1 η Εργασία ΕΟ Υποδειγματική λύση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η Εργασία ΕΟ 13 2014-2015. Υποδειγματική λύση"

Transcript

1 1 η Εργασία ΕΟ Υποδειγματική λύση (όπως θα παρατηρήσετε η εργασία περιέχει και κάποια επιπλέον σχόλια, για την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας, τα οποία φυσικά μπορούν να παραλειφθούν) 1 τηλ

2 Άσκηση 1 1) Τα σημεία τομής μίας συνάρτησης με τον x x είναι σημεία της μορφής (x,0), ενώ το σημείο τομής με τον y y (μοναδικό) είναι της μορφής (0,y). Συνεπώς για να βρούμε τα σημεία τομής με τον x x λύνουμε την εξίσωση y=0, ενώ για να βρούμε το σημείο τομής με τον y y λύνουμε την εξίσωση x=0. 6X 10 Για Y= 0 είναι: 10 6X = 0 6X = 10 = X = Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης Y = 10 6X με τον άξονα xx είναι το (0,0). Για X= 0 είναι: Y = = 10 Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης Y = 10 6X με τον άξονα yy είναι το (0,10). ) Για να βρούμε τα σημεία τομής δύο συναρτήσεων y=a(x) και y=b(x) λύνουμε την εξίσωση: Α(x)=B(x) από την οποία βρίσκουμε τα x, δηλαδή την τετμημένη κάθε σημείου. Έπειτα αντικαθιστούμε το x σε μία από τις δύο εξισώσεις και βρίσκουμε και το αντίστοιχο y, δηλαδή την τεταγμένη του σημείου. 10X 80 Είναι: 10 6X = X 10X = 80 = X = Για X= 8 είναι: Y= = 7 Άρα το σημείο τομής των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων είναι το (8,7). τηλ

3 3) Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο (x 0,y 0 ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης (κλίση) λ είναι: y-y 0 =λ(x-x 0 ) Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο (4,10) και έχει κλίση 3,5 είναι: y 10= 3,5(x 4) y 10= 3,5x 14 y= 3,5x 4 Τα σημεία τομής της εξίσωσης με τους άξονες είναι: 4 Για y= 0 είναι: 0 = 3,5x 4 3,5x = 4 x = 1,143 3,5 Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της εξίσωσης y= 3,5x 4 με τον άξονα xx 1,143,0. είναι το ( ) Για x = 0 είναι: y= 3,5 0 4 y= 4 Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της εξίσωσης y= 3,5x 4 με τον άξονα yy είναι το (0, 4). 4) Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τa σημεία (x 1,y 1 ) και (x,y ) είναι: y y1 y y1 = ( x x1) x x 1 Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία (4,1,5) και (,5) είναι: 5 1,5 3,5 3,5 y 1,5 = (x 4) y 1,5 = (x 4) y= x+ 8,5 4 3 τηλ

4 Άσκηση 1) Εξισώσεις όπως αυτή καλούνται κλασματικές αλγεβρικές εξισώσεις (ή ρητές εξισώσεις) Για να λυθούν, ανάγονται σε ισοδύναμες εξισώσεις δίχως τους παρονομαστές. Αυτό γίνεται ως εξής: Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές και 1 x+ x+ 5 βρίσκουμε το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο. = x x 1 x 3x+ Πολλαπλασιάζουμε με το Ε.Κ.Π. και τα δύο μέλη της εξίσωσης για να απαλείψουμε τους παρονομαστές παίρνοντας ταυτόχρονα περιορισμούς (το x δεν μπορεί να πάρει τιμή που 1 x+ x+ 5 = να μηδενίζει κάποιον παρονομαστή της x x 1 (x )(x 1) αρχικής εξίσωσης).. Πλέον, λύνουμε την εξίσωση όπως ξέρουμε. 1 x+ x+ 5 (x )(x 1) = (x )(x 1), x 1, x x 1 (x )(x 1) x 1 (x )(x + ) = x + 5 x 1 (x 4) x 5 = + x 4 1 x x = x x = Η τελευταία εξίσωση είναι ένα τριώνυμο δευτέρου βαθμού με διακρίνουσα: Δ= = 1 8= 7< 0. Άρα η εξίσωση δεν έχει πραγματικές ρίζες. ) Η συνάσρτηση είναι μία παραβολή και αφού ο συντελεστής του x είναι: α= 1< 0 η συνάρτηση θα παρουσιάζει μέγιστο στο σημείο με συντεταγμένες: β Δ 8 4( 1)1 8 (x 0,y 0) =, =, = ( 4, 8) α 4α 4( 1) 4,f (4) = 4,8 μέγιστο. Άρα η συνάρτηση παρουσιάζει στο σημείο ( ) ( ) Η ζητούμενη γραφική παράσταση είναι η: 4 τηλ

5 ) Το σημείο ισορροπίας της συνάρτησης προσφοράς και της συνάρτησης ζήτησης είναι το σημείο τομής των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων, συνεπώς θα βρεθεί με τον ίδιο τρόπο που δουλέψαμε στην άσκηση 1 (β). Είναι: 5p 7 1q p 7 4q = = 5p 7 = 4q + 13 p = q και: q + 5 6p q + 5 3p 1 = = q + 5 = 3p 1 p = q Άρα, στο σημείο ισορροπίας θα ισχύει: q+ = q+ 4 q+ q= q+ q= q= q= και με αντικατάσταση σε μία από τις δύο εξισώσεις παίρνουμε: p= + = + = Άρα το σημείο ισορροπίας είναι το 15 3 (q,p) =, τηλ

6 Qd Qs Άσκηση 3 α) Όταν το αγαθό διανέμεται δωρεάν θα είναι: Ρ=0 οπότε με αντικατάσταση στη συνάρτηση ζήτησης βρίσκουμε ότι η ζήτηση του αγαθού θα είναι: Q = 0, = 60 d Για να βρούμε την τιμή για την οποία η ζήτηση του αγαθού θα είναι μηδενική, θέτουμε Q d =0 στη συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε: P 0 0 = 0,6 P ,6 P = 60 P = 100 P =± 10 P = 10 β) Πρέπει: Qd 0 0,6 P P P 10 0 (10 P)(10 + P) 0 10 P 10 και επειδή επιπλέον πρέπει P 0 0,10., τελικά το πεδίο ορισμού θα είναι το [ ] 6 τηλ

7 γ) P Qs Όπως είναι φυσικό, αύξηση της τιμής του αγαθού οδηγεί στην παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας. δ) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα είναι το σημείο τομής της καμπύλης ζήτησης και προσφοράς, συνεπώς: QS = Qd 0,4P + 8P + 40 = 0,6P + 60 P + 8P 0 = 0 Το τριώνυμο P + 8P 0 έχει διακρίνουσα: Δ= ( 0) = = 144 > 0 και ρίζες: 8 ± ± P1, = = P1 = = = > 0 (δεκτή λύση) και P = = = 10< 0 (απορρίπτεται). Άρα η τιμή ισορροπίας θα είναι η P= και με αντικατάσταση σε οποιαδήποτε από τις δύο συναρτήσεις βρίσκουμε ότι η ποσότητα ισορροπίας θα είναι: Q = 0, = 1, = 57,6 7 τηλ

8 Άσκηση 4 α - β) Greece Greece % annual difference 136, ,08-3,36% - 193,55 8,4% ,14-10,85% ,37-4,49% ,95 7,3% + 147,18 5,61% ,67-4,93% - 113,04,31% + 117,04-3,38% ,81-1,38% - 756,6-34,54% ,43 56,15% ,8-11,14% - 865,44-17,56% - 787,03-9,06% - 108,71 30,71% ,39-1,68% - 967,8-4,36% - γ) Αξία παραγωγής Αξία Έτος 8 τηλ

9 Ρυθμός παραγωγής 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% Ρυθμός 0,00% 10,00% 0,00% ,00% ,00% -30,00% -40,00% Έτος 9 τηλ

10 δ) GEO/ TIME European Union (15 countries) Germany Germany % of EU Ireland Ireland % of EU Greece Greece % of EU Spain Spain % of EU France France % of EU Netherlands Netherlands % of EU ,1 734,56 0,93% 90,78 0,83% 136,69 3,53% 738,18 7,8% 9774,63 7,93% 39,17 0,68% 586,9 1,68% , ,85 19,88% 38,57 0,84% 1195,08 3,04% 434,07 11,0% 10667,66 7,18% 50,03 0,64% 647,3 1,65% ,77 769,16 0,48% 310,38 0,83% 193,55 3,44% 3751,59 9,99% 1015,41 7,0% 00,83 0,53% 641,83 1,71% , ,51 0,13% 78,3 0,78% 1153,14 3,4% 3980,48 11,18% 1018, 8,44% 186,06 0,5% 498,81 1,40% ,64 707,3 0,56% 96,1 0,87% 1101,37 3,% 3464,3 10,14% 9755,8 8,55% 181 0,53% 510,8 1,49% , ,91 0,84% 37,16 0,90% 1180,95 3,3% 4316,36 11,81% 9781,3 6,76% 34 0,64% 706,3 1,93% , ,3,69% 339,38 0,95% 147,18 3,48% 3786,05 10,55% ,93% 40,81 0,67% 655 1,83% ,7 7073,74 19,64% 89,4 0,80% 1185,67 3,9% 4093,4 11,36% 10185,1 8,7% 57,71 0,7% 666,8 1,85% ,6 6946,94 19,99% 34,33 0,98% 113,04 3,49% 4190,64 1,06% 9669,8 7,8% 8,08 0,81% 640, 1,84% ,61 797,8 0,94% 347,59 0,9% 117,04 3,10% 465,84 1,9% ,78% 174,83 0,46% 61,1 1,6% ,69 416,81 15,99% 187,57 0,71% 1155,81 4,38% 3101,1 11,76% 9385,4 35,58% 166,5 0,63% 65,4,47% ,7 4706,85 18,38% 0,84 0,86% 756,6,95% 906,67 11,35% 871,9 3,30% 196, 0,77% 437,4 1,71% ,8 7085,87 18,5% 341,5 0,89% 1181,43 3,09% 53,15 13,91% 11854, 30,98% 65,5 0,69% 715,6 1,87% ,47 803,66 1,86% 79,85 0,75% 1049,8,80% 434,71 11,8% 10760,4 8,67% 89,83 0,77% 590, 1,57% , ,3% 158,19 0,60% 865,44 3,7% 83,55 10,69% 845,9 31,90% 07, 0,78% 416 1,57% , ,07% 74,09 0,81% 787,03,33% 3679,61 10,90% 11743,3 34,77% 66,3 0,79% 466,5 1,38% , ,68% 38,73 0,97% 108,71,61% 4449,5 11,8% 11883,9 30,1% 83,6 0,7% 630,6 1,60% , ,19% 454,66 1,0% 1011,39,7% 4059,48 9,11% 15370,9 34,51% 40,54 0,90% 767,3 1,7% ,1 7459,14 19,86% 315,71 0,84% 967,8,57% 4340,64 11,55% 11776, 31,35% 318,31 0,85% 717,4 1,91% Finland Finland % of EU 10 τηλ

11 ε) Αξία παραγωγής Αξία Germany Ireland Greece Spain France Netherlands Finland United Kingdom Έτος 11 τηλ

12 Ποσοστό παραγωγής 40,00% Ποσοστό 30,00% 0,00% 10,00% Germany Ireland Greece Spain France Netherlands Finland United Kingdom 0,00% Έτος 1 τηλ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 05 03 2015)

(Έκδοση: 05 03 2015) (Έκδοση: 05 03 05) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 4η έκδοση: 05 03 05 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Τεύχος Β Συγγραφή: Αθανασίου Ανδρέας Αντωνιάδης Μάριος Γιασουμής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. Μια συνοπτική παρουσίαση της Άλγεβρας, για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Για απορίες στο www.commonmaths.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες)

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Θέματα Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Β. Είναι Σωστή ή Λάθος καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ; Θέμα α. Αν x

Διαβάστε περισσότερα