ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ , , FAX Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Αριθμός απόφασης 142/07 της Ε.Ε. Στις 04 Ιουλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 18 η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή στις 29/06/2007. Σύνολο μελών : 7 Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος, Ιωάννης Μελάς, Νίκος Σαράντης, Κων/νος Χριστόπουλος Μέλη Απόντες : 0 Κανείς Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγείται το 5 ο θέμα Η.Δ. περί «Ακύρωσης των 072/07 και 097/07 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ» και λέει τα εξής: Στις 14/11/2006 με την 291/06 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης και καθορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας η 09/01/2007. Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4791/ ), στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4792/ ) και στο συμπλήρωμα της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 538). Στις 11/12/2006 κατατέθηκε στον ΑΣΔΑ προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2522/1997, από την εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» κατά των όρων της διακήρυξης και του κύρους του διαγωνισμού, ενώ στις 12/12/2006 (Αρ. πρωτ. 5068) κατατέθηκε ορθή επανάληψη της ανωτέρω. Στις 19/12/2006 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 338/06 απόφασή της αποδέχεται την προσφυγή της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και διακόπτει την διαδικασία του διαγωνισμού προκειμένου να διορθωθεί η διακήρυξη. Στις 27/12/2006 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 348/06 απόφασή της, προχώρησε στην κατάρτιση των νέων όρων δημοπράτησης και όρισε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 20/02/2007. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «Αυγή», «Ηχώ Δημοπρασιών», τις 05/01/2007, στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης», στο «Τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων», τις 05/01/2007 και στο «Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (αρ. εγγράφου 2007/ ) και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα αναρτήσεων του Συνδέσμου.

2 Στις 15/01/2007 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 159/07) υπεβλήθη στην υπηρεσία ερώτημα από την εταιρεία «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ», που απαντήθηκε στις 16/1/2007 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 178/07). Στις 16/01/2007 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 174/07) και στις 19/01/2007 (Αρ. Ππρωτ.211/07 & 212/07) υποβλήθηκαν ερωτήματα από τις εταιρείες «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (τα δύο πρώτα) και «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» Στις 02/02/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 20/07 απόφασή της, απάντησε στα ανωτέρω ερωτήματα. Στις 31/01/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 355/07 «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», στις 01/02/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 383/07 «ΧΩΡΟΤΕΧΙΝΚΗ Α.Τ.Ε.», στις 17/02/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 437/07, 438/07 «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», 464/07 «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.»), και στις 08/02/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 471/07 «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» & 472/07 «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»), υποβλήθηκαν καινούρια ερωτήματα. Στις 12/02/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 22/07 απόφασή της απάντησε στα ανωτέρω ερωτήματα. Στις 16/02/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 27/07 απόφασή της, προχώρησε στον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου. Στις 20/02/2007 πραγματοποιήθηκε η δημοπρασία του έργου στα γραφεία του ΑΣΔΑ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που συνέταξε και το 1 ο Πρακτικό της (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 648/07). Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι εφτά (7) εταιρείες «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.». Η Επιτροπή μετά από πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών έκρινε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι καλύπτουν τους όρους της διακήρυξης και τους προκρίνει για τη συνέχιση της διαδικασίας. Στις 26/02/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 696/07) υπεβλήθη από την «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» ένσταση κατά του 1 ου Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, με την οποία ζητούσε τον αποκλεισμό από τη συνέχιση του διαγωνισμού των εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ», «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.». Την ίδια ημερομηνία (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 697/07) υπεβλήθη ένσταση και από την εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά του 1 ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ., με την οποία ζητούσε τον αποκλεισμό των εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.». Στις 27/02/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 33/07 απόφασή της συμπλήρωσε την Ε.Δ.Δ. Στις 02/03/2007 (αρ. πρωτ. 816) ο Νομικός Σύμβουλος του ΑΣΔΑ παρέδωσε την γνωμάτευσή του για τις ανωτέρω δύο (2) ενστάσεις και εισηγείται την αποδοχή των ενστάσεων κατά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», και τον αποκλεισμό της από τη συνέχιση του διαγωνισμού και την απόρριψη των ενστάσεων κατά των άλλων εταιριών. Στις 05/03/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 824/07) η Ε.Δ.Δ. με το 2 ο Πρακτικό της αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου και εισηγείται στην Ε.Ε. του ΑΣΔΑ την αποδοχή των ενστάσεων κατά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και τον αποκλεισμό της από τη συνέχιση του διαγωνισμού και την απόρριψη των λοιπών ενστάσεων. K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 2

3 Στις 07/03/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 45/07 απόφασή της αποδέχεται τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου και την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. και αποκλείει από τη συνέχιση του διαγωνισμού την εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», ενώ απορρίπτει τις ενστάσεις κατά της συμμετοχής των άλλων εταιρειών. Στις 13/03/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 947/07 & 951/07) κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΑΣΔΑ προσφυγές του άρθρου 3 του Ν.2522/97 από τις εταιρείες «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» αντίστοιχα κατά της 45/07 απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και ζητούν να ακυρωθεί ή να ανακληθεί η 45/07 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ κατά το μέρος που απορρίφθηκαν οι από 26/02/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 646/07 & 647/07) ενστάσεις τους και να αποκλειστούν από το διαγωνισμό οι εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.». Στις 15/03/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 983/07) η Ε.Δ.Δ. προχώρησε στη σύνταξη του 3 ου Πρακτικού της, με το οποίο αποσφραγίζει τους φακέλους τεχνικών προσφορών των εταιρειών «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», & «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και καταγράφει το περιεχόμενό τους. Στις 19/03/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 998/07) η Ε.Δ.Δ. προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και καταγράφει το περιεχόμενό τους συντάσσοντας το 4 ο Πρακτικό της. Στις 23/03/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 55/07 απόφασή της απορρίπτει τις προσφυγές των εταιρειών «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 947/ ) και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (αρ. πρωτ ΑΣΔΑ 951/ ) κατά της 45/07 απόφασής της ως απαράδεκτες. Στις 26/03/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1099/07) κοινοποιούνται στον ΑΣΔΑ η από 14/03/2007 (αρ. πρωτ. ΔΑΑ Περιφέρειας Αττικής 11407/07) προσφυγή της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» κατά της 45/ απόφασης στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και ζητούνται οι απόψεις της Υπηρεσίας σχετικά. Την ίδια ημερομηνία (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1100/07) κοινοποιούνται στον ΑΣΔΑ και οι από 12/03/07 (αρ. πρωτ. ΔΑΑ Περιφέρειας Αττικής 12012/ ) και 16/03/2007 (αρ. πρωτ. ΔΑΑ 11740/ ) προσφυγές των εταιρειών «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» αντίστοιχα για το ίδιο θέμα. Η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» ζητά τον αποκλεισμό των εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.», η εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ζητά να επιτραπεί η συμμετοχή της στη συνέχεια του διαγωνισμού και η εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» ζητά να αποκλειστούν οι εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.». Στις 28/03/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1145/07) η υπηρεσία αποστέλλει στην Περιφέρεια Αττικής τα στοιχεία που ζητήθηκαν καθώς και τις απόψεις της. Στις 29/03/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1162/07) η Ε.Δ.Δ. με το 5 ο Πρακτικό της αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των εταιρειών «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 3

4 Στις 04/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1238/07) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 3 του Ν.2522/097 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. πρωτ. ΣτΕ 501/ ), της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της 45/ και της 55/ αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και του υπ αριθμ 1/ Πρακτικού της Επιτροπής της Ε.Δ.Δ. με την οποία ζητεί την αναστολή εκτέλεσης των ανωτέρω πράξεων, ούτως ώστε να αποκλειστούν οι εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και να δυνηθεί η εταιρεία να αναδειχθεί μειοδότρια του έργου. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007 Στις 05/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1248/07, 1250/07) από τις εταιρείες «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» αντίστοιχα και στις 10/04/2007 (αρ. πρωτ ΑΣΔΑ 1262/04 και 1267/07) από τις εταιρείες «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του υπ αριθμ 5/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1162/07) Πρακτικού της Ε.Δ.Δ., με τις οποίες ζητούνταν ο αποκλεισμός των εταιρειών «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.», «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» αντίστοιχα. Στις 10/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1262/07) η εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε» κατέθεσε ένσταση κατά του 5 ου Πρακτικού (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1162/ ) της Ε.Δ.Δ. ζητώντας να ακυρωθεί αυτή και να αποκλειστούν οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» Στις 10/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1267/07) η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» καταθέτει και αυτή ένσταση κατά του 5 ου Πρακτικού (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1162/ ) της Ε.Δ.Δ. ζη τωντας την ακύρωση του ανωτέρω πρακτικού και τον αποκλεισμό των εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ», «ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ», «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ» και «ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ». Στις 11/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1280/07) κοινοποιούνται στον ΑΣΔΑ αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του Ν.2522/97 ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αρ. πρωτ. ΣτΕ 517/ ) της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.», με την οποία ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της 45/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, της 55/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και του υπ αιθμ.1/ πρακτικού της Ε.Δ.Δ. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007 Στις 12/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1290/07) κατατίθεται στον ΑΣΔΑ «εξώδικη δήλωση πρόσκληση με επιφύλαξη παντός δικαιώματος» της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με την οποία καλείται ο ΑΣΔΑ να απέχει στην οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά συνέχιση ή ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ειδικώς καλεί να απέχει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εκδίκαση των από 30/03/07 (αρ. πρωτ. ΣτΕ 501)(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1238/ ) ασφαλιστικών μέτρων. Στις 18/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1336/07) η Ε.Δ.Δ. με το 6 ο Πρακτικό της εξετάζει τις από 05/04/2007 (αρ. πρωτ.ασδα 1248/07 και 1250/07) και τις από 10/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ1262/07 και 1267/07) ενστάσεις των εταιρειών «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.», «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» αντίστοιχα κατά του 5 ου Πρακτικού της (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 4

5 1162/ ) και αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί στην Ε.Ε. του ΑΣΔΑ την απόρριψη όλων των υποβληθεισών ενστάσεων. Στις 18/04/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 72/07 απόφασή της αποδέχεται την εισήγηση της Ε.Δ.Δ. όπως εκφράστηκε με το 6 ο Πρακτικό της (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1336/ ) και απορρίπτει όλες τις υποβληθείσες ενστάσεις κατά του 5 ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1162/ ) ενστάσεις (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1248/ , 1250/ , 1262/ και 1267/ ). Στις 23/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/07) κοινοποιείται στον ΑΣΔΑ η 13461/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής επί των προσφυγών (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1099/ , 1100/ ) κατά της 45/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την οποία απορρίπτονται οι προσφυγές των εταιρειών «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», γίνεται δεκτή η προσφυγή της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και ακυρώνεται η υπ αριθμ. 45/ απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ κατά το μέρος που αποδέχεται τις ενστάσεις κατά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» και την αποκλείει από τη συνέχιση του διαγωνισμού. Στις 26/04/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 85/07 απόφασή της τροποποίησε την 45/ απόφασή της, σε συμμόρφωση με την 13461/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 154/ του Ν. 3463/06 και αποδέχτηκε τη συμμετοχή της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στη συνέχιση του διαγωνισμού. Στις 02/05/2007 (αρ. πρωτ. 1496/07) κοινοποιείται στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν.2522/97 ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (αρ. πρωτ. ΣτΕ 641/ ) κατά της 13461/ (αρ. πρωτ. 1413/ ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία ζητείται η αναστολή εκτέλεσής της. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007. Στις 02/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1498/07) κατατίθεται στον ΑΣΔΑ από την εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» προσφυγή του άρθρου 3 του Ν.2522/97 κατά της 72/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και του 5 ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1162/ ) με την οποία ζητείται να ακυρωθεί η 72/07 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ κατά το μέρος που απορρίπτει την από 10/04/2007 (αρ. πρωτ ΑΣΔΑ 1262/07) ένστασή της κατά των εταιρειών «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» και «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.». Στις 02/05/2007 (Αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1499/07) κατατίθεται στον ΑΣΔΑ από την εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» προσφυγή του άρθρου 3 του Ν.2522/97 κατά της 85/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την οποία ζητείται να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση κατά το μέρος που τροποποιεί την 45/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Στις 02/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1500/07) η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» κατέθεσε στον ΑΣΔΑ προσφυγή του άρθρου 3 του Ν.2522/97 κατά της απόφασης 72/ της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ ζητώντας να ακυρωθεί αυτή και να γίνει δεκτή η από 10/04/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1267/07) ένστασή της και να K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 5

6 αποκλειστούν από τον διαγωνισμό οι εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.», «Κ ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» Στις 02/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1501/07) η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε και άλλη προσφυγή του άρθρου 3 του Ν.2522/97 κατά της απόφασης 85/ της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, να ακυρωθεί αυτή και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του διαγωνισμού η εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» Στις 03/05/2007 η Ε.Δ.Δ. με το 8 ο Πρακτικό της (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1548/07) κι αφού έλαβε υπόψη της την 85/ απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ για τη συνέχιση της συμμετοχής της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» στη διαδικασία του διαγωνισμού, αποσφράγισε τον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας και μετά από λεπτομερή καταγραφή των παρεχόμενων στοιχείων αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της. Στις 04/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1578/07) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ (αρ. πρωτ. ΣτΕ 696/ ) της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της 85/ και της 13461/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/ ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία ζητά την αναστολή της εκτέλεσης των ανωτέρω. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007. Στις 08/05/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 94/07 απόφασή της απέρριψε τις προσφυγές των εταιρειών «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» (Αρ. πρωτ. 1498/ ) και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (αρ. πρωτ. 1500/ ) κατά της 72/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. Στις 08/05/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 95/07 απόφασή της απέρριψε τις προσφυγές των εταιρειών «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1499/ ) και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (αρ. πρωτ. 1051/ ) κατά της απόφασης 85/ της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. Στις 10/05/2007 (αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ 1659/07) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Δ Τμήματος του ΣτΕ για την μη έκδοση πράξης κατακυρώσεως του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της εκκρεμούσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Στης 14/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1720/07) διαβιβάστηκε στον ΑΣΔΑ από την Περιφέρεια Αττικής η από 07/05/2007 (αρ. πρωτ. ΔΑΑ 17058/07) προσφυγή της εταιρείας «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της 72/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία ζητά να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση και να αποκλειστούν από το διαγωνισμό οι εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.». Στις 14/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1725/07) η εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» καταθέτει ένσταση κατά του 8 ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1548/ ) με την οποία ζητά να ακυρωθεί το ανωτέρων πρακτικό και να αποκλειστεί η τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» Στις 14/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1727/07) η εταιρεία «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» καταθέτει ένσταση κατά του 8 ου Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1548/ ) με την οποία ζητά την ακύρωση του ανωτέρω πρακτικού και τον αποκλεισμό της εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 6

7 Στις 18/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1807/07) η Ε.Δ.Δ. με το 10 ο Πρακτικό της εισηγείται ομόφωνα στην Ε.Ε. του ΑΣΔΑ την απόρριψη των αρ.πρωτ. ΑΣΔΑ 1727/14/05/07 και 1725/ ενστάσεων κατά του 8 ου πρακτικού της (αρ. πρωτ. 1548/ ) Στις 18/05/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 97/07 απόφασή της και αφού πήρε υπόψη της το 10 ο πρακτικό της Ε.Δ.Δ. (Αρ. Πρωτ. ΑΣΔΑ 1807/ ) ομόφωνα απορρίπτει τις ενστάσεις κατά του 8 ου πρακτικού της Ε.Δ.Δ.(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1548/ ) Στις 29/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1974/07) κοινοποίησε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν.2522/97 ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (αρ. πρωτ ΣτΕ 830/ ) της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.», κατά των 85/ και 95/ αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την οποία ζητείται η αναστολή της εκτέλεσης και της ισχύος της και να αποκλειστεί από το διαγωνισμό η εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». Εκδικάστηκε στις 11/06/2007. Στις 30/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1999/07) κατατέθηκε προσφυγή του άρθρο 3 του Ν.2522/97 από την εταιρεία «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της 97/ απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την οποία ζητείται η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης. Στις 30/05/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2002/07) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 3 του Ν.2522/97 ενώπιον του ΣτΕ της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» (αρ. πρωτ. ΣτΕ 835/ ) κατά των 85/ και 95/ αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, με την οποία αιτείται να ανασταλεί η εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων και να αποκλειστεί η εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Εκδικάστηκε στις 11/06/2007. Στις 30/05/2007 η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ με την 109/07 απόφασή της απέρριψε την 1994/ προσφυγή της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κατά της 97/ απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. Στις 08/06/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2153/07) κοινοποιήθηκε στον ΑΣΔΑ αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν.2522/97 ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (αρ. πρωτ. ΣτΕ 831/ ) κατά της 72/ , 94/ και του 5 ου Πρακτικού της ΕΔΔ(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1162/ ) και ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση και η ισχύς των ανωτέρω και να αποκλειστούν από τη συνέχιση του διαγωνισμού οι εταιρείες «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ», «ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ», «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ» ΚΑΙ «ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ». Δικάσιμη ορίστηκε η 12/07/2007. Στις 11/06/2007 πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στο Δ τμήμα του ΣτΕ επί των κάτωθι αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων: - αρ. πρωτ ΣτΕ 517/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1280/ ) της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» κατά των αποφάσεων 45/ και 55/ αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ - αρ. Πρωτ ΣτΕ696/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1578/ ) της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» κατά της απόφασης 85/ της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και της 13461/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/ ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. - αρ. πρωτ. ΣτΕ 830/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1974/ ) της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» κατά των 85/ και 95/ αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 7

8 - αρ. πρωτ. ΣτΕ 835/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2002/ ) της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» κατά των 85/ και 95/ αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ - αρ. πρωτ. ΣτΕ 501/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1238/ ) της εταιρείας «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ» κατά των 45/ και 55/ αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ - αρ. πρωτ. ΣτΕ 641// (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1496/ ) της εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕΕ» κατά της 13461/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 1413/ ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης επί των αιτήσεων αυτών. Στις 12/06/2007 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2186/07) ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής με την 19275/ απόφασή του αποδέχεται εν μέρει την προσφυγή της εταιρείας «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» και ακυρώνει την 072/ απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ.. Η 072/07 απόφαση αφορά τις εταιρείες «Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», «ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.». Η 097/07 απόφαση αφορά, για το ίδιο θέμα, την εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.». Κατόπιν των ανωτέρω κι έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 3463/2006 προτείνω σήμερα να ακυρώσουμε τις 072/ και 097/ αποφάσεις της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και να αναπέμψουμε το θέμα στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας ώστε να προχωρήσει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην με αριθμό 19275/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2186/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α 114/06), του Ν.1418/84, Ν.2522/97, Ν.3263/04, Ν.3518/06, Υ.Α.Δ15/οικ/24298, Π.Δ.609/85, όπως ισχύουν, την 07/007απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε ) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2007, την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την 01/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1 η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος καθώς και την 02/07 απόφαση του Δ.Σ., που αφορά την 1 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ακυρώνει τις 072/ και 097/ αποφάσεις της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ και αναπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας ώστε να προχωρήσει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην με αριθμό 19275/ (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2186/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 8

9 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 142/07 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ Ο Πρόεδρος Λάμπρος Μίχος Η Εκτελεστική Επιτροπή Τα Μέλη Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος Νικήτας Καμαρινόπουλος - Μέλη Φώτης Μαρκόπουλος Ιωάννης Μελάς Νίκος Σαράντης Κωνσταντίνος Χριστόπουλος Ακριβές Αντίγραφο Περιστέρι, 04/07/2007 Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Λάμπρος Σπ. Μίχος K:\transfer\NegosVassilis\biofial\ doc 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα