ΣΕΤΧΟ 16 ΙΟΤΛΙΟ/ ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΤΧΟ 16 ΙΟΤΛΙΟ/ ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou"

Transcript

1 ΣΕΤΧΟ 16 ΙΟΤΛΙΟ/ ΑΤΓΟΤΣΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ By: Maria Byron Panayidou 1

2 Editorial: Η γιαγιά μου ζλεγε πωσ ο λόγοσ είναι ζνα δϊρο προσ όλουσ μασ, αλλά θ ςκζψθ για μερικοφσ. Κακϊσ μεγάλωνα δεν καταλάβαινα τι εννοοφςε. Αλλά τϊρα αντιλαμβάνομαι πλιρωσ πόςο ςοφά ιταν τα λόγια τθσ. Πότε ιταν θ τελευταία φορά που ςκεφτικατε για τθ δφναμθ του λόγου; Κάκε φορά που μιλάτε, είςτε ενιμεροι πωσ χρθςιμοποιοφμε το λόγο για: να εμπνεφςουμε, να φοβίςουμε, να μεταπείςουμε, να πείςουμε, να παρθγοριςουμε, να πλθγϊςουμε, να απογοθτεφςουμε, να ενκαρρφνουμε, να εκπαιδεφςουμε, να επικρίνουμε, να ανταλλάξουμε ιδζεσ, να εκφράςουμε αιςκιματα, να ποφμε δογματικά, να αμφιςβθτιςουμε, να ευχαριςτιςουμε, να απειλιςουμε, να κοροϊδζψουμε, να κριτικάρουμε, να επευφθμιςουμε, να λυπιςουμε, να περθφανευτοφμε, να προςβάλουμε, να παρθγοριςουμε, να εξοργίςουμε, να υποκινιςουμε, ι να απολογθκοφμε; Πριν να μιλιςετε, κυμίηετε μιπωσ ςτον εαυτό ςασ πωσ οι λζξεισ μασ μποροφν να εκφράςουν: κατανόθςθ, μίςοσ, αγάπθ, ζπαινο, εκτίμθςθ, προςβολι, καλοςφνθ, ςεβαςμό, αγζνεια ι ςοφία; Πϊσ εφαρμόηετε το δϊρο του λόγου; Σο χρθςιμοποιείτε για να πείτε αςτεία, να διαδϊςετε φιμεσ, να αποςπάςετε δάκρυα, να αναγγείλετε ποίθςθ ι να μεταδϊςετε ελπίδα; Ζχετε ποτζ πλθγωκεί από τα λόγια άλλων; Πολλοί από μασ ζχουν. Γι αυτό και ο Pontianus, ο οποίοσ ςτζφτθκε Πάπασ ςτισ 21 Ιουλίου, 230 και βαςίλευςε μζχρι το 235, ζγραψε ςτθ Δεφτερθ Επιςτολι: «το χτφπθμα του μαςτίγιου κα ςθμαδζψει το δζρμα μου, αλλά το χτφπθμα τθσ γλϊςςασ κα μου ςπάςει τα κόκαλά μου. Πολφ ζπεςαν από τθν άκρθ του ςπακιοφ, αλλά όχι τόςοι όςοι ζπεςαν από τθ γλϊςςα». Αυτό είναι μια πολφ δυνατι εξιγθςθ του πόνου που μποροφν να επιφζρουν οι λζξεισ. Αλλά οι λζξεισ δεν είναι ανάγκθ να πονάνε. Μποροφν να παρθγοριςουν, να ανυψϊςουν και να υποςτθρίξουν. Σϊρα αντιλαμβάνεςτε πόςθ δφναμθ ζχουν οι λζξεισ ςασ για να κάνουν διαφορά ςτθ ηωι των άλλων; Ασ το ςκεφτοφμε λίγο αυτό. Τποκζςτε πωσ ενκαρρφνετε δφο άτομα ςιμερα και τουσ υποκινείτε να ενκαρρφνουν και αυτοί δφο άλλουσ αφριο. Αν θ διαδικαςία αυτι ςυνεχιςτεί κάκε μζρα, 128 άτομα κα ζχουν επωφελθκεί ωσ το τζλοσ τθσ εβδομάδασ. Αν ςυνεχιςτεί για δφο βδομάδεσ, τότε αυτοί που κα ζχουν επωφελθκεί κα ζχουν φτάςει τισ 16,384. Για τρεισ βδομάδεσ; Πζραν των δφο εκατομμυρίων ανκρϊπων κα ζχουν επωφελθκεί από καλζσ πράξεισ που εςείσ ζχετε ξεκινιςει. Αν είμαςτε ςυντθρθτικοί και υποκζςουμε ότι μζχρι το τζλοσ των τριϊν εβδομάδων ζχει επωφελθκεί «μόνο» το μιςό του ενόσ τθσ εκατό αυτοφ του αρικμοφ, τότε κα υπάρχουν 10,000 άτομα που κα νιϊκουν καλφτερα από τισ δφο ςασ πράξεισ καλοςφνθσ. Μπορείτε λοιπόν να αντιλθφκείτε τθ δφναμθ που ζχετε για να κάνετε το καλό; Φυςικά και το αντίκετο είναι ςωςτό. Δθλαδι κάκε μια από τισ κακζσ μασ πράξεισ εξαπλϊνεται και πολλαπλαςιάηεται με τον ίδιο ρυκμό. Είναι παράξενο τότε που υπάρχει τόςοσ πόνοσ; Δεν είναι φανερό πωσ ο κόςμοσ ηθτά απελπιςμζνα πράξεισ καλοςφνθσ; Ασ αρχίςουμε να κάνουμε τθ διαφορά από ςιμερα. Παρόλο που μποροφμε να καλυτερεφςουμε τον κόςμο με πολλοφσ τρόπουσ, ασ επικεντρωκοφμε ςε ζνα κζμα: τθν ενκάρρυνςθ. Σα φυτά χρειάηονται νερό και τα παιδιά ενκάρρυνςθ. «Σϊςτε ηωζσ, ςϊςτε παιδιά» γράφει θ Celeste Holm, «ηοφμε με τθν ενκάρρυνςθ και πεκαίνουμε χωρίσ αυτιν αργά, λυπθμζνα και κυμωμζνα» Ο αρικμόσ των λυπθμζνων και κυμωμζνων παιδιϊν αυξάνετε. Σο ίδιο και τα εγκλιματα. Για να βάλουμε φρζνο ςτο ζγκλθμα, πρζπει να χτίςουμε περιςςότερεσ ηωζσ, όχι περιςςότερα ςωφρονιςτιρια και φυλακζσ. Χτίηουμε ηωζσ ανατρζφοντασ ςωςτά τα παιδιά μασ. Πρζπει να τα ενκαρρφνουμε ςυνεχϊσ, γιατί γίνονται αυτό που τα ενκαρρφνουμε και όχι αυτό που γκρινιάηουμε ότι κζλουμε να γίνουν. τον αγϊνα τουσ να γίνουν υπεφκυνοι, ςίγουρα κα ςκοντάψουν. Σζτοιεσ ςτιγμζσ καλό είναι να κυμόμαςτε πωσ μια ενκαρρυντικι λζξθ ςτθν αποτυχία αξίηει πολφ περιςςότερο από ζνα μιςάωρο επαίνων μετά από μια επιτυχία. Αν χρειάηεται να τα μαλϊςετε για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά, κακοδθγιςτε τα με θρεμία. Ο ςκοπόσ δεν είναι να ςπείρετε φόβο αλλά να χτίςετε εμπιςτοςφνθ. Ο Johann Wolfgang Von Goethe ζγραψε: «θ διόρκωςθ κάνει πολλά, αλλά θ ενκάρρυνςθ κάνει περιςςότερα. Η ενκάρρυνςθ μετά τθν επίκριςθ είναι όπωσ τον ιλιο μετά τθ βροχι». Κακϊσ ανατρζφετε τα παιδιά ςασ, πρζπει να ξεκινιςετε με το να τα αποδεχτείτε ωσ ζχουν. Μετά, τα ενκαρρφνετε να γίνουν περιςςότερο από ότι είναι. Σα λόγια του William Arthur φαίνεται να περιγράφουν πωσ νιϊκουν τα παιδιά: «κολάκευςε με και μπορεί να μθ ςε πιςτζψω. Κάνε μου κριτικι και μπορεί να μθν μου αρζςεισ. Αγνόθςε με και μπορεί να μθ ςου το ςυγχωριςω. Ενκάρρυνε με και μπορεί να μθ ςε ξεχάςω». Όλοι μασ ςτεκόμαςτε ςτουσ ϊμουσ των άλλων. Φτάςαμε ςτο παρόν μασ ςτακμό λόγω τθσ βοικειασ και ενκάρρυνςθσ που λάβαμε από άλλουσ. Ο καλφτεροσ τρόποσ να επιςτρζψουμε τθ χάρθ είναι με το να ςθκϊςουμε τα δικά μασ παιδιά και να τα βάλουμε ςτουσ δικοφσ μασ ϊμουσ. Οι καλφτεροι φίλοι που μποροφν να ζχουν τα παιδιά είναι οι γονείσ που ςυνεχϊσ τουσ ενκαρρφνουν, τουσ εμπνζουν, και τουσ κακοδθγοφν ςτο να γίνουν ότι αυτοί κζλουν να γίνουν. (Και θ πραγματικι αλικεια είναι πωσ τα παιδιά μασ χρειάηονται από εμάσ να τουσ δϊςουμε δφο αγακά: ρίηεσ και φτερά). το κάτω-κάτω, όλα τα χρϊματα ξεκωριάηουν, όλοι οι ναοί καταρρζουν και οι αυτοκρατορίεσ πζφτουν, όμωσ τα ςοφά λόγια αντζχουν. Πϊσ τότε κα χρθςιμοποιοφμε το δϊρο του λόγου; Απλά: με ςοφία! Διεύθυνση: Προδρόμου 34, Έγκωμη, 2406, Λευκωσία Address: 34 Prodromou Street, Engomi 2406, Nicosia YOUR NUTRITIONAL UPDATE / Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ Ownership: Ιδιοκτθςία: Monthly edition Μθνιαία ζκδοςθ Editor in Chief, Diligence, Creation of articles & Design: Maria Byron Panayidou Τπεφκυνθ ζκδοςθσ, Επιμζλεια, Δθμιουργία κειμζνων & χεδιαςμόσ: Μαρία Βφρων Παναγίδου The information contained in this e-newsletter is for educational purposes only. The content is not intended to substitute or replace professional medical advice, or treatment. Please check with your physician before using any information in this booklet. The information provided is based on recommendation and portrays the personal view of the writers. Τηλέφωνο: (Telephone) Τηλεομοιότυπο: (Fax) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ( ) Για τη Διατροφολόγο (Μαρία Βύρων Παναγίδου): Για γενικές πληροφορίες: Για ραντεβού: 2

3 Περιεχόμενα Καλοκαίρι, διακοπζσ και καταςκινωςθ 4 4 Η δίαιηα ηης θάλαζζας!!! 5 Γάμπες & κοιλιά 10 τροφές που αγαπάνε το δέρμα σας! τρόποι να νιϊςετε καλφτερα! Infra Red Therm Lipolisis 7 8 Μυρίηει ιλιοσ, κάλαςςα, καλοκαίρι Σαβζρνα 9 11 Ώρα μάκθςθσ Διάσημα γμωμικά 12 Διατροφή και για το μαύρισμα!!! Συνταγές του μήνα 3

4 Καλοκαίρι, διακοπές και κατασκήνωση! Η δίαιτα της θάλασσας!!! Χαρείτε τισ διακοπζσ, όπου κι αν είςτε, τρϊγοντασ ελαφρά και υγιεινά. Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ που επικρατοφν τουσ κερινοφσ μινεσ επιβαρφνουν τον οργανιςμό, ο οποίοσ ζχει ανάγκθ από περιςςότερα υγρά ϊςτε να μθν αφυδατϊνεται. Η καλοκαιρινι διατροφι πρζπει να είναι κατά κανόνα ελαφριά ανεξάρτθτα από τθν ϊρα τθσ θμζρασ. Η φφςθ μασ, παρζχει πλθκϊρα επιλογϊν, ϊςτε να λαμβάνετε τισ απαιτοφμενεσ κερμίδεσ για τθ διατιρθςθ του ςωματικοφ ςασ βάρουσ, αλλά και τισ βιταμίνεσ που κωρακίηουν τον οργανιςμό ςασ από αςκζνειεσ. Προτιμιςτε λοιπόν, είτε μείνετε ςτο ςπίτι ςασ είτε είςτε ςε διακοπζσ, λαχανικά φρζςκα. Πριν τα μαγειρζψετε ι φτιάξετε τθ ςαλάτα τθσ αρεςκείασ ςασ, πλφντε τα καλά με άφκονο νερό. Φυλάξτζ τα ςε ςκιερό ι δροςερό μζροσ ι, αν είναι δυνατόν, ςτο ψυγείο πάντα ςε μπολ με καπάκι, ϊςτε να μθν ζρχονται ςε επαφι με κρζατα και ψάρια, τα οποία όταν είναι ωμά αναπτφςςουν βακτιρια. Σα γαλακτοκομικά προϊόντα χρειάηονται ιδιαίτερθ προςοχι, διότι αλλοιϊνονται εφκολα και απαιτοφν καλι ψφξθ. Μθν αγοράηετε γάλα ι γιαοφρτι, αν παρατθριςετε κάποια αλλοίωςθ τθσ ςυςκευαςίασ ι ο χϊροσ όπου βρίςκονται ςτο κατάςτθμα δεν ψφχεται επαρκϊσ. Φυςικά, είναι απαραίτθτο πάντα να ελζγχετε τθν θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ και να τα τοποκετείτε ςτο ψυγείο το ςυντομότερο δυνατόν. Για τα κρζατα, τα πουλερικά και τα ψάρια, είτε νωπά είτε κατεψυγμζνα, προςζξτε να μθν ζχουν περίεργθ όψθ ι οςμι, διότι μπορεί να ζχουν αλλοιωκεί και, αν καταναλωκοφν, κα προκαλζςουν τροφικζσ δθλθτθριάςεισ. Γενικά, προςπακιςτε να μθ μαγειρεφετε ςυνταγζσ που απαιτοφν πολλά μπαχαρικά, διότι επιβαρφνουν τθ διαδικαςία τθσ πζψθσ. Ψιςτε καλφτερα το κοτόπουλο ι τα ψάρια και ςυνοδζψτε τα με λαχανικά ςτον ατμό. Μια ςαλάτα χορταρικϊν ι λαχανικϊν είναι χορταςτικι και ιδανικι για μια ηεςτι θμζρα, κακϊσ δεν επιβαρφνει τον οργανιςμό και μπορείτε άνετα ζπειτα από δφο ϊρεσ να κολυμπιςετε. Ό,τι και αν ετοιμάηετε είναι απαραίτθτο να προςζχετε πόςο αλάτι χρθςιμοποιείτε, διότι μπορεί να νοςτιμίηει το φαγθτό, αλλά δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να το ρίχνετε ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Άλλωςτε θ μεγάλθ κατανάλωςθ αλατιοφ προωκεί τθν κυτταρίτιδα, και ποιοσ τθν κζλει αυτι!! Μθν ξεχνάτε επίςθσ, να πίνετε άφκονο νερό και χυμοφσ φροφτων φρεςκοςτυμμζνουσ, ενϊ αντικζτωσ περιορίςτε τθν κατανάλωςθ αλκοολοφχων ποτϊν και αναψυκτικϊν, επειδι προκαλοφν φοφςκωμα ςτο ςτομάχι και δθμιουργοφν αίςκθμα δίψασ. Καταςκινωςθ: Είςτε λάτρεισ τθσ περιπζτειασ και επιλζξατε να πάτε καταςκινωςθ; Πριν ξεκινιςετε, καλό είναι να γνωρίηετε οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ και μεταφορά των τροφίμων που κα πάρετε μαηί ςασ. Απαραίτθτο εξάρτθμα είναι φυςικά ζνα φορθτό ψυγείο, το οποίο κακ' όλθ τθ διάρκεια των διακοπϊν πρζπει να είναι γεμάτο πάγο ι πλακζτεσ πάγου, ϊςτε να διατθρείται θ ψφξθ. Η ςωςτι τοποκζτθςθ των τροφίμων ςτο ψυγείο είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ. Προςτατζψτε τα τυλίγοντάσ τα με διαφανι μεμβράνθ ι τοποκετϊντασ τα ςε ειδικζσ ςακοφλεσ τροφίμων. Ζτςι, τα υγρά των κρεατικϊν, των ψαριϊν και των πουλερικϊν δεν κα ζλκουν ςε επαφι με άλλα τρόφιμα και κα αποφευχκεί θ μεταφορά μικροβίων που ςυνικωσ ενυπάρχουν ςτα ωμά τρόφιμα. Η τοποκζτθςθ λοιπόν των τροφίμων μζςα ςτο ψυγείο είναι ςθμαντικι και κα πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε τα φροφτα και τα λαχανικά να βρίςκονται πάντα ςτο πάνω μζροσ του ψυγείου. Χαμθλά τοποκετιςτε τρόφιμα, όπωσ κρζασ, πουλερικά και ψάρια. Χρθςιμοποιιςτε ζνα δεφτερο ψυγείο για το νερό και τα αναψυκτικά, διότι ζτςι θ ψφξθ ςτο ψυγείο με τα τρόφιμα κα διατθρθκεί περιςςότερο. Σα κρζατα, τα πουλερικά και τα ψάρια είναι απαραίτθτο να τα καταψφξετε, ϊςτε να διατθρθκοφν για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα, ενϊ κα πρζπει να αποψυχκοφν ςωςτά όταν ζλκει θ ϊρα να καταναλωκοφν και προςζξτε ϊςτε να ζχουν ξεπαγϊςει τελείωσ πριν τα μαγειρζψετε. Η διαδικαςία μαγειρζματοσ ςτθν εξοχι είναι τελείωσ διαφορετικι από αυτιν του ςπιτιοφ. Οι παράγοντεσ μόλυνςθσ είναι περιςςότεροι, αλλά ζνασ παραμζνει ίδιοσ. Η προςωπικι υγιεινι του ατόμου που κα ετοιμάςει το μεςθμεριανό ι το βραδινό είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ. Αν τα παιδιά ςασ προςφερκοφν να ςασ βοθκιςουν, φροντίςτε ϊςτε να ζχουν πλφνει καλά τα χζρια τουσ με νερό και ςαποφνι. τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ αυτό μπορεί να μθν είναι εφικτό, γι' αυτό να ζχετε πάντα μαηί ςασ υγρά μαντιλάκια, αντιβακτθριακό τηελ χεριϊν ι υγρζσ πετςζτεσ για τον κακαριςμό χεριϊν και επιφανειϊν. Επειδι ςτισ καταςκθνϊςεισ ο καλφτεροσ τρόποσ μαγειρζματοσ είναι το ψιςιμο γι αυτό φροντίςτε να γίνεται ςωςτά. Είναι ςθμαντικό τα φαγθτά να ψινονται αργά και καλά. Μθν τρϊτε τθν μπριηόλα ςασ μιςοψθμζνθ, διότι τα υγρά του κρζατοσ που ζχουν μείνει υποβοθκοφν τθν ανάπτυξθ και τον πολλαπλαςιαςμό των βακτθρίων. Αφοφ ετοιμάςετε το φαγθτό, ελζγξτε προςεκτικά αν τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα που κα χρθςιμοποιιςετε είναι απολφτωσ κακαρά. τουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ θ παρουςία τθσ ςκόνθσ και των ηωυφίων είναι ζντονθ. Αφοφ τελειϊςετε το γεφμα ςασ, τοποκετιςτε ςτο ψυγείο ό,τι ζχει περιςςζψει, αλλά αν τα απομεινάρια ζχουν εκτεκεί περιςςότερο από μία ϊρα, καλφτερα είναι να τα πετάξετε, κακϊσ ενδζχεται να ζχουν αναπτυχκεί μικροοργανιςμοί. Πάρτε μαηί ςασ τρόφιμα που διατθροφνται περιςςότερο καιρό, όπωσ ξθρά τροφι και κονςζρβεσ, οι οποίεσ δεν αλλοιϊνονται εφκολα και μποροφν να διατθρθκοφν και εκτόσ ψυγείου. Σα φροφτα και τα λαχανικά να μθν τα αγοράηετε ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Αγοράςτε και καταναλϊςτε μόνο τθν ποςότθτα που χρειάηονται τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ θμερθςίωσ. Οι διακοπζσ πρζπει να είναι περίοδοσ ξεκοφραςθσ και ανεμελιάσ. Οργανωκείτε λοιπόν ςωςτά και μθν αμελιςετε τθ διατροφι ςασ. Κάντε μικρζσ αλλαγζσ ςτο διαιτολόγιό ςασ εκμεταλλευόμενοι κυρίωσ τα εποχιακά λαχανικά και φροφτα. Προτιμιςτε καλοκαιρινζσ ςυνταγζσ και χαρείτε με αςφάλεια τθ κάλαςςα και τον ιλιο. Ο ζύβπνμκμξ ηνόπμξ γςήξ δζαθένεζ ζδιακηζηά από αοηόκ ηςκ πνμδβμύιεκςκ βεκεώκ. ήιενα μ ηακόκαξ είκαζ κα ηαεόιαζηε πμθθέξ ώνεξ ηαεδθςιέκμζ ζε έκα βναθείμ επζαανύκμκηαξ ιέζδ ηαζ ηάης άηνα, κα απμθεύβμοιε ζηδκ ηονζμθελία ηάεε ιμνθή άζηδζδξ πνμηζιώκηαξ ημ αοημηίκδημ ή ημ αζακζέν ακηί βζα ημ πενπάηδια, ημ πμδήθαημ ή ηζξ ζηάθεξ, κα ενπόιαζηε μθμέκα ηαζ ζπακζόηενα ζε επαθή ιε ηδ θύζδ ηαζ δ δζαηνμθή ιαξ ααζίγεηαζ, ηαηά ηύνζμ θόβμ, ζε γςζηέξ πνςηεΐκεξ, πνμενπόιεκεξ από ημ ηνέαξ ηαζ ηα πανάβςβά ημο. Όθα ηα παναπάκς απμηεθμύκ πανάβμκηεξ stress ηαζ ημ άβπμξ ηδξ ηαεδιενζκόηδηαξ δδιζμονβεί πθδεώνα πνμαθδιάηςκ ζημκ μνβακζζιό ιαξ. Από ηδκ άθθδ πθεονά, όθμζ εέθμοιε ηαζ επζδζώημοιε κα δείπκμοιε κέμζ, οβζείξ ηαζ κα δζαηδνμύιε ιζα ηαθή θοζζηή ηαηάζηαζδ. ημκ αβώκα αοηό δ δζαηνμθή παίγεζ ζπμοδαίμ νόθμ, ηαεώξ δζα ιέζμο αοηήξ πνμζθαιαάκμοιε ηα απαναίηδηα εηείκα ζημζπεία πμο αμδεμύκ ζηδ δδιζμονβία ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ζώιαηόξ ιαξ ηαζ πμο ιαξ πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ γςήξ εκένβεζα. Αλίγεζ κα ζοβηναηήζμοιε ηδ θνάζδ ηδξ Γαθθίδαξ δζαηνμθμθόβμο Yvette Peceau ζημκ πνόθμβμ ημο αζαθίμο ηδξ «Ζ δίαζηα ηδξ εάθαζζαξ» (Le regime de la mer), ημ μπμίμ ζοκέβναρε ιαγί ιε ημκ δζάζδιμ ζεθ ρανζώκ, Jacques Le Divellec πμο απμηαθύπηεζ ηα ιοζηζηά ηαζ μθέθδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δζαηνμθήξ: "Όζεξ θμνέξ πνεζάζηδηε κα δζαθμνμπμζήζς ημ ηαεδιενζκό ιμο δζαζημθόβζμ ιε ζηόπμ κα πάζς ηάπμζα επζπθέμκ ηζθά είηε βζα κα ανς ηδ παιέκδ ιμο θόνια ακαγήηδζα ζημκ πθμύημ ηδξ εάθαζζαξ ηζξ πδβέξ ιζαξ πζμ ζζμννμπδιέκδξ δζαηνμθήξ. Κζ αοηή ιε ακηάιεζρε απμηαθύπημκηάξ ιμο ιζα πμθύ πζμ απθή, οβζεζκή ηζ εηθεπηοζιέκδ ημογίκα." Πνάβιαηζ, δ δίαζηα ηδξ εάθαζζαξ είκαζ από ηζξ πθέμκ οβζεζκέξ ηαζ ηαηάθθδθεξ βζα απώθεζα αάνμοξ επζθμβέξ. οβηεηνζιέκα, θόβς ημο όηζ δ ζάνηα ηςκ ρανζώκ είκαζ ζδζαίηενα θεπηή ώζηε κα ιδκ πνεζάγεηαζ ηζξ παναδμζζαηέξ πμθύςνεξ ιαβεζνζηέξ ηεπκζηέξ πμο ηαζνζάγμοκ ζημ ηνέαξ, δ ημογίκα ηςκ ρανζώκ είκαζ πζμ εθαθνζά. Ζ επζεοιία ιάθζζηα ηςκ ζεθ κα δζαηδνήζμοκ ημ άνςια ηδξ εάθαζζαξ ζημ πζάημ, ημοξ έπεζ μδδβήζεζ κα ακαηαθύρμοκ κέεξ ηεπκζηέξ αλζμπμίδζδξ ηςκ αθζεοιάηςκ, πςνίξ άζημπεξ πνμζεήηεξ ζαθηζώκ ηαζ ηανοηεοιάηςκ, μζ μπμίεξ απμδεζηκύμκηαζ ηζξ πενζζζόηενεξ θμνέξ ζδζαίηενα παποκηζηέξ. Έηζζ, εύθμβα, ηαηαθεύβμοκ ζε ζοκδοαζιμύξ ρανζώκ ιε θαπακζηά ή θοζζηά ιονςδζηά πμο είκαζ πθμύζζα ζε ζπκμζημζπεία, αζηαιίκεξ ηαζ θοηζηέξ ίκεξ. Δύπεπηα, πθμύζζα ζε πνςηεΐκεξ, παιδθώκ εενιίδςκ, θζβόηενμ θζπανά από ημ ηνέαξ, ηα ράνζα δζεοημθύκμοκ ηδ ιείςζδ ηδξ πμθδζηενόθδξ ζημ αίια ηαζ πνμζηαηεύμοκ ημκ μνβακζζιό ιαξ από ηα ηανδζαββεζαηά κμζήιαηα πάνδ ζηζξ θζπανέξ μοζίεξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ζάνηα ημοξ ηαζ πμο απμηεθμύκηαζ από αηόνεζηα θζπανά μλέα. Αηόιδ, όθμζ έπμοιε αημύζεζ βζα ηζξ εοενβεηζηέξ ζδζόηδηεξ ημο θςζθόνμο πμο πενζέπμοκ βζα ιάηζα... ζακ ηδξ βάηαξ! Ζ δίαζηα ηδξ εάθαζζαξ δεκ είκαζ ιζα ζηενδηζηή δίαζηα. Ακηζεέηςξ, ακαγδηά μθμέκα ηνόπμοξ πμο εα επζηνέπμοκ ζημ ζύβπνμκμ άκενςπμ κα πνμζέπεζ ηδ δζαηνμθή ημο πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα απέπεζ από ηα ημζκά. Δπζδζώηεζ κα ιεζώζεζ ζηαδζαηά ηδκ διενήζζα θήρδ εενιίδςκ απμθεύβμκηαξ οπεναμθέξ πμο εα μδδβμύζακ όπμζμκ ηδκ αημθμοεεί ζημ κα ηδκ εβηαηαθείρεζ θίβεξ ιένεξ αθόημο ηδκ άνπζζε. Ζ δίαζηα ηδξ εάθαζζαξ είκαζ ηνόπμξ γςήξ: αμδεά κα ηαηαθάαμοιε όηζ εα πνέπεζ κα αδοκαηίζμοιε - ακ αοηό είκαζ ημ γδημύιεκμ - ζηαδζαηά, ιεζώκμκηαξ ηδκ διενήζζα θήρδ εενιίδςκ ηαηά ημ έκα ηέηανημ ή ημ έκα ηνίημ, πςνίξ όιςξ κα ζηενδεμύιε ζε βεύζδ ηαζ πμζόηδηα. Ακ, δδθαδή, ιζα βοκαίηα πνμζθαιαάκεζ 2000 εενιίδεξ ιπμνεί επζθέβμκηαξ ράνζα, ακηί άθθδ ιμνθή πνςηεΐκδξ, κα ηζξ ιεζώζεζ ζε 1500 ή ζε 1300 ηαζ έκαξ άκδναξ κα ιεζώζεζ ηζξ ζοκήεεζξ εενιίδεξ ημο ζε 1800 ή Βέααζα δεκ πνεζάγεηαζ κα εέθεζ ηακείξ κα αδοκαηίζεζ βζα κα αημθμοεήζεζ ηδ δίαζηα ηδξ εάθαζζαξ. Μπμνεί απθά κα εέθεζ κα ιεζώζεζ ηα θζπίδζα ζηδ δζαηνμθή ημο, βζα θόβμοξ οβείαξ ή δζαηήνδζδξ ηδξ θόνιαξ ημο ή απθά κα αβαπά ηα ράνζα ηαζ κα ακαγδηά έκα πνόζπδια βζα κα ηα απμθαιαάκεζ ζοπκόηενα. Σζ ιαξ δζδάζηεζ δ δίαζηα ηδξ εάθαζζαξ; Ζ πνώηδ ημζκή δζαπίζηςζδ όζςκ αημθμοεμύκ ηδκ δίαζηα ηδξ εάθαζζαξ είκαζ όηζ ημ ράνζ δεκ πνέπεζ κα ιαβεζνεύεηαζ πμθύ. Όηακ "πανα-ιαβεζνεύεηαζ" ηαηαζηνέθεηαζ δ οθή ηδξ ζάνηαξ ημο. Ο ηνόπμξ κα εθέβπμοιε ακ ημ ράνζ ιαξ έπεζ ρδεεί ζςζηά εοιίγεζ αοηό πμο ηάκμοιε ηαζ βζα ηα βθοηίζιαηα: αοείγμοιε ιζα αεθόκα ιέπνζ ηδ ναπμημηαθζά ημο. Ακ ηδκ ώνα πμο ηδ αβάθμοιε ηαζ ηδκ αημοιπήζμοιε ζηα πείθδ ιαξ (πμο είκαζ πζμ εοαίζεδηα από ημ δάπηοθό ιαξ) είκαζ πθζανή, ημ ράνζ ιαξ έπεζ ρδεεί. Αηόιδ πζμ εκδεδεζβιέκμξ ηνόπμξ κα δζαπζζηώζμοιε ακ ημ ράνζ ιαξ είκαζ έημζιμ, είκαζ κα ημ ηόρμοιε πανάθθδθα ζηδκ νάπδ ημο ηαζ κα εθέβλμοιε ακ δ ζάνηα λεημθθάεζ εύημθα από ημ ηόηαθμ. Ακ αοηό ζοιααίκεζ, ηόηε ημ ράνζ δεκ πνεζάγεηαζ πεναζηένς ιαβείνεια. Πνμηεζκόιεκμζ δζαζηδηζημί ηνόπμζ ιαβεζνέιαημξ ηςκ ρανζώκ, εηηόξ από ηδκ ηθαζζηή ζπάνα είκαζ ημ πμζάνζζια (όηακ δδθαδή ζζβμανάγμοιε ημ ράνζ ιαξ ζε γςιό ιονςδζηώκ ή θαπακζηώκ), ημ ζζβακό ανάζζιμ ζε ηναζί ή λίδζ, ημ ιαβείνεια ζημκ αηιό, ημ ρήζζιμ ζε ακηζημθθδηζηό ηδβάκζ πςνίξ ή ιε εθάπζζηδ πμζόηδηα εθαζόθαδμο, ημ βνήβμνμ ρήζζιμ ζημ θμύνκμ (αηόιδ ηαζ ιζηνμηοιάηςκ), ημ ρήζζιμ ζημ αθάηζ ή ζημ πανηί ηαεώξ ηαζ μζ ζμύπεξ ηαζ μζ ιανζκάηεξ πμο ιαξ επζηνέπμοκ κα βεοημύιε ημ ράνζ ςιό, ιεηά ηδκ παναιμκή ημο βζα ιζηνό πνμκζηό δζάζηδια ζημ αθάηζ ή ζημ θειόκζ (ή ηαζ ζημ λίδζ) ή ζε έκα ζοκδοαζιό αθαηζμύ ηαζ θειμκζμύ, όπςξ είκαζ δ πενίπηςζδ ημο ιελζηάκζημο ή ημο πενμοαζακμύ ceviche. 4

5 ΓΑΜΠΕΣ & ΚΟΙΛΙΑ Λίπνο ζηε θνηιηά; Μύζνο 1: Οζ ημζθζαημί ηάκμοκ επίπεδδ ηδκ ημζθζά. Λάεμξ!! Οζ ημζθζαημί είκαζ πμθύ ζδιακηζημί βζα ηδκ εκδοκάιςζδ ηςκ ιοώκ ηδξ ημζθζαηήξ πώναξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζηάζδξ ημο ζώιαημξ. Παν' όθα αοηά, ακ έπεηε πενζηηό θίπμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ημζθζάξ, δεκ πνόηεζηαζ κα δείηε ημοξ ημζθζαημύξ ζαξ κα δζαβνάθμκηαζ ηαζ κα βναιιώκμκηαζ, όζμ ηζ ακ πνμζπαεήζεηε. Καζ αοηό βζαηί, ημπζηό αδοκάηζζια ιε άζηδζδ ιόκμ δεκ βίκεηαζ. Μύζνο 2: Γζα κα πέζεζ δ ημζθζά πνέπεζ κα ηόρμοιε εκηεθώξ ηα θζπανά. Λάεμξ!! Γεκ πνέπεζ κα απμηθείζεηε όθα ηα θζπανά από ηδ δζαηνμθή ζαξ. Σα θζπανά μλέα Ω-3, πμο οπάνπμοκ ζε αθεμκία ζημ ζμθμιό ηαζ ημ ζημοιπνί, ηζξ εθζέξ ηαζ ημ ααμηάκημ αμδεμύκ ζηδκ ηαθή θεζημονβία ηδξ ηανδζάξ ηαζ ημο ιεηααμθζζιμύ. Μύζνο 3: Σμ ζηνεξ δεκ έπεζ ηαιία επίδναζδ ζημ θίπμξ ηδξ ημζθζάξ. Λάεμξ!! Σμ έκημκμ ζηνεξ είκαζ έκαξ από ημοξ ααζζηόηενμοξ πανάβμκηεξ πμο μδδβμύκ ζηδ δδιζμονβία ημο «ζςζίαζμο». Καζ αοηό βζαηί αολάκεζ ηδκ παναβςβή ημνηζγόκδξ ζημκ μνβακζζιό, μνιόκδξ πμο εοκμεί ηδκ εκαπόεεζδ θίπμοξ - ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ημζθζάξ - ηαζ ειπμδίγεζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο. «Σηόρνο» ζαο λα ην θάςεηε: Οζ βοκαίηεξ πμο έπμοκ ορδθά επίπεδα εκδμημζθζαημύ θίπμοξ, δζαηνέπμοκ 45% ιεβαθύηενμ ηίκδοκμ κα πανμοζζάζμοκ ηανηίκμ ημο ιαζημύ. Καζ αοηό βζαηί όζμ πενζζζόηενμ είκαζ ημ θίπμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ημζθζάξ, ηόζμ ορδθόηενα είκαζ ηα επίπεδα ηςκ μζζηνμβόκςκ. Σμ θίπμξ πανάβεζ ηα δζηά ημο μζζηνμβόκα, ακελάνηδηα από αοηά πμο πανάβμκηαζ από ηζξ ςμεήηεξ. Όηακ οπενααίκεζ ημ θοζζμθμβζηό, ηα επίπεδα ηςκ μζζηνμβόκςκ αολάκμκηαζ ιε απμηέθεζια κα αολάκεηαζ ηαζ μ ηίκδοκμξ. Δπζπθέμκ, ημ εκδμημζθζαηό θίπμξ αολάκεζ ηα επίπεδα ηδξ ζκζμοθίκδξ, ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ ηύπμ ηανηίκμο Τνλώζηε ηηο γάκπεο ζαο... πξηλ ηηο δηαθνπέο Aκ εέθεηε κα δοκαιώζεηε ηζξ βάιπεξ ζαξ πνζκ θύβεηε βζα δζαημπέξ, ανπίζηε από ζήιενα κα ηάκεηε ιενζηέξ απθέξ αζηήζεζξ. Oζ δάζηαθμζ ηδξ βζόβηα πνμηείκμοκ δύμ ζηάζεζξ πμο ηζξ ημκώκμοκ ηαζ αεθηζώκμοκ αζζεδηά ηδκ όρδ ημοξ: Τέιεηεο γάκπεο γηα ην θαινθαίξη... Πεξηζζόηεξεο πξσηεΐλεο, ιηγόηεξε δάραξε Γύμ είκαζ μζ ααζζηέξ ζοιαμοθέξ: α) πνμζεέζηε ζηδ δζαηνμθή ζαξ πενζζζόηενεξ πνςηεΐκεξ ηαζ α) απμθεύβεηε ηδ γάπανδ. Ακ ηαζ μζ πενζζζόηενεξ βοκαίηεξ πζζηεύμοκ όηζ πνέπεζ κα ηνώκε πμθθέξ ζαθάηεξ ηαζ θίβεξ πνςηεΐκεξ, ηαθό είκαζ κα λένεηε πςξ μζ πνςηεΐκεξ ημκώκμοκ ημ θθεαζηό ζύζηδια. Όζμ βζα ηζξ ηνμθέξ πμο είκαζ πθμύζζεξ ζε γάπανδ, όπςξ ηαζ ηα ακαροηηζηά, εοκμμύκ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηοηηανίηζδαξ ηαζ πνμζεέημοκ ηζθά. Σμ ηαθύηενμ θμζπόκ είκαζ κα ζοιπενζθάαεηε ζημ δζαζημθόβζό ζαξ πενζζζόηενεξ πνςηεΐκεξ πμο κα πνμένπμκηαζ από άζπνμ ηνέαξ, όπςξ ημ ημηόπμοθμ, δ βαθμπμύθα, ηαζ ημ ράνζ. Πνιιέο βηηακίλεο θαη λεξό Αοηό πμο έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία είκαζ κα αημθμοεμύιε ιζα οβζεζκή δζαηνμθή, θηςπή ζε ημνεζιέκμ θίπμξ ηαζ αθάηζ αθθά πθμύζζα ζε θνμύηα, θαπακζηά, ράνζ ηαζ ηνέαξ. Iδακζηέξ βζα ηα πόδζα είκαζ όθεξ μζ ηνμθέξ πμο πενζέπμοκ αζηαιίκδ Γ, Δ, Β-ηανμηίκδ ηαζ ζεθήκζμ. Σέημζεξ ηνμθέξ είκαζ ηα εζπενζδμεζδή, ηα ζημονόπνςια θαπακζηά, ηα ζηαθύθζα, ημ πνάζζκμ ηζάζ, ηα ηνειιύδζα, μζ παηάηεξ, ηαζ ηα θναβημζηάθοθα. Δλαζνεηζηέξ ηνμθέξ είκαζ ηα ιήθα, ηα νόδζα ηαζ ηα δαιάζηδκα, πμο πενζέπμοκ πονίηζμ ηαζ απμννμθμύκ ηα πενζηηά οβνά ημο μνβακζζιμύ. Δπίζδξ, ηα θζπανά μλέα ηαζ ηονίςξ ηα Ωιέβα-3, πμο ανίζημκηαζ ζημ ζμθμιό, ηα ηανύδζα ηαζ ηα ημοημύηζζα ηςκ ζηαθοθζώκ, αμδεμύκ ζηδκ μλοβόκςζδ ηςκ ζζηώκ. Πμθύ ηαθά είκαζ ηαζ ηα ακηζμλεζδςηζηά πμο ανίζημκηαζ ζηα πενζζζόηενα θαπακζηά, ηζξ κημιάηεξ ηαζ ζε ηάπμζα θνμύηα όπςξ ηα ζηαθύθζα ηαζ ηα δαιάζηδκα. Aκ έπεηε εοαζζεδζία ζηδ γέζηδ, εα πνέπεζ πνμθδπηζηά κα ηάκεηε, βζα έκα ιήκα, ιζα ημύνα ιε ζςζηή δζαηνμθή, πθμύζζα ζε πνςηεΐκεξ ηαζ ακηζμλεζδςηζηέξ αζηαιίκεξ. Σέθμξ, δεκ πνέπεζ κα λεπκάηε κα πίκεηε πμθύ κενό, πμο αμδεάεζ ημκ μνβακζζιό κα απαθθαβεί από ηζξ ημλίκεξ πμο ζοζζςνεύεζ θόβς ηδξ ηαηήξ δζαηνμθήξ. Πμθθμί θέκε όηζ είκαζ απαναίηδηα δύμ θίηνα ηδκ διένα, αθθά ζηδκ πναβιαηζηόηδηα ημ πόζμ κενό πνεζαγόιαζηε έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ηδ δναζηδνζόηδηα, ημ αάνμξ αθθά ηαζ ηζξ εενιίδεξ πμο ηαηακαθώκμοιε. Έκαξ ηαθόξ ηνόπμξ βζα κα οπμθμβίγμοιε ημ κενό πμο έπμοιε ακάβηδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ εενιίδεξ πμο ηαηακαθώκμοιε είκαζ 20 η. εη. - έκα ιεβάθμ πμηήνζ - βζα ηάεε 250 εενιίδεξ. Αοηό ζδιαίκεζ όηζ ιζα βοκαίηα πμο πνμζέπεζ ηδ δζαηνμθή ηδξ ηαζ αημθμοεεί, βζα πανάδεζβια, ιζα δίαζηα εενιίδςκ πνεζάγεηαζ πενίπμο εκάιζζζ θίηνμ κενό 1) ηαεείηε όνεζα, ιε ηα πόδζα ηεκηςιέκα. Μεηά αημοιπήζηε ημ ζηήεμξ ζηζξ βάιπεξ ηαζ ηοθίληε ηα πένζα βύνς ημοξ, ηναηώκηαξ ίζζα ημ πζβμύκζ. Mείκεηε ζ' αοηή ηδ ζηάζδ βζα θίβα θεπηά, πςνίξ όιςξ κα ηαηααάθθεηε ιεβάθδ πνμζπάεεζα ηαζ κα κζώεεηε έκημκμ πόκμ. 2) ηαεείηε όνεζα, ιε ηζξ βάιπεξ ημθθδιέκεξ ζημκ ημίπμ ηαζ ηα πένζα ηεκηςιέκα ρδθά, ηναηώκηαξ εκςιέκεξ ηζξ παθάιεξ. Καηεαείηε πμθύ ανβά ιέπνζ ηδκ ηαεζζηή εέζδ. Mείκεηε έηζζ ακαπκέμκηαξ ααεζά, πςνίξ κα ηζκείηε ηδκ πθάηδ. H εέζδ αοηή δοκαιώκεζ ημοξ ιοξ ηδξ πθάηδξ, ηάκεζ έκα είδμξ ιαζάγ ζηζξ θθέαεξ ηδξ βάιπαξ ηαζ αμδεάεζ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. 5

6 Οη 10 ηξνθέο πνπ αγαπάλε ην δέξκα ζαο. 1. Πνάζζκα θαπακζηά: αμδεμύκ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ αηιήξ, θόβς ημο ρεοδάνβονμο πμο πενζέπμοκ, ηαζ είκαζ ιζα πμθύ ηαθή πδβή ζζδήνμο. Ζ έθθεζρδ ζζδήνμο είκαζ, επίζδξ, οπεύεοκδ βζα ημοξ ιαύνμοξ ηύηθμοξ ηάης από ηα ιάηζα. 2. Δθαζόθαδμ: ζοιαάθθεζ ζηδκ εκοδάηςζδ ηδξ επζδενιίδαξ. 3. Νενό, βζα ηζ άθθμ; Σδκ εκοδάηςζδ! 4. Μπνόημθμ: πενζέπεζ ιεβάθδ πμζόηδηα αζηαιζκώκ A ηαζ Γ. Ζ αζηαιίκδ Γ δζαηδνεί ηδκ εθαζηζηόηδηα ηδξ επζδενιίδαξ, εκώ δ αζηαιίκδ Α ηαηαπμθειά ηδκ αηιή εη ηςκ έζς, ηαεώξ εκζζπύεζ ημ ακμζμπμζδηζηό ζύζηδια. 5. Μμύνα (ααηόιμονα, θνάμοθεξ): πενζέπμοκ πμθοθεκόθδ, δ μπμία θδιίγεηαζ βζα ηδκ ακηζμλεζδςηζηή ηδξ δνάζδ. Μζα πμύθηα θνάμοθεξ έπεζ ηνεζξ θμνέξ πενζζζόηενδ πμζόηδηα ακηζμλεζδςηζηώκ μοζζώκ από έκα πμνημηάθζ, εκώ πανάθθδθα πενζέπεζ ηδκ ακαβηαία πμζόηδηα αζηαιίκδξ Γ πμο πνεζάγεηαζ μ μνβακζζιόξ ηαεδιενζκά βζα κα ακαπανάβεζ ημ ημθθαβόκμ. 6. μθμιόξ: ηαηαπναΰκεζ ηζξ θθεβιμκέξ, ηαεώξ είκαζ πθμύζζμξ ζε ςιέβα-3 θζπανά μλεζδςηζηά ηα μπμία ηαηαπμθειμύκ ηα ζπονάηζα, αθθά ηαζ ηζξ νοηίδεξ. Κζ άθθα ράνζα όπςξ δ πέζηνμθα, ημ ζημοιπνί ηαζ δ πένηα πενζέπμοκ ηαζ ρεοδάνβονμ, μ μπμίμξ εκζζπύεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ηοηηάνςκ. 7. Πεπόκζ: επζαναδύκεζ ηδκ θεμνά ημο ημθθαβόκμο, εκώ πενζέπεζ ηαζ Β- ηανμηίκδ δ μπμία ιεηαηνέπεηαζ ζε αζηαιίκδ Α. 8. όβζα: πενζέπεζ μοζίεξ μζ μπμίεξ ειπμδίγμοκ ηδκ αηιή. Πενζέπεζ ηαζ αζηαιίκδ Δ, δ μπμία εκζζπύεζ ηδκ ακάπηολδ κέςκ ηοηηάνςκ ηαζ δζαηδνεί ηδκ επζδενιίδα εκοδαηςιέκδ. Πνμζέληε όιςξ κα ιδκ είκαζ ιεηαθθαβιέκδ. 9. Κανόηα: πενζέπμοκ ιεβάθδ πμζόηδηα Β-ηανμηίκδξ ηδκ μπμία μ μνβακζζιόξ ιεηαηνέπεζ ζε αζηαιίκδ Α, μοζία-ηθεζδί βζα ηδκ λδνή επζδενιίδα. 10. Βνώιδ: πενζέπεζ ίκεξ μζ μπμίεξ ηαηαπμθειμύκ ηζξ ημλίκεξ αθθά ηαζ αζηαιίκδ Β πμο αμδεά ζηδκ δδιζμονβία κέςκ ηοηηάνςκ 10 Τξόπνη γηα λα ληώζεηε θαιύηεξα! Ακ δ εκένβεζα ζαξ, ζαξ έπεζ εβηαηαθείρεζ ηαζ δ απόδμζδ ζαξ πέθηεζ, εθανιόζηε ηζξ δέηα ζοιαμοθέξ πμο εα ζαξ αμδεήζμοκ κα κζώζεηε ηαθά. 1. Απνθύγεηε ην πξόγεπκα βαξεηό ζε πδαηάλζξαθεο. Πνμηζιήζηε ηζξ πνςηεΐκεξ. Θα εκζζπύζμοκ ηα επίπεδα ηδξ κημπαιίκδξ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ εα ζαξ λοπκήζμοκ, εκώ εα ηναηήζμοκ ζηαεενά ηα επίπεδα ημο ζαηπάνμο ζημ αίια. Οζ επζθμβέξ είκαζ: αοβά, ιακζηάνζα, κημιάηεξ, βζαμύνηζ ιε λδνμύξ ηανπμύξ. 2. Δγθαηαιείςηε ηελ θαθεΐλε. Ακηζηαηαζηήζηε όθα ηα νμθήιαηα πμο πενζέπμοκ ηαθεΐκδ ιε κενό, ποιμύξ ηαζ αθερήιαηα. 3. Τειεηώζηε ην πξσηλό ζαο ληνπο κέλνληαο θάησ από ην θξύν λεξό γηα δύν ιεπηά. Έηζζ εα ημκςεεί δ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ. 4. Αλ θαηά ην κεζεκέξη ληώζεηε όηη λπζηάδεηε, ην πην πηζαλό είλαη όηη δελ έρεηε πηεη αξθεηό λεξό. Πάνηε δίπθα ζαξ έκα ιπμοηάθζ ειθζαθςιέκμ κενό ηαζ πίκεηε ζε ηαηηζηά δζαζηήιαηα όθδ ηδ ιένα. 5. Γηα ζλαθ θάηε έλα θξνύην. Πνμηζιήζηε έκα πμνημηάθζ βζαηί δ αζηαιίκδ C πμο πενζέπεζ ιεζώκεζ ηα επίπεδα ηςκ μνιμκώκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ άβπμξ. 6. Χαιαξώζηε θάζε κέξα γηα ιεπηά. Μείκεηε ζε έκα ήζοπμ δςιάηζμ, λαπθώζηε ηαζ ζοβηεκηνώζηε ηδκ πνμζμπή ζαξ ζηδκ ακαπκμή ζαξ. 7. Βάιηε κηα γιάζηξα ζην γξαθείν ζαο ή θνληά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Θα απμννμθήζεζ ημλζηέξ μοζίεξ από ηδκ αηιόζθαζνα δίκμκηαξ ζαξ πενζζζόηενμ ηαεανό αένα. 8. Δληζρύζηε ηε δηαηξνθή ζαο κε ηξνθέο πνπ βνεζνύλ ην ζπθώηη θαη απνκαθξύλνπλ ηηο ηνμίλεο. Σέημζεξ είκαζ ημ ζπακάηζ, δ ιπακάκα, ημ ηνειιύδζ, ημ ζηόνδμ, ημ βηνέζπθνμοη ηαζ ημ απθάδζ. 9. Τν πεξπάηεκα γπκλάδεη θπξηνιεθηηθά όινπο ηνπο κπο ζην ζώκα, ηαίεζ 520 εενιίδεξ ηδκ ώνα ηαζ εκζζπύεζ ηδ θεζημονβία ημο ηανδζαββεζαημύ ζοζηήιαημξ. 10. Σεθσζείηε θαη μεθηλήζηε! Δπεζδή μ νοειόξ ηδξ γςήξ ιαξ δεκ ιαξ αθήκεζ πενζεώνζα πνόκμο βζα ηζξ πνμζςπζηέξ ιαξ ακάβηεξ, οπάνπμοκ εζδζηά ζηεοάζιαηα πμο ιαξ πανίγμοκ εκένβεζα ηαζ εοελία. 6

7 INFRA RED THERM LIPOLISIS Τι είναι το Infra Red Therm Lipolysis ; Είναι μια ειδικής κατασκευής συσκευή εκπομπής θερμικών υπέρυθρων κυμάτων με τη μορφή ερυθρού φωτός. Πως λειτουργεί το Infra Red Therm Lipolysis ; Εκπέμπει ασφαλές, θεραπευτικό φως (ηλεκτροθερμία) το οποίο επιδρά σημαντικά στην επιτάχυνση της διαδικασίας καύσης και απώλειας λιπώδους μάζας από τον οργανισμό (σε συνδυασμό με αερόβια άσκηση μέτριας έντασης). Πόσο χρόνο θα πρέπει να διαθέτω; Ελάχιστος χρόνος χρειάζεται, εφόσον η κάθε προπόνηση με το Infra Red Therm Lipolysis είναι πολύ σύντομη και διαρκεί μόλις 29 λεπτά! Σο Infra Red Therm Lipolysis είναι αποτελεσματικό έως και 9 φορές στην καύση λιπώδους μάζας και στην απώλεια βάρους, σε σύγκριση με το τρέξιμο στον συμβατικό διάδρομο για 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού: Τηλ: diatrofologos.com For more information or an appointment: Tel: diatrofologos.com Walk for 29 minutes and you have the result of 4.5 hours of running!!! Does that sound like a miracle? Well, that s exactly what the Infra Red Therm Lipolisis is. A miracle! Now you can too, melt that fat away and kiss it goodbye!!! 7

8 ΜΤΡΙΖΕΙ ΗΛΙΟ, ΘΑΛΑΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! Τπάνπμοκ ιενζηά πνάβιαηα πμο ηάκμοκ ιζα βοκαίηα κα ηθάρεζ, ηαζ ακ δεκ είζηε ζμύπεν ιόκηεθ από ηδ Βναγζθία, δ πανμοζία ζαξ ζηδκ παναθία, ιπμνεί κα είκαζ έκα από αοηά. θεξ ιαξ έπμοιε πενάζεζ από ημ ηναύια ηδξ παναθίαξ ζε ηάπμζμ ζηάδζμ ηδξ γςήξ ιαξ, είηε θόβς ημο όηζ ιαξ αβήηε ημ ιαβζό ηαεώξ ημθοιπμύζαιε ή βζαηί λεπάζαιε κα λονίζμοιε ημ έκα πόδζ. Δβώ αηόιδ εοιάιαζ ηδκ πνώηδ (ηαζ ηεθεοηαία) θμνά πμο έααθα ηνέια «ιαονίζιαημξ» ηαζ ηοηθμθμνμύζα ακέιεθα ζηδκ παναθία, ιέπνζ πμο ιζα θίθδ ιε νώηδζε πμο ηάεζζα, αθμύ είπα βναιιέξ ζημ πίζς ιένμξ ηςκ πμδζώκ ιμο ιζαξ ηαζ δεκ άπθςζα ηδκ ηνέια μιμζόιμνθα! Δζθζηνζκά όιςξ, ημ πεζνόηενμ ζημζπείμ ημο κα είιαζηε ζηδκ παναθία είκαζ ημ βεβμκόξ όηζ θμνάιε εηείκμ ημ ιζηνμζημπζηό ιπζηίκζ πμο δεκ ηνύαεζ ηαιία αηέθεζα ιαξ. Τπάνπεζ άναβε ηαιζά βοκαίηα πμο κα κζώεεζ απόθοηδ αζθάθεζα ηαζ αοημπεπμίεδζδ ηαεώξ εηεέηεζ ηόζμ πμθύ δένια ζημ ημζκό; Δίκαζ πμθύ δύζημθμ, ηαζ ζπεδόκ αδύκαημ, κα ιδκ ζοβηνίκεζξ ημ εαοηό ζμο ιε όθεξ ηζξ άθθεξ πμο ηοηθμθμνμύκ διίβοικεξ βύνς ζμο. Καζ ηαθά εα ηάκμοιε κα παναδεπημύιε πςξ εκώ πήβαιε ζηδ εάθαζζα ιε ιζα μιάδα θίθςκ, πάκηα εθέβπμοιε ηδ ζςιαηζηή ειθάκζζή ημοξ. Σόηε... δ ακαζθάθεζα λεβθζζηνά! Καζ ηώνα πμο ειθακίζηδηε βζα ηα ηαθά μ ήθζμξ ηαζ μζ ζηέρεζξ αβμνάξ ιπζηίκζ ηαζ ηαθμηαζνζκώκ νμύπςκ βειίγμοκ ημ ιοαθό ιαξ, ανπίγμοιε κα ζηεθηόιαζηε ηαζ ηα...εεηζηά ιζαξ ιεηαηόιζζδξ ζηδκ Αθάζηα! Ο πακζηόξ ιαξ ηαηαηθύγεζ ηαζ ακανςηζόιαζηε ηζ πνέπεζ κα ηάκμοιε βζα κα απμηηήζμοιε ημ «έημζιμ βζα παναθία» ζώια. Σμ Καθμηαίνζ, όπςξ ακηζθαιαάκεζηε δεκ αηονώεδηε θέημξ. Πώξ ανπίγμοιε θμζπόκ; Πμζα είκαζ ηα δζαζηδηζηά ζθάθιαηα πμο πνέπεζ κα απμθύβμοιε; 1) Πνιύ βάξνο ζε ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα Ρςηήζηε έκα παζδί: «Πώς τρως ένα ολόκληρο ελέφαντα;» ηαζ εα ζαξ απακηήζεζ: «Είναι απλό. Λίγο κάθε φορά». Σμ ίδζμ είκαζ ζςζηό ηαζ ιε ημ αάνμξ. Πνέπεζ κα πνμπςνήζεηε ανβά ηαζ ζηαεενά. Ζ οζμεεζία ιζαξ αοζηδνήξ ή ζηενδηζηήξ δζαηνμθήξ ή /ηαζ δ εζζαβςβή εκόξ θμκζημύ πνμβνάιιαημξ άζηδζδξ εα πεηύπεζ δύμ πνάβιαηα: α) εα ζαξ ελακηθήζεζ, ηαζ α) εα ιεζώζεζ ημ ιεηααμθζζιό ζαξ. Γζ αοηό πνέπεζ κα ανπίζεηε ιε ημ κα δεζιεοηείηε ιε ηνία πνμβνάιιαηα άζηδζδξ ηδ αδμιάδα ηαζ ηδκ δζόνεςζδ δύμ ηνμθζιμ-εειάηςκ ηάεε θμνά. Καεώξ αοηέξ μζ αθθαβέξ βίκμκηαζ ιένμξ ημο ηνόπμο γςήξ ζαξ, ιπμνείηε κα πνμπςνήζεηε ηαζ ζε άθθεξ αθθαβέξ. Αοηή δ ιέεμδμξ είκαζ πζμ εύημθδ ηαζ πνμδζαεέηεηε ημκ εαοηό ζαξ βζα επζηοπία. 2) Ψειά ηα ρέξηα Πανά κα ηα παναηάηε ιε ηάεε ειπόδζμ πμο πέθηεζ ιπνμζηά ζαξ, πνδζζιμπμζήζηε ηα ζακ πέηνεξ ακύρςζδξ ηαζ εοηαζνίεξ εκδοκάιςζδξ. Μάεεηε από ηζξ ειπεζνίεξ ζαξ ηαζ ζοκεπίζηε ηδκ πμνεία ζαξ πνμξ ηα ιπνμξ. Ακ ηάκαηε «απάηδ», λεπάζηε ηδκ ηαζ λεηζκήζηε λακά ηδκ επόιεκδ ιένα. Να εοιάζηε πςξ ηάεε πνςί είκαζ ζακ κα ηαζ λακαβεκκζέζηε ηαζ έπεηε ηδκ εοηαζνία κα βίκεηε όηζ ηαθύηενμ ιπμνείηε κα βίκεηε. Οζ πενζζζόηενμζ ηα παναημύκ βζαηί δεκ αθέπμοκ άιεζα απμηεθέζιαηα. Ακ ηαηαηάζζεζηε ζ αοηή ηδκ ηαηδβμνία, εοιδεείηε ημκ εθέθακηα! «Λίγν θάζε θνξά». Γείηε ημ ηαζ ιε άθθμ θαηό. Ακ ηα παναηήζεηε ηώνα, ζε θίβμοξ ιήκεξ, ημ ηαθμηαίνζ δδθαδή, ημ αάνμξ ζαξ εα είκαζ ημ ίδζμ, ηαζ εα πνέπεζ κα ανπίζεηε απ ηδκ ανπή! 3) Κάζε κέξα ην ίδην πξάγκα! Μμκόημκμ ηαζ ακαπμηεθεζιαηζηό. Πνέπεζ κα ζοκεζδδημπμζήζεηε πςξ ημ ζώια ιαξ ζοκδείγεζ βνήβμνα ζηδκ αύλδζδ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ έηζζ ιεηά από θίβμ δ ίδζα άζηδζδ πμο ιαξ αμήεδζε κα νίλμοιε αάνμξ εεςνείηαζ ζακ ζοκηήνδζδ. Γζ αοηό πνέπεζ κα οπάνπεζ εκαθθαβή ζηζξ αζηήζεζξ. Κάκηε ηάηζ ηαζκμύνζμ ηάεε 4 αδμιάδεξ πενίπμο ηαζ εα ζοκεπίζεηε κα νίπκεηε αάνμξ πςνίξ κα αανζέζηε. 4) Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο Γεκ αάθαηε ημ αάνμξ ιέζα ζε έκα ανάδο βζ αοηό είκαζ αδζακόδημ κα πενζιέκεηε κα ημ νίλεηε ζε έκα ανάδο. Θα πάνεζ ημ πνόκμ ημο αθθά ακ πάηε ανβά ηαζ ζηαεενά ηόηε μζ αθθαβέξ εα είκαζ ιόκζιεξ ηαζ ημ αάνμξ πμο νίπκεηε εα είκαζ θίπμξ ηαζ όπζ οβνά πμο επακένπμκηαζ ιόθζξ ζηαιαηήζεηε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαηνμθή. 5) Με δίλεηε ηόζε πνιύ ζεκαζία ζηε δπγαξηά Ζ γοβανζά είκαζ έκαξ ηνόπμξ κα εθέβπεηε ηδκ πνόμδμ ζαξ. Όπζ όιςξ μ ηαθύηενμξ. Ο θόβμξ απθόξ: νίπκεηε θίπμξ, αάγεηε ιοξ. Οζ ιύεξ γοβίγμοκ πενζζζόηενμ από ημ θίπμξ ηαζ έηζζ εζείξ παναιέκεηε ζημ ίδζμ αάνμξ αθθά ιε πζμ όιμνθμ ηαζ ζθζπηό ζώια. Καθύηενα θμζπόκ κα ιεηνζέζηε ιε ιέηνμ ή ιε ηα νμύπα ζαξ. Καζ αθμύ ιζθήζαιε βζα ηα δζαζηδηζηά ζθάθιαηα, ζαξ παναεέημοιε ηαζ έκα ηαηάθμβμ ιε ηα «καζ ηαζ όπζ ηδξ δζαηνμθήξ» βζα κα μθμηθδνώζεηε ηδκ Καθμηαζνζκή ζαξ πνμεημζιαζία. Ναη, λα ηξώηε όηαλ πεηλάηε: Ζ ζηένδζδ ημο θαβδημύ είκαζ μ πεζνόηενμξ ηνόπμξ βζα απώθεζα αάνμοξ. Μπμνεί κα νίλεηε αάνμξ βνήβμνα ζηδκ ανπή αθθά εα αάθεηε πίζς αοηό πμο πάζαηε ηαζ πενζζζόηενμ. Να εοιάζηε: ακ αθήζεηε ημκ εαοηό ζαξ κα πεζκάζεζ πμθύ εα πάζεηε ημκ αοημέθεβπμ ζαξ. Όρη, κε δπγίδεζηε: Μδκ γοβίγεζηε είκαζ ηαηαεθζπηζηό. Μπμνεί δ γοβανζά ζαξ κα ιδκ είκαζ αηνζαείξ. ημ ηάης-ηάης δεκ είζηε ζε δίαζηα αθθά ηνώηε ηα θαβδηά πμο ζαξ ηάκμοκ κα κζώεεηε ηαζ είζηε οβζείξ. Θα κζώζεηε ηδ δζαθμνά ζηα νμύπα ζαξ. Ναη, κάζεηε λα ζαο αξέζνπλ θαηλνύξηα πξάγκαηα: Αθθάληε κμμηνμπία, εέζηε ηαζκμύνζεξ πνμηεναζόηδηεξ, ηαζ ζοκδέζηε ηδκ απόθαοζδ ιε κέα, πζμ οβζεζκά ηνόθζια. Όρη κελ επηβξαβεύεηε ηνλ εαπηό ζαο κε θαγεηό: Ζ «επζανάαεοζδ» ιε ζμημθάηα ή παηαηάηζα είκαζ μπζζεμδνμιήζεζξ. Όπζ θόβς εενιίδςκ ηαζ θίπμοξ αθθά βζαηί δεκ ηαηαθέναηε κα ηα ζοκδέζεηε ιε «πόκμ» ζημ ιοαθό ζαξ. Ζ πναβιαηζηή επζανάαεοζδ βίκεηαζ ιε ιζα ηαζκμύνζα γώκδ, έκα ιακζηζμύν, ή έκα εέαηνμ. Όρη, κελ θάλεηε δίαηηα: Μπμνεί κα αημύβεηαζ ηνεθό αθθά ιδκ ηάκεηε δίαζηα. Αοηό πμο έπεηε κα ηάκεηε είκαζ κα αημθμοεήζεηε ηάπμζεξ ιεεόδμοξ δζαηνμθήξ ηαζ γςήξ πμο επζηέθμοξ εα ζαξ απεθεοεενώζμοκ! Ναη, απνιαύζηε ην επηδόξπηό ζαο: αθθά ζηδ ιζζή πμζόηδηα ηαζ ζζβά-ζζβά ζοκδέζηε ηδκ απόθαοζδ ημο επζδόνπζμο ιε οβζεζκέξ εκαθθαηηζηέξ θύζεζξ, πμο εα ζαξ πνμζεέζμοκ γςηζηόηδηα, εκένβεζα, ηαζ οβεία. Όρη, κελ ηζηκπάηε ιηπαξά θαγεηά: Τπάνπεζ πθδεώνα από οβζεζκά ηζζιπήιαηα βζα εκδζάιεζα ηςκ βεοιάηςκ. Δπακαθάαεηε αοηή ηδ δζαδζηαζία ιέπνζ κα βίκεζ ζοκήεεζα. Ζ επακάθδρδ είκαζ δ ιδηένα ηδξ ζηακόηδηαξ! Ναη, ελζαξξύλεηε ηελ νηθνγέλεηά ζαο λα ηξώεη ζσζηά: Όηακ ρςκίγεηε ηνόθζια βζα ηδκ μζημβέκεζα ζαξ πάκηα κα έπεηε οπόρδ ηδκ οβεία ημοξ. Αβμνάζηε θνμύηα ηαζ θαπακζηά μθζηήξ άθεζδξ δδιδηνζαηά, ηαζ πνμζθένεηε ημοξ ηδκ οβεία ζημ πζάημ! Βμδεήζηε ημοξ κα ηαεανίζμοκ ηαζ αοημί ημκ μνβακζζιό ημοξ ιε ηνόθζια ρδθά ζε πενζεηηζηόηδηα κενμύ. Ναη, καγεηξέςηε δεκηνπξγηθά: Γμηζιάζηε ηαζκμύνζεξ ζοκηαβέξ πμο είκαζ παιδθέξ ζε θζπανά. Ναη, εηνηκάζηε κεζεκεξηαλό απ ην ζπίηη. Αθζενώζηε θίβδ ώνα κα θηζάλεηε έκα βεοζηζηό ζάκημοζηξ ιε οπένμπα θαπακζηά από ημ πνμδβμύιεκμ ανάδο. Κάκηε ημ ζοκήεεζα ηαζ εα κζώεεηε οπένμπα. Ακ εα πάηε ζε εζηζαηόνζμ βζα ημ βεύια ζαξ, δζααάζηε πνώηα ημ ιεκμύ ηαζ ζοιπενζθενεείηε ιε ημκ ίδζμ ηνόπμ πμο ζοιπενζθένεζηε όηακ αβμνάγεηε νμύπα! Σζ εκκμώ; Όηακ πάιε ιαβαγζά ηαζ δμηζιάγμοιε έκα... θόνεια, ημ αθέπμοιε, ημ λακααθέπμοιε, ηάκμοκε βύνς, ζηεθηόιαζηε ιε ηζ παπμύηζζ εα ημ ζοκδοάζμοιε, ηζ ηζάκηα ημο ηαζνζάγεζ ηαθύηενα ηαζ ηζ εα αάθμοιε ζημ θαζιό ιαξ. ηεθηόιαζηε ακ ηαζνζάγεζ ζημκ ηύπμ ημο ζώιαημξ ιαξ ηαζ ακ αηηζκμαμθεί ημκ παναηηήνα ιαξ. Σμ ίδζμ πνέπεζ κα ηάκμοιε ηαζ ιε ημ θαβδηό πμο εα θάιε. Γδθαδή, πνέπεζ κα ζηεθημύιε ακ αοηό ημ βεύια εα ιαξ πνμζθένεζ ενεπηζηά ζοζηαηζηά ή ηεκέξ εενιίδεξ, ακ εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ενέρδ ημο μνβακζζιμύ ή ακ εα ηαείζεζ ζημοξ βμθμύξ ιαξ βζα ηα επόιεκα πνόκζα, ακ ζοκάδεζ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ οβείαξ ιαξ ή ακ εα ιαξ πνμηαθέζεζ πνμαθήιαηα ηαζ ηέθμξ ακ ηνώβμκηαξ ημ εα πνμζθένμοιε αβάπδ ηαζ ζεααζιό ζημκ εαοηό ιαξ δείπκμκηαξ ημο ημκ δοκαιζζιό ιαξ ζακ άημια ή ακ εκδώζμοιε ζηδκ βεοζηζηή απόθαοζδ ηδξ ζηζβιήξ ηαζ εα ημ πζηνμιεηακζώζμοιε ιεηά. Όρη, ζηελ ππεξθαγία ηνπ απνγεύκαηνο: Σνώηε ζοκεπώξ ηα απμβεύιαηα; Ακ καζ, πνώηα μνβακςεείηε μύηςξ ώζηε κα έπεηε έημζια απμβεοιαηζκά ηαζ ιάεεηε κα βνάθεηε αοηά πμο ηνώηε. Αοηό εα πενζμνίζεζ ηα ηζζιπήιαηα. Δπίζδξ ζπάζηε ηδ ζοκήεεζα ηάκμκηαξ ηάηζ άθθμ ζηδ εέζδ ηςκ βεοιάηςκ! Δπζηεκηνςεείηε ζ αοηή ηδκ αθθαβή, ηαζ πνζκ ημ ηαηαθάαεηε εα έπεηε απμπηήζεζ ιζα οβζεζκή ζοκήεεζα. Σέθμξ, εα ήηακ πανάθδρή ιμο ακ δεκ ακαθενόιμοκ ηαζ ζηδ ζδιαζία ημο κενμύ ζηδ δζαηνμθή ιαξ, εζδζηά ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμύξ ιήκεξ. Σμ κενό είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ εκοδάηςζδ ηδξ επζδενιίδαξ ιαξ πμο ιε ηόζδ αβςκία εα εηεέζμοιε ζηδκ παναθία 8

9 ΣΑΒΕΡΝΑ!!! Καθή πανέα, όιμνθμξ θςηζζιόξ, ηανό ηναπεγμιάκηζθα, ηναπεγάηζα έλς, απαθή θασηή ιμοζζηή, ηαζ ιζα ζαβδκεοηζηή εοςδία κα βειίγεζ ημ πώνμ. Μα δεκ πενζβνάθς ηίπμηα άθθμ από ηδκ εζηόκα πμο αθήκμοκ ζημ ιοαθό ιαξ μζ παναδμζζαηέξ ιαξ ηααένκεξ! Μεβαθώκεζ δ ιένα ηαζ ειείξ εέθμοιε κα αβαίκμοιε πενζζζόηενεξ ώνεξ από ημ ζπίηζ. Σμ ηαθμηαίνζ έπεζ αθέπεηε ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηά ημο. Έπμοιε πνόκμ κα δμύιε θίθμοξ ηαζ βκςζημύξ πμο δεκ ημοξ είδαιε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιώκα αθμύ ανάδζαγε κςνίξ ηαζ ιπαίκαιε ηαζ ειείξ κςνίξ ζημ ηνεαάηζ. Σώνα όιςξ, ιε ηαθή πανέα εέθμοιε κα απμθαύζμοιε ηδκ εθθδκζηή ημογίκα πμο δε εέθεζ ηαζ ζδζαίηενεξ ζοζηάζεζξ αθμύ είκαζ ακά ημ παβηόζιζμ βκςζηή ςξ ιζα από ηζξ πζμ βεοζηζηέξ ηαζ απμθαοζηζηέξ ημογίκεξ. Ζ πθδεώνα βεύζεςκ ηαζ μζ ηνόπμζ ιαβεζνέιαημξ (ηδβακδηά, ζηα ηάναμοκα, ζημ θμύνκμ ηαζ ζηδ βάζηνα) αθήκμοκ ηαζ ημοξ πζμ απαζηδηζημύξ μονακίζημοξ ζηακμπμζδιέκμοξ. Πμθθμί όιςξ είκαζ αοημί πμο πζζηεύμοκ πςξ είκαζ δύζημθμ κα πνμζέλεζξ ηδ δζαηνμθή ζμο όηακ ηνςξ ζε ηααένκεξ. ήιενα αοηό εα ημ δζαρεύζμοιε, βζαηί ιε θίβδ πνμζμπή, ιπμνμύιε κα θάιε ηαθά ηαζ ιε θίβεξ εενιίδεξ. Απθά ιαγί ιε ημοξ ζοκδαζηοιόκεξ ιαξ, αξ απμθαζίζμοιε πςξ ιπμνμύιε κα έπμοιε ηαζ ημ... ιεγεδάηζ ιαξ αθθά ηαζ ηδκ οβεία ιαξ. Ακ πάθζ μζ οπόθμζπμζ ηδξ πανέαξ δεκ πείεμκηαζ, ηόηε δε ιέκεζ πανά κα πνμζέλεηε εζείξ ημ δζηό ζαξ πζάημ ηαζ ηδ δζηή ζαξ όνελδ! Σζ κα πνμζέλμοιε θμζπόκ: Παίνκμκηαξ ηα πνάβιαηα από ηδκ ανπή, ημ πνώημ αήια είκαζ πςξ δεκ πνεζάγεηαζ κα παναββέθκμοιε πμθθά πζάηα. Ναζ ιεκ μζ Έθθδκεξ είκαζ από ημοξ ηαθύηενμοξ πεθάηεξ, αθθά ζίβμονα δεκ είκαζ ακάβηδ κα ημ επζαεααζώκμοιε ηάεε αναδάηζ. Απμιαηνύκεηε ημ πζνμύκζ ζαξ από ηα πζάηα ηςκ άθθςκ ηαζ πενζμνζζηείηε ζημ δζηό ζαξ πζάημ. Δίκαζ ελίζμο κόζηζιμ! Εδηήζηε ημ ηνεαηζηό ζαξ ή ημ ρανζηό ζαξ πςνίξ παηάηεξ ηδβακδηέξ. Ακηζηαηαζηήζηε ηζξ ιε παηάηα θμύνκμο ή νογάηζ. Αηόιδ, ιπμνείηε κα απμθαύζεηε ηα οπένμπα θαπακζηά πμο πνμζθένεζ δ πώνα ιαξ ζε ιζα ζαβδκεοηζηή ζαθάηα πενζθμοζιέκδ ιε ημ αβκό ιαξ εθαζόθαδμ. Απ αοηό ημ ρςιί! Κναηήζηε ημ πακένζ ιαηνζά ζαξ, αθμύ πάνεηε ηδ θέηα ζαξ. Πνμηζιήζηε ημ ρδηό ράνζ ηαζ ημ άπαπμ ηνέαξ ζηδ ζπάνα πανά ηα ιαβεζνεοηά θαβδηά. Καθά ηαζ οβζεζκά είκαζ ηαζ αοηά θηάκεζ κα ιδκ είκαζ πθδιιονζζιέκα ζημ θάδζ. Ακ ηα πεεοιήζεηε ηόηε πενζμνίζηε ηα ζε ιζα ιε δύμ θμνέξ ηδ αδμιάδα. Γζα επζδόνπζμ πνμηζιήζηε ηα θνμύηα ή έκα εθαθνύ βθοηό όπςξ έκα ρδηό ιήθμ ή έκα βθοηό ηοδώκζ. Απμθύβεηε ημκ ηαθέ ιεηά ημ αναδζκό βεύια βζαηί εα επζαανύκεζ ημ ζημιάπζ ηαζ εα ζαξ δοζημθέρεζ ζημκ ύπκμ. Φαβδηό ηαζ πανέα πάκε ιαγί. Απμθαύζηε ημ έλοπκα: Ακ εα θάηε ημ ανάδο ζε ηααένκα, ηαθό είκαζ ημ ιεζδιενάηζ κα έπεηε ηαηακαθώζεζ έκα εθαθνύ βεύια. Μδκ λεπκάηε ημ πνοζό ηακόκα ηδξ οβζεζκήξ δζαηνμθήξ πμο ιαξ εέθεζ κα ηνώιε ιζηνά ζοπκά βεύιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ. Άνα λεηζκήζηε ιε έκα ηαθό πνόβεοια, έκα δεηαηζακό, ημ εθαθνύ ιεζδιενζακό, ζοκεπίζηε ιε απμβεοιαηζκό ηαζ ακαθόβςξ ηδξ ώναξ βζα ηδκ έλμδμ ιαξ, είηε αηόιδ έκα εκδζάιεζμ, είηε ημ αναδζκό ιαξ. Καθό είκαζ κα ιδκ πάιε πεζκαζιέκμζ ζηδκ ηααένκα βζαηί δεκ εα ιπμνέζμοιε κα ηάκμοιε «επζθμβέξ» εηεί αθμύ όθα εα ιαξ θαίκμκηαζ εθηοζηζηά. Απμθαύζηε ημ θαβδηό ζαξ ηνώβμκηαξ ανβά. Δζδζηά ζηζξ ηααένκεξ, ημ πζάημ ιέκεζ ιπνμζηά ιαξ βζα πμθθέξ ώνεξ, βζ αοηό ιδ αζαζηείηε κα ημ αδεζάζεηε. Αθήζηε ηαζ πνόκμ ζημκ εβηέθαθό ζαξ κα πάνεζ ημ ιήκοια από ημ ζημιάπζ πςξ έπεζ πμνηάζεζ. Ανπίζηε ημ βεύια ζαξ ιε ιζα οπένμπδ ζαθάηα. Θα βειίζεζ θίβμ ημ ζημιάπζ ηαζ εα απμθύβεηε ηα θζπανά ηαζ αανεηά βεύιαηα πμο εα αημθμοεήζμοκ. Κάεε ηαιζά δομ ιπμοηζέξ, αθήζηε ηαζ ηα ιαπαζνμπίνμοκά ζαξ ζημ πθάζ ημο πζάημο ζαξ. Θα ηα αμδεήζεηε κα κζώεμοκ ζακ «ιαπαζνμπίνμοκα» ηαζ όπζ ζακ «ιδπακέξ ηαηακάθςζδξ ηνμθήξ». Θα ζαξ δμεεί ηαζ εζάξ δ εοηαζνία κα ιζθήζεηε ηαζ θίβμ ιε ημοξ θίθμοξ ζαξ ηαεώξ απμθαιαάκεηε ηζξ ελαζνεηζηέξ θζπμοδζέξ πμο έπεηε ιπνμζηά ζαξ. Αβκμήζηε ημ ιύεμ πμο ιαξ εέθεζ κα «ηαεανίγμοιε» ημ πζάημ ιαξ. Σα πνάβιαηα έπμοκ αθθάλεζ ηαζ δ δύκαιή ιαξ πζα δεκ είκαζ ζηδκ ηεθεοηαία ιπμοηζά. ηδ πεζνόηενδ πενίπηςζδ, γδηήζηε από ημκ ζεναζηόνμ κα ζδηώζεζ ημ πζάημ από ιπνμζηά ζαξ. Μδκ πζείηε πενζζζόηενμ από έκα ιε δύμ πμηδνάηζα ηναζί ιε ημ βεύια. Καθό ημ ηναζάηζ βζα ηδκ ηανδζά ιαξ αθθά όπζ ζε ιεβάθεξ πμζόηδηεξ. Παναββείθεηε από ημκ ηαηάθμβμ ιε ζύκεζδ: Γζααάζηε πνμζεηηζηά ημκ ηαηάθμβμ. Γώζηε ζδιαζία ζηα ζοκμδεοηζηά ηςκ ηονίςξ βεοιάηςκ ηαζ ακ έπεηε απμνίεξ, νςηήζηε ημ ζεναζηόνμ ή γδηήζηε ημο κα ζαξ πνμηείκεζ ηάηζ εθαθνύ. Aκ δεκ είζηε ζίβμονμζ βζα ημ ιέβεεμξ ηδξ ιενίδαξ, νςηήζηε. Δίκαζ πζεακό, π.π., δ ιαηανμκάδα εαθαζζζκώκ κα είκαζ βζα δύμ άημια. Μδκ λεπκάηε όηζ πνέπεζ κα ζηακμπμζήζεηε ημ ζημιάπζ ηαζ όπζ ηα... ιάηζα ζαξ. ε αοημύξ πμο εέθμοκ πμθθά ηαζ πθμύζζα πζάηα ζημ ηναπέγζ ημοξ, εζζήβδζή ιαξ είκαζ κα παναββείθεηε ιε δόζεζξ. Έηζζ, ιέπνζ κα ένεεζ ημ επόιεκμ θαβδηό, εα λένεηε ακ ηνώηε από θαζιανβία ή από πείκα. Μδκ αθήζεηε ημοξ ιεγέδεξ κα ζαξ... ιαβέρμοκ. Όηακ εημζιάγεζηε κα παναββείθεηε, επζηεκηνςεείηε ζημ ηονίςξ πζάημ. Αοηή δ επζθμβή εα ηαεμνίζεζ ηαζ ηα ζοκμδεοηζηά πζάηα πμο εα δζαθέλεηε. Τπάνπμοκ, θόβμο πάνδ, πζάηα πμο έπμοκ ςξ βανκζημύνα θαπακζηά ηαζ άθθα πμο δεκ έπμοκ ηαεόθμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ηαθό είκαζ κα παναββείθεηε ιία ζαθάηα, ώζηε κα ελαζθαθίζεηε έκα ζζμννμπδιέκμ βεύια. Μδκ πνμζεέηεηε πενζζζόηενα θζπανά ζημ θαβδηό. Mδ αάθεηε, θόβμο πάνδ, πμθύ αμύηονμ πάκς ζηδκ ρδηή παηάηα ή γδηήζηε κα ζαξ ζεναίνμοκ ηδ ζάθηζα λεπςνζζηά, έηζζ ώζηε κα εθέβπεηε πόζμ εα θάηε. Μμζναζηείηε ηα πνώηα πζάηα ιε ημοξ ζοκδαζηοιόκεξ ζαξ. Δίκαζ ιία ηαθή ηαηηζηή βζα κα θάηε θίβμ απ όθα, πςνίξ ηύρεζξ. Μμζναζηείηε θμζπόκ ηδκ ηονμηαοηενή ηαζ ημ ζαβακάηζ. Να εοιάζηε πςξ μζ ηααένκεξ είκαζ ημ δζαιάκηζ ηδξ Δθθδκζηήξ ημογίκαξ ηαζ εα παναιείκμοκ παναηηδνζζηζηά ζδιάδζα ηδξ ημοθημύναξ ιαξ. Γεκ εα ηθείζμοκ θμζπόκ αύνζμ, ηαζ ιπμνείηε κα ηζξ απμθαιαάκεηε όπμηε εέθεηε. Άνα, αθήζηε ηαζ ιενζηά πζάηα βζα αύνζμ ηαζ βζα ηζξ οπόθμζπεξ ιένεξ ημο ηαθμηαζνζμύ. Καζ ιζα έκδεζλδ εενιίδςκ ακά ιενίδα, βζα κα λένεηε... ηζ ηνώηε: Καθαιάνζ ηδβακδηό: Υηαπόδζ ζηα ηάναμοκα: 350 εενιίδεξ 240 εενιίδεξ Φζθέημ λζθία ζηδ ζπάνα: 200 εενιίδεξ Μπνζγόθα ιμζπανίζζα βάθαηημξ ζηδ ζπάνα: 370 εενιίδεξ Λμοηάκζημ πςνζάηζημ ηδβακδηό: 559 εενιίδεξ Μπαηθααάξ: Γθοηό ηοδώκζ: 430 εενιίδεξ 80 εενιίδεξ 9

10 30 χρόνια Συνέπειας, Υπευθυνότητας και επιστημονικής Αξιοπιστίας! Σο Εργαστήριο μας, πάντοτε ανανεωμένο σε τεχνολογικό εξοπλισμό και επιστημονικές μεθόδους και με την εμπειρία των 30 χρόνων λειτουργίας του, έχει ως σταθερό και πάγιο στόχο, την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον. το Εργαστήριο διενεργούνται παντός είδους Αιματολογικές, Βιοχημικές, Μικροβιολογικές, Παρασιτολογικές, Ανοσοβιολογικές και Ορμονικές εξετάσεις, καθώς επίσης και σειρά άλλων ειδικών εξετάσεων για την Σροφική Δυσανεξία, Αλλεργίες, Καρκινικούς Δείκτες, Ναρκωτικές ουσίες κλπ. Σώηος Σ. Μανναρίδης Διεσθσνηής Επικοινωνήστε μαζί μας Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 2ος Όροφος, Γραφείο 203, 1066, Λευκωσία, Κύπρος Σηλ: (+357) , (+357) Υαξ: (+357) Σ.Θ.: 25738, 1311 Λευκωσία - ΚΤΠΡΟ 10

11 Ώρα μάκθςθσ: Ζ ζεζνά ιε ηδκ μπμία πνμζεέηεηε ηα οθζηά βζα ημ ζμξ ζηδ ζαθάηα έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ ηεθζηή βεύζδ ηαζ ζηδκ πμζόηδηα αθαηζμύ πμο εα πνδζζιμπμζήζεηε. Πνμζεέζηε πνώηα ημ αθάηζ, ιεηά ημ θειόκζ ηαζ ηεθεοηαίμ ημ εθαζόθαδμ. Σμ αθάηζ δε ιπμνεί κα δζαθοεεί ζημ θάδζ άνα εα απμννμθδεεί από ηα θαπακζηά ζαξ ακηί κα ιείκμοκ μζ ηόηημζ κα επζπθέμοκ ιέζα ζημ θάδζ. Σα έκημια έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ιαγεύμκηαζ ζηα βθοηά πνμσόκηα όπςξ ηδ γάπανδ ηαζ ημ ιέθζ. Γζα κα ημ απμθύβεηε, ηοθίληε ημ δμπείμ ημοξ ιε θίβα θαζηζπάηζα. Σα ιονιήβηζα ιζζμύκ ηδκ ιονςδζά ημο θάζηζπμο ηαζ δε εα πθδζζάγμοκ! 11

12 Σα όνειρα μασ μποροφν να γίνουν πραγματικότθτα αν ζχουμε το κάρροσ να τα κυνθγιςουμε. Walt Disney Ο άνκρωποσ διατθρεί τθν ιςορροπία του τθν αυτοκυριαρχία του και τθ ςιγουριά του, μόνο όςο κινείται προσ τα εμπρόσ. Maxwell Maltz, , Αμερικανόσ ςυγγραφζασ αυτοβοικειασ Η εξωτερικι υγεία, ξεκινά από μζςα! Robert Urich Γηάζεκα γλσκηθά: 12

13 13

14 Διατροφή και για το μαύρισμα! Από ηδκ ανπαζόηδηα, μ Ήθζμξ ςξ εεόηδηα ζοκηνόθεοε ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ, Αζβύπηζμοξ ηαζ Ρςιαίμοξ. ήιενα, όθμζ, δζαζδιόηδηεξ ή ημζκμί εκδημί, ημκ «θαηνεύμοιε» ηόζμ βζα ηζξ εεναπεοηζηέξ ημο ζδζόηδηεξ, όζμ ηαζ βζα ηδ ζύκδεζδ πμο έπμοιε δδιζμονβήζεζ ζημ ιοαθό ιαξ βζα ηδκ πανμοζία ημο ιε ηδκ εοπανίζηδζδ ηςκ ηαθμηαζνζκώκ δζαημπώκ ηαζ ηδκ λεβκμζαζζά. Αηόιδ, βζαηί ημ ζμημθαηέκζμ πνώια ηνύαεζ ηζξ αηέθεζεξ ημο ζώιαημξ ιαξ! Μαονίζηε θμζπόκ... οβζεζκά! Καλοκαίρι! Και ιρκε πολφ νωρίσ φζτοσ! Για τουσ περιςςότερουσ από εμάσ, καλοκαίρι ςθμαίνει να ξαπλϊνουμε με τισ ϊρεσ ςτισ πιςίνεσ και τισ παραλίεσ, να γυρίηουμε τισ κάλαςςεσ με ςκάφοσ, να απολαμβάνουμε τον καυτό ιλιο και να ψθνόμαςτε ςτθν κυριολεξία μζχρι να αποκτιςουμε το πολυπόκθτο χρϊμα. Και πράγματι ςιμερα, περιςςότερο παρά ποτζ, ζχουμε τθν ανάγκθ να εκπζμπουμε προσ τουσ γφρω μασ το κετικό μινυμα τθσ υγείασ, τθσ ευεξίασ και τθσ επιτυχίασ, που ςυνδζονται με το μπροφντηινο χρϊμα του δζρματοσ μασ. Άλλωςτε το μαφριςμα ςυνδζεται με ζνα ςυγκεκριμζνο ςτιλ ηωισ και το μινυμα «δείχνω καλά αιςκάνομαι καλά». Είναι γεγονόσ όμωσ πωσ ο κάκε ζνασ από μασ ζχει το δικό του χρϊμα και δεν μαυρίηει ςτο ίδιο ποςοςτό με άλλουσ. Δυςτυχϊσ ι ευτυχϊσ γενικοί παράγοντεσ παίηουν αποφαςιςτικό ρόλο όπωσ θ περιεκτικότθτα μελανίνθσ που ζχει το κάκε δζρμα. Για αυτό μερικοί άνκρωποι, ακόμθ και αν μείνουν για λίγο ςτον ιλιο, γυρίηουν μαυριςμζνοι, ενϊ άλλοι, με πιο ανοιχτόχρωμο δζρμα, κοκκινίηουν μετά από ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Πϊσ να βοθκιςουμε τον εαυτό μασ για πιο υγιζσ και λαμπερό μαφριςμα? Πριν ξοδευτείτε ςε αντθλιακά και προϊόντα ενυδάτωςθσ για ζνα τζλειο μαφριςμα χωρίσ ατζλειεσ, αλλά και χωρίσ παρενζργειεσ ξεφλοφδιςμα, ξθροδερμία, ανομοιόμορφο χρϊμα μάκετε τρόπουσ για να επωφελθκείτε από τθ διατροφι ςασ. Οριςμζνα τρόφιμα, χάρθ ςτισ βιταμίνεσ και τα μζταλλα που περιζχουν, διεγείρουν τθν παραγωγι μελανίνθσ και προςτατεφουν το δζρμα από κοκκινίλεσ και εγκαφματα. Μεγάλο ρόλο ςτθ διαδικαςία «μαφριςμα» λοιπόν, παίηει και ο τρόποσ τθσ διατροφισ μασ. Σροφζσ όπωσ οι ντομάτεσ, τα καρότα, το πεπόνι, τα μάγκο, και τα βερίκοκα εμποδίηουν τθν απϊλεια τθσ υγραςίασ από το δζρμα μασ και το κρατοφν πιο λείο αφοφ παρζχουν αντιοξειδωτικά όπωσ τθ βιταμίνθ Γ, τθ βιταμίνθ Ε και το ςελινιο. Ακόμθ χαρίηουν υπζροχο μαφριςμα λόγω τθσ περιεκτικότθτασ τουσ ςε β- καροτίνθ. Θετικό είναι ότι οι ςυγκεκριμζνεσ τροφζσ δεν βοθκοφν μόνο ςτο μαφριςμα αλλά ζχουν και άλλεσ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ, αφοφ οι τροφζσ που παρζχουν βιταμίνεσ Β και Ε προλαμβάνουν τθν πρόωρθ γιρανςθ και θ βιταμίνθ Α μειϊνει τισ βλάβεσ από τθν πρόωρθ γιρανςθ των κυττάρων. Ακόμα θ βιταμίνθ Α βοθκά ςτθν όραςθ και ξεκουράηει τα ταλαιπωρθμζνα μάτια. Όςο για τθν βιταμίνθ C, βοθκά ςτθν ανανζωςθ του δζρματοσ. Άρα, μαφριςμα και υγεία μποροφν να πάνε μαηί! Φίλοι του ιλιου από το... τραπζηι μασ: Καρότα, βερίκοκα, ροδάκινα, πεπόνια, ςπανάκι και κοκκινογοφλια. Αυτά περιζχουν τθν περίφθμθ β-καροτίνθ που είναι θ πρόδρομθ ουςία για τθ ςφνκεςθ τθσ βιταμίνθσ Α. Η βιταμίνθ Α ενιςχφει τισ άμυνεσ του δζρματοσ και εξαςφαλίηει τθ διατιρθςθ τθσ ελαςτικότθτασ του και φυςικά τθσ ενυδάτωςισ του. Απαραίτθτο ςτοιχείο για το μαφριςμα αλλά και για τθ διατιρθςθ του μετά το καλοκαίρι, είναι θ ενυδάτωςθ του δζρματοσ. Αν αφυδατωκεί το δζρμα, τότε ξεφλουδίηει και... οι κόποι μασ πάνε άδικα! Άλλεσ τροφζσ πλοφςιεσ ςε Β-καροτίνθ είναι τα λαχανικά με μεγάλα πράςινα φφλλα όπωσ το μαροφλι, ςτισ αγκινάρεσ, ςτα φροφτα πορτοκαλοκίτρινου χρϊματοσ όπωσ το μάγκο, και τα λαχανικά του ίδιου χρϊματοσ όπωσ τισ πιπεριζσ και τισ κολοκφκεσ. Νεροκάρδαμο, κρεμμφδια, αρακάσ, μπρόκολο, καλαςςινά. Αυτά τα τρόφιμα είναι πλοφςια ςε ψευδάργυρο που ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ του τόνου τθσ επιδερμίδασ και ςυνάμα ςυμβάλλει ςτθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ και επιταχφνει τθ διαδικαςία εποφλωςθσ των τραυμάτων και των θλιακϊν εγκαυμάτων. Σον βρίςκουμε ακόμθ ςε ικανοποιθτικι ποςότθτα ςτα φαςόλια, ςτα αναποφλοίωτα δθμθτριακά, τα αυγά, τα καρφδια και τα ψάρια. Δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ και ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο. Σα προαναφερόμενα είναι πλοφςια ςε βιταμίνθ Ε θ οποία είναι θ πιο ιςχυρι αντιοξειδωτικι βιταμίνθ, που καταπολεμάει τισ ελεφκερεσ ρίηεσ που προκαλοφν τθν πρόωρθ γιρανςθ του δζρματοσ. Σο ελαιόλαδο ακόμθ περιζχει πολφτιμα ακόρεςτα λιπαρά οξζα, βιταμινοφχεσ ουςίεσ με ιδιαίτερθ αντιφλεγμονϊδθ δράςθ που ευνοοφν το μαφριςμα εμποδίηοντασ το ξεφλοφδιςμα και τθ ξθροδερμία. Εκτόσ από το ελαιόλαδο, θ βιταμίνθ Ε περιζχεται ςτα ψάρια, ςτο κρζασ, ςτουσ ξθροφσ καρποφσ, ςτθ ςοκολάτα υγείασ και τουσ ςπόρουσ. Επειδι όμωσ αυτζσ οι τροφζσ, αν και κρεπτικζσ, ζχουν το μειονζκτθμα ότι παχαίνουν αν καταναλωκοφν ςε μεγάλθ ποςότθτα, καλό είναι να τισ καταναλϊνουμε με μζτρο για να μθν αντιμετωπίηουμε προβλιματα βάρουσ. Εςπεριδοειδι, μαϊντανόσ, ακτινίδια, φροφτα του δάςουσ, πιπεριζσ και ντομάτεσ. Πρόκειται για τρόφιμα που περιζχουν βιταμίνθ Γ θ οποία διακρίνεται για τθν αντιοξειδωτικι τθσ δράςθ και προςτατεφει το δζρμα από τθν πρόωρθ γιρανςθ και τισ κυτταρικζσ αλλοιϊςεισ. Ντομάτεσ, κρεμμφδια, μπρόκολο, ςκόρδο, αυγά, και ψάρια. Αυτζσ οι τροφζσ περιζχουν ςελινιο που και αυτό ζχει αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ και είναι το μζταλλο που αλλθλεπιδρά με τθ βιταμίνθ Ε. Σο ςελινιο περιζχεται ςε ακόμθ ςε ικανοποιθτικζσ ποςότθτεσ ςτα καλαςςινά, και ςτα αναποφλοίωτα δθμθτριακά. Μανιτάρια, καλαςςινά, αρακάσ, καρφδια και ςταφφλια. Όςο κι αν ςασ φαίνεται παράξενο, αυτζσ οι τροφζσ περιζχουν χαλκό ο οποίοσ διεγείρει τθ λειτουργία του ενηφμου τυροςινάςθ με τθ βοικεια του οποίου παράγεται θ μελανίνθ. Ζτςι για να διευκολφνουμε τθ διαδικαςία του μαυρίςματοσ πρζπει να καταναλϊνουμε τακτικά τροφζσ που περιζχουν χαλκό. Δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ, κρζασ, ψάρια, φροφτα και λαχανικά. Σα ξανακοφςατε αυτά τα τρόφιμα, όμωσ εδϊ τα ςυμπεριλαμβάνουμε για τθν περιεκτικότθτα τουσ ςε βιταμίνεσ τθσ ςειράσ Β που παίηουν ςπουδαίο ρόλο ςτθ διατιρθςθ τθσ υγείασ του δζρματοσ. Όπωσ και να το κάνουμε πάντωσ, πρζπει πάντα να κυμάςτε πωσ ναι μεν ο ιλιοσ κάνει καλό (αφοφ βοθκά και ςτθν παραγωγι βιταμίνθσ Δ), και ναι το μαυριςμζνο ςϊμα εκπζμπει υγεία, όμωσ το... τθγάνιςμα ςτον ιλιο χωρίσ προςταςία δεν ωφελεί αφοφ είναι ο παράγοντασ που ζχει κατθγορθκεί ςαν θ αιτία για τον καρκίνο του δζρματοσ. Προςοχι λοιπόν! 14

15 ΓΑΡΙΔΕ BURRITOS Υλικά: ¼ κόκκινο πιπζρι, κομμζνο ¼ πράςινο πιπζρι, κομμζνο 2 κ.ς κρεμμφδι, ςε κφβουσ ½ ντομάτα, ςε κφβουσ 1 κ.γ ςκόρδο ψιλοκομμζνο ½ κ.γ αποξθραμζνο κόλιαντρο ½ κ.γ αποξθραμζνο βαςιλικό ¼ κ.γ κφμινο 250 γ μαγειρεμζνεσ γαρίδεσ 5 tortillas από αλεφρι ½ φ salsa 60 γ τυρί cheddar, αλεςμζνο Ανά μερίδα: κερμίδεσ: 197, πρωτεΐνθ: 15 γ, υδατάνκρακεσ: 23 γ, λίπθ: 5 γ. Μια υπζροχθ Μεξικάνικθ ςυνταγι με γαρίδεσ! Εκτέλεση: Προκερμάνετε το φοφρνο ςτουσ 175 o C/ 350 o F. Λαδϊςτε ζνα τθγάνι με ελαιόλαδο και ςοτάρετε τα κρεμμφδια και τα πιπζρια. Προςκζςτε τισ ντομάτεσ, το ςκόρδο και τα μπαχαρικά και ςοτάρετε για ακόμα 2 λεπτά. Βάλτε το μείγμα ςτισ tortillas και τυλίξτε ςφικτά. Σοποκετιςτε ςε ζνα λαδωμζνο ταψί, ρίξτε από πάνω τθ ςάλςα και το τυρί και βάλτε ςτο φοφρνο για 7 περίπου λεπτά. Μερίδες: 5 ΠΑΓΩΣΑΚΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ Υλικά: 1 κονςζρβα (454 γ) ροδάκινο ςε φζτεσ με το ηωμό τουσ 2 κ.ς ηάχαρθ Σα παιδιά κα απολαφςουν αυτά τα παγωτάκια τισ ηεςτζσ μζρεσ του καλοκαιριοφ. Άλλα φροφτα μποροφν να αντικαταςτιςουν τα ροδάκινα ανάλογα με τισ γευςτικζσ προτιμιςεισ των παιδιϊν. Ανά μερίδα: κερμίδεσ: 40, πρωτεΐνθ: 0 γ, υδατάνκρακεσ: 10 γ, λίπθ: 0 γ. Εκτέλεση: Μια κερμι καλοκαιρινι μζρα, ςε ζνα μίξερ, ανακατζψτε τα υλικά. Ρίξτε ςε φόρμεσ παγωτοφ και παγϊςτε για περίπου 3-5 ϊρεσ. ερβίρετε! Μερίδες: 8 15

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ Για 4 μερίδεσ ςυςτατικά 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ 1/2 πράςινθ πιπεριά, χωρίσ πυρινα, χωρίσ ςπόρουσ και κομμζνθ ςε κφβουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ!

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Το αδυνάτιςμα, δεν είναι απλά κζμα απϊλειασ βάρουσ, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΤΗΑ / ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Ολνκαζία πξντόληνο: Πεξηγξαθή πξντόληνο: Βαζζηό θάδζ ηαζ πνόζεεηα Κσδηθόο πξντόληνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Οδηγίες. Οδηγίες χρήζης Shampoo.

Ενότητα: Οδηγίες. Οδηγίες χρήζης Shampoo. Ενότητα: Οδηγίες 1. Παρακολουκιςτε το ακόλουκο βιντεάκι: http://www.youtube.com/watch?v=tvicxijf5jm, 2. Γιαβάδεηε ηις οδεγίες τρήζες ηφν προχόνηφν πριν ηα δοκιμάζεηε; 3. Γιαβάζηε ηο παρακάηφ κείμενο: Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ"

micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ" ΚΟΤΒΕΡ 0.30 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0.60 ΟΙ ΑΛΑΣΕ ΜΑ Micraasia 8.80 Ανάμικτα λαχανικά, τομάτα, αγγοφρι, πατηάρια, παςπαλιςμζνα με φυςτίκι αιγίνθσ ι καρφδια και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα