest management to climate change in Greece Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+ AdaptFor Layman s report for the Project LIFE+ AdaptFor

2 Πρωινή ομίχλη στον Ασπροπόταμο Καλαμπάκας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Morning mist in Aspropotamos, South Pindos, ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Χρηματοδότηση To Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον Συντονιστή Δικαιούχο και τον Συνδικαιούχο. Funding The Project has been co-funded by the LIFE financial instrument of the European Community, the Coordinating and Associated Beneficiaries. Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του Έργου: This report is available on the Project website: www. life-adaptfor.gr/ Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Χρυσοπολίτου Βασιλική, Π. Δρούγας, Αργυρώ Ζέρβα και Π. Κακούρος Συνοπτική παρουσίαση του Έργου LIFE+ AdaptFor «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ. This document may be cited as follow: Chrysopolitou Vasiliki, P. Drougas, Argyro Zerva and P. Kakouros Layman s report for the Project LIFE+ AdaptFor Adaptation of forest management to climate change in Greece. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY). Thermi. Greece 16 p. Γραφιστικός σχεδιασμός Σοφία Ρήγα, Εταιρεία Access Graphic design Sophia Riga, ACCESS S.A.

3 Ιστορικό του Έργου / Η ανάγκη προσαρμογής της δασικής διαχείρισης 3 Δάση και κλιματική αλλαγή Το κλίμα αλλάζει και η αλλαγή αυτή θεωρείται αποτέλεσμα τόσο των φυσικών διεργασιών όσο και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στον Πλανήτη. Το κυριότερο γνώρισμα της κλιματικής αλλαγής, εκτός από τη βαθμιαία άνοδο της θερμοκρασίας, είναι η επικράτηση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως είναι οι καταιγίδες, η ξηρασία, οι καύσωνες κ.λπ. Ιδιαίτερα η Ελλάδα, ως τμήμα της Μεσογειακής Λεκάνης, αναμένεται να είναι μία από τις πιο ευπαθείς χώρες στην κλιματική αλλαγή, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δάση αλληλεπιδρούν έντονα με το κλίμα δρώντας ως αποθήκη CO 2 κατά την αύξησή τους και ως πηγή CO 2 όταν καταστρέφονται. Επιπλέον, η κατάσταση και η υγεία των δασών επηρεάζονται από τις μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία, βροχόπτωση, υγρασία κ.ά.): άμεσα καθώς συνθήκες αυξημένης ξηρασίας μπορεί να προκαλέσουν εξασθένιση των δέντρων και μείωση της παραγωγικότητας των δασών, έμμεσα αφού η αλλαγή του κλίματος προκαλεί αύξηση της έντασης και της συχνότητας των διαταραχών, όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι επιδημίες παθογόνων οργανισμών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κ.ά., οι οποίες με τη σειρά τους επιδεινώνουν την υγεία και μειώνουν την ανθεκτικότητα των δασών. Η κλιματική αλλαγή θέτει σε κίνδυνο και τις υπηρεσίες που τα δάση προσφέρουν στον άνθρωπο, όπως η παραγωγή ξύλου και καυσίμων, η ρύθμιση της ποιότητας και ποσότητας του νερού, η προστασία από τη διάβρωση του εδάφους, η αναψυχή κ.ά. Δάσος δασικής πεύκης στα Πιέρια Όρη Δασική πεύκη Scots pine forest on Mount Pieria, NC Greece Scots pine Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Project background / The need for adapting forest management Forests and climate change The climate is changing and this is considered to be the result of both natural processes and anthropogenic activities on the planet. The main feature of climate change, apart from the gradual temperature rise, is the prevalence of extreme weather events, such as storms, droughts, heat waves etc. Greece, in particular, as part of the Mediterranean Basin, is expected to be among the most vulnerable countries to climate change, at European level. Forests interact with climate, acting as sinks of CO 2 during their growth and as a source of CO 2 when destroyed. Furthermore, forest health is affected by changes in climatic parameters (temperature, precipitation, humidity etc.): directly, as increased drought conditions may cause weakening of trees and reduction in forest productivity, indirectly, since climate change increases both the intensity and frequency of disturbances such as forest fires, pathogens outbreaks, extreme weather events etc., which in turn can cause reduction of forest health and ecosystem resilience. The above factors affect also the services that forests provide to humans, such as wood and fuel production, regulation of water quality and quantity, protection against soil erosion, recreation etc.

4 Χώρος αναψυχής στην Πάρνηθα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Recreation ground in Parnitha, Central Greece, ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Διαχείριση των δασών Έως σήμερα, τα ελληνικά δάση υφίστανται διαχείριση χωρίς να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι κλιματικές μεταβολές και οι επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν τελικά στα δάση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Δασικές Υπηρεσίες καλούνται πλέον να προσαρμόσουν τις διαχειριστικές πρακτικές που εφαρμόζουν με στόχο τη διατήρηση της υγείας και της παραγωγικότητας των δασών, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Επειδή, ωστόσο, η εικόνα του πώς θα διαμορφωθεί τελικά το κλίμα στο μέλλον δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, οι δασικές υπηρεσίες καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα «μηδενικών ή ελαχίστων επιπτώσεων», τα οποία να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών μεταβολών του κλίματος και να ωφελούν τα δάση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Forest management Up to now, the management of Greek forests has been carried out without taking into consideration neither the changing climate nor the impact of climate change to forests. To this end, Greek Forest Services should henceforth adapt their management practices in order to maintain or improve forest health and productivity, in light of the changing climate. However, forecasting the exact future climatic condition is not yet feasible; thus, Forest Services are asked to plan and implement no - or low regret measures, which apply and respond to a wide range of possible climate changes and which, at the same time, ensure benefits to forests under any circumstances. Υλοτομία, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Logging, NE Greece, EΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis 4

5 Σκοποί του Έργου 5 Το βασικό ερώτημα με το οποίο ασχολήθηκε το Έργο LIFE+ AdaptFor είναι πώς μπορεί να προσαρμοστεί η διαχείριση των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Το Έργο κατέδειξε την προσέγγιση προσαρμογής της δασικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο και έπειτα χρησιμοποίησε τα ευρήματα και τα αποτελέσματα για να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει εκπροσώπους των Δασικών Υπηρεσιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπούσε: στην επίδειξη του τρόπου και των μέσων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές μελέτης, στην εκπαίδευση του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας σε θέματα δασικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής και στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου αλλά και της ανάγκης για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε άλλους εμπλεκόμενους και στο ευρύ κοινό. Main objectives of the Project The key question that the Project LIFE+ AdaptFor addressed is how to adapt forest management to climate change in Greece. The Project demonstrated the approach of adapting forest management, working at local level and then integrated the findings and results to provide guidance and training to the representatives of Greek Forest Services at regional and national levels. Specifically, the Project aimed at: the demonstration of ways and means of forest management adaptation to climate change at four pilot study areas, the training of the personnel of Greek Forest Services in forest management and climate change and the wide dissemination of the Project results and of the need to adapt forest management to climate change, to other stakeholders and to the general public. Δάσος δασικής πεύκης στα Πιέρια Όρη Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Scots pine forest on Mount Pieria, NC Greece Περιοχές μελέτης Για την επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος σε τοπικό επίπεδο, επιλέχθηκαν τέσσερα δασικά οικοσυστήματα: το Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, το Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας, ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και το Δάσος Ανατολικού Ταΰγετου. Στα δάση αυτά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είχαν ήδη παρατηρηθεί αλλαγές στη βλάστηση, όπως νέκρωση δασικής πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης λόγω επιδημιών παθογόνων οργανισμών και εισβολή κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων ειδών. Οι αλλαγές αυτές αποδίδονταν στην κλιματική αλλαγή. Οι περιοχές μελέτης βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα, αποτελούν δημόσια δάση που διαχειρίζονται από το Ελληνικό Κράτος (αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες) και εμφανίζουν αλληλεπικαλύψεις με προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA Study areas In order to demonstrate the approach of adapting forest management to climate change at local level, four forest ecosystems have been selected; Ritini-Vria Forest at Mount Pieria (North Greece), Aspropotamos- Kalampaka Forest (Thessaly, Central Greece), National Park of Parnitha (near Athens) and East Taygetos Forest (Peloponnese, South Greece). During the last decades, changes in vegetation, such as the dieback of Scots pine and Greek fir due to pathogens outbreaks and invasion of conifers in broadleaved forests, have already been observed at these forests. These changes have been attributed to climate change. The study areas, distributed all over Greece, are state owned forests, managed by the competent Greek Forest Services and they all partly overlap with NATURA 2000 Network sites.

6 Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καταστάσεων που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, επιβάλλεται η υιοθέτηση περισσότερο ευέλικτων προσεγγίσεων, όπου οι μεταβαλλόμενες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες παρακολουθούνται διαρκώς και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές προσαρμόζονται κάθε φορά αναλόγως. Η προσαρμοζόμενη διαχείριση εντάσσεται ουσιαστικά σε αυτή τη λογική και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βήματα: 1. Εκτίμηση της τρωτότητας 1 (ευπάθειας) των δασικών οικοσυστημάτων, εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος. 2. Καθορισμό νέων διαχειριστικών σκοπών για το δάσος, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, και ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής. 3. Παρακολούθηση για την εκτίμηση της κατάστασης του δάσους, καθώς και του βαθμού επιτυχίας των μέτρων προσαρμογής, και επαναξιολόγηση των διαχειριστικών σκοπών, δράσεων και μέτρων (όπου απαιτείται). Adaptation of forest management to climate change Ιn order to address complexities which incorporate a great degree of uncertainty such as climate change, more flexible approaches should be adopted, i.e. approaches by which the changing climatic and environmental conditions are constantly monitored and the applied practices are adjusted accordingly each time. Adaptive management actually fits the above framework and comprises the following three steps: 1. Vulnerability assessment 2 of forest ecosystems, due to climate change. 2. New management objectives for the forest, in light of the changing climate, and development of costeffective adaptation actions and measures. 3. Monitoring to assess forest status, as well as to measure the success of the adaptation measures, and subsequent revision of management objectives, actions and measures (if and where appropriate). Νέκρωση δασικής πεύκης στα Πιέρια Όρη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Scots pine dieback on Mount Pieria, ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Εισβολή της ελάτης σε δρυοδάσος στην Καστανιά Καλαμπάκας Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Intrusion of Bulgarian fir in oak forest in Kastania, Kalampaka, South Pindos 1. Η τάση ή η προδιάθεση ενός συστήματος να επηρεαστεί αρνητικά από την κλιματική αλλαγή (IPCC, 5η Έκθεση Αξιολόγησης). 2. The propensity or predisposition of a system to be adversely affected by climate change (IPCC, 5th Assessment Report). 6

7 1. Εκτίμηση τρωτότητας των δασών στην κλιματική αλλαγή Το πρώτο βήμα για την προσαρμογή της δασικής διαχείρισης, στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor, ήταν η εκτίμηση της τρωτότητας (ευπάθειας) των τεσσάρων δασικών οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος. Η εκτίμηση της τρωτότητας πραγματοποιήθηκε μέσω α) εργασίας πεδίου, β) μεθόδων τηλεπισκόπησης, γ) συλλογής στοιχείων από αρχεία των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών και δ) ανασκόπησης υφιστάμενης βιβλιογραφίας. Περιλάμβανε την εξέταση των δασών από άποψη υγείας του δάσους (παθογόνοι οργανισμοί, όπως μύκητες και φλοιοφάγα έντομα) και αλλαγών στη βλάστηση (μέσω της μελέτης φυτοκοινωνιολογικών, οικοφυσιολογικών και εδαφολογικών παραμέτρων). Παράλληλα, παράχθηκαν χρονοσειρές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης με σκοπό να διερευνηθεί η σύνδεση των φαινομένων που παρατηρήθηκαν στις περιοχές μελέτης με διακυμάνσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων. Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται μία σύντομη περιγραφή των τεσσάρων περιοχών και των αποτελεσμάτων εκτίμησης της τρωτότητας. 1. Assessment of forest vulnerability to climate change The first step for the adaptation of forest management has been to assess the vulnerability of the four forest ecosystems to climate change. This assessment has been carried out through a) field work, b) remote sensing techniques, c) data collection from the archives of the local Forest Services and d) literature review. It included the assessment of forest ecosystem vulnerability in terms of forest health (pathogens, such as fungi and insects) and vegetation changes (through the study of phyto-sociological, ecophysiological and soil parameters). At the same time, time series of temperature and precipitation have been produced, aiming to investigate the possible correlation between the observed phenomena at the study areas with changes and fluctuations in meteorological parameters. Ιn the following Table, a brief description of the four areas and the results of the vulnerability assessment are provided. 7 Νέκρωση κεφαλληνιακής ελάτης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Greek fir dieback at the National Park of Parnitha, Central Greece Νέκρωση κεφαλληνιακής ελάτης στον Ανατολικό Ταΰγετο Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Greek fir dieback on Mount East Taygetos, Peloponnese

8 Περιοχή Τύπος βλάςτήςής ΕκΤιμήςή τρωτοτήτάς Δάσος Ρητίνης- Βρίας στα Πιέρια Όρη Δάσος Ασπροποτάμου- Καλαμπάκας Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Ανατολικός Ταΰγετος Δασική πεύκη (Pinus sylvestris) σε αμιγείς συστάδες με υποόροφο θαμνώδους βλάστησης Μικτές συστάδες φυλλοβόλων πλατύφυλλων (ευθύφλοιης, πλατύφυλλης και χνοώδους δρυός, καστανιάς) με υβριδογενή ελάτη (Abies borisii regis) και μαύρη πεύκη (Pinus nigra) Κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) σε αμιγείς ή μικτές συστάδες με χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), άρκευθο, πουρνάρι και πλατύφυλλους θάμνους Κεφαλληνιακή ελάτη (Abies cephalonica) σε αμιγείς ή μικτές συστάδες με μαύρη πεύκη (Pinus nigra), άρκευθο και πλατύφυλλους θάμνους Οι εκτεταμένες νεκρώσεις δασικής πεύκης που παρατηρούνται στην περιοχή εδώ και 30 έτη οφείλονται στη συνδυασμένη δράση του πρωτογενούς παθογόνου μύκητα Peridermium pini και φλοιοφάγων εντόμων (complex disease). Οι μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων κατά τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να έχουν επιδράσει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση (η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τα έντομα, η αύξηση της υγρασίας ευνοεί τον μύκητα ενώ η ξηρασία αποδυναμώνει την άμυνα των δέντρων). Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα είδη κωνοφόρων έχουν εισβάλλει σε επιφάνειες όπου κυριαρχούν κανονικά τα δάση πλατύφυλλων (<700 m). Έτσι, η ελάτη εκτείνεται κάτω από τα θερμοόριά της και καθίσταται ευάλωτη σε επιθέσεις εντόμων. Επιπρόσθετα, η πρεμνοφυής διαχείριση (αποψιλωτικές υλοτομίες) που ασκείται στην περιοχή έχει αποδυναμώσει τα πλατύφυλλα, καθιστώντας τα λιγότερο ανταγωνιστικά έναντι των κωνοφόρων, που τείνουν να καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις. Η νέκρωση της κεφαλληνιακής ελάτης που παρατηρείται στην περιοχή για πολλές δεκαετίες οφείλεται στα φλοιοφάγα έντομα (η δράση των οποίων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταβολές κλιματικών παραμέτρων). Περαιτέρω, η τεράστια ποσότητα ξύλου που παρέμεινε στο δάσος έπειτα από την πυρκαγιά του 2007, σε συνδυασμό με τις αντίξοες εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, ευνόησαν την επέκταση των επιβλαβών εντόμων. Η κεφαλληνιακή ελάτη έχει υποστεί επιθέσεις από φλοιoφάγα έντομα, ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα εμφάνισης του ωφέλιμου εντόμου (θηρευτή των φλοιοφάγων) Thanasimus formicarius σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα εντομο-βιοποικιλότητας υποδεικνύουν ένα μάλλον σταθερό οικοσύστημα, ικανό να αντισταθεί σε μελλοντικές επιθέσεις επιβλαβών εντόμων. Study area Vegetation type Vulnerability assessment Ritini-Vria Forest at Mount Pieria Aspropotamos- Kalampaka Forest National Park of Parnitha Mount East Taygetos Scots pine (Pinus sylvestris) in pure stands with an understory of low shrubs Mixed stands of deciduous broadleaved species (Turkey oak, Hungarian oak, Downy oak, chestnut), with Bulgarian fir (Abies borisii regis) and Black pine (Pinus nigra) Greek fir (Abies cephalonica) in pure or mixed stands with Aleppo pine (Pinus halepensis), juniper, Kermes oak and broadleaved shrubs Greek fir (Abies cephalonica) in pure or mixed stands with Black pine (Pinus nigra), juniper and broadleaved shrubs The extensive dieback of Scots pine observed in the area over the last 30 years is due to the combined action of the primary pathogenic fungus Peridermium pini and of bark beetles (complex disease). Changes in climatic parameters over the years have considerably co-acted in this direction (temperature increase favors the insects; humidity increase favors the fungus; drought weakens the tree defense mechanisms). Over the last decades, coniferous species have intruded into lower surface areas where broadleaved forests prevail (<700 m). As a consequence, fir extends beyond its lower thermal tolerance limits, becoming vulnerable to insects. Furthermore, the inappropriate management (clear cuts, coppicing) applied in the area for many years have led to the weakening of broadleaved forests, reducing their competitiveness against conifers which tend to occupy the available ecological niches. The dieback of Greek fir, observed for many decades, resulted from the outbreak of bark beetles (the biology of which is highly influenced by changes in climatic parameters). Moreover, the huge amount of decaying wood that remained in the forest after the 2007 fire, in combination with the adverse soil and climatic conditions, have favored the expansion of harmful bark beetles. Greek fir has suffered several infestations by bark beetles; however, high occurrence levels of the beneficial predator insect Thanasimus formicarius in concert with high levels of insect diversity indicate a rather stable ecosystem that can resist a possible insect population expansion. 8

9 Εξυγιαντικές υλοτομίες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Sanitary loggings at the National Park of Parnitha, Central Greece, EΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis 9 Onosma sp. Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Μουστακοτσιροβάκος, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Rüppell s warbler, ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis 2. Προτάσεις μέτρων προσαρμογής 2. Proposed adaptation measures Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης τρωτότητας (βλ. παραπάνω), για κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές μελέτης διατυπώθηκαν προτάσεις μέτρων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων προσαρμογής θα καταστήσει τελικά λιγότερο ευάλωτα τα οικοσυστήματα και θα συμβάλει επίσης στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (αύξηση της δεσμευτικής και αποθηκευτικής ικανότητας του CO 2 ). Επί της ουσίας, τα μέτρα βασίστηκαν σε αειφορικές δασοκομικές πρακτικές, οι οποίες αποσκοπούν από τη μία πλευρά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και των υπηρεσιών που τα δάση προσφέρουν στον άνθρωπο και από την άλλη πλευρά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαθεσιμότητα του νερού, την ενίσχυση της αναγέννησης, την προστασία του εδάφους, την προώθηση της ετερογένειας και την αύξηση της συνεκτικότητας των οικοσυστημάτων. Τα προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής ανταποκρίνονται με επιστημονικούς όρους στις ανάγκες διαχείρισης των τεσσάρων περιοχών μελέτης. Ωστόσο, η οριστικοποίησή τους προέκυψε έπειτα από διαδικασίες διαβούλευσης με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα εφαρμογής τους σε ό,τι αφορά στο κόστος και στην ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Τα οριστικά μέτρα εξειδικεύτηκαν περαιτέρω σε επίπεδο συστάδας, η οποία είναι η μικρότερη μονάδα διαίρεσης του δάσους / μονάδα εφαρμογής δασοκομικών χειρισμών, και ενσωματώθηκαν τελικά στα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια των τεσσάρων περιοχών μελέτης. Based on the results of the vulnerability assessment (see above), for each of the four study areas measures for the adaptation of forest management practices to climate change have been proposed. The implementation of these adaptation measures will eventually render these ecosystems less vulnerable and will also contribute to the mitigation of climate change through an increase of the sequestration and storage capacity of CO 2. The measures have been actually based on closeto-nature, sustainable silvicultural practices that aim at the enhancement of forest productivity and ecosystem services. At the same time, these measures promote the conservation of biodiversity, the availability of water, the enhancement of regeneration, the protection of soil, the promotion of ecosystem heterogeneity and the increase in connectivity. The proposed adaptation measures meet the management needs of the four forest ecosystems, in scientific terms. Furthermore, the measures have been finalized following consultation with the competent Forest Services to take into account applicability issues, in terms of cost and social acceptance. The finalized measures have been further specified at stand level, which is the smallest unit of forest division / implementation unit of silvicultural treatments, and subsequently incorporated into the Forest Management Plans of the four study areas.

10 Τα Διαχειριστικά Σχέδια αποτελούν το εργαλείο κάθε Δασικής Υπηρεσίας αφού υποδεικνύουν ουσιαστικά τον τρόπο άσκησης της διαχείρισης κάθε δάσους, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, δράσεων και παρεμβάσεων. Έχουν δεκαετή διάρκεια και συντάσσονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. The Forest Management Plans are the tool of each Forest Service, as they actually indicate the management practices to be applied for each forest, providing the necessary information on how to plan and implement projects, actions and interventions. They have ten years duration and are drafted according to specific standards. Πρωινή ομίχλη στα Πιέρια Όρη, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Morning mist on Mount Pieria, NC Greece, ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis 10

11 Προτεινόμενα μέτρα προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στις τέσσερις περιοχές μελέτης του Έργου LIFE+ AdaptFor 11 Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη: Για την αντιμετώπιση των επιδημιών μυκήτων και εντόμων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον προτάθηκε η άμεση υλοτομία νεκρών ή νεκρούμενων (προσβεβλημένων) δέντρων. Επίσης, η ενθάρρυνση της αναγέννησης προκρίθηκε ως απαραίτητο μέτρο για τη διατήρηση αυτού του σημαντικού πληθυσμού δασικής πεύκης (η περιοχή αποτελεί το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης του είδους στην Ευρώπη). Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας: Σε μέτριες και κακές ποιότητες τόπου, προτάθηκαν η ενίσχυση του δάσους των πλατυφύλλων ειδών, με παράταση του χρόνου διαχείρισης (υλοτομίας) και η εφαρμογή κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών, για τη βελτίωση της ποιότητας του ξυλαποθέματος. Αντίθετα, σε καλές ποιότητες τόπου, προκρίθηκε η ευνόηση της ελάτης (εισβολικό είδος) με σκοπό τη δημιουργία μικτού δάσους ελάτης-πλατυφύλλων. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Για τον περιορισμό του μολυσματικού δυναμικού και την αποκατάσταση του δάσους κεφαλληνιακής ελάτης, προτάθηκε η εφαρμογή εξυγιαντικών υλοτομιών και ακολούθως η φύτευση τετραετών φυταρίων ελάτης. Ωστόσο, σε οριακές θέσεις, δηλαδή σε υποβαθμισμένα, καμμένα εδάφη, η ελάτη θα πρέπει να αντικατασταθεί από περισσότερο ανθεκτικά είδη, όπως η άρκευθος ή η δρυς, τα οποία απαντούν ήδη στην περιοχή. Ανατολικός Ταΰγετος: Για την προσαρμογή του δάσους κεφαλληνιακής ελάτης στην κλιματική αλλαγή προτάθηκε η υλοτομία των προσβεβλημένων από έντομα δέντρων και η δημιουργία δάσους με υψηλά ξυλαποθέματα. Επίσης, η ενθάρρυνση της αναγέννησης θα συμβάλλει στη διατήρηση αυτού του σημαντικού πληθυσμού κεφαλληνιακής ελάτης, καθώς η περιοχή αποτελεί το νοτιότερο άκρο εξάπλωσης του είδους στην Ελλάδα. Measures to adapt forest management to climate change in the four study areas of the Project LIFE+ AdaptFor Ritini-Vria Forest at Mount Pieria: To address the fungi and insects outbreak and to prevent similar incidents in the future, the immediate logging of all dead or dying, affected trees has been proposed (sanitary loggings). Moreover, the encouragement of forest regeneration has been qualified as the most necessary measure for the preservation of this valuable Scots pine population (the area is the species most southern distribution limit in Europe). Aspropotamos-Kalampaka Forest: At medium and poor quality sites, the enhancement of the broadleaved species forest through the extension of the rotation period (logging period) and the application of appropriate silvicultural treatments has been proposed, in order to improve quality of wood products. On the contrary, at good quality sites, the favoring of fir (invasive species) has been proposed, in order to create a mixed fir-broadleaved species forest. National Park of Parnitha: In order to reduce the infectious potential caused by bark beetles and to restore the Greek fir forest, the application of sanitary loggings and the subsequent planting of four year-old fir seedlings have been proposed. However, at marginal sites (degraded, burned soils) fir is to be artificially replaced by more tolerant species, such as juniper and oak, which already occur in the area. Mount East Taygetos: The immediate logging of affected, by bark beetles, trees and the creation of a high, standing forest with high growing stock has been proposed, aiming at the adaptation of this Greek fir forest to climate change. Furthermore, the encouragement of forest regeneration is expected to contribute to the preservation of this valuable Greek fir population (the area is the species most southern distribution limit in Greece).

12 3. Παρακολούθηση των δασών 3. Monitoring of forests Στις τέσσερις περιοχές μελέτης του Έργου εγκαταστάθηκαν μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες και μετεωρολογικοί σταθμοί για τη μέτρηση και καταγραφή: μετεωρολογικών παραμέτρων, ενδεικτικών της αλλαγής του κλίματος (θερμοκρασία, βροχόπτωση, σχετική υγρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου κ.λπ.) καθώς και δασοκομικών και εδαφικών παραμέτρων και παραμέτρων που σχετίζονται με τη βλάστηση, τη δομή, την αύξηση των δέντρων και την υγεία του δάσους (βιομετρικά χαρακτηριστικά δέντρων όπως το ύψος και η στηθιαία διάμετρος δέντρου, ο βαθμός συγκόμωσης και αναγέννησης, η εκτίμηση ζωτικότητας για τα ζωντανά ή βαθμού αποσύνθεσης για τα νεκρά δέντρα, το βάθος χούμου και φυλλάδας κ.λπ.). Σκοπός είναι η παρακολούθηση α) της αλλαγής του κλίματος, β) των επιπτώσεων αυτής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα, δηλαδή της πορείας των φαινομένων νέκρωσης ειδών κωνοφόρων και εισβολής κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων και γ) της επιτυχίας εφαρμογής των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων προσαρμογής. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται από τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και τα δεδομένα, έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία, αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), όπου εισάγονται και διατηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. At the four study areas of the Project, permanent sampling plots and meteorological stations have been established for the measurement of: meteorological parameters, indicative of climate changes (temperature, precipitation, relative humidity, sunshine duration, wind speed and duration etc.) and silvicultural and soil parameters and parameters related to vegetation, structure, tree growth and forest health (biometrics, i.e. height, diameter at breast height of trees, extent of canopy closure, inventory of shrubs and regeneration, assessment of tree vitality for live or degree of decomposition for dead trees, depth of humus and litter etc.). The aim is to monitor a) the changing climate, b) its impacts on the four forest ecosystems, i.e. the course of coniferous species dieback and of the intrusion of conifers into broadleaved forests and c) the success of the implementation of the proposed adaptation management measures. Data are collected by the local Forest Services and following their processing, they are sent to the Directorate General for the Development and Protection of Forests and Rural Environment (Ministry of Environment, Energy and Climate Change), where they are inserted and maintained into an electronic database. Εργασία στο πεδίο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Λ. Λογοθέτης Field work, ΕΚΒΥ Photo Archive/L. Logothetis Εργασία στο πεδίο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Β. Χρυσοπολίτου Field work, EΚΒΥ Photo Archive/V. Chrysopolitou 12

13 Σχεδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 13 Εργασία Πεδίου Τηλεπισκόπηση Αρχεία δασικών Υπηρεσιών Βιβλιογραφία Εκτίμηση τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή Παρακολούθηση των δασών αναπροσαρμογή της δασικής διαχείρισης (εάν κρίνεται απαραίτητο) Σχεδιασμός / Καθορισμός Δασικών Διαχειριστικών Σκοπών και Μέτρων Προσαρμογής Οριστικοποίηση και ενσωμάτωση των Μέτρων Προσαρμογής στα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια Δημόσια Διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Έργου Συνάντηση Διαβούλευσης με τις Δασικές Υπηρεσίες Project Implementation Scheme Field work Remote sensing Forest services archives Literature Vulnerability assessment of forest ecosystems to climate change Monitoring of forests revision of forest management (where appropriate) Design of Forest Management Objectives and Adaptation Measures Finalization and incorporation of the Adaptation Measures in the Forest Management Plans Public Consultation on the Project webpage Consultation Meeting with the Forest Services

14 Εκπαίδευση προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών Πέρα από την επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής, το Έργο είχε επίσης σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των ελληνικών Δασικών Υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να ανιχνεύουν εγκαίρως και να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση της αρμοδιότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η έκδοση ενός Οδηγού με «Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή» και διοργανώθηκε διήμερο Σεμινάριο Κατάρτισης με θέμα τη δασική διαχείριση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών. Training of the personnel of Forest Services Beyond the demonstration approach described above, the Project aimed also at the capacity building of the Greek Forest Services, in order to early detect and appropriately respond to the impacts of climate change at the forests of their competence. In this framework, Guidelines for the adaptation of forest management to climate change in Greece have been published and a two-day Training Seminar regarding forest management and climate change impacts has been held for the personnel of Forest Services. 14

15 Δράσεις δημοσιοποίησης Οι δράσεις δημοσιοποίησης των σκοπών, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου περιέλαβαν μία επιστημονική δημοσίευση, πληθώρα παρουσιάσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σεμινάρια και συναντήσεις, ένα τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο, πινακίδες δημοσιοποίησης στις τέσσερις περιοχές μελέτης, δελτία τύπου και άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά εθνικής και τοπικής εμβέλειας, συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και τον δικτυακό τόπο του Έργου (www.life-adaptfor.gr/). Στον δικτυακό τόπο βρίσκονται αναρτημένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν το Έργο μαζί με τα παραδοτέα του και φωτογραφικό υλικό. Γεφυρώνοντας το χάσμα... Στo πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor, σχεδιάστηκαν και ενσωματώθηκαν στα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια τεσσάρων δασικών περιοχών της Ελλάδας μέτρα για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Τα μέτρα προσαρμογής αντιμετωπίζουν τα προβλήματα διαχείρισης συνολικά, ξεφεύγοντας από την κλασική αντίληψη της διαχείρισης του δάσους μόνο ως ξυλοπαραγωγικού και ενισχύουν τις λειτουργίες των δασών αλλά και τις υπηρεσίες που τα δάση προσφέρουν στον άνθρωπο. Περαιτέρω, το Έργο προώθησε τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και υπευθύνων άσκησης της δασικής διαχείρισης στην πράξη, φορέων λήψης αποφάσεων και άλλων εμπλεκομένων, ενσωματώνοντας στον σχεδιασμό της διαχείρισης των δασών: προβλέψεις και προβληματισμούς για την αλλαγή του κλίματος, προτεραιότητες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους. 15 Bridging the gap Dissemination actions Dissemination actions regarding the aims, actions and results of the Project include a scientific publication, several presentations at international and national conferences seminars and meetings, a three-fold brochure, notice boards at the four study areas, press releases and articles in newspapers and newsletters of national and regional circulation, interviews to radio stations, as well as the website of the Project (www.life-adaptfor.gr/). All information regarding the Project, its deliverables and photographs are posted on the website. In the framework of the Project LIFE+ AdaptFor, measures for the adaptation of four Greek forest ecosystems to climate change have been drafted and incorporated into the Forest Management Plans of these areas. The adaptation measures address management issues in a holistic way and no longer according to the traditional perception, by which forest management is implemented only for wood-production purposes. Furthermore, the measures promote the enhancement of the functions and services that the forests provide to humans. In addition, the Project has promoted the cooperation between scientists and forest managers in practice, decision makers and other involved parties and stakeholders, integrating into forest management: predictions and considerations on the changing climate, priorities on biodiversity conservation and socio-economic parameters.

16 ΦοΡΕίς υλοποίησης PARTNERship Συντονιστής δικαιούχος Coordinating beneficiary Συνδικαιούχος Associated beneficiary Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αργοπεριβάλλοντος Forest Service Directorate General for the Development and Protection of Forests and Rural Environment

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Περσεφόνη Σέξτου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc, Δ/νση Δασών Πέλλας. Οδηγός Υπαίθρου Field excursion guide

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Περσεφόνη Σέξτου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc, Δ/νση Δασών Πέλλας. Οδηγός Υπαίθρου Field excursion guide ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 1. Πρόλογος.2 2. Ελληνικά δάση 3 3. Πιερία & Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 8 4. Πέλλα (Υπομεσογειακά δάση) 14 5. Χαλκιδική (Μεσογειακά δάση) 27 6. Δράμα (Ελληνική Ροδόπη, Ψυχρόβια δάση)...43

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Sustainable Island Farming A Case Study of Organic Agriculture in Cyprus 2006 Copyright Ariana Salvo [2006] All Rights Reserved

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα Ιούλιος 2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001

ΥΠΕΧΩΔΕ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασ) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001 Δράση Β.2.4: Έκθεση πεπραγμένων για τη Σύμβαση της Βαρκελώνης «Γ ιατηνπροστασία του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Organizing Committee

Οργανωτική Επιτροπή. Organizing Committee Οργανωτική Επιτροπή Organizing Committee Ειρήνη Τσιγαρίδα Γεώργιος Μαράκης Σταµατίνα Λουκά Μαγδαληνή Ζήκα Irene Tsigarida Georgios Marakis Stamatina Louka Magdalini Zika ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ EFSA Ο Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα