K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U"

Transcript

1 " #%$&' ()%$* edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w HI}q ˆ kjlhiw jšm #,} }f-w HIs*qr-CŒ Žf J}wtq m q#_ jlq ~ Hw }f-qc )}mr^ CB f-w } t t š œ ž Ÿ t l t k šª Ÿ«r r k š tš * \ ]œ k r Ž š \ W { * *š«š* ± ²- t³b F µ r F k tš \ š à ÆpÔ Ð}Â:Ë ÂžÒ]Ê^Å ¹tº]»½¼¾Bº] ÁÀ  Ã"ÄTÅ Ã ÆvÂTÕÖ-ÂWÒgÏªÊ Ë ÎÈvÂWÒÇxÊ ÒÌÆvË ØÅ Ã ÆpÇeÈvÂ5ÄTÉÊÅÌË ÂÈvÂ Í ÅÌÊ^ÉÈvÎϪÂËÐÑÅÌ à ØÒÒzÊ TÃgÖ^ÙFÚÆÛ ÇxÂWÅ Ê}Ð Å Ã Ä^ÆÛ ÒxÕ ÒRà ÄlÓ Ö-ÂWÒÆp Ç ÂWÅ àáãâlá ÈvÄϪÄlÃÌÅxÆvÇ ÂË-äØeà à ÆÜÃ Ð Ë ÂÒÒzÊ TÃBÍ{ÊÈvÝ^ÃÌÊ^ÍÆvÔ Ð}ÂWÒF ÃxÞlÊÐ)ÉÊ^Åx }ØWÂWÒ Â }Ê^ÅxϪÂTß ÄlÃÆp Ç ÂWÅ Ã Ä^ÆÛ }Â8ËÐ5ÒzÝ ÒRà ÎlϪ É{ÊÐ ÇeÈvØYÒ äøç ÅxÆåà à Æv }Âl à Í{ÊÈÜÝà s BC JÊÍÂ Ë ÂgϪÄlÃÌÅxÆpÇxÂWÒÄ^ÈvÊ^Å ÒtÔ Ð} ELÕ-Ö-ÂWÒ\ϪÄlÃÌÅxÆvÇ ÂWÒ ß Bß Cß Â Ã ÄTÍ Í ÄTÅ Ó J L Ö-Ä)ϪÄlÃÌÅxÆpÇx ÂWÒzà ÆÛ ÇxÊ }Ð}ÂTÕ E ÒzÊÅ]ÃxÆÜÂ^ÕlÖäÊ^É}èzÂWÇxà Ævé ÂWÒRÃÄ^ÈvÊ^Å Ò*Ë Â>ÇxÄ^ÈpÇeÐ ÈvÂWÅ ÂWÒzÃÈÜĈÏçÄlà ÅxÆvÇxÂÄTÒ]Ò]Ê}ÇeÆvØe Ä^Ð8ÅÌ ÃÌÊÐ ÅgÒRÃÌÄlà ÆpÔ}Ð}Â Ë Â ÈêäÂl ÒzÂÏçÉÈÜÂgË ÂÒëÄ^ÈÜÂlÐ ÅÌÒÍ ÅÌÊ^Í ÅÌÂÒË Â Ë ÂgÏçÄ^ ÆvÎWÅÌ ÂWÅ í s Ë Ä^ ÒÐ }ÂÅÌØeì}ÆÜÊ EEI 컀 Eî Ã Â Ë ÂË EÈÛÈpÆpÍ ÒzÊ}ÆvË Ä^È ÄlÃÌÅxÆî I }ÂÔ}Ð}Ä^ÈÛÆåÃzÝ ï ß^ }ÊÃÌØe ß^à ÊÐÃÂl î ÆÛψÆvÒ]Ä^ à ÈvÄ) }ÊŠϪÂeÓ½ð Ë Â ìtätåìä^ ÃxÆvÒ ÒzÄ^ TÃÈvÄ E Ó½ÒRà ÄTÉÆÛÈÛÆåÃÌØ\Ë Â Ë ÂžÒzÊÅ]ÃxÆÜÂ:Í ÅÌØWÒ] Tà sõrñøeä^ ϪÊÆÛ ÒxßÈvÂÍÈvÄTÇxÂϪÂl ÃçË ÂÍ{òÈvÂWÒçÍ ÄTŪÅÌÂ Ã Â Ë ÂÐ Ê}Ð ÅçÒRÃÌÄlà ÆpÔ}Ð} î ËÆÜóŠÇeÐ ÈåÃÌØWÒϪÄlèzÂÐ ÈvÂÍÈÜÄTÇxÂlϪ TÃÒRà ŠÆpÇ Ã Ë ÂÍ{òÈvÂWÒ käâòrãéæüâl žòzê}ð}ëtâ Tà Í{Ê^Ò]ÒÌÆvÉÈvÂÔ}Ð}Â Ò Æ ÈvÄçÇxÊ} ËÆåÃxÆÜÊ Ë Âžõ\ÆÛÏçÐ ÅÌÄ ÂWÒzÃgÒzÄlà ÆpÒzéöÄ^ÆÜà ÈvÂWÒ ÏªØeà }Ê Ë ÂWÒË Â\ÍÈÜÄTÇxÂlϪ Tà }Ê ˆÒRà ŠÆpÇ ÃFÍ ÄTÅBÄTÍ Í ÅÌÊ}Çx }Âçø>Ö-ÝTÄlÓ Â^Õ ÍÐ }ÊlëˆùúÇxÊ ËÐ ÆpÒz TÊæË ÂÒªéöÊŠϪРÈÜÄlÃxÆÜÊ} ÒžË Â(Í Å ÇxÊ ^ëtâ ÊÉÈÜÎlÏçÂÒ) }Ê} Ë ÂWÒ î ÂÒ:ÃzÝ}Í{ í BI BÆpÈÛÆp }ÂWÄTÅ ÄlÃÌÅxÆî I }ÂÔ}Ð}Ä^ÈÛÆÜÃzÝ ïâ È }Ê æ À  Ã\ÄTÅ]ÃxÆvÇWÈÜÂçÍ ÅÌÊ^Í{Ê^ÒzˆР}ˆ }ÂlÐ ÅxÆvÒzà ÆpÔ}Ð}Â)Ë Â)ÅÌØWÒ]ÊÈÛÐà ÆvÊ Ë Â)ÇxÄ^ÈpÇeÐ È í LI LÆÛ }ÂeÄTÅ ÄlÃÌÅxÆî I }ÂWÔ Ð}Ä^ÈÛÆåÃzÝ ï Õ }ÂÐ ÅxÆpÒRÃxÆvÔ Ð}ÂgÒxäÄTÍ ÍÐ ÆÜÂgÒÌÐ Å Ë ÂÒÄ^ÈvìTÊ^ÅxÆåÃx ϪÂWÒtì^Ø }Ø ÃxÆvÔ Ð}ÂWÒ ÂeÃBÈvÄÅÌØ Ó ë ÆvÒ]Ä^ à æçxê} ÃÌÊÐ Åx }ÂWÅFÈvÂWÒ Ë ÂÐ î ËÆåóŠÇeÐ ÈÜà ØWÒ ÇeÆÜÓIÄëÄ^ ÃWÕTÀ ÂeÃ]à  ÒzÊ}ÈpÐÃxÆÜÊ Ë Â LIÕ ûçüxý㻽þêÿ º]» ÈÜÄTÇxÂlϪ TÃ)Ë Â(ÍòÈvÂYÅ ÊÉÐ ÒRà Â^ß ÓÒRÃÌÄTÉÆpÈÛÆÜà ØTß Älà ÅxÆvÇxÂgË Â\Ö-ÝTÄTÍÐ }Êlë gøíâ Ë Ä^ TÃ Ë ÂÒ ÄTÅ Ä^ϪÎeÃÌÅÌÂWÒ í Ö ï Õ LIß "$#&%')(*, %,:- "( B"?,8C#E8F -)8"?G5H#&B?I#E-$#J%,&(*( #EI"5*5 L5 -,(*5(*>):$5 >5HI#E? 5?)"?>)5,-#E-:&I5* >'-G#-:I>)#E:?)5RQ SETVWQYXT[ \]^'_ '-)Ù %')? F -#&:I)5a,?b&?( #EI%,)5c-?G#EI5:-&:?)5>))I,- $#Rd%)#E:5#F -:&e)5hf#e,8i?5"?&"?)5h#j( #-?:$%'g >,-#- 8^5 L5 -)(H Ba&8I%,> "&-]& a,8-h5 8"iI#&:-,?]j8,5 #EII#E?-:,"I,- kl8""?>,m&:& 8n"$#EJ%'&(*"'Cop,- -H"?&"?:>'-> $#q( #-?:$%' >'-G#-)p%'&I8I5&8I5H$#f&%,#&B"Rsr FV5 -#&B"::->utuv5w- 8" %'I%')- 55,-:,"#EI5 %''-`#E?-:$%'&&x "W( #-?:$%'y5w- 5:a[,I5,(B"u)5pf#E,8"?G5p"?"?)5]85 L5 -)(HcB8I%'>l#E"I#&? F FV5 -#&B" -:,- kr$#?>)m&:& 5?>,m&:&5u%,&I5:$>,?>,5uI#EI5lq%,#? R%'-?G#f#&:p?>)I)-*kn8"Iqb&?( 8I#E-:& Q zt[hq {T '-H5 -m&>,i>,?:j8")(h)-"e->,)5 } c~i#e?#e&?g5 EEI F 5 -#EBI::->&op'--%,#55?>)m&:&I5W)?(*'-l%,&I5:$>,?,? ")5 8"":&5vy5 8I5wFV?>,m&:&5:$5w:-)5}'-v"H5Ld(*>'-?:$j8I)5) : )5 -R8""?>)m&:& 8"f&)? -ƒ w ˆ :I%,8I#&-I#5R5#sb?-:)? Š %,&I%,,- FV5 -#&B"::->,"mBR%')8C )5*5 -#&B"::->)5*#&8 5,I5 Œ 8"? y:-ž'- %Gid8"?))5 5 L5 -,(*5%'I5 :$>)?>55 - ]:">#E:?5` 'f#&?:$#e-5h"#&i5` )(*I5, '"(*>,:5>)5yI#EI5 [ 5 I#%'W >'-G#-`'-p#E_a%Š->5]I#&? 5]:I%')? -:-8I)5 L-&":$j8")5 '-WBa&?">))5h,"?(*& ] &B"w)%Š-:b]%,l-?G#f#E:)5 -c%,#&%,8",?w8"i(*#e-?:%, I#5wF 5d%,:>)k8""H: *%'(*(*#&I?&BI8I5w- I#&?c?'-&8"?u5w-G#-:j8" 5&?-:&m#&?#&-:55#E-`$# F 5w-G#EB"::-> $#*( #-?:$%' >'-G#- :I%')? -G#E:"8n5 L5 -)(HBa&8%'>&-&8-W)( #ECd:(*:5#E-y$#H-#E: 8 &( #E:" :I%,,?-:-8I~Ba&?">,J, "&?(*&`\] #&8-?)5 -)?(*5,):5, #Em:-" FV5 -#&B"::$5 )?)) ( #EI:)?v?&B"85w-&, 5L5wF -)(*qb8i%'> I#&??,-&8I?5w-G#-:$j8"q5&?-:&c)5%'I:-:&I5 F 5w-G#EB"::$5#-:&'C"?:(*>,5`,g-,?(*)5y QY T]'-:(*":j8")-[ 'C:$5w-,-,C:5 -)I%' ( #-?:$%'5lqL#E"8"IfR">'F LI a,i"#&- )5hI#&?#&(*'-?)5l ñc p lq štvq 'TVQ štv ] #E?-:$%'œ5) #E?-:$%'8" #&:5 :^žÿ#e"?)5 %',- - :-?8I%Š-:# )8C:)(HI#&? -:5, #E"I8":5 8I?$#nb?(8"$#-:&s 8"Ig?>,m:,-u58"?c%,, [ :I%,,?-:-8I8"? I?>5 )-,?W[ &Bw%ŠF EEI -:bh"?>%':$5, "?&B",(**)5 -?>5 8~"#E5l#g-?&:$5:)(H*I#&? -: "#&I5g%)#&5I&(*:#E,-H"#&I5#nj8I#E-?:)(*"#E5 %,#5?EF B"8I5 -pop'---%gi"":$j8ir?>)5&8-:& )5 -*:8I5 -?>,R"#&I5H# %':Ij8":,(*I#&? -:#f#e-y%'i%'8"?& I Ÿ R } " a dªh «d s a ª, ) " ) a ª & a " q ± ) I ªŌ«dª) )ª g² ³a d } "ªH I ª & & a µc ª «I s a ª ª, a } dªjª d s I " ¹º I ± ) d Ōª&»Ÿ ) a ª ¼ '- 5#R"?(*gzR:I8I:-I#&?#n"&?(* >5 :m&i #R-?#&I55 >)*"q#r( #E-?:%, f&)%'-?:, )8F %':$:)""c ˆ,y&I%½#sf#&)8"?R5 :"m&8i:,?ÿ( )5 -p[ 'C"?)55 :&*i")?(*:-:,"" ¾ #C:( ¾ #&½" )5 -p$#( #F H() n -?:$%':)-:->Ÿ &?G? )5 -H8"I( #E-?:%,gd8"R :(*,I5: #E&?G5 n dm,dn )5-8""R( #-?:$%'d8"ÿÿ:f dm dn (*,I5:&J#&""?&"?:>,& )5 -u %'&Ew8"m&8">*8J"&(B"? z z λ()?,"?>)5,-[,i5,(b"")5wf#&)8"?5w"?"?)5w #*( #-?:$%' 5:">,m#E:->)5( #-?:$%':,)55&-%,&I5:">,?>,)5#&85 )I5p d, hf ")? ˆ r tà?)5}r ty c5:m":áj8"h :I>,m#&:->)5 - >,ÁI":?)5E5 )(*:F >'Á": ">,m#-:f&h,-wr t r ty }5 :F m&i:áij8 ))5 -c>,ái":?)5a5 )(H:F >'ÁII: h5 :-:f&œc )5 -R #EB"BI?>)f#E-:&Â"ÃR)?(*:-:,""~Äg>'ÁI":~Ål5:-:f& [ 8"I:->:( #Em:#E:?¾ ÆÇ>)5:m"u%'?5`")5h"( B"?)5`?>,,$5`'- 5w- i oè%,,8":)5`%'(*",c)5)&\]ádl5 :m&i >)5:m&"cc"?8I:- ( #-?:$%':,Él?&"%GÊ&)?)c#&I5h5h( #-?:$%')5`i")?(*:-:,"I)5)# "&-#-: '">,fd:-l#*?>,a>'-:-:")5yb"%,5y5ld(h>,-?:j8"5, ' Ë`ÌcÍ&Îd eï"aðaíñ"ìcò u#e5%,'- -p#e?-:&"&8i5:-?8i:5&i5-8i5)5 %'I%')-5"?>'F :(*:I#E:?5hkIE-?u>'-8l,R%'&(*(*,Ó,#E-hI#E?h8"I"?>5 )-#F -:& Ÿ$#~( #-?:$%'Ÿ >'-G#-:I%')? -G#E:"&]Ô &8I5q"?>%':$5 I5)vI#E?

2 k * $#n5 8I:-&$#n5%,?:-:~")5?>,m:I5"#%')(H)- a&)5 %'I5:>)?>))5)x "lb&:$5h%'5h"?>):(*:#e:?5 >,-#EBI:$5,I&8I5`?G#E"a'F &I5u8""*%'I:-:& F 5 -#EBI::-> "(*:I#&*#f#E-u" b? F ( 8I)?W( #E":,?l"?>%':$5 u"&-?ubw)%'-:bw Š G E a opi5:>)?i5y8"i( #-?:$%' %,&(*"'C:%',?-#&:I >,ÁI":I#E?ž E #f&% E J EL o n n #~( #E-?:%, >,ÁI":I#&?ž Θ [ ] J L #EII#E?-:,-k8" a&l-&anÿ( #-?:$%'5 o { (θ) (nr) (nq) (θ) (θ i i ) θ Θ } i )5 -h[,i5,(b"")5y%'d?"">))5`bi#e?l%')-?:$j8")5cž Θ θ θ θ { ¾Æ } θ i 5( '- 5l">)%'(*5 )-W#&:I5:vž 5 -)55 (H(*,-5 i i,, [ ] i J i i [ & L i R%,#5 (*'-?5 #E8-&8"? >))Is:I>)#E:?,(*,-H"gf#E?:$#-:&5 I#E?G#F 8""Rf#E,8"?*"(*:I#&R5w- 8"^%,#5#E?-:$%'8F :)?qn%',- -Rb?(8"$#-:&]c#&I5q%'Ÿ%)#&5) 5w-q#EI)>Ÿ8" rh? -i"e-&a ( #E-?:%,)5tJ d: #E8I%,8"" >))I"#&I%'cI#E?G#E(*>'F -?:$j8i )5 -u%,&i5:">,?>,q 8I½5 )8"}5 (H(*,-ca&8"? )5-5 )8",(*,-5 8"(*:5*kg8I"*:I%,,?-:-8I"HBa&?">)H)JI&?(H W#E&?G5 %'$#&55:j8"*Q TV c & EEI i 5]( #-?:$%'5 '- 5 - :%',?-#&:I)5) 5w- 8I"W:I%')? -:-8I E E #&I:-:fv8"?$#&j8") o q r )5 -:I%'"d8"& E$#lB8"W%,&(*a5>,yy-&8-)5v)5v( #&"I#&? -:)- E #E-?:%,)5v%'(*",C)5 E f&>)?:á#&- B(ρ) " >,ÁI":$55&5h#*( #-?:$%' I#E?ž E ρ u#e5 %,'--`I#E?-:&#c>'Á":-: 5?>,m:I5 F 5w-?#&F EEI a,>,& "#I [ %$&QYzTWž &:- 8"~,5 )( B" ( #E-?:%,)5li")? F R k (*:-:)""5 >,ÁI":)5hI#&?ž R k [ ] R k R k Rk R k R k R k o d d R k, R k ],5 )( B")5ya&:-5 >'Á":I#E?ž o d d k {,, k} w [z& { S (' 8 > >: z ) ω ω ω m,,, mx ˆ (ω k d z, d» Rk k )5 -y#&"a,>,8""l?>,m:f 5 {, - } k f (ω, z),, d z,, d ) ) 8"f&)? -u",m&?> EEI d xwi?>)m&:&f 5w-nm>,">)?:$j8",(*)-Ÿ"&->) c8i#e EEI k %,&??5 a&igkh8""lb&?( 8I#E-:& xwip?>,m: Q 'ET[Q )šet[ EI m&:&"& %,&"",Cp?>)58"-#E-]h[ a,8-}i#&?'c)(hi`%'&??)5i?]kw8""`?>'f EEI 8"I:HW5&85wFV?>)m&:&I5>,f,F -8I,)(H)- :$5w:-)5#(*'- -G#E-8"I]b&?( 8I#E-:& op5 EI 5&8I5 F[?>,m:I5 5 -W%,&df&,Cd5`'-Wa,8"f,- %'??)5I?& EI I#&?'C,(*"& k")5 ",(*:FV"$#EI5lf,?-:$%,#&8C½&8~:I%':">)5)%')F -?>)5h8R'C"%')-?>5,"")5y5)%Š-,8"?G5)")5W":5j8")5h8R")5h,:I5)5) 5`5)%'-)8"?5pidLd)?Ba&:j8"5,d5 BI#&I5piI&?:Ž)&-#&5v'-hf&)? F -:$%,#&5,¾w%':["&85,dfd:5#Em,I5 q%,#5l 5w- %,&(*"'C& R %E )5 - F kf :?yj8"w)5p5 8I5 F[?>,m:I5wF k (*>'-?:$j8")5 5 8I5h,-)I8RI#&?y?#&"? -ykh LF EI #Cl?>,,ˆ Š ¾,Cd:$5-5 %'I:-:&I5hI>)%'55#E:?)5h'- 585q5#E-5 [ò Ôu " y F 5w-G#EB"::->s 8"Is( #-?:$%'?>,)s8ç%,&(*"'c Q zt[q {TV ÔW8I5?#&")I5 I#EI5 #J5 8I5wFVI#&? -:q58":f#&-8i"ÿò Ôu F 5w-G#EB"::->"#&I5h%,#&5`"(*:I#& 8, : 8 H B C ( Š G FE: HGd x "Rò Ôu FV5 -#&B"::->q"(*:I#&)5 -( #E:-,#E-?G#EF a,>,&a\]?>5 8I- 8""?'b?(8"$#-:&Ÿ5 %,&I:-:&5W"?EF a5>,)5yi#ei5lqyzt,-q {ET[ IJ HL B$& &:-h8i"l?>)m&:& 8"#&%,&(*"'Cl>'ÁII:, VXE ŠaxW"( #E-?:%, o n n )5 - FV5 -#&B"ª h ª d &± s d ª:h,Cd:$5 -Ÿ8"e,I5,(B" %'I5w-:-8">Ÿ (*#E-?:%,)5 IŒc }"-,j8"*ž k k o k n n, k,, (, ) [ ¾ ¾ #f&% ž dn ¾ ¾ () Ä«ª, )Ō ) ež"f&:?uqyztv [ ¾ ¾ ] d () ¾ ¾ k k (R k k ) dn d ] H RQ, S u#e5n%',-½#e?-:$%'&y"8i5ÿ%'i5 :$>)?I5s5L5w-,(*~( 8"-:f#F?:#&B"" $#*ÁIm&8I? (*>):$5 >"#EI5 )5I#%' >'-G#-)op 5L5wF -)(*5w- 5&8"(*:$5Hk5:I%,,?-:-8I5*R(H>):$5#-:& '-?,"?>)5,-~[ :I%,,?-:-8Is58"?n)5n(*#E-?:%,)5 o o ( ) n n m n '- o p n?)5%š-:f&)(*,-5( #F B( ) -?:$%')5 >'-#E-)}%,&(*( C( ) #EI'-H"5? -:g8 (*d",:i%')? F -#&:a Š #H( #-?:$%' >'-G#- 8Ÿ5L5w-,(*lB8I%'>5, >)%,?:-W#E&?G5cž w T s ( ) ( ) B( ) C( ) 5&?-j8"*ž )5 -]:%,:I58""a5 >)h?>)i?hku$#ub&?( 8"$#-:g VFŠ z } s ( ) s ( ) s (θ, E) (θ) B(θ) C(θ) J(θ)EL(θ) w š (

3 ķ u(t) j ẋ(t) ( )x(t) B( )u(t) y(t) C( )x(t) ) ) ) "$# % %& ' ÔW8I5y#&"&-,?&I5h%',- ->)%'?:-8"?"#EI5h$#*5 8I:-%'l-?G#f#E: y(t) ] >)%,?:-8I? w & ya,?(*'-)ü I#&?c,C,(*"&,dfd:5#Em,?W[ #&I#EL5 u#b?#&m&::->u 8"?'-&8"?&\]'_ '-8qb #&:-hj8 : )5 -`:(*5wF 5:B"H,½I?#E-:$j8I :(*"$#E-,?u"?>%':$5 >)(*,-c8"i&:}*%'&(hf ( #EI"&Ü &)8-5 8I"5 )?uj8"h$#( #-?:$%'**?'-8"?u)5 -u:f %')? -G#E:"&E%& 5w-FVkEFV":?h>,m#&yk )5 -}h-)?(* "(H:I#& '- q-,?(*q:i%')? -G#E:#R(*#E-?:%, s >'-G#- :F %')? -G#E:"l,RBa&8I%,ub,?(*>,5w-W#E&?G5h&I">,lI#&?ž s s (θ, E) (θ) B(θ) C(θ) B(θ) s C(θ) w z& j8":v)5-8""*>)%,?:-8i?hi#e?-:$%'8i:,?h"h$#b&?( 8"$#-:½a&L-EF ":$j8"b?i>,l,"&?(*&"i>,,~ w ' ] &B"w)%Š-:bWj8"g"&8I5"&8I5Á"C&I5 :%,: 5w-"g>)f&,&I)?8"" -%Gi"":$j8"Wh"$#&%')(*,- h5vi#&??'-&8"?]5 -#E-:$j8"yW5? F -:I#EI5 8""?>,m:R"8n"$#En%'(*",C-8-c)Ÿ(*#EC:(*:$5#&- &( #&:" :I%')? -:-8I"?>5 )?f#&-w%,"$#&%')(*,-)"¾ 5, #Em:- "8I5I?>%':$5 >)(H)->,-)?(*:",?8I"( #-?:$%'q"q?,-8"? 5&?-:Jj8":"$#&%,½)5f#E,8"?G5"?"?)5"$#s( #E-?:%, >'-G#- :I%')? -G#E:"n8 5 L5 -)(HŸBa&8%'> I#EI5 p8""ÿ?>'f m&:& >,ÁI":c%'(*(H,½ VXE Šd#(*#E-?:%, s (θ, E) 5w-`&B-'F d8"u-8-w,r%,#&%,8"#&-`8"ib?"58"? EEI "&->, "#&8I55 : E ρ m&?g#e j8iha55:b"&-,qj8ih$# FV5 -#&B"::->q s (θ, E) )5 -Wm#&?#&-:ca&8"?y :(*? -j8i,?g#l&,- j8",j8" 5&:- #gba&?"h#&:5 :}&B"-,d8"H)5 -:-*B?"* ρ ρ F 5 -#EBI::->n?&B"8I5 -`op'--ÿ-)%gi"i:j8"½"ÿ"#%')(h)-gna&)5 θ Θ I#&?`?'-&8"?y5&?-:c:-hb #&:?c)5&?-ll"?,i"?u#h5 -?8I%ŠF -8I?a&L-&I:j8"[ :I%,,?-:-8I#E?G#E(*>'-?:$j8"c)%,&(*-& \]5) #E""8I:58"?W5y%'&:-:I5y 'C:$5w-,I%,l"ñc } '')(cí&îaò"ì ÒIsÒJÏ*ÍÒ,HÌ ˆÎÍ u#e5q%',- -Ÿ#E?-:&]"8I5*'C":$j8I&I5H-&8- #EBa&?Gej8IŸ "$#&%,,(*,-p5 -?:%'- Wa&)5 I#E?]?'-&8"?]5 -#E-:$j8" 5&?-:h)8- :B"n5 : #~%'I:-:& nél:( 8"?G# )5 -qi#&5 f&>)?:ái>)&lôw&85ji?>5 )-&I5½,I58":-e8""^%'I:-:&œ" F 5 -#EBI::5#-:I#EI5h%,#5pI&(*:#E[ - E HE * E "$#&%')(*,- q5 -?8I%Š-8"? I?"?HI#&??,-8"?5&?-:*# b #E:-W[ Bw'-Wl"( B"?,8I5)5`:$5%,8I55 :&I5uQ T[QYz,T,- l"&(hf B"?,8Cl?>)58"-G#-G5&->,-> I?>5 )->)5","8":$5](*::,8)5#E"">))5 dẍ T* ) Q ET[dop)5 -%Gi"":$j8")5v,C":-,-v5])m&?>)5}y:Ba,?-> I$ p&_a)? -G5 I#&?p)5`f)%Š-,8"?G5p"?"?)5)ÔW>#E"(*:I5p)5 "l#ei? ->)5q#E?q$# ( #-?:$%'½"½?'-8"?5? -:Ÿa,8If&,- m p 5) #f>,?,?v:i5 8 5#E-G5 a&8"?p"$#&%')? c5%š-? ">)5:?>& ]85 :,8"?G5 %'I:-:&I5]:$#E- J5I#&?g?'-&8"?5w-G#-:j8"½"5&?-:n&->'->J"?&a5>,)5 '- #E8"-&?:$5#&-v8"*"$#&%,,(*,- %,&(*"'- m n p QYzCTTVhQ zztvv¾ W5 )( B"Ÿj8"Ÿ5 :yr"?b",(*5r?5w-?):- kj")5 ( #-?:$%'5?>),5, # %,&I:-:& ½"#%')(H)-5 :- mp > n QYzCTTVop,a,"#E-)&?G5j8 :v5, #Em:- #E"I:$j8",?5l(*>'-iId")5 q%)#&%'5}y"$#&%')(*,-]y5w-?8i%'-8"?&$#l%'i:-:&*yél:(8"?# Q ztv"?>)5,->,q%'(*(hm&>,i>,?:j8")(h)- 5 85q5#E- a&8i? "$#F %')? a&)5)]5, #f&)?#&8i55 :hm&>)">,?:$j8i,(*,-*">)%,)55#&:?& 8"? n [ #&"":%)#-:&s")5(h>,-i"5q 'TVÙ Q z" 'TV}oc )5 -a&8"?gj8"&:[i&8i5?'-)"&5y%''--)?i:)?lj8""&85h"?>5 )-&5p( #&:-)I#E- d:-8""*?>)#&:$5#e-:&j( 8"-:f#E?:#&B"R l%'(h( #&I"#EBI, B, C &?G? %'(Ha&?-#&-,-?>))5'- 5&?-:)5)5:d#u%'I:-:& n m p w ){ m p > n )5 -*f&>,?:ái>,}#&?5 :y5w-*a55 :B""$#&%,,?* :(*a&?-rj8i, 5%Š-?ya&8"?p#l( #-?:$%'W >,-#- Ba&8I%,>ya&8"?fd8qj8 8I"y>)m&)?y(*:Á%,#E-:& "8q5 L5 -,(* s B 8q5%Š-?W>5 :?> s C 5&:-`-&>,?G#EB"& I#E?-:?y%',- -%,&I":-:d"&8I5y#&&5 b #&:?u#*:$5w-:%š-:&,-?)8c%,#55)5h5l5w-,(*)5už &y ªHªª, ª Ÿ "ªª) ž,8"?g5`(h)5`f&>,?:ái,-h# %'I:-:&ŸÉl:( 8"?G#Ÿ %& 5w-FVkEFV":? S m&>)">,?:$j8i,(*,-a55 :B"J"$#&%,,? m :(*? -j8")u5%š-? Š¾ )5 -c#e&?g5 p > n I#&??'-8"? 5 -#E-:$j8Ig5&?-:& }&8"?H%'qb #&:?&"8I5 :,8I?5#EF "?%Gi")5-,)5Hj8I&}I#E?'C,(*"& )5H#E""?%Gi")55wm>,(H>,-?:F j8"š I#E?G#E(*>'-?:$j8"8JBI#5 >)H58"?)8C½>j8#-:&5u" LF zy ª ª ª) d s dª "ªª) žp)8"?5q(h)5 "Ÿf>,?:F ÁI)-yI#5`#*%'I:-:&RÉl:(8"?G# %& S 5w-FVkEFV":? op&%',?i#&-r%',- -~%'$#&55J 5Ld5 -)(*)5) -?8"f&)?g8"IJ&: ' m p n "$#&%,,(*,-5w-?:$%Š-lI#E?l?'-&8"?l5w-G#-:j8" *5? -:*)f:,-l8"" -8%Gi" BI:)q"8I5h>,:%)#-cj8"cI#EI5pu%,#5 "?>)%,>))-))5p(*>'F -iid")5yii#&b":-8"))5yi#%',(*)-w5 -?:%'- 5 -yi#ei5y%,l%)#&5h:f 8-::5#EBI5'- I&8I5 "?5 )?I5u8""q(*>,-i"%,&I5,?f#-:f g"#%')(h)- "&s5 -?:$%Š-"#&I58I"?>,m: %'df&,i:?#&8cj5ld5 -)(*)5q%,#55 '- S [ Š ]#&8C5L5wF 8"f#E- EEI -)(*)5W%,#55 S #½5 8I5wFVI#&? -: 58":f#&-q"?&a5#E&?G5l8""-%Gi"":$j8Iq8F S f#e-%'i8":?]kh8""]( #-?:$%']"v?,-&8i? 5&?-:vj8Iv#W%,&I":F -:&ŸÉl:( 8"?G#*5 :-Wª ) ªV " ) Ÿ a ^ a c 8, : [ % H C: op,- -p5&8i5 F[#E?-:v"?5 v8i"]-)%gi"":$j8"]a&8"f#&-}%'i8":? 8"I &:"ƒ%'(*(*#&is?&bi8i5w-si#&?½?'-8"?j5 -#E-:$j8" 5&?-:8"? )5W5L5w-,(*)5 :">#E:?5y( 8"-:f#E?:#&B")5y"(*:I#&8C 'pop'---%gi"":$j8i5w- BI#5 >)58"?*$#½?>)5&8-:&e %'I:-:&I5,-p)5 -p:i5":?>) 8"" :$>) &?:m&:i#ey"?&aef LI 5>,pI#EI5`Q 'TVQ XT"8I:5?'b&?( 8I>) "#E5 Q ){ET[Eop'--h:">, 5w-}:$%': >'-,I"8"c#&8%'I%')-`c# FV5 -#&B"::->,-`%,&I5:5 -ck-?&8if&,? 8"s?'-&8"? >,-#E-'-H8"s?'-&8"?H5&?-:qf&>)?:Á#E- "?&"?:>'-> F 5w-G#EB"::-> ¹ ª, d :d s g d ± ª J } e ^ s )Ō & dª } >v`op)#½?)fd:)-*kn?>'f 5&8I?R5 L5 -)(H w )S LI k {,, k} )5 - "( B"?5 8I5wFV?>,m&:&5p%,&I5:">,?>,)5) k { (e, ) ( s, ) w )S #f&% ">'ÁI":,~ š Š ( ) '- 5 -?5 a)%'-:f&)(h)-5( #-?:$%'5 >'-G#- '-`5? -:,RBa&8I%,ub)?(*>,l-,5yj8" e s ž w & e B,

4 s B C ' 5W( #-?:$%'5,- >,-#&-cb":)n,-,i8½?5 a)%'-:f&,(*)- #&55d%,:>))5h#E8"C?,-8"?5h5 -#E-:$j8I)5y >'-G#-W'- "5? -: u-i">,?)(hl58":f#&-h"?&a5c8i"ò w )S ' Ôu gf&>,?:á#e-p5 L5 -)(H LI IJ HL & &:,-½8" 5L5w-,(* h¾r(*d">,:5>s"#e5n[ 5wF I#%' >'-#E-yI#E?hc-?:"'- l( #-?:$%'5l `,- 8""?>,m&:& >,ÁI":n%'&(*(*R, [X& Šp &:-q>,m#&)(*,- B C 8"" ( #-?:$%' EEI #&55 %,:>)qkn8"s?'-&8"? >,-#E-*5 -#E-:$j8I -)gj8" 5w- F 5w-G#EB"&h5 L5 -)(H?:ÁI>pª) yª) d d s d pª:&,cd:$5-8i,i5,(b" w )S )5 - f>'f e B LI %'&5w-:-8"> k ( #E-?:%,)5 o 8""`( #F k k n n, k {,, k} -?:$%'l"&r5:"m8":)? ¾Æ m m,-h8i"l(*#e-?:%, ¾ Æ m p -))5 j8iu$# 5 8I:f#E-)5 -hf>,?:á>,& G H LI #f&%»,, dn,, d H» e,, d B () j» H j» H,, dm,, dm,, dn,, d e,, d B (,, d G) ˆ,, d,, dm (,, d H) ˆ,, d C ff () kx (R k k ) k ff?'-&8"?y5 -#E-:$j8Il"5? -:l)5 -W#E&?G5h#&55 %':>kh#h( #-?:$%' G H ¾ u)5 -g:(ha&?-#&-gj5&8i:m&")?j8"½)5( #-?:$%')5,- I#E?-#&m&,- #-?:$%'5*ŸL#&"8F e s "f oc :$>)"?5 >)"#EI5lQ 'TV Q XTVE,- B":,qj8" %,'- - %'-?G#E:-y5 :- %,&I5,?f#-:f&, )? F F 5w-G#EB"::->a&8"? '- vr%'-&8i?")? 8"e"?&B",(*?,-&8I?h }\]e'_ '-)v5: e s >,-#- #55%':>ukH$#H(*#E-?:%, BI j8": F 5 -#EBI::5u 5Ld5 -)(*] )5 -I#&5:":-:$#E,(*)- %,#E$%'8I>'# %'&:-: w X& %'? F?)5IgkH8"I I#H( #-?:$%' a,8- >)?>)n%'&(*(*r8""ÿ:":-:$#e:5#-:^"ÿ#-)%gi"":$j8"nn%)#e$%'8" BI c:au%'(h( #&IWI#&??'-&8"?`5w-G#-:$j8" u5? -: "?>5 )->, "#&I5%,'--p5&85wFVI#E?-:&op'- - >'-G#Eap :":-:#&:$5#-:& v5w--?)5 :(Ha&?-#&-h8"?]%',- -p-)%gi"i:j8"y%,#&?}i#e?(*: :"ÁI":->Wh( #F -?:$%')5 j8i: 5w-G#EB"::$5,- (*)%')? -G#E:")5la,8If&,- "I#&5H#EBa&8"-:?Hk½8"?'-&8"?H5w-G#-:$j8"g"5&?-:qf&>)?:Á#&-H# $#I#E?-:Ÿ5 8":f#E-Ÿ8I"Ÿi",8I?:$5w-:j8" q?>)5&8-:i&8i5 )?(*'--#&-H,C":-,? %,'--g%,&i":-: FV5 -#&B"::$5#E-:&~)5 -"?&a5>, a&8i?g%)#&5i8i5m&>)">,?g#e 8R"$#&%,,(*,-y?B"8I5 - R)( ÍÎaÒ"Ì Ò"sÒ½Ï *ÍÒ,HaÐa%,'Ò g(*)g)5 -( #E:-,#E-H5&8"(*:$5k½8""g:I%,,?-:-8I"gaEF L-&":$j8"'-Ba&?">),ƒ"&?(*,-H:y5, #Em:-*g%)#E$%'8",?H8"" &:" %'(H( #&I?&B"8I5 - #E?n?'-&8"?½5 -#E-:$j8"s 5&?-:& #Â"?,(*:)?e5 8I5 F[I#&? -: I?>5 )- 8"Iƒ%'I:-:& " F 5 -#EBI::5#-:?B"8I5 -yi#&??'-&8"? 5 -#E-:$j8" 5&?-: #&?5vj8" "#&I5W$#q5)%'I"8""iI,8"?:5 -:$j8" "#%')(H)-?B"8I5-5w- "?&a5>, ' : C #h-%gi"":$j8"]"?>)5,->)]"#e5$#hi#e?-:]"?>)%,>))-v)5 -( #E:F -)I#E->,-)I8" #&8%,#&5)5(*)55 8"(*:5kW)5:I%,,?-:-8I")5 a&l-&":$j8")5 '-`B?">))5v)q"?(*&#( #-?:$%'c >,-#E-p:I%')? F -#&:Ic85 L5 -,(*cb8i%'> 5w-y%')c>,ÁI": )J w ' Bw)%'-:b )5 - %)#E$%'8",?y$#*( #-?:$%' j8i:%'b,?#e8ÿ(*#&:il :F %')? -:-8Iq$#R"8I5m?#&IH-#&:q55:B"] ˆ vj8":p%,&i8i:- k 8""Ba&?" #H"8I5ym?#&Iu55:B" ρ }&8"?g%'Rb #E:?&][ :$>)Ÿ"?>5 )->,Ÿ"#&I5 $#~I#E?-:Ÿ"?>)%,>))-& %'I5:5 -#&-`k-?&8if&,?p8"?'-&8"?` >'-#E-p,-`8"?,-&8I?`u5? -: )( B" 5 h( #E-?:%,)5WL#&"8""f d)5 -W-8w&8I?5h,CdI:F ->)&pop%':y5 )?#½f&>)?:ÁI>,Rª 58":f#&-ž :h'c:5 -R8"I5&8-:&e#E8e5 L5 -,(* LI #f&% (, k (θ)) ˆ dn { (e, k (θ)) ( s, k (θ)) θ Θ d kx» (R k k (θ)) dn d k zt,- 5 -?5 a)%'-:f&,(*)-)5( #E-?:%,)5 >'-G#-8 5L5wF -)(*]B8I%'> #E??'-&8"?5 -#E-:$j8" e s >'-G#-,- 5&?-:&)5 8"(*:5)5 kh8"":i%')? -:-8Ia&L-&I:j8"l'-WBa&?">)u)gI&?(H xwi%'&:-:585q5#e-l 'C:5 -)I%' 8"Il5&8-:#&85L5wF -)(*q zct p)5 -W(*#&:-,I#&-y"?&a5>,Hž H i j» F H 8 H : H : dn,dm dm d(qr),dm 8,, d L ( i ) i,, dq,, d L i γ,, dr 5 ff [,, d ei,, dn,, d B i,, d J i ] dn,dm,, dm d(qr),dm )5 -qf&>)?:ái>) #&55d%,:>]kh$#h( #-?:$%' #f&% 5 d G ˆ d dm,dn dm i {,, } ( i ) 5,, d H [,, d C i ] 8"?q8"^?'-8"? >'-#E-&I"> F 5w-G#EB"::5#E-$#hI#E:? ((θ), B(θ)) k k (R k ki ) IJ HL &W)5 )8Cƒ%,&I:-:&5 8 5 L5 -,(* 5&-gf>,?:ÁI>))5gª:u'C:$5w- )I5,( BI5 y%gii#%'8" %'&5w-:F zt LI -8I> ( #-?:$%'5Œ c i k o ki n n 8"" k {,, k} ( #-?:$%' ¾ Æ "s5 :"m8":,? ¾ Æ m m #E:I5: j8"q)5 (*#E-?:%,)5 G d(nm) dn,- ¾ Æ m p -,j8"l$# F H LI '- γ ρ z&{ xwi(*#e-?:%,u"u?'-&8"?y5&?-:u)5 -y#&?5h"">)u#e?h#h?'f $#-:&ž G H zes

5 Š & [ op(*(h "&8I5] #f&i5v>w k 5 8":m&I>&$#l-%Gi"":$j8Iy"?>5 )->, "#&I5 %,'-c#&? -:%,I>)%'55:-8"I"iI#5 :":-:$#E:5#-:R%,&I5:$5wF -#&-kr%)#e$%'8",?l8"" ( #E-?:%,H?'-&8"? >'-G#- cj)8- I%hI#E?,?] B""5}:":-:$#E:$5#E-:&I5`,- (*#&8"f#E:$5 5 :":F -:$#E:$5#E-:&I558":f#E- $#?B"8I5-55%'b>,?>, #&8n5 L5 -)(H I#E? $#( #-?:$%' \]g'_ '-58":f#&-p$#f#E,8"?` $#( #E-?:%, [ #&""?d%giih#&b8-:-&8i#&5lk8""*&:] %'(*(*#&IHI#E?l?'F -8"?p" 5? -:yi8i5 &8*(*&:I5]?&BI8I5w-&E\ #E8-?5}-)?(*)5)k %GiI#j8I ( #-?:$%' %'??)5I8""HB?I Ü 5 :m&":á%)#-:f& R$#½?&B"85w-)55 8e5L5w-,(*B8I%'>&vñ#&i")8"?,8I5,(*,- : ρ 'C:$5w-cI#5hc(*>,-i"lq%)#&%'c)?(*,- -#&-h>,-)?(*:",? #E8R"?>)#&#&B"u8I"grcB"":":-:$#E:5#-:*t #E8Ÿ5,I5W"# Ba&?"&)I%'?l(*&:I5r #H(*,:,8I?Wẗ e # (*>'-iid"cc?>5 8-:qj8" "8I5p"?5 I5)E:8I5w-?>) 5w- $#H58":f#E- ž µc ) " e¼ "8I5:)8"?5u( #-?:$%'5 %GiI#&%,8""#55%':>,Hk8"?'-8"?] >'-G#- F 5w-G#EB"::$5#E- $#li#&:? %'8I>))5`I#E?`8""c-%Gi"":$j8"u"c"$#&%,,(*,-yl5w-?8I%'-8"?u"?"? Š5 -v%)#ef (θ) B(θ) 5>%':ÁI>,q#&8I?>#E$#EB"*'-#&8-?:$5#&-u)5Ip58"?)5f#E,8I?5 "?&"?)5½'-5½f)%Š-,8"?G5J"?"?)5)c# -)%GiI":j8"^j8" I&8I5 #f&i5c8-::$5>,*8"?l 'C)(HI*d8"(*>,?:j8"* %',-#E?-:$%'5w- %')"?&a5>,l"#e5lq )SETV µc ) " ¼8""H:vH%,&(*( #EI"?&B"85w- I#&?c?'-&8"?l5w-G#F -:$j8""5&?-:)5 -u%,#&%,8">,&aª) h p ªª) a8"?c%gii#j8"( #F -?:$%' m&?&%'~ke &8"-:"?>5 )->~I#E?R~-i">)&?,(*~{"W\] #E8-?5q-,?(*)5)p&?G5j8 8""J( #-?:$%' )?(*'-R%)#E$%'8" 8""8"Iu&:"l%,&(*( #EI"u?&BI8I5w-lI#E?h?'-8"?y5w-G#-:j8" 5&?-:&EHB-:,- 8I"W( #-?:$%',-p5#lba&?"w?b"8i5 -)55 %'??)5a&I"#&-?5j8" s " a,?(*'-hi#&5`u?>5 8I? $# ρ a5>ud8"p "?>)5,->), zz& ŠI %,?:-)??B"8I5 -)55u5w-W:(HF LI Š ρ ` dª, ½¼ cÿ)8-c)i58":->,ái":?c8in%'?:-,? %,&df&)?m,i%, j8":[5, :])5-5#E-:$5wb #&:-%'I8":- kr[ :$j8"#e&?g5h#h( #-?:$%' E Š Š $#*(H):,8"?#E8R5 )I5W8 %'?:-,?ŸŸ?&B"8I5-55&] d:c%'n%'?:-,?r s )5 -*#&5q5#-:5 b #E:-)v8" "?%')558I5y>,f&8-:&II#E:?B#&5>5 8"?c"?:I%,:a %,#55:j8"")5 #Em&?:-iI(H5 m&>,i>'-:$j8")5y 5 8%,%':I%'-,(*)-v"?>)5,->hI#EI5}hI#F?G#Em&?G#EIi" 58":f#&-Š )?(*'-]#&?5 #E(*>,:?)?$#c?B"8I5 -)55p $# &:%'(*(*#&Iu :->)?#E-:&g,:->)?#E-:&w8I5j8 k%,uj8" %'?:-,?u%,&df&)?m,i%,c5&:-háii#e,(*)- 5#-:5 b #E:-) ³a IŌ s dªq³«d «) dª¼ v#e?#&i#e&m:h#f&%$#-,?(*:f "m&:`5}#em&&?:-i"(*)5 m>,">,-:$j8i)5)[,i5,(b"h5}(*#e-?:%,)5 ]?'-&8"? >,-#E-%,#&%,8">))5k %GiI#&j8"}:->,?G#-:q 8m&>,I>,?G#-:&a?,"?>)5,- 8""H"8"$#-:&opiI#j8" ( #-?:$%'?,"?>)5,- 8"g:I":fd:$8,-`5w-h&B-,d8"uk I#&? -:?` 8")I5 )( B"* u%gi"?ef e (*5&(* hj8":?)m&?&8"al5w"8-:5 k*$#h-%gi"":$j8i"$#f %')(*,-uh5w-?8%š-8i?i?"?aop)5u"}5&-c#e8"-&?:$5 >5W5 8I? )5 f&%š-,8"?g5h"?&"?)5h#e:i5:j8"5 8"? 5hf#&)8"?G5h"?"?)5`'-W?,"?>'F 5,-)-W)5hm,"5, I?5 >,f#e8i#e-:&,- # 5 >)%Š-: 5 :I":fd:$8I5 )5 ry(*):)8"?g5 t^#&8g5,i5`8g%,?:-)?c #"#E"-#-:½ w ˆ I# B?" y?&b"85w-)55 `#&55 %':>,hku#u( #-?:$%' %'??)5I"#&-?5 ` >'-G#Eahz"%')5hr (H):,8"?G5:I:fd:"8I5t )f:,i",-v#e&?g5)5 s I#&?)-G5 $#Ÿm&>)">,?G#-:58":f#E-n 5 :]%,?:-)?qq%,&df&)? F m&)i%'h )5 -I#&5l5#-:$5 b #E:-G Šc)5u>)?#E-,8I?5lH?)"?d"8I%Š-: %,?:5,(*)-c'-c(8-#E-:& W:-?8":$5,-c#q":f,?G5 :-> I#EI5 $#a&i8"#e-:&,?)(*"#ó,#&-h)5h:i:f:$8i5hi&r5 >)%Š-:&I">)5 &?G5vW$#l"?>%'>,-ym>,">)?#E-:&HI#E?]"W"&8If&)#&8Cop)5vI&8F f&#e8c~:i:f:$8i5h5&- m&>)">,?>)5kni#&? -:?H)5r%Gi"?&(*5&(*5 I#&?)-G5 t '-5&- I% 5 85%,,-:B")5 q%'i8":?qkÿ")5?'f -8"?G5 5? -:qi8i5?&b"8i5-5 j8"%',8"cb-)85 &?G5g# m&>)">,?g#-:"?>)%,>))-& GÍÍ%, ÎdsÌ "Ò W(*,c%,&I5:">,?>y8"?p%,'-p,C,(*"&&:I5":?> "Q TTV&5w- %')8I: 8" 5#-,:-)5( #-?:$%')5 >,-#E-),-?>,],- `5? -: 8Ÿ5Ld5 -)(*ui&(*:#e5&-w&"i>,)5y%,:f #EI?5cž Γ δ Γ δ Γ δ Γ δ C, 5 5, 8, 5, 5 B 5 5 l5ld5 -)(*u%,&i5:">,?> #E"#E?-:,-`#&?5`k $# %,#55 %E )5 - F kf :?cj8iw#%'i:-:&quél:(8"?# 5w-`I#&5p5#E-:$5wb #&:- S Š}%,&8"I )5-5 8"(*:5kŸ8""f#&?:$#-:~-)j8" p n Γ Γ -)?(*y:i%')? -G#E: *-)?(*qi&(*:#e]5w- '- Γ Γ Γ, 5 fd:5j8",8"c )5 -u>)m#e,(*)-u5 8"(*:5lkq8I"f#&?:$#-:R-,Hj8" 5w-v-,Ij8" hb?&- -)(*,- Γ Γ, δ δ δ δ '- #( #-?:$%' >'-G#- 5) >%'?:-W#E&?G5 δ, 8 δ, 5 Γ '- ">)%'?:-y"&i%l8"a&l-&ak*j8#-?)5y5&(*(*'-g5, m 5 δ ¾ }%'&dfd:,-u#&?5w"h>,-)?(*:",?u#q(*#e-?:%, #55%':>,#E8?'-8"? 5w-G#-:j8"Ÿn5&?-:&}"$#&Ó)#E- 5*5 Ÿ#( s #-?:$%' >'-G#-:I%')? -G#E:"q8 5 L5 -)(H "#&I5*8""Ÿ?>,m: Ba&8%'> "8ƒ"$#E %,&(*"'C& -8-q, s Bs C B ( #C:(H:$5#E-g$# Ba&?"~?B"8I5 -)55 s C?G#L&&g8Ÿ&( #E:" :%',?-:-8& %,&??5 a&ii#e-g#e8 ρ #h?>,m: %,&I5:$>,?>,v"#&I5%,'-,Cd)(*"?>5 8"-]"] 8"":& u-?&:$5h5 8I5 F[?>,m:I5Wž '- '- 5 - )8C:$5j8"5`"u?G#L&Ÿ c?)5a)%š-:f,(*,-y%')-?>u5 8I? R R R R R '- #E&?G5lj8I )5 -l8i~",(*:fv"$#ef&)? -:%)#E]>,ÁI": i i I#&? }op)5-?&:$5 5&8I5 FV?>)m&:&I55&-:$5 w&:-)5 '- R x )5-5L(*>,-?:j8"uI#E?y?G#EI? -WkH #C5h?>),$5, yi?b")(*h -:(*:5#-:*kl?>)5&8?`)5 - #E&?G5}W5 8":f#E-Wž z' max i,f,g,h ρ 5&8I5h$#*%'&-?#&:- zz& ' LI xwi½"?,(*:,?n( #-?:$%'½J?,-8"?5 -#-:j8"j5&?-:½# >,-> &B"-,d8":5, #Em:-W$#H(*#E-?:%, '-W$#HB?Il" init [,, 5 ] F 5 -#EBI::->?B"8I5 -%'??)5a&I"#&- >,-#&:-ž ρ init, `:) j8"p%,'-- &:dh%'(h( #&I F 5w-G#EB"::5]$#W( #-?:$%' W"?d%,)55 85v>,f&8-:&"#E:?yy-wLdaWm&>)">'-:j8"Wj8" "&8I5 8-:F s :5&I5 )?(*,-c #E(*>,:?)?W$#?B"8I5-558½5L5w-,(*Ba&8I%,> '- %,&I"8":-yÁI#E,(*,-WkH#H( #-?:$%' s [,, ]

6 #&55d%,:>) k$#&: c%,&(*( E y$#"85 ch( #EI" I#&??'-8"?p5-#E-:$j8"cu5?-: F 5w-G#EB"::->l?&B"85w-l%,&??5a&"#E-uk )5- #E&?G5u s ρ, 85 -)(**#&8J%,&8"?G5l8JI?%'558I5u &-:(*:$5#E-:& op'-- " Ò" Ò, ) ) ) ) ) - # & ) & # ) # & # #, ) ), & ) - ) ) # ) ) ) ) ) ) * # # ) ) ) #, * ' & & ) & ) # # ) ) & & ) ) - # * * ) & ) & & # & ) * ) ) 5 H ) ) *, ## ' 8 5 # 5 & ) & & ) # # # &- ) '# ) # # ) ) ) && ) * ) * & ), E ) & ) # ) ' # & # & & $& ) # & ' ) ' * ) & & ) ) & ) & ) # ) ) - # ) * # ) & & ) ) # ) & " " & # # ) & "# & ) & % " ) ),,, # ) )) ) ) ) ) ) $ # & # ) ) ) & ' ) ) # ) # ) ', - ) ) ) ) - & ) > ) ) &) # ) # % > # & ) # ) # & # & # ) ) #E(*>):EF >)?>la&8"?w%,'-w'c)(hi xwjm&?55:$55)(h)-c*%')5u)8c -?G#&%,>)5c)5-u"?&a5> 58"?u#qÁ"F #Em&?>c$#*?,$#-:f&l%'(*",C:->l"8(*) # & &s # s ρ 8 5 b[ 5 5 & ) * %,) )5ha&)5y 8" 5L5-)(H h¾`%'&(*( 8 "$#EÇ%'&(*"'C?>)I"#&- ke8""b&?( 8I#E-:& EEI op)%,:c%,&b)?n#&?5q#&8 5L5-,(*n8I %',?-#&:^":f&#e8 ½)?F b&?( #EI%,)5p-?G#E5:-:?)5) BI I#&-yk8Ig%')?-G#E:(*#&:Ic-`&g"c5&8"i#E:- #&5pÁ"C,?`# %')?-:-8I& 5v:%',?-:-8)5]%,&I5:$>,?>,5v5-va&L-&I:j8"5v'Ba&?">,5],"&?(*&&¾ a)5-`#&:5:55:bi "?>)8":?Wu%'I5)?F f#-:5(*c8q%,?:-)?w)q%'i5:$>)?#&- ")5` n c }¾ 5, #Em:-`&I% 8"R?,-8"?W5w-G#-:j8"5&?-:c?&BI8I5w-l, FV5-#&B"::->& %, ' ' b b i *,,n a, L% J L* X X bb L wv o ( X, % ~ '('()HG z yx } {p I % ( s Tg:' [ ( cjcc b (,C % ee: '( %R*T, *, (?, % * ( ",q,$, % J L*, L% * Y W " b b b cjcc u : V ¼ ü ü ý ü ü Tÿ»ý ¾» ü ý ü ]ýã R»»½ý ]¾B» ü ý ü ýã R»»½ý ¾» ü ý ü ýû R»» ÿ ý Ûü»Fü r¼ýöüx¾ xý pÿ ü ý ü» ÿ]ý Ûü» ü r¼ýöüx¾ xý pÿ ü ý ü a [ ]_^ : u ( * BQ, % ( h?, % F`t' % ( X, % ( b X bb a C b bb %, L*, %, hcjcc l *, hcjcc l X b ( bb "W F X b F L X \ C% ( : % ( p`f' h? F`F', % %,C'%', ('C, % Q * % e'(', jc S]_^ : ( ]_^ C j R b, % ( *, b b i : * *, a bb b %, C L,s Q, C% & \,$ W e: *T " t? f?5j8" *5L5-,(* )5-5&8I(H:$5ukg5u:I%,,?-:-8I")5l#E"#E?-'F #C:(H:$5#E-vy(*#&:Ih :F i o?:5-:$j8"u"u?>)5&8-:qbi#&5>,l58"?h5`#&m&?:-i"(*)5pm&>)">'-:j8"5, 8"*"$#&%,,(*,-]ya&)5-8-],H( a y, 8-::5#E- 8I"i")8F -#&:c#i?:&?:&#-)%gii":j8"c"?>)5,->)w:%,:a,?(h,-p>)m#e,(*)- cjcc l l b b[ : q%'8"->5 B":, %'&I8I)5 %,&I%,,?I#E- q"$#&%,,(*,-*a&)5 I#&?W?,-8"? 5-#-:j8" 5&?-:q *, Q >'-G#-y'-yc?'-&8"?yl5?-:Iop)%': a,?(*'-w%'-&8"?")? )5,C 'C% 'C, 'C C% :V Q ( %, kcjccml bb *, ]_^ * ( * v? a, % a E [a op'---)%gi"i:j8"8-::$5 ")5y?>)58"-#-G5y?>)%')-5y:#&-W?'-&8"? Fu ^ o, te #E"#EB"&"#&I5h8""?>,m: j %, l u#e5 %',-p#e?-:$%'&8""y-)%gi"i:j8" "W"$#&%')(*,- Wa&)5 I#E? ~ u Í?'-8"? 5-#E-:$j8"ph5&?-:])5- "?&a5>,,\]pa,?(*'-v "$#&%,,? X S a 8 &ee ( F %, q ccjcrl b, L% Y bb, L% x " ('('()*-, L " f S' g:'c% g ' 'C% ( :% e:'(', " X F`F' dc Q & Y [ I\, % ( b Y? S (' '()*T, d h dj, % p XX C HG s ρ init [ o 5 * `F $#&% ]_^ u ( 5 5 : "? 5 8? ]ü ÿ»fü r¹ þ ü ý Iü ý Rþ ( 5 xý Ûü Wüx¼ ü ¹tü ]¼W»½ý ü þ ü ÿ x» ü»½ý ]¾B» ü ý ü ýã R» ¼ ü ü ý ü ü Tÿ ¹ ½ÿ ÿ *º üx» xý ýöüx¾ xý pÿ ü ý ü» ÿ ý pü»:ü r¼wþ» ÿ ý pü»ü r¼ýöüx¾ ý Ûÿ ü ý Iü ý xý pü üx¼ {ü ü ý ü ÿ ü ý Iü -ü ¾ Ûÿ»½ý ¾B» výã» pÿ xý pü»» ÿ]ý Ûü»Fü ¼Wýöüx¾ xý pÿ ü ý ü û üx¼ ü rû xý ¾ xý pÿ ü ý ü Rü R¾ xýöýü pü» ÿ ý pü» ü r¼ýöüx¾ ý Ûÿ ü ý ü» ÿ]ý Ûü»*ü r¼wýöüx¾ xý pÿ ü ý Iü > X?,$#-:f&)(*,-b #E:B" #E"?)5 %',--qáim&8"?½ %'E->?&:-G '- %,& 5 R#S% m&8i?`{" p%,&i5,?f#-:5(*]:8":- I#&? %,'--p#&""?%gi" 5?>,f&) FE > ( C??G#-:&H)5-]?,I8I`a55:B"hI#E?v[ #Em&&?:-i"(*hm&>)">'-:j8"y%'I5:F 5 #E":,?`kc&B"-,I:? #EI"u)I%'?l"8I5h?&B"85w-)5) 5&-`-?G#&%,>,)5`58"?h# Á"F s m&8i?cz8"? "8I5:)8"?G5 :I5-#E%')5p,-` -,)5 sinit j8" k m#e8i%gi", ku?&:- m8" $# sinit ρ s ρ op'--uái?c(*&-? [ #&(*>,:?#E-:&u?&B"85w-)55u8g5L5wF 5 8-::5#E-v)5}#&m&?:-i"(*)5 "85 q%,#&%,)5}`( 5h:5y%,&(*( 5`f#&)8"?G5pI?"?5p"u$# (*#E-?:%,?'-&8"? "L#E(*:j8"&¾ a5)?#&:-v>,m#e'f (*,-l:->)?55#e-c #&(H>):&?,?c "?d%,)5585 H?>58"-:&, ( #&":)? -?)5l%'$#&55:j8"a%,'-- -)%Gi"I:j8"H8"??#&:-ub #&%,:'F (*,-p5) >,-)I?W#E8q%,#5]8?B"8I5-n#&8e5,I58 %'?:-,?&] #~Ba&?", :,

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent From the Translation of Fr. Nomikos Vaporis. Hymn Translations by N. Takis. This service consists of the Small Compline, the Canon to

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 139 :RCZE IPZXWG DEDI XENFN CECL GVPNL Ps139:1 : Uµ ¹ µu šµ ¼ É šÿ ˆ¹ ¹ µ Qµ µ 1. lam natseach l Dawid miz mor Yahúwah chaqar tani wateda`. Elohim s Omnipresence and Omniscience.

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής (A) K.E.Σ. Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ HMEΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥ- 1 Aποστόλου Ανδρέα 46 Rochester Rd. London NW1 9JJ Tel. 0207 485

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας

1ο Φύλλο Εργασίας. Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας Παράρτηµα µε τα φύλλα εργασίας 1ο Φύλλο Εργασίας 1η Πηγή Πρώτη και επείγουσα φροντίδα του νέου αυτοκράτορα, του Λέοντα Γ, ήταν να αποκρούσει τον αραβικό κίνδυνο, που πλησίαζε όλο και περισσότερο απειλώντας

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI.

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI. OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA S a C ET SVETHICE. Q TTA M, 'VENIA A M Pl. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. PR SIDE M a c. J O H A N N E T R A N É R, L U T E R. HUMAN. ADJ. ET PROFESS. REG. P. P. CAROLUS AUG.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV EOvimJ και Καποδιστρίακΰ Πανίπιοτι^μιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔίΑΠΟΛΙΤΙΙΜΙΙίΗΙ ΑΓΟΓΗΪ Αθήνα 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1. 1: Ενέργεια 1. 1. 1: Πράξη: Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Ιωάννης Βέργαδος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ Ι Επιμέλεια έκδοσης Μαρία Καφεσάκη E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Ιδρυτική δωρεά Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής Hράκλειο 2011 ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

41. ΛΕΟ ΣΧΗΕΥ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 2014 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ΧΗΙΧΚΣ ΓΙΡΛΣ ΦΡΕΕ ΣΚΑΤΙΝΓ 1 Μαριλενα ΚΡΟΒΟΤ ΑΥΤ 2 Λαρα ΗΥΝΤΕΡ ΑΥΤ 3 Νατ λια ΟΣΤΡΟΛ ΧΚΑ ΣςΚ 4 ςανεσσα ΣΕΛΜΕΚΟςI ΣςΚ 5 ιανα ΤΟΛΚΑΧΗ ΕΝ 6 Γιυλιανα ΛΟ ΕΡ ΑΥΤ 7 Αλισαη ΡΕΙΤΕΡΕΡ ΑΥΤ 8 Αρινα ΡΨΚΟςΑ ΡΥΣ πριντεδ

Διαβάστε περισσότερα

Theodorakis. Axion Esti. Oratorium (1961-1962) Leihmaterial Unverkäufliches Eigentum Rental Material Not for Sale

Theodorakis. Axion Esti. Oratorium (1961-1962) Leihmaterial Unverkäufliches Eigentum Rental Material Not for Sale /1 tu attu u n Est Oaum (19119) se m e p t us e u n t edaks Lemate nvekäules Egtum t Mate Nt e s e e m e p t us u u t n tu s e e m e p t us LL COE t ION EI u u OOIO n tu MIKI HEOOKI s e e m e p t us u

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα