K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U"

Transcript

1 " #%$&' ()%$* edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w HI}q ˆ kjlhiw jšm #,} }f-w HIs*qr-CŒ Žf J}wtq m q#_ jlq ~ Hw }f-qc )}mr^ CB f-w } t t š œ ž Ÿ t l t k šª Ÿ«r r k š tš * \ ]œ k r Ž š \ W { * *š«š* ± ²- t³b F µ r F k tš \ š à ÆpÔ Ð}Â:Ë ÂžÒ]Ê^Å ¹tº]»½¼¾Bº] ÁÀ  Ã"ÄTÅ Ã ÆvÂTÕÖ-ÂWÒgÏªÊ Ë ÎÈvÂWÒÇxÊ ÒÌÆvË ØÅ Ã ÆpÇeÈvÂ5ÄTÉÊÅÌË ÂÈvÂ Í ÅÌÊ^ÉÈvÎϪÂËÐÑÅÌ à ØÒÒzÊ TÃgÖ^ÙFÚÆÛ ÇxÂWÅ Ê}Ð Å Ã Ä^ÆÛ ÒxÕ ÒRà ÄlÓ Ö-ÂWÒÆp Ç ÂWÅ àáãâlá ÈvÄϪÄlÃÌÅxÆvÇ ÂË-äØeà à ÆÜÃ Ð Ë ÂÒÒzÊ TÃBÍ{ÊÈvÝ^ÃÌÊ^ÍÆvÔ Ð}ÂWÒF ÃxÞlÊÐ)ÉÊ^Åx }ØWÂWÒ Â }Ê^ÅxϪÂTß ÄlÃÆp Ç ÂWÅ Ã Ä^ÆÛ }Â8ËÐ5ÒzÝ ÒRà ÎlϪ É{ÊÐ ÇeÈvØYÒ äøç ÅxÆåà à Æv }Âl à Í{ÊÈÜÝà s BC JÊÍÂ Ë ÂgϪÄlÃÌÅxÆpÇxÂWÒÄ^ÈvÊ^Å ÒtÔ Ð} ELÕ-Ö-ÂWÒ\ϪÄlÃÌÅxÆvÇ ÂWÒ ß Bß Cß Â Ã ÄTÍ Í ÄTÅ Ó J L Ö-Ä)ϪÄlÃÌÅxÆpÇx ÂWÒzà ÆÛ ÇxÊ }Ð}ÂTÕ E ÒzÊÅ]ÃxÆÜÂ^ÕlÖäÊ^É}èzÂWÇxà Ævé ÂWÒRÃÄ^ÈvÊ^Å Ò*Ë Â>ÇxÄ^ÈpÇeÐ ÈvÂWÅ ÂWÒzÃÈÜĈÏçÄlà ÅxÆvÇxÂÄTÒ]Ò]Ê}ÇeÆvØe Ä^Ð8ÅÌ ÃÌÊÐ ÅgÒRÃÌÄlà ÆpÔ}Ð}Â Ë Â ÈêäÂl ÒzÂÏçÉÈÜÂgË ÂÒëÄ^ÈÜÂlÐ ÅÌÒÍ ÅÌÊ^Í ÅÌÂÒË Â Ë ÂgÏçÄ^ ÆvÎWÅÌ ÂWÅ í s Ë Ä^ ÒÐ }ÂÅÌØeì}ÆÜÊ EEI 컀 Eî Ã Â Ë ÂË EÈÛÈpÆpÍ ÒzÊ}ÆvË Ä^È ÄlÃÌÅxÆî I }ÂÔ}Ð}Ä^ÈÛÆåÃzÝ ï ß^ }ÊÃÌØe ß^à ÊÐÃÂl î ÆÛψÆvÒ]Ä^ à ÈvÄ) }ÊŠϪÂeÓ½ð Ë Â ìtätåìä^ ÃxÆvÒ ÒzÄ^ TÃÈvÄ E Ó½ÒRà ÄTÉÆÛÈÛÆåÃÌØ\Ë Â Ë ÂžÒzÊÅ]ÃxÆÜÂ:Í ÅÌØWÒ] Tà sõrñøeä^ ϪÊÆÛ ÒxßÈvÂÍÈvÄTÇxÂϪÂl ÃçË ÂÍ{òÈvÂWÒçÍ ÄTŪÅÌÂ Ã Â Ë ÂÐ Ê}Ð ÅçÒRÃÌÄlà ÆpÔ}Ð} î ËÆÜóŠÇeÐ ÈåÃÌØWÒϪÄlèzÂÐ ÈvÂÍÈÜÄTÇxÂlϪ TÃÒRà ŠÆpÇ Ã Ë ÂÍ{òÈvÂWÒ käâòrãéæüâl žòzê}ð}ëtâ Tà Í{Ê^Ò]ÒÌÆvÉÈvÂÔ}Ð}Â Ò Æ ÈvÄçÇxÊ} ËÆåÃxÆÜÊ Ë Âžõ\ÆÛÏçÐ ÅÌÄ ÂWÒzÃgÒzÄlà ÆpÒzéöÄ^ÆÜà ÈvÂWÒ ÏªØeà }Ê Ë ÂWÒË Â\ÍÈÜÄTÇxÂlϪ Tà }Ê ˆÒRà ŠÆpÇ ÃFÍ ÄTÅBÄTÍ Í ÅÌÊ}Çx }Âçø>Ö-ÝTÄlÓ Â^Õ ÍÐ }ÊlëˆùúÇxÊ ËÐ ÆpÒz TÊæË ÂÒªéöÊŠϪРÈÜÄlÃxÆÜÊ} ÒžË Â(Í Å ÇxÊ ^ëtâ ÊÉÈÜÎlÏçÂÒ) }Ê} Ë ÂWÒ î ÂÒ:ÃzÝ}Í{ í BI BÆpÈÛÆp }ÂWÄTÅ ÄlÃÌÅxÆî I }ÂÔ}Ð}Ä^ÈÛÆÜÃzÝ ïâ È }Ê æ À  Ã\ÄTÅ]ÃxÆvÇWÈÜÂçÍ ÅÌÊ^Í{Ê^ÒzˆР}ˆ }ÂlÐ ÅxÆvÒzà ÆpÔ}Ð}Â)Ë Â)ÅÌØWÒ]ÊÈÛÐà ÆvÊ Ë Â)ÇxÄ^ÈpÇeÐ È í LI LÆÛ }ÂeÄTÅ ÄlÃÌÅxÆî I }ÂWÔ Ð}Ä^ÈÛÆåÃzÝ ï Õ }ÂÐ ÅxÆpÒRÃxÆvÔ Ð}ÂgÒxäÄTÍ ÍÐ ÆÜÂgÒÌÐ Å Ë ÂÒÄ^ÈvìTÊ^ÅxÆåÃx ϪÂWÒtì^Ø }Ø ÃxÆvÔ Ð}ÂWÒ ÂeÃBÈvÄÅÌØ Ó ë ÆvÒ]Ä^ à æçxê} ÃÌÊÐ Åx }ÂWÅFÈvÂWÒ Ë ÂÐ î ËÆåóŠÇeÐ ÈÜà ØWÒ ÇeÆÜÓIÄëÄ^ ÃWÕTÀ ÂeÃ]à  ÒzÊ}ÈpÐÃxÆÜÊ Ë Â LIÕ ûçüxý㻽þêÿ º]» ÈÜÄTÇxÂlϪ TÃ)Ë Â(ÍòÈvÂYÅ ÊÉÐ ÒRà Â^ß ÓÒRÃÌÄTÉÆpÈÛÆÜà ØTß Älà ÅxÆvÇxÂgË Â\Ö-ÝTÄTÍÐ }Êlë gøíâ Ë Ä^ TÃ Ë ÂÒ ÄTÅ Ä^ϪÎeÃÌÅÌÂWÒ í Ö ï Õ LIß "$#&%')(*, %,:- "( B"?,8C#E8F -)8"?G5H#&B?I#E-$#J%,&(*( #EI"5*5 L5 -,(*5(*>):$5 >5HI#E? 5?)"?>)5,-#E-:&I5* >'-G#-:I>)#E:?)5RQ SETVWQYXT[ \]^'_ '-)Ù %')? F -#&:I)5a,?b&?( #EI%,)5c-?G#EI5:-&:?)5>))I,- $#Rd%)#E:5#F -:&e)5hf#e,8i?5"?&"?)5h#j( #-?:$%'g >,-#- 8^5 L5 -)(H Ba&8I%,> "&-]& a,8-h5 8"iI#&:-,?]j8,5 #EII#E?-:,"I,- kl8""?>,m&:& 8n"$#EJ%'&(*"'Cop,- -H"?&"?:>'-> $#q( #-?:$%' >'-G#-)p%'&I8I5&8I5H$#f&%,#&B"Rsr FV5 -#&B"::->utuv5w- 8" %'I%')- 55,-:,"#EI5 %''-`#E?-:$%'&&x "W( #-?:$%'y5w- 5:a[,I5,(B"u)5pf#E,8"?G5p"?"?)5]85 L5 -)(HcB8I%'>l#E"I#&? F FV5 -#&B" -:,- kr$#?>)m&:& 5?>,m&:&5u%,&I5:$>,?>,5uI#EI5lq%,#? R%'-?G#f#&:p?>)I)-*kn8"Iqb&?( 8I#E-:& Q zt[hq {T '-H5 -m&>,i>,?:j8")(h)-"e->,)5 } c~i#e?#e&?g5 EEI F 5 -#EBI::->&op'--%,#55?>)m&:&I5W)?(*'-l%,&I5:$>,?,? ")5 8"":&5vy5 8I5wFV?>,m&:&5:$5w:-)5}'-v"H5Ld(*>'-?:$j8I)5) : )5 -R8""?>)m&:& 8"f&)? -ƒ w ˆ :I%,8I#&-I#5R5#sb?-:)? Š %,&I%,,- FV5 -#&B"::->,"mBR%')8C )5*5 -#&B"::->)5*#&8 5,I5 Œ 8"? y:-ž'- %Gid8"?))5 5 L5 -,(*5%'I5 :$>)?>55 - ]:">#E:?5` 'f#&?:$#e-5h"#&i5` )(*I5, '"(*>,:5>)5yI#EI5 [ 5 I#%'W >'-G#-`'-p#E_a%Š->5]I#&? 5]:I%')? -:-8I)5 L-&":$j8")5 '-WBa&?">))5h,"?(*& ] &B"w)%Š-:b]%,l-?G#f#E:)5 -c%,#&%,8",?w8"i(*#e-?:%, I#5wF 5d%,:>)k8""H: *%'(*(*#&I?&BI8I5w- I#&?c?'-&8"?u5w-G#-:j8" 5&?-:&m#&?#&-:55#E-`$# F 5w-G#EB"::-> $#*( #-?:$%' >'-G#- :I%')? -G#E:"8n5 L5 -)(HBa&8%'>&-&8-W)( #ECd:(*:5#E-y$#H-#E: 8 &( #E:" :I%,,?-:-8I~Ba&?">,J, "&?(*&`\] #&8-?)5 -)?(*5,):5, #Em:-" FV5 -#&B"::$5 )?)) ( #EI:)?v?&B"85w-&, 5L5wF -)(*qb8i%'> I#&??,-&8I?5w-G#-:$j8"q5&?-:&c)5%'I:-:&I5 F 5w-G#EB"::$5#-:&'C"?:(*>,5`,g-,?(*)5y QY T]'-:(*":j8")-[ 'C:$5w-,-,C:5 -)I%' ( #-?:$%'5lqL#E"8"IfR">'F LI a,i"#&- )5hI#&?#&(*'-?)5l ñc p lq štvq 'TVQ štv ] #E?-:$%'œ5) #E?-:$%'8" #&:5 :^žÿ#e"?)5 %',- - :-?8I%Š-:# )8C:)(HI#&? -:5, #E"I8":5 8I?$#nb?(8"$#-:&s 8"Ig?>,m:,-u58"?c%,, [ :I%,,?-:-8I8"? I?>5 )-,?W[ &Bw%ŠF EEI -:bh"?>%':$5, "?&B",(**)5 -?>5 8~"#E5l#g-?&:$5:)(H*I#&? -: "#&I5g%)#&5I&(*:#E,-H"#&I5#nj8I#E-?:)(*"#E5 %,#5?EF B"8I5 -pop'---%gi"":$j8ir?>)5&8-:& )5 -*:8I5 -?>,R"#&I5H# %':Ij8":,(*I#&? -:#f#e-y%'i%'8"?& I Ÿ R } " a dªh «d s a ª, ) " ) a ª & a " q ± ) I ªŌ«dª) )ª g² ³a d } "ªH I ª & & a µc ª «I s a ª ª, a } dªjª d s I " ¹º I ± ) d Ōª&»Ÿ ) a ª ¼ '- 5#R"?(*gzR:I8I:-I#&?#n"&?(* >5 :m&i #R-?#&I55 >)*"q#r( #E-?:%, f&)%'-?:, )8F %':$:)""c ˆ,y&I%½#sf#&)8"?R5 :"m&8i:,?ÿ( )5 -p[ 'C"?)55 :&*i")?(*:-:,"" ¾ #C:( ¾ #&½" )5 -p$#( #F H() n -?:$%':)-:->Ÿ &?G? )5 -H8"I( #E-?:%,gd8"R :(*,I5: #E&?G5 n dm,dn )5-8""R( #-?:$%'d8"ÿÿ:f dm dn (*,I5:&J#&""?&"?:>,& )5 -u %'&Ew8"m&8">*8J"&(B"? z z λ()?,"?>)5,-[,i5,(b"")5wf#&)8"?5w"?"?)5w #*( #-?:$%' 5:">,m#E:->)5( #-?:$%':,)55&-%,&I5:">,?>,)5#&85 )I5p d, hf ")? ˆ r tà?)5}r ty c5:m":áj8"h :I>,m#&:->)5 - >,ÁI":?)5E5 )(*:F >'Á": ">,m#-:f&h,-wr t r ty }5 :F m&i:áij8 ))5 -c>,ái":?)5a5 )(H:F >'ÁII: h5 :-:f&œc )5 -R #EB"BI?>)f#E-:&Â"ÃR)?(*:-:,""~Äg>'ÁI":~Ål5:-:f& [ 8"I:->:( #Em:#E:?¾ ÆÇ>)5:m"u%'?5`")5h"( B"?)5`?>,,$5`'- 5w- i oè%,,8":)5`%'(*",c)5)&\]ádl5 :m&i >)5:m&"cc"?8I:- ( #-?:$%':,Él?&"%GÊ&)?)c#&I5h5h( #-?:$%')5`i")?(*:-:,"I)5)# "&-#-: '">,fd:-l#*?>,a>'-:-:")5yb"%,5y5ld(h>,-?:j8"5, ' Ë`ÌcÍ&Îd eï"aðaíñ"ìcò u#e5%,'- -p#e?-:&"&8i5:-?8i:5&i5-8i5)5 %'I%')-5"?>'F :(*:I#E:?5hkIE-?u>'-8l,R%'&(*(*,Ó,#E-hI#E?h8"I"?>5 )-#F -:& Ÿ$#~( #-?:$%'Ÿ >'-G#-:I%')? -G#E:"&]Ô &8I5q"?>%':$5 I5)vI#E?

2 k * $#n5 8I:-&$#n5%,?:-:~")5?>,m:I5"#%')(H)- a&)5 %'I5:>)?>))5)x "lb&:$5h%'5h"?>):(*:#e:?5 >,-#EBI:$5,I&8I5`?G#E"a'F &I5u8""*%'I:-:& F 5 -#EBI::-> "(*:I#&*#f#E-u" b? F ( 8I)?W( #E":,?l"?>%':$5 u"&-?ubw)%'-:bw Š G E a opi5:>)?i5y8"i( #-?:$%' %,&(*"'C:%',?-#&:I >,ÁI":I#E?ž E #f&% E J EL o n n #~( #E-?:%, >,ÁI":I#&?ž Θ [ ] J L #EII#E?-:,-k8" a&l-&anÿ( #-?:$%'5 o { (θ) (nr) (nq) (θ) (θ i i ) θ Θ } i )5 -h[,i5,(b"")5y%'d?"">))5`bi#e?l%')-?:$j8")5cž Θ θ θ θ { ¾Æ } θ i 5( '- 5l">)%'(*5 )-W#&:I5:vž 5 -)55 (H(*,-5 i i,, [ ] i J i i [ & L i R%,#5 (*'-?5 #E8-&8"? >))Is:I>)#E:?,(*,-H"gf#E?:$#-:&5 I#E?G#F 8""Rf#E,8"?*"(*:I#&R5w- 8"^%,#5#E?-:$%'8F :)?qn%',- -Rb?(8"$#-:&]c#&I5q%'Ÿ%)#&5) 5w-q#EI)>Ÿ8" rh? -i"e-&a ( #E-?:%,)5tJ d: #E8I%,8"" >))I"#&I%'cI#E?G#E(*>'F -?:$j8i )5 -u%,&i5:">,?>,q 8I½5 )8"}5 (H(*,-ca&8"? )5-5 )8",(*,-5 8"(*:5*kg8I"*:I%,,?-:-8I"HBa&?">)H)JI&?(H W#E&?G5 %'$#&55:j8"*Q TV c & EEI i 5]( #-?:$%'5 '- 5 - :%',?-#&:I)5) 5w- 8I"W:I%')? -:-8I E E #&I:-:fv8"?$#&j8") o q r )5 -:I%'"d8"& E$#lB8"W%,&(*a5>,yy-&8-)5v)5v( #&"I#&? -:)- E #E-?:%,)5v%'(*",C)5 E f&>)?:á#&- B(ρ) " >,ÁI":$55&5h#*( #-?:$%' I#E?ž E ρ u#e5 %,'--`I#E?-:&#c>'Á":-: 5?>,m:I5 F 5w-?#&F EEI a,>,& "#I [ %$&QYzTWž &:- 8"~,5 )( B" ( #E-?:%,)5li")? F R k (*:-:)""5 >,ÁI":)5hI#&?ž R k [ ] R k R k Rk R k R k R k o d d R k, R k ],5 )( B")5ya&:-5 >'Á":I#E?ž o d d k {,, k} w [z& { S (' 8 > >: z ) ω ω ω m,,, mx ˆ (ω k d z, d» Rk k )5 -y#&"a,>,8""l?>,m:f 5 {, - } k f (ω, z),, d z,, d ) ) 8"f&)? -u",m&?> EEI d xwi?>)m&:&f 5w-nm>,">)?:$j8",(*)-Ÿ"&->) c8i#e EEI k %,&??5 a&igkh8""lb&?( 8I#E-:& xwip?>,m: Q 'ET[Q )šet[ EI m&:&"& %,&"",Cp?>)58"-#E-]h[ a,8-}i#&?'c)(hi`%'&??)5i?]kw8""`?>'f EEI 8"I:HW5&85wFV?>)m&:&I5>,f,F -8I,)(H)- :$5w:-)5#(*'- -G#E-8"I]b&?( 8I#E-:& op5 EI 5&8I5 F[?>,m:I5 5 -W%,&df&,Cd5`'-Wa,8"f,- %'??)5I?& EI I#&?'C,(*"& k")5 ",(*:FV"$#EI5lf,?-:$%,#&8C½&8~:I%':">)5)%')F -?>)5h8R'C"%')-?>5,"")5y5)%Š-,8"?G5)")5W":5j8")5h8R")5h,:I5)5) 5`5)%'-)8"?5pidLd)?Ba&:j8"5,d5 BI#&I5piI&?:Ž)&-#&5v'-hf&)? F -:$%,#&5,¾w%':["&85,dfd:5#Em,I5 q%,#5l 5w- %,&(*"'C& R %E )5 - F kf :?yj8"w)5p5 8I5 F[?>,m:I5wF k (*>'-?:$j8")5 5 8I5h,-)I8RI#&?y?#&"? -ykh LF EI #Cl?>,,ˆ Š ¾,Cd:$5-5 %'I:-:&I5hI>)%'55#E:?)5h'- 585q5#E-5 [ò Ôu " y F 5w-G#EB"::->s 8"Is( #-?:$%'?>,)s8ç%,&(*"'c Q zt[q {TV ÔW8I5?#&")I5 I#EI5 #J5 8I5wFVI#&? -:q58":f#&-8i"ÿò Ôu F 5w-G#EB"::->"#&I5h%,#&5`"(*:I#& 8, : 8 H B C ( Š G FE: HGd x "Rò Ôu FV5 -#&B"::->q"(*:I#&)5 -( #E:-,#E-?G#EF a,>,&a\]?>5 8I- 8""?'b?(8"$#-:&Ÿ5 %,&I:-:&5W"?EF a5>,)5yi#ei5lqyzt,-q {ET[ IJ HL B$& &:-h8i"l?>)m&:& 8"#&%,&(*"'Cl>'ÁII:, VXE ŠaxW"( #E-?:%, o n n )5 - FV5 -#&B"ª h ª d &± s d ª:h,Cd:$5 -Ÿ8"e,I5,(B" %'I5w-:-8">Ÿ (*#E-?:%,)5 IŒc }"-,j8"*ž k k o k n n, k,, (, ) [ ¾ ¾ #f&% ž dn ¾ ¾ () Ä«ª, )Ō ) ež"f&:?uqyztv [ ¾ ¾ ] d () ¾ ¾ k k (R k k ) dn d ] H RQ, S u#e5n%',-½#e?-:$%'&y"8i5ÿ%'i5 :$>)?I5s5L5w-,(*~( 8"-:f#F?:#&B"" $#*ÁIm&8I? (*>):$5 >"#EI5 )5I#%' >'-G#-)op 5L5wF -)(*5w- 5&8"(*:$5Hk5:I%,,?-:-8I5*R(H>):$5#-:& '-?,"?>)5,-~[ :I%,,?-:-8Is58"?n)5n(*#E-?:%,)5 o o ( ) n n m n '- o p n?)5%š-:f&)(*,-5( #F B( ) -?:$%')5 >'-#E-)}%,&(*( C( ) #EI'-H"5? -:g8 (*d",:i%')? F -#&:a Š #H( #-?:$%' >'-G#- 8Ÿ5L5w-,(*lB8I%'>5, >)%,?:-W#E&?G5cž w T s ( ) ( ) B( ) C( ) 5&?-j8"*ž )5 -]:%,:I58""a5 >)h?>)i?hku$#ub&?( 8"$#-:g VFŠ z } s ( ) s ( ) s (θ, E) (θ) B(θ) C(θ) J(θ)EL(θ) w š (

3 ķ u(t) j ẋ(t) ( )x(t) B( )u(t) y(t) C( )x(t) ) ) ) "$# % %& ' ÔW8I5y#&"&-,?&I5h%',- ->)%'?:-8"?"#EI5h$#*5 8I:-%'l-?G#f#E: y(t) ] >)%,?:-8I? w & ya,?(*'-)ü I#&?c,C,(*"&,dfd:5#Em,?W[ #&I#EL5 u#b?#&m&::->u 8"?'-&8"?&\]'_ '-8qb #&:-hj8 : )5 -`:(*5wF 5:B"H,½I?#E-:$j8I :(*"$#E-,?u"?>%':$5 >)(*,-c8"i&:}*%'&(hf ( #EI"&Ü &)8-5 8I"5 )?uj8"h$#( #-?:$%'**?'-8"?u)5 -u:f %')? -G#E:"&E%& 5w-FVkEFV":?h>,m#&yk )5 -}h-)?(* "(H:I#& '- q-,?(*q:i%')? -G#E:#R(*#E-?:%, s >'-G#- :F %')? -G#E:"l,RBa&8I%,ub,?(*>,5w-W#E&?G5h&I">,lI#&?ž s s (θ, E) (θ) B(θ) C(θ) B(θ) s C(θ) w z& j8":v)5-8""*>)%,?:-8i?hi#e?-:$%'8i:,?h"h$#b&?( 8"$#-:½a&L-EF ":$j8"b?i>,l,"&?(*&"i>,,~ w ' ] &B"w)%Š-:bWj8"g"&8I5"&8I5Á"C&I5 :%,: 5w-"g>)f&,&I)?8"" -%Gi"":$j8"Wh"$#&%')(*,- h5vi#&??'-&8"?]5 -#E-:$j8"yW5? F -:I#EI5 8""?>,m:R"8n"$#En%'(*",C-8-c)Ÿ(*#EC:(*:$5#&- &( #&:" :I%')? -:-8I"?>5 )?f#&-w%,"$#&%')(*,-)"¾ 5, #Em:- "8I5I?>%':$5 >)(H)->,-)?(*:",?8I"( #-?:$%'q"q?,-8"? 5&?-:Jj8":"$#&%,½)5f#E,8"?G5"?"?)5"$#s( #E-?:%, >'-G#- :I%')? -G#E:"n8 5 L5 -)(HŸBa&8%'> I#EI5 p8""ÿ?>'f m&:& >,ÁI":c%'(*(H,½ VXE Šd#(*#E-?:%, s (θ, E) 5w-`&B-'F d8"u-8-w,r%,#&%,8"#&-`8"ib?"58"? EEI "&->, "#&8I55 : E ρ m&?g#e j8iha55:b"&-,qj8ih$# FV5 -#&B"::->q s (θ, E) )5 -Wm#&?#&-:ca&8"?y :(*? -j8i,?g#l&,- j8",j8" 5&:- #gba&?"h#&:5 :}&B"-,d8"H)5 -:-*B?"* ρ ρ F 5 -#EBI::->n?&B"8I5 -`op'--ÿ-)%gi"i:j8"½"ÿ"#%')(h)-gna&)5 θ Θ I#&?`?'-&8"?y5&?-:c:-hb #&:?c)5&?-ll"?,i"?u#h5 -?8I%ŠF -8I?a&L-&I:j8"[ :I%,,?-:-8I#E?G#E(*>'-?:$j8"c)%,&(*-& \]5) #E""8I:58"?W5y%'&:-:I5y 'C:$5w-,I%,l"ñc } '')(cí&îaò"ì ÒIsÒJÏ*ÍÒ,HÌ ˆÎÍ u#e5q%',- -Ÿ#E?-:&]"8I5*'C":$j8I&I5H-&8- #EBa&?Gej8IŸ "$#&%,,(*,-p5 -?:%'- Wa&)5 I#E?]?'-&8"?]5 -#E-:$j8" 5&?-:h)8- :B"n5 : #~%'I:-:& nél:( 8"?G# )5 -qi#&5 f&>)?:ái>)&lôw&85ji?>5 )-&I5½,I58":-e8""^%'I:-:&œ" F 5 -#EBI::5#-:I#EI5h%,#5pI&(*:#E[ - E HE * E "$#&%')(*,- q5 -?8I%Š-8"? I?"?HI#&??,-8"?5&?-:*# b #E:-W[ Bw'-Wl"( B"?,8I5)5`:$5%,8I55 :&I5uQ T[QYz,T,- l"&(hf B"?,8Cl?>)58"-G#-G5&->,-> I?>5 )->)5","8":$5](*::,8)5#E"">))5 dẍ T* ) Q ET[dop)5 -%Gi"":$j8")5v,C":-,-v5])m&?>)5}y:Ba,?-> I$ p&_a)? -G5 I#&?p)5`f)%Š-,8"?G5p"?"?)5)ÔW>#E"(*:I5p)5 "l#ei? ->)5q#E?q$# ( #-?:$%'½"½?'-8"?5? -:Ÿa,8If&,- m p 5) #f>,?,?v:i5 8 5#E-G5 a&8"?p"$#&%')? c5%š-? ">)5:?>& ]85 :,8"?G5 %'I:-:&I5]:$#E- J5I#&?g?'-&8"?5w-G#-:j8"½"5&?-:n&->'->J"?&a5>,)5 '- #E8"-&?:$5#&-v8"*"$#&%,,(*,- %,&(*"'- m n p QYzCTTVhQ zztvv¾ W5 )( B"Ÿj8"Ÿ5 :yr"?b",(*5r?5w-?):- kj")5 ( #-?:$%'5?>),5, # %,&I:-:& ½"#%')(H)-5 :- mp > n QYzCTTVop,a,"#E-)&?G5j8 :v5, #Em:- #E"I:$j8",?5l(*>'-iId")5 q%)#&%'5}y"$#&%')(*,-]y5w-?8i%'-8"?&$#l%'i:-:&*yél:(8"?# Q ztv"?>)5,->,q%'(*(hm&>,i>,?:j8")(h)- 5 85q5#E- a&8i? "$#F %')? a&)5)]5, #f&)?#&8i55 :hm&>)">,?:$j8i,(*,-*">)%,)55#&:?& 8"? n [ #&"":%)#-:&s")5(h>,-i"5q 'TVÙ Q z" 'TV}oc )5 -a&8"?gj8"&:[i&8i5?'-)"&5y%''--)?i:)?lj8""&85h"?>5 )-&5p( #&:-)I#E- d:-8""*?>)#&:$5#e-:&j( 8"-:f#E?:#&B"R l%'(h( #&I"#EBI, B, C &?G? %'(Ha&?-#&-,-?>))5'- 5&?-:)5)5:d#u%'I:-:& n m p w ){ m p > n )5 -*f&>,?:ái>,}#&?5 :y5w-*a55 :B""$#&%,,?* :(*a&?-rj8i, 5%Š-?ya&8"?p#l( #-?:$%'W >,-#- Ba&8I%,>ya&8"?fd8qj8 8I"y>)m&)?y(*:Á%,#E-:& "8q5 L5 -,(* s B 8q5%Š-?W>5 :?> s C 5&:-`-&>,?G#EB"& I#E?-:?y%',- -%,&I":-:d"&8I5y#&&5 b #&:?u#*:$5w-:%š-:&,-?)8c%,#55)5h5l5w-,(*)5už &y ªHªª, ª Ÿ "ªª) ž,8"?g5`(h)5`f&>,?:ái,-h# %'I:-:&ŸÉl:( 8"?G#Ÿ %& 5w-FVkEFV":? S m&>)">,?:$j8i,(*,-a55 :B"J"$#&%,,? m :(*? -j8")u5%š-? Š¾ )5 -c#e&?g5 p > n I#&??'-8"? 5 -#E-:$j8Ig5&?-:& }&8"?H%'qb #&:?&"8I5 :,8I?5#EF "?%Gi")5-,)5Hj8I&}I#E?'C,(*"& )5H#E""?%Gi")55wm>,(H>,-?:F j8"š I#E?G#E(*>'-?:$j8"8JBI#5 >)H58"?)8C½>j8#-:&5u" LF zy ª ª ª) d s dª "ªª) žp)8"?5q(h)5 "Ÿf>,?:F ÁI)-yI#5`#*%'I:-:&RÉl:(8"?G# %& S 5w-FVkEFV":? op&%',?i#&-r%',- -~%'$#&55J 5Ld5 -)(*)5) -?8"f&)?g8"IJ&: ' m p n "$#&%,,(*,-5w-?:$%Š-lI#E?l?'-&8"?l5w-G#-:j8" *5? -:*)f:,-l8"" -8%Gi" BI:)q"8I5h>,:%)#-cj8"cI#EI5pu%,#5 "?>)%,>))-))5p(*>'F -iid")5yii#&b":-8"))5yi#%',(*)-w5 -?:%'- 5 -yi#ei5y%,l%)#&5h:f 8-::5#EBI5'- I&8I5 "?5 )?I5u8""q(*>,-i"%,&I5,?f#-:f g"#%')(h)- "&s5 -?:$%Š-"#&I58I"?>,m: %'df&,i:?#&8cj5ld5 -)(*)5q%,#55 '- S [ Š ]#&8C5L5wF 8"f#E- EEI -)(*)5W%,#55 S #½5 8I5wFVI#&? -: 58":f#&-q"?&a5#E&?G5l8""-%Gi"":$j8Iq8F S f#e-%'i8":?]kh8""]( #-?:$%']"v?,-&8i? 5&?-:vj8Iv#W%,&I":F -:&ŸÉl:( 8"?G#*5 :-Wª ) ªV " ) Ÿ a ^ a c 8, : [ % H C: op,- -p5&8i5 F[#E?-:v"?5 v8i"]-)%gi"":$j8"]a&8"f#&-}%'i8":? 8"I &:"ƒ%'(*(*#&is?&bi8i5w-si#&?½?'-8"?j5 -#E-:$j8" 5&?-:8"? )5W5L5w-,(*)5 :">#E:?5y( 8"-:f#E?:#&B")5y"(*:I#&8C 'pop'---%gi"":$j8i5w- BI#5 >)58"?*$#½?>)5&8-:&e %'I:-:&I5,-p)5 -p:i5":?>) 8"" :$>) &?:m&:i#ey"?&aef LI 5>,pI#EI5`Q 'TVQ XT"8I:5?'b&?( 8I>) "#E5 Q ){ET[Eop'--h:">, 5w-}:$%': >'-,I"8"c#&8%'I%')-`c# FV5 -#&B"::->,-`%,&I5:5 -ck-?&8if&,? 8"s?'-&8"? >,-#E-'-H8"s?'-&8"?H5&?-:qf&>)?:Á#E- "?&"?:>'-> F 5w-G#EB"::-> ¹ ª, d :d s g d ± ª J } e ^ s )Ō & dª } >v`op)#½?)fd:)-*kn?>'f 5&8I?R5 L5 -)(H w )S LI k {,, k} )5 - "( B"?5 8I5wFV?>,m&:&5p%,&I5:">,?>,)5) k { (e, ) ( s, ) w )S #f&% ">'ÁI":,~ š Š ( ) '- 5 -?5 a)%'-:f&)(h)-5( #-?:$%'5 >'-G#- '-`5? -:,RBa&8I%,ub)?(*>,l-,5yj8" e s ž w & e B,

4 s B C ' 5W( #-?:$%'5,- >,-#&-cb":)n,-,i8½?5 a)%'-:f&,(*)- #&55d%,:>))5h#E8"C?,-8"?5h5 -#E-:$j8I)5y >'-G#-W'- "5? -: u-i">,?)(hl58":f#&-h"?&a5c8i"ò w )S ' Ôu gf&>,?:á#e-p5 L5 -)(H LI IJ HL & &:,-½8" 5L5w-,(* h¾r(*d">,:5>s"#e5n[ 5wF I#%' >'-#E-yI#E?hc-?:"'- l( #-?:$%'5l `,- 8""?>,m&:& >,ÁI":n%'&(*(*R, [X& Šp &:-q>,m#&)(*,- B C 8"" ( #-?:$%' EEI #&55 %,:>)qkn8"s?'-&8"? >,-#E-*5 -#E-:$j8I -)gj8" 5w- F 5w-G#EB"&h5 L5 -)(H?:ÁI>pª) yª) d d s d pª:&,cd:$5-8i,i5,(b" w )S )5 - f>'f e B LI %'&5w-:-8"> k ( #E-?:%,)5 o 8""`( #F k k n n, k {,, k} -?:$%'l"&r5:"m8":)? ¾Æ m m,-h8i"l(*#e-?:%, ¾ Æ m p -))5 j8iu$# 5 8I:f#E-)5 -hf>,?:á>,& G H LI #f&%»,, dn,, d H» e,, d B () j» H j» H,, dm,, dm,, dn,, d e,, d B (,, d G) ˆ,, d,, dm (,, d H) ˆ,, d C ff () kx (R k k ) k ff?'-&8"?y5 -#E-:$j8Il"5? -:l)5 -W#E&?G5h#&55 %':>kh#h( #-?:$%' G H ¾ u)5 -g:(ha&?-#&-gj5&8i:m&")?j8"½)5( #-?:$%')5,- I#E?-#&m&,- #-?:$%'5*ŸL#&"8F e s "f oc :$>)"?5 >)"#EI5lQ 'TV Q XTVE,- B":,qj8" %,'- - %'-?G#E:-y5 :- %,&I5,?f#-:f&, )? F F 5w-G#EB"::->a&8"? '- vr%'-&8i?")? 8"e"?&B",(*?,-&8I?h }\]e'_ '-)v5: e s >,-#- #55%':>ukH$#H(*#E-?:%, BI j8": F 5 -#EBI::5u 5Ld5 -)(*] )5 -I#&5:":-:$#E,(*)- %,#E$%'8I>'# %'&:-: w X& %'? F?)5IgkH8"I I#H( #-?:$%' a,8- >)?>)n%'&(*(*r8""ÿ:":-:$#e:5#-:^"ÿ#-)%gi"":$j8"nn%)#e$%'8" BI c:au%'(h( #&IWI#&??'-&8"?`5w-G#-:$j8" u5? -: "?>5 )->, "#&I5%,'--p5&85wFVI#E?-:&op'- - >'-G#Eap :":-:#&:$5#-:& v5w--?)5 :(Ha&?-#&-h8"?]%',- -p-)%gi"i:j8"y%,#&?}i#e?(*: :"ÁI":->Wh( #F -?:$%')5 j8i: 5w-G#EB"::$5,- (*)%')? -G#E:")5la,8If&,- "I#&5H#EBa&8"-:?Hk½8"?'-&8"?H5w-G#-:$j8"g"5&?-:qf&>)?:Á#&-H# $#I#E?-:Ÿ5 8":f#E-Ÿ8I"Ÿi",8I?:$5w-:j8" q?>)5&8-:i&8i5 )?(*'--#&-H,C":-,? %,'--g%,&i":-: FV5 -#&B"::$5#E-:&~)5 -"?&a5>, a&8i?g%)#&5i8i5m&>)">,?g#e 8R"$#&%,,(*,-y?B"8I5 - R)( ÍÎaÒ"Ì Ò"sÒ½Ï *ÍÒ,HaÐa%,'Ò g(*)g)5 -( #E:-,#E-H5&8"(*:$5k½8""g:I%,,?-:-8I"gaEF L-&":$j8"'-Ba&?">),ƒ"&?(*,-H:y5, #Em:-*g%)#E$%'8",?H8"" &:" %'(H( #&I?&B"8I5 - #E?n?'-&8"?½5 -#E-:$j8"s 5&?-:& #Â"?,(*:)?e5 8I5 F[I#&? -: I?>5 )- 8"Iƒ%'I:-:& " F 5 -#EBI::5#-:?B"8I5 -yi#&??'-&8"? 5 -#E-:$j8" 5&?-: #&?5vj8" "#&I5W$#q5)%'I"8""iI,8"?:5 -:$j8" "#%')(H)-?B"8I5-5w- "?&a5>, ' : C #h-%gi"":$j8"]"?>)5,->)]"#e5$#hi#e?-:]"?>)%,>))-v)5 -( #E:F -)I#E->,-)I8" #&8%,#&5)5(*)55 8"(*:5kW)5:I%,,?-:-8I")5 a&l-&":$j8")5 '-`B?">))5v)q"?(*&#( #-?:$%'c >,-#E-p:I%')? F -#&:Ic85 L5 -,(*cb8i%'> 5w-y%')c>,ÁI": )J w ' Bw)%'-:b )5 - %)#E$%'8",?y$#*( #-?:$%' j8i:%'b,?#e8ÿ(*#&:il :F %')? -:-8Iq$#R"8I5m?#&IH-#&:q55:B"] ˆ vj8":p%,&i8i:- k 8""Ba&?" #H"8I5ym?#&Iu55:B" ρ }&8"?g%'Rb #E:?&][ :$>)Ÿ"?>5 )->,Ÿ"#&I5 $#~I#E?-:Ÿ"?>)%,>))-& %'I5:5 -#&-`k-?&8if&,?p8"?'-&8"?` >'-#E-p,-`8"?,-&8I?`u5? -: )( B" 5 h( #E-?:%,)5WL#&"8""f d)5 -W-8w&8I?5h,CdI:F ->)&pop%':y5 )?#½f&>)?:ÁI>,Rª 58":f#&-ž :h'c:5 -R8"I5&8-:&e#E8e5 L5 -,(* LI #f&% (, k (θ)) ˆ dn { (e, k (θ)) ( s, k (θ)) θ Θ d kx» (R k k (θ)) dn d k zt,- 5 -?5 a)%'-:f&,(*)-)5( #E-?:%,)5 >'-G#-8 5L5wF -)(*]B8I%'> #E??'-&8"?5 -#E-:$j8" e s >'-G#-,- 5&?-:&)5 8"(*:5)5 kh8"":i%')? -:-8Ia&L-&I:j8"l'-WBa&?">)u)gI&?(H xwi%'&:-:585q5#e-l 'C:5 -)I%' 8"Il5&8-:#&85L5wF -)(*q zct p)5 -W(*#&:-,I#&-y"?&a5>,Hž H i j» F H 8 H : H : dn,dm dm d(qr),dm 8,, d L ( i ) i,, dq,, d L i γ,, dr 5 ff [,, d ei,, dn,, d B i,, d J i ] dn,dm,, dm d(qr),dm )5 -qf&>)?:ái>) #&55d%,:>]kh$#h( #-?:$%' #f&% 5 d G ˆ d dm,dn dm i {,, } ( i ) 5,, d H [,, d C i ] 8"?q8"^?'-8"? >'-#E-&I"> F 5w-G#EB"::5#E-$#hI#E:? ((θ), B(θ)) k k (R k ki ) IJ HL &W)5 )8Cƒ%,&I:-:&5 8 5 L5 -,(* 5&-gf>,?:ÁI>))5gª:u'C:$5w- )I5,( BI5 y%gii#%'8" %'&5w-:F zt LI -8I> ( #-?:$%'5Œ c i k o ki n n 8"" k {,, k} ( #-?:$%' ¾ Æ "s5 :"m8":,? ¾ Æ m m #E:I5: j8"q)5 (*#E-?:%,)5 G d(nm) dn,- ¾ Æ m p -,j8"l$# F H LI '- γ ρ z&{ xwi(*#e-?:%,u"u?'-&8"?y5&?-:u)5 -y#&?5h"">)u#e?h#h?'f $#-:&ž G H zes

5 Š & [ op(*(h "&8I5] #f&i5v>w k 5 8":m&I>&$#l-%Gi"":$j8Iy"?>5 )->, "#&I5 %,'-c#&? -:%,I>)%'55:-8"I"iI#5 :":-:$#E:5#-:R%,&I5:$5wF -#&-kr%)#e$%'8",?l8"" ( #E-?:%,H?'-&8"? >'-G#- cj)8- I%hI#E?,?] B""5}:":-:$#E:$5#E-:&I5`,- (*#&8"f#E:$5 5 :":F -:$#E:$5#E-:&I558":f#E- $#?B"8I5-55%'b>,?>, #&8n5 L5 -)(H I#E? $#( #-?:$%' \]g'_ '-58":f#&-p$#f#E,8"?` $#( #E-?:%, [ #&""?d%giih#&b8-:-&8i#&5lk8""*&:] %'(*(*#&IHI#E?l?'F -8"?p" 5? -:yi8i5 &8*(*&:I5]?&BI8I5w-&E\ #E8-?5}-)?(*)5)k %GiI#j8I ( #-?:$%' %'??)5I8""HB?I Ü 5 :m&":á%)#-:f& R$#½?&B"85w-)55 8e5L5w-,(*B8I%'>&vñ#&i")8"?,8I5,(*,- : ρ 'C:$5w-cI#5hc(*>,-i"lq%)#&%'c)?(*,- -#&-h>,-)?(*:",? #E8R"?>)#&#&B"u8I"grcB"":":-:$#E:5#-:*t #E8Ÿ5,I5W"# Ba&?"&)I%'?l(*&:I5r #H(*,:,8I?Wẗ e # (*>'-iid"cc?>5 8-:qj8" "8I5p"?5 I5)E:8I5w-?>) 5w- $#H58":f#E- ž µc ) " e¼ "8I5:)8"?5u( #-?:$%'5 %GiI#&%,8""#55%':>,Hk8"?'-8"?] >'-G#- F 5w-G#EB"::$5#E- $#li#&:? %'8I>))5`I#E?`8""c-%Gi"":$j8"u"c"$#&%,,(*,-yl5w-?8I%'-8"?u"?"? Š5 -v%)#ef (θ) B(θ) 5>%':ÁI>,q#&8I?>#E$#EB"*'-#&8-?:$5#&-u)5Ip58"?)5f#E,8I?5 "?&"?)5½'-5½f)%Š-,8"?G5J"?"?)5)c# -)%GiI":j8"^j8" I&8I5 #f&i5c8-::$5>,*8"?l 'C)(HI*d8"(*>,?:j8"* %',-#E?-:$%'5w- %')"?&a5>,l"#e5lq )SETV µc ) " ¼8""H:vH%,&(*( #EI"?&B"85w- I#&?c?'-&8"?l5w-G#F -:$j8""5&?-:)5 -u%,#&%,8">,&aª) h p ªª) a8"?c%gii#j8"( #F -?:$%' m&?&%'~ke &8"-:"?>5 )->~I#E?R~-i">)&?,(*~{"W\] #E8-?5q-,?(*)5)p&?G5j8 8""J( #-?:$%' )?(*'-R%)#E$%'8" 8""8"Iu&:"l%,&(*( #EI"u?&BI8I5w-lI#E?h?'-8"?y5w-G#-:j8" 5&?-:&EHB-:,- 8I"W( #-?:$%',-p5#lba&?"w?b"8i5 -)55 %'??)5a&I"#&-?5j8" s " a,?(*'-hi#&5`u?>5 8I? $# ρ a5>ud8"p "?>)5,->), zz& ŠI %,?:-)??B"8I5 -)55u5w-W:(HF LI Š ρ ` dª, ½¼ cÿ)8-c)i58":->,ái":?c8in%'?:-,? %,&df&)?m,i%, j8":[5, :])5-5#E-:$5wb #&:-%'I8":- kr[ :$j8"#e&?g5h#h( #-?:$%' E Š Š $#*(H):,8"?#E8R5 )I5W8 %'?:-,?ŸŸ?&B"8I5-55&] d:c%'n%'?:-,?r s )5 -*#&5q5#-:5 b #E:-)v8" "?%')558I5y>,f&8-:&II#E:?B#&5>5 8"?c"?:I%,:a %,#55:j8"")5 #Em&?:-iI(H5 m&>,i>'-:$j8")5y 5 8%,%':I%'-,(*)-v"?>)5,->hI#EI5}hI#F?G#Em&?G#EIi" 58":f#&-Š )?(*'-]#&?5 #E(*>,:?)?$#c?B"8I5 -)55p $# &:%'(*(*#&Iu :->)?#E-:&g,:->)?#E-:&w8I5j8 k%,uj8" %'?:-,?u%,&df&)?m,i%,c5&:-háii#e,(*)- 5#-:5 b #E:-) ³a IŌ s dªq³«d «) dª¼ v#e?#&i#e&m:h#f&%$#-,?(*:f "m&:`5}#em&&?:-i"(*)5 m>,">,-:$j8i)5)[,i5,(b"h5}(*#e-?:%,)5 ]?'-&8"? >,-#E-%,#&%,8">))5k %GiI#&j8"}:->,?G#-:q 8m&>,I>,?G#-:&a?,"?>)5,- 8""H"8"$#-:&opiI#j8" ( #-?:$%'?,"?>)5,- 8"g:I":fd:$8,-`5w-h&B-,d8"uk I#&? -:?` 8")I5 )( B"* u%gi"?ef e (*5&(* hj8":?)m&?&8"al5w"8-:5 k*$#h-%gi"":$j8i"$#f %')(*,-uh5w-?8%š-8i?i?"?aop)5u"}5&-c#e8"-&?:$5 >5W5 8I? )5 f&%š-,8"?g5h"?&"?)5h#e:i5:j8"5 8"? 5hf#&)8"?G5h"?"?)5`'-W?,"?>'F 5,-)-W)5hm,"5, I?5 >,f#e8i#e-:&,- # 5 >)%Š-: 5 :I":fd:$8I5 )5 ry(*):)8"?g5 t^#&8g5,i5`8g%,?:-)?c #"#E"-#-:½ w ˆ I# B?" y?&b"85w-)55 `#&55 %':>,hku#u( #-?:$%' %'??)5I"#&-?5 ` >'-G#Eahz"%')5hr (H):,8"?G5:I:fd:"8I5t )f:,i",-v#e&?g5)5 s I#&?)-G5 $#Ÿm&>)">,?G#-:58":f#E-n 5 :]%,?:-)?qq%,&df&)? F m&)i%'h )5 -I#&5l5#-:$5 b #E:-G Šc)5u>)?#E-,8I?5lH?)"?d"8I%Š-: %,?:5,(*)-c'-c(8-#E-:& W:-?8":$5,-c#q":f,?G5 :-> I#EI5 $#a&i8"#e-:&,?)(*"#ó,#&-h)5h:i:f:$8i5hi&r5 >)%Š-:&I">)5 &?G5vW$#l"?>%'>,-ym>,">)?#E-:&HI#E?]"W"&8If&)#&8Cop)5vI&8F f&#e8c~:i:f:$8i5h5&- m&>)">,?>)5kni#&? -:?H)5r%Gi"?&(*5&(*5 I#&?)-G5 t '-5&- I% 5 85%,,-:B")5 q%'i8":?qkÿ")5?'f -8"?G5 5? -:qi8i5?&b"8i5-5 j8"%',8"cb-)85 &?G5g# m&>)">,?g#-:"?>)%,>))-& GÍÍ%, ÎdsÌ "Ò W(*,c%,&I5:">,?>y8"?p%,'-p,C,(*"&&:I5":?> "Q TTV&5w- %')8I: 8" 5#-,:-)5( #-?:$%')5 >,-#E-),-?>,],- `5? -: 8Ÿ5Ld5 -)(*ui&(*:#e5&-w&"i>,)5y%,:f #EI?5cž Γ δ Γ δ Γ δ Γ δ C, 5 5, 8, 5, 5 B 5 5 l5ld5 -)(*u%,&i5:">,?> #E"#E?-:,-`#&?5`k $# %,#55 %E )5 - F kf :?cj8iw#%'i:-:&quél:(8"?# 5w-`I#&5p5#E-:$5wb #&:- S Š}%,&8"I )5-5 8"(*:5kŸ8""f#&?:$#-:~-)j8" p n Γ Γ -)?(*y:i%')? -G#E: *-)?(*qi&(*:#e]5w- '- Γ Γ Γ, 5 fd:5j8",8"c )5 -u>)m#e,(*)-u5 8"(*:5lkq8I"f#&?:$#-:R-,Hj8" 5w-v-,Ij8" hb?&- -)(*,- Γ Γ, δ δ δ δ '- #( #-?:$%' >'-G#- 5) >%'?:-W#E&?G5 δ, 8 δ, 5 Γ '- ">)%'?:-y"&i%l8"a&l-&ak*j8#-?)5y5&(*(*'-g5, m 5 δ ¾ }%'&dfd:,-u#&?5w"h>,-)?(*:",?u#q(*#e-?:%, #55%':>,#E8?'-8"? 5w-G#-:j8"Ÿn5&?-:&}"$#&Ó)#E- 5*5 Ÿ#( s #-?:$%' >'-G#-:I%')? -G#E:"q8 5 L5 -)(H "#&I5*8""Ÿ?>,m: Ba&8%'> "8ƒ"$#E %,&(*"'C& -8-q, s Bs C B ( #C:(H:$5#E-g$# Ba&?"~?B"8I5 -)55 s C?G#L&&g8Ÿ&( #E:" :%',?-:-8& %,&??5 a&ii#e-g#e8 ρ #h?>,m: %,&I5:$>,?>,v"#&I5%,'-,Cd)(*"?>5 8"-]"] 8"":& u-?&:$5h5 8I5 F[?>,m:I5Wž '- '- 5 - )8C:$5j8"5`"u?G#L&Ÿ c?)5a)%š-:f,(*,-y%')-?>u5 8I? R R R R R '- #E&?G5lj8I )5 -l8i~",(*:fv"$#ef&)? -:%)#E]>,ÁI": i i I#&? }op)5-?&:$5 5&8I5 FV?>)m&:&I55&-:$5 w&:-)5 '- R x )5-5L(*>,-?:j8"uI#E?y?G#EI? -WkH #C5h?>),$5, yi?b")(*h -:(*:5#-:*kl?>)5&8?`)5 - #E&?G5}W5 8":f#E-Wž z' max i,f,g,h ρ 5&8I5h$#*%'&-?#&:- zz& ' LI xwi½"?,(*:,?n( #-?:$%'½J?,-8"?5 -#-:j8"j5&?-:½# >,-> &B"-,d8":5, #Em:-W$#H(*#E-?:%, '-W$#HB?Il" init [,, 5 ] F 5 -#EBI::->?B"8I5 -%'??)5a&I"#&- >,-#&:-ž ρ init, `:) j8"p%,'-- &:dh%'(h( #&I F 5w-G#EB"::5]$#W( #-?:$%' W"?d%,)55 85v>,f&8-:&"#E:?yy-wLdaWm&>)">'-:j8"Wj8" "&8I5 8-:F s :5&I5 )?(*,-c #E(*>,:?)?W$#?B"8I5-558½5L5w-,(*Ba&8I%,> '- %,&I"8":-yÁI#E,(*,-WkH#H( #-?:$%' s [,, ]

6 #&55d%,:>) k$#&: c%,&(*( E y$#"85 ch( #EI" I#&??'-8"?p5-#E-:$j8"cu5?-: F 5w-G#EB"::->l?&B"85w-l%,&??5a&"#E-uk )5- #E&?G5u s ρ, 85 -)(**#&8J%,&8"?G5l8JI?%'558I5u &-:(*:$5#E-:& op'-- " Ò" Ò, ) ) ) ) ) - # & ) & # ) # & # #, ) ), & ) - ) ) # ) ) ) ) ) ) * # # ) ) ) #, * ' & & ) & ) # # ) ) & & ) ) - # * * ) & ) & & # & ) * ) ) 5 H ) ) *, ## ' 8 5 # 5 & ) & & ) # # # &- ) '# ) # # ) ) ) && ) * ) * & ), E ) & ) # ) ' # & # & & $& ) # & ' ) ' * ) & & ) ) & ) & ) # ) ) - # ) * # ) & & ) ) # ) & " " & # # ) & "# & ) & % " ) ),,, # ) )) ) ) ) ) ) $ # & # ) ) ) & ' ) ) # ) # ) ', - ) ) ) ) - & ) > ) ) &) # ) # % > # & ) # ) # & # & # ) ) #E(*>):EF >)?>la&8"?w%,'-w'c)(hi xwjm&?55:$55)(h)-c*%')5u)8c -?G#&%,>)5c)5-u"?&a5> 58"?u#qÁ"F #Em&?>c$#*?,$#-:f&l%'(*",C:->l"8(*) # & &s # s ρ 8 5 b[ 5 5 & ) * %,) )5ha&)5y 8" 5L5-)(H h¾`%'&(*( 8 "$#EÇ%'&(*"'C?>)I"#&- ke8""b&?( 8I#E-:& EEI op)%,:c%,&b)?n#&?5q#&8 5L5-,(*n8I %',?-#&:^":f&#e8 ½)?F b&?( #EI%,)5p-?G#E5:-:?)5) BI I#&-yk8Ig%')?-G#E:(*#&:Ic-`&g"c5&8"i#E:- #&5pÁ"C,?`# %')?-:-8I& 5v:%',?-:-8)5]%,&I5:$>,?>,5v5-va&L-&I:j8"5v'Ba&?">,5],"&?(*&&¾ a)5-`#&:5:55:bi "?>)8":?Wu%'I5)?F f#-:5(*c8q%,?:-)?w)q%'i5:$>)?#&- ")5` n c }¾ 5, #Em:-`&I% 8"R?,-8"?W5w-G#-:j8"5&?-:c?&BI8I5w-l, FV5-#&B"::->& %, ' ' b b i *,,n a, L% J L* X X bb L wv o ( X, % ~ '('()HG z yx } {p I % ( s Tg:' [ ( cjcc b (,C % ee: '( %R*T, *, (?, % * ( ",q,$, % J L*, L% * Y W " b b b cjcc u : V ¼ ü ü ý ü ü Tÿ»ý ¾» ü ý ü ]ýã R»»½ý ]¾B» ü ý ü ýã R»»½ý ¾» ü ý ü ýû R»» ÿ ý Ûü»Fü r¼ýöüx¾ xý pÿ ü ý ü» ÿ]ý Ûü» ü r¼ýöüx¾ xý pÿ ü ý ü a [ ]_^ : u ( * BQ, % ( h?, % F`t' % ( X, % ( b X bb a C b bb %, L*, %, hcjcc l *, hcjcc l X b ( bb "W F X b F L X \ C% ( : % ( p`f' h? F`F', % %,C'%', ('C, % Q * % e'(', jc S]_^ : ( ]_^ C j R b, % ( *, b b i : * *, a bb b %, C L,s Q, C% & \,$ W e: *T " t? f?5j8" *5L5-,(* )5-5&8I(H:$5ukg5u:I%,,?-:-8I")5l#E"#E?-'F #C:(H:$5#E-vy(*#&:Ih :F i o?:5-:$j8"u"u?>)5&8-:qbi#&5>,l58"?h5`#&m&?:-i"(*)5pm&>)">'-:j8"5, 8"*"$#&%,,(*,-]ya&)5-8-],H( a y, 8-::5#E- 8I"i")8F -#&:c#i?:&?:&#-)%gii":j8"c"?>)5,->)w:%,:a,?(h,-p>)m#e,(*)- cjcc l l b b[ : q%'8"->5 B":, %'&I8I)5 %,&I%,,?I#E- q"$#&%,,(*,-*a&)5 I#&?W?,-8"? 5-#-:j8" 5&?-:q *, Q >'-G#-y'-yc?'-&8"?yl5?-:Iop)%': a,?(*'-w%'-&8"?")? )5,C 'C% 'C, 'C C% :V Q ( %, kcjccml bb *, ]_^ * ( * v? a, % a E [a op'---)%gi"i:j8"8-::$5 ")5y?>)58"-#-G5y?>)%')-5y:#&-W?'-&8"? Fu ^ o, te #E"#EB"&"#&I5h8""?>,m: j %, l u#e5 %',-p#e?-:$%'&8""y-)%gi"i:j8" "W"$#&%')(*,- Wa&)5 I#E? ~ u Í?'-8"? 5-#E-:$j8"ph5&?-:])5- "?&a5>,,\]pa,?(*'-v "$#&%,,? X S a 8 &ee ( F %, q ccjcrl b, L% Y bb, L% x " ('('()*-, L " f S' g:'c% g ' 'C% ( :% e:'(', " X F`F' dc Q & Y [ I\, % ( b Y? S (' '()*T, d h dj, % p XX C HG s ρ init [ o 5 * `F $#&% ]_^ u ( 5 5 : "? 5 8? ]ü ÿ»fü r¹ þ ü ý Iü ý Rþ ( 5 xý Ûü Wüx¼ ü ¹tü ]¼W»½ý ü þ ü ÿ x» ü»½ý ]¾B» ü ý ü ýã R» ¼ ü ü ý ü ü Tÿ ¹ ½ÿ ÿ *º üx» xý ýöüx¾ xý pÿ ü ý ü» ÿ ý pü»:ü r¼wþ» ÿ ý pü»ü r¼ýöüx¾ ý Ûÿ ü ý Iü ý xý pü üx¼ {ü ü ý ü ÿ ü ý Iü -ü ¾ Ûÿ»½ý ¾B» výã» pÿ xý pü»» ÿ]ý Ûü»Fü ¼Wýöüx¾ xý pÿ ü ý ü û üx¼ ü rû xý ¾ xý pÿ ü ý ü Rü R¾ xýöýü pü» ÿ ý pü» ü r¼ýöüx¾ ý Ûÿ ü ý ü» ÿ]ý Ûü»*ü r¼wýöüx¾ xý pÿ ü ý Iü > X?,$#-:f&)(*,-b #E:B" #E"?)5 %',--qáim&8"?½ %'E->?&:-G '- %,& 5 R#S% m&8i?`{" p%,&i5,?f#-:5(*]:8":- I#&? %,'--p#&""?%gi" 5?>,f&) FE > ( C??G#-:&H)5-]?,I8I`a55:B"hI#E?v[ #Em&&?:-i"(*hm&>)">'-:j8"y%'I5:F 5 #E":,?`kc&B"-,I:? #EI"u)I%'?l"8I5h?&B"85w-)5) 5&-`-?G#&%,>,)5`58"?h# Á"F s m&8i?cz8"? "8I5:)8"?G5 :I5-#E%')5p,-` -,)5 sinit j8" k m#e8i%gi", ku?&:- m8" $# sinit ρ s ρ op'--uái?c(*&-? [ #&(*>,:?#E-:&u?&B"85w-)55u8g5L5wF 5 8-::5#E-v)5}#&m&?:-i"(*)5 "85 q%,#&%,)5}`( 5h:5y%,&(*( 5`f#&)8"?G5pI?"?5p"u$# (*#E-?:%,?'-&8"? "L#E(*:j8"&¾ a5)?#&:-v>,m#e'f (*,-l:->)?55#e-c #&(H>):&?,?c "?d%,)5585 H?>58"-:&, ( #&":)? -?)5l%'$#&55:j8"a%,'-- -)%Gi"I:j8"H8"??#&:-ub #&%,:'F (*,-p5) >,-)I?W#E8q%,#5]8?B"8I5-n#&8e5,I58 %'?:-,?&] #~Ba&?", :,

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2 F (x) = kx x k F = F (x) U(0) U(x) = x F = kx 0 F (x )dx U(x) = U(0) + 1 2 kx2 x U(0) = 0 U(x) = 1 2 kx2 U(x) x 0 = 0 x 1 U(x) U(0) + U (0) x + 1 2 U (0) x 2 U (0) = 0 U(x) U(0) + 1 2 U (0) x 2 U(0) =

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 r 1, r 2 r = r 1 r 2 = r 1 r 2 ê r = rê r F 12 = f(r)ê r F 21 = f(r)ê r f(r) f(r) < 0 f(r) > 0 m 1 r1 = f(r)ê r m 2 r2 = f(r)ê r r = r 1 r 2 r 1 = 1 m 1 f(r)ê r r 2 = 1 m

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10

Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10 Vn : NHC LI MT S KIN TH C LP 0 Mc ích ca vn này là nhc li mt s kin thc ã hc lp 0, nhng có liên quan trc tip n vn s hc trng lp. Vì thi gian không nhiu (khng tit) nên chúng ta s không nhc li lý thuyt mà

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( (

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., ( µ ) ( ( 35 Þ 6 Ð Å Vol. 35 No. 6 2012 11 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Nov., 2012 È ÄÎ Ç ÓÑ ( µ 266590) (E-mail: jgzhu980@yahoo.com.cn) Ð ( Æ (Í ), µ 266555) (E-mail: bbhao981@yahoo.com.cn) Þ» ½ α- Ð Æ Ä

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εισαγωγή Η µελέτη και ο σχεδιασµός όλων των διεργασιών των τροφίµων απαιτούν τη γνώση των θερµοφυσικών ιδιοτήτων τους. Τα τρόφιµα είναι γενικά ανοµοιογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

J J l 2 J T l 1 J T J T l 2 l 1 J J l 1 c 0 J J J J J l 2 l 2 J J J T J T l 1 J J T J T J T J {e n } n N {e n } n N x X {λ n } n N R x = λ n e n {e n } n N {e n : n N} e n 0 n N k 1, k 2,..., k n N λ

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ Κλίση συνάρτησης f Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Ι Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε Σ Αν σε κάθε σημείο Px, y,z ενός τμήματος Δ του χώρου μία τιμή, ορίζεται μια συνάρτηση. f x, y,z : Δ, Δ αντιστοιχίσουμε την οποία ονομάζουμε σημειακή

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC

D F g ヾ j gj k E k j i g g ヾg g j i kg ヾ j jk g ヾ j g kg k jji g gj G k g k i g H g gh gj g g k j j IJ K L M g N li g ヾ i g IJ L O M BC ! "#$ % "&$ ' ( ' ))$ % *$ ' ( ' +, + + &)$ % &)$ ' ( ' + + + ' + ' ' / 0 1 2 2 3 4 5 6789 : 2 5 ; ; ;?. 2?>> ;? 2 @ >> ;? 2 @ > ; A 2A> 2 2 5 -. D E F G H IJKL M IJ N L O M BC RS TU V RSW U V

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 * # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

CF 1300 MANN, E-117LS HENGST SFA-1027 AF FLEETGUARD, A-7980 SAKURA MITSUBISHI

CF 1300 MANN, E-117LS HENGST SFA-1027 AF FLEETGUARD, A-7980 SAKURA MITSUBISHI ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SFA-0123SET C 20325+CF 1000 MANN, E-115L+E-115LS HENGST SFA-0421 CARRIER 30-00430-23 NELSON 830421 SFA-0500SET C 20500+CF 500 Φ/Α MANN, E-1900L+E1900LS HENGST SFA-0522SET

Διαβάστε περισσότερα

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., ( MR (2000) Õ È 32C17; 32F07; 35G30; 53C55

ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., ( MR (2000) Õ È 32C17; 32F07; 35G30; 53C55 37 5 Ó Ä Ä Vol. 37 No. 5 014 9 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Sep., 014 É Ì - Î Dirichle ÓÆ ÞÝÜ ÎÞÈÅÔÅ ÅÅ 100048 E-mail: wyin@mail.cnu.edu.cn Ñ - ƱРÑĐ» ³Æ Ð Û Ò ÌĐ Ø ÕÃ Ý Caran-Harogs ÚÆ - ƱРDirichle

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1.

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1. Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA... Παραδοχές - Φορτία Ονομασία Εργου-Μελέτης Διεύθυνση έργου Μηχανικός Μελετητής Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός Α... Γενικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου Οροφοι Οροφοι

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60 Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 4(146).. 655Ä674 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ ±Êʳ μ É ³Ò Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ μ DC-60, μ - μ μ μ Éμ Ö

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος 0- - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 8-0-0 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K Î Ì ÓÙ Ù applefi Ú ÛÈ

K Î Ì ÓÙ Ù applefi Ú ÛÈ K ÏÔÎ ÈÚ applefi M. ÌappleÙË 12 A PI IOY 2009 ñ ºY O 1.627 ñ appleâú Ô Ô B B EK O H TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 62 8 MAPTIOY 2009 ñ ºY O 1.622 ñ appleâú Ô Ô YNENTEY H KPI TIN A KAPNT.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Α' ΜΕΡΟΣ (ΑΛΓΕΒΡΑ) 1 ΠΙΝΑΚΕΣ- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Α' Ομάδας i) 3x7 ii) π.χ. το στοιχείο α 12 μας πληροφορεί ότι η ομάδα «ΝΙΚΗ» έχει 6 νίκες. x = -7, y = 8, ω = 8..i) x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΜΦΙΠΟΛΙΚΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΑΦΩΝ Η άσκηση αποτελείται από δύο τμήματα: 1) μελέτη των χαρακτηριστικών καμπύλων εισόδου και εξόδου των τρανζίστορ για

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ẋ = f(x) n 1 f i (i = 1, 2,..., n) x i (i = 1, 2,..., n) x(0) = x o x(t) t > 0 t < 0 x(t) x o U I xo I xo : α xo < t < β xo α xo β xo x(t) t β t α + x f(x) = 0 x x x x V 1 x x o V 1 x(t) t > 0 x o V 1

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ME ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ Φυλλάδιο 2: Σχεσιακή Λογική ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 12/11/2006

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία

Αφιερώνεται στα παιδιά μας Σπυριδούλα, Αχιλλέα και Αναστασία 0 3 10 71 < < 3 1 7 ; (y k ) 0 LU n n M (2; 4; 1; 2) 2 n 2 = 2 2 n 2 n 2 = 2y 2 n n ' y = x [a; b] [a; b] x n = '(x n 1 ) (x n ) x 0 = 0 S p R 2 ; S p := fx 2 R 2 : kxk p = 1g; p = 1; 2; 1 K i

Διαβάστε περισσότερα

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 rom Ktimatoiogio SA ax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 Date 11/19/2015940.39 Mv1 EeNtKo KTHMATOAOnO a XAPTOrPAeHlH A.I. A911va, 18/11/2015 A.n.: 15317781L\.AK 926 nuos: YnoOT]KoAaKdo Nto)v

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Πράξη 1 1 0 1-0 1 1 0 1 1 1 0 1-0 1 1 0 1Δ 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1Δ 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1

Διαβάστε περισσότερα

"#! "!$ "#$%#&&' " %&+'(( " " %&)*! ! &'+"!!./! "&+-"!

#! !$ #$%#&&' %&+'((  %&)*! ! &'+!!./! &+-! ! "#! "!$! "#$%#&&' " %&!'(( " " %&)*! %(! &'+"!! "&+, "&+-!./! "&+!./! "&+-"! " %&+'(( ))",! 1 /)/,! " )+! "/$ ""!"$ "!(!2"/! " "!!! %+,! /! 1/3 )/-/! "!!!/!(!!/!!!+ "!//#"4""$ $" %& )!"'/!"!!5! )/!!,5

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

6 7 8, :E? 43 AB> QR )* E '>? 4 '>? 4 [ > 4, W, B WP [21] 4 '>? 4)*a >,)*` 3E '>?> 4 FA)*, = 2WP '>? 4 > 3'>?$ > '>?

6 7 8, :E? 43 AB> QR )* E '>? 4 '>? 4 [ > 4, W, B WP [21] 4 '>? 4)*a >,)*` 3E '>?> 4 FA)*, = 2WP '>? 4 > 3'>?$ > '>? 34 6 20150 12? )* T AREALRESEARCHANDDEVELOPMENT Vol.34 No.6 Dec.2015!"# 1, 2 (1., 230601;2., 230036) $%: 590!"#$%&', ()*+,-.*+/01 2345!6,#7 89:; & #7?@ABC D@89,E 2345 89 F,GH,I6JK, LMNO, 2

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Μόνο για το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης 0 (υποχρεωτικό) Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα