ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Προκήρυξη ιαγωνισµού για την Κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Προκήρυξη ιαγωνισµού για την Κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προκήρυξη ιαγωνισµού για την Κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία

2 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑ ΟΣ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΟΙΝ: Τηλ. (εσωτ.) 4121 Φ. 400/Α / Σχ 49. Αριθµός Εγκυκλίου : 98 Αθήνα, 8/5/2007 ΘΕΜΑ : Κατάταξη στην Πολεµική Αεροπορία Μονίµων Αξιωµατικών µε ιαγωνισµό 1. Έχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του ν.δ. 2179/1952 "Περί Τρόπου Επιλογής Υποψηφίων Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Βασιλικού Ναυτικού και Βασιλικής Αεροπορίας" (ΦΕΚ Α 211). β. Τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 64, του ν.δ. 1400/1973 "Περί καταστάσεων των Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων" (ΦΕΚ Α 114). γ. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 "Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την Επιλογή Προσωπικού και Ρύθµιση Θεµάτων ιοίκησης", (ΦΕΚ Α 28 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. δ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 17, του ν. 2292/1995 "Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, ιοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων υνάµεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 35 ). ε. Τις διατάξεις του ν. 2439/1996 "Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίµων Αξιωµατικών των Ενόπλων υνάµεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 219).

3 2 στ. Τις διατάξεις του ν.δ. 445/74 "Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων υνάµεων".(φεκ Α 160). ζ. Τη Φ. 453/Α / Απόφαση ΥΕΘΑ "Κύρωση Κανονισµού Κατάταξης στην Πολεµική Αεροπορία Μονίµων Αξιωµατικών µε ιαγωνισµό" (ΦΕΚ Β 1739). η. Την υπ. αριθµ. 206/ Απόφαση ΑΑΣ/Ολοµελείας, για την κατάταξη στην Πολεµική Αεροπορία πτυχιούχων Αξιωµατικών. θ. Την Α.Π / ΚΥΑ "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άµυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άµυνας" (ΦΕΚ Β 274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ι. Την οικονοµική επιβάρυνση που θα προκύψει, από την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού, η οποία ανέρχεται σε ευρώ για το β εξάµηνο του 2007 και θα καλυφθεί από τις ήδη εγκεκριµένες πιστώσεις του έτους 2007, ΕΦ ΚΑΕ οµάδας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 2. ιαγωνισµό για την κατάταξη στην ΠΑ συνολικά τριάντα (30) Ανθυποσµηναγών που κατά ειδικότητα και αριθµό, έχουν ως ακολούθως: Ειδικότητα Θέσεις Εφοδιαστές 14 ιοικητικοί 8 Μετεωρολόγοι 8 Στάδια διαδικασίας διαγωνισµού 3. O διαγωνισµός για την κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών στην Πολεµική Αεροπορία, περιλαµβάνει κατά σειρά τα εξής στάδια: α. Ανακήρυξη ως υποψηφίων όσων, από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. β. Ανακήρυξη δικαιούµενων συµµετοχής σε γραπτές εξετάσεις που περιλαµβάνει τα εξής ανεξάρτητα υποστάδια : (1) Κρίση Ψυχοµετρικής Καταλληλότητας υποψηφίων που περιλαµβάνει ψυχοµετρικές δοκιµασίες (Τest προσωπικότητας) και την δοµηµένη επαγγελµατική συνέντευξη, προς διαπίστωση της καταλληλότητας αυτών για απόκτηση της ιδιότητας του Μονίµου Αξιωµατικού και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών. (2) Κρίση Υγειονοµικής Καταλληλότητας ψυχοµετρικά κατάλληλων υποψηφίων που περιλαµβάνει ιατρικές εξετάσεις και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών, ως υποψηφίων Αξιωµατικών για τα Μόνιµα στελέχη

4 3 (π.δ. 133/2002, ΦΕΚ Α 109, άρθρο 2 παρ. 1β, άρθρο 4 παρ. 1θ και 2γ, άρθρο 5 παρ. 2,3 και ο Γενικός Πίνακας Νοσηµάτων Παθήσεων και Βλαβών). Τα κυριότερα νοσήµατα και σωµατικές ατέλειες που αποκλείουν υποψηφίους καθώς και οι ιδιαίτερες υγειονοµικές απαιτήσεις, αναφέρονται συνοπτικά στο Παράρτηµα "Α" της παρούσης. (3) Κρίση Καταλληλότητας Φυσικής Κατάστασης ψυχοµετρικά και υγειονοµικά κατάλληλων υποψηφίων, που περιλαµβάνει αθλητικές δοκιµασίες των κρινόµενων και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών. γ. Γραπτές Εξετάσεις προς κρίση του επιπέδου επάρκειας επί των ζητούµενων γνωστικών αντικειµένων, κατά το σύστηµα αποκλεισµού περαιτέρω συµµετοχής στο διαγωνισµό, σε περίπτωση αποτυχίας επί ενός γνωστικού αντικειµένου. δ. Πριν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευµένων ουσιών, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο π.δ. 133/2002.Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα είναι επώνυµα, µόνο σε υπηρεσιακό επίπεδο, καθόσον η περίπτωση θετικού δείγµατος, θα έχει σαν συνέπεια την απόρριψη του υποψηφίου. ε. Εξαγωγή και ανακοίνωση αποτελεσµάτων 4. Ακαταλληλότητα υποψηφίου, σε ένα από τα παραπάνω στάδια ή υποστάδια, αποκλείει τη συµµετοχή του στα επόµενα. Αναλυτικά, η διαδικασία και τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισµού, αναφέρονται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης. 5. Για την κατάταξη των επιτυχόντων, τυγχάνουν εφαρµογής οι ισχύουσες για την κατάταξη Μονίµων Αξιωµατικών διατάξεις (ιδία άρθρα, 5 ν.δ. 1400/1973 ΦΕΚ Α 219, άρθρο 3 ν. 48/1975 ΦΕΚ Α 108, ΚΠΑ Εσωτερικής Υπηρεσίας). ικαίωµα συµµετοχής 6. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν Ιδιώτες, στρατευµένοι που υπηρετούν την θητεία τους στις Ένοπλες υνάµεις και εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων υνάµεων, εφόσον πληρούν κατά περίπτωση, τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εποµένων παραγράφων. Ως στρατιωτικοί νοούνται οι Ανθυπασπιστές, οι Μόνιµοι Υπαξιωµατικοί, οι Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, βαθµών Υποσµηνία έως Αρχισµηνία και αντιστοίχων του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού, καθώς και οι Επαγγελµατίες Οπλίτες της Πολεµικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πολεµικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό σε µία µόνο ειδικότητα. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, όσοι έχουν υπηρετήσει για λόγους συνείδησης άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη νοµοθεσία (ν. 3421/2005 άρθρα 60-65).

5 4 Γενικά Προσόντα 7. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει: α. Να είναι Έλληνες υπήκοοι καθώς και Έλληνες το γένος. β. Να µην έχουν συµπληρώσει το 28 ο έτος της ηλικίας τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί το έτος 1979 και µεταγενέστερα. Για τον υπολογισµό της ηλικίας, ως ηµέρα γέννησης λογίζεται η 31 η εκεµβρίου του έτους γέννησης. ιόρθωση της ηλικίας µε δικαστική απόφαση δεν λαµβάνεται υπόψη. Για τους Ανθστές-Υπξκούς των Ενόπλων υνάµεων το όριο ηλικίας ορίζεται στο ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α 160). γ. Να είναι κατάλληλοι σύµφωνα µε τις διατάξεις σωµατικής καταλληλότητας του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α 109). δ. Να έχουν ύψος, οι άνδρες όχι µικρότερο του 1,65 εκ. και οι γυναίκες όχι µικρότερο του 1,55 εκ. (π.δ. 133/2002 ΦΕΚ Α 109). ε. Να έχουν φυσιολογικό σωµατικό βάρος, που για µεν τους άνδρες προκύπτει από το ύψος τους, υπολογιζόµενο σε εκατοστά µείον (-) 100, για δε τις γυναίκες, καθ όµοιο τρόπο, ελαττούµενο όµως κατά 15%. Η διακύµανση βάρους, δεν θα πρέπει να ξεπερνά το + ή - 20% του φυσιολογικού (π.δ. 133/2002 ΦΕΚ Α 109). Τυπικά Προσόντα 8. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα κατά ειδικότητα τυπικά προσόντα : Εφοδιαστές Πτυχίο τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε κατεύθυνση τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές ή ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Ναυτιλιακών σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ. ιοικητικοί Πτυχίο τµηµάτων Νοµικής ή Πολιτικών Επιστηµών ή ηµόσιας ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης ή ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ. Μετεωρολόγοι Πτυχίο Μαθηµατικού ή Φυσικού τµήµατος ή Γεωπονικής Σχολής ή Γεωλογίας ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Περιβάλλοντος, ΑΕΙ

6 5 της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο βασικό πτυχίο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ΟΑΤΑΠ. 9. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής ή της Ισπανικής γλώσσας. Ειδικά οι υποψήφιοι Μετεωρολόγοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή της Γερµανικής γλώσσας. Η καλή γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται : Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο LOWER-FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή πτυχίο (ΜCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία 505 και άνω ή Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF Β2 ή DELF 1ER DEGRE (UNITES A1 & A2 & A3 & A4) ή CERTIFICATE DE LΑNGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996), του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) του Γερµανικού Ινστιτούτου Γκαίτε ή Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου B2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 (πρώην επίπεδο Ι), του ν. 2740/1999 όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3149/2003, ΦΕΚ Α 141/2003. Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL (NIVEL INTERMEDIO ή BASICO). Επίσης η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: α. Με πτυχίο ή δίπλωµα ξενόγλωσσου τµήµατος ή σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ξενόγλωσσου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ξενόγλωσσο ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, που χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. β. Με αναγνωρισµένο διδακτορικό τίτλο ή µεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους ή γ. Με απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ( Ε) της αλλοδαπής ή αντίστοιχο ξενόγλωσσου σχολείου της ηµεδαπής ή δ. Με πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους ή ε. Πτυχίο ξένων γλωσσών µετάφρασης και διερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία α έως και ε τίτλοι σπουδών : - Εφόσον έχουν εκδοθεί από σχολή ή σχολείο της ηµεδαπής, προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο και

7 6 - Εφόσον έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο, κυρωµένο από το αρµόδιο όργανο και συνοδεύονται απαραιτήτως από επίσηµη µετάφραση τους. Σηµείωση : Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση του κατώτερου ζητούµενου επιπέδου αυτής. εν απαιτείται η απόδειξη της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών-ειδικότητας, έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 10. Οι ψυχοµετρικά και υγειονοµικά κατάλληλοι υποψήφιοι, θα υποστούν αθλητικές δοκιµασίες, προκειµένου να εξεταστεί η φυσική τους κατάσταση. Τα αγωνίσµατα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και τα κατώτερα όρια επίδοσης που πρέπει να επιτύχουν, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ρόµος 100 µ 17" ρόµος µ 5 Άλµα σε ύψος µε φορά 0,90 µ Άλµα σε µήκος µε φορά 3 µ Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.). Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το 4 µ αριστερό χέρι Γραπτή εξέταση 11. Οι υποψήφιοι που έχουν επιτυχώς εξεταστεί ψυχοµετρικά, υγειονοµικά και έχουν κριθεί φυσικά κατάλληλοι, θα συµµετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, στα παρακάτω ανά ειδικότητα µαθήµατα : Εφοδιαστές : Έκθεση Ιδεών - Γενική Λογιστική - Στατιστική Μακρο- µικροοικονοµική Θεωρία. ιοικητικοί : Έκθεση Ιδεών - ιοικητικό ίκαιο - Συνταγµατικό ίκαιο - Αστικό ίκαιο. Μετεωρολόγοι :Έκθεση Ιδεών - Μαθηµατικά Φυσική Μετεωρολογία. Αναλυτικά, η ανά µάθηµα εξεταστέα ύλη, περιγράφεται στο Παράρτηµα "Γ" της παρούσης. Κωλύµατα 12. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα διορισµού δηµόσιου υπαλλήλου, όπως ορίζεται στα άρθρα 8, 9 και 10 του Ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας) ήτοι : α. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή.

8 7 β. Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση ή σε φυλάκιση µείζονα των έξι (6) µηνών για οποιαδήποτε πράξη. γ. Να µην εκκρεµεί παραποµπή µε τελεσίδικο βούλευµα, για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης παραγράφου, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε. δ. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, λόγω καταδίκης και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε. Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό συνδυασµό των δύο προηγουµένων. στ. Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπάλληλου Ν.Π.., Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Ι. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/94, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2527/97 ή Ν.Π.Ι. της παρ. 1 του ν. 2527/97, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζόµενου και δεν έχει παρέλθει 5ετία από την απόλυση. ζ. Να µη συντρέχει κώλυµα, εξ εκείνων που επιφέρουν έκπτωση ή στέρηση βαθµού αξιωµατικού. η. Να µην έχουν εκπέσει στρατιωτικού βαθµού, οι υπηρετήσαντες µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες υνάµεις, στα Σώµατα Ασφαλείας και στην Πυροσβεστική ή να έχουν εξέλθει του στρατεύµατος για λόγους υγείας, δυσµενούς κρίσης, παραίτησης ή δυνάµει δικαστικής απόφασης ή απόφασης Ανακριτικού ή Πειθαρχικού Συµβουλίου. Σηµειώσεις : Η απονοµή χάριτος, δεν αίρει το κώλυµα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον µέχρι την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος Προεδρικό ιάταγµα, που αίρει το σχετικό κώλυµα. Τακτικοί υπάλληλοι του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., α και β βαθµίδας, που έχουν διοριστεί µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, εάν µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεν έχει παρέλθει 5ετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Χρόνος συνδροµής προσόντων και έλλειψης κωλυµάτων 13. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυµάτων των υποψηφίων, πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών. Για την ονοµασία των επιτυχόντων ως Αξιωµατικών, θα πρέπει να συντρέχουν και κατά την ηµεροµηνία ονοµασίας τους. Το ανώτατο όριο ηλικίας θα πρέπει να συντρέχει κατά την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

9 8 ικαιολογητικά συµµετοχής στο ιαγωνισµό 14. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µόνο για την συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο διαγωνισµό. Ιδιώτες α. Αίτηση συµµετοχής, ως υπόδειγµα "2", µε επισυναπτόµενη µία (1) πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. β. Επικυρωµένη φωτοτυπία, των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής ή στρατιωτικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, των σελίδων του διαβατηρίου µε τα στοιχεία του κατόχου. γ. Πιστοποιητικό ήµου ή Κοινότητας, µε επικολληµένη φωτογραφία, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι γραµµένος στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος κτήσης της ιθαγένειας του υποψηφίου. σπουδών. δ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α. ε. Επικυρωµένη, από την οικεία σχολή, φωτοτυπία του τίτλου στ. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επικυρωµένη φωτοτυπία, από τη γραµµατεία του ΟΑΤΑΠ, της Πράξης Αναγνώρισης Ισοτιµίας. ζ. Επικυρωµένη φωτοτυπία του τίτλου ή πιστοποιητικών σπουδών της ξένης γλώσσας και επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Αρµόδιοι για επίσηµη µετάφραση φορείς είναι η κατά νόµο αρµόδια αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή η Πρεσβεία, ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή δικαιούµενος σε µετάφραση δικηγόρος. Η επικύρωση διενεργείται από τον εκπρόσωπο του φορέα που εξέδωσε τους τίτλους ή τα πιστοποιητικά σπουδών (Βρετανικό Συµβούλιο, Αµερικανική Ένωση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τα Ινστιτούτα Γκαίτε και Θερβάντες). Εφόσον οι τίτλοι ή τα πιστοποιητικά σπουδών, έχουν εκδοθεί από σχολή ή σχολείο της ηµεδαπής, η επικύρωση γίνεται από την οικεία σχολή ή σχολείο. Εφόσον έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, η επικύρωση γίνεται από αρµόδιο όργανο και συνοδεύονται απαραίτητα από επίσηµη µετάφρασή τους. κωλυµάτων. η. Υπεύθυνη δήλωση ως υπόδειγµα "3", για την έλλειψη θ. Για τακτικούς υπαλλήλους του ηµοσίου, πιστοποιητικό της αρµόδιας ιεύθυνσης προσωπικού, όπου να φαίνεται ο χρόνος υπηρεσίας, ο βαθµός και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, µετά των αιτιολογικών αυτών και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε καταδίκη για κάποιο ποινικό αδίκηµα, το απαλλακτικό βούλευµα ή η εκδοθείσα απόφαση του ικαστηρίου, µε βεβαίωση περί του αµετακλήτου αυτής, αντίστοιχα.

10 Στρατιωτικοί 9 α. Τα α, β, ε, στ και ζ αιτούµενα για τους Ιδιώτες δικαιολογητικά. β. Πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου. Οι Μονάδες που υπηρετούν οι υποψήφιοι στρατιωτικοί, θα πρέπει να επισυνάψουν στα δικαιολογητικά, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, πλήρες αντίγραφο φύλλου µητρώου αυτών, στο οποίο να αναγράφονται τα αιτιολογικά των τυχόν επιβληθεισών πειθαρχικών ή καταστατικών ποινών και σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή επήλθε καταδίκη για ποινικό αδίκηµα, το απαλλακτικό βούλευµα ή η εκδοθείσα απόφαση του ικαστηρίου, µε βεβαίωση περί του αµετακλήτου αυτής, αντίστοιχα. Στρατευµένοι α. Τα α, β, γ, ε, στ και ζ αιτούµενα για τους ιδιώτες δικαιολογητικά. β. Πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από την Μονάδα που υπηρετούν, το οποίο θα επισυναφθεί από την Μονάδα στα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 15. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 3µήνου, από την ηµεροµηνία πέρατος της υποβολής δικαιολογητικών, µε εξαίρεση τους τίτλους σπουδών. Χρόνος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών για την συµµετοχή στο ιαγωνισµό 16. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους αυτών, έως 14/9/07, στις παρακάτω Μονάδες και Υπηρεσίες : ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης ( ΑΕ/Α7) Αεροδρόµιο εκέλειας Αττική Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Σόλωνος 34, Αθήνα Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη 126 Σµηναρχία Μάχης/Τµήµα Στρατιωτικού Προσωπικού Ηράκλειο, Κρήτη Οι στρατιωτικοί και στρατεύσιµοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις Μονάδες ή στις Υπηρεσίες που υπηρετούν, έως την ανωτέρω προθεσµία.

11 10 Έλεγχος δικαιολογητικών 17. Οι Μονάδες και Υπηρεσίες, στις οποίες υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, πρέπει : α. Να ελέγχουν την εµπρόθεσµη, ορθή υποβολή και συµπλήρωση αυτών. β. Να επισυνάπτουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.14 της παρούσης, για τους στρατιωτικούς και στρατεύσιµους. γ. Να διαβιβάζουν απευθείας στην ΑΕ/Α7, µε έκτακτο αγγελιοφόρο, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ώστε να περιέλθουν σ αυτήν, εντός της προκαθοριζόµενης προθεσµίας. 18. Επισηµαίνεται ότι, δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπροθέσµως, δεν γίνονται δεκτά. Εκπρόθεσµη ή µη υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών, εξαιρεί τον υποψήφιο από την συµµετοχή στο διαγωνισµό. Η αποδεδειγµένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών, επιφέρει ποινικές συνέπειες στον υποβάλλοντα. ικαιολογητικά κατάταξης επιτυχόντων 19. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας που θα ορίζεται στον Πίνακα Επιτυχόντων, οι ισάριθµοι προς τις οριζόµενες στην παρούσα θέσεις επιτυχόντες, πρέπει να υποβάλλουν οι ίδιοι ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι αυτών, στη νση Στρατιωτικού Προσωπικού (ΓΕΑ/Β4), Μεσογείων 151, ΤΓΑ 1010, ΤΚ 1020 Χολαργός, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α. Επικυρωµένο αντίγραφο αίτησης προς την Εισαγγελία του τόπου γέννησης, για τη χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου ικαστικής Χρήσης. β. Πιστοποιητικά των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών, των τόπων γέννησης και µονίµου κατοικίας, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεµεί δίωξη, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 12, της παρούσης. γ. Οι επιτυχόντες στρατιωτικοί και στρατεύσιµοι θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω "α" και "β" δικαιολογητικών, να προσκοµίσουν βεβαίωση του Αναθεωρητικού ικαστηρίου και του Εισαγγελέα του Στρατιωτικού ικαστηρίου στο οποίο υπάγονται, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική δίωξη, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 12. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία κύρωσης των Πινάκων Επιτυχίας. Επισηµαίνεται ότι µη εµπρόθεσµη υποβολή αυτών, θεωρείται ως µη αποδοχή της θέσης και ο επιτυχών χάνει κάθε δικαίωµα από το διαγωνισµό αυτό. Στην περίπτωση µη αποδοχής της θέσης από επιτυχόντες, µε µέριµνα της ΓΕΑ/Β4, καλούνται εγγράφως οι αµέσως επόµενοι από τον Πίνακα Επιτυχίας, να υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός 10 εργασίµων

12 11 ηµερών, προκειµένου να καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις και να ονοµαστεί ισάριθµος αριθµός Αξιωµατικών. ηµοσίευση της Προκήρυξης 20. Περίληψη της παρούσας, µε µέριµνα του ΓΕΑ/Α5, να δηµοσιευτεί σε τρία (3) συνεχόµενα φύλλα, δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδων, που εκδίδονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να ανακοινωθεί από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης και να καταχωρηθεί µε τα Παραρτήµατα και τα υποδείγµατα αυτής, στις ιστοσελίδες της ΠΑ και του ΥΕΘΑ στο διαδίκτυο. 21. Οι Νοµαρχίες παρακαλούνται για τη διανοµή της προκήρυξης στους ήµους και τις Κοινότητες αρµοδιότητάς τους, για την ευρύτατη ενηµέρωση του κοινού. 22. Οι Κεντρικές Γραµµατείες ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, να µεριµνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας στις Μονάδες του Κλάδου τους. 23. Οι Σχηµατισµοί, Μονάδες και λοιπές στρατιωτικές Υπηρεσίες, να αναπτύξουν στο στρατιωτικό προσωπικό της παραγράφου 6 της παρούσας, το περιεχόµενο της προκήρυξης, να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΨΜ, την περίληψη αυτής και να παρέξουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους ενδιαφεροµένους. Να χορηγήσουν στους υποψήφιους στρατιωτικούς και στρατεύσιµους ΦΠ ή ΦΜ, προκειµένου να συµµετάσχουν στις διαδικασίες και φάσεις του διαγωνισµού. Η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικείων επιτελείων. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής εξετάσεων 24. Ο Χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής, των επιµέρους σταδίων των εξετάσεων, θα ανακοινώνεται στους υποψηφίους από το Συµβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Μονίµων Αξιωµατικών (ΣΕΥΜΑ), µαζί µε τον εκάστοτε πίνακα αποτελεσµάτων. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των ψυχοµετρικών εξετάσεων, θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους, µε την ανάρτηση του "Πίνακα Υποψηφίων". ιάφορα 25. Οι παρουσιαζόµενοι για κατάταξη θα παραδώσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα. Οι κατατασσόµενοι θα προγραµµατιστούν για εκπαίδευση στρατιωτική και εφαρµογών της ειδικότητας. Το Κέντρο Εκπαίδευσης και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστούν µε ειδική διαταγή του ΓΕΑ. 26. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, σχετικά µε τον διαγωνισµό, στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ (Σόλωνος 34, Αθήνα τηλ και ), στη ιοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (τηλ ), στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη τηλ ), στην 126 Σµηναρχία Μάχης/Τµήµα Στρατιωτικού Προσωπικού,

13 12 Ηράκλειο, Κρήτη (τηλ ), καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ΠΑ και του ΥΕΘΑ 27. Τα παραρτήµατα "Α", "Β", "Γ", " " και τα υποδείγµατα αιτήσεων, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ακριβές αντίγραφο Μ.Υ. µε Α Βαθµό Σταµ. Εξαρχάκου Γραµµατέας ΓΕΑ/ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ "Α" ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (π.δ. 133/2002) "Β" ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "Γ" ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ " " ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ (1) ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (2) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

14 A-1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ - ΝΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ, 8 Μαΐου 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ Ε ΥΕΘΑ/ΓΕΑ 98/2007 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (π.δ. 133/2002 ΦΕΚ Α 109/ ) ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ π.δ. 133/2002 ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναµία (καχεκτική κατάσταση), Ρευµατικός πυρετός, Ρευµατοειδής Αρθρίτις, χρόνιες αρθρίτιδες, νοσήµατα Κολλαγόνου, παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυµατίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείµµατα φυµατιώσεως µετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαµψία αρθρώσεων, παλιά κατάγµατα που φέρνουν υλικό οστεοσυνθέσεως, παλιά κατάγµατα µε ατελή πώρωση, ουλές εκτεταµένες, δυσµορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορµού, υπολειµµατικές καταστάσεις εχινοκόκκου κύστεως. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Όλες οι συστηµατικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος, υπολείµµατα από παλιές µηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήµατος και υπολείµµατα αγγειακών βλαβών, τραυµατικές βλάβες και υπολείµµατα τραυµατικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσειση κλπ) επιληψία, µυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων. ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ψυχωσικές διαταραχές, (σχιζοφρενικές, παρανοϊκές µείζονες συναισθηµατικές διαταραχές κ.ά.) νοητική καθυστέρηση, βατταρισµός, νευρωσικές διαταραχές, εθισµός σε φάρµακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (παρανοϊκή, σχιζοειδική, υστερική, ναρκισσιστική κλπ). ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Ακµή πολύµορφη µε αποστήµατα, αγγειώµατα έστω και περιορισµένα που εντοπίζονται στο πρόσωπο ή µεγάλα αγγειώµατα στον κορµό, γυροειδής αλωπεκία, εκζέµατα, οξυτενή κονδυλώµατα, κνίδωση, λεύκη, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταµένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται πιέσεις ή τριβές, ουλές, κύστεις και χρόνια εξανθήµατα που βρίσκονται στο πρόσωπο που προκαλούν δυσµορφία. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ: Στενώσεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, χρόνιες ωτίτιδες, ξηρά διάτρηση του τυµπανικού υµένα, λαβυρινθικός ίλιγγος. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Παραµορφώσεις και δυσµορφίες του προσώπου, παλιά κατάγµατα των γνάθων που εµποδίζουν τη µάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής αρθρώσεως, µεγάλος προγναθισµός, χρόνια ιγµορίτις.

15 A-2 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ: Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εµποδίζουν µέτρια την αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγµατος, χρόνιες ρινίτιδες, αλλεργική ρινίτις. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ: Ραιβόκρανο, χρόνια λαρυγγίτις, πάρεση των φωνητικών χορδών ετερόπλευρη, παλιά τραύµατα του λάρυγγα που προκαλούν αλλοίωση στη φωνή. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟIΣΟΦΑΓΟΥ: Τραυµατικές ή παθολογικές στενώσεις, οισοφαγίτιδες, εκκολπώµατα. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: Εκτεταµένες ουλές βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, χρόνιος βλεφαρόσπασµος, νυσταγµός ή νυσταγµοειδείς κινήσεις µατιών, στραβισµός, χρόνιες ιρίτιδες, χοριοειδίτιδες και αµφιβληστροειδίτιδες και τα υπολείµµατα αυτών, έλλειψη του φακού, αύξηση της ενδοβολβικής πιέσεως, εξόφθαλµος, χρονία πυώδης δακρυοκυστίτις, µόνιµη δακρύρροια από απόφραξη των δακρυικών σωληναρίων, εαρινός κατάρρους. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ: Λυκόστοµα έστω και µικρό και µετά από επιτυχηµένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισµένος, απώλεια δοντιών όταν εµποδίζει τη µάσηση, οδοντικές ελλείψεις που χρειάζονται οδοντοστοιχίες, βραδυγλωσσία. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ: Συγγενείς ή επίκτητες ανωµαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώµατα στο κύτος του θώρακα, υπολείµµατα πλευρίτιδας, χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθµα, µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας (ζωτική χωρητικότητα κάτω του 80 της τιµής που περιµένει κανείς ανάλογα µε την ηλικία, το φύλο και το ύψος). ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ: Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, επίκτητες βολβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, πρόπτωση µιτροειδούς, χειρουργηµένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, διχλώχιν αορτική βαλβίδα, µυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, µόνιµος κολποκοιλιακός αποκλεισµός οποιουδήποτε βαθµού, ηµιαποκλεισµός του αριστερού σκέλους του δεµατίου HIS σύνδροµο WOLF PARKINSON WHITE, παροξυντική ταχυκαρδία, µόνιµη τέλεια αρρυθµία, σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου, επίµονη φλεµβοκοµβική βραδυκαρδία εκτός από περιπτώσεις τύπου καρδιάς αθλητού, επίµονες εκτακτοσυστολικές αρρυθµίες, αραιές έκτακτες συστολές, η έστω και µικρού βαθµού αρτηριακή υπέρταση χωρίς άλλα παθολογικά ευρήµατα, (ως µικρού βαθµού χαρακτηρίζεται όταν η µέγιστη κυµαίνεται (ΜΑΧΙΜΑ) από MMHG ή όταν η ελάχιστη ξεπερνάει τα 100 MMHG), αρτηριακή υπόταση (συστολική πίεση µόνιµα µικρότερη από 90 MMHG), περιορισµένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ: Οι κήλες του προσθίου ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωµάτων ή του πυελικού εδάφους, βουβωνοκήλες, έλκη γαστροδωδεδακτυλικά, ιδιοπαθής υπερχολερυθριναιµία, λίθοι χοληδόχου κύστεως, µετατραυµατική σπληνεκτοµή, µεγαλοσπληνία. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ: Βαριές ή µέτριες αναιµίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονοµικές αιµολυτικές αναιµίες, στίγµα µεσογειακής αναιµίας εφόσον υπάρχει αναιµία µέτριας βαρύτητας, στίγµα δρεπανοκυτταρικής αναιµίας, διαταραχές των αιµοπεταλίων (θροµβοπάθειες).

16 A-3 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ: Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις, επίµονη χρονία οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση της σπονδυλικής στήλης έστω και σε µικρό βαθµό, συµπιεστικό κάταγµα σώµατος έστω και ενός µόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά, σύνδροµο σκαληνών µυών ή πλευροκλειδικό σύνδροµο, ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ: Νεφρεκτοµή από οποιαδήποτε αιτία, µονήρης νεφρός συγγενής, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωτικό σύνδροµο, χρονία νεφρίτις, εστιακή σπειραµατονεφρίτις έστω και µε καλή νεφρική λειτουργία, αµιγής νεφρική γλυκοζουρία έστω και µε καλή γενική κατάσταση, λιθίαση των νεφρών ή ουρητήρων. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ - ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Στενώµατα ουρήθρας, υποσπαδίας ή επισπαδίας, η παραµονή του όρχεως µέσα στο βουβωνικό σωλήνα όταν ο άλλος είναι υγιής µέσα στο σύστοιχο ηµιόσχεο, η εκτοµή του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία πλην της κακοήθειας, ενώ ο άλλος παραµένει υγιής, µεγάλη κιρσοκήλη, υδροκήλη. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωµαλία, ως προς τον αριθµό το σχήµα και τις σχέσεις των µελών (επιµήκυνση, βράχυνση πάνω από 5 εκατ. βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν επιφέρει φανερή δυσµορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, το καθ' έξιν εξάρθρηµα του ώµου, πλατυποδία µε βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού. ΓΥΝΑIΚΟΛΟΓIΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: α. Έντονες διαταραχές εµµήνου ρύσεως. β. Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων. γ. Κιρσοί ή κιρσώδεις ανευρύνσεις γεννητικών οργάνων. δ. Βαρθολινίτιδα, Κύστη Βαρθολινείου αδένα. ε. Προκαρκινικές καταστάσεις έξω γεννητικών οργάνων. στ. Ρήξη περινέου 2ου ή 3ου βαθµού. ζ. Οποιαδήποτε λειτουργική διαταραχή µεγάλου βαθµού στα γεννητικά όργανα, µετά από χειρουργική επέµβαση. η. Οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτηµάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες). θ. Ενδοµητρίωση. ι. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά. ια. Ακράτεια ούρων από υπερένταση. ιβ. Φυµατίωση γεννητικών οργάνων. ιγ. Εκτοµή µαστού - Καλοήθη νεοπλάσµατα µαστού. ιδ. Νόσοι της υπόφυσης ή του υποθαλάµου µε ανατοµική βλάβη. ιε. Χρωµατοσωµατικές ανωµαλίες. ιστ. Ερµαφροδιτικές καταστάσεις. ιζ. Έντονη υπερτρίχωση οφειλοµένη σε ενδοκρινολογικά αίτια. ιη. Γιγαντοµαστία, ανάλογη µε το βαθµό που εµποδίζει την εκτέλεση της υπηρεσίας. Αποκλείονται επίσης γυναίκες υποψήφιες που ευρίσκονται σε κατάσταση κυήσεως ή λοχείας.

17 1. Ανάστηµα A-4 Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (π.δ. 133/2002) Κρίνονται ακατάλληλοι σαν υποψήφιοι όσοι έχουν ανάστηµα µικρότερο από ένα µέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65), για τους άνδρες και από ένα µέτρο και πενήντα πέντε εκατοστά (1,55), για τις γυναίκες. 2. Σωµατικό Βάρος α. Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να έχουν σωµατικό βάρος, που για µεν τους άνδρες προκύπτει από το ανάστηµά τους σε εκατοστά, µείον (-) 100, γιά δε τις γυναίκες, καθ' όµοιο τρόπο, ελαττούµενο όµως κατά 15%, (π.χ. όταν το ανάστηµα του άνδρα είναι 1,80 εκατοστά, το φυσιολογικό του βάρος είναι 80 κιλά, ενώ το φυσιολογικό βάρος της γυναίκας που έχει το ίδιο ανάστηµα, είναι 68 κιλά). β. Κρίνονται επίσης ακατάλληλοι οι υποψήφιοι-ες που το σωµατικό τους βάρος είναι πάνω ή κάτω από 20% του φυσιολογικού. [ π.χ. όταν το ανάστηµα µιας γυναίκας είναι 1,80 και το φυσιολογικό βάρος της 68 κιλά, τότε το αποδεκτό βάρος είναι: 68 + ή - (20% Χ 68) = 54,4 έως 81,6 κιλά ]. 3. Οπτική Οξύτητα - Αντίληψη Χρωµάτων α. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα (10/10) χωρίς ή µε διόρθωση στο κάθε µάτι και η διαθλαστική ανωµαλία να µην περνάει τις πέντε (5) διοπτρίες σφαιρικό ισοδύναµο και ο αστιγµατισµός να µην περνάει τις τρεις (3) διοπτρίες (ως σφαιρικό ισοδύναµο νοείται το άθροισµα της σφαίρας συν το ήµισυ του κυλίνδρου). β. Να µην πάσχουν από δυσχρωµατοψία που εξακριβώνεται από τους ψευδοϊσοχρωµατικούς πίνακες (ISHIHARA), εφόσον οι εξεταζόµενοι δεν αναγνωρίζουν µε ευχέρεια τα βασικά χρώµατα (ερυθρό - πράσινο - πορτοκαλί). δηλαδή : 4. Η οµιλία να µην παρουσιάζει βατταρισµό (βραδυγλωσσία). 5. Ακουστική Οξύτητα Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα, α. Ψιθυριστή φωνή αντιληπτή από απόσταση µεγαλύτερη των πέντε (5) µέτρων. β. Η επιτρεπόµενη απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνάει για κάθε αυτί τα 25 (DΒ), στις συχνότητες ΗΖ και από ΗΖ, η συνολική απώλεια να µην ξεπερνάει τα 270 (DB) και στα δύο αυτιά. Ακριβές αντίγραφο Ταξχος (Ι) Κων. Καλαµάτας ντής ΓΕΑ/ 1 Μ.Υ. µε Α Βαθµό Σταµ. Εξαρχάκου Γραµµατέας ΓΕΑ/ 1

18 B-1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ - ΝΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ, 8 Μαΐου 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗΝ Ε ΥΕΘΑ/ΓΕΑ 98/2007 Απόσπασµα της Φ. 453/Α Απόφασης ΥΕΘΑ "Κύρωση Κανονισµού Κατάταξης στην Πολεµική Αεροπορία Μονίµων Αξιωµατικών µε ιαγωνισµό."(φεκ Β 1739) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Άρθρο 8 ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Το Συµβούλιο Επιλογής Υποψηφίων Μονίµων Αξιωµατικών (ΣΕΥΜΑ), συγκροτείται µε διαταγή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, είναι 5µελές Συλλογικό Όργανο µε ετήσια θητεία και αποτελείται από έναν (1) Ανώτατο Αξιωµατικό ως Πρόεδρο και τέσσερις (4) Ανώτερους Αξιωµατικούς ως µέλη, επιτυχώς εκπαιδευθέντες στις διαδικασίες του επιλογικού συστήµατος της Πολεµικής Αεροπορίας. Στην ίδια διαταγή ορίζονται αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη αντιστοίχων προσόντων, τα οποία αναπληρώνουν το αντίστοιχο τακτικό µέλος, µόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, γενοµένης σχετικής µνείας στο πρακτικό του Συµβουλίου. 2. Το ΣΕΥΜΑ δύναται να καλεί όργανα της Πολεµικής Αεροπορίας, καταλλήλων γνώσεων και ειδικότητας, ως συµβουλευτικά µέλη, γενοµένης σχετικής µνείας στο Πρακτικό. 3. Ως Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται, µε τη διαταγή συγκρότησής του, κατώτερος Αξιωµατικός, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψήφου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Άρθρο 9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Συµβούλιο συνεδριάζει εν απαρτία, παρόντων πέντε µελών από τα τακτικά ή τα αναπληρωµατικά του µέλη και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις που ισχύουν για τα συλλογικά όργανα της ιοίκησης (άρθρο 13 εποµ. ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α 45). 2. Το Συµβούλιο έχει την ευθύνη της άρτιας οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των σταδίων των διενεργουµένων διαγωνισµών, όπως στον παρόντα κανονισµό ειδικότερα καθορίζεται.

19 B-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Άρθρο 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Εντός τριάντα (30) ηµερών, από της εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών, το Συµβούλιο προβαίνει στον έλεγχο νοµιµότητας αυτών και αποφαίνεται αιτιολογηµένα µε απόφασή του, αν από αυτά προκύπτει η συνδροµή των απαιτουµένων προσόντων και η έλλειψη κωλυµάτων για κάθε αιτούντα, καταρτίζοντας Πίνακα Υποψηφίων, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και για τους λοιπούς, Πίνακα µη πληρούντων τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. 2. Το Συµβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, δύναται αυτεπαγγέλτως να ζητά διευκρινίσεις ή συµπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων, που προκύπτουν από την εξέταση των δικαιολογητικών. 3. Το ΣΕΥΜΑ ανακηρύσσει τους περιλαµβανόµενους στον "ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ" ως υποψήφιους για συµµετοχή στο διαγωνισµό και εκδίδει το " ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ" για κάθε υποψήφιο, ως υπόδειγµα "1". Άρθρο 11 ΤΗΡΗΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται, τηρούνται ένα (1) έτος στο αρχείο του Συµβουλίου και εφόσον δεν συντρέχει άλλος νόµιµος λόγος διατήρησής τους καταστρέφονται, εξαιρέσει των δικαιολογητικών που αφορούν τους επιτυχόντες, τα οποία διαβιβάζονται αρµοδίως και τίθενται στους ατοµικούς τους φακέλους, προ της ονοµασίας τους ως Μονίµων Αξιωµατικών. 2. Οι µη ανακηρυχθέντες υποψήφιοι, οι κριθέντες ακατάλληλοι και οι αποτυχόντες στα διάφορα στάδια του διαγωνισµού, δύνανται µε αίτησή τους προς το ΣΕΥΜΑ, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν τους πρωτότυπους τίτλους σπουδών τους ή τις υποβληθείσες πρωτότυπες επίσηµες µεταφράσεις αυτών, προσκοµίζοντας κυρωµένο αντίγραφο. Άρθρο 12 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Με µέριµνα του Προέδρου του ΣΕΥΜΑ, η απόφαση του Συµβουλίου διαβιβάζεται στο Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ, για ανάρτηση των συνηµµένων σ αυτήν πινάκων. Το Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού, προβαίνει στην αυθηµερόν ανάρτησή τους, εκδίδοντας παράλληλα τη σχετική βεβαίωση ανάρτησης, ως το υπόδειγµα "2" του παρόντος κανονισµού.

20 B-3 2. Στο τέλος του "ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ", ο Πρόεδρος του Συµβουλίου προσκαλεί τους αναφεροµένους σ αυτόν, όπως παρουσιασθούν σε προσδιορισµένο τόπο και χρόνο, για την έναρξη της επόµενης διαδικασίας. 3. Ο ανωτέρω πίνακας αναρτάται επίσης και σε άλλα σηµεία που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, ανάλογα µε τον τόπο διεξαγωγής των σταδίων του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 13 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Πέντε (5) πλήρεις εργάσιµες ηµέρες µετά την ανάρτηση των Πινάκων, οι ανακηρυχθέντες ως υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στον τόπο που καθορίσθηκε κατ άρθρο 12 του παρόντος, προκειµένου το ΣΕΥΜΑ να τους εφοδιάσει µε το προβλεπόµενο " ελτίο Υποψηφίου". 2. Υποψήφιος που δεν θα παρουσιαστεί και δεν θα εφοδιαστεί µε το ελτίο Υποψηφίου, αποκλείεται των περαιτέρω διαδικασιών και δεν δικαιούται συµµετοχής στο διαγωνισµό. 3. ικαίωµα συµµετοχής στις περαιτέρω διαδικασίες, έχουν οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους κατά στάδιο ή υποστάδιο εκδιδόµενους Πίνακες, η ταυτότητα των οποίων πιστοποιείται µε την επίδειξη του " ελτίου Υποψηφίου". Άρθρο 14 ΚΡΙΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 1. Το υποστάδιο κρίσης ψυχοµετρικής καταλληλότητας υποψηφίων, διενεργείται ενώπιον του ΣΕΥΜΑ, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στον Πίνακα Υποψηφίων, σύµφωνα µε το ισχύον επιλογικό σύστηµα που εφαρµόζει η Πολεµική Αεροπορία. 2. Υποψήφιος µη παρουσιασθείς για κρίση της ψυχοµετρικής του καταλληλότητας ή κριθείς ακατάλληλος, αποκλείεται των περαιτέρω διαδικασιών. 3. Μετά την ολοκλήρωση της ψυχοµετρικής κρίσης όλων των υποψηφίων, το ΣΕΥΜΑ, καταρτίζει Πίνακα Ψυχοµετρικά Καταλλήλων, ο οποίος αναρτάται αυθηµερόν στο Γραφείο Ενηµερώσεως Κοινού κατά τη διαδικασία του άρθρου 12. Στο τέλος του Πίνακα, ο Πρόεδρος του ΣΕΥΜΑ προσκαλεί τους αναφεροµένους σ αυτόν, να παρουσιαστούν σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, για την έναρξη της επόµενης διαδικασίας. 4. Το Συµβούλιο καταρτίζει επίσης και Πίνακα Ψυχοµετρικά Ακαταλλήλων υποψηφίων, ο οποίος δεν αναρτάται ούτε κοινοποιείται για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ - ΙΚΑΡΩΝ- ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΙΚΑΡΩΝ- ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 210-6574186 Φ.337.1/149721/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου 2013. Ο αριθµός των θέσεων θα κοινοποιηθεί µε νέα προκήρυξη (συµπληρωµατική), µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2) Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2013».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2013». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΑΔΑ: ΒΛΩΗΟΠ-ΟΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΕΠ.ΟΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ, AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.ΕΚ. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1607 18 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φακ. 223.10 3/2014/ Αριθμ.Σχεδίου: 6681/18 06 2014 Κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡ. 18-04-08 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:7769 ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρένα Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα