ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν ζςμμεηοσή ζηο ππόγπαμμα ζηιρ Δπιζηήμερ ηηρ Αγωγήρ και ηηρ Δκπαίδεςζηρ να μελεηήζοςν πποζεσηικά ηιρ παπακάηω πποϋποθέζειρ για ηην ζςμμεηοσή ηοςρ ζηιρ ηελικέρ εξεηάζειρ ηος μαθήμαηορ «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι» τον Φεβποςάπιο και ηον επηέμβπιο: 1. Ο θοιηηηήρ/ηπια θα ππέπει να παπαδώζει ζε έληππε κνξθή θαη απηνπξνζώπωο (δελ ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ππνρξεωηηθή εξγαζία (ηέζζεπα ζσέδια μαθήμαηορ ζηα μαθήμαηα πος αναθέπονηαι ζηον παπακάηω πίνακα ανάλογα με ηο ημήμα πος ανήκει ο θοιηηηήρ/ηπια). Σα βιβλία για ηο κάθε μάθημα βπίζκονηαι ζηο e-class ηος μαθήμαηορ «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι». Η επγαζία θα ππέπει να αξιολογηθεί με άπιζηα ηο 10 ηοςλάσιζηον με 5 μονάδερ πποκειμένος ο θοιηηηήρ/ηπια να μποπεί να ζςμμεηάζσει ζηην διαδικαζία ηων ππακηικών αζκήζεων διδαζκαλίαρ Ι (7 διδαζκαλίερ για ηο εξάμηνο) και ζηιρ ηελικέρ εξεηάζειρ ηος μαθήμαηορ. ε πεπίπηωζη πος η επγαζία αξιολογηθεί με βαθμό μικπόηεπο από 5 μονάδερ ηόηε ο θοιηηηήρ/ηπια αποκλείεηαι από όλερ ηιρ ςπόλοιπερ διδαζκαλίερ ηος επγαζηηπίος ΠΑΓ Ι θαη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ επηέκβξην. 1

2 Σα βιβλία ηος Γενικού Δνιαίος Λςκείος () από ηα οποία θα ανηληθούν αποκλειζηικά οι ωπιαίερ ενόηηηερ διδαζκαλίαρ με ελεύθεπη επιλογή ηων θοιηηηών/ηπιών ηων ωπιαίων θεμάηων διδαζκαλίαρ και θα δομηθούν ηα ζσέδια διδαζκαλίαρ θα είναι για κάθε ημήμα: ΣΜΗΜΑΣΑ 1 Ο ΘΔΜΑ 2 Ο ΘΔΜΑ 3 Ο ΘΔΜΑ 4 Ο ΘΔΜΑ ΜΙΚΡΟ ΓΔΣ, ΟΓΔ, ΟΙΚ, Μ&Δ Γ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Β Β Β ΓΔΟ Γ Γ ΛΟΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ Γ Γ ΣΑΣΙΣΙΚΗ Γ Γ Όια ηα παξαπάλω βηβιία ππάξρνπλ ζην e-class ηνπ καζήκαηνο «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι». 2

3 2. Η επγαζία αςηή και εθόζον βαθμολογηθεί ηοςλάσιζηον με 5 μονάδερ και ζςγκεκπιμένα ηο ππώηο ζσέδιο μαθήμαηορ (1 ο ζσέδιο μικποδιδαζκαλίαρ) θα αποηελέζει ηο ζσέδιο μαθήμαηορ για ηην Μικποδιδαζκαλία (15 λεπηά)- 1 η διδαζκαλία ενώπιον επόπηη ζηο πανεπιζηήμιο και θα παποςζιαζηεί από ηον θοιηηηή/ηπια ζε ημεπομηνία πος θα ανακοινωθεί ζηο e-class ηος μαθήμαηορ «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι» ζηηο 31/10/2011. Δπίζηρ, ζηιρ 31/10/2011 θα γίνει ζε κάθε γπαμμαηεία η κοινοποίηζη ηων ονομάηων ηων θοιηηηών πος θα ζςμμεηάζσοςν ζηο μάθημα «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι». 3. Σα αποηελέζμαηα ηηρ βαθμολόγηζηρ ηων επγαζιών θα ανακοινωθούν ζηιρ 31/10/2011 ζηο e-class ηος μαθήμαηορ «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι». ηιρ 31/10/2011 θα ανακοινωθεί ζηο e-class η καηανομή ηων θοιηηηών ζε ομάδερ για ηιρ διδαζκαλίερ (Μικποδιδαζκαλίερ και δειγμαηικέρ διδαζκαλίερ ζηα πειπαμαηικά ενιαία λύκεια) και οι θοιηηηέρ έσοςν ηην εςθύνη να ενημεπωθούν επειδή ζηιρ 1/11/2011 ζύμθωνα με ηο ππόγπαμμα ηος ΟΠΑ θα ξεκινήζοςν οι ππώηερ ομάδερ με ηιρ μικποδιδαζκαλίερ. ε πεξίπηωζε κε ζπκκεηνρήο θνηηεηή/ηξηαο ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο δηδαζθαιία βάζεη ηωλ εκεξνκεληώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιηώλ, απνθιείεηαη από ηελ ζπλέρεηα ηωλ δηδαζθαιηώλ ηνπ καζήκαηνο ΠΑΓ Ι. 4. Όλερ οι δπαζηηπιόηηηερ πος αθοπούν ηιρ 7 διδαζκαλίερ ηος μαθήμαηορ ΠΑΓ Ι και η επγαζία είναι ςποσπεωηικέρ και ζε πεπίπηωζη πος ο θοιηηηήρ/ηπια για οποιοδήποηε λόγο δεν ακολοςθήζει/ππαγμαηοποιήζει έζηω και μια διδαζκαλία αποκλείεηαι από ηιρ ηελικέρ εξεηάζειρ ηος μαθήμαηορ ηον Φεβποςάπιο και ηον επηέμβπιο. Η εκπλήπωζη ηων ςποσπεώζεων θα αποηςπώνεηαι ζηο ενιαίο ένηςπο «ΓΗΛΩΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΩΝ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΥΟΛΔΙΑ» και «ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Π.Α.Γ. Ι». 5. Οι ζςνανηήζειρ για ενημέπωζη για ηο ζύζηημα ηων ππακηικών αζκήζεων ζηη διδαζκαλία Ι και ηιρ διαλέξειρ διαμόπθωζηρ ηος ζσεδίος μαθήμαηορ θα γίνοςν ηη Γεπηέξα 17/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Ακθ. Αληωληάδνπ), ηην Σξίηε 18/10 θαη ώξα 14:15-17:00 ζηην αίθοςζα Α22 (Ρηγοπούλος, Μππίνια) και ηην Παξαζθεπή 21/10 θαη ώξα 11:15-14:00 ζηην αίθοςζα Α22 (Νικάνδπος, Μππίνια). 3

4 1 Ο ΣΑΓΙΟ ΠΑΓ Ι ΑΡΥΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΑΓ Ι Α/Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΤΑ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΦΟΙΣΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 1. Γεςηέπα 17/10 16:00-21:00 Αμθιθέαηπο ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Ανηωνιάδος ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2. Σπίηη 18/10 14:15-17:00 Α22 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3. Παπαζκεςή 21/10 11:15-14:00 Α22 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 4. Γεςηέπα 24/10 16:00-21:00 A32 ΠΑΡΑΓΟΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ ΗΜΔΙΩΗ: Η παξνπζία ηωλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ζηηο παξαπάλω δηαιέμεηο δελ είλαη ππνρξεωηηθή. 6. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ζηηο ζπλαληήζεηο θαη λα εθηππώζνπλ από ην e- class ζύκθωλα κε ηνλ παξαπάλω πίλαθα: Να εκηςπώζοςν από ηα απσεία ηος μαθήμαηορ «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι» ζηο e-class ηος ημήμαηορ Γιοικηηικήρ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ: 1. Σο ζσέδιο μαθήμαηορ ηηρ ειδικόηηηάρ ηοςρ (Οικονομικά ή Πληποθοπική). Όνομα απσείων: ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΥΔΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ- ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ. 2. Από ηο μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ (παηώνηαρ ηο ζσεηικό link) ηο ππώηο κεθάλαιο «Βαζικέρ οικονομικέρ έννοιερ» και 2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ (παηώνηαρ ηο ζσεηικό link) ηο ηπίηο κεθάλαιο: «Γομέρ δεδομένων και αλγόπιθμοι». 3. Σο απσείο «Δνδεικηικά πήμαηα». 4. Σο απσείο «Γιδακηικέρ οδηγίερ για ηη ζςμπλήπωζη». 4

5 7. ηο e-class ηος ημήμαηορ Γιοικηηικήρ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ για ηο μάθημα «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι» ςπάπσει πλούζιο ςλικό για ηο μάθημα βάζει ηος οποίος θα γίνει η επγαζία και οι διδαζκαλίερ ζηα ζσολεία. ςνιζηάηαι η μελέηη ηος ηλεκηπονικού πεπιεσομένος ηος κάθε μαθήμαηορ ηηρ ειδικόηηηαρ ηος θοιηηηή/ηπιαρ. Ο θοιηηηήρ/ηπια ππέπει όμωρ πποηγοςμένωρ να εγγπαθεί ζηο μάθημα. 8. Σο ενιαίο ένηςπο «ΓΗΛΩΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΩΝ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΥΟΛΔΙΑ» και «ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Π.Α.Γ. Ι» νη θνηηεηέο ζα ηα παξαιάβνπλ θαη κόλν ζηηο 31/10/2011 ώξα 16:00-21:00 ζηελ αίζνπζα Α32. Με ηο «ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Π.Α.Γ. Ι» ηο οποίο οι θοιηηηέρ ππέπει να διαηηπούν ζε καλή καηάζηαζη μέσπι ηο ηέλορ ηος εξαμήνος θα πιζηοποιείηαι η εκπλήπωζη ηων ςποσπεώζεών ηοςρ ζηο μάθημα ΠΑΓ Ι πποκειμένος να μποπούν να ζςμμεηάζσοςν ζηιρ ηελικέρ εξεηάζειρ ηος μαθήμαηορ ηον Φεβποςάπιο και ηον επηέμβπιο. Οη θνηηεηέο πνπ δελ ζα έρεη βαζκνινγεζεί ε εξγαζία ηνπο ηνπιάρηζηνλ κε 5 κνλάδεο δελ ζα παξαιάβνπλ ζηηο 31/10/2011 ην παξαπάλω εληαίν έληππν ιόγω απνθιεηζκνύ ηνπο από ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο ΠΑΓ Ι. 9. Δξγαζίεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. Μόλν ε απηνπξόζωπε παξάδνζε ζα γίλεη δεθηή. 10. Φοιηηηέρ/ηπιερ πος δεν θα παπαδώζοςν ηην ςποσπεωηική επγαζία ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (αίζνπζα Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια) γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή/και δεν αξιολογηθεί η επγαζία ηοςρ ηοςλάσιζηον με 5 μονάδερ, δεν θα μποπούν να ζςμμεηάζσοςν ζηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηος μαθήμαηορ «DET 135 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Ι» και ζςγκεκπιμένα ζηην διδαζκαλία ενώπιον επόπηη ζηο πανεπιζηήμιο (μια μικποδιδαζκαλία), ζηιρ δειγμαηικέρ διδαζκαλίερ (3 διδαζκαλίερ) και ζηιρ αηομικέρ διδαζκαλίερ ζηα δημόζια ζσολεία (3 διδαζκαλίερ). Η υπεύθυνη για ηη διδακηική άζκηζη ηων θοιηηηών Γπ. Βαζιλική Μππίνια Δπιζηημονική Τπεύθςνη και ζςνηονίζηπια Ππογπάμμαηορ Δπιζηημών ηηρ Αγωγήρ και ηηρ Δκπαίδεςζηρ ΟΠΑ Σμήμα Γιοικηηικήρ Δπιζηήμηρ και Σεσνολογίαρ 5

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α 5041356 ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ PEOPLECERT ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ LANGUAGES Σύµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε PeopleCert, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος ΘΕΜΑ 14734 Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους. 1) Αν το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα