ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Προκήρυξη ιαγωνισµού για την Κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Προκήρυξη ιαγωνισµού για την Κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προκήρυξη ιαγωνισµού για την Κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία

2 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑ ΟΣ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΟΙΝ: Τηλ. (εσωτ.) 4121 Φ. 400/Α / Σχ 49. Αριθµός Εγκυκλίου : 98 Αθήνα, 8/5/2007 ΘΕΜΑ : Κατάταξη στην Πολεµική Αεροπορία Μονίµων Αξιωµατικών µε ιαγωνισµό 1. Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του ν.δ. 2179/1952 "Περί Τρόπου Επιλογής Υποψηφίων Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Βασιλικού Ναυτικού και Βασιλικής Αεροπορίας" (ΦΕΚ Α 211). β. Τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 64, του ν.δ. 1400/1973 "Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων" (ΦΕΚ Α 114). γ. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την Επιλογή Προσωπικού και Ρύθµιση Θεµάτων ιοίκησης", (ΦΕΚ Α 28 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. δ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 17, του ν. 2292/1995 "Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, ιοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων υνάµεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 35 ). ε. Τις διατάξεις του ν. 2439/1996 "Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίµων Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 219).

3 2 στ. Τις διατάξεις του ν.δ. 445/74 "Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων υνάµεων".(φεκ Α 160). ζ. Τη Φ. 453/Α / Απόφαση ΥΕΘΑ "Κύρωση Κανονισµού Κατάταξης στην Πολεµική Αεροπορία Μονίµων Αξιωµατικών µε ιαγωνισµό" (ΦΕΚ Β 1739). η. Την υπ. αριθµ. 206/ Απόφαση ΑΑΣ/Ολοµελείας, για την κατάταξη στην Πολεµική Αεροπορία πτυχιούχων Αξιωµατικών. θ. Την Α.Π / ΚΥΑ "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άµυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άµυνας" (ΦΕΚ Β 274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ι. Την οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει, από την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, η οποία ανέρχεται σε ευρώ για το β εξάµηνο του 2007 και θα καλυφθεί από τις ήδη εγκεκριµένες πιστώσεις του έτους 2007, ΕΦ ΚΑΕ οµάδας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 2. ιαγωνισµό για την κατάταξη στην ΠΑ συνολικά τριάντα (30) Ανθυποσµηναγών που κατά ειδικότητα και αριθµό, έχουν ως ακολούθως: Ειδικότητα Θέσεις Εφοδιαστές 14 ιοικητικοί 8 Μετεωρολόγοι 8 Στάδια διαδικασίας διαγωνισµού 3. O διαγωνισµός για την κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία, περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής στάδια: α. Ανακήρυξη ως υποψηφίων όσων, από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. β. Ανακήρυξη δικαιούµενων συµµετοχής σε γραπτές εξετάσεις που περιλαµβάνει τα εξής ανεξάρτητα υποστάδια : (1) Κρίση Ψυχοµετρικής Καταλληλότητας υποψηφίων που περιλαµβάνει ψυχοµετρικές δοκιµασίες (Τest προσωπικότητας) και την δοµηµένη επαγγελµατική συνέντευξη, προς διαπίστωση της καταλληλότητας αυτών για απόκτηση της ιδιότητας του Μονίµου Αξιωµατικού και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών. (2) Κρίση Υγειονοµικής Καταλληλότητας ψυχοµετρικά κατάλληλων υποψηφίων που περιλαµβάνει ιατρικές εξετάσεις και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών, ως υποψηφίων Αξιωµατικών για τα Μόνιµα στελέχη

4 3 (π.δ. 133/2002, ΦΕΚ Α 109, άρθρο 2 παρ. 1β, άρθρο 4 παρ. 1θ και 2γ, άρθρο 5 παρ. 2,3 και ο Γενικός Πίνακας Νοσηµάτων Παθήσεων και Βλαβών). Τα κυριότερα νοσήµατα και σωµατικές ατέλειες που αποκλείουν υποψηφίους καθώς και οι ιδιαίτερες υγειονοµικές απαιτήσεις, αναφέρονται συνοπτικά στο Παράρτηµα "Α" της παρούσης. (3) Κρίση Καταλληλότητας Φυσικής Κατάστασης ψυχοµετρικά και υγειονοµικά κατάλληλων υποψηφίων, που περιλαµβάνει αθλητικές δοκιµασίες των κρινόµενων και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών. γ. Γραπτές Εξετάσεις προς κρίση του επιπέδου επάρκειας επί των ζητούµενων γνωστικών αντικειµένων, κατά το σύστηµα αποκλεισµού περαιτέρω συµµετοχής στο διαγωνισµό, σε περίπτωση αποτυχίας επί ενός γνωστικού αντικειµένου. δ. Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευµένων ουσιών, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο π.δ. 133/2002.Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα είναι επώνυµα, µόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο, καθόσον η περίπτωση θετικού δείγµατος, θα έχει σαν συνέπεια την απόρριψη του υποψηφίου. ε. Εξαγωγή και ανακοίνωση αποτελεσµάτων 4. Ακαταλληλότητα υποψηφίου, σε ένα από τα παραπάνω στάδια ή υποστάδια, αποκλείει τη συµµετοχή του στα επόµενα. Αναλυτικά, η διαδικασία και τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισµού, αναφέρονται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης. 5. Για την κατάταξη των επιτυχόντων, τυγχάνουν εφαρµογής οι ισχύουσες για την κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών διατάξεις (ιδία άρθρα, 5 ν.δ. 1400/1973 ΦΕΚ Α 219, άρθρο 3 ν. 48/1975 ΦΕΚ Α 108, ΚΠΑ Εσωτερικής Υπηρεσίας). ικαίωµα συµµετοχής 6. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν Ιδιώτες, στρατευµένοι που υπηρετούν την θητεία τους στις Ένοπλες υνάµεις και εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων υνάµεων, εφόσον πληρούν κατά περίπτωση, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εποµένων παραγράφων. Ως στρατιωτικοί νοούνται οι Ανθυπασπιστές, οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί, οι Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, βαθµών Υποσµηνία έως Αρχισµηνία και αντιστοίχων του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού, καθώς και οι Επαγγελµατίες Οπλίτες της Πολεµικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό σε µία µόνο ειδικότητα. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, όσοι έχουν υπηρετήσει για λόγους συνείδησης άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία (ν. 3421/2005 άρθρα 60-65).

5 4 Γενικά Προσόντα 7. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει: α. Να είναι Έλληνες υπήκοοι καθώς και Έλληνες το γένος. β. Να µην έχουν συµπληρώσει το 28 ο έτος της ηλικίας τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί το έτος 1979 και µεταγενέστερα. Για τον υπολογισµό της ηλικίας, ως ηµέρα γέννησης λογίζεται η 31 η εκεµβρίου του έτους γέννησης. ιόρθωση της ηλικίας µε δικαστική απόφαση δεν λαµβάνεται υπόψη. Για τους Ανθστές-Υπξκούς των Ενόπλων υνάµεων το όριο ηλικίας ορίζεται στο ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α 160). γ. Να είναι κατάλληλοι σύµφωνα µε τις διατάξεις σωµατικής καταλληλότητας του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α 109). δ. Να έχουν ύψος, οι άνδρες όχι µικρότερο του 1,65 εκ. και οι γυναίκες όχι µικρότερο του 1,55 εκ. (π.δ. 133/2002 ΦΕΚ Α 109). ε. Να έχουν φυσιολογικό σωµατικό βάρος, που για µεν τους άνδρες προκύπτει από το ύψος τους, υπολογιζόµενο σε εκατοστά µείον (-) 100, για δε τις γυναίκες, καθ όµοιο τρόπο, ελαττούµενο όµως κατά 15%. Η διακύµανση βάρους, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το + ή - 20% του φυσιολογικού (π.δ. 133/2002 ΦΕΚ Α 109). Τυπικά Προσόντα 8. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα κατά ειδικότητα τυπικά προσόντα : Εφοδιαστές Πτυχίο τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε κατεύθυνση τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές ή ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Ναυτιλιακών σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ. ιοικητικοί Πτυχίο τµηµάτων Νοµικής ή Πολιτικών Επιστηµών ή ηµόσιας ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ. Μετεωρολόγοι Πτυχίο Μαθηµατικού ή Φυσικού τµήµατος ή Γεωπονικής Σχολής ή Γεωλογίας ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Περιβάλλοντος, ΑΕΙ

6 5 της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ. 9. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή της Ισπανικής γλώσσας. Ειδικά οι υποψήφιοι Μετεωρολόγοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή της Γερµανικής γλώσσας. Η καλή γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται : Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο LOWER-FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή πτυχίο (ΜCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία 505 και άνω ή Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF Β2 ή DELF 1ER DEGRE (UNITES A1 & A2 & A3 & A4) ή CERTIFICATE DE LΑNGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996), του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) του Γερµανικού Ινστιτούτου Γκαίτε ή Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου B2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL (NIVEL INTERMEDIO ή BASICO). Επίσης η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: α. Με πτυχίο ή δίπλωµα ξενόγλωσσου τµήµατος ή σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ξενόγλωσσου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ξενόγλωσσο ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, που χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. β. Με αναγνωρισµένο διδακτορικό τίτλο ή µεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους ή γ. Με απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( Ε) της αλλοδαπής ή αντίστοιχο ξενόγλωσσου σχολείου της ηµεδαπής ή δ. Με πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους ή ε. Πτυχίο ξένων γλωσσών µετάφρασης και διερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία α έως και ε τίτλοι σπουδών : - Εφόσον έχουν εκδοθεί από σχολή ή σχολείο της ηµεδαπής, προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο και

7 6 - Εφόσον έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο, κυρωµένο από το αρµόδιο όργανο και συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφραση τους. Σηµείωση : Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση του κατώτερου ζητούµενου επιπέδου αυτής. εν απαιτείται η απόδειξη της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών-ειδικότητας, έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 10. Οι ψυχοµετρικά και υγειονοµικά κατάλληλοι υποψήφιοι, θα υποστούν αθλητικές δοκιµασίες, προκειµένου να εξεταστεί η φυσική τους κατάσταση. Τα αγωνίσµατα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και τα κατώτερα όρια επίδοσης που πρέπει να επιτύχουν, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ρόµος 100 µ 17" ρόµος µ 5 Άλµα σε ύψος µε φορά 0,90 µ Άλµα σε µήκος µε φορά 3 µ Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.). Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το 4 µ αριστερό χέρι Γραπτή εξέταση 11. Οι υποψήφιοι που έχουν επιτυχώς εξεταστεί ψυχοµετρικά, υγειονοµικά και έχουν κριθεί φυσικά κατάλληλοι, θα συµµετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, στα παρακάτω ανά ειδικότητα µαθήµατα : Εφοδιαστές : Έκθεση Ιδεών - Γενική Λογιστική - Στατιστική Μακρο- µικροοικονοµική Θεωρία. ιοικητικοί : Έκθεση Ιδεών - ιοικητικό ίκαιο - Συνταγµατικό ίκαιο - Αστικό ίκαιο. Μετεωρολόγοι :Έκθεση Ιδεών - Μαθηµατικά Φυσική Μετεωρολογία. Αναλυτικά, η ανά µάθηµα εξεταστέα ύλη, περιγράφεται στο Παράρτηµα "Γ" της παρούσης. Κωλύµατα 12. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα διορισµού δηµόσιου υπαλλήλου, όπως ορίζεται στα άρθρα 8, 9 και 10 του Ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας) ήτοι : α. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή.

8 7 β. Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση ή σε φυλάκιση µείζονα των έξι (6) µηνών για οποιαδήποτε πράξη. γ. Να µην εκκρεµεί παραποµπή µε τελεσίδικο βούλευµα, για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης παραγράφου, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε. δ. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, λόγω καταδίκης και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε. Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό συνδυασµό των δύο προηγουµένων. στ. Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπάλληλου Ν.Π.., Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Ι. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2527/97 ή Ν.Π.Ι. της παρ. 1 του ν. 2527/97, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζόµενου και δεν έχει παρέλθει 5ετία από την απόλυση. ζ. Να µη συντρέχει κώλυµα, εξ εκείνων που επιφέρουν έκπτωση ή στέρηση βαθµού αξιωµατικού. η. Να µην έχουν εκπέσει στρατιωτικού βαθµού, οι υπηρετήσαντες µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες υνάµεις, στα Σώµατα Ασφαλείας και στην Πυροσβεστική ή να έχουν εξέλθει του στρατεύµατος για λόγους υγείας, δυσµενούς κρίσης, παραίτησης ή δυνάµει δικαστικής απόφασης ή απόφασης Ανακριτικού ή Πειθαρχικού Συµβουλίου. Σηµειώσεις : Η απονοµή χάριτος, δεν αίρει το κώλυµα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον µέχρι την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος Προεδρικό ιάταγµα, που αίρει το σχετικό κώλυµα. Τακτικοί υπάλληλοι του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., α και β βαθµίδας, που έχουν διοριστεί µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, εάν µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεν έχει παρέλθει 5ετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Χρόνος συνδροµής προσόντων και έλλειψης κωλυµάτων 13. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυµάτων των υποψηφίων, πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών. Για την ονοµασία των επιτυχόντων ως Αξιωµατικών, θα πρέπει να συντρέχουν και κατά την ηµεροµηνία ονοµασίας τους. Το ανώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να συντρέχει κατά την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

9 8 ικαιολογητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό 14. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µόνο για την συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο διαγωνισµό. Ιδιώτες α. Αίτηση συµµετοχής, ως υπόδειγµα "2", µε επισυναπτόµενη µία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. β. Επικυρωµένη φωτοτυπία, των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, των σελίδων του διαβατηρίου µε τα στοιχεία του κατόχου. γ. Πιστοποιητικό ήµου ή Κοινότητας, µε επικολληµένη φωτογραφία, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι γραµµένος στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος κτήσης της ιθαγένειας του υποψηφίου. σπουδών. δ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α. ε. Επικυρωµένη, από την οικεία σχολή, φωτοτυπία του τίτλου στ. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επικυρωµένη φωτοτυπία, από τη γραµµατεία του ΟΑΤΑΠ, της Πράξης Αναγνώρισης Ισοτιµίας. ζ. Επικυρωµένη φωτοτυπία του τίτλου ή πιστοποιητικών σπουδών της ξένης γλώσσας και επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Αρµόδιοι για επίσηµη µετάφραση φορείς είναι η κατά νόµο αρµόδια αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή η Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή δικαιούµενος σε µετάφραση δικηγόρος. Η επικύρωση διενεργείται από τον εκπρόσωπο του φορέα που εξέδωσε τους τίτλους ή τα πιστοποιητικά σπουδών (Βρετανικό Συµβούλιο, Αµερικανική Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τα Ινστιτούτα Γκαίτε και Θερβάντες). Εφόσον οι τίτλοι ή τα πιστοποιητικά σπουδών, έχουν εκδοθεί από σχολή ή σχολείο της ηµεδαπής, η επικύρωση γίνεται από την οικεία σχολή ή σχολείο. Εφόσον έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, η επικύρωση γίνεται από αρµόδιο όργανο και συνοδεύονται απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή τους. κωλυµάτων. η. Υπεύθυνη δήλωση ως υπόδειγµα "3", για την έλλειψη θ. Για τακτικούς υπαλλήλους του ηµοσίου, πιστοποιητικό της αρµόδιας ιεύθυνσης προσωπικού, όπου να φαίνεται ο χρόνος υπηρεσίας, ο βαθµός και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, µετά των αιτιολογικών αυτών και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε καταδίκη για κάποιο ποινικό αδίκηµα, το απαλλακτικό βούλευµα ή η εκδοθείσα απόφαση του ικαστηρίου, µε βεβαίωση περί του αµετακλήτου αυτής, αντίστοιχα.

10 Στρατιωτικοί 9 α. Τα α, β, ε, στ και ζ αιτούµενα για τους Ιδιώτες δικαιολογητικά. β. Πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι υποψήφιοι στρατιωτικοί, θα πρέπει να επισυνάψουν στα δικαιολογητικά, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, πλήρες αντίγραφο φύλλου µητρώου αυτών, στο οποίο να αναγράφονται τα αιτιολογικά των τυχόν επιβληθεισών πειθαρχικών ή καταστατικών ποινών και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε καταδίκη για ποινικό αδίκηµα, το απαλλακτικό βούλευµα ή η εκδοθείσα απόφαση του ικαστηρίου, µε βεβαίωση περί του αµετακλήτου αυτής, αντίστοιχα. Στρατευµένοι α. Τα α, β, γ, ε, στ και ζ αιτούµενα για τους ιδιώτες δικαιολογητικά. β. Πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από την Μονάδα που υπηρετούν, το οποίο θα επισυναφθεί από την Μονάδα στα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 15. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 3µήνου, από την ηµεροµηνία πέρατος της υποβολής δικαιολογητικών, µε εξαίρεση τους τίτλους σπουδών. Χρόνος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών για την συµµετοχή στο ιαγωνισµό 16. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους αυτών, έως 14/9/07, στις παρακάτω Μονάδες και Υπηρεσίες : ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ( ΑΕ/Α7) Αεροδρόµιο εκέλειας Αττική Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Σόλωνος 34, Αθήνα Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 126 Σµηναρχία Μάχης/Τµήµα Στρατιωτικού Προσωπικού Ηράκλειο, Κρήτη Οι στρατιωτικοί και στρατεύσιµοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις Μονάδες ή στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, έως την ανωτέρω προθεσµία.

11 10 Έλεγχος δικαιολογητικών 17. Οι Μονάδες και Υπηρεσίες, στις οποίες υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, πρέπει : α. Να ελέγχουν την εµπρόθεσµη, ορθή υποβολή και συµπλήρωση αυτών. β. Να επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.14 της παρούσης, για τους στρατιωτικούς και στρατεύσιµους. γ. Να διαβιβάζουν απευθείας στην ΑΕ/Α7, µε έκτακτο αγγελιοφόρο, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ώστε να περιέλθουν σ αυτήν, εντός της προκαθοριζόµενης προθεσµίας. 18. Επισηµαίνεται ότι, δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπροθέσµως, δεν γίνονται δεκτά. Εκπρόθεσµη ή µη υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών, εξαιρεί τον υποψήφιο από την συµµετοχή στο διαγωνισµό. Η αποδεδειγµένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών, επιφέρει ποινικές συνέπειες στον υποβάλλοντα. ικαιολογητικά κατάταξης επιτυχόντων 19. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας που θα ορίζεται στον Πίνακα Επιτυχόντων, οι ισάριθµοι προς τις οριζόµενες στην παρούσα θέσεις επιτυχόντες, πρέπει να υποβάλλουν οι ίδιοι ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι αυτών, στη νση Στρατιωτικού Προσωπικού (ΓΕΑ/Β4), Μεσογείων 151, ΤΓΑ 1010, ΤΚ 1020 Χολαργός, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α. Επικυρωµένο αντίγραφο αίτησης προς την Εισαγγελία του τόπου γέννησης, για τη χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου ικαστικής Χρήσης. β. Πιστοποιητικά των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών, των τόπων γέννησης και µονίµου κατοικίας, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεµεί δίωξη, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 12, της παρούσης. γ. Οι επιτυχόντες στρατιωτικοί και στρατεύσιµοι θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω "α" και "β" δικαιολογητικών, να προσκοµίσουν βεβαίωση του Αναθεωρητικού ικαστηρίου και του Εισαγγελέα του Στρατιωτικού ικαστηρίου στο οποίο υπάγονται, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική δίωξη, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 12. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία κύρωσης των Πινάκων Επιτυχίας. Επισηµαίνεται ότι µη εµπρόθεσµη υποβολή αυτών, θεωρείται ως µη αποδοχή της θέσης και ο επιτυχών χάνει κάθε δικαίωµα από το διαγωνισµό αυτό. Στην περίπτωση µη αποδοχής της θέσης από επιτυχόντες, µε µέριµνα της ΓΕΑ/Β4, καλούνται εγγράφως οι αµέσως επόµενοι από τον Πίνακα Επιτυχίας, να υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός 10 εργασίµων

12 11 ηµερών, προκειµένου να καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις και να ονοµαστεί ισάριθµος αριθµός Αξιωµατικών. ηµοσίευση της Προκήρυξης 20. Περίληψη της παρούσας, µε µέριµνα του ΓΕΑ/Α5, να δηµοσιευτεί σε τρία (3) συνεχόµενα φύλλα, δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδων, που εκδίδονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να ανακοινωθεί από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και να καταχωρηθεί µε τα Παραρτήµατα και τα υποδείγµατα αυτής, στις ιστοσελίδες της ΠΑ και του ΥΕΘΑ στο διαδίκτυο. 21. Οι Νοµαρχίες παρακαλούνται για τη διανοµή της προκήρυξης στους ήµους και τις Κοινότητες αρµοδιότητάς τους, για την ευρύτατη ενηµέρωση του κοινού. 22. Οι Κεντρικές Γραµµατείες ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, να µεριµνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας στις Μονάδες του Κλάδου τους. 23. Οι Σχηµατισµοί, Μονάδες και λοιπές στρατιωτικές Υπηρεσίες, να αναπτύξουν στο στρατιωτικό προσωπικό της παραγράφου 6 της παρούσας, το περιεχόµενο της προκήρυξης, να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΨΜ, την περίληψη αυτής και να παρέξουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφεροµένους. Να χορηγήσουν στους υποψήφιους στρατιωτικούς και στρατεύσιµους ΦΠ ή ΦΜ, προκειµένου να συµµετάσχουν στις διαδικασίες και φάσεις του διαγωνισµού. Η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικείων επιτελείων. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής εξετάσεων 24. Ο Χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, των επιµέρους σταδίων των εξετάσεων, θα ανακοινώνεται στους υποψηφίους από το Συµβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Μονίµων Αξιωµατικών (ΣΕΥΜΑ), µαζί µε τον εκάστοτε πίνακα αποτελεσµάτων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των ψυχοµετρικών εξετάσεων, θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους, µε την ανάρτηση του "Πίνακα Υποψηφίων". ιάφορα 25. Οι παρουσιαζόµενοι για κατάταξη θα παραδώσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα. Οι κατατασσόµενοι θα προγραµµατιστούν για εκπαίδευση στρατιωτική και εφαρµογών της ειδικότητας. Το Κέντρο Εκπαίδευσης και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστούν µε ειδική διαταγή του ΓΕΑ. 26. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, σχετικά µε τον διαγωνισµό, στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ (Σόλωνος 34, Αθήνα τηλ και ), στη ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (τηλ ), στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη τηλ ), στην 126 Σµηναρχία Μάχης/Τµήµα Στρατιωτικού Προσωπικού,

13 12 Ηράκλειο, Κρήτη (τηλ ), καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ΠΑ και του ΥΕΘΑ 27. Τα παραρτήµατα "Α", "Β", "Γ", " " και τα υποδείγµατα αιτήσεων, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ακριβές αντίγραφο Μ.Υ. µε Α Βαθµό Σταµ. Εξαρχάκου Γραµµατέας ΓΕΑ/ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α" ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (π.δ. 133/2002) "Β" ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "Γ" ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ " " ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ (1) ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (2) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

14 A-1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ - ΝΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ, 8 Μαΐου 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ Ε ΥΕΘΑ/ΓΕΑ 98/2007 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (π.δ. 133/2002 ΦΕΚ Α 109/ ) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ π.δ. 133/2002 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναµία (καχεκτική κατάσταση), Ρευµατικός πυρετός, Ρευµατοειδής Αρθρίτις, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήµατα Κολλαγόνου, παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυµατίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείµµατα φυµατιώσεως µετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαµψία αρθρώσεων, παλιά κατάγµατα που φέρνουν υλικό οστεοσυνθέσεως, παλιά κατάγµατα µε ατελή πώρωση, ουλές εκτεταµένες, δυσµορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορµού, υπολειµµατικές καταστάσεις εχινοκόκκου κύστεως. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Όλες οι συστηµατικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος, υπολείµµατα από παλιές µηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήµατος και υπολείµµατα αγγειακών βλαβών, τραυµατικές βλάβες και υπολείµµατα τραυµατικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσειση κλπ) επιληψία, µυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων. ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωσικές διαταραχές, (σχιζοφρενικές, παρανοϊκές µείζονες συναισθηµατικές διαταραχές κ.ά.) νοητική καθυστέρηση, βατταρισµός, νευρωσικές διαταραχές, εθισµός σε φάρµακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (παρανοϊκή, σχιζοειδική, υστερική, ναρκισσιστική κλπ). ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ακµή πολύµορφη µε αποστήµατα, αγγειώµατα έστω και περιορισµένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή µεγάλα αγγειώµατα στον κορµό, γυροειδής αλωπεκία, εκζέµατα, οξυτενή κονδυλώµατα, κνίδωση, λεύκη, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταµένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται πιέσεις ή τριβές, ουλές, κύστεις και χρόνια εξανθήµατα που βρίσκονται στο πρόσωπο που προκαλούν δυσµορφία. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ: Στενώσεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, χρόνιες ωτίτιδες, ξηρά διάτρηση του τυµπανικού υµένα, λαβυρινθικός ίλιγγος. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Παραµορφώσεις και δυσµορφίες του προσώπου, παλιά κατάγµατα των γνάθων που εµποδίζουν τη µάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής αρθρώσεως, µεγάλος προγναθισµός, χρόνια ιγµορίτις.

15 A-2 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ: Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εµποδίζουν µέτρια την αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγµατος, χρόνιες ρινίτιδες, αλλεργική ρινίτις. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ: Ραιβόκρανο, χρόνια λαρυγγίτις, πάρεση των φωνητικών χορδών ετερόπλευρη, παλιά τραύµατα του λάρυγγα που προκαλούν αλλοίωση στη φωνή. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟIΣΟΦΑΓΟΥ: Τραυµατικές ή παθολογικές στενώσεις, οισοφαγίτιδες, εκκολπώµατα. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: Εκτεταµένες ουλές βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, χρόνιος βλεφαρόσπασµος, νυσταγµός ή νυσταγµοειδείς κινήσεις µατιών, στραβισµός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αµφιβληστροειδίτιδες και τα υπολείµµατα αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως, εξόφθαλµος, χρονία πυώδης δακρυοκυστίτις, µόνιµη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών σωληναρίων, εαρινός κατάρρους. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ: Λυκόστοµα έστω και µικρό και µετά από επιτυχηµένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισµένος, απώλεια δοντιών όταν εµποδίζει τη µάσηση, οδοντικές ελλείψεις που χρειάζονται οδοντοστοιχίες, βραδυγλωσσία. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ: Συγγενείς ή επίκτητες ανωµαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώµατα στο κύτος του θώρακα, υπολείµµατα πλευρίτιδας, χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθµα, µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας (ζωτική χωρητικότητα κάτω του 80 της τιµής που περιµένει κανείς ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και το ύψος). ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, επίκτητες βολβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, πρόπτωση µιτροειδούς, χειρουργηµένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, διχλώχιν αορτική βαλβίδα, µυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, µόνιµος κολποκοιλιακός αποκλεισµός οποιουδήποτε βαθµού, ηµιαποκλεισµός του αριστερού σκέλους του δεµατίου HIS σύνδροµο WOLF PARKINSON WHITE, παροξυντική ταχυκαρδία, µόνιµη τέλεια αρρυθµία, σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου, επίµονη φλεµβοκοµβική βραδυκαρδία εκτός από περιπτώσεις τύπου καρδιάς αθλητού, επίµονες εκτακτοσυστολικές αρρυθµίες, αραιές έκτακτες συστολές, η έστω και µικρού βαθµού αρτηριακή υπέρταση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήµατα, (ως µικρού βαθµού χαρακτηρίζεται όταν η µέγιστη κυµαίνεται (ΜΑΧΙΜΑ) από MMHG ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100 MMHG), αρτηριακή υπόταση (συστολική πίεση µόνιµα µικρότερη από 90 MMHG), περιορισµένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: Οι κήλες του προσθίου ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωµάτων ή του πυελικού εδάφους, βουβωνοκήλες, έλκη γαστροδωδεδακτυλικά, ιδιοπαθής υπερχολερυθριναιµία, λίθοι χοληδόχου κύστεως, µετατραυµατική σπληνεκτοµή, µεγαλοσπληνία. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: Βαριές ή µέτριες αναιµίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονοµικές αιµολυτικές αναιµίες, στίγµα µεσογειακής αναιµίας εφόσον υπάρχει αναιµία µέτριας βαρύτητας, στίγµα δρεπανοκυτταρικής αναιµίας, διαταραχές των αιµοπεταλίων (θροµβοπάθειες).

16 A-3 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, επίµονη χρονία οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης έστω και σε µικρό βαθµό, συµπιεστικό κάταγµα σώµατος έστω και ενός µόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά, σύνδροµο σκαληνών µυών ή πλευροκλειδικό σύνδροµο, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ: Νεφρεκτοµή από οποιαδήποτε αιτία, µονήρης νεφρός συγγενής, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωτικό σύνδροµο, χρονία νεφρίτις, εστιακή σπειραµατονεφρίτις έστω και µε καλή νεφρική λειτουργία, αµιγής νεφρική γλυκοζουρία έστω και µε καλή γενική κατάσταση, λιθίαση των νεφρών ή ουρητήρων. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ - ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Στενώµατα ουρήθρας, υποσπαδίας ή επισπαδίας, η παραµονή του όρχεως µέσα στο βουβωνικό σωλήνα όταν ο άλλος είναι υγιής µέσα στο σύστοιχο ηµιόσχεο, η εκτοµή του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραµένει υγιής, µεγάλη κιρσοκήλη, υδροκήλη. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωµαλία, ως προς τον αριθµό το σχήµα και τις σχέσεις των µελών (επιµήκυνση, βράχυνση πάνω από 5 εκατ. βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσµορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, το καθ' έξιν εξάρθρηµα του ώµου, πλατυποδία µε βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού. ΓΥΝΑIΚΟΛΟΓIΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: α. Έντονες διαταραχές εµµήνου ρύσεως. β. Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων. γ. Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων. δ. Βαρθολινίτιδα, Κύστη Βαρθολινείου αδένα. ε. Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων. στ. Ρήξη περινέου 2ου ή 3ου βαθµού. ζ. Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή µεγάλου βαθµού στα γεννητικά όργανα, µετά από χειρουργική επέµβαση. η. Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτηµάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες). θ. Ενδοµητρίωση. ι. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά. ια. Ακράτεια ούρων από υπερένταση. ιβ. Φυµατίωση γεννητικών οργάνων. ιγ. Εκτοµή µαστού - Καλοήθη νεοπλάσµατα µαστού. ιδ. Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάµου µε ανατοµική βλάβη. ιε. Χρωµατοσωµατικές ανωµαλίες. ιστ. Ερµαφροδιτικές καταστάσεις. ιζ. Έντονη υπερτρίχωση οφειλοµένη σε ενδοκρινολογικά αίτια. ιη. Γιγαντοµαστία, ανάλογη µε το βαθµό που εµποδίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας. Αποκλείονται επίσης γυναίκες υποψήφιες που ευρίσκονται σε κατάσταση κυήσεως ή λοχείας.

17 1. Ανάστηµα A-4 Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (π.δ. 133/2002) Κρίνονται ακατάλληλοι σαν υποψήφιοι όσοι έχουν ανάστηµα µικρότερο από ένα µέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65), για τους άνδρες και από ένα µέτρο και πενήντα πέντε εκατοστά (1,55), για τις γυναίκες. 2. Σωµατικό Βάρος α. Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να έχουν σωµατικό βάρος, που για µεν τους άνδρες προκύπτει από το ανάστηµά τους σε εκατοστά, µείον (-) 100, γιά δε τις γυναίκες, καθ' όµοιο τρόπο, ελαττούµενο όµως κατά 15%, (π.χ. όταν το ανάστηµα του άνδρα είναι 1,80 εκατοστά, το φυσιολογικό του βάρος είναι 80 κιλά, ενώ το φυσιολογικό βάρος της γυναίκας που έχει το ίδιο ανάστηµα, είναι 68 κιλά). β. Κρίνονται επίσης ακατάλληλοι οι υποψήφιοι-ες που το σωµατικό τους βάρος είναι πάνω ή κάτω από 20% του φυσιολογικού. [ π.χ. όταν το ανάστηµα µιας γυναίκας είναι 1,80 και το φυσιολογικό βάρος της 68 κιλά, τότε το αποδεκτό βάρος είναι: 68 + ή - (20% Χ 68) = 54,4 έως 81,6 κιλά ]. 3. Οπτική Οξύτητα - Αντίληψη Χρωµάτων α. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα (10/10) χωρίς ή µε διόρθωση στο κάθε µάτι και η διαθλαστική ανωµαλία να µην περνάει τις πέντε (5) διοπτρίες σφαιρικό ισοδύναµο και ο αστιγµατισµός να µην περνάει τις τρεις (3) διοπτρίες (ως σφαιρικό ισοδύναµο νοείται το άθροισµα της σφαίρας συν το ήµισυ του κυλίνδρου). β. Να µην πάσχουν από δυσχρωµατοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοϊσοχρωµατικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον οι εξεταζόµενοι δεν αναγνωρίζουν µε ευχέρεια τα βασικά χρώµατα (ερυθρό - πράσινο - πορτοκαλί). δηλαδή : 4. Η οµιλία να µην παρουσιάζει βατταρισµό (βραδυγλωσσία). 5. Ακουστική Οξύτητα Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα, α. Ψιθυριστή φωνή αντιληπτή από απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) µέτρων. β. Η επιτρεπόµενη απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνάει για κάθε αυτί τα 25 (DΒ), στις συχνότητες ΗΖ και από ΗΖ, η συνολική απώλεια να µην ξεπερνάει τα 270 (DB) και στα δύο αυτιά. Ακριβές αντίγραφο Ταξχος (Ι) Κων. Καλαµάτας ντής ΓΕΑ/ 1 Μ.Υ. µε Α Βαθµό Σταµ. Εξαρχάκου Γραµµατέας ΓΕΑ/ 1

18 B-1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ - ΝΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ, 8 Μαΐου 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗΝ Ε ΥΕΘΑ/ΓΕΑ 98/2007 Απόσπασµα της Φ. 453/Α Απόφασης ΥΕΘΑ "Κύρωση Κανονισµού Κατάταξης στην Πολεµική Αεροπορία Μονίµων Αξιωµατικών µε ιαγωνισµό."(φεκ Β 1739) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Άρθρο 8 ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Το Συµβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Μονίµων Αξιωµατικών (ΣΕΥΜΑ), συγκροτείται µε διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, είναι 5µελές Συλλογικό Όργανο µε ετήσια θητεία και αποτελείται από έναν (1) Ανώτατο Αξιωµατικό ως Πρόεδρο και τέσσερις (4) Ανώτερους Αξιωµατικούς ως µέλη, επιτυχώς εκπαιδευθέντες στις διαδικασίες του επιλογικού συστήµατος της Πολεµικής Αεροπορίας. Στην ίδια διαταγή ορίζονται αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη αντιστοίχων προσόντων, τα οποία αναπληρώνουν το αντίστοιχο τακτικό µέλος, µόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, γενοµένης σχετικής µνείας στο πρακτικό του Συµβουλίου. 2. Το ΣΕΥΜΑ δύναται να καλεί όργανα της Πολεµικής Αεροπορίας, καταλλήλων γνώσεων και ειδικότητας, ως συµβουλευτικά µέλη, γενοµένης σχετικής µνείας στο Πρακτικό. 3. Ως Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται, µε τη διαταγή συγκρότησής του, κατώτερος Αξιωµατικός, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Άρθρο 9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Συµβούλιο συνεδριάζει εν απαρτία, παρόντων πέντε µελών από τα τακτικά ή τα αναπληρωµατικά του µέλη και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις που ισχύουν για τα συλλογικά όργανα της ιοίκησης (άρθρο 13 εποµ. ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α 45). 2. Το Συµβούλιο έχει την ευθύνη της άρτιας οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των σταδίων των διενεργουµένων διαγωνισµών, όπως στον παρόντα κανονισµό ειδικότερα καθορίζεται.

19 B-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Άρθρο 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Εντός τριάντα (30) ηµερών, από της εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών, το Συµβούλιο προβαίνει στον έλεγχο νοµιµότητας αυτών και αποφαίνεται αιτιολογηµένα µε απόφασή του, αν από αυτά προκύπτει η συνδροµή των απαιτουµένων προσόντων και η έλλειψη κωλυµάτων για κάθε αιτούντα, καταρτίζοντας Πίνακα Υποψηφίων, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και για τους λοιπούς, Πίνακα µη πληρούντων τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. 2. Το Συµβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, δύναται αυτεπαγγέλτως να ζητά διευκρινίσεις ή συµπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων, που προκύπτουν από την εξέταση των δικαιολογητικών. 3. Το ΣΕΥΜΑ ανακηρύσσει τους περιλαµβανόµενους στον "ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ" ως υποψήφιους για συµµετοχή στο διαγωνισµό και εκδίδει το " ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ" για κάθε υποψήφιο, ως υπόδειγµα "1". Άρθρο 11 ΤΗΡΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται, τηρούνται ένα (1) έτος στο αρχείο του Συµβουλίου και εφόσον δεν συντρέχει άλλος νόµιµος λόγος διατήρησής τους καταστρέφονται, εξαιρέσει των δικαιολογητικών που αφορούν τους επιτυχόντες, τα οποία διαβιβάζονται αρµοδίως και τίθενται στους ατοµικούς τους φακέλους, προ της ονοµασίας τους ως Μονίµων Αξιωµατικών. 2. Οι µη ανακηρυχθέντες υποψήφιοι, οι κριθέντες ακατάλληλοι και οι αποτυχόντες στα διάφορα στάδια του διαγωνισµού, δύνανται µε αίτησή τους προς το ΣΕΥΜΑ, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν τους πρωτότυπους τίτλους σπουδών τους ή τις υποβληθείσες πρωτότυπες επίσηµες µεταφράσεις αυτών, προσκοµίζοντας κυρωµένο αντίγραφο. Άρθρο 12 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Με µέριµνα του Προέδρου του ΣΕΥΜΑ, η απόφαση του Συµβουλίου διαβιβάζεται στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ, για ανάρτηση των συνηµµένων σ αυτήν πινάκων. Το Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού, προβαίνει στην αυθηµερόν ανάρτησή τους, εκδίδοντας παράλληλα τη σχετική βεβαίωση ανάρτησης, ως το υπόδειγµα "2" του παρόντος κανονισµού.

20 B-3 2. Στο τέλος του "ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ", ο Πρόεδρος του Συµβουλίου προσκαλεί τους αναφεροµένους σ αυτόν, όπως παρουσιασθούν σε προσδιορισµένο τόπο και χρόνο, για την έναρξη της επόµενης διαδικασίας. 3. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται επίσης και σε άλλα σηµεία που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, ανάλογα µε τον τόπο διεξαγωγής των σταδίων του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 13 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Πέντε (5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες µετά την ανάρτηση των Πινάκων, οι ανακηρυχθέντες ως υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στον τόπο που καθορίσθηκε κατ άρθρο 12 του παρόντος, προκειµένου το ΣΕΥΜΑ να τους εφοδιάσει µε το προβλεπόµενο " ελτίο Υποψηφίου". 2. Υποψήφιος που δεν θα παρουσιαστεί και δεν θα εφοδιαστεί µε το ελτίο Υποψηφίου, αποκλείεται των περαιτέρω διαδικασιών και δεν δικαιούται συµµετοχής στο διαγωνισµό. 3. ικαίωµα συµµετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες, έχουν οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους κατά στάδιο ή υποστάδιο εκδιδόµενους Πίνακες, η ταυτότητα των οποίων πιστοποιείται µε την επίδειξη του " ελτίου Υποψηφίου". Άρθρο 14 ΚΡΙΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 1. Το υποστάδιο κρίσης ψυχοµετρικής καταλληλότητας υποψηφίων, διενεργείται ενώπιον του ΣΕΥΜΑ, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στον Πίνακα Υποψηφίων, σύµφωνα µε το ισχύον επιλογικό σύστηµα που εφαρµόζει η Πολεµική Αεροπορία. 2. Υποψήφιος µη παρουσιασθείς για κρίση της ψυχοµετρικής του καταλληλότητας ή κριθείς ακατάλληλος, αποκλείεται των περαιτέρω διαδικασιών. 3. Μετά την ολοκλήρωση της ψυχοµετρικής κρίσης όλων των υποψηφίων, το ΣΕΥΜΑ, καταρτίζει Πίνακα Ψυχοµετρικά Καταλλήλων, ο οποίος αναρτάται αυθηµερόν στο Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού κατά τη διαδικασία του άρθρου 12. Στο τέλος του Πίνακα, ο Πρόεδρος του ΣΕΥΜΑ προσκαλεί τους αναφεροµένους σ αυτόν, να παρουσιαστούν σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, για την έναρξη της επόµενης διαδικασίας. 4. Το Συµβούλιο καταρτίζει επίσης και Πίνακα Ψυχοµετρικά Ακαταλλήλων υποψηφίων, ο οποίος δεν αναρτάται ούτε κοινοποιείται για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Για την θέση Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων- Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε» Το ΔΣ της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε.

Οργανισµού Λιµένος Ραφήνας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Κέρκυρας Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Λαυρίου Α.Ε. Οργανισµού Λιµένος Πατρών Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 20/09/2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 5118.12/03/2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Γρηγ.Λαµπράκη 150 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα 11/12/2014 Αρ.Πρωτ. 2794 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων "Δ", "Ζ", Η και "Θ" ΓΕΕΘΑ ΚΟΙΝ : - ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ./ΔΙΔΥΠ & ΟΡΓ./ Τηλ. : 2106575119 ΤΜ. ΔΙΟΙΚ ΔΘ (200) Φ. 415.1/25/68242

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Προκήρυξη 2/2008 Για την πλήρωση, κατόπιν διαγωνισμού, τριών (3) θέσεων μεταφραστών για τις ανάγκες του Κεντρικού Καταστήματος Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» Ημερομηνία: 24.04.2014 Αρ. Πρωτ.: 94 Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100 Τηλ. 26953-60909 Φαξ. 26953-60914 Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ)

. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) . ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) 1. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) Τα Ιδρύματα αυτά είναι: (α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 04/02/2014 Αρ.Πρωτ. : 9601 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Ε Ι Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ Γ Ι Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ω Σ Ε Ι Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Μ Ε «Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α»

Κ Α Λ Ε Ι Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ Γ Ι Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ω Σ Ε Ι Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Μ Ε «Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.1932/03-07 Αθήνα, 12-07-2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1.Τις διατάξεις του άρ. 14, παρ. 2, περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4, του άρ. 20, του ν. 2738/1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23-6-09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π. 501202 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 07/11/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2701 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 12 Ιουλίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ. πρωτ: 79401 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτoυργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Τα Ιδρύματα αυτά είναι: (α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομονοίας 117 Τηλ. 2510-831388, εσωτ. 1 Φαξ: 2510-831378

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10/09/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής του Ε.Κ.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 213 2039728 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 296 Γενική ιεύθυνση /νση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν. . Α. Ν ο. 2. 1.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν. . Α. Ν ο. 2. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ2431/21-08 Αθήνα, 21/08/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β4ΩΕ469ΗΥΖ-ΓΝ2. Αθήνα 3 / 4/2012. Αριθ. Πρωτ. 141. Έχοντας υπόψη: 1 Αθήνα 3 / 4/2012 Αριθ. Πρωτ. 141 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 342/1976 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης» (ΦΕΚ 138/Α/1976). 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα