Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ"

Transcript

1 Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών στους κανονισμούς REACH, CLP και Απορρυπαντικών προϊόντων Αθήνα, Οκτωβρίου 2013 Αμφιθέατρο Γ.Χ.Κ., ισόγειο, Αν. Τσόχα 19, Αθήνα 1 Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

2 2 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Οξεία Τοξικότητα Acute toxicity Ως οξεία τοξικότητα νοούνται οι δυσμενείς επιπτώσεις που συνεπάγεται η από του στόματος ή επί του δέρματος χορήγηση μίας δόσης ουσίας ή μείγματος, ή πολλαπλών δόσεων που χορηγούνται εντός 24 ωρών, ή η έκθεση διά της εισπνοής επί 4 ώρες. Οι τιμές οξείας τοξικότητας εκφράζονται ως (κατά προσέγγιση) τιμές LD 50 (από του στόματος, διά του δέρματος) ή LC 50 (διά της εισπνοής), ή ως εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (acute toxicity estimates ΑΤΕ). Διάκριση ανάλογα με τη φύση του υλικού: υγρό-στερεό, αέριο, ατμοί, σκόνες και σταγονίδια

3 3 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Διάβρωση/ ερεθισμός δέρματος Skin Corrosion/ Irritation Διάβρωση: πρόκληση μη αναστρέψιμων βλαβών του δέρματος (ορατή νέκρωση από την επιδερμίδα έως το χόριον, ανώτατη διάρκεια εφαρμογής 4 ώρες). Τυπικές διαβρωτικές αντιδράσεις: εξελκώσεις, αιμορραγία, αιμορραγικές εφελκίδες και, μετά την παρέλευση 14 ημερών παρατήρησης, αποχρωματισμός λόγω λεύκανσης του δέρματος, ολόκληρες περιοχές αλωπεκίας και ουλές (ιστοπαθολογία). Ερεθισμός : πρόκληση αναστρέψιμων βλαβών του δέρματος μετά την εφαρμογή της δοκιμαζόμενης ουσίας επί διάστημα έως 4 ωρών.

4 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός των οφθαλμών Serious eye damage/eye irritation 4 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη: πρόκληση βλάβης στους ιστούς των οφθαλμών ή σοβαρή μείωση της όρασης, μη πλήρως αναστρέψιμη εντός 21 ημερών, εφαρμογή της δοκιμαζόμενης ουσίας στην εμπρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού. Οφθαλμικός ερεθισμός είναι η πρόκληση αλλοιώσεων του οφθαλμού, οι οποίες εμφανίζονται μετά την εφαρμογή της δοκιμαζόμενης ουσίας στην εμπρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού και είναι πλήρως αναστρέψιμες εντός 21 ημερών από την εφαρμογή της ουσίας.

5 5 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Εικονογράμματα Τάξεις κινδύνου Οξεία τοξικότητα από στόμα Οξεία τοξικότητα δια δέρματος Κατηγορίες κινδύνου Οξεία τοξικότητα δια εισπνοής Διάβρωση δέρματος Ερεθισμός Διάβρωση/ερεθισμός δέρματος 1Α 1Β 1Γ 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός Σοβαρή οφθαλμική βλάβη 1 2 Ερεθισμός

6 6 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Δηλώσεις Επικινδυνότητας Τάξεις κινδύνου Οξεία τοξικότητα από στόμα Οξεία τοξικότητα δια δέρματος Οξεία τοξικότητα δια εισπνοής Διάβρωση/ερεθισμός δέρματος Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός Κατηγορίες κινδύνου Η300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης Η310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα Η330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής Η300 Η310 Η330 Η301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης Η310 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα Η331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής Η314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες Η318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Η3002 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Η310 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα Η332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

7 7 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Ευαισθητοποίηση δέρματος/ αναπνευστικού Skin Respiratory Sensitisation Ευαισθητοποιητική του αναπνευστικού συστήματος: ουσία που, όταν εισπνέεται, προκαλεί υπερευαισθησία των αναπνευστικών οδών. Ευαισθητοποιητική του δέρματος: ουσία που, όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, προκαλεί αλλεργική αντίδραση. Η ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει δύο στάδια: το πρώτο είναι η επαγωγή εξειδικευμένης ανοσιακής μνήμης σε ένα άτομο μέσω της έκθεσής του σε ένα αλλεργιογόνο. Το δεύτερο στάδιο είναι η πρόκληση, δηλ. η αλλεργική αντίδραση μέσω κυττάρων ή αντισωμάτων ύστερα από έκθεση ενός ευαισθητοποιημένου ατόμου σε ένα αλλεργιογόνο.

8 8 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Μεταλλαξιγένεση Mutagenicity Μετάλλαξη είναι η μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός κυττάρου. Ο όρος «μετάλλαξη» καλύπτει τις κληρονομικές γενετικές αλλαγές που μπορεί να εκδηλωθούν σε επίπεδο φαινοτύπου και τις σχετικές τροποποιήσεις του DNA όταν είναι γνωστές (συμπεριλαμβανομένων ειδικών αλλαγών ζεύγους βάσεων και μετατόπισης χρωμοσωμάτων). Οι όροι «μεταλλαξιγόνο» και «μεταλλαξιγόνος παράγοντας» χρησιμοποιούνται για παράγοντες που προκαλούν αυξημένη στατιστική εμφάνιση μεταλλάξεων σε πληθυσμούς κυττάρων και/ή οργανισμούς.

9 9 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Μεταλλαξιγένεση Mutagenicity (συνέχεια) Οι γενικότεροι όροι «γονιδιοτοξικό» και «γονιδιοτοξικότητα» καλύπτουν παράγοντες ή διαδικασίες που μεταβάλλουν τη δομή, τις περιεχόμενες πληροφορίες, ή το διαχωρισμό του DNA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούν βλάβη του DNA λόγω παρέμβασης στις κανονικές διαδικασίες αντιγραφής κυττάρων, ή εκείνων που μεταβάλλουν την αντιγραφή κυττάρων κατά μη φυσιολογικό τρόπο (προσωρινά). Τα αποτελέσματα των δοκιμών γονιδιοτοξικότητας συνήθως χρησιμοποιούνται ως δείκτες των μεταλλαξιγόνων αποτελεσμάτων.

10 10 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Μεταλλαξιγένεση Mutagenicity (συνέχεια) Στην τάξη αυτή ταξινομούνται ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν στα γεννητικά κύτταρα του ανθρώπου μεταλλάξεις οι οποίες μπορούν να μεταβιβαστούν στους απογόνους. Για την ταξινόμηση των ουσιών και των μειγμάτων σε αυτή την τάξη κινδύνου εξετάζονται επίσης τα αποτελέσματα των δοκιμών μεταλλαξιγένεσης ή γονιδιοτοξικότητας in vitro και σε σωματικά και γεννητικά κύτταρα θηλαστικών in vivo. In vitro δοκιμές (κατηγορία 2): In vitro δοκιμή χρωμοσωμικής ανωμαλίας θηλαστικών In vitro δοκιμή μετάλλαξης γονιδίου σε κύτταρα θηλαστικού. Δοκιμές αντίστροφης μετάλλαξης σε βακτηρίδια

11 11 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Εικονογράμματα (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού Κατηγορίες κινδύνου 1 1Α 1Β Ευαισθητοποίηση δέρματος 1 1Α 1Β Μεταλλαξιγένεση 1Α 1Β 2

12 12 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Δηλώσεις Επικινδυνότητας (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού Ευαισθητοποίηση δέρματος Μεταλλαξιγένεση Κατηγορίες κινδύνου H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση Η340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης> Η341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>

13 13 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Καρκινογένεση Carcinogenicity Καρκινογόνος είναι μια ουσία ή ένα μείγμα ουσιών που προκαλούν καρκίνο ή αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου. Επίσης, οι ουσίες που έχουν προκαλέσει καλοήθεις και κακοήθεις όγκους σε ορθά εκτελεσθείσες πειραματικές μελέτες σε ζώα, θεωρούνται καρκινογόνοι ή υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι καρκινογόνοι για τον άνθρωπο, εκτός αν υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο μηχανισμός σχηματισμού όγκων δεν αφορά τον άνθρωπο.

14 14 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Reproductive toxicity Η τοξικότητα στην αναπαραγωγή περιλαμβάνει δυσμενείς επιπτώσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα στους ενηλίκους άνδρες και γυναίκες, καθώς και τοξικότητα στην ανάπτυξη των απογόνων. H τοξικότητα στην αναπαραγωγή υποδιαιρείται σε δύο κατηγορίες: α) δυσμενείς επιπτώσεις για τη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα β) δυσμενείς επιπτώσεις για την ανάπτυξη των απογόνων. Οι επιπτώσεις στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας αποτελούν χωριστή κατηγορία.

15 15 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Reproductive toxicity (συνέχεια) Ουσίες απορροφούμενες από γυναίκες που αποδεδειγμένα επηρεάζουν τη γαλουχία, ή ουσίες/ μεταβολίτες τους που ενδέχεται να είναι παρούσες στο μητρικό γάλα σε ποσότητες ανησυχητικές για την υγεία του βρέφους που θηλάζει, ταξινομούνται και φέρουν επισήμανση που προειδοποιεί για τον κίνδυνο της ουσίας για τα θηλάζοντα βρέφη. Αξιολογούμενα δεδομένα: α) αποδεικτικά στοιχεία σε άνθρωπο που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για βρέφη κατά την περίοδο της γαλουχίας β) αποτελέσματα μελετών μίας γενεάς ή δύο γενεών σε ζώα, που παρέχουν σαφείς αποδείξεις για δυσμενείς επιπτώσεις στους απογόνους λόγω της μεταφοράς στο γάλα ή των δυσμενών επιπτώσεων στην ποιότητα του γάλακτος γ) μελέτες απορρόφησης, μεταβολισμού, κατανομής και απέκκρισης από τις οποίες προκύπτει η παρουσία της ουσίας στο μητρικό γάλα σε ενδεχομένως τοξικές ποσότητες

16 16 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους, μία εφάπαξ έκθεση STOT-SESE Η ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) ορίζεται ως συγκεκριμένη, μη θανατηφόρος τοξικότητα στα όργανα- στόχους που προκύπτει από μία εφάπαξ έκθεση σε ουσία ή μείγμα. Περιλαμβάνονται όλες οι βλάβες σε λειτουργίες, τόσο αναστρέψιμες όσο και μη αναστρέψιμες, άμεσες και/ή μεταγενέστερες, που συν τοις άλλοις δεν καλύπτονται από τις άλλες τάξεις κινδύνου. Ορισμένα δεδομένα ΔΕΝ οδηγούν σε ταξινόμηση στη συγκεκριμένη τάξη, όπως: α) κλινικές παρατηρήσεις ή μεταβολές στο βάρος του σώματος, στην κατανάλωση τροφής ή νερού, οι οποίες μπορούν να έχουν κάποια τοξικολογική σημασία, αλλά οι οποίες, αυτές καθαυτές, δεν επισημαίνουν «σοβαρή τοξικότητα»

17 17 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους, μία εφάπαξ έκθεση STOT-SESE (συνέχεια) β) μικρές αλλαγές στην κλινική βιοχημεία, αιματολογία ή στις παραμέτρους ουρινανάλυσης και/ή στις μεταβατικές επιδράσεις, όταν οι εν λόγω μεταβολές ή επιδράσεις έχουν αμφίβολη ή ελάχιστη τοξικολογική σημασία γ) μεταβολές στο βάρος οργάνων χωρίς ενδείξεις δυσλειτουργίας τους δ) προσαρμοστικές αποκρίσεις που δεν θεωρούνται τοξικολογικά συναφείς ε) μηχανισμοί τοξικότητας που προκαλούνται από ουσίες και αφορούν συγκεκριμένα είδη, δηλαδή οι μηχανισμοί για τους οποίους αποδεικνύεται με εύλογη βεβαιότητα ότι δεν αφορούν την ανθρώπινη υγεία, δεν αιτιολογούν ταξινόμηση. Στην κατηγορία 3 της τάξης αυτής κατατάσσονται ουσίες για τον ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, καθώς και ουσίες με ναρκωτική δράση.

18 18 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους, επαναλαμβανόμενη έκθεση STOT-RE Περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές επιδράσεις στην υγεία που μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργίες, τόσο με αναστρέψιμο όσο και με μη αναστρέψιμο τρόπο, άμεσα και/ή καθυστερημένα. Προσδιορίζεται το πρωτογενές όργανο-στόχου τοξικότητας (π.χ. ηπατοτοξικές ουσίες, νευροτοξικές ουσίες). Πρέπει να μην περιλαμβάνονται οι δευτερεύουσες επιδράσεις (μια ηπατοτοξική ουσία μπορεί να δημιουργήσει δευτερεύουσες επιδράσεις στο νευρικό ή στο γαστρεντερικό σύστημα). Προσδιορίζεται η οδός έκθεσης.

19 19 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Κίνδυνος Αναρρόφησης - Aspiration Αναρρόφηση: η είσοδος υγρής ή στερεάς ουσίας ή μείγματος άμεσα μέσω της στοματικής ή της ρινικής κοιλότητας, ή έμμεσα από εμετό, στην τραχεία και στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Η τοξικότητα από αναρρόφηση περιλαμβάνει σοβαρές οξείες επιδράσεις όπως η χημική πνευμονία, διάφοροι βαθμοί πνευμονικού τραυματισμού ή ο θάνατος λόγω αναρρόφησης. Η αναρρόφηση ουσίας ή μείγματος μπορεί να συμβεί με τον εμετό ύστερα από πρόσληψη. Αυτό έχει συνέπειες για την επισήμανση, ιδίως στις περιπτώσεις όπου λόγω οξείας τοξικότητας ενδέχεται να συνιστάται η πρόκληση εμετού ύστερα από την πρόσληψη, οπότε τροποποιείται η σύσταση. Στα κριτήρια ταξινόμησης αναφέρεται το κινηματικό ιξώδες.

20 20 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Εικονογράμματα (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Κατηγορίες κινδύνου Καρκινογένεση 1Α 1Β 2 Τοξικότητα στην αναπαραγωγή 1Α 1Β 2 Επιπτώσεις στη γαλουχία Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους μία εφάπαξ έκθεση Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους επαναλαμβανόμενη έκθεση Κίνδυνος από αναρρόφηση

21 21 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Δηλώσεις Επικινδυνότητας (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Καρκινογένεση Κατηγορίες κινδύνου Η350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης> Η351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>

22 22 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Δηλώσεις Επικινδυνότητας (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Κατηγορίες κινδύνου Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Η360 Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εαν είναι γνωστή>. <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης> Η361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εαν είναι γνωστή>. <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτη τα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης> Η362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

23 23 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Δηλώσεις Επικινδυνότητας (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους μία εφάπαξ έκθεση Κατηγορίες κινδύνου Η370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εαν είναι γνωστά> (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης > Η371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εαν είναι γνωστά> (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης > Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού ή Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

24 24 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, Δηλώσεις Επικινδυνότητας (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους επαναλαμβανόμενη έκθεση Κίνδυνος από αναρρόφηση Κατηγορίες κινδύνου Η372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εαν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης > Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Η373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβεςστα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εαν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχτεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >

25 25 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για το περιβάλλον Υδάτινο περιβάλλον: μία κατηγορία οξέος κινδύνου (βλάβη σε οργανισμό ύστερα από βραχυπρόθεσμη έκθεση) και τρεις κατηγορίες μακροπρόθεσμου κινδύνου. Οι κατηγορίες ταξινόμησης οξέος και μακροπρόθεσμου κινδύνου εφαρμόζονται ανεξάρτητα. Τα κριτήρια ταξινόμησης ουσίας στην κατηγορία 1 οξέος κινδύνου καθορίζονται αποκλειστικά βάσει των δεδομένων οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον (EC50 ή LC50). Τα κριτήρια ταξινόμησης ουσίας στις κατηγορίες 1 έως 3 χρόνιου κινδύνου συνδυάζουν δεδομένα οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον και δεδομένα περιβαλλοντικής πορείας.

26 26 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για το περιβάλλον (συνέχεια) Αν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα οξείας τοξικότητας, το επόμενο βήμα είναι να συνδυαστούν δύο είδη πληροφοριών, δηλαδή τα δεδομένα οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον και τα δεδομένα περιβαλλοντικής πορείας (δεδομένα αποικοδόμησης και βιοσυσσώρευσης) Το σύστημα, επίσης, εισάγει ταξινόμηση «δικτύου ασφαλείας» (κατηγορία 4 χρόνιου κινδύνου) που προβλέπεται όταν τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν την ταξινόμηση στο πλαίσιο των επίσημων κριτηρίων για τις κατηγορίες χρόνιου κινδύνου 1 έως 3 αλλά, ωστόσο, υπάρχουν λόγοι ανησυχίας.

27 27 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για το περιβάλλον (συνέχεια) Ως επικίνδυνη ουσία για τη στιβάδα του όζοντος νοείται η ουσία που, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τις ιδιότητές της και την προβλεπόμενη ή την παρατηρούμενη περιβαλλοντική της πορεία και συμπεριφορά, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δομή ή/και τη λειτουργία της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος. Περιλαμβάνονται ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009.

28 28 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για το περιβάλλον, Εικονογράμματα (συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος Κατηγορίες κινδύνου (δίκτυο ασφαλείας)

29 29 Κανονισμός CLP: Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου για το περιβάλλον, Δηλώσεις Επικινδυνότητας(συνέχεια) Τάξεις κινδύνου Οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος Κατηγορίες κινδύνου H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις H420 Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καταστρέφοντ ας το όζον στην ανώτερη ατμόσφαιρα Η411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

30 30 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Οξεία τοξικότητα

31 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Οξεία τοξικότητα Οξεία τοξικότητα (συνέχεια) 31

32 32 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Διάβρωση/ ερεθισμός του δέρματος Οξέα, βάσεις, ανόργανα άλατα, αλδεΰδες, φαινόλες, τασιενεργά

33 33 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός οφθαλμών

34 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Ευαισθητοποίηση 34

35 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Μεταλλαξιγένεση 35

36 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Καρκινογένεση 36

37 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Τοξικότητα στην αναπαραγωγή 37

38 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος STOT SE 38

39 39 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος STOT SE (συνέχεια) Απαιτείται προσοχή κατά την παρέκταση της τοξικότητας μείγματος που περιέχει συστατικό ή συστατικά της κατηγορίας 3. Ενδείκνυται γενικό όριο συγκέντρωσης 20 % ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι το εν λόγω όριο συγκέντρωσης μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο ανάλογα με το συστατικό ή τα συστατικά της κατηγορίας 3 και ότι ορισμένα συμπτώματα όπως ο ερεθισμός της αναπνευστικής οδού μπορεί να μην διαπιστωθούν κάτω από μία ορισμένη συγκέντρωση, ενώ άλλα συμπτώματα όπως τα συμπτώματα νάρκωσης ενδέχεται να σημειωθούν άνω του 20%. Πρέπει να ζητείται γνωμάτευση από εμπειρογνώμονα. Ο ερεθισμός της αναπνευστικής οδού και τα συμπτώματα νάρκωσης πρέπει να αξιολογούνται ξεχωριστά.

40 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος STOT RE 40

41 41 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Κίνδυνος από αναρρόφηση Μείγμα που περιέχει σύνολο 10 % ή περισσότερο ουσίας ή ουσιών που ταξινομούνται στην κατηγορία 1, με κινηματικό ιξώδες 20,5 mm 2 /s ή λιγότερο στους 40 o C, ταξινομείται στην κατηγορία 1. Στην περίπτωση μείγματος που χωρίζεται σε δύο ή περισσότερα ξεχωριστά στρώματα, εκ των οποίων το ένα περιέχει 10 % ή περισσότερο μίας ουσίας ή ουσιών της κατηγορίας 1 με κινηματικό ιξώδες 20,5 mm 2 /s ή λιγότερο, στους 40 o C, τότε ολόκληρο το μείγμα ταξινομείται στην κατηγορία 1.

42 42 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Η ταξινόμηση ενός μείγματος βασίζεται στην άθροιση της ταξινόμησης των συστατικών του. Τα μείγματα μπορούν να αποτελούνται από συνδυασμό τόσο συστατικών που έχουν ταξινομηθεί (ως κατηγορία 1 οξείας τοξικότητας ή/και κατηγορία 1, 2, 3 ή 4 χρόνιας τοξικότητας) και άλλων για τα οποία διατίθενται επαρκή δεδομένα δοκιμών τοξικότητας. Όταν διατίθενται επαρκή δεδομένα τοξικότητας για περισσότερα από ένα συστατικά του μείγματος, η συνδυασμένη τοξικότητα των εν λόγω συστατικών υπολογίζεται με τη χρήση των ακόλουθων προσθετικών τύπων, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων τοξικότητας:

43 43 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον (συνέχεια)

44 44 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον (συνέχεια) Συστατικά οξείας κατηγορίας 1 και χρόνιας κατηγορίας 1 με τοξικότητα < 1mg/l έχουν συντελεστή βαρύτητας.

45 45 Κριτήρια ταξινόμησης μείγματος Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον (συνέχεια)

46 Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών στους κανονισμούς REACH, CLP και Απορρυπαντικών προϊόντων Αθήνα, Οκτωβρίου 2013 Αμφιθέατρο Γ.Χ.Κ., ισόγειο, Αν. Τσόχα 19, Αθήνα 46 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης

Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Παραρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 HYPOXITRAK 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 492012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 «КАUSTIК»ΑΕ Βόλγκογκραντ Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ЕΚ) 1907/2006 (REACH) και παράρτημα του Κανονισμού ЕΚ 453/2010 Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ROSICED 7,5 mg/g Κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g κρέμας περιέχει 7,5 mg μετρονιδαζόλης (0,75% β/β) Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml Methylprednisolone aceponate 0,1% Δερματικό διάλυμα 50ml Calcitriol 3mcg/g Αλοιφή 100g Salicylic acid 10% 21 Δερματικό διάλυμα 100ml περιεχόμενα χαρακτηριστικά & εφαρμογές 4 εφαρμογές 6 εφαρμογές συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο κείμενο 01.08.2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IRESSA 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία ουσίας Χαλκός. Εμπορική ονομασία της ουσίας Aριθμός αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα