ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ"

Transcript

1 Υπ αρ../π.υ./15 Αρ. Πρωτ: ΓΠοικ..././2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Στην Αθήνα σήμερα στις.. /../2015, μεταξύ των υπογραφόντων την παρούσα σύμβαση, αφενός μεν του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) - Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου», που έχει την έδρα του στην Αθήνα (Ακαδημίας 58), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κο ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΠΑ, Πρόεδρο Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ., δυνάμει της υπ αριθ.. Απόφασης Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. το οποίο θα καλείται στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΤΑΜΕΙΟ και αφετέρου της νόμιμα εκπροσωπούμενης εταιρίας.. από., κάτοικο, οδός..., αρ..., με Α.Τ... καλούμενης του λοιπού ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΑΡΧΗΣ Α. Αφού λήφθηκαν υπόψη: 1. Η με αριθ. 82/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π.Ι.Τ., που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη φορέων, που θα φιλοξενήσουν 517 κατασκηνωτές στις περιοχές Αττικής και Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (εκτός Κρήτης), 780 κατασκηνωτές σε παιδικές κατασκηνώσεις στην Β. Ελλάδα (των περιοχών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Ιονίων Νήσων) και 46 κατασκηνωτές στην Κρήτη. 2. Η υπ αριθ.: 161/ΠΕΕ/2015 με αριθ. πρωτ. ΓΠ οικ. 638/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς τους φορείς παιδικών κατασκηνώσεων, για τις προαναφερθείσες περιοχές. 3. Η με αρ. 191/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑ.Π..Ι.Τ., που αφορά στην επιλογή της κατασκήνωσης. για φιλοξενία.... κατασκηνωτών του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τ. ΤΑΠΕΜ), της Γ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., για τη θερινή περίοδο Με την παρούσα σύμβαση ο δεύτερος των συμβαλλομένων..., εγγυάται την άριστη λειτουργία της κατασκήνωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών του Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τ. ΤΑΠΕΜ), της Γ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. 5. Την με αρ. 191/2015Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ. Β. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης είναι: Η προσφορά της αναδόχου (τεχνική και οικονομική). Η υπ αριθμ.: 161/ΠΕΕ/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους όρους της η ανάδοχος οποίας αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Γ. Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνούνται και συνομολογούνται τα εξής: 1

2 1. Ο Εργοδότης δικαιούται να διατηρεί, κατά τη κρίση του, απαιτούμενο αριθμό εποπτών στο χώρο της κατασκήνωσης. 2. Η μεταφορά των κατασκηνωτών στο χώρο της κατασκήνωσης, θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της Αναδόχου. 3. Το ημερήσιο τροφείο για κάθε φιλοξενούμενο παιδί, θα ορισθεί από την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 4. Η χρονική διάρκεια για την οποία το Ταμείο θα καταβάλλει στην Ανάδοχο τροφεία, ορίζεται μέχρι είκοσι δύο (22) ημέρες για κάθε κατασκηνωτή και για τρεις (3) περιόδους όπως ορίζει η κατασκήνωση. Η πρώτη από... μέχρι. Η δεύτερη από μέχρι. Η τρίτη από μέχρι. 5. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να δέχεται στην κατασκήνωσή της κάθε κατασκηνωτή, ηλικίας από 6 έως 14 ετών, που αναγράφεται στην ειδική κατάσταση, την οποία θα του αποστείλει το Ταμείο. 6. Στην πιο πάνω ειδική κατάσταση που στέλνει το Ταμείο στην Ανάδοχο, αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, η ημερομηνία εισόδου και εξόδου του παιδιού στην και από την κατασκήνωση και τίθεται η υπογραφή του γονέα, κατά την είσοδο και αποχώρηση του παιδιού. 7. Σε κάθε περίπτωση ο παραλαμβάνων το παιδί γονέας ή κηδεμόνας, υπογράφει στην πιο πάνω ειδική κατάσταση και συμπληρώνει ιδιοχείρως και υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του, που απευθύνεται στο Ταμείο και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντος, η ημερομηνία εισόδου του παιδιού στην κατασκήνωση, η ημερομηνία αποχώρησής του από αυτήν και ο συνολικός αριθμός ημερών παραμονής στην κατασκήνωση. Το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει τροφεία, για όσες ημέρες παραμείνει το παιδί στην κατασκήνωση σε περίπτωση αποχώρησής του πριν την 15 η ημέρα, ενώ, εάν το παιδί αποχωρήσει μετά την 15 η ημέρα (τουλάχιστον 15 διανυκτερεύσεις), το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει τροφεία και για τις 22 ημέρες. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας, υπογράφει ειδικό σημείωμα της κατασκήνωσης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του και κατά την επιστροφή, η ημερομηνία της επιστροφής. 8.Η ανάδοχος υποχρεούται να αναγγείλει την ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου και να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με FAX στο Ταμείο κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά, ποιά παιδιά της προαναφερόμενης ειδικής κατάστασης εμφανίσθηκαν και ποιά δεν εμφανίσθηκαν. Η μη αποστολή της κατάστασης αυτής, το αργότερο εντός της επομένης ημέρας από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, δίνει το δικαίωμα στο Ταμείο να μην καταβάλλει τροφεία, παρά μόνον μετά την άνω ενημέρωσή του. Επίσης υποχρεούται, να αναγγέλλει αμέσως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με FAX, κάθε αποχώρηση κατασκηνωτή από την κατασκήνωση για οποιαδήποτε αιτία. 9. Στην περίπτωση που κατασκηνωτής, μείνει λιγότερες από 22 ημέρες ή δεν εμφανιστεί καθόλου στην κατασκήνωση, το Ταμείο έχει την ευχέρεια να στείλει στη θέση του άλλο κατασκηνωτή, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 2

3 Στην περίπτωση που ζητηθεί από το Ταμείο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, διεύρυνση του αριθμού των προσφερομένων θέσεων και εφόσον η κατασκήνωση, έχει τη δυνατότητα διεύρυνσης, αυτή θα γίνεται χωρίς άλλη έγκριση. 10. Μετά τη λήξη των κατασκηνωτικών περιόδων η Ανάδοχος υποβάλλει στο Ταμείο, τα προβλεπόμενα από το Κ.Β.Σ. δικαιολογητικά για την πληρωμή. Στο σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, αναγράφεται χωριστά, το ποσό των τροφείων, διαμονής κ.λπ., και χωριστά ο Φ.Π.Α., για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Το τιμολόγιο συνοδεύεται με τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά. Η Ανάδοχος επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που τυχόν θα ζητήσει ο αρμόδιος για την θεώρηση του σχετικού εντάλματος, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το τιμολόγιο συνοδεύεται οπωσδήποτε: α) Από την άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης. β) Από την ειδική κατάσταση, συμπληρωμένη σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. γ) Από τις υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων και κηδεμόνων για την ημερομηνία εισόδου και εξόδου του παιδιού, προς και από την κατασκήνωση και τον συνολικό αριθμό ημερών παραμονής του σ' αυτήν, συμπληρωμένες κατά τα ως άνω εκτεθέντα, ιδιοχείρως από τον γονέα ή κηδεμόνα, που παρέλαβε το παιδί. Τιμολογήσεις των κατασκηνώσεων, που δεν συνοδεύονται από τα ανωτέρω παραστατικά, δεν αναγνωρίζονται και ως εκ τούτου ουδεμία πληρωμή τους θα γίνεται από το Ταμείο. 11. Η εξόφληση της αμοιβής, θα γίνεται στο τέλος όλων των κατασκηνωτικών περιόδων, μετά την παραλαβή των δελτίων ελέγχων των Επιτροπών ελέγχου, με βάση το τιμολόγιο της αναδόχου, σε πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας. με IBAN GR. που είναι στο όνομα της κατασκήνωσης (επισυνάπτεται αντίγραφο του λογαριασμού ΙΒΑΝ). Τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων σε άλλη τράπεζα, θα βαρύνουν την κατασκήνωση. Η συμφωνηθείσα τιμή για κάθε κατασκηνωτή και για κάθε ημέρα φιλοξενίας, είναι η ορισθείσα από την ανωτέρω ΚΥΑ για τη θερινή περίοδο Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους κατασκηνωτές, πέντε (5) τουλάχιστον γεύματα ημερησίως, δηλαδή πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο περιεκτικότητας τουλάχιστον θερμίδων ημερησίως, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με την οποία έγινε η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και το υποβληθέν από την ανάδοχο αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, εφόσον αυτό τηρεί τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τους όρους αυτούς υποχρεούται να τηρεί η Ανάδοχος, υπέχων ευθύνη για κάθε παράβασή τους. 13. Η Ανάδοχος υποχρεούται: α. Να διαθέτει αρχηγό πτυχιούχο Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, ή καθηγητή, ή δάσκαλο, ή πτυχιούχο ανωτέρας σχολής με ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. β. Να διαθέτει επιμελητή απόφοιτο Λυκείου ή παλαιού τύπου Γυμνασίου, ο οποίος θα έχει σε κάθε περίπτωση ειδική πείρα στα κατασκηνωτικά. Επίσης να διαθέτει ομαδάρχες, κατά προτίμηση πτυχιούχους Σχολής Στελεχών Κατασκηνώσεων και σε αριθμό ανάλογο με τους κατασκηνωτές, κατά τρόπο ώστε, ανά δέκα κατασκηνωτές να αναλογεί ένας ομαδάρχης. γ. Να διαθέτει ειδικό μάγειρα, βοηθό μάγειρα και προσωπικό μαγειρείου και τραπεζαρία, ανάλογα προς τον αριθμό των κατασκηνωτών για την καλή εξυπηρέτησή τους. 3

4 δ. Να διαθέτει αναρρωτήριο επαρκώς εξοπλισμένο και οργανωμένο και αδελφή νοσοκόμα, πτυχιούχο σχολής τριετούς φοίτησης, η οποία να διαμένει στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης πρέπει να παρέχει ιατρική περίθαλψη με γιατρό, ο οποίος θα βρίσκεται στην κατασκήνωση όλο το εικοσιτετράωρο και είναι ο/η κ.. A.M.. Δ/νση. τηλ... ε. Να παρέχει την κατάλληλη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με προβολή κατάλληλων ταινιών ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. 14. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, να παρέχει στους κατασκηνωτές άνετη, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφαλή διαμονή, σε κρεβάτια μετά στρωμάτων και μαξιλαριών, μέσα σε οικίσκους, ή σκηνές, που να έχουν απαραιτήτως διπλό κάλυμμα και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια κατά του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ο αριθμός των κρεβατιών και των κατασκηνωτών σε κάθε σκηνή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τ. Τα παιδιά που έχουν αδέλφια στην ίδια ηλικία, πρέπει να μένουν στον ίδιο οικισμό ή σκηνή. Η Ανάδοχος ασφαλίζει υποχρεωτικά τα παιδιά, από την παραλαβή τους μέχρι την επιστροφή τους, για κίνδυνο ατυχήματος, με πλήρη ιατρική και νοσοκομειακή κάλυψη. Για κάθε ατύχημα σε κατασκηνωτή, η Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την αστική και ποινική ευθύνη. 15. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση σοβαρής ασθενείας κατασκηνωτή ή δυστυχήματος, να ειδοποιήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με άλλο πρόσφορο μέσο, τους γονείς του ασθενούς κατασκηνωτού και τον αρμόδιο υπάλληλο του Ταμείου ή προϊστάμενο του γραφείου του και σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, να εισαγάγει τον κατασκηνωτή σε οποιαδήποτε Κλινική ή Νοσοκομείο. 16. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου έλεγχο, ο οποίος γίνεται είτε από το εντεταλμένο προσωπικό του Ταμείου, είτε από κοινές επιτροπές ελέγχου, που συστήνονται υπό την εποπτεία της Γ.Γ.ΚΑ και να καθιστά δυνατή την επίβλεψη όλων των χώρων κυρίων και βοηθητικών. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, θεωρείται ότι δολίως ενήργησε. Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση όλων των όρων της σύμβασης. 17. Το Ταμείο δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ως προς τον αριθμό των κατασκηνωτών, που θα σταλούν στην κατασκήνωση της Αναδόχου, ο οποίος πάντως θα είναι δυνατό να υπολείπεται του προβλεπόμενου, αν οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε λόγο δεν συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο από το Ταμείο αριθμό. Στην περίπτωση αυτή, είναι ευνόητο, ότι η Ανάδοχος δεν έχει αξίωση κατά του Ταμείου. 18. Η Ανάδοχος προσκόμισε άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης, για το έτος 2014 και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, ότι έχει ζητήσει την άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Περιφέρεια. Μόλις εκδοθεί η άδεια λειτουργίας για το 2015, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να την καταθέσει αμελλητί στο Ταμείο. 19. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος, παραβεί οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρουμένων όλων των όρων ως ουσιωδών, το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ., με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί, είτε να κηρύξει έκπτωτη την ανάδοχο, οπότε καταπίπτει υπέρ του ΤΑ.Π.Ι.Τ. η πιο κάτω εγγύηση, είτε να διατάξει την ολική ή μερική κατάπτωση αυτής υπέρ του. 4

5 Μπορεί επίσης, να διατάξει την μη πληρωμή του αντίστοιχου ποσού στην ανάδοχο. 20. Την Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις ήτοι, 8% Φόρος εισοδήματος παροχής υπηρεσιών (δεν θεωρείται κράτηση), καθώς και κάθε άλλος πόρος, τέλος ή κράτηση για οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή υπέρ Δημοσίου. Το Ταμείο βαρύνει ο Φ.Π.Α ο οποίος καταβάλλεται στην ανάδοχο, προκειμένου να αποδοθεί από αυτήν στο Δημόσιο. 21. Η Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρεί ή να μεταβιβάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση από το οφειλόμενο ποσό τροφείων που προέρχονται από τη σύμβαση αυτή, προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία. 22. Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της Σύμβασης, η ανάδοχος κατέθεσε σήμερα κατά την υπογραφή της Σύμβασης, την με αρ.... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της/του Ποσού... ΕΥΡΩ, ήτοι ποσοστό 10% επί της προβλεπόμενης συνολικής δαπάνης (χωρίς τον ΦΠΑ) παραμονής όλων των παιδιών, που θα φιλοξενηθούν σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. Η εγγύηση επιστρέφεται στην ανάδοχο, μετά την λήξη των κατασκηνωτικών περιόδων και εφόσον δεν υπάρχει περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης και μετά την εξόφληση του σχετικού λογαριασμού και της τελευταίας κατασκηνωτικής περιόδου και την τέλεια εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση ελέγχου από επιτροπές του ΤΑΠΙΤ ή των αρμοδίων Υπουργείων ή από άλλων Δημόσιων αρμοδίων φορέων, που βρεθούν στο χώρο της κατασκήνωσης ληγμένα τρόφιμα ή φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την διαβίωση των κατασκηνωτών, τότε θα υπάρχει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Επίσης η Ανάδοχος θα καταβάλει το ποσό των., στον λογαριασμό Νο , ΙΒΑΝ GR που τηρεί ο Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου στην ALPHA BANK, με αριθμό μητρώου « » και αιτιολογία «υπόλοιπο εξόδων δημοσίευσης της κατασκήνωσης, που αποτελεί το υπόλοιπο των εξόδων δημοσίευσης της περίληψης της /ΠΕΕ/15 με αρ. πρωτ.: ΓΠ οικ./../2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης). 23. Τέλος, η ανάδοχος δηλώνει ότι, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναθεώρησης της τιμής, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και για τυχόν απρόβλεπτη μεταβολή των οικονομικών όρων και συνθηκών (388) Α.Κ.. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφτηκε σε τρία (3) αντίτυπα εκ των οποίων δυο έλαβε το Ταμείο και ένα (1) η Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ανάδοχο Για το ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 5

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα