Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια"

Transcript

1

2 Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο ινηκώμεηο πρλόηεηα λ. Αddison ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο είλαη 35-60/ πιεζπζκνύ ζε 3 κειέηεο θζάλεη θαη ζηα 144/ πιεζπζκνύ

3 ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΧΣΟΠΑΘΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ θαηαζηξνθή ησλ ηξηώλ δσλώλ ηνπ θινηνύ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ αλεπαξθήο παξαγσγή ACTH TΡΙΣΟΠΑΘΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ αλεπαξθήο παξαγσγή CRH

4 CRH CRH ΤΠΟΦΤΗ ΤΠΟΦΤΗ KOΡTIΖΟΛΗ ACTH KOΡTIΖΟΛΗ ACTH ΛΔΟΣΕΡΟΝΗ Α2 Α1 Νa K ΑΛΔΟΣΕΡΟΝΗ Α1 Α2 Νa K ΝΕΦΡΟ ΝΕΦΡΟ ΦΤΘΟΛΟΓΘΚΑ ΑΣΟΜΑ ΑΘΕΝΕΘ ΜΕ ΠΡΩΣΟΠΑΘΗ ΕΠΘΝΕΦΡΘΔΘΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΘΑ ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤΠΟΦΤΘΑΚΗ-ΕΠΘΝΕΦΡΘΔΘΑΚΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ

5 CRH CRH ΤΠΟΦΤΗ ΤΠΟΦΤΗ KOΡTIΖΟΛΗ ACTH KOΡTIΖΟΛΗ ACTH ΑΛΔΟΣΕΡΟΝΗ Νa K ΑΛΔΟΣΕΡΟΝΗ Νa K Α2 Α2 ΝΕΦΡΟ Α1 ΝΕΦΡΟ Α1 ΔΕΤΣΕΡΟΠΑΘΗ ΕΠΘΝ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΘΑ ΣΡΘΣΟΠΑΘΗ ΕΠΘΝ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΘΑ

6 ΑΙΣΙΕ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

7 ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΣΙΓΑ (ΑΑD) (ΙΓΙΟΠΑΘΗ) Αςηοάνοζη διεπγαζία καηαζηπέθει ηον θλοιό επινεθπιδίων ην 86% ησλ αζζελώλ αληηζώκαηα έλαληη δηαθόξσλ ζηεξνεηδηθώλ ελδύκσλ θαη από ηξεηο δώλεο ηνπ επηλεθξηδηαθνύ θινηνύ (θπξίσο 21ΟΗιάζε) 10% ζπγγελώλ πξώηνπ βαζκνύ έρνπλ αληηζώκαηα=απμεκέλνο θίλδπλνο αλάπηπμεο λόζνπ

8 Πρώιμα ευρήματα αυτοάνοσης επινεφρίτιδας Αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ξελίλεο πιάζκαηνο κε θπζηνινγηθή ή ρακειή αιδνζηεξόλε= πξννδεπηηθή πξνζβνιή ηεο ζπεηξνεηδνύο δώλεο Αξγόηεξα 1)κεησκέλε αληαπόθξηζε ζηε δηέγεξζε κε θνξηηθνηξνπίλε 2) αύμεζε ACTH 3)κεησκέλα επίπεδα θνξηηδόιεο =πξνζβνιή ηεο ζηειηδωηήο δώλεο

9 υνύπαρξη με άλλες ενδοκρινικές παθήσεις 50-60% ησλ αζζελώλ ε ΑΑD ζπλππάξρεη κε άιια απηνάλνζα λνζήκαηα (Polyglandular Autoimmune Diseases, PGAD I θαη PGDAII)

10 PGAD type 1(Autoimmune Polyendocrinopa-thy-candidiasisectodermal dystrophy APECED) Kύξηεο εθδειώζεηο ηνπ ζπλδξόκνπππνπαξαζπξενεηδηζκόο, ρξόληα θαληηληίαζε θαη ΑΑD 1ε ΔΚΓΗΛΧΗ ΚΑΝΣΙΝΣΙΑΗ <5 ΔΣΗ 2ε ΔΚΓΗΛΧΗ ΤΠΟΠΑΡΑΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ <10 έηε 3ε ΔΚΓΗΛΧΗ ADDISON<15 έηε ΜΔΣΑΛΛΑΞΗ AIRE gene ρξσκόζσκα 21q22.3 Τπεύζπλν γηα ξύζκηζε Σ-ιεκθνθπηηάξσλ Μεγάιε ζπρλόηεηα ζηνπο Φηιαλδνύο,αξδήληνπο θαη Ιξαλνύο Δβξαίνπο

11 Κλινικές εκδηλώσεις PGAD συνδρόμων που σχετίζονται με ADD ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΣΤΠΟ Ι ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΤΠΟΠΑΡΑΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ 89% ΚΑΝΣΙΝΣΙΑΗ 75% ADDISON 60% ΓΟΝΑΓΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ 45% ΤΠΟΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟ 12% Γ Ι 1% ΤΠΟΤΠΟΦΤΙΜΟ <1 ΑΠΟΙΟ ΓΙΑΒΗΣΗ <1

12 ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΣΤΠΟ Ι ΜΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΔ ΤΝΓΡΟΜΑ ΓΤΑΠΟΡΡΟΦΗΗ 25% ΑΛΧΠΔΚΙΑ 20% ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 16% ΥΡΟΝΙΑ ΔΝΔΡΓΟ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ 9% ΛΔΤΚΗ 4%

13 Ο ππνπαξαζπξενεηδηζκόο νθείιεηαη ζε αληηπαξαζπξενεηδηθά αληηζώκαηα έλαληη ηνπ calciumsensing receptor H κπθεηίαζε θπξίσο ζηόκαηνο θαη λπρηώλ. Είλαη ρξόληα, ππνηξνπηάδνπζα θαη αλζεθηηθή ζηηο ζπλήζεηο ζεξαπείεο ηελ επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ηα αληηζώκαηα είλαη ελαληίνλ ησλ P450scc,P450c17,P450C21επηλεθξηδηαθσλ ελδύκσλ Δπζαπνξξόθεζε νθείιεηαη ζε αληηζώκαηα έλαληη ηεο πδξνμπιάζεο ηεο ηξππηνθάλεο θαη έλαληη ησλ ελδνθξηληθώλ θπηηάξσλ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ πνπ παξάγνπλ ρνινθπζηνθηλίλε 7 θνξέο απμεκέλε ζπρλόηεηα Addison ζε άηνκα κε θνηιηνθάθε θαη απμεκέλε ζπρλόηεηα θνηιηνθάθεο ζε άηνκα κε Addison

14 Φαίλεηαη από επαλαμηνιόγεζε ησλ παιαηώλ κειεηώλ θαη πξόζθαησλ ζηνηρείσλ όηη ν ζδ Ι είλαη 12 θνξέο πην ζπρλόο θαη δπζπιαζίεο ηνπ εμωδέξκαηνο (ππνπιαζία αδακαληίλεο, δπζηξνθία ησλ νλύρσλ, επαζβεζησκέλεο πιάθεο ζηε κεκβξάλε ηνπ ηπκπάλνπ) βξίζθνληαη ζηα 2/3 ησλ αζζελώλ κεξηθνί ζπζηήλνπλ screening γηα Addison ζε άηνκα κε ΔΘ

15 PGAD type II (Schmidt syndome) πλύπαξμε Addison κε απηνάλνζεο ζπξενεηδηθέο λόζνπο θαη ΔΘ Aληηζώκαηα έλαληη ζηεξνεηδηθώλ ελδύκσλ ηνπ θινηνύ επηλεθξηδίσλ ππάξρνπλ θαη εδώ ΔΘ όηαλ ππάξρεη εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ Addison Aπηνάλνζε ζπξενεηδηθή λόζνο εκθαλίδεηαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηελ Αddison Πξσηνπαζήο ππνγνλαδηζκόο κπνξεί λα πξνεγεζεί ηεο Addison πρλόηεηα ηεο λόζνπ 15-45/ κεηαμύ εηώλ 50% πεξηπηώζεσλ είλαη νηθνγελείο

16 Κλινικές εκδηλώσεις PDAD συνδρόμων με ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΣΤΠΟ ΙΙ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΔ ADD ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ 100% ΑΤΣΟΑΝΟΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ ΝΟΟΙ 70% Γ Ι 50% ΓΟΝΑΓΙΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ 5-50% ΑΠΟΙΟ ΓΙΑΒΗΣΗ <1% ΜΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΔ ΛΔΤΚΗ 4% ΑΛΧΠΔΚΙΑ, ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,ΜΤΑΘΔΝΙΑ, ΘΡΟΜΒΟΠΔΝΙΚΗ ΠΟΡΦΤΡΑ,ΡΔΤΜΑΣΟΔΙΓΗ ΑΡΘΡΙΣΙ <1%

17 ΥΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΠΙΝΕΥΡΙΣΙ ΦΤΜΑΣΙΧΓΗ Αηκαηνγελήο δηαζπνξά θπκαηηώδνπο εζηίαο νπνπδήπνηε κέζα ζην ζώκα Αξρηθά δηνγθωκέλα επηλεθξίδηα κέζα ζε 2 έηε ίλωζε θαη ηειηθά θπζηνινγηθό κέγεζνο ή θαη κηθξόηεξα θπζηνινγηθνύ Επηλεθξηδηαθέο επαζβεζηώζεηο 50% ησλ πεξηπηώζεσλ Επαλάθηεζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο κεηά ζεξαπεία ζπάληα ΜΤΚΗΣΙΑΙΚΗ Θζηνπιάζκσζε θαη παξαθθνθηδησκάησζε. πάληα ζε θξππηνθόθθσζε, θνθθηδηνηδσκύθσζε θαη βιαζηνκύθσζε Επαζβεζηώζεηο είλαη ζπρλέο Επαλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κεηά καθξά ζεξαπεία κπνξεί λα

18

19 ΗΘV ΛΟΘΜΩΞΗ Νεθξσηηθή αδξελαιίηηο ιόγσ θπηηαξνκεγαινηνύ, θξππηόθνθθνπ ή κεηάζηαζε από ζάξθσκα Καξνsi Πεξηζζόηεξνη αζζελείο έρνπλ θπζηνινγηθά επίπεδα θνξηηδόιεο θαη κεησκέλε απάληεζε ζε δηέγεξζε κε ACTH Mεξηθνί αζζελείο έρνπλ θπζηνινγηθή ή απμεκέλε βαζηθή θνξηηδόιε ζπκπηώκαηα επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη θπζηνινγηθή απάληεζε ζηελ ACTH ιόγσ πεξηθεξηθήο αληίζηαζεο ζηε δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ Η έληνλε κειάγρξσζε ηνπ δέξκαηνο αζζελώλ νθείιεηαη ζε απμεκέλα επίπεδα α-ηληεξθεξόλεο πνπ δηεγείξεη MSH ππνδνρέα Φάξκαθα ησλ ινηκώμεσλ ηνπ AIDS θεηνθνλαδόιε,ξηθακπηθίλε ζπκβάιινπλ ζηε επηλεθξηδηαθή δπζιεηηνπξγία

20 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΕΜΥΡΑΚΣΟ Αηθλίδηα επηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα νθείιεηαη ζε: ακθνηεξόπιεπξν επηλεθξηδηαθό έκθξαθην ιόγσ αηκνξξαγίαο ή ζξόκβσζεο επηλεθξηδηαθήο θιέβαο ρεηίδεηαη κε: κεληγγηηηδηνθνθθηαηκία (Waterhouse Friderichsen) ή ςεπδνκνλάδα ζπάληα από ζηξεπηόθνθθν, ληζζέξηα, ζηαθπιόθνθθν ή ακκόθηιν Επηβαξπληηθνί παξάγνληεο: Αληηπεθηηθή αγσγή(ζπλήζσο πξώηεο 2-12 κέξεο ζεξαπείαο), αγσγή κε επαξίλε, ζξνκβνεκβνιηθή λόζνο, αληηθσζθσιηπηδαηκηθό ζύλδξνκν,ηξαύκα, κεηεγρεηξεηηθή θαηάζηαζε θαη νπνηνδήπνηε ζνβαξό stress Παζνγέλεζε: Η απμεκέλε ξνή ηνπ αίκαηνο πνπ δηεγείξεηαη από ACTH ζε απάληεζε ζην stress

21 METAΣΑΣΘΚΗ ΝΟΟ πρλή ιόγσ πινύζηαο αηκάησζεο 40-60% ζε θαξθίλν πλεύκνλα, 30% κε κειάλσκα, 14-20% αζζελώλ κε θαξθίλν ζηνκάρνπ, θόινπ πάληα θιηληθή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ζπρλά ηα ζπκπηώκαηα απνδίδνληαη ζηνλ θαξθίλν ΦΑΡΜΑΚΑ Μεξηθά θάξκαθα αλαζηέιινπλ βηνζπλζεηηθή νδό ηεο θνξηηδόιεο, ακηλνγινπηεζηκίδε, θεηνθνλαδόιε,κεηπξαπόλε, ζνπξακίλε ε άηνκα κε θπζηνινγηθό ππνζαιακν-ππνθπζηαθό-επηλεθξηδηθό άμνλα δελ πξνθαινύλ θιηληθά ζεκαληηθή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα Άιια θάξκαθα επηηαρύλνπλ κεηαβνιηζκό ηεο θνξηηδόιεο όπσο βαξβηηνπξηθά, θαηλπηνίλε θαη ξηθακπηθίλε Πξνθαινύλ επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ζε πεπιοπιζμένη ςποθςζιακή επινεθπιδική λειηοςπγία και ζε άηομα με Addison ζε θεπαπεία με γλςκοκοπηικοειδή Φάξκαθα πνπ θαηαζηέιινπλ ηελ παξαγσγή CRH ή ACTH όπσο κεγεζηξόιε ή νπνηνεηδή πξνθαινύλ δεπηεξνπαζή ή ηξηηνπαζή επηλεθξηδηαθή αλεπέξθεηα

22 Αιτίες δευτεροπαθούς επινεφριδικής ανεπάρκειας ΠΑΝΤΠΟΦΤΙΜΟ Καηαζηξνθή ππνθπζηαθνύ ηζηνύ από όγθν, Λνίκσμε θπκαηίσζε, Ιζηνπιάζκσζε, Γηεζεηηθέο λόζνη όπσο ιεκθνθπηηαξηθή ππνθπζίηηο, Sheehan syndrome (ζε ηνθεηό κε κεγάιε απώιεηα αίκαηνο θαη ππόηαζε), Τπνθπζηαθή απνπιεμία (αηκνξξαγία ζηελ ππόθπζε), Αλεπξύζκαηακεγάια ελδνθξαληαθά πάληα κεηαζηάζεηο πξνθαινύλ θιηληθά ζπκπηώκαηα AΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ACTH Γελεηηθέο αλσκαιίεο ηεο ππόθπζεο όπσο κεηαιιάμεηο PROP-1 HESX-1 LHX4

23 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ACTH Έιιεηςε απάληεζεο ηεο ACTH ζην CRH αηηίεο απηνάλνζεο ιόγσ ηνπ όηη: ζπλππάξρεη κε άιια απηνάλνζα αίηηα παξνπζία ιεκθνθπηηαξηθήο ππνθπζίηηδαο παξνπζία αληηππνθπζηαθώλ αληηζσκάησλ Σν ύλδξνκν ηξηπιό Η κε κεκνλσκέλε αλεπάξθεηα ACTH αισπεθία αηξνθία ηππόθακπνπ, ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε ησλ ζπιάθσλ ηεο ηξίραο ηόρνο ησλ απηναληηζσκάησλ είλαη ηα θνξηηθνηξόθα θύηηαξα ηεο ππόθπζεο ν ηππόθακπνο θαη ηα ζπιάθηα ησλ ηξηρώλ

24 Έλα ζπάλην ζύλδξνκν κε πξώηκε εκθάληζε παρπζαξθίαο,θόθθηλα καιιηά θαη δεπηεξνπαζή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα Οθείιεηαη ζηε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ POMC θαη ηε κε παξαγωγή α-msh κε απνηέιεζκα: Tε κε αιιεινεπίδξαζε κε ηνπο ππνδνρείο 4 ηεο κειαληλνθνξηίλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ όξεμε Σε κε αιιεινεπίδξαζε κε ηνπο ππνδνρείο 1 ηεο κειαληλνθνξηίλεο ζηα ζπιάθηα ησλ ηξηρώλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο επκειαλίλεο (θαθέ-καύξν) Σε κε αιιεινεπίδξαζε κε ηνπο ππνδνρείο 2 ηεο κειαληλνθνξηίλεο ζηελ ζηειηδσηή δώλε ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ηελ παξαγσγή ηεο θνξηηδόιεο

25 Άλλες σπάνιες αιτίες μεμονωμένης ανεπάρκειας ΑCTH Μηα ζπγγελήο αλεπάξθεηα νδεγεί ζε κεησκέλε ιεηηνπξγία ηεο PC1(έλδπκν πνπ απνθόπηεη ηελ ACTH από ην POMC) Mεηάιιαμε ηνπ παξάγνληα Tpit απαξαίηεην γηα ηελ παξαγσγή ηνπ POMC Oηθνγελήο αλεπάξθεηα CBG (ηξαλζθνξηίλε). Οκόδπγνη αζζελείο έρνπλ ζύλδξνκν ρξόληαο θόπσζεο θαη ρξόληνπ πόλνπ πνπ κηκείηαη ηλνκπαιγία Πξσηλή θνξηηδόιε <1,8mg/Dl. Eπίπεδα free θνξηηδόιεο θαη ACTH είλαη θπζηνινγηθά

26 ΟΞΔΙΙΚΗ ΜΔΓΔΣΡΟΛΗ Πξνγεζηίλε κε γιπθνθνξηηθνεηδηθή δξαζηεξηόηεηα Η δηαθνπή ηεο πξνθαιεί δεπηεξνπαζή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα Δπηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα κπνξεί λα ζπκβεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε κεγεζηξόιεόρη ζαθήο κεραληζκόο πηζαλώο αγσληζηηθή δξάζε- ζπλδεόκελε κε ηνλ ππνδνρέα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ θαη αληαγσληζηηθή δξάζε -κπινθάξνληαο ηε ζύλδεζε πην ηζρπξώλ ελδνγελώλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ όπσο ε θνξηηδόιε)

27 ΟΠΙΟΕΙΔΗ-ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΚΑΚΩΗ ΟΞΔΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ απμάλεη έθθξηζε ACTH θαη θνξηηδόιεο Κωδείνη-κεηώλεη απνγεπκαηηλή θνξηηδόιε Μοπθίνη ζηελ αλαηζζεζία κπινθάξεη αύμεζε επηπέδσλ θνξηηδόιεο ζηελ εγρείξεζε Επηζθιεξίδηα αλαηζζεζία δελ θαηαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο θνξηηδόιεο κεηεγρεηξεηηθά Υξόληα ρξήζε νπηνεηδώλ -πηζαλή δεπηεξνπαζή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΚΑΚΧΗ (απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα,κπόμ, πνδόζθαηξν)-8% επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα

28 Tριτοπαθής επινεφριδική ανεπάρκεια ΥΡΟΝΙΑ ΥΡΗΗ ΓΛΤΚΟΚΟΡΣΙΚΟΔΙΓΧΝ θαηαζηέιιεη έθθξηζε CRH = κεησκέλε έθθξηζε ΑCTH θαη POMC= αηξνθία θινηνύ επηλεθξηδίσλ Παξαγσγή θνξηηδόιεο απνθαζίζηαηαη κεηά παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ACTH Σα επηλεθξίδηα δηαηεξνύλ ηελ παξαγσγή αιαηνθνξηηθνεηδώλ Πξνζεθηηθό ηζηνξηθό γηα ρξήζε θξεκώλ, θάξκαθσλ, ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, βνηάλσλ,ιεπθαληηθώλ θξεκώλ

29 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΝΓΡΟΜΟΤ CUSHING Tα καθξνρξόληα πςειά επίπεδα θνξηηδόιεο όηαλ δηαθόπηνληαη απόηνκα κεηά ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε Καηαζηάζεηο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ έθθξηζε CRH ζηνλ ππνζάιακν (όγθνη,δηεζεηηθέο λόζνη, αθηηλνβνιία) Prader-Willi ζύλδξνκν ζπλήζσο αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκόλεο θαη γνλαδνηξνπίλεο - δηαπηζηώλεηαη θαη επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ζε ζεηξά αζζελώλ κε ην ζύλδξνκν

30 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

31 ΥΤΜΙΚΗ ΑΝΟΙΑ Αληηζώκαηα έλαληη θαη ησλ 3 δσλώλ ηνπ θινηνύ 60-75% αζζελώλ κε πξσηνπαζή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα(ζπάληα ζηνπο α βαζκνύ ζπγγελείο) o Αληηγόλα ζηόρνη : CYP21A2(21- hydroxylase, 64%)CYP11A1 9%, o CYP17(17α hydroxylase, 5%) Παξνπζία αληηγόλσλ =ηζρπξόο παξάγσλ θηλδύλνπ γηα απηνάλνζε επηλεθξίηηδα ζηα παηδηά πεξηζζόηεξν παξά ζηνπο ελήιηθεο ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ 4 ΣΑΓΙΑ

32 1)απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ξελίλεο θαη θπζηνινγηθή ή ρακειή αιδνζηεξόλεο 2)ρακειή αληαπόθξηζε ηεο θνξηηδόιεο ζε δηέγεξζε κε ACTH 3)Απμεκέλε ACTH κε θπζηνινγηθή θνξηηδόιε 4)Υακειή πξσηλή θνξηηδόιε Η ζπγθέληξσζε απηναληηζσκάησλ ζηνλ νξό ηδίσο έλαληη CYP21A2 ζπζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ην βαζκό ηεο επηλεθξηδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο ANTΙΧΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΙ ΑΛΛΧΝ ΔΝΓΟΚΡΙΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΔΙΝΑΙ ΤΥΝΑ Δ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΣΙΓΑ

33

34 ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΑΝΟΙΑ Μεησκέλε ιεηηνπξγία ησλ Σ-θαηαζηαιηηθώλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη απμεκέλνο αξηζκόο Ιa ζεηηθώλ Σ θπηηάξσλ. Η παξνπζία ιεκθνθπηηαξηθήο δηήζεζεο ζηα επηλεθξίδηα ππνζηεξίδεη πεξαηηέξσ ηελ ζπκκεηνρή ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο ΓΔΝΝΔΣΙΚΗ Απηνάλνζε επηλεθξίηηδα κπνξεί λα είλαη νηθνγελήο ή όρη PGAD I απηνζσκηθό ππνιιεηπόκελν PGAD II-απηνζσκηθό ππνιιεηπόκελν, θπξίαξρν ή πνιπγνληδηαθό πζρέηηζε κε HLA Απηνάλνζε επηλεθξίηηο-hla B8, DR3, DR4 PGAD II-DQA1*0501,DQB1*0201,DRB1*0404 PGAD I-AIRE gene 21q22.3

35 ε κεξηθέο νηθνγέλεηεο κε πνιπαδεληθό απηνάλνζν ζπλδξόκν ΘΘ δελ ππάξρεη ζύλδεζε κε ην ζύζηεκα HLA Απηνάλνζε ζπξενεηδίηηο,σνζεθηθή αλεπάξθεηα εθδειώζεηο ηνπ PGADII δελ ζρεηίδνληαη κε ΗLA OXI HLA ΓΟΝΘΔΘΑ CYP11A1, CYP17 ζηόρνη αληηζσκάησλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απηνάλνζεο αδξελαιίηηδνο Πνιπκνξθηζκόο ηνπ γνληδίνπ θιάζεο ΘΘ MHC2TA ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε γελεηηθό θίλδπλν απηνάλνζεο επηλεθξίηηδνο

36 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

37 ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΟΞΔΙΑ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΚΡΙΗ πκβαίλεη ζε άηνκα κε ρξόληα ADDISON ππό ζπλζήθεο stress ή ζνβαξή ινίκσμε πνπ δελ αύμεζαλ ηε δόζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ή πνπ είραλ επίκνλε έκκεζε ιόγσ γαζηξεληεξηθώλ δηαηαξαρώλ Μεηά ακθνηεξόπιεπξε αηκνξξαγία επηλεθξηδίσλ(κεηά από κεληγγηηηδνθνθθηαηκία,waterhause Friderichsen) ε αδηάγλσζηε ΑDDISON κεηά από ζπλζήθεο ινίκσμεο ή stress ε δεπηεξνπαζή ή ηξηηνπαζή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ζε έληνλν stress ή κεηά ππνθπζηαθή απνπιεμία Μεηά από απόηνκε δηαθνπή γιπθνθνξηηθνεηδώλ αθόκε θαη εηζπλεόκελσλ

38 Κςπιόηεπα ζςμπηώμαηα είναι: o ππόηαζε θαη shock(>90%) o Κνηιηαθόο πόλνο ή πόλνο ζηα πιεπξά θαη ρακειά ζην ζώξαθα (>86%) πηζαλώο ιόγσ νξνγνλίηηδνο o Ππξεηόο (>66%) o Ναπηία, έκεηνο(>47%) o ύγρπζε(>42%) o Rebound(>22%) o Μειάγρξσζε ή όρη αλάινγα κε ηελ αηηία o Αζζελείο κε ρξόληα επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ζε θξίζε πηζαλόλ λα είλαη κειαγρξσηηθνί κε απώιεηα βάξνπο θαη άιιεο ειεθηξνιπηηθέο αλσκαιίεο o Ο ζπλδπαζκόο ππξεηνύ θαη θνηιηαθνύ άιγνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ζαλαηεθόξα απνηειέζκαηα

39 Η θπξηόηεξε νξκνληθή αλεπάξθεηα ηεο επηλεθξηδηαθήο θξίζεο είλαη ησλ αιαηνθνξηηθνεηδώλ Γηα απηό ε επηλεθξηδηαθή θξίζε ζπάληα ζε δεπηεξνπαζή ή ηξηηνπαζή αλεπάξθεηα Mπνξεί λα ζπκβεί ζε αζζελείο κε θαξκαθνινγηθέο δόζεηο γιπθνθνξηηθνεηδώλ αν δεν καλύπηονηαι οι απαιηήζειρ ζε αλαηοκοπηικοειδή Διιεηςε γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζπκβάιεη ζηε ππόηαζε κέζσ : 1.κείσζεο ηεο αγγεηαθήο αληαπόθξηζεο ζηελ αγγεηνηελζίλε ΙΙ, 2.μειωμένης σύνθεσης του υποστρώματος ηεο ξελίλεο θαη 3.κεησκέλεο παξαγσγή πξνζηαθπθιίλεο Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε: Aηθλίδηα πηώζε αηκαηνθξίηε, ππεξθαιηαηκία, ππνλαηξηαηκία ππννγθαηκία Αξρηθή δηάγλσζε ζπρλά ιαζεκέλε

40 Φρόνια επινεφριδική ανεπάρκεια= συμπτώματα χρόνιας ανεπάρκειας γλυκοκορτικοειδών αλατοκορτικοειδών και ανδρογόνων στις γυναίκες o Σα ζπκπηώκαηα αξρίδνπλ πξννδεπηηθά θαη δελ είλαη εηδηθά o Καηαβνιή, θόπσζε πνπ βειηηώλεηαη κε θαηάθιηζε o Αδπλακία γεληθεπκέλε θαη όρη ζε ζπγθεθξηκέλεο κπηθέο νκάδεο o Αλνξεμία o Απώιεηα βάξνπο ιόγσ αλνξεμίαο θαη αθπδάησζεο o Γαζηξεληεξηθά ζπκπηώκαηα (λαπηία εκεηόο, θνηιηαθό άιγνο, δηάξξνηα) o Τπόηαζε θπξίσο νξζνζηαηηθή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλεπάξθεηα αιδνζηεξόλεο ζε απμεκέλα επίπεδα ελδνζειίλεο, αγγεηνζππαζηηθνύ πεπηηδίνπ θαη αδξελνκεληνπιίλεο κεησκέλα επίπεδα επηλεθξίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο o ε ππεξηαζηθνύο βειηηώλεηαη ε πίεζε επνκέλσο ε ππέξηαζε είλαη ηζρπξό ζηνηρείν έλαληη ηεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο

41 o Τπνγιπθαηκία ιόγσ κεησκέλεο παξαγσγήο γιπθόδεο από ην ήπαξ θαη απμεκέλεο επαηζζεζίαο ζηελ ηλζνπιίλε πρλή ζε ηδηνπαζή αλεπάξθεηα ACTH, ζηελ δεπηεξνπαζή αλεπάξθεηα ιόγσ έιιεηςεο GH,θαη ζηα παηδηά κε πξσηνπαζή αλεπάξθεηα θαη ζε αζζελείο κε ζδ Ι κπαιγίεο, αξζξαιγίεο Φπρηαηξηθέο εθδειώζεηο(ςύρσζε,νξγαληθό ςπρνζύλδξνκν,θαηάζιηςε,απώιεηα κλήκεο) εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία(ζηνπο άληξεο ζπαληόηεξα γηαηί δηαηεξνύλ ηελ παξαγσγή αλδξνγόλσλ) ακελόξξνηα(ιόγσ απηνάλνζεο αλεπάξθεηαο σνζεθώλ, απώιεηαο βάξνπο,ρξόληαο λόζνπ) Δπαζβέζησζε πηεξπγίνπ σηόο(ζηνπο άληξεο,δελ βειηηώλεηαη από ηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο)

42 Δπηζπκία γηα αιάηη θαη πάγν Λεύθε κνληιίαζε πιελνκεγαιία εσζηλνθηιία Μειάγρξσζε ιόγσ ππεξπαξαγσγήο ACTH πην έληνλε : ζε πεξηνρέο έθζεζεο ζηνλ ήιην, ηξηβήο θαη πίεζεο, ζηηο παιάκεο όζρεν, κεξνγελλεηηθέο πηπρέο ζηηο ζειέο ησλ καζηώλ, ζηηθηή κειάγρξσζε ζηα νύια ζηε ζθιεξή ππεξώα, θάησ από ηε γιώζζα, ελώ παξαηεξείηαη γεληθεπκέλε κειάγρξσζε ζηα ζεκεία απηά ζηνπο καύξνπο θαη ηλδηάλνπο ηεο Ακεξηθήο Φαθίδεο γίλνληαη ζθνπξόηεξεο θαη πνιιέο θαηλνύξγηεο εκθαλίδνληαη Σα καιιηά θαη λύρηα γίλνληαη ζθνπξόηεξα, ελώ ζηα λύρηα εκθαλίδνλαηη ζθνπξόρξσκεο κπάληεο ηηο νπιέο πνπ απνθηήζεθαλ κεηά ηελ αλεπάξθεηα,νπιέο πξσηκόηεξεο δελ γίλνληαη κειαγρξσζηηθέο όπσο εθείλεο πνπ απνθηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο

43

44

45

46

47

48

49

50 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΠΑΘΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΠΑΘΟΤ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΓΙΑ Η ΔΙΚΟΝΑ ΔΚΣΟ ΑΠΟ: Mειάγρξσζε δελ ππάξρεη ιόγσ ηεο κε ππεξέθθξηζεο ACTH Δελ ππάξρεη αθπδάησζε θαη ε ππόηαζε είλαη ήπηα Τπνλαηξηαηκία ζε κηθξό βαζκό ιόγσ αλάξκνζηεο αύμεζεο ηεο βαδνπξεζζίλεο ιόγσ έιιεηςεο ηεο θνξηηδόιεο Τπνγιπθαηκία πνην ζπρλή Γαηξεληεξηθά ζπκπηώκαηα είλαη ιηγόηεξν ζπρλά Τπεξθαιηαηκία δελ ππάξρεη ιόγσ ύπαξμεο αιδνζηεξόλεο

51 EΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ Απόδεημε ρακειήο έθθξηζεο θνξηηδόιεο Απόδεημε γηα ην αλ ε αλεπάξθεηα θνξηηδόιεο είλαη ACTH εμαξηώκελε ή όρη Αλαδήηεζε ηεο αηηίαο ηεο αλεπάξθεηαο θνξηηδόιεο

52

53

54 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΘΝΕΦΡΘΔΘΚΗ ΚΡΘΗ ΥΡΟΝΘΑ ΕΠΘΝΕΦΡΘΔΘΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΘΑ

55 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΚΗ ΚΡΙΗ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ Σνπνζέηεζε ελδνθιέβηαο γξακκήο Αηκνιεςία γηα ειεθηξνιύηεο, γιπθόδε, θνξηηδόιε ACTH. Γελ πεξηκέλνπκε γηα ηα απνηειέζκαηα. Έθρπζε ηαρέσο 2-3 lt 0,9% NaCl κε 5% Dextrose πξώηεο ώξεο. Παξαθνινύζεζε πεξηθεξηθήο θαη θεληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο θαη ζθύμεηο γηα ζεκεία ππεξθόξησζεο. Υνξήγεζε 4mg dexamethasone sodium phosphate iv ή πδξνθνξηηδόλε 100mg /6σξν (παξεκβαίλεη ζηηο κεηξήζεηο θνξηηδόιεο). Αιαηνθνξηηθνεηδή δελ είλαη απαξαίηεηα Τπνζηεξηθηηθά κέηξα

56 ΜΔΣΡΑ ΜΔΣΑ ΣΗ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ o πλέρηζε έθρπζεο ΝαCl 0,9% ζε ρακειόηεξν ξπζκό ηηο επόκελεο ώξεο o Δληνπηζκόο θαη ζεξαπεία πηζαλήο ινίκσμεο o Short Synacten Test o Kαζνξηζκόο ηεο αηηίαο θαη ηνπ ηύπνπ ηεο επηλεθξηδηθήο αλεπάξθεηαο o Μείσζε ηεο δόζεο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ αλα 1-3 κέξεο o Έλαξμε ππνθαηάζηαζεο αιαηνθνξηηθνεηδώλ κε θινπξνθνξηηδόλε 0,1mg ηελ εκέξα από ην ζηόκα κεηά ηε δηαθνπή ηνπ νξνύ

57 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΡΟΝΙΑ ΠΡΩΣΟΠΑΘΟΤ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΛΤΚΟΡΣΙΚΟΔΙΓΧΝ Η πδξνθνξηηδόλε έρεη κηθξό ρξόλν εκίζεηαο δσήο θαη δηαηξείηαη ζε 2 ή 3 δόζεηο mg ην πξσί θαη 5-10mg ην απόγεπκα.ή ηξείο θνξέο ηελ εκέξα δόζε πξσί, λσξίο απόγεπκα,αξγά απόγεπκα ή λσξίο ην βξάδπ. Άιιεο δόζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη 10 πξσί 5 ην απόγεπκα 5 ην βξάδπ,ή15-25mg ζε 2ή 3 δόζεηο Λόγσ αιαηνθνξηηθνεηδνύο δξάζεο ηεο πδξνθνξηηδόλεο κεηώλεηαη ε δόζε ησλ αιαηνθνξηηθνεηδώλ Ο θπζηνινγηθόο θηξθάδηνο ξπζκόο ηεο θνξηηδόιεο δελ πεηπραίλεηαη πιήξσο, έηζη εμεγνύληαη πξσηλά ζπκπηώκαηα θόπσζεο λαπηίαο θαη θεθαιαιγηώλ πνπ ππνρσξνύλ κε ηελ πξώηε δόζε

58 Dexamethazone 0,5 mg ή prednizone 5(2,5-7.5)mg από ην ζηόκα πξν ηεο θαηάθιηζεο. πκπιεξσκαηηθή δόζε πδξνθνξηηδόλεο ην κεζεκέξη 5-10mg από ην ζηόκα. Σα θάξκαθα απηά είλαη ρξήζηκα ζε αζζελείο πνπ δελ ζέινπλ πνιιαπιέο δόζεηο θαη ζε αζζελείο κε έληνλα ζπκπηώκαηα λσξίο ην πξσί ή αξγά ην απόγεπκα Παρύζαξθνη αζζελείο κεηαβνιίδνπλ γιπθνθνξηηθνεηδή πην γξήγνξα ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξεο δόζεηο ηα παηδηά γίλεηαη αθξηβώο ην αληίζεην Φάξκαθα πνπ επηηαρύλνπλ ηνλ επαηηθό κεηαβνιηζκό ζηεξνεηδώλ όπσο θαηλπηνίλε, βαξβηηνπξηθά ζεκαίλνπλ αύμεζε δόζεο δεμακεζαδόλεο

59 Παρακολούθηση δόσης ε ρακειή δόζε ζπκπηώκαηα επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο εκθαλίδνληαη ε πςειή δόζε αύμεζε βάξνπο, πιεζώξα πξνζώπνπ θαη άιια ζπκπηώκαηα Cushing Πιάζκα ACTH-θαηεζηαικέλα επίπεδα ή ζηα θαηώηεξα θπζηνινγηθά δειώλνπλ ππεξβνιηθή ππνθαηάζηαζε. Η επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα λσξίο ην πξσί ζε ζεξαπεία κε πδξνθνξηηδόλε ζεκαίλεη όηη ε ACTH είλαη 2-8 θνξέο πςειόηεξε γηα αξθεηέο ώξεο λσξίο ην πξσί θαη αξθεηέο ώξεο κεηά ηε ιήςε ηεο θνξηηδόλεο

60 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΛΑΣΟΚΟΡΣΙΚΟΔΙΓΧΝ Φινπξνθνξηηδόλε 0,1(0,05-2)mg από ην ζηόκα Η ρακειόηεξε δόζε επαξθήο γηα ππνθαηάζηαζε κε πδξνθνξηηδόλε Η πςειόηεξε δόζε ζε αζζελείο κε δεμακεζαδόλε θαη πξεδληδνιόλε γηα λα δηαηεξεζεί ε δξαζηεξηόηεηα ηεο ξελίλεο ηνπο ζηα αλώηεξα θπζηνινγηθά όξηα Η ππνθαηάζηαζε αιαηνθνξηηθνεηδώλ πξέπεη λα απμάλεηαη ην θαινθαίξη ηδίσο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ειεύζεξε θαηαλάισζε άιαηνο ηδηαίηεξα ζηελ άζθεζε ε ππεξηαζηθνύο αζζελείο κεηά ηελ αγσγή πεξηνξηζκόο ηνπ άιαηνο θαη κείσζε ηεο δόζεο ηεο θινπξνθνξηηδόλεο ε πεξίπησζε αλάγθεο αληηππεξηαζηθήο ζεξαπείαο ηόηε λα απνθεύγνληαη ηα δηνπξεηηθά θαη ηδίσο ε ζπεηξνλνιαθηόλε

61 Παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο 1. γηα πίεζε(ζε θαζηζηή θαη ύπηηα ζέζε), 2. νίδεκα, 3. επίπεδα θαιίνπ θαη 4. επίπεδα ξελίλεο πιάζκαηνο Τπέξηαζε, νίδεκα θαη ππνθαιηαηκία είλαη ζεκεία ππεξβνιηθήο ππνθαηάζηαζεο αιαηνθνξηηθνεηδώλ. ε αζπκπησκαηηθνύο αζζελείο κε θπζηνινγηθνύο ειεθηξνιύηεο θαη απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ξελίλεο δεν αςξάνοςμε ηη δόζη ςποκαηάζηαζηρ αιαηνθνξηηθνεηδώλ γηαηί κπνξεί λα εκθαληζηεί νίδεκα θαη ππνθαιηαηκία

62 Τπνθαηάζηαζε DHEAS ζπζηήλνπκε κόλν ζε γπλαίθεο κε θαθή πνηόηεηα δσήο κεησκέλε libido θαη θαηάζιηςε Έλαξμε κε mg γηα 3-6 κήλεο κέρξη ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ Ο αζζελήο πξέπεη λα θνξά εηδηθό βξαρηόιη ή κεληαγηόλ θαη λα έρεη καδί ηνπ ζύξηγγεο πξνγεκηζκέλεο κε 4 mg dexamethasone

63 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΒΑΡΗ ΛΟΙΜΩΞΗ Ή ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ Γηα ζνβαξό ρεηξνπξγείν δόζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ κε mg πδξνθνξηηδόλεο γηα 2-3 εκέξεο ζε δηαηξεκέλεο δόζεηο ή κηζή δόζε πξηλ ην ρεηξνπξγείν θαη ππόινηπε ηελ 1ε κεηεγρεηξεηηθή εκέξα ε κέηξηαο βαξύηεηαο ρεηξνπξγεία δόζεηο αληίζηνηρα κε mg πδξνθνξηηδόλεο πξηλ θαη κεηά ην ρεηξνπξγείν ε κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δόζεηο αληίζηνηρεο κε 25 mg πδξνθνξηηδόλεο κόλν ηελ εκέξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ

64 Θεραπεία μέτριας λοίμωξης ή stress Αύμεζε ηεο δόζεο γιπθνθνξηηθνεηδώλ 2-3 θνξέο γηα 3 εκέξεο ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί εηδηθό Δελ αιιάδεη ε ππνθαηάζηαζε αιαηνθνξηηθνεηδώλ. Επηθνηλσλία κε γηαηξό αλ ε ινίκσμε δηαξθέζεη πεξηζζόηεξν από 3 κέξεο Δελ ρξεηάδεηαη επηπξόζζεηε δόζε γηα νδνληηαηξηθέο δηεξγαζίεο ππό ηνπηθή αλαηζζεζία

65 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΠΑΘΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΠΑΘΟΤ ΕΠΙΝΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΘΔΘΑ ΜΕ ΕΚΕΘΝΗ ΣΗ ΠΡΩΣΟΠΑΘΟΤ ΑΝΕΠΑΡΚΕΘΑ ΑΛΛΑ ΠΑΝΘΑ ΑΠΑΘΣΟΤΝΣΑΘ ΑΛΑΣΟΚΟΡΣΘΚΟΕΘΔΗ ΚΑΘ ΤΝΗΘΩ ΥΡΕΘΑΖΕΣΑΘ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

66 Πξηλ ην 1950 ε πξόγλσζε ηεο Addison ήηαλ βαξεηά, 80% αζζελώλ πέζαηλαλ ηα πξώηα 2 έηε από ηε δηάγλσζε. ΗΜΕΡΑ ΟΘ ΑΘΕΝΕΘ ΜΕ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ADDISON ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΖΟΤΝ ΜΘΑ ΦΤΘΟΛΟΓΘΚΗ ΖΩΗ ΜΕ ΕΝΣΟΝΗ ΦΤΘΚΗ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΑ

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ Περιφερειακή Ενότητα Νομού Σρικάλων Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεςμοί τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ κεντρικήσ Κυβέρνηςησ φιλικοί ςτο παιδί ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ υγγραφείσ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β.

ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΜΠΑΣΑΚΟΪΑ Β. ΜΠΑΣΑΚΟΙΑ Β. - ΑΒΡΑΜΙΓΗ Α. ελδνθξηλνιόγνη ΔΠΔΙΓΟΤΔ ΘΤΡΔΟΔΙΓΙΚΔ 1. Θπξενηνμηθή θξίζε ΚΑΣΑΣΑΔΙ 2. Μπμνηδεκαηηθό θώκα 3. Θπξενηνμηθή πεξηνδηθή παξάιπζε ΘΤΡΔΟΣΟΞΙΚΗ ΚΡΙΗ Βαξηά θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκνύ πλήζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ.

ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ. ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ. ηπιηαλή αξαληνπιάθε(1) Βαζίιεηνο Υαλδξηλόο(1) Μαξία Μνπδνπξάθε(2) Διηζζάβεη Παζζαιίδνπ(1) Γηώξγνο Ισλάο(1) ηπιηαλόο Μηραειίδεο(1) (1)-Α ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο

ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ. -Δηαβεηνιόγνο. Θεζ/ληθε 2012. Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο ΤΠΟΓΛΤΚΑΘΜΘΑ -Δηαβεηνιόγνο Επηκειεηήο Α 1εο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο Θεζ/ληθε 2012 Πάγθξεαο ΘΝΟΤΛΘΝΕ Βασικές ινσοσλίνες Σύγτρονες Σσμβατικές Ινσοσλίνη detemir Ινσοσλίνη glargine

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ)

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) Ση είλαη; Ο Οηθνγελήο Μεζνγεηαθόο Ππξεηόο (ΟΜΠ) είλαη κία γελεηηθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο ππξεηνύ, πνπ ζπλνδεύνληαη από πόλν ζηελ θνηιηά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ Ζ ππέξηαζε απνηειεί έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ Οη αζζελείο κε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βαριά σνδσαζμένη Ανοζοανεπάρκεια: Δπείγοσζα Παιδιαηρική καηάζηαζη

Βαριά σνδσαζμένη Ανοζοανεπάρκεια: Δπείγοσζα Παιδιαηρική καηάζηαζη Βαριά σνδσαζμένη Ανοζοανεπάρκεια: Δπείγοσζα Παιδιαηρική καηάζηαζη Μ Υαηζηζησλιανού Καθηγήηρια Παιδιαηρικής Ανοζολογίας ΑΠΘ Γιεσθύνηρια Β Παν/κής Παιδ/κής Κλινικής ΠΓΝΘ ΑΥΔΠΑ «Μία θανατηφόροσ νόςοσ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα