Φαρμακοδιζγερςθ και Ακλθτιςμόσ Τψθλϊν Επιδόςεων Πρωτακλθτιςμόσ. Γενικι προςζγγιςθ του ηθτιματοσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαρμακοδιζγερςθ και Ακλθτιςμόσ Τψθλϊν Επιδόςεων Πρωτακλθτιςμόσ. Γενικι προςζγγιςθ του ηθτιματοσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια"

Transcript

1 Φαρμακοδιζγερςθ και Ακλθτιςμόσ Τψθλϊν Επιδόςεων Πρωτακλθτιςμόσ. Γενικι προςζγγιςθ του ηθτιματοσ ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια Νικόλαοσ Γ. Πατςαντάρασ 1 1. Ειςαγωγι Θ χριςθ ποικιλότροπων ουςιϊν με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ δεν είναι ζνα καινοφργιο φαινόμενο. 2 Θ διαδικαςία αυτι αποχτάει ωςτόςο χαρακτιρα προβλιματοσ για τθν ακλθτικι κοινωνικι περιοχι ςε διεκνζσ επίπεδο το 1965,αφοφ οι πρϊτεσ επίςθμεσ ακλθτικζσ επιδόςεισ που ςχετίςτθκαν με τθν διαδικαςία τθσ φαρμακοδιζγερςθσ, ιταν εκείνεσ αμερικανϊν ακλθτϊν το 1960 ςτουσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ Ρϊμθσ. τουσ αντίςτοιχουσ αγϊνεσ του Μεξικοφ(1968) το πρόβλθμα επιδεινϊνεται και ςε αυτοφσ του Μονάχου(1972) αποχτάει πλζον ανεξζλεγκτο χαρακτιρα. Προςδιορίηεται δε από τουσ κεςμικοφσ εκπροςϊπουσ του ακλθτιςμοφ διεκνϊσ, κυρίωσ λόγω αδυναμίασ επίλυςισ του, ωσ «ςφμπτωμα» του επαγγελματικοφ ακλθτιςμοφ. 3 Σο 1972 τα αναβολικά μπαίνουν ςτθν λίςτα απαγορευμζνων ουςιϊν τθσ IAAF(International Association of Athletics Federations) και το 1976 τθσ ΛOC (International Olympic Commettee). Θ φαρμακοδιζγερςθ μπορεί να οριςτεί ωσ εκείνθ θ διαδικαςία ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ γίνεται χριςθ ςυγκεκριμζνων ουςιϊν, ςυνικωσ ανεξζλεγκτθσ και απροςδιορίςτου προζλευςθσ, που ςτοχεφει ςτθν επιρροι φυςιο-οργανικϊν ςυςτθμάτων και βιολογικϊν παραμζτρων με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ αγωνιςτικισ διάκεςθσ και απόδοςθσ των ακλθτϊν. Κυρίωσ είναι ο ςκοπόσ για τον οποίο λαμβάνονται κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ, οι οποίεσ ορίηονται ωσ απαγορευμζνεσ από διεκνείσ και εκνικοφσ ακλθτικοφσ κεςμοφσ, που κακιςτά τθν διαδικαςία αυτι κανονιςτικά, αλλά και κοινωνικά-θκικά και ςιμερα πλζον και νομικά ανεπίτρεπτθ. Ωςτόςο θ χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν αποτελεί κατά κανόνα εδϊ και τρεισ δεκαετίεσ όπωσ τουλάχιςτον δείχνουν τα γεγονότα, αναπόςπαςτο ςυςτατικό ςτοιχείο του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων τόςο ςε διεκνζσ όςο και ςε εκνικό επίπεδο. Ζτςι από άλλοτε μεμονωμζνο περιςτατικό μεταςχθματίςτθκε ςε ςυνυπολογιηόμενθ περίπτωςθ. Σο καφμα που ςυντελζςτθκε κυρίωσ τισ δυο τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτον ελλθνικό ακλθτιςμό 1 Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΣΕΦΑΑ), Σομζασ Κεωρθτικϊν Επιςτθμϊν, ΕΚΠΑ, Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 41, Δάφνθ-Αττικισ, Σθλ , το πλαίςιο τθσ αρχαιοελλθνικισ περί ακλθτιςμοφ αντίλθψθσ θ οποία αποτζλεςε και βάςθ νοθματικισ ςυγκρότθςθσ του νεωτερικοφ ακλθτιςμοφ, αποδόκθκαν ςτθν «ακλθτικι επίδοςθ» και κυρίωσ ςτθν «ολυμπιακι νίκθ» εξαιρετικά ςπουδαία κοινωνικά-πολιτικά-θκικά νοιματα(πατςαντάρασ 2007:14-36). το πλαίςιο αυτό ιταν φυςικό να αναηθτθκοφν από τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν ακλθτικι διαδικαςία ρόλουσ ποικιλότροπα μζςα (προπονθτικά, διατροφικά κ.τλ.) που κα ςυντελοφςαν ςτθν προαγωγι τθσ ακλθτικισ ικανότθτασ (Patsantaras 1994: 5-27). 3 Επίςθμα και ςε κεςμικό-κανονιςτικό επίπεδο θ οικονομικοποίθςθ-εμπορευματοποίθςθ τθσ ακλθτικισ δραςτθριότθτασ πραγματοποιείται το 1981 και μετζπειτα, φςτερα από τθν διαγραφι του άρκρου περί Εραςιτεχνιςμοφ από τον Ολυμπιακό Καταςτατικό Χάρτθ. Βλ. αναλυτικά, Patsantaras

2 των υψθλϊν επιδόςεων, όπωσ δείχνουν τα πολλαπλά ςκάνδαλα ιταν πλαςματικό. Τπό αυτά τα δεδομζνα, θ διαδικαςία, θ χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν δεν μπορεί να αξιολογθκεί και να εκτιμθκεί ωσ ζνα ςυμπτωματικό, απροςδόκθτα τυχαίο γεγονόσ. Δεν μπορεί να κατανοθκεί ωσ μια απρόςμενθ θκικι απόκλιςθ, αλλά ωσ ζνα φυςικό επακόλουκο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξελικτικισ πορείασ του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων και των προςδοκιϊν τισ οποίεσ καλλιζργθςαν ςτθν ελλθνικι κοινωνία υψθλά ιςτάμενοι ακλθτικοί αλλά και πολιτειακοί παράγοντεσ. Κεντρικζσ κοινωνικζσ-θκικζσ αξίεσ οι οποίεσ τουλάχιςτον μζχρι ςιμερα αναδεικνφουν τθν ακλθτικι επίδοςθ ςε «πολιτιςμικό αγακό» (Güldenpfenning,2001), ζγιναν από τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ ςτθν ακλθτικι δραςτθριότθτα ρόλουσ (ακλθτζσ, προπονθτζσ, παράγοντεσ) αντιλθπτζσ ωσ αναςταλτικοί παράγοντεσ προςζγγιςθσ λειτουργικϊν-επικοινωνιακϊν ςτόχων. Σο φαινόμενο τθσ φαρμακοδιζγερςθσ, εμφανίηεται ωσ αποτζλεςμα τθσ μετά-εξζλιξθσ του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων, ςε ςφςτθμα βαςιηόμενο ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Μολονότι θ εν λόγω διαδικαςία ςχετίηεται με όλα τα επίπεδα του ακλθτιςμοφ, το ενδιαφζρον μασ επικεντρϊνεται ςτον ακλθτιςμό των υψθλϊν επιδόςεων - πρωτακλθτιςμό, επειδι εκεί εντοπίηεται κυρίαρχα το πρόβλθμα, το οποίο κζτει υπό αμφιςβιτθςθ το αξιακόθκικό και το κανονιςτικό ςφςτθμα γενικά του ακλθτιςμοφ. 2. Πωσ διαμορφϊνεται η λογική επικοινωνίασ και δράςησ ςτην κοινωνική περιοχή του αθλητιςμοφ των υψηλϊν επιδόςεων ; Θ ςφγχρονθ ελλθνικι αλλά και διεκνισ ακλθτικι κοινωνικι πραγματικότθτα δείχνει ότι το φαινόμενο τθσ χριςθσ απαγορευμζνων ουςιϊν δεν αποτελεί τθν εξαίρεςθ, αλλά μζροσ του κανόνα. Τπό αυτζσ τισ προχποκζςεισ είναι ςθμαντικό για τθν κοινωνιολογικι ζρευνα να προςεγγίςει και να αναλφςει τθν λογικι και τουσ λειτουργικοφσ τρόπουσ εκείνων των μθχανιςμϊν του πρωτακλθτιςμοφ, οι οποίοι υποκινοφν δομικά μία τζτοιου είδουσ επικοινωνιακι πρακτικι και δράςθ. Οι διερευνθτικζσ προςπάκειεσ οι οποίεσ εγκλωβίηονται ςτθν εξ-ατομίκευςθ του φαινομζνου, δεν μποροφν κοινωνιολογικά να κεωρθκοφν ικανοποιθτικζσ. Εξ άλλου θ διαδικαςία τθσ χριςθσ απαγορευμζνων ουςιϊν ςτθν εν λόγω κοινωνικι περιοχι ανελίςςεται τυπικά ςτο πλαίςιο μιασ «δομικισ μυςτικότθτασ» (Bette 1999 : ) θ οποία κακιςτά κατά πολφ ανενεργζσ τισ ςυνθκιςμζνεσ μεκόδουσ τθσ εμπειρικισ κοινωνιολογικισ ζρευνασ. Για τθν κατανόθςθ του ηθτιματοσ κεωρείται ςθμαντικι θ μεταφορά του προβλθματιςμοφ από τα ατομικά επίπεδα κοινωνικισ 4 επικοινωνίασ και δράςθσ, επομζνωσ από τον ακλθτι,-τρια, ςτα επίπεδα τθσ επικοινωνιακισ λογικισ και δράςθσ του ςυςτιματοσ του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων. το πλαίςιο τθσ υςτθμικισ Κεωρίασ εντόσ του οποίου ςυντελείται κατά κφριο λόγο ο προβλθματιςμόσ μασ, διαπιςτϊνεται ότι κατά τα εξελικτικά 5 ςτάδια του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων, δθμιουργοφνται και εμφανίηονται νζοι ςυςχετιςμοί των ςτοιχείων του οι οποίοι πζραν των δομικϊν αλλαγϊν που προκαλοφν, διαλφοντασ τα παραδοςιακά ακλθτικά πρότυπα, παράγουν ακολοφκωσ διαφορετικά πρότυπα ακλθτικισ επικοινωνίασ και δράςθσ 4 Εφεξισ με τον όρο «ακλθτισ» αναφερόμαςτε και ςτα δφο φφλα. 5 Σα εξελικτικά ςτάδια του ακλθτικοφ ςυςτιματοσ τα αντιλαμβανόμαςτε κεωρθτικά ωσ εκείνεσ τισ διαδικαςίεσ «αυτο-οργάνωςθσ» με βάςθ τισ οποίεσ κατά τισ φάςεισ ςυςχετιςμοφ του με το περιβάλλον, αυξάνοντασ τθν περιπλοκότθτά του, επιδιϊκει να αυξιςει το εφροσ επεξεργαςιμότθτασ τθσ περιβαλλοντικισ περιπλοκότθτασ. Γενικά για τα εξελικτικά ςτάδια των κοινωνικϊν ςυςτθμάτων βλ. κυρίωσ Luhmann 1978: και Willke

3 Ο ακλθτιςμόσ των υψθλϊν επιδόςεων-πρωτακλθτιςμόσ προκφπτει ωσ ςχετικά αυτόνομο κοινωνικό ςφςτθμα από τθν διαδικαςία «ενδο-διαφοροποίθςθσ» 6 του ακλθτικοφ ςυςτιματοσ. Διαφοροποιείται αναπτφςςοντασ μια ιδιαίτερθ λογικι κοινωνικισ δράςθσ και κοινωνικισ επικοινωνίασ, κατά τθν ανζλιξι τθσ οποίασ αντανακλϊνται κάποια ιδιαίτερα νοιματα, τα οποία οριοκετοφν και διαφοροποιοφν τθν επιμζρουσ αυτι περιοχι τόςο από άλλεσ περιοχζσ ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (μαηικόσ, ςχολικόσ ακλθτιςμόσ κ.τ.λ.) όςο και από το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον(πατςαντάρασ, 2010). Εμφανίηει μια ςυγκεκριμζνθ μορφι περιπλοκότθτασ 7, όςον αφορά τουσ εντόσ και εκτόσ ςυςχετιςμοφσ των ςυςτατικϊν του ςτοιχείων και μια ςχετικι αυτονομία 8, που ενιςχφεται από ευρφτερουσ κοινωνικοφσ μεταςχθματιςμοφσ. Για να παραμείνει κοινωνικά βιϊςιμοσ ο ακλθτιςμόσ των υψθλϊν επιδόςεων καταναγκάηεται ςε μεταβολζσ δομικοφ χαρακτιρα οι οποίοι πζραν των άλλων προκαλοφν και μια μεταρρφκμιςθ τθσ ακλθτικισ βιωματικισ υποκειμενικότθτασ, θ οποία ανελίςςεται πλζον ςτο πλαίςιο του καταναγκαςμοφ τυπικϊν οργανιςμϊν, εντόσ των οποίων κατά κανόνα, κεωρθτικά και πρακτικά, δεν είναι δυνατόν να εκπλθρωκοφν ςτον κοινωνικό αυτό χϊρο προςδοκίεσ περί αυτοπραγμάτωςθσ 9 του υποκειμζνου. Οφείλεται λοιπόν να λθφκεί περιςςότερο υπόψθ ο χαρακτιρασ τθσ οργανωτικισ δομισ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ανελίςςεται μια ακλθτικι δράςθ και επικοινωνία κακϊσ επίςθσ και θ διαφορά μεταξφ τυπικϊν και άτυπων οργανωτικϊν ακλθτικϊν δομϊν και του βακμοφ επιρροισ που αςκοφν ςτον ακλθτι. Επιδίωξι μασ είναι να τονίςουμε εδϊ τθν εξζλιξθ μιασ ανεξάρτθτθσ από τθν οντότθτα άνκρωποσ επικοινωνιακισ και τελεςτικισ λογικισ του ςυςτιματοσ του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων. 10 Δεν αναφερόμαςτε λοιπόν ςτα επικοινωνιακά ενεργιματα επιμζρουσ ακλθτϊν, αλλά ςτθν ιδιο-δυναμικι του ςυςτιματοσ και ςτουσ ιδιαίτερουσ επικοινωνιακοφσ και τελεςτικοφσ τρόπουσ και μεκόδουσ που εξελίςςει. Σο ςφςτθμα για παράδειγμα παρατθρεί το Τποκείμενο-Ακλθτι και το ςϊμα του, μόνο ςτο πλαίςιο τθσ αυτοαναφορικότθτάσ του, του επικοινωνιακοφ του κωδικοφ, αναπτφςςοντασ ζτςι μια αποικιοκρατικι αντίλθψθ για το ανκρϊπινο ςϊμα ι γενικά για τθν οντότθτα Άνκρωποσ. το πνεφμα αυτό θ κεματικι ακλθτικι επίδοςθ, εκφράηει και ταυτόχρονα κακορίηει τι είναι χριςιμο και τι πρζπει να παραγκωνιςκεί από το προςωπικό περιβάλλον. Ζτςι οι αξιϊςεισ του ςυςτιματοσ απζναντι ςτο ανκρϊπινο ςϊμα ενδζχεται να μθν ζχουν περιοριςμό. Θ δράςθ και επικοινωνία των ςυμμετεχόντων αναδεικνφεται ωσ νοθματικι μόνο όταν αφτι γίνεται αντιλθπτι ωσ επιδίωξθ προςζγγιςθσ τθσ Νίκθσ, δια μιασ κατά το δυνατόν μεγιςτοποιθμζνθσ ακλθτικισ επίδοςθσ, θ οποία αποτελεί και τθν κεντρικι αξία του ςυςτιματοσ και ωσ τζτοια αναγνωρίηεται αυτι και από το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. 6 Για τθ διαδικαςία «Διαφοροποίθςθσ του Ακλθτιςμοφ», αλλά και για τθν «Διαδικαςία εςωτερικισ Διαφοροποίθςθσ» του ακλθτικοφ ςυςτιματοσ, βλ. αναλυτικά Patsantaras 1994: 52-63,Bette 1989, Cachay Θ ζννοια τθσ περιπλοκότθτασ «αναφζρεται ςτο ςφνολο των δυνατοτιτων που προςφζρονται για πραγματικά βιϊματα» (Βλ. Luhmann, N.,1999: 83). Προςδιορίηεται δε ωσ ο βακμόσ τθσ πολυμορφίασ τθσ δικτφωςθσ και του ςυςχετιςμοφ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων μιασ κοινωνικισ περιοχισ. Αναλυτικά βλ. Luhmann 1975: Willke 1989: Patsantaras 1994:37-39 και τθν εκεί προτεινόμενθ βιβλιογραφία. 8 Θ ζννοια τθσ «αυτονομίασ» του ακλθτιςμοφ των επιδόςεων γίνεται ςυνοπτικά κατανοθτι ωσ: α) θ διαμόρφωςθ επιμζρουσ εκλογικεφςεων, πολλζσ φορζσ αντιφατικϊν ςε ςχζςθ με τα άλλα ακλθτικά μοντζλα (π.χ. μαηικόσ, ςχολικόσ ι εραςιτεχνικόσ ακλθτιςμόσ) και β) θ ανεξαρτθςία από το περιβάλλον όςον αφορά τθν «κλειςτότθτα των επικοινωνιακϊν του ενεργθμάτων», ιτοι τθσ «εςωτερικισ δομισ αυτορφκμιςισ» του. Βλ. προσ τοφτο αναλυτικά Patsantaras 1994: Ο κοινωνικόσ χϊροσ του ακλθτιςμοφ των επιδόςεων προςδιορίηονταν ωσ ζνασ χϊροσ «αυτοπραγμάτωςθσ» του Τποκειμζνου. Βλ. αναλυτικά μεταξφ άλλων Brinkhoff 1998: και Singer 1998: χετικά με τθν ανζλιξθ αυτοφ του ςυλλογιςμοφ βλ. Hays, 1994:

4 Είναι αυτι θ κεντρικι αξία θ οποία παράγει προςδοκίεσ 11 και εγείρει το κοινωνικό ενδιαφζρον. Για παράδειγμα, εάν ζνασ ακλθτισ υψθλοφ επιπζδου δεν επιδιϊκει τθν μεγιςτοποιθμζνθ επίδοςθ με ςτόχο τθν Νίκθ, αποκλίνει από τθν επικοινωνιακι λογικι του ςυςτιματοσ και θ επικοινωνιακι πρακτικι του δεν ζχει κανζνα νόθμα οφτε για το ίδιο το ςφςτθμα, οφτε για το περιβάλλον του ςυςτιματοσ. Αυτι θ ιδιαίτερθ επικοινωνιακι λογικι υπάρχει και διακθρφςςεται ςε ςχιματα ιδιαίτερων επικοινωνιακϊν κωδικϊν, προγραμμάτων και αξιϊν. Ο κοινωνικά ελκυςτικόσ και δυναμικόσ επικοινωνιακόσ κωδικόσ «Νίκθ/ Ιττα» 12 του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων, είναι το χαρακτθριςτικό εκείνο που τον αναδεικνφει ςε φορζα και μζςον για να πραγματϊςουν ευρφτερου κοινωνικοφ νοιματοσ επιδόςεισ, άλλα, κυρίωσ πρωτεφοντα κοινωνικά ςυςτιματα όπωσ για παράδειγμα θ Οικονομία και θ Πολιτικι. το επίπεδο του ςυγκεκριμζνου επικοινωνιακοφ κωδικοφ δεν μπορεί να γίνει πραγματοποιιςιμθ, μια μετατόπιςθ, μια μεταφορά όςον αφορά για παράδειγμα τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ ακλθτικισ επικοινωνίασ και δράςθσ ςε κακαρά θκικό πλαίςιο. 13 Θ διαφορά νοιματοσ μεταξφ των δφο πόλων του κωδικοφ παραπζμπει ςε κακαρά ακλθτικά κριτιρια τα οποία παρζχουν ςτθν ακλθτικι επικοινωνία και δράςθ ζναν υψθλοφ επιπζδου Αμοραλιςμό. Θ λογικι δράςθσ και επικοινωνίασ του ςυςτιματοσ υφίςταται πζραν των υποκειμζνων και αςκεί μια αςφυκτικι πίεςθ ςε αυτά, κατά τθν διαδικαςία επιλογισ των μζςων για ςυγκεκριμζνθ επικοινωνία και δράςθ. 14 τα αναλυτικά αυτά επίπεδα κατά τθν διαδικαςία τθσ φαρμακοδιζγερςθσ, αναδεικνφεται με ςαφι τρόπο ότι για παράδειγμα. τα υψθλότατα όρια των επιδόςεων που κζτουν οι ομοςπονδίεσ ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ των ακλθτϊν ςε εκνικζσ ι διεκνείσ διοργανϊςεισ, είναι αυτά που καταναγκάηουν τον ακλθτι να κάνει πολλζσ φορζσ μια επιλογι απόκλιςθσ για να προςαρμοςτεί ςτα ςτάνταρτ επικοινωνίασ και λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ. 15 Επίςθσ υπάρχει και θ υπόκεςθ ότι τα όρια αυτά ενδεχομζνωσ να ζχουν κακοριςκεί από επιδόςεισ που ςχετίηονται με τθ χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν, χωρίσ να ζγινε αυτό αντιλθπτό. 16 Μια ςυςτθματικι εναςχόλθςθ ςυςχετιςμοφ τθσ προςζγγιςθσ και εμφάνιςθσ 11 Θ «βιωςιμότθτα» του αγωνιςτικοφ ακλθτιςμοφ, τουλάχιςτον όπωσ μζχρι ςιμερα υφίςταται, εξαρτάται κυριολεκτικά από τθν ικανότθτά του να διαμορφϊνει, να «παράγει»,να ςτακεροποιεί προςδοκίεσ. Θ διαδικαςία αυτι είναι αποτζλεςμα τθσ εξαιρετικά ςπουδαίασ διατιρθςθσ και διαςφνδεςθσ «τρεχουςϊν επικοινωνιακϊν ενεργθμάτων»,τα οποία κατανοοφνται ωσ προχποκζςεισ διαμόρφωςθσ προςδοκιϊν. Εάν ςταματιςει «θ επικοινωνιακι αυτι ροι»,τότε παφει να υφίςταται και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ. Μια ςυνεχισ ροι επικοινωνίασ, που προκφπτει κυρίωσ δια τθσ διαδικαςίασ εκπλιρωςθσ προςδοκιϊν, (π.χ. θ φαρμακοδιζγερςθ ςυνθγορεί προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, ανεξάρτθτα εάν είναι αρμόηουςα ι όχι ςε ςχζςθ με το ρθτορικά υφιςτάμενο αξιακό ςφςτθμα), κατανοείται για τον ακλθτιςμό των επιδόςεων ωσ ςτακεροποιθτικόσ παράγοντασ όςον αφορά και τθν παραγωγι περιβαλλοντικϊν προςδοκιϊν. χετικά με τισ αντιλιψεισ αυτζσ, βλ. Luhmann 1984 : 397, Willke 1989: το πλαίςιο τθσ υςτθμικισ Κεωρίασ όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε από τον Luhmann ο Ακλθτιςμόσ των επιδόςεων ωσ Κοινωνικό ςφςτθμα, διαφοροποιείται με βάςθ τον επικοινωνιακό κωδικό Νίκθ Ιττα. Βλ. Schimank, (1988: ), Patsantaras, (1994),Cachay/Thiel,A.(2000) 13 Σο πρόβλθμα τθσ χριςθσ φαρμακευτικϊν ουςιϊν προςδιορίηεται ςτα πλαίςια παραδοςιακϊν κεωρθτικϊν αναλφςεων, ωσ κατ εξοχιν θκικό πρόβλθμα,με αποτζλεςμα να περιορίηεται ουςιαςτικά θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ ι επίλυςθσ του προβλιματοσ, κυρίωσ επειδι ςτο πλαίςιο αυτό δεν λαμβάνονται υπόψθ οφτε οι εξελικτικοί μεταςχθματιςμοί του ακλθτιςμοφ, οφτε ο εξορκολογιςμόσ,, τθσ ακλθτικισ επικοινωνίασ και δράςθσ. Patsantaras 1999: χετικά με τον προβλθματιςμό αυτό βλ. Emirbayer/Mische, 1998: Λεπτομερϊσ για ακλθτικζσ επιδόςεισ που εκ των υςτζρων αμφιςβθτικθκαν, βλ. Sehling 1989,επίςθσ Volker. 1999: και τθν εκεί προτεινόμενθ βιβλιογραφία. 16 τθν διεκνι ςχετικι βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία επιβεβαιϊνουν αυτι τθν άποψθ. Βλ. μεταξφ άλλων, Berendonk,

5 μεγιςτοποιθμζνων ακλθτικϊν επιδόςεων και μιασ εκ των υςτζρων αντιλαμβανόμενθσ ι καταγγελλόμενθσ μεκόδου τθσ φαρμακοδιζγερςθσ, οδθγεί ςτθν διαμόρφωςθ μιασ άποψθσ, ςφμφωνα με τθν οποία κα ζπρεπε να γραφτεί ξανά θ ιςτορία του μετα-νεωτερικοφ ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων. 17 Μολονότι το πρόβλθμα είναι γνωςτό όπωσ αναφζρκθκε, εντόσ τθσ κοινωνικισ περιοχισ του ακλθτιςμοφ ιδθ από τθν δεκαετία του 60, δεν επιδιϊχκθκε, τουλάχιςτον μζχρι τθν δεκαετία του 90 κάποια ςυςτθματικι επεξεργαςία του προβλιματοσ. 18 ιμερα ςτο πλαίςιο ρθτορικϊν εξάρςεων πολιτικϊν, υψθλά ιςτάμενων ακλθτικϊν παραγόντων, προπονθτϊν αλλά και ακλθτϊν υπογραμμίηεται θ αναγκαιότθτα ενόσ κακαροφ ακλθτιςμοφ. Φυςικά τισ εγγυιςεισ ςχετικά με τθν κακαρότθτα αυτι οφείλει να τισ παρζχει το ίδιο το ςφςτθμα και όχι το ςχετικό περιβάλλον, από τθ ςτιγμι που το περιβάλλον δεν παρεμβαίνει ι δεν μπορεί να παρζμβει ςτθν «αναφορικι κλειςτότθτα» 19 των ενεργθμάτων του ςυςτιματοσ. Λογικά οι κακαρζσ επιδόςεισ πραγματϊνονται και ζρχονται ςτο προςκινιο μόνο από κακαροφσ ακλθτζσ. Ωςτόςο κακαροί ακλθτζσ ςυνικωσ, όπωσ εκ των υςτζρων κατά κανόνα γίνεται αντιλθπτό, δεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν εντοπίηονται από τα μζχρι ςιμερα κεςμικά ςχιματα ελζγχου του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων. Θ κατάςταςθ αυτι ορίηεται ωσ παραδοξότθτα 20 θ οποία προκαλεί μια καταλυτικι και ανεξζλεγκτθ κεςμικά διάβρωςθ ςτα παραδοςιακά ακλθτικά πρότυπα. και ςτο αξιακό ςφςτθμα του πρωτακλθτιςμοφ 21. Παραδοξότθτεσ αυτισ τθσ μορφισ εμφανίηονται ωσ επακόλουκα των κεςμικά μθ ελζγξιμων, γι το λόγο αυτό ανορκόδοξων, εξελικτικϊν μεταςχθματιςμϊν τθσ κοινωνικισ περιοχισ του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων κυρίωσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Οι δομζσ των ακλθτικϊν οργανωτικϊν ςχθμάτων προςανατολίηονται πλζον ολοκλθρωτικά προσ εκείνεσ τισ δομζσ οι οποίεσ είναι τυπικζσ δομζσ οικονομικισ επιχειρθματικότθτασ. ιμερα εφαρμόηονται χωρίσ αναςτολζσ όλεσ εκείνεσ οι διαδικαςίεσ που ενιςχφουν κυρίωσ το εμπορικό προφίλ του πρωτακλθτιςμοφ και τον αναδεικνφουν ςε εμπορικό-ψυχαγωγικό κζαμα. 22 Θ μεγιςτοποιθμζνθ ακλθτικι επίδοςθ διαςυνδζεται πλζον πρωτογενϊσ με κακαρά οικονομικά ενδιαφζροντα. Θ επικοινωνία και δράςθ όπωσ ανελίςςεται ςτον πρωτακλθτιςμό, ςτισ κοινωνικζσ αυτζσ ςυνκικεσ είναι δφςκολο να κατανοθκεί ωσ μζςον προςζγγιςθσ ι κοινωνικισ ενεργοποίθςθσ κεμελιωδϊν κοινωνικϊνθκικϊν αξιϊν. 23 Ζτςι εμφανίηονται ςοβαρζσ αντιφάςεισ μεταξφ των ρθτορικϊν 17 αν χαρακτθριςτικό παράδειγμα αναφζρουμε εδϊ τθν περίπτωςθ τθσ αμερικανίδασ ςοφπερακλιτριασ Marion Jones, θ οποία παραδζχτθκε το 2007 φςτερα από πιεςτικζσ διερευνιςεισ, ότι ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 2000 ςτο ίδνεχ τθσ Αυςτραλίασ είχε κάνει χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν. Σα πζντε μετάλλια τθσ αφαιρζκθκαν, καταδικάςτθκε ςε φυλάκιςθ και αναγκάςτθκε να επιςτρζψει τεράςτια οικονομικά ποςά ςε κεςμοφσ που χρθματοδοτοφςαν τθν δραςτθριότθτά τθσ. Πθγι: 18 Επιςθμαίνουμε ότι ο WADA (World Anti-Doping Agency, Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Αντιντόπινγκ) κεςμοκετικθκε το τθν Ελλάδα το ΕΚΑΝ (Εκνικό υμβοφλιο Καταπολζμθςθσ του Ντόπινγκ), ιδρφκθκε με το Προεδρικό Διάταγμα 3057/ Με τθν ζννοια «αναφορικι κλειςτότθτα» των ενεργθμάτων του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων αναφερόμαςτε εδϊ τόςο ςτθ διαδικαςία τθσ προπόνθςθσ, όςο και ςτθν εςωτερικι ανοχι που μπορεί να επιδείξει θ διαδικαςία αυτι, ςε ιδεολογικά και αξιακά αςφμβατεσ για το ίδιο το ςφςτθμα προοπτικζσ. Για τθν ζννοια τθσ «αναφορικισ κλειςτότθτασ» των ενεργθμάτων ενόσ κοινωνικοφ ςυςτιματοσ βλ. κυρίωσ Willke, 1991: Για πλθρζςτερθ κατανόθςθ αυτισ τθσ ζννοιασ ςτο πλαίςιο τθσ ςυςτθμικισ κεϊρθςθσ βλ Luhmann 1984:59-84, , επίςθσ Luhmann 1990: Βλ. αναλυτικά : Πατςαντάρασ, 2007, Gibson, Αναλυτικά : Billings, Πολλζσ ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ αναφζρονται ςτθν απομυκοποίθςθ κυρίωσ του αξιακοφ ςυςτιματοσ του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων. Βλ. μεταξφ άλλων French, 2004 και Patsantaras,.u. a

6 διακθρφξεων ακλθτικϊν ι πολιτειακϊν παραγόντων περί αξιϊν του ακλθτιςμοφ και του ολυμπιςμοφ και τθσ τρζχουςασ κοινωνικισ πραγματικότθτασ του πρωτακλθτιςμοφ. 3.Περιγραφή τησ ελληνικήσ πραγματικότητασ. Σο ςφςτθμα του ακλθτιςμοφ των επιδόςεων ςτθν ελλθνικι επικράτεια, υφίςταται και διαμορφϊνεται ςτο πλαίςιο μιασ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ, τθσ οποίασ ζνα από τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά είναι θ φπαρξθ κλίματοσ κακολικισ θκικισ ανοχισ και ςχετικοποίθςθσ των αξιολογικϊν αναφορϊν του ανκρϊπου, τουλάχιςτον όπωσ αυτζσ οι αναφορζσ προςδιορίηονταν μζχρι πριν δυο ι και τρεισ δεκαετίεσ. τθν ελλθνικι επικράτεια τα ςυνεχϊσ αυξανόμενα ςκάνδαλα με κορφφωςθ αυτά των ολυμπιακϊν αγϊνων τθσ Ακινασ το , αλλά και τθσ περιόδου πριν τουσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του Πεκίνου το , εμφανίηουν τον ακλθτιςμό των υψθλϊν επιδόςεων ωσ μια κοινωνικι περιοχι όπου κυρίαρχο ςτοιχείο είναι ο Αμοραλιςμόσ. Μιασ τζτοιασ μορφισ αμοραλιςμόσ, ςίγουρα μπορεί να ευδοκιμιςει ςε περιόδουσ κρίςεων προςανατολιςμοφ και κοινωνικϊν μεταςχθματιςμϊν, όπωσ οι περίοδοι των τριϊν τελευταίων κυρίωσ δεκαετιϊν που βιϊνει ςτθν Ελλάδα το ακλθτικό ςφςτθμα ςτο ςφνολό του. το πνεφμα αυτό το ςφςτθμα πρωτακλθτιςμόσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια αναπτφχκθκε και δομικθκε ςε αντιςτοιχία με τθν γενικά ιςχφουςα κοινωνικι πραγματικότθτα. Θ διαδικαςία τθσ χριςθσ απαγορευμζνων ουςιϊν τόςο ςτθν Ελλάδα αλλά και διεκνϊσ, λειτουργεί ςτθ βάςθ τθσ αρχισ τθσ αποκεντρωμζνθσ αυτο-οργάνωςθσ τθσ απόκλιςθσ. 26 Ζτςι δθμιουργοφνται άτυπα κοινωνικά δίκτυα όπου κυριαρχεί θ μυςτικότθτα ωσ ζκφραςθ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των ενδιαφερομζνων, ενϊ πολλζσ φορζσ όπωσ δείχνουν τα μζχρι τϊρα γεγονότα, πραγματοποιείται με δομικι κάλυψθ, είτε από εκπροςϊπουσ τθσ 24 Σθν 12θ Αυγοφςτου του 2004, οι ακλθτζσ Κϊςτασ Κεντζρθσ και Κατερίνα Κάνου για να αποφφγουν αιφνίδιο ζλεγχο από τον WADA, ιςχυρίςτθκαν ότι ζπεςαν κφματα τροχαίου, όντασ αναβάτεσ μοτοςικλζτασ και ακολοφκωσ διακομίςτθκαν ςτο νοςοκομείο ΚΑΣ. Οι δφο ακλθτζσ αντιμετϊπιςαν τισ κατθγορίεσ τθσ ψευδοφσ αναφοράσ ςτισ αρχζσ, και τθσ ψευδορκίασ, ενϊ για θκικι αυτουργία ςτα αδικιματα τθσ ψευδοφσ βεβαίωςθσ και τθσ παράβαςθσ κακικοντοσ κατθγορικθκαν επτά ιατροί του νοςοκομείου ΚΑΣ, που είχαν υπογράψει τισ ςχετικζσ ιατρικζσ γνωματεφςεισ, αλλά και ο προπονθτισ Χριςτοσ Σηζκοσ για παραβάςεισ του νόμου περί ντόπινγκ. Πθγι:http://www.ert.gr Φυςικά κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ χρονικι επιλογι πραγματοποίθςθσ του ελζγχου αφινει πολλά ερωτθματικά τα οποία κορφβθςαν τθν φίλακλθ κοινωνία. Αναφζρουμε παραδειγματικά τισ πρωτοφανείσ αντιδράςεισ του κόςμου κατά τθν εκκίνθςθ του τελικοφ των 200 μζτρων ςτο ολυμπιακό ςτάδιο τθσ Ακινασ. Εδϊ δεν εκφράςτθκε μια ςυμπαράςταςθ ςτον ζλλθνα ακλθτι Κ. Κεντζρθ αλλά εκφράςτθκε με ζντονεσ αποδοκιμαςίεσ θ αμφιςβιτθςθ τθσ κακαρότθτασ και των υπόλοιπων ςυμμετεχόντων ακλθτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο άκλθμα. Εκφράςτθκε θ δυςπιςτία τουσ για το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ ςτον τελικό του εν λόγω ακλιματοσ, είχαν τφχει τθσ ίδιασ εξαντλθτικισ antidoping πρακτικισ από τουσ αρμόδιουσ διεκνείσ ακλθτικοφσ οργανιςμοφσ ελζγχου(wada). Εκφράςτθκε θ αμφιςβιτθςθ τθσ κοινωνικισ-ακλθτικισ αξίασ ιςόνομθ μεταχείριςθ. 25 οκ ςτθν ελλθνικι άρςθ βαρϊν προκάλεςε θ είδθςθ, ςφμφωνα με τθν οποία μετά από ςχετικό αιφνίδιο ζλεγχο ντόπινγκ τθσ WADA ςτισ 7 Μαρτίου του 2008, ζντεκα από τα δεκατζςςερα μζλθ τθσ εκνικισ ομάδασ, Άρςθσ Βαρϊν βρζκθκαν να ζχουν κάνει χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν. Θ εκνικι ομάδα άρςθσ βαρϊν προετοιμάηονταν για τουσ ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του Πεκίνου. Πθγι:http://www.ert.gr οκ ςτον ελλθνικό ακλθτιςμό προκάλεςε θ είδθςθ ότι δείγμα τθσ Ελλθνίδασ πρωτακλιτριασ του βάδθν Ακαναςίασ Σςουμελζκα (χρυςι ολυμπιονίκθσ ςτθν Ακινα το 2004) βρζκθκε κετικό ςτθν ουςία ερυκροποιθτίνθ, ςε ζλεγχο που υποβλικθκε ςτισ 6 Αυγοφςτου Πθγι:http://www.ert.gr 26 Βλ. ςτθν θλεκτρονικι ζκδοςθ τθσ εφθμερίδασ Ελευκεροτυπία και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ λεπτομερϊσ τθ διαδυκτφωςθ του παγκόςμιου κυκλϊματοσ που προωκεί απαγορευμζνεσ ουςίεσ ςτον ακλθτιςμό. 6

7 πολιτείασ, είτε από εκπροςϊπουσ των ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν. Για παράδειγμα μετά τθν αποκάλυψθ το Μάρτιο του 2008, περί ομαδικισ χριςθσ απαγορευμζνων ουςιϊν από τουσ ακλθτζσ τθσ εκνικισ ομάδασ άρςθσ βαρϊν, ο προπονθτισ τθσ εκνικισ ομάδασ κ. Λακϊβου περιγράφει λεπτομερϊσ ποιοι και πωσ ενεπλάκθςαν ςτθν παραγγελία και τθν χοριγθςθ των ςκευαςμάτων ςτουσ ακλθτζσ, δθλϊνοντασ ότι όλεσ οι ενζργειεσ ιταν ςε γνϊςθ τθσ ομοςπονδίασ Άρςθσ Βαρϊν. Εκφράηει μάλιςτα τθν πικρία του για τθν ςιωπι οριςμζνων παραγόντων όπωσ αναφζρει. (Πθγι: Επίςθσ παρακζτουμε παραδειγματικά τισ δθλϊςεισ του κ. Λωαννίδθ, τζωσ Τφυπουργοφ Ακλθτιςμοφ που ζκανε ςτο Πεκίνο, όταν αποδείχτθκε θ χριςθ μεκυλτριενολόνθσ (Μ3) από τθ Φανι Χαλκιά. Ο κ. Λωαννίδθσ ζςπευςε, ςφμφωνα με δθμοςίευμα ςτθν εφθμερίδα Ελευκεροτυπία , ν αγκαλιάςει τθν ακλιτρια και να επιρρίψει τισ ευκφνεσ ςτουσ «ξζνουσ» που μασ κυνθγοφν: «Για τθ Φανι ζχω να πω ότι τθν κυνιγθςαν. Πράγματι τθν κυνιγθςαν. Σθν αγαπϊ πολφ τθ Φανι. Κακϊσ ζδωςε το δικαίωμα να δικαιϊςει αυτοφσ που τθν πολζμθςαν, γιατί τθσ ζχει κάνει πάνω από 15 ελζγχουσ θ WADA. Κακϊσ τουσ ζδωςε το δικαίωμα και το λζω αυτό με μεγάλθ κλίψθ, γιατί εμείσ δϊςαμε το δικαίωμα. Πλθρϊνουμε παλιζσ αμαρτίεσ» Σα λόγια αυτά του πολιτικοφ υπεφκυνου για τον ελλθνικό ακλθτιςμό είναι αποκαλυπτικά για τθν ουςιαςτικι κάλυψθ που παρζχεται από τθν πολιτεία ςτουσ ντοπαριςμζνουσ πρωτακλθτζσ. Επίςθσ ο πρόεδροσ του «ΕΓΑ που ετοιμάηεται τϊρα να διαγράψει δια βίου τουσ προπονθτζσ των ντοπαριςμζνων ακλθτϊν είναι εκείνοσ που είχε ςυγκροτιςει τθ γνωςτι επιτροπι με τθν οποία ακωϊκθκαν οι δυο ακλθτζσ (Κεντζρθσ και Κάνου), και ιταν ζτοιμοσ να υποςτθρίξει τισ κζςεισ τουσ ςτα διεκνι δικαςτιρια. Ο ίδιοσ φζρει τθν ευκφνθ και για τθν πάςθ κυςία αποςτολι τθσ Χαλκιά ςτο Πεκίνο». (Ελευκεροτυπία, ) Επιπροςκζτωσ ο ακλθτιςμόσ των υψθλϊν επιδόςεων ςε όλεσ του τισ εκφάνςεισ, αλλά κυρίωσ ςτα επαγγελματικά πρωτακλιματα του ποδοςφαίρου και του μπάςκετ, αποτζλεςε τισ τρεισ κυρίωσ τελευταίεσ δεκαετίεσ, προςφιλι κοινωνικό χϊρο θκικοφ εξωραϊςμοφ ςκοτεινϊν δραςτθριοτιτων και νομιμοποίθςθσ οικονομικϊν κεφαλαίων οικονομικϊν παραγόντων των οποίων ςυνικωσ θ οικονομικι ευμάρεια είναι απροςδιόριςτου προζλευςθσ. τθν ελλθνικι επικράτεια είναι πολλζσ φορζσ αυτοί οι ακλθτικοί παράγοντεσ που αναδεικνφουν εαυτόν ωσ ειδικό και τροφοδοτοφν τουσ ζλλθνεσ ακλθτζσ με απαγορευμζνεσ ουςίεσ, με ςτόχο το οικονομικό και όχι μόνο κζρδοσ. 27 Είναι αυτοί οι παράγοντεσ που κατά κανόνα αςκοφν πίεςθ ςτον ακλθτι και για τθν με οποιοδιποτε τρόπο προςζγγιςθ μεγιςτοποιθμζνων ακλθτικϊν επιδόςεων, οι οποίεσ λειτουργοφν καταλυτικά ςτθν πραγμάτωςθ των καιροςκοπικϊν επιδιϊξεϊν τουσ. Θ πολιτεία από τθν πλευρά τθσ επιχορθγεί τισ ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ ςε αντιςτοιχία με τισ εκνικζσ και κυρίωσ διεκνείσ διακρίςεισ των ακλθτϊν τουσ. Για παράδειγμα θ ομοςπονδία τθσ άρςθσ βαρϊν ζπρεπε να φζρει επιτυχίεσ για να ζχει χρθματοδότθςθ ϊςτε να μθν φυτοηωεί. Και με τθ χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν ζφερε ςτθν ελλθνικι κοινωνία υπερθφάνεια. ιμερα ο υπεφκυνοσ κεςμόσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ χριςθσ απαγορευμζνων ουςιϊν, ο ΕΚΑΝ εξαιτίασ του οικονομικοφ κόςτουσ και ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι κρίςθ δεν μπορεί να διενεργιςει τουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ. Για να γίνει μια ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι μιασ αντιντόπινγκ πολιτικισ, όπωσ είναι υποχρεωμζνθ να κάνει θ Ελλάδα λόγω και των διεκνϊν ςυμβάςεων που ζχει υπογράψει, χρειάηονται πολλά 27 Αναφερόμαςτε ςτο γεγονόσ τθσ ςυνομιλίασ, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτθν εφθμερίδα Σο Βιμα, 23/06/2011, του ακλθτι Γιάννθ Μπουροφςθ, παίκτθ τθσ ομάδασ του Ολυμπιακοφ ςτο μπάςκετ κακϊσ και τθσ Εκνικισ Ελλάδασ με τον κο Μ. Ψωμιάδθ, μεγαλοπαράγοντα μζχρι πρότινοσ του ακλθτιςμοφ. τθν ςυνομιλία αυτι ο ακλθτισ ηθτάει από τον ςυγκεκριμζνο παράγοντα να τον προμθκεφςει με απαγορευμζνθ ουςία, ενόψει ςθμαντικϊν αγϊνων. 7

8 χριματα. Παραδειγματικά αναφζρουμε ότι, για τθν εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ελζγχων ςε μπάςκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και πόλο απαιτείται θ καταβολι περίπου 1 εκατ. ευρϊ. Σο κράτοσ ςιμερα ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ κρίςθσ αδυνατεί να χρθματοδοτιςει τισ ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ για το ςκοπό αυτό. Ζτςι υπάρχουν ομοςπονδίεσ που δεν προχωροφν ςε ελζγχουσ αφοφ δεν γνωρίηουν πόςα κα ξοδζψουν προκειμζνου να εφαρμόςουν μια ςτοιχειϊδθ αντιντόπινγκ πολιτικι. Επιπλζον ζνα βιμα πριν από τθν αφαίρεςθ τθσ διαπίςτευςθσ από το Εργαςτιριο Αντιντόπινγκ Ελζγχου του ΟΑΚΑ βρίςκεται θ Διεκνισ Τπθρεςία Αντιντόπινγκ (WADA), επειδι τον τελευταίο χρόνο το εργαςτιριο τθσ Ακινασ δεν πραγματοποιεί τον απαιτοφμενο αρικμό (3.500) δειγμάτων ϊςτε να διατθριςει τθ διαπίςτευςι του. (Πθγι: Αντί Επιλόγου τθν Ελλάδα, εφόςον και επειδι θ ακλθτικι δραςτθριότθτα χρθματοδοτείται ουςιαςτικά από το κράτοσ και τελεί υπό τθν εποπτεία του κράτουσ, 28 ο ντοπαριςμζνοσ ακλθτισ δεν είναι μια αιωροφμενθ κοινωνικι φιγοφρα θ οποία αποκλίνει ςυμπτωματικά και τυχαία. Ο ακλθτισ εμφανίηεται ςτο κοινωνικό πεδίο ωσ ζνασ κοινωνικόσ ρόλοσ, ο οποίοσ βρίςκεται ς ζνα κομβικό ςθμείο ςφγκλιςθσ κοινωνικϊν προςδοκιϊν, με τθν ζννοια μίασ προςωπικισ 29, πολιτικισ, οικονομικισ κ.τ.λ. εκμετάλλευςθσ τθσ ακλθτικισ-αγωνιςτικισ δράςθσ, οι οποίεσ διαμορφϊνουν, ορίηουν και το πλαίςιο πραγμάτωςθσ των επικοινωνιακϊν του πρακτικϊν, ενϊ ταυτόχρονα με ζμμεςο τρόπο τον ωκοφν ςτθ χριςθ φαρμακευτικϊν υποκατάςτατων ι άλλων απαγορευμζνων ουςιϊν, τον ωκοφν επομζνωσ ςτθν απόκλιςθ. Σο επακόλουκο είναι ότι ςε επιςφαλείσ βιογραφικζσ καταςτάςεισ πολλοί ακλθτζσ επιδιϊκουν να προςαρμοςκοφν ςτισ απαιτιςεισ του ίδιου του ςυςτιματοσ αλλά και ςε αυτζσ του περιβάλλοντοσ, δια τθσ απόκλιςθσ. Δθλαδι με τθ χριςθ αναβολικϊν ι άλλων απαγορευμζνων ουςιϊν ειδάλλωσ παραγκωνίηονται και αντικακίςτανται από τουσ επιτυχθμζνουσ, δθλαδι από αυτοφσ που δεν ζχουν θκικζσ αναςτολζσ. 30 Από τθν άλλθ πλευρά, ςε ατομικό επίπεδο θ φαρμακοδιζγερςθ, ωσ επιλογι επικοινωνίασ και δράςθσ, φανερϊνει πζραν των άλλων και τθ ςυνειδθτι αντίκεςθ του ακλθτι ςτο μζχρι ςιμερα ιςχφον ςφςτθμα αξιϊν του ακλθτιςμοφ και τουσ περιοριςμοφσ που αυτό ςυνεπάγεται. 31 Ζρχεται ςιμερα θ νομοκετικι εξουςία και αναφζρεται ςτθν ποινικοποίθςθ τθσ ακλθτικισ δραςτθριότθτασ που είναι πάντα μια εφκολθ λφςθ για να αποφεφγεται με κοινωνικά ευζλικτο τρόπο θ αντιμετϊπιςθ ενόσ προβλιματοσ. Ποιοσ κα τιμωρείται ; Με 28 Παραδειγματικά αναφζρουμε ότι :Θ ςυνολικι επιχοριγθςθ ςτισ Ομοςπονδίεσ, Ολυμπιακζσ και μθ, ανιλκε το 2007 ςε 57 εκατομμφρια ευρϊ"http://www.ert.gr. 29 τθν ελλθνικι επικράτεια το κράτοσ πζραν των άλλων υποχρεοφται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ νομοκετικζσ διατάξεισ να διορίςει ςτο δθμόςιο τομζα ακλθτζσ που διακρίκθκαν ςε διεκνείσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ. Βλ. παρ. 12α του άρκρου 18 του Ν.3708/08 (ΦΕΚ 210Α), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. Γ2 του άρκρου 45 του Ν.3773/09 (120Α), 30 Βλ τισ υπζρ και κατά κζςεισ όπωσ παρουςιάηονται από τουσ Court/Holmann 1999: το πλαίςιο μιασ διερευνθτικισ προςπάκειασ με τθ χριςθ θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων που είναι εν εξελίξει και πραγματοποίθςα ςε παγκοςμίου εμβζλειασ Ζλλθνεσ Ακλθτζσ επιβεβαιϊνεται αυτι θ κζςθ. 31 ιμερα κακίςταται κατά κανόνα κοινωνικά-νοθματικά ςθμαντικι θ οποιαδιποτε κοινωνικι δράςθ και επικοινωνία μόνον όταν αυτι ζχει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό αποτζλεςμα. το πνεφμα αυτό κάποιεσ ςθμαντικζσ κοινωνικζσ αξίεσ που προςζδιδαν (ζςτω και ανερεφνθτα), κοινωνικι ςθμαντικότθτα κατά το παρελκόν κυρίωσ ςτον ακλθτιςμό των επιδόςεων(π.χ. fair play), αναδεικνφονται ςιμερα ωσ δυςλειτουργικζσ μζςα από τθν δράςθ των κεντρικϊν ρόλων του ακλθτιςμοφ των υψθλϊν επιδόςεων. χετικά με τον προβλθματιςμό αυτό βλ. μεταξφ άλλων :Vangrunderbeek /Tolleneer, 2011:

9 μζτρα καταςτολισ όπωσ προτείνεται από πολλοφσ φορείσ χωρίσ να λαμβάνουν για παράδειγμα υπόψθ τθ χαλαρι δομι που μζχρι ςιμερα εμφανίηουν οι περιςςότεροι ακλθτικοί κεςμοί δεν λφνεται το πρόβλθμα. τθν πλειονότθτά τουσ εμφανίηονται ι μάλλον λειτουργοφν οι ακλθτικοί κεςμοί και οργανιςμοί ωσ άτυπα ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ωσ τυπικά με χαλαρι δομι οργανωτικά ςχιματα, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι αμβλφνεται ζτςι θ δυνατότθτα αλλά και θ αποτελεςματικότθτα μίασ εκλογικευμζνθσ εξωτερικισ παρζμβαςθσ. Δθλαδι δεν μποροφν να αναηθτθκοφν ευκφνεσ από άλλουσ ακλθτικοφσ ρόλουσ οι οποίοι ζμμεςα υποκινοφν αυτι τθ διαδικαςία παρά μόνο από τον ακλθτι και ςπάνια από τον προπονθτι. Παράλλθλα, θ νομιμότθτα μιασ ενδεχόμενθσ ελεφκερθσ χριςθσ αναβολικϊν ουςιϊν ςε ζνα άλλο επίπεδο ακλθτιςμοφ εκείνο του υπερ-πρωτακλθτιςμοφ, είναι αμφίβολο αν νομικά κα μποροφςε να ςτακεί κακϊσ και ςφμφωνα με το φνταγμά, αλλά και το ποινικό δίκαιο οι πολίτεσ, με όριο και κριτιριο και τθ ςυνοχι του κοινωνικοφ ςυνόλου και τθ διατάραξθ του κοινωνικοφ ιςτοφ, «δεν είναι ελεφκεροι να διακζτουν κατά το δοκοφν τθ ηωι, τθ ςωματικι τουσ υγεία και ακεραιότθτα» (Πθγι: Press-gr.blogspot.com). Όςον αφορά δε τα κεςμικά όργανα ελζγχου πρζπει να τονίςουμε ότι υπάρχει και το διθνεκζσ πρόβλθμα, εφαρμογισ γενετικϊν-γονιδιακϊν μεκόδων, ι παραςκευισ νζων ςυςτατικϊν ι χριςθσ άλλων ςυνκζςεων από ουςίεσ οι οποίεσ δεν ανιχνεφονται από τουσ ελζγχουσ. Καταλθκτικά οφείλουμε να υπογραμμίςουμε ότι ακλθτιςμόσ δεν είναι μόνο ο πρωτακλθτιςμόσ. τα ςθμερινά εξελικτικά επίπεδα ζχουν διαφοροποιθκεί και αυτονομθκεί νοθματικά, ςθμαςιολογικά και αξιακά διάφορα ακλθτικά μοντζλα τα οποία είναι ανοιχτά ςτισ κοινωνίεσ. Σο ποιο μοντζλο ταιριάηει ςε ποιόν είναι υπόκεςθ ελεφκερθσ επιλογισ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Baier, H. (1998), Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in Neuen Hedonismus.Muenchen. Bette,K.-H.(1999), Systemtheorie und Sport. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Billings, C. Andrew(2008), Olympic Media: Inside the biggest show on television. Routledge, London and New York. Cachay,K.-Thiel,A.(2000), Soziologie des Sports. Zur Ausdifferenzierung und Entwicklungsdynamik des Sports der modernen Gesellschaft. Juventa Verlag Weinheim und München. Curt, J./Holmann, W. (1998), Doping. In:Lexikon der Ethik im Sport/hrsg. Im Auftr.Des Bundesinstituts fuer Sportwissenschaft von Ommo Grupe und Dietmar Mieth.1.Aufl.-Schorndorf 1998,ςελ Emirbayer, Mustafa and Mische Ann (1998), What is agency?. American Journal of Sociology, 103, 4: Eugen König (1995), Criticism of Doping: The Nihilistic Side of Technological Sport and the Antiquated View of Sport Ethics.International Review for the Sociology of Sport, September 1995; vol. 30, 3-4: pp French, Peter A. (2004), Ethics and College Sports : Sports and the University. Rowman &Littlefield Publishers. INC USA. Habermas, J.(1958), Soziologische Notizen zum Verhältnis von Arbeit und Freizeit. In: Funke,G.: Konkrete Vernunft. Bonn Hays, Sharon (1994), Structure and agency and the sticky problem of culture. Sociological Theory, 12 (1), Gehlen, A. (1965), Sport und Gesellschaft. In: Schultz, U. (Hrsg.): Das große Spiel. Suhrkamp, Frankfurt/M Gibson H. John (1993), Performance versus Results: A Critique of Values in Contemporary Sport. State University of New York Press. New York. Güldenpfenning, S. (2001), Zwischen Adam und Antigone:Die besondere Ethik des olympischen Sports. In: Gibt es eine eigene Ethik des olympischen Sports? DOI-Symposium am 26. und 27. Januar 2000.DOI-Bundesinstitut für Sportwissenschaft(Hrsg),

10 Luhmann,N. (1975), Soziologische Aufklaerung 2. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. Köln/Opladen. Luhmann, N. (1984), Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp, Frankfurt/M. Luhmann,N. (1990), Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefaerdung einstellen? Köln/Opladen. Luhmann, N. (1999), Νομιμοποίηςη μζςω Διαδικαςίασ. Μετάφραςθ Κωνςταντίνοσ Βακιϊτθσ. 1 θ Ζκδοςθ. Εκδόςεισ Κριτικι ΑΕ. Ακινα. Miller Toby et all (2001), Globalization and Sport. Playing the World. SAGE Publications. London-New Delhi. Patsantaras, N. (1994), Der Trainer als Sportberuf. Entwicklung und Ausdifferenzierung einer Profession. Schorndorf: Hofmann. Πατςαντάρασ, Ν. (1996), Αλλαγή των Αξιών και Προπονητική δράςη ςτον αθλητιςμό των επιδόςεωνπρωταθλητιςμό. Κοινωνιολογία του Ακλθτιςμοφ, Γ. ταμίρθ (επιμζλεια). Ακινα: Κ & Λ. Ηερμπίνθ Πατςαντάρασ, Ν. (1997), Αποκλίνουςα ςυμπεριφορά ςτον αθλητιςμό: Θζμα τησ Ηθικήσ ή του Δικαίου; ςτθν Επετθρίδα Ακλθτικοφ Δικαίου: Κατ Επάγγελμα Ακλθτικι Δραςτθριότθτα. 3. Επ. Παναγιωτόπουλοσ Δ. Εκδόςεισ ακουλασ Patsantaras, N. (1998), Trainer(in)/Training/Trainerethos, In Lexikon der Ethik im Sport/hrsg. Im Auftr. Des Bundesinstituts fuer Sportwissenschaft von Ommo Grupe und Dietmar Mieth.1.Aufl.- Schorndorf 1998,ςελ Patsantaras, N.u. a. (2005), Sinndimensionen des olympischen Wettkampfes. Eine systemtheoretische Betrachtung. In: F. I. T.- Wissenschaftsmagazins der Deutschen Sporthochschule Köln Πατςαντάρασ, Ν. (2007), Το ολυμπιακό Φαινόμενο: Ολυμπιςμόσ, Κοινωνικά Νοήματα, Ηθικά Νοήματα, Μεταβολή των Ολυμπιακών Αξιών, Διαφοροποίηςη, Εμπορευματοποίηςη, Πολιτική Εργαλειοποίηςη, ΜΜΕ, Κοινωνικό Φφλο, Doping. Νομικι Βιβλιοκικθ. Ακινα. Πατςαντάρασ, Ν. (2010), Συςτημική Θεωρία, Λειτουργική Διαφοροποίηςη και Αθλητιςμόσ. Μια Γενική Προςζγγιςη. ςτο Γεωργοφλασ,./ Χατηθευςτακίου, Δ. (Επιμ.), Ο Αθλητιςμόσ ςτην Κοινωνία και η Κοινωνία του Αθλητιςμοφ. Εκδόςεισ Νθμερτισ. Ακινα. 2010, Prokop, U. (1971), Soziologie der Olympischen Spiele. München. Rigauer,B. (1969), Sport und Arbeit. Soziologische Zusammenhänge und ideologische Implikationen. Münster. Vangrunderbeek Hans and Jan Tolleneer (2011), Student attitudes towards doping in sport: Shifting from repression to tolerance? International Review for the Sociology of Sport, September 2011; vol. 46, 3: pp Schimank,U. (1988), Die Entwicklung des Spors zum gesellschaftlichen Teilsystem. In: Mayntz,R. (Hrsg.), Differenzierung und Verselbstaendigung. Suhrkamp, Frankfurt/M./New York Willke, H. (1989), Systemtheorie entwickelter Gesellschaften: Dynamik und Riskanz modernen gesellschaftlicher Selbstorganisation. Weinheim/München. 10

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ)

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) Κείμενο Το παιχνίδι κεωρείται ςαν μια βαςικι δραςτθριότθτα του ανκρϊπινου είδουσ. Είναι δε το παιχνίδι μια βαςικι δραςτθριότθτα, γιατί ο άνκρωποσ μπορεί μζςα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 10 η : Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 1: Ειςαγωγικά Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να καταρριφκοφν οι προεπιςτθμονικοί μφκοι για τθ γλϊςςα Να αναδειχκεί

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι Σθλεςκόπιο Σο τθλεςκόπιο είναι ζνα όργανο ςχεδιαςμζνο για τθν παρατιρθςθ μακρινϊν αντικειμζνων μζςω τθσ ςυλλογισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Σα πρϊτα γνωςτά ςχεδόν λειτουργικά τθλεςκόπια ανακαλφφκθκαν

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του 2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι

Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Διδακτικι τθσ Γλϊςςασ Ι Ενότθτα 5: Η παιδαγωγικι του γραμματιςμοφ Μαριάννα Κoνδφλθ Σχολι Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Σκοποί ενότθτασ Να εντοπιςτοφν οι διαφορζσ προφορικοφ και γραπτοφ

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα