ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 3841/ Πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν.3528/07, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Γεωργίου Παπαθανασίου του Θεοδώρου από τη θέση υπαλλήλου του TE κλάδου Τεχνολόγων Συντηρητών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Β και ΜΚ1 του βαθμού αυτού, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την 2986/ Πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδό θηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.3231/2004, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη επάνοδος στην υπηρεσία του Νικολάου Παγώνη του Χρήστου στη θέση Βιβλιοθηκονόμου Π Ε κατηγορίας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία υπηρετούσε, με βαθμό Δ και μισθο λογικό κλιμάκιο 1 του βαθμού αυτού, από , ημε ρομηνία υποβολής της αίτησης επαναφοράς του στην υπηρεσία και ανάληψης τωv καθηκόντων του, λόγω μη εκλογής του στις βουλευτικές εκλογές της 6ης (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 2794/ ). (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ (1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την αριθ / απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, των άρθρων 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και τις διατάξεις των άρθρων 20, 77 παρ. 1, 3 και 4β και το άρθρο 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, διορίζεται η Επίκουρος Καθηγήτρια με θητεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Ειρή νη Κυριλλοπούλου Φαφαλιού του Χρήστου, σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου Τμήματος του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική για τις Επιχειρήσεις με έμφαση στις Μικρομε σαίες Επιχειρήσεις» (ΦΕΚ προκήρυξης 421/τ.Γ / ), επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 3174/ ). Με την αριθ / απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3α του Ν. 3469/2006, των άρθρων 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και τις διατάξεις των άρθρων 20, 77 παρ. 1 και 3 και το άρθρο 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, διορίζεται (εξελίσσεται) η μόνιμη Ανα πληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επι στήμης Σταματίνα Χατζηδήμα του Χρήστου, σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του ιδίου Τμήματος του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Δημό σια Οικονομικά με έμφαση στην ανάλυση των Δημοσίων Δαπανών για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» (ΦΕΚ προκήρυξης 421/τ.Γ / , ΑΔΑ: Β4ΩΖ469Β7Τ ΣΣΥ), επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 3174/ ). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ / Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκ δόθηκε σύμφωνα με το Ν. 3528/2007, το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3408/2005 και το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του

2 2544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Π.Δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών Συντάξεων), διαπιστώ νεται η απόλυση από την υπηρεσία λόγω σωματικής ανικανότητας του Σάββα Ζαγγελίδη του Παναγιώτη, λέκτορα με θητεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (Αριθ. βεβ. διαγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Με την αριθμ / Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέ ση του Αγγελίδη Κυριάκου του Κωνσταντίνου, μονίμου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου σε οργανική θέση του κλάδου Φυλάκων Νυκτοφυλάκων ΥΕ Κατηγορίας, με Γ βαθμό και το 3 μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ3), από τις (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του). Στον ανωτέρω υπάλληλο εκφράζεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σ' αυτή. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ / Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτη ση και λύεται η υπαλληλική σχέση του Σουρλά Γεωργίου του Δημόκριτου, μονίμου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου σε προσωποπαγή θέση του κλάδου Φυτοκόμων της Γε ωπονικής Σχολής ΔΕ Κατηγορίας, με Γ βαθμό και το 3 μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ3), από τις (ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ / Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ τ. Α ), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Κυρια κής Κλειαρά του Δημοσθένη, μονίμου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου σε οργανική θέση του κλάδου Διοικητι κού Οικονομικού ΠΕ κατηγορίας με Β βαθμό και 1ο μι σθολογικό κλιμάκιο (1ο Μ.Κ.), από τις (ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την αριθμ / Πράξη του Πρύτα νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ τ.α ), γίνεται αυτοδικαί ως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση του Δευτεραίου Γεράσιμου του Κωνσταντίνου, μονίμου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου σε οργανική θέση του κλάδου Ζωοκόμων της Κτηνιατρικής Σχο λής ΔΕ Κατηγορίας, με Β βαθμό και το βασικό μι σθό του βαθμού αυτού, από τις (ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του). Στον ανωτέρω υπάλληλο εκφράζεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την υπερτριακονταετή ευδόκιμη πα ραμονή του σ' αυτή. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α2051 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτό νων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρ χιτεκτονικές Συνθέσεις» Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πα νεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της αριθ. 102/ , λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.5/ απόφαση της πρ. Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, την από αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρ. 3 και της παρ. 9 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (195 Α ), όπως ισχύει με το Ν.4076/ της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4009/ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν.2083/1992 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.3549/2007 (69 Α ), 4. του άρθρου 21 του ν.3549/2007, 5. της παρ. 5α του άρθρου 14 του ν.1268/82 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρ θρου 4 του ν.2517/1997 (160 Α ), 6. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.1268/82, όπως αντικα ταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2517/1997, 8. του Π.Δ. 134/1999 (132 Α ), και 9. του Π.Δ. 208/199 (ιδρυτικό του Τμήματος), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή ως εξής: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΩΝ θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρω τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις» και περιγραφή του επιστημονικού πεδίου «Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Κτιριολογία Δημοσίων κτιρίων (εκπαίδευσης, μικτών χρήσεων και ειδικών λει τουργιών), Οικιστικών συνόλων και Διαμορφώσεων του Αστικού Χώρου». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2545 Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιω τικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 14 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ - Με την αριθ. Α 2761/ Πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η παραίτηση από 1 Μαρτίου 2013 του Κωνσταντίνου Πατέστου του Γεωργίου, από τη θέση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήμα τος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ύστερα από αίτηση του, ότι από την ημερομηνία αυτή και στο εξής δεν θα παρέχει υπηρεσία. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την αριθ. 2525/ πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.410/1988, άρθρο 46 και 54 γίνεται απο δεκτή η υποβολή αίτησης παραίτησής της Αναστασίας Χατζημιχαήλ του Στυλιανού, υπαλλήλου του Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα Διοικητικού Οικονομι κού, από , λόγω συμπλήρωσης του δικαιώματος σύνταξης. Η κενωθείσα προσωρινή θέση στην οποία υπηρετούσε καταργείται αυτοδίκαια με την αποχώρηση της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δια της υπ' αριθμ. 4/ αποφάσεως του Μη τροπολιτικού Συμβουλίου εκδοθείσης συμφώνως προς α) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Α.Ν. 469/1968, β) τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», γ) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007 και δ) τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2/73045/0022/ κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 17/τχΒ / ), μετατάσσονται: 1) ο Πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Τσομπανίδης του Σταύρου, Εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Προ φήτη Ηλία Ορεστιάδας, στην ΠΕ Μισθολογική Κατη γορία και στον 3 βαθμό, λόγω λήψεως του Πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 2) ο Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Σαββόπουλος του Αθανασίου, Εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Λεπτής, στην ΠΕ Μισθολογική Κα τηγορία και στον 4 βαθμό, λόγω λήψεως του Πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 3) ο Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος (Κωνσταντίνος) Τσιαλ τζής του Καλούδη, Εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Ειρήνης Κυανής, στην ΔΕ Μισθολογική Κατηγορία και στον 5 βαθμό, λόγω λήψεως του Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου Διδυμοτείχου. Ο Μητροπολίτης Ο Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

4 2546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ Δια της υπ' αριθ. 1/ αποφάσεως του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν.590/1977 «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας σχετικάς διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Περί του ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου», τας διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α / ), τον Ν. 469/1968 (ΦΕΚ 162 Α / ), και τον Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α / ) «Δομή και λειτουργία της Εκκλ/κής Εκπαίδευσης», αναβαθμίζονται οι παρακά τω κληρικοί, ως εξής: 1. Αθανασιάδης Χρυσόστομος του Ιωάννη, εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου Ποντοκεράσιας, στην μισθ. κα τηγορία ΠΕ/Δ από την ΔΕ/Δ, λόγω απόκτησης πτυχίου Θεολογίας στις Ζαφειρίου Χρήστος του Πασχάλη, εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Μεταλλικού, στην μισθ. κατηγορία ΔΕ/ΣΤ από την ΥΕ/ΣΤ, Λόγω απόκτησης απολυτηρίου Ιερατικού Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις Κοσμερίδης Γρηγόρης του Ιωάννου, εφημέριος Ιε ρού Ναού Αγ. Γεωργίου Μελισσουργείου, στην μισθ. κατηγορία ΔΕ/ΣΤ από την ΥΕ/ΣΤ, λόγω απόκτησης απολυτηρίου Ιερατικού Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις Μερτζεμέκης Σταύρος του Αγγέλου, εφημέριος Ιερού Ναού Αγ, Ιωάννου Πικρολίμνης, στην μισθ. κατη γορία ΔΕ/ΣΤ από την ΥΕ/ΣΤ, λόγω απόκτησης απολυ τηρίου Γενικού Λυκείου στις Μώραλης Πέτρος του Χρήστου, εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου Μανδρών, στην μισθ. κατηγορία ΠΕ/Ε από την ΔΕ/Ε, λόγω απόκτησης πτυχίου Ανωτάτης Εκ κλησιαστικής Ακαδημίας στις Τζελέπης Ανδρέας του Δημητρίου, εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Ταξιαρχών Φαναρίου, στην μισθ. κατηγορία ΔΕ/Ε από την ΥΕ/Ε, λόγω απόκτησης απολυτηρίου Ιερατικού Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στις Τσολάκης Γεώργιος του Ιωάννου, εφημέριος Ιερού Ναού Υψ. Τιμίου Σταυρού Κιλκίς, στην μισθ. κατηγορία ΠΕ/Ε από την ΔΕ/Ε, λόγω απόκτησης πτυχίου Θεολο γίας στις Ιασονίδης Θεμιστοκής του Αλεξάνδρου, εφημέριος Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Βαθύλακκου, με την προβλε πόμενη από τον νόμο προώθηση των δύο ετών, λόγω απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που απέκτησε στις Ο Μητροπολίτης Ο Πολυανής και Κιλκισίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δια της υπ αριθμ. 230/ αποφάσεως του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Εκκλησίας», των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλά δος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41 παρ. 3 του Ν. 3528/2007, τας υπ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ 1/180/οικ (ΦΕΚ 2824/Β / ) και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ 1/200/οικ (ΦΕΚ 124/τ.Β / υπουρ γικάς αποφάσεις, την υπ αριθμ. 94/ απόφασιν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, και την υπ αριθ. 1/ απόφασιν του Μητροπολιτι κού Συμβουλίου, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Καλοκύρης του Βασιλείου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καλλιθέας Ρεθύμνου και κατατάσσεται εις την ΠΕ μισθολογικήν κατηγορίαν και με τον εισαγωγικόν ΣΤ βαθμόν. (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης προσλήψεων Προσωπικού του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.: 11/304/5176/ ). Ο Μητροπολίτης Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Με την αριθμ / απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Τα μείου Πολιτικών Υπαλλήλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δοκίμων υπαλ λήλων με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οι κονομικού ο Μαλικούτης Σταύρος του Νικολάου, προ στατευόμενος του Ν. 2643/1998 κατηγορίας προστασίας ΑΜΕΑ, της κατηγορίας TE του κλάδου TE Διοικητικού Λο γιστικού η Ευθυμίου Σωτηρία του Κων/νου, προστατευ όμενη του Ν. 2643/1998 κατηγορίας προστασίας Πολυ τέκνων, που διατέθηκαν για διορισμό στο Μ.Τ.Π.Υ. με τις με αρ. πρωτ. 233/ και 713/ , αντίστοιχα, ανακοινώσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2643/1998 της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. Αττικής και Νήσων και το με αριθμ. 75/ απόσπασμα απόφασης Πρακτικού της Επιτροπής, καθόσον διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 2643/98 και η Προκήρυξη 14863/2008 και έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από το ΦΕΚ 485/τ. ΑΣΕΠ/ Οι ανωτέρω είναι άμεσα διοριστέοι, σύμφωνα με τις αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/111/οικ.4329/ (Β 344) & ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ. 1/129/οικ. 6892/ (Β 839) αποφάσεις του Υφυ πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Κατανομής επιτυχόντων από προ στατευόμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2012». (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1952/ ). (Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα μικού Ελληνικού Δημοσίου / για τον Μαλικούτη, / για την Ευθυμίου). (Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης / ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2547 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Ρ14 Α/22/249/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/88 και του άρθρου 1, παρ. 9 και 10 του Ν.4038/12, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιατρού παθολόγου ΨΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη της ΤΜΥ ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας από ημερομηνία που σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατόπιν της από έγγραφης καταγγελίας του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» Με την υπ' αριθμ. 615/ Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καραμού ζη Δημητρίου του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό ΣΤ και Μ.Κ. 00 κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ' αριθμ. 576/ Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», που εκδόθη κε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Βάθη Ανα στασίου του Δημητρίου, μονίμου υπαλλήλου του κλά δου ΔΕ Τηλεφωνητών με βαθμό Δ και Μ.Κ. 02 κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημε ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Με την υπ αριθμ. 5318/ Διαπιστωτική Πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρα κος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου ΒΟΥΓΙΟΥ ΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του κλάδου ΥΕ ΕΡ ΓΑΤΩΝ με βαθμό Δ και 5 Μ.Κ. του βαθμού (Ν.4024/2011) κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτη σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Διοικητής ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Με την αριθ. 73/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» της 2ης Υ. ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Κέντρου Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Ε και μισθολογικό κλιμάκιο 3o του βαθμού αυτού, Πιππή Μάντικα Αρτεμισίας του Γεωργίου κατό πιν της από 01/03/2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 11/02/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής Π. ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Με την αριθ. 6/ Πράξη της Αναπληρωτού Δι οικητού του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/ 2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την οργανική θέση ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ ΥΕ κατηγορίας με ΒΑΘΜΟ Δ και Μ.Κ. 3ο κατόπιν της από δεύτε ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: ). Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΚΑΤΙΝΑ ΤΣΟΥΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ ΤΠ01/11/2/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων που εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 5/ (0.7) απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ιδίου Νοσο κομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3528/2007 μετατάσσεται ο υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Γραβάνης Γεώργιος του Νικολάου με μεταφορά της θέσης στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογι στικού με βαθμό Γ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Γ/ ). Ο Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Με την αρ. 731/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε μετά την αρ. 76/12/ απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πα.Γ.Ν.Η. και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν.3528/07, μετατάσσεται η ΣΧΟΙΝΑ ΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ μόνιμος υπάλληλος

6 2548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου κλάδου ΔΕ Β. Νοσηλευτριών με βαθμό Ε σε κενή οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας κλάδου TE Νοσηλευτριών του Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας 651/ ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην με αριθ. 672/ απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1298/ τ. τρίτο στην σελίδα διορθώνεται: Από το εσφαλμένο: «Ζαχαριουδάκη Κυριακή του Ιω άννη», στο ορθό: «Ζαχαριουδάκη Κυριακή του Ανδρέα». (Από το ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ») ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Πίνακες διοριστέων με την 65/ αποφάσεις του Δ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/249Μ/2008 προκήρυξη του Δήμου Αμαρουσίου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 423/ (τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις: Είκοσι έξι (26) Γενικές θέσεις με εμπειρία: Έντεκα (11) 1 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΜΕΡΙΓΚΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4 ΠΡΕΚΑ ΛΟΥΪΖΑ ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥ 5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΣ 6 ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΟΥ 7 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΟΣ 8 ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 ΤΣΙΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 ΠΟΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 11 ΣΚΟΥΜΠΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εννιά (9) 1 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΣ (2) 6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΜΟΖΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7 ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8 ΣΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9 ΤΡΙΜΠΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΛΕΞΙΟΣ Ειδικές θέσεις τριτέκνων & τέκνων τριτέκνων: Έξι (6) 1 ΓΚΑΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 4 ΠΛΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ2 Τεχνικού (Ηλεκτρολόγων), θέσεις: Τέσσερις (4) 1 ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΔΑΦΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΑΒΑΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ3 Οδηγών (απορριμματοφόρων & φορτηγών), θέ σεις: Οκτώ (8) Γενικές θέσεις με εμπειρία: Πέντε (5) 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΦΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5 ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δύο (2) 1 ΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ειδικές θέσεις τριτέκνων & τέκνων τριτέκνων: ΤΣΙΝΑΦΟΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ4 Τεχνικού (Οικοδόμων), Θέσεις: Πέντε (5) 1 ΚΟΥΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 ΜΠΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2549 Ειδικές θέσεις τριτέκνων & τέκνων τριτέκνων: ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΔΕ5 Τεχνικού (Ελαιοχρωματιστών), θέσεις: Τρεις (3) 1 ΧΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ6 Τεχνικού (Χειριστών Μηχανημάτων), θέσεις: Τέσ σερις (4) 1 ΚΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΚΟΛΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ7 Γεωπονίας (Τεχν. Ανθοκομίας & Κηπευτικής), θέ σεις: Πέντε (5) 1 ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΓΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ Ειδικές θέσεις τριτέκνων & τέκνων τριτέκνων: ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ8 Γεωπονίας (Δενδροκομίας & Κηπευτικής), θέσεις: Πέντε (5) 1 ΖΙΩΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2 ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΣΑΜΙΟΥ ΦΡΟΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ειδικές θέσεις τριτέκνων & τέκνων τριτέκνων Θέση: ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ9 Εποπτών Καθαριότητας, θέσεις: Δύο (2) 1 ΝΤΟΥΣΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΣΥΚΑΜΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ10 Τεχνικού (Υδραυλικών), θέσεις: Τρεις (3) 1 ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΣΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ11 Προσωπικού Η/Υ ή Πληροφορικής (Χειριστών Η/Υ), θέσεις: Δύο(2) 1 ΤΣΟΥΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ12 Τεχνικού (Δομικών Έργων), θέσεις: Δύο (2) 1 ΛΑΝΤΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 ΓΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ13 Τεχνικού (Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων), θέσεις: Γενικές θέσεις με εμπειρία: ΑΓΓΕΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ14 Τεχνικού (Μηχ/κού Τομέα Μηχανών & Συστημά των Αυτοκινήτου) θέσεις: Δύο (2) 1 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ15 Τεχνικού (Ηλεκτ/κου Τομέα Ηλ/κών και Συστη μάτων αυτοκινήτου) θέσεις: Γενικές θέσεις με εμπειρία: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ16 Τεχνικού (Μηχ/κου Τομέα Μηχανών Εσωτερικής Καύσης) θέσεις: Γενικές θέσεις με εμπειρία: ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

8 2550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΔΕ17 Τεχνικού (Ξυλουργών), θέσεις: Δύο (2) 1 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ18 Τεχνικού (Μηχ/κού Τομέα Συντ. Κεντρ. Θέρμαν σης), θέσεις: Γενικές θέσεις με εμπειρία: ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ Η Επιτροπή ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΙΣΠΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 257 16 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/252Μ/2009) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα