Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Γραφείο Χρθματοδοτοφμενων και υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων Πράξθ: «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικών για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ Διδακτικι Πράξθ». Άξονεσ προτεραιότθτασ: 1,2,3 Κωδικοί MIS: Ακινα, 15 / 07 / 2014 Αρ. Πρωτ. : 7517 ΑΠΟΦΑΘ Τπεφκυνθ Πράξθσ: Αικ. Mαρινάγθ Πλθροφορίεσ: Σθλ.: Αικ. Μαρινάγθ, (εςωτ. 716) Παν. Σουλελζσ, (εςωτ. 511) ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικών που ςυμμετείχαν ςτισ διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και γνώςεων ςτισ ΣΠΕ που διενεργικθκαν, α) κατά τθν 3 θ (14/05/ /07/2012) και β) κατά τθν 4 θ (20/05/ /07/2013,29/08/2013) περίοδο εφαρμογισ των διαδικαςιών πιςτοποίθςθσ Ά Επιπζδου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Πράξεων «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικών για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ Διδακτικι Πράξθ, που είναι ενταγμζνεσ ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 1,2,και 3 του Ε.Π. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ και οι οποίεσ υλοποιοφνται με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο », όπωσ ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ του Κοινοτικοφ Πλαιςίου Στιριξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 2. Τισ διατάξεισ του Π.Δ αρ.85 (ΦΕΚ 141/A/ 21/06/12) «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν» όπωσ μετονομάηεται το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ςε Υπουργείο Παιδείασ & Θρθςκευμάτων,

2 Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ κακϊσ και τισ διατάξεισ του π.δ. αρ.118/ (ΦΕΚ Αϋ152) αναφορικά με τθν «Κδρυςθ Υπουργείου και μετονομαςία Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςε Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων». 3. Τθν υπ αρικμ /στ5/ απόφαςθ «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Υπουργοφ» ςτο Γενικό Γραμματζα, ςτουσ Ειδικοφσ Γραμματείσ και ςτουσ Προϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων, Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί. 4. Τθν με υπ αρ. Φ908/90508/Η/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 322/ΥΟΔΔ/2013) περί διοριςμοφ του κου Ακανάςιου Κυριαηι ςτθ κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). 5. Τθν υπ αρικμ /ΣΤ5/2013 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 1717Β) «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Υπουργοφ» ςτο Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων». 6. Τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 21, 60 και 61 του ν. 3966/2011 (Αϋ118), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 παρ. 3 του ν. 4076/2012 (Αϋ 159) και του άρκρου 36 του ν. 4186/2013 (Αϋ193). 7. Τθν υπ αρ. Φ.908/18254/Η/ Υ.Α. (Βϋ372) «Διαπιςτωτικι πράξθ παφςθσ λειτουργίασ των φορζων που καταργοφνται με το Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/ ) και ζναρξθ λειτουργίασ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.)». 8. Τθν αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 15281/ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθ Διδακτικι Πράξθ» με MIS ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 1 (κωδ. ΣΑΕ 0458, κωδ. ΠΔΕ 2009ΣΕ ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 9. Τθν αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 15282/ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθ Διδακτικι Πράξθ» με MIS ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 2 (κωδ. ΣΑΕ 0458, κωδ. ΠΔΕ 2009ΣΕ ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 10. Τθν αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ 15283/ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθ Διδακτικι Πράξθ» με MIS ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 3 (κωδ. ΣΑΕ 0458, κωδ. ΠΔΕ 2009ΣΕ ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 11. Τθν αρικμ. πρωτ /ΚΓ/ υπουργικι απόφαςθ, με τθν οποία εγκρίκθκε εκτόσ των άλλων, θ χριςθ και αξιοποίθςθ από τον ΟΕΠΕΚ (νυν Ι.Ε.Π.), των Μθτρϊων Επιμορφωτϊν που καταρτίςτθκαν από το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ προγενζςτερων δράςεων. Επιπρόςκετα τθν αναφορά ςτθν ανωτζρω απόφαςθ ότι κάκε πράξθ ανανζωςθσ του Μθτρϊου κα επικυρϊνεται με ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του ΟΕΠΕΚ (νυν Ι.Ε.Π.). 12. Τα εγκεκριμζνα Τεχνικά Δελτία Ζργου και Υποζργων των ανωτζρω Πράξεων. 13. Τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και γνϊςεων ςτισ ΤΠΕ που διενεργικθκαν, α) κατά τθν 3 θ (14/05/ /07/2012) και β) κατά τθν 4 θ

3 (20/05/ /07/2013,29/08/2013)περίοδο εφαρμογισ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ Ά Επιπζδου. 14. Τισ αρ. πρωτ. : (3112/ ,περίοδοσ Α3) και (4588/ ,περίοδοσ Α4) ςχετικζσ ειςθγιςεισ του ΙΤΥΕ Διόφαντοσ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ και ςυνακόλουκθ κφρωςθ των πινάκων των επιτυχόντων εκπαιδευτικϊν όπωσ προζκυψαν κατά τισ ανωτζρω περιόδουσ πιςτοποίθςθσ. 15. Τα υπ αρικμ. 33/ (περίοδοσ Α3) και 49/ (περίοδοσ Α4) Πρακτικά τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Συντονιςμοφ του Ζργου (ΚΕΣΕ), που επικφρωςαν τα αποτελζςματα των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ςτισ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ των εκπαιδευτικϊν ςτισ ΤΠΕ Ά Επιπζδου ςτο πλαίςιο των Πράξεων «Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθ Διδακτικι Πράξθ» ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2 και 3». 16. Tθν αρικ. 22/ Πράξθ του Δ.Σ. του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ που κυρϊνει τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ επιτυχόντων εκπαιδευτικϊν. 17. Τισ διατάξεισ του Ν. 3848/2010 «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτοφ-κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 71/τ. Α / ). 18. Τθν ανάγκθ κφρωςθσ των πινάκων επιτυχόντων εκπαιδευτικϊν κατά τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και γνϊςεων ςτισ ΤΠΕ, που διενεργικθκαν α) κατά τθν 3 θ (14/05/ /07/2012) και β) κατά τθν 4 θ (20/05/ /07/2013,29/08/2013) περίοδο εφαρμογισ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ Ά Επιπζδου. Αποφαςίηουμε ωσ εξισ: 1. Εγκρίνουμε τουσ ςυνθμμζνουσ ςτθν παροφςα πίνακεσ των ( ) επιτυχόντων εκπαιδευτικϊν κατά τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και γνϊςεων ςτισ ΤΠΕ Ά επιπζδου, που διενεργικθκαν α) κατά τθν 3 θ (14/05/ /07/2012) και β) κατά τθν 4 θ (20/05/ /07/2013,29/08/2013)περίοδο εφαρμογισ των διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ Ά Επιπζδου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Πράξεων με γενικό τίτλο«επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των ΤΠΕ ςτθ Διδακτικι Πράξθ, που είναι ενταγμζνεσ ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ 1,2,και 3 του Ε.Π. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ και οι οποίεσ υλοποιοφνται με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 2. Στουσ εκπαιδευτικοφσ που περιλαμβάνονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ επιτυχόντων χορθγείται Βεβαίωςθ Πιςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων και Γνϊςεων ςτισ Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν Α Επιπζδου, με τθν οποία αποδεικνφεται θ πιςτοποιθμζνθ

4 επιμόρφωςθ ςτισ Τ.Π.Ε. επιπζδου 1, ωσ κριτιριο επιλογισ ςτελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Β/ ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. Ι.Ε.Π. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΤΠΑΙΘ ΩΣΘΡΙΟ ΓΚΛΑΒΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΤΡΙΑΗΘ Κοινοποίθςθ: 1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 2. Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.) 3. Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντοσ» υνθμμζνα: 1. Πίνακασ με τουσ επιτυχόντεσ εκπαιδευτικοφσ 3 θσ περιόδου πιςτοποίθςθσ Ά Επιπζδου (5.739 εκπαιδευτικοί). 2. Πίνακασ με τουσ επιτυχόντεσ εκπαιδευτικοφσ 4 θσ περιόδου πιςτοποίθςθσ Ά Επιπζδου (6.767 εκπαιδευτικοί).

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3η Περιόδος Πιστοποίησης Α επιπέδου (Μάϊος - Ιούλιος 2012) Στο πλαίσιο των πράξεων με γενικό τίτλο "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη" που είναι ενταγμένες στους Άξονες 1, 2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με κωδικούς ΟΠΣ , , πραγματοποιήθηκε η ως άνω προγραμματισμένη περίοδος πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε Δεξιότητες και Γνώσεις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Ειδικότερα στο διάστημα από έως και πραγματοποιήθηκαν πιστοποιήσεις εκπαιδευτικών σε Κέντρα Πιστοποίησης. Στα 411 προγραμματισμένα τμήματα πιστοποιήσεων που υλοποιήθηκαν, προσήλθαν εκπαιδευτικοί (6.120 προσπάθειες) και περάτωσαν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικοί. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που περάτωσαν επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης ταξινομημένοι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα που εργάζονται. ΑΑ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Α' ΑΘΗΝΑΣ KΑΝΙΝΙΑ ΝΕΚΑΤΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 11ο KΟΤΡΩΝΙΑ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 44ο MΑΡΚΟΥΙΖΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 145ο NIKA ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 131ο TΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26ο ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 4ο ΑΕΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 60ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 52ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 42ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 18ο ΑΛΕΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 129ο ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΠΑΠ ΕΙΔΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 27ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 47ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 123ο ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8ο ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 88ο ΑΡΜΑΟΣ ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2ο ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5ο ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 50ο ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6ο ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 4ο ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 131ο ΒΑΛΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 43ο ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 52ο ΒΑΤΜΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 40ο ΒΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 67ο ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 23ο ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 130ο ΒΟΥΡΛΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 23ο ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 36ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 1/96

6 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 62ο ΓΑΡΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΓΑΡΓΑΛΕΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 131ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 131ο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 93ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 41ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4ο ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 4ο ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΕΠΘ ΓΙΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 108ο ΓΙΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 5ο ΓΚΑΒΑΚΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6ο ΓΚΙΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 21ο ΓΚΙΤΣΑ ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1ο ΓΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 88ο ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ ΒΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 123ο ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 92ο ΔΑΒΡΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΔΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9ο ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 111ο ΔΕΛΗΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 3ο ΔΕΟΥΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. 3ο ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο ΔΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 21ο ΔΟΜΠΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 3ο ΔΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 7ο ΔΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 64ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 92ο ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 15ο ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1ο ΖΕΥΚΙΛΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 34ο ΖΙΝΔΡΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 9ο ΖΟΛΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2ο ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. 1ο ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 92ο ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 120ο ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 19ο ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑΣ 23ο ΙΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 1ο ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΙΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ 5ο ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 75ο ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΚΑΖΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 145ο ΚΑΚΑΒΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6ο ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 30ο ΚΑΚΑΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 141ο ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 152ο ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 75ο ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 128ο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1ο ΚΑΜΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 23ο ΚΑΜΕΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 91ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 2/96

7 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 108ο ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΞΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο ΚΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5ο ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 56ο ΚΑΡΑΜΑΤΖΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 3ο ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. 3ο ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 35ο ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 42ο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΚΑΡΑΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4ο ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 3ο ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 104ο ΚΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 15ο ΚΑΡΣΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 66ο ΚΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 27ο ΚΑΤΟΠΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6ο ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 40ο ΚΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΓΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 13ο ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 76ο ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1ο ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗ ΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΛΕΠΑΠ ΕΙΔΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΚΟΖΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 75ο ΚΟΚΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 78ο ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 137ο ΚΟΛΟΚΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΚΟΜΖΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 13ο ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 9ο ΚΟΝΤΟΕ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8ο ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3ο ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ 71ο ΚΟΥΚΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5ο ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 66ο ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 130ο ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12ο ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ι ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΜΕΝΟΠΑΙΔΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 132ο ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΚΥΡΓΩΤΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. 3ο ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 7ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 57ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 145ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 44ο ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 111ο ΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο ΛΑΘΟΥΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 144ο ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 85ο ΛΑΛΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 89ο ΛΑΜΒΑΚΗ ΕΥΡΥΠΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 111ο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 50ο ΛΙΟΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7ο ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 53ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 3/96

8 ΛΥΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΣΠΑ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. 3ο ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8ο ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10ο ΜΑΛΑΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 53ο ΜΑΜΗ ΘΕΑΝΩ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 17ο ΜΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΜΑΝΟΥΣΙΑΡΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗ ΣΜΑΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΜΑΝΩΛΑ ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 75ο ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 57ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 129ο ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΜΑΡΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 12ο ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο ΜΑΣΟΥΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16ο ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 61ο ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. 1ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 110ο ΜΕΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 52ο ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 22ο ΜΗΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21ο ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 142ο ΜΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΜΙΞΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 109ο ΜΙΧΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 52ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 60ο ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΜΠΑΓΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8ο ΜΠΑΛΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 53ο ΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 36ο ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 111ο ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΜΑΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 121ο ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5ο ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1ο ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1ο ΜΠΕΡΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΜΕΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ 5ο ΜΠΕΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 15ο ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 40ο ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΜΠΟΜΠΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 40ο ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 131ο ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 92ο ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 29ο ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 40ο ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3ο ΜΠΡΑΕΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 50ο ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΝΙΑΡΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 72ο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 60ο ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 56ο ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 65ο ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 78ο ΝΤΖΙΑΦΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2ο ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 41ο ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο ΠΑΙΛΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 56ο ΠΑΛΗΟΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΠΑΠ ΕΙΔΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 4/96

9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΩΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 70ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 30ο ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 10ο ΠΑΠΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΗΛΙΑΝΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 112ο ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 52ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 82ο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1ο ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 111ο ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 40ο ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 21ο ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 51ο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26ο ΠΑΡΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΩΝ 63ο ΠΑΡΔΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8ο ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 59ο ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 72ο ΠΑΤΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο ΠΑΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 99ο ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2ο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 8ο ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ 38ο ΠΕΤΣAΒΑ ΕΛEΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 70ο ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 89ο ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 54ο ΠΛΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 6ο ΠΛΟΥΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΩΝ 1ο ΠΟΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 1ο ΠΟΔΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 38ο ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 162ο ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2ο ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΤΖΙΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6ο ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 81ο ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6ο ΣΑΛΑΒΑΝΙΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11ο ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΠΘ ΣΙΑΝΤΟΥΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 34ο ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο ΣΚΕΜΠΕ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7ο ΣΜΑΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 67ο ΣΟΥΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 32ο ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 4ο ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6ο ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 65ο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 76ο ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 26ο ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΑΡΑΒΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 52ο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7ο ΣΥΛΙΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10ο ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 57ο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 5/96

10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 130ο ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4ο ΤΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 34ο ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 21ο ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 77ο ΤΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 53ο ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 6ο ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ 38ο ΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8ο ΤΡΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5ο ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1ο ΤΣΑΛΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 61ο ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΜΥΡΤΩ ΖΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 58ο ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12ο ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΓΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 48ο ΤΣΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 78ο ΤΣΙΜΠΙΚΑ ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 72ο ΤΣΙΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6ο ΤΣΙΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 128ο ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5ο ΤΥΡΑΣΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΦΑΡΣΑΡΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΥΖΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΙΝΔΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4ο ΦΛΩΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 54ο ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 11ο ΧΑΡΙΔΗ ΜΑΤΙΛΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 48ο ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 19ο ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10ο ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 4ο ΧΡΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 102ο ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1ο ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 21ο ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΨΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ 22ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ AΡΙΖΑΝΗ ΠΑΣΧΑΑΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 1ο ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΑΖΕΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ 1ο ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΙ ΑΤΕΙ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1ο ΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΝΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΛΑΙΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 1ο ΒΑΚΦΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΒΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ 5ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΦΑΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΒΕ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 6/96

11 ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. 8ο ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105ο ΒΟΥΚΛΟΥΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΧΑΝΕΛΟΡΙΑ ΕΥΣΕΒΙΟΣ Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κεντρικής Μακεδονίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 3ο ΓΚΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 3ο ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10ο ΓΚΟΥΤΖΙΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΓΟΥΝΑΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5ο ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΠΕΤΣΑΚΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 10ο ΔΑΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 12ο ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 19ο ΔΕΛΛΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 14ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΔΗΜΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 18ο ΔΟΜΒΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 107ο ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΖΙΟΥΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19ο ΖΩΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9ο ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 55ο ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. 1ο ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΙΩΣΗΦΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2ο ΚΑΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12ο ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΕΕΕΚ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ 5ο ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 1ο ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΚΑΠΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 30ο ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8ο ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΟΣ ΜΙΚΡΑΣ 3ο (ΚΑΡΔΙΑ) ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΤΑΚΟΥΧΗ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 7/96

12 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΑΜΑΥΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55ο ΚΕΜΠΑΠΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΚΕΡΑΜΙΤΣΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΟ 4Ο ΚΟΚΟΛΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΚΟΥΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΛΙΑΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12ο ΚΟΥΤΡΙΟΥ ΒΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 6ο ΚΥΡΑΛΕΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. 7ο ΛΑΓΟΥ ΚΑΛΛΟΠΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7ο ΛΑΜΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΜΙΚΡΑΣ 3ο (ΚΑΡΔΙΑ) ΛΑΣΠΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΙΤΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31ο ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45ο ΜΑΡΓΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. 1ο ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87ο ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 12ο ΜΠΕΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 3ο ΜΠΙΓΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΜΠΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 7ο ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1ο ΝΤΑΝΙΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΝΤΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 83ο ΝΤΟΝΟΥΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1ο ΝΤΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. 1ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 30ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ 2ο ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 1ο ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45ο ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55ο ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 8/96

13 ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 19ο ΡΑΠΤΟΥ ΑΓΝΗ ΤΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53ο ΣΒΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΑΝOΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΑΨΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 12ο ΣΙΩΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΚΡΑΣ 3ο (ΚΑΡΔΙΑ) ΣΛΙΑΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 2ο ΣΤΕΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 18ο ΤΖΩΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87ο ΤΟΝΑ ΠΙΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΤΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΤΡΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 30ο ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΤΣΑΙΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΤΣΑΝΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 30ο ΤΣΕΡΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81ο ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9ο ΤΣΙΑΔΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΙ ΑΤΕΙ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 20ο ΤΣΟΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΟΛΓΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ ΦΛΩΡΟΥ ΒΕΡΓΙΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο ΧΑΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΙ ΑΤΕΙ ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19ο ΧΕΡΧΕΛΕΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΟΥΖΑ ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ KΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ NIKOΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΣ TΡΑΧΑΝΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ZΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11ο ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΑΚΑΡΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΚΟΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 9/96

14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο ΑΡΣΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ 1ο ΒΑΣΙΛΙΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2ο ΒΙΓΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΒΛΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΟΥΖEΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12ο ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΥΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΒΟΛΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ο ΒΡΑΚΑ ΒΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΒΡΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2ο ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΚΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑΣΑΦΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΚΑΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΚΑΛΠΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΓΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1ο ΓΚΕΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 1ο ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΚΙΖΑ ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΚΙΩΞΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 2ο ΓΚΙΩΞΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 2ο ΓΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧ ΓΚΟΠΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΥΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΚΟΥΜΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 1ο ΓΟΥΣΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΡΑΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 10/96

15 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1ο ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8ο ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ 1ο ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ" ΔΑΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΔΑΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΑΓΕΛΑΟΣ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΣ" ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8ο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΥΑΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΔΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ 1ο ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΔΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΘΥΡΙΟΥ ΔΡΙΒΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 2ο ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΕΚΑΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5ο ΖΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ο ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ" ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΖΗΚΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΗΣ ΖΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΖΩΤΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΥΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 1ο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο ΘΕΡΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΚΑΒΑΛΙΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΖΑΝΑ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7ο ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ο ΚΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ 1ο ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1ο ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2ο ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 1ο ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ο ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 11/96

16 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2ο ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 3ο ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΑΡΑΛΗ ΧΑΙΔΩ ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7ο ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1ο ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΚΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΚΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΜΕΣ ΚΑΡΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο ΚΑΡΥΔΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΡΦΗ ΔΩΡΑ ΒΑΓΙΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20ο ΚΑΤΕΡΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΚΑΤΣΑΦΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ο ΚΑΤΣΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9ο ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ 1ο ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΚΙΚΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17ο ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΙΟΣΣΕ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19ο ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 2ο ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ο ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ο ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΟΛΟΒΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 1ο ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΡΔΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧ ΚΟΡΛΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 12/96

17 ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΚΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8ο ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΤΙΚΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4ο ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΡΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΥΛΑΦΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο ΚΥΛΑΦΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ/ΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΥΤΟΥΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ο ΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΚΩΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ ΛΑΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΛΑΛΑΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΚΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΛΙΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΛΙΑΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο ΛΙΑΤΣΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΙΑΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΛΙΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17ο ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 3ο ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΙΣΓΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΛΙΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΝΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧ ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΑΝΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΝΤΖΟΛΗ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο ΜΑΡΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΜΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΡΙΤΣΗ ΑΝΘΗΜΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΗΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 13/96

18 ΜΙΣΙΡΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΤΙΚΑ ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖEΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10ο ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΖΩΗΣ ΖΩΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 1ο ΜΠΑΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΚΑ ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΜΠΑΟΥΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 3ο ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΠΑΣΕΛΑ ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9ο ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4ο ΜΠΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΝΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧ ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1ο ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΙΛΗ ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12ο ΜΠΙΡΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4ο ΜΠΙΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΥΑΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2ο ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΩΤΙΟΣ Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧ ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ο ΜΠΡΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΜΥΛΩΝΗ ΖΩΙΤΣΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΝΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 2ο ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΙΒΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΕΣΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 1ο ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΤΑΒΡΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ο ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 1ο ΝΤΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΝΤΑΡΛΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΝΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3ο ΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ο ΝΤΟΚΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΤΟΥΒΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΛΙΑΣ ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΤΡΕΛΙΑ ΟΛΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΞΕΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 14/96

19 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΜΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5ο ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 2ο ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΥΤΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΗΤΡΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΝΟΘΙΩΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1ο ΠΑΞΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΝΤΗΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ "ΑΓΕΛΑΟΣ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΣ" ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ" ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΑΡΩ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΑΓΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΠΑΠΑΡΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17ο ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΠΑΡΓΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΤΣΙΑ ΒΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΗΣ ΞΗΡΟΜ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΠΕΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΖΩΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 1ο ΠΕΤΜΕΖΑ ΔΟΜΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4ο ΠΙΣΤΙΟΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11ο ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΙΦΤΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4ο ΠΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 15/96

20 ΠΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙ ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΠΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΡΕΠΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΥΡΙΟΥ ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1ο ΡΟΔΟΘΕΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5ο ΣΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 5ο ΣΑΙΣΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΣΑΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΣΑΛΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΣΕΛΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΣΙΓΓΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4ο ΣΙΔΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΣΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΚΑΠΕΤΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΚΑΡΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΣΟΠΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΥΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. 2ο ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΤΖΗΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ 1ο ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΝΙΟΥ ΣΦΗΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο ΤΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 3ο ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ/ΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ 2ο ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΕΝΤΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΖΙΛΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΤΖΙΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΝΙΤΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΤΖΙΦΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1ο ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2ο ΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΤΑΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΡΑΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2ο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας 16/96

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΕ60 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΕ60 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΑΡΣΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-6 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Φ.32.3/5255 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ι.Π. Μεσολογγίου 27/09/2013 Αριθ. πρωτ. ΦΔ 4/3 Α/10116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Ι.Π. Μεσολογγίου 27/09/2013 Αριθ. πρωτ. ΦΔ 4/3 Α/10116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. διεύθυνση : Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΟΝΟΜATΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ Δ/ΝΣΗ 1 ΜΟΥΖΑ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΠΕ70 2 ΜΑΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΠΕ70 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΠΕ70 4 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ 21841 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Μόρια: 102,22 -- 31,06 Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 12 Κενές: 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 36961 79,70 ΜΩΡΑΤΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΔΗΜΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 50593 61,68

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου. ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου

ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου. ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα, Αριθ. Πρωτ.: Φ. 11.5/10710

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πάτρα, Αριθ. Πρωτ.: Φ. 11.5/10710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00 (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 2 Βαγγέλη Μαρία ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 3 Βασιλάκη Μαριάννα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 63.605/01/2012 ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα, 16-07-2015 Αριθ. Πρωτ.: 677

Λάρισα, 16-07-2015 Αριθ. Πρωτ.: 677 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Καλλιθέας 11 Τ.Κ. - Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9-1-2015 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9-1-2015 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης των εκλογών της 25 ης -1-2015, συνεπαγομένων την ματαίωση των προφορικών εξετάσεων της 23-1-2015 και 24-1-2015 και των αναγκών της υπηρεσίας, ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2012-13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ - Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 4 2 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 6 11 2 1 3 ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 3 2 2 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ. 10 5 1 5 ΑΡΜΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 22 1 2 1 2 6 ΑΣΤΕΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 2 1 7 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Α/Α 1 2 3 4 5 40981 - - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 12561 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΑΝΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 210 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ειδικότητα : ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (5 ) (6 ) (3) (4 ) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (σε μήνες (αριθμ. τέκνων (αρ. τέκνων (αριθμ. ανήλικων τέκνων (αρ. τέκνων ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες (1 (2 (3 (4 (7 (8 ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣ (1 (2 (3 (4 112 ΑΖ0995993

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα