ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποί ησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγ χου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας στο προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Παράρτημα Θεσσαλο νίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 2015 προς συμπλήρω ση του υποχρεωτικού ωραρίου Τροποποίηση της υπ αριθ. 8028/1/34/ από φασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Διαδικασία προμηθειών και πληρωμής υλικοτεχνικού εξοπλι σμού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εξαιρού νται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και βα ρύνουν τις πιστώσεις των απορρήτων δαπανών» (Β 1101) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Πε ριφερειάρχη» στο Δ/ντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοι νωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/55457/0022 (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλλή λων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρη ματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώ σεων Περιουσιακής Κατάστασης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής » όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α) και του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3932/2011, με τις οποίες συ στάθηκε η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρημα τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα Κωδικοποίηση Νομο θεσίας» (ΦΕΚ 98/Α/ ). 4. Το άρθρο 2 παρ. Α περ. ιδ της υπ αριθμ. 2/46430/ 0004/ απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ 2183/Β). 5. Την αριθμ. Υ48/ απόφαση καθορισμού αρ μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/ ). 6. Το αριθμ. πρωτ. 1830/2014 έγγραφο της Αρχής Κα ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη ματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 7. Το αρ. πρωτ. 2964/2014/ έγγραφο της Αρχής. 8. Την αριθμ. 722/ απόφαση έγκρισης δέ σμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΙΙ7Η ΦΦ9). 9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23/740 και ΚΑΕ Τις υπηρεσιακές ανάγκες για έλεγχο στοιχείων και συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και άλλες Ομόλογες Αρχές της αλλοδαπής και σε ώρες εκτός κανονικού ωραρίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω ριακής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας σε 31 πολιτικούς υπαλλήλους, μη έχοντες ορ γανική θέση (αποσπασμένους) στην Αρχή Καταπολέμη σης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη ριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και

2 34330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την 30/11/2014 και για μέχρι είκοσι (20) ώρες απογευματινής εργασίας το μήνα ανά υπάλληλο. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής εργασίας και ο ορισμός των υπαλλήλων θα πραγματοποιείται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, με την οποία θα κατανέμονται οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνε ται η πραγματοποίηση αυτών. Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011. Ειδικότερα, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλους φορείς, στους υπαλλήλους των οποίων δεν έχει εφαρμογή ο ν. 4024/2011, το ωρομίσθιο θα υπολογίζεται επί του βαθ μού και του μισθολογικού κλιμακίου (Μ.Κ.), στο οποίο θα αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας τους και τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2014 Με εντολή Αναπληρώτη Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ Αριθμ. Κ (2) Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 397/1988 «Περί Οργανισμού του Υπ. Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51/Α/1996) «Σύ σταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κω δικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και κυ βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152Α/ ) «Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργεί ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών. Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Tη με αριθμ / (ΦΕΚ 1825/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί ανάθεσης αρμο διοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας Γεράσιμο Γιακουμάτο. 8. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 9. Τις διατάξεις των άρθρων 184 έως 196 του Ν. 4072/ 2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού πε ριβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον υπ αριθμ. Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 120/A/ ). 10. Τον καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την πα ρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφι κών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου». 11. Το ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α / ). 12. Την υπ αριθ. 030/077/2131/ απόφαση Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθε ση αλκοολούχων ποτών» (ΦΕΚ 1946/Β / ). 13. Την υπ αριθ ΕΞ/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώρ γιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β / ). 14. Την υπ αριθμ. 5 απόφαση της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος. 15. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σή ματος στα Αλκοολούχα Ποτά ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Άρθρο 1 Κατηγορία προϊόντων Ο παρών κανονισμός αφορά την απονομή του Ελ ληνικού Σήματος στα αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών εν δείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου». Άρθρο 2 Ορισμοί α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ακο λουθούνται οι τεχνικοί ορισμοί και οι τεχνικές απαιτήσεις των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 της υπ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παρα γωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών». β) Δικαιούχος χρήσης του σήματος ορίζεται σε κάθε πε ρίπτωση η παραγωγός ποτοποιία, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. Άρθρο 3 Προϋποθέσεις απονομής του Ελληνικού Σήματος 1) Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση του Ελληνικού Σήματος, το αλκοολούχο ποτό πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) να παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται εντός των ορίων της Ελλάδας από εγκεκριμένους κατά νόμον ποτοποιούς. β) να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά. 2) Για τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν νομίμως γε ωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην Ελλάδα ή σε περιοχή της, ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπο νται από την οικεία υπουργική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη ή/και καθορίζονται οι όροι χρήσης της. Άρθρο 4 Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Ελληνικού Σήματος Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στα αλ κοολούχα ποτά ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ). Άρθρο 5 Διαδικασία απονομής του Ελληνικού Σήματος 1) Ο ποτοποιός που επιθυμεί τη χορήγηση του Σήμα τος για συγκεκριμένο/α προϊόντα του υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 στη Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει το ποτοποιείο, όπου παράγεται το ποτό. 2) Η αίτησή του περιέχει: α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος. Επί νομικών προσώπων, τη μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτών, την έδρα και το νόμιμο εκπρόσωπό τους. β) Την άδεια ποτοποιού, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2969/2001. γ) Τη βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία του υπό αίτησιν αλκοολούχου ποτού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της υπ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, και η οποία αντικαθιστά τις δηλώσεις που προβλέπονται από τα εδάφια γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012. δ) Τη δήλωση που προβλέπεται στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/ ) Η ως άνω Χημική Υπηρεσία υποβάλλει τα στοιχεία, μαζί με την εισήγησή της, στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους. 4) α) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι υπεύθυνη για την καταχώριση των στοιχείων στο Ηλε κτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του ν. 4072/2012. β) Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι τα κατωτέρω: η επωνυμία πώλησης η εμπορική ονομασία άλλες διακριτικές ενδείξεις σημαντικές για την ταυ τότητα του ποτού. ο αλκοολικός τίτλος τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού ποτοποιού (ονο ματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται, πλήρης διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο, ηλε κτρονική διεύθυνση, φαξ). τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας παράγεται το αλκοολούχο ποτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της υπ αριθ. 30/077/2131/ 2011 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών γ) Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου βασίζονται στα αντίστοιχα στοιχεία της βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, καθώς και στα στοιχεία του φακέ λου βάσει των οποίων χορηγήθηκε η βεβαίωση αυτή. 5) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους χορηγεί στον δικαιούχο του Σήματος βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του ν. 4072/2012. Την βεβαίωση αυτή κοινοποιεί στην Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία. Άρθρο 6 Έλεγχος κυρώσεις 1) Ο έλεγχος της νομιμότητας χρήσης του Ελληνικού Σήματος ασκείται από τις Υπηρεσίες του Γενικού Χη μείου του Κράτους στα πλαίσια των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθε σίας περί αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα: α) Η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει την ποτοποιία δικαιούχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος ασκεί τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης του Σήματος από την ποτοποιία. β) Κατά την εξέταση των δειγμάτων του αγορανο μικού ελέγχου η Χημική Υπηρεσία που διενεργεί την εξέταση των δειγμάτων που φέρουν το Ελληνικό Σήμα ελέγχει τη νομιμότητα χρήσης του. γ) Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο όσον αφο ρά τον έλεγχο χρήσης του Ελληνικού Σήματος. 2) Αρμόδια Αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 είναι η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία ενεργεί προς τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του εν λόγω άρ θρου, με βάση σχετική εισήγηση αναφορά της Χημικής Υπηρεσίας που ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία της ποτοποιίας δικαιούχου του Ελληνικού Σήματος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 OΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/160734/Δ5 (3) Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α/ ).

4 34332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... κάι άλλες επεί γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α, 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α / ) «Άσκηση εμπορικών δραστη ριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την αρ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους. ιδι ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. Β / 3057/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ /ΙΑ/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 756/Β/ ). 4. Την αρ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορισμός απαιτού μενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β / ). 5. Την με αρ. Φ.2.ΓΑ/49609/Δ5/ (ΦΕΚ 914/Β/ ) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού ιδιο κτησίας του Σωματείου «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου του Σωματείου «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/50111/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της αρ /ΣΤ5/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπου λο» (Β, 1618), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/49609/Δ5/ (ΦΕΚ 914/Β/ ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού ως προς την αλλαγή νομίμου εκπροσώπου και ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στο Σωμα τείο «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού, για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων οι πέντε είναι δυναμικότητας δεκαέξι (16) μαθητών και η μία αί θουσα δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργί ας του Δημοτικού είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ». Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Σαρκουδίνου 120 στον Νέο Κόσμο Αττικής με νόμιμο εκπρόσωπο την ΣΕΤΑ OBAKΙMIAN. Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Δ30/31681/680 (4) Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας στο προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Παράρτημα Θεσσαλονί κης (Ν.Π.Δ.Δ.) για το έτος 2015 προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τις διατάξεις 1. Του άρθρου 20 του ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α ). 2. Του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α ). 3. Του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ) με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/ Της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α ) όπως προστέθηκε στη παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012(ΦΕΚ 41/Α ). 5. Του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α ). 6. Την παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 περί εγκρίσεως εσωτερικού κανονισμού Εθνικού Ιδρύματος Προστασί ας κωφαλάλων (παράρτημα Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 357/ Β / ). 7. Την με αριθμ. οικ /61 (ΦΕΚ 1634/Β / ) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη». 8. Το με αριθ. πρωτ. 2467/Φ1/ έγγραφο του ΕΙΚ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργα σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΚΑΕ 0512), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου στο προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Παράρτημα Θεσσαλο νίκης, και συγκεκριμένα για ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ επιμελητών για το χρονικό διάστημα από έως , για 1480 ώρες περίπου, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Αριθμ. 8028/1/57 γ (5) Τροποποίηση της υπ αριθ. 8028/1/34/ απόφα σης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Διαδικασία προμη θειών και πληρωμής υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εξαιρούνται από τις δι ατάξεις του Ν. 2286/1995 και βαρύνουν τις πιστώσεις των απορρήτων δαπανών» (Β 1101). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 «Προ μήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 19).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τά ξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α 73), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 231 ν. 4281/2014 «Μέ τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α 160). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α 283), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 ν. 4229/ 2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα στάσεων Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α 8). 4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι στικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δι ατάξεις» (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και αυτές των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). 5. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμη θειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α 150). 6. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α 64). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 8. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο διοτήτων του» (Α 213). 9. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α 143), 94/2012 (Α 149), 98/2012 (Α' 160) και 118/2013 (Α 152). 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υπ αριθ. 8028/1/34/ απόφασης Υπουργού Δη μόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 8028/1/55/ απόφαση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β 890) και με την υπ αριθμ. 8028/1/57 από απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη (Β 1388), αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστή ριξης και Πληροφορικής/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ νομίας». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ Αριθμ (6) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 2307/ Την υπ αριθμ. Φ /57460/ (ΦΕΚ Β 1984) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Υποδιαίρε σης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010». 4. Την υπ' αριθμ. 65/Φ /57510/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με το ν. 3852/2010». 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 955/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010». 6. Τις υπ αριθμ. 7666/11/ , 74895/60/ (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ Υ2) και 5370/15/ (ΑΔΑ: 4ΑΛ9Κ Κ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργείου Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων OTA, τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., και την αστική πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουρ γίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 8. Το υπ αριθμ. 6336/ έγγραφο της Δημάρ χου Παρανεστίου Ν. Δράμας, με το οποίο μας εκθέτει την αδυναμία της να εκτελέσει η ίδια τα καθήκοντα του Ληξιάρχου στο Δήμο Παρανεστίου και προτείνει την ανάθεση αυτών σε υπαλλήλους του Δήμου, ανά ληξιαρ χική περιφέρεια, σύμφωνα με τις εδαφικές περιφέρειες των δημοτικών ενοτήτων. 9. Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2017/Β/ ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΡ1Υ Ν4Ν) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο

6 34334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μο νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου στον Δήμο Παρανεστίου Ν. Δράμας ως εξής: Α. Στην δημοτική ενότητα Παρανεστίου με έδρα το Παρανέστιο, στην Ελισσάβετ Ασλανίδου του Αβέρκιου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Βαθμό Γ, και Β. Στην δημοτική ενότητα Νικηφόρου με έδρα τον Νι κηφόρο, στον Εμμανουήλ Καλαϊτζόγλου του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Βαθμό Γ. Κομοτηνή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ Αριθμ. οικ (7) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Πε ριφερειάρχη» στο Δ/ντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι κής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/τ. Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/1999/τ. Α ) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν. 3469/ 2006 (ΦΕΚ 131/2006/τ. Α ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε ρίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 129/2010 (ΦΕΚ 222/ / τ. Α ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 6. Τις αριθμ. 56 και 68/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με τις οποίες ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι τακτι κοί και αναπληρωματικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο από έως Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. 8. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: Α. Εξουσιοδοτούμε το Διευθυντή της Δ/νσης Δημόσι ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας να υπογράφει με «Εντολή Περιφε ρειάρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμο διότητας της υπηρεσίας. 1. Έγκριση ή απόρριψη αιτήματος για τη χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρή σεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά από σχετική γνωμοδότηση των αρμοδίων υγειονομικών υπαλλήλων (εποπτών δημόσιας υγείας) της Υπηρεσίας. 2. Έγκριση ή απόρριψη αιτήματος για τη χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας επιχείρησης ή δραστηριότητας (π.χ. επαγγελματικά εργαστήρια, επιχειρήσεις αρτοποι ίας κ.λπ.) εφόσον απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας. 3. Εισήγηση για την έκδοση απόφασης απαγόρευσης της λειτουργίας επιχείρησης και καταστήματος υγειο νομικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας η επιτηδεύματος, μετά από γνωμοδό τηση των αρμοδίων υγειονομικών υπαλλήλων. 4. Έγκριση ή απόρριψη αιτήματος για την χορήγηση Άδειας Μουσικών οργάνων σε καταστήματα και επιχει ρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά από γνωμο δότηση των αρμοδίων υγειονομικών υπαλλήλων. 5. Επιβολή προστίμων στους παραβάτες στα πλαίσια εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης των προϊόντων καπνού και του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους μετά από την σύνταξη σχετικής πράξης των αρμοδίων υγειονομικών υπαλλήλων. 6. Έγκριση, από υγειονομικής απόψεως, προς τις αρμό διες Υπηρεσίες για την παραχώρηση δασικής έκτασης για την εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστά σεων ή λοιπών δραστηριοτήτων. 7. Αποστολή στατιστικών στοιχείων που αφορούν δρα στηριότητες της Υπηρεσίας (π.χ. έλεγχοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δειγματοληψίες πόσιμου νερού κ.λπ.). 8. Απαντήσεις προς άλλες Υπηρεσίες, Φορείς και αι τήματα πολιτών σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέρο ντος (π.χ. σε καταγγελίες πολιτών, διευκρινήσεις για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, θέματα σχετικά με υγειονομικούς ελέγχους σε καταστήματα και επιχει ρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, αποστολή εκθέσεων υγειονομικών παραβάσεων στην Εισαγγελία κ.λπ.). 9. Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας του νερού υδροδότησης ιδιωτικών και δημόσιων δικτύων ύδρευσης, μετά την διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων. 10. Ετήσιος καθορισμός τομέων εργασίας των Επο πτών Δημόσιας Υγείας. 11. Ορισμός υπαλλήλων της Υπηρεσίας που θα συμμε τέχουν ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας, σε συλλογικά όργανα (επιτροπές, συμβούλια κ.λπ.) που συγκροτούνται από άλλες Υπηρεσίες. 12. Έγκριση των εντολών μετακίνησης εκτός έδρας και εντός των ορίων της Π.Ε. Λάρισας, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας. 13. Έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία καταβολής του Διατροφικού Επιδόματος. 14. Χορήγηση βεβαιώσεων υπηρεσίας υπαίθρου. 15. Εισήγηση και έγκριση δαπανών προγραμμάτων πο λιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας και των Δήμων καθώς και των Συλλόγων. 16. Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων που καθορίζονται με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών. 17. Χορήγηση και ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιω τικών γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών. 18. Διαβιβαστικά στο Υ.Υ. και Κ.Α. για έγκριση πάγιας αγοράς ναρκωτικών φαρμάκων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Φαρμακείων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διαβιβαστικά στο Υ.Υ. και Κ.Α. για ανάκληση πάγιας αγοράς Ναρκωτικών Φαρμάκων. 20. Θεώρηση μπλοκ χορήγησης Ναρκωτικών Φαρ μάκων σε ασθενείς από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικές Κλινικές και Ιδιώτες γιατρούς. 21. Απόφαση χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων σε ασθενείς. 22. Αποστολή ετήσιων και τριμηνιαίων καταστάσε ων Ναρκωτικών Φαρμάκων, Νοσοκομείων, Κλινικών και Φαρμακείων του Νομού στο Υ.Υ. και Κ.Α. 23. Αποστολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις των Φαρμακοποιών. 24. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού μετά από επιτυχία στις εξετάσεις. 25. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού από το εξωτερικό. 26. Βεβαιώσεις μεταβολών Φαρμακοποιών. 27. Αποστολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου. 28. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου μετά από επιτυχία στις εξετάσεις. 29. Παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης των Βο ηθών Φαρμακείου. 30. Έγκριση κανονικής και αναρρωτικής άδειας των υπαλλήλων της υπηρεσίας. 31. Έκδοση και θεώρηση δελτίου μετακίνησης πολι τικού αναπήρου. 32. Τοποθέτηση του προσωπικού της υπηρεσίας. 33. Ενέργειες συμμετοχής ενδιαφερομένων σε πρό γραμμα Κατασκηνώσεων Λουτροθεραπείας Πηλοθερα πείας για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ σε συνεργασία με τους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας. 34. Αλληλογραφία με υπηρεσίες, πολίτες και φορείς. 35. Βεβαιώσεις προσωπικού. 36. Παραγγελίες πάσης φύσεως υλικών. 37. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παράδοσης πάσης φύσεως υλικού της υπηρεσίας. 38. Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού δαπάνες. 39. Ορισμός υπολόγου νεφροπαθών. 40. Στατιστικά δελτία υπηρεσίας. 41. Θέση στο αρχείο εγγράφων τα οποία δεν απαι τούν κάποια ενέργεια αλλά έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Β. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας να υπογράφει με «Εντολή Περιφερειάρχη» τα παρακάτω έγγραφα. 1. Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας φορτηγών αυτοκινήτων για την μεταφορά τροφίμων. 2. Χορήγηση βεβαιώσεων απολύμανσης οστών μετά την εκταφή τους. 3. Χορήγηση βεβαιώσεων σε πλανόδιους ή στάσιμους πωλητές τροφίμων για την καταλληλότητα του εξοπλι σμού τους από υγειονομικής άποψης. 4. Αρχειοθέτηση εγγράφων του Τμήματος. Γ. Θέματα ευρύτερης σημασίας. Ο Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης, θέματα σοβαρά και ευρύτερης σημασίας να τα φέρουν προς υπογραφή στα ανώτερα ιεραρχικά όργανα. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της. Λάρισα, 8 Οκτωβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

8 34336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2061 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «NEW YORK COLLEGE».... 1 Χορήγηση Αδειας Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα