120 Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 27-30/09/2012 Συνεδριακο Κεντρο Μεγαρου Μουσικης Θεσσαλονικη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "120 Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 27-30/09/2012 Συνεδριακο Κεντρο Μεγαρου Μουσικης Θεσσαλονικη"

Transcript

1 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2 Ε τ α ι ρ ε Ι α Α ν α ι σ θ η σ ι ο λ ο γ Ι α ς κ α ι Ε ν τ α τ ι κ Η ς Ι α τ ρ ι κ Η ς Β ο ρ ε Ι ο υ Ε λ λ Α δ ο ς Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Γραμματείς: Ταμίες: Μέλη: 120 Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 27-30/09/2012 Συνεδριακο Κεντρο Μεγαρου Μουσικης Θεσσαλονικη ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ãñïóïìáíßäçò Âáóßëåéïò Êáôóßêá ÅëÝíç, ÌáúäÜôóç Ðáíáãéþôá Κατσανούλας Κωνσταντίνος, Φυντανίδου Βαρβάρα ÌÞôïò ÃéáêïõìÞò, ÏõñáÞëïãïõ Âáóßëåéïò ÁíáãíùóôÜñá Åýá, ÁíôùíéÜäïõ ÅëÝíç, Áñâáíßôç Êùóôïýëá, ÁóôÝñç Èåïäþñá, ÂáóéëåéÜäïõ Ãåùñãßá, Âëá ïãéüííç Ãëõêåñßá, Âüëáêëç ÅëÝíç, Ãïñãßáò Íéêüëáïò, Æïýêá Ìáñßá, Éáóùíßäïõ ñéóôßíá, Éïñäáíßäïõ ÄÝóðïéíá, Êáëìáíßäïõ Óùôçñßá, Êùíóôáíôéíßäïõ Íßêç, ËïÀæïõ Äþñá, Ìðáêüëá Áíôéãüíç, ÌðáñÝêá Ìåôáîßá, Ðáðáãéáíνïðïýëïõ Ðçíåëüðç, Ðáóáêéþôïõ Ìáñßëõ, Óêïýñôçò áñßóéïò, áôæüðïõëïò Ìáíþëçò ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ÁëåîÜíäñïõ Ðáíôåëßôóá, ÁíáãíùóôÜêçò Íéêüëáïò, Áíáóôáóßïõ Ìáíþëçò, Áíäñåüðïõëïò Êùíóôáíôßíïò, Áíèüðïõëïò Ãåþñãéïò, Âáäáëïýêá ÁèçíÜ, ÂÜêáëïò Áñéóôåßäçò, Âáëóáìßäçò ÄçìÞôñéïò, ÃåñïëïõêÜ - Êùóôïðáíáãéþôïõ Ãåùñãßá, ÃåùñãéÜäïõ Èåïäþñá, Ãåùñãüðïõëïò ÄçìÞôñéïò, Äçìçôñßïõ Âáóßëåéïò, ÅëåõèåñéÜäçò ÓÜââáò, Éáôñïý ñþóôïò, ÊáñáèÜíïõ Áíôéãüíç, Êáñáíßêá ëëç, Êåôéêßäïõ Åõãåíßá, ÊéáìÞëïãëïõ ÌðïõëÝíô, Êßôóéïò Êùíóôáíôßíïò, Êïìíüò Áðüóôïëïò, ÊïõðÝðéá Èåþíç, ËáêïõìÝíôá Óôáõñïýëá, ËéâÜíéïò Óôáýñïò, ËïãïèÝôç ëåíá, ÌÜêñá Ëïõêßá, ÌáñäéêéÜí ÌÜñäõñïò, ÌáõñïììÜôç ÅëÝíç, Ðáðáäüðïõëïò Ãåþñãéïò, ÐáðáúùÜííïõ Áëåîßá, Ðáðáêßôóïò Ãåþñãéïò, Ðáðáíáóôáóßïõ ÅëÝíç, ÐÝôñïõ ÁíáóôÜóéïò, ÐëÝóéá ÅëÝíç, Ðïëßôç ÊÜñåí, Ðïëýæïõ ÅëÝíç, ÓéáöÜêá ÉùÜííá, Óôáìáôßïõ Ãåùñãßá, Ôéìçëéþôïõ ñõóôüëá, ÔéíÝëç Ìáñßá, ÔóéñïãéÜííç Áéêáôåñßíç, Ôóïëåñßäçò ÓÜââáò, ÖåñäÞ ÅëÝíç, Ößëïò Êñßôùí Πρόεδρος: Μέλη: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Æáñáëßäïõ ííá Áìáíßôç Áéêáôåñßíç, ÁíáóôáóéÜäïõ Ãåùñãßá, ÁñãõñéÜäïõ ÅëÝíç, Âåñïíßêç ÖùôåéíÞ, ÂñåôæÜêçò Ãåþñãéïò, ÃéáííÜêïõ Ìáñßá, Äçìçôñáêïýëéá Åý áñéò, Æáìðïýñç ÁèçíÜ, Æá áñéüäïõ ñýóá, Êáæáìßáò ÐáíôåëÞò, Êáñáêïýëáò Êùíóôáíôßíïò, Ëáõñåíôßåâá ÁèçíÜ, ÌáôÜìçò ÄçìÞôñéïò, Ìáôóéêïýäç ñõóþ, Ìïõëïýäç ÅëÝíç, ÌðñÜôóïõ ñõóþ, ÐåæÞêïãëïõ ÇñáêëÞò, Óäïýãêá Ìáñßá, Ôñéêïýðç Áíáóôáóßá, Ôóáïýóç Ãåùñãßá, Ôóüôñáò ñþóôïò, Ôóïôóüëçò Íéêüëáïò, áôæçíéêïëüïõ ÊõñéáæÞò Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Κατσίκα Ελένη Κατσανούλας Κώστας Τσαούση Γεωργία Ουραήλογλου Βασίλης Ανίσογλου-Αναστασιάδου Γεωργία, Ανίσογλου Σουζάνα, Γκέκα Ελένη 1

3 Ε τ α ι ρ ε Ι α Α ν α ι σ θ η σ ι ο λ ο γ Ι α ς κ α ι Ε ν τ α τ ι κ Η ς Ι α τ ρ ι κ Η ς Β ο ρ ε Ι ο υ Ε λ λ Α δ ο ς ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 27-30/09/2012 Συνεδριακο Κεντρο Μεγαρου Μουσικης Θεσσαλονικη ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αγαπητοί συνάδελφοι Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου σας καλωσορίζουμε στο 12ο Συνέδριο της ΕΑΕΙΒΕ που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από Σεπτεμβρίου Το συνέδριο μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιείται ξανά στη Θεσσαλονίκη, σε μια δύσκολη περίοδο για όλους μας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα μεταβατικό συνέδριο, και αισιοδοξούμε ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Στην καθημερινή απαξίωση της δουλειάς μας, όπου το λογικό δεν είναι και αυτονόητο, στο συνεχές και χωρίς τελειωμό πισωγύρισμα θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι μέρες του συνεδρίου θα είναι μια ευχάριστη απόδραση από την καθημερινότητα, μια ανάσα αισιοδοξίας για τις δυσκολότερες εποχές που έρχονται. Στην εποχή της τεκμηριωμένης ιατρικής, της ιατρικής που στηρίζεται σε αποδείξεις αλλά και της ιατρικής της καθημερινής αμφισβήτησης, προσπαθήσαμε η θεματολογία του συνεδρίου να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των καθημερινών δραστηριοτήτων μας μέσα και έξω από τις χειρουργικές αίθουσες. Έλληνες και ξένοι καταξιωμένοι ομιλητές θα μας βοηθήσουν μέσα από τις ομιλίες και τις συζητήσεις να διαβούμε τα δύσβατα μονοπάτια της γνώσης στην αναζήτηση της αλήθειας. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που δέχτηκαν να συμμετέχουν στο συνέδριο ως ομιλητές, συντονιστές, πρόεδροι συνεδριών, σχολιαστές και εκπαιδευτές. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που διατηρώντας τις επιστημονικές τους ανησυχίες, έχουν την δύναμη να πραγματοποιούν επιστημονικές εργασίες και την θέληση να τις παρουσιάσουν στο συνέδριο μας. Ευχαριστούμε τις φαρμακοτεχνικές εταιρείες που για μια ακόμη φορά και παρά την οικονομική κρίση στηρίζουν το συνέδριο. Τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς που συμμετέχετε στο συνέδριο και σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη 100 χρόνια από την απελευθέρωση της από την τουρκοκρατία και 68 από την γερμανική κατοχή, με την πεποίθηση ότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η γνώση αποτελεί την μεγαλύτερη δύναμη μας. Για την Οργανωτική Επιτροπή Βασίλης Γροσομανίδης 08:30 09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11: :30-12:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕπιστροφΗ στα θρανια Προεδρείο: Γεωργία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Εύα ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Εφαρμοσμένη φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Ελένη ΜΟΥΛΟΥΔΗ Εφαρμοσμένη φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος Αλέξανδρος ΚΟΛΕΤΤΑΣ Νευρομυϊκή σύναψη Νίκος ΓΟΡΓΙΑΣ Εφαρμοσμένη φυσιολογία του ΚΝΣ Γεωργία ΤσαοΥση ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΙ Προεδρείο: Κωνσταντίνος ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΑΣ, Σωτήρης ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΗΣ Σχολιαστής: Αικατερίνη ΑμανΙτη Αναισθησία για ξύπνια κρανιοτομή Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Απνοϊκή Οξυγόνωση Βασίλης ΓροσομανΙδης ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑντικρουΟμενες αποψεις στην επειγουσα ιατρικη Συντονισμός: Γεώργιος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ Eπείγουσα Προνοσοκομειακή Iατρική: Μπορεί ο γιατρός να κάνει τη διαφορά; Υπέρ: Κωνσταντίνος ΠΡΑΤΣΑΣ Κατά: Αναστάσιος ΣΦΕΤΣΙΟΣ Χορήγηση υγρών στον τραυματία Υπέρ: Πηνελόπη ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κατά: Βασίλης ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ Διασωλήνωση του κρανιοεγκεφαλικού τραυματία στον τόπο του ατυχήματος Υπέρ: Δημήτριος ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Κατά: Βασίλειος ΝΟΛΑΣ 2 3

4 ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Αίθουσες: Μωρίς Σαλτιέλ (Α), (Β), (Γ), CR-1 και CR-2 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1 08:30 09:00 ΚΑΦΕΣ ΑπομακρυσμΕνες επιδρασεις της οξειας εγκεφαλικης βλαβης ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2 09:00-10:00 ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Συντονιστές: Χαρίσιος ΣΚΟΥΡΤΗΣ, Αναστάσιος ΠΕΤΡΟΥ ΠαθολογΙα ΚεντρικοΥ ΝευρικοΥ ΣυστΗματος στα παιδια 09:00-11:00 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3 ΒασικΕς αρχες εντατικολογιας για τον μη εντατικολογο: οδηγος επιβιωσης ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕφαρμογΕς υπερηχων στην αναισθησιολογικη πραξη ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΠεριφερικοΙ νευρικοι αποκλεισμοι Ανω Ακρου (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα συμποσίων-κλινικών φροντιστηρίων) 10:00-11:00 10:00-10:30 10:30-11:00 Αίθουσες: Μωρίς Σαλτιέλ (Α), (Β), (Γ), CR-1 και CR-2 (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα) ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προεδρείο: Κυριαζής ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Εύα ΝΑΓΚΥ Δείκτες ποιότητας στη ΜΕΘ Αριστείδης ΒΑΚΑΛΟΣ Ζητήματα ηθικής στη ΜΕΘ Βικτώρια ΜΕΤΑΞΑ 18:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ Προεδρείο: Απόστολος ΚΟΜΝΟΣ, Αντιγόνη ΜΠΑΚΟΛΑ 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 Περιεγχειρητική χημειοπροφύλαξη Κωστούλα ΑΡΒΑΝΙΤΗ Perioperative Coagulation Monitoring Alexander HANKE Regional and peripheral anesthesia in the patient with clotting disorders Peter GEIGER 11:30-12:30 11:30-12:00 12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προεδρείο: Χριστίνα ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ, Φωτεινή ΝΤΑΝΟΥ Management of bleeding in cardiac surgery Alexander HANKE Νεώτερα δεδομένα στην αναζωογόνηση Βασίλειος ΜΠΕΚΟΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ 12:30-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕφαρμογΕς των υπερηχων στην ΑναισθησιολογΙα. ΑπΟ ποιον, με τι και γιατι; Προεδρείο: Ελένη ΚΑΤΣΙΚΑ Συντονιστές: Γεώργιος ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ, Σάββας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 20:00-20:15 20:15-20: Χαιρετισμοί - έναρξη συνεδρίου Διάλεξη Σπύρου Μακρή 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης Γιώργος ΜαργαρΙτης ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Roof garden Μεγάρου Μουσικής Διαθέσιμη τεχνολογία, εκπαιδευτικό περιβάλλον και πιστοποίηση σήμερα Κωνσταντίνος ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Εκτίμηση καρδιακής λειτουργίας Αναστάσιος ΠΕΤΡΟΥ Υπερηχογραφική αξιολόγηση στο ΤΕΠ και στη ΜΕΘ Δημήτριος ΜΑΤΑΜΗΣ Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί. Κάνει ο ήχος τη διαφορά; Μεταξία ΜΠΑΡΕΚΑ Εφαρμογές στην αναγνώριση λοιπών ανατομικών δομών Έλενα ΘΕΟΔΩΡΟΥ 4 5

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ :00-14:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΧΤΕR 20:00-21:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΠτητικΑ αναισθητικα στη συγχρονη αναισθησιολογικη πρακτικη Συντονισμός: Αναστασία ΤΡΙΚΟΥΠΗ, Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του χρόνου των χειρουργείων Παρασκευή ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ Βέλτιστος σχεδιασμός αναισθησίας για ασθενείς υψηλού κινδύνου Μεταξία ΜΠΑΡΕΚΑ Λαρυγγική μάσκα και πτητικά αναισθητικά Ελένη ΚορΑκη Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συντονισμός: Δημήτριος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΠΕΦΤΟΥΛΙΔΟΥ Η προσομοίωση ως αρχή της σύγχρονης εκπαίδευσης στην πολεμική αεροπορία Πασχάλης ΚΟΥΤΙΔΗΣ Εφαρμογή στην αναισθησιολογία Κωνσταντίνος ΚαρακοΥλας Εφαρμογή στην επείγουσα ιατρική Ελένη ΠαπαναστασΙου Εφαρμογή στη ΜΕΘ Βικτώρια ΜΕΤΑΞΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αίθουσες: Μωρίς Σαλτιέλ (Α), (Β), (Γ), CR-1 και CR-2 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5 μετεγχειρητικοσ πονοσ: τεκμηριωμενη θεωρηση και συγχρονη αντιμετωπιση ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6 ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ SAVING MOTHERS LIVES ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 3 ΠεριφερικοΙ νευρικοι αποκλεισμοι ΚΑΤω Ακρου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 LLL PROGRAMME IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM Module 08: Approach to Oral and Enteral Nutrition (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα συμποσίων-κλινικών φροντιστηρίων) ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 18:00-19:30 ΕξελΙξεις στην περιεγχειριτικη ιατρικη Προεδρείο: Γεωργία ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Γεωργία ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ειδικός Σχολιαστής: Σταυρούλα ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια στη ΜΕΘ Βασίλης ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Εξωσωματική οξυγόνωση στην αναπνευστική ανεπάρκεια Ελένη ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ Εφαρμογή υποθερμίας σε εγκεφαλική βλάβη Βασίλης ΟυραΗλογλου ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ 6 7

6 ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 08:30 09:00 ΚΑΦΕΣ Αίθουσες: Μωρίς Σαλτιέλ (Α), (Β), (Γ), CR-1 και CR-2 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 7 09:00-10:00 ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Συντονιστές: Χαρίσιος ΣΚΟΥΡΤΗΣ, Αναστάσιος ΠΕΤΡΟΥ Η πηξη και ο αναισθησιολογοσ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8 09:00-11:00 09:00-13:00 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ: CR-1 KAI CR-2 (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑ: ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ (Β) (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα) Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 9 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦ ΥΓΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 4 10:00-11:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑΣ 10:00-10:30 10:30-11: :30-13:00 Προεδρείο: Φωτεινή ΒΕΡΟΝΙΚΗ, Νικόλαος ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ Management of the intraoperative hypoxia Javier Garcia FERNANDEZ Περιεγχειρητική οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια Αθηνά ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 LLL PROGRAMME IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM Module 18: Nutritional Support in the ICU (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα συμποσίων-κλινικών φροντιστηρίων) 17:00-17:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥς ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ Συντονισμός: Γεώργιος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 13:00-14:30 Ο ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Συντονισμός: Άννα ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ, Αθηνά ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ Καλέστε τον αναισθησιολόγο Παναγιώτα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιμετώπιση του πόνου και άλλων συμπτωμάτων Σοφία ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Παρηγορητική καταστολή Ιωάννα ΣΙΑΦΑΚΑ Το πέρασμα στο Θάνατο π. Βασίλειος ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ORION ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 17:00-17:15 17:15-17:45 18:00-19:00 18:00-18:30 18:30-19:00 Λοιμώξεις οφειλόμενες σε κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες: συχνότητα, παράγοντες κινδύνου, έκβαση Κωστούλα ΑΡΒΑΝΙΤΗ Successfull hospital-wide reduction of CLABSI. Closer than you think. Philippe BURTIN ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προεδρείο: Εριφύλη ΑΡΓΥΡΑ, Νικόλαος ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Evaluation and estimation of the modern anesthesia machine Javier Garcia FERNANDEZ Advanced and modern monitoring: is the clinical benefit worth the cost Vojislava NESKOVIC Συντονισμός: Δημήτριος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ The evils of current sedation Mervyn SINGER Καταστολή και ύπνος στη ΜΕΘ Δημήτριος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Αναπνευστική, αιμοδυναμική και μεταβολική επίδραση της δεξμεδετομιδίνης σε διεγερτικούς ασθενείς Δημήτριος ΜΑΤΑΜΗΣ Η συμβολή της δεξμεδετομιδίνης στην ασφάλεια και την ποιότητα στην αναισθησία Βασίλειος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ Εκλογeς ΕΑΕΙΒΕ Σaββατο 29 Σεπτεμβρiου, 13:00-18:00 Πληροφορίες στη γραμματεία του Συνεδρείου 8 9

7 ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ :30-21:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ στην ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Συντονισμός: Ελένη ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ, Ελένη ΚΑΤΣΙΚΑ Σχολιασμός: Αλέξης ΜΠΕΝΟΣ Υγεία: περικοπές ή εξορθολογισμός Δημήτριος ΓΑΚΗΣ Ορθολογική επιλογή των φαρμάκων σε εποχή κρίσης Δημήτριος ΚΟΥΒΕΛΑΣ Η δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των αναισθησιολόγων: ανάγκη ή πολυτέλεια; Πελαγία ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Προδιαγραφές για ασφαλή χορήγηση αναισθησίας: δρόμος χωρίς πισωγύρισμα Έλλη ΚΑΡΑΝΙΚΑ 08:30 09:00 09:00 13:15 09:00-11:00 10:00-11:30 ΚΑΦΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ (Β) (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5 CR-1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑΣ (παρακάτω ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα) ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΔιαταραχEς θρeψης και αναισθησiα Συντονισμός: Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΕΦΤΟΥΛΙΔΟΥ Γιατί είναι αναγκαία η εκτίμηση της θρέψης προεγχειρητικά Αικατερίνη ΕΥΘΥΜΙΟΥ Επηρεάζει η δυσθρεψία την αναισθησιολογική πρακτική; Φωτεινή ΔΡΑΜΠΑ Δυσθρεψία και μετεγχειρητικές επιπλοκές Μαρίλυ ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ Perioperative nutrition support Stanislaw KLEK ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ 12:00 14:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προεδρείο: Βασίλης ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, Άννα ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ, Παναγιώτα ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 10 11

8 ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΗμερIδες - ΜετεκπαιδευτικA σεμινaρια ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΗμερIδες - ΜετεκπαιδευτικA σεμινaρια ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4 ΠΕΜΠΤΗ 27/9 Μωρίς Σαλτιέλ (Α) ΠΕΜΠΤΗ 27/9 Μωρίς Σαλτιέλ (B) ΠΕΜΠΤΗ 27/9 CR-2 ΑπομακρυσμΕνες επιδρασεις της οξειας εγκεφαλικης βλαβης Συντονισμός: Γεωργία ΤΣΑΟΥΣΗ Σχολιασμός: Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΠΕΦΤΟΥΛΙΔΟΥ Αναπνευστικό σύστημα Γεωργία ΤΣΑΟΥΣΗ Καρδιαγγειακό σύστημα Ματθαίος ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑΣ Νευρορμονικό σύστημα Ελένη ΓΚΕΚΑ Γαστρεντερικό σύστημα Μαρία ΖΟΥΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2 ΠαθολογΙα ΚεντρικοΥ ΝευρικοΥ ΣυστΗματος στα παιδια Συντονισμός: Μαρία ΣΔΟΥΓΚΑ, Ρευμόντ ΓΚΜΠΑΝΤΙ Status epilepticus: από το σπίτι, στα ΤΕΠ, στην παιδιατρική κλινική και στη ΜΕΘ Μερκούρης ΝΤΑΒΛΗΣ Κώμα μη τραυματικής αιτιολογίας στα παιδιά Ασημίνα ΒΙΟΛΑΚΗ Αναισθησιολογική αντιμετώπιση παιδιών με ενδοκράνια παθολογία Δέσποινα ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Χορήγηση αναλγησίας και καταστολής σε παιδιατρικούς ασθενείς ΜΕΘ Ελένη ΒΟΛΑΚΛΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3 ΒασικΕς αρχες εντατικολογιας για τον μη εντατικολογο: οδηγος επιβιωσης Συντονισμός: Βασίλης ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Εισαγωγή Βασίλης ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Ποιός, πότε, πώς και γιατί; Παύλος ΧΑΤΖΑΡΑΣ Η καρδιά και οι πνεύμονες Παναγιώτα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και οι Νεφροί Γεωργία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Τα λεπτά ζητήματα Δημήτρης ΒΑΪΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9 Μωρίς Σαλτιέλ (Α) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9 Μωρίς Σαλτιέλ (B) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9 Μωρίς Σαλτιέλ (Γ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Συντονισμός: Θεοδώρα ΑΣΤΕΡΗ Ειδικός Σχολιαστής: Φωτεινή ΝτΑνου Εισαγωγή Παρακολούθηση της Αρτηριακής και Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης: Ενδείξεις - Περιορισμοί Βασιλική ΠΕΤΡΟΥ Καθετήρας Πνευμονικής Αρτηρίας: Χρήσιμος ή ξεπερασμένος; Φωτεινή ΑμπατζΙδου Από την Αρτηριακή Πίεση στην Καρδιακή Παροχή: Νέες μέθοδοι Μεταξία ΜΠΑΡΕΚΑ Η ερμηνεία των αιμοδυναμικών παραμέτρων και η συμβολή της υπερηχοκαρδιογραφίας Δημήτριος ΛΑΘΥΡΗΣ Συζήτηση ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5 μετεγχειρητικοσ πονοσ: τεκμηριωμενη θεωρηση και συγχρονη αντιμετωπιση Συντονισμός: Παναγιώτα ΜΑΪΔΑΤΣΗ Η εξέλιξη από τον μετεγχειρητικό στο χρόνιο πόνο. Σύνδρομα μετεγχειρητικού πόνου Φωτεινή ΒΕΡΟΝΙΚΗ Από την αποτρεπτική στην προληπτική αναλγησία Μαρία ΖΟΥΚΑ Φαρμακευτική αντιμετώπιση πέρα από τα κλασικά αναλγητικά - Πολυπαραγοντική προσέγγιση Αικατερίνη ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Επεμβατικές τεχνικές αναλγησίας Γεώργιος ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6 ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ SAVING MOTHERS LIVES ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Συντονισμός: Δημήτριος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Οι 10 σημαντικότερες συστάσεις Αθανασία ΣΑΪΤΗ Επιστροφή στις βασικές γνώσεις: τι δεν πρέπει να ξεχνάμε Στέλλα ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ Γιατί πεθαίνουν στις μέρες μας οι επίτοκες/λεχωίδες Μελίνα ΚΛΗΜΗ Περιγραφή των θανάτων επίτοκων/λεχωίδων στους οποίους αιτία ήταν, έμμεσα ή άμεσα η αναισθησία Αναστασία ΒΑΧΛΙΩΤΗ 12 13

9 ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΗμερIδες - ΜετεκπαιδευτικA σεμινaρια ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΗμερIδες - ΜετεκπαιδευτικA σεμινaρια ΣΥΜΠΟΣΙΟ 7 ΚλινικΟ ΦροντιστΗριο 2 ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9 Μωρίς Σαλτιέλ (Α) Η πηξη και ο αναισθησιολογος Συντονισμός: Χρυσούλα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεότερα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα Αλέξανδρος ΤΣΕΛΕΠΗΣ Νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα Αλέξανδρος ΤΣΕΛΕΠΗΣ Χειρουργικές επεμβάσεις και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή Χρυσούλα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χειρουργικές επεμβάσεις και αντιπηκτική αγωγή Χρυσούλα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κίνδυνος φλεβοθρομβωτικής νόσου σε χειρουργικούς ασθενείς Αστέριος ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Προφύλαξη φλεβοθρομβωτικής νόσου σε χειρουργικούς ασθενείς Αστέριος ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 27/9 CR-1 ΠεριφερικοΙ νευρικοι αποκλεισμοι Ανω Ακρου Συντονισμός: Βαρβάρα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ Εκπαιδευτές: Peter GEIGER, Βαρβάρα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, Παναγιώτης ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Διάλεξη: Peripheral nerve blocks of the Upper Extremity Peter GEIGER Πρακτική άσκηση Σταθμός Ι: Βασικές αρχές νευροδιέγερσης Εφαρμογή στην πράξη Παναγιώτης ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Σταθμός ΙΙ: Εφαρμοσμένη Ανατομία Άνω Άκρου Ανατομικά οδηγά σημεία Βαρβάρα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ Σταθμός ΙΙΙ: Sonoanatomy of the Upper Extremity Ultrasound guided nerve blocks Peter GEIGER ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8 ΚλινικΟ ΦροντιστΗριο 3 ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9 Μωρίς Σαλτιέλ (Β) ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9 Μωρίς Σαλτιέλ (Γ) ΠΕΜΠΤΗ 27/9 Η αναζωογονηση στην ΕλλΑδα σημερα Συντονισμός: Ευθύμιος ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 9 ΠεριεγχειρητικH χορhγhση ΕΦ υγρων Συντονισμός: Χαρίσιος ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ειδικός σχολιαστής: Μάγδα ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ Διδάγματα από τη σχετική βιβλιογραφία; Αντώνης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ειδικές περιπτώσεις Βαρβάρα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ Μήπως το παρακάνουμε; Ελένη ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ Από τον Latta στον Boldt: από λάθος ενδείξεις σε λάθος ενδείξεις Χαρίσιος ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚλινικΟ ΦροντιστΗριο 1 ΕφαρμογΕς υπερηχων στην αναισθησιολογικη πραξη Συντονισμός: Μανώλης ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 28/9 CR-1 ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9 CR-1 ΠεριφερικοΙ νευρικοι αποκλεισμοι ΚΑΤω Ακρου Συντονισμός: Βαρβάρα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ Εκπαιδευτές: Peter GEIGER, Βαρβάρα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, Παναγιώτης ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Διάλεξη: Peripheral nerve blocks of the Lower Extremity Peter GEIGER Πρακτική άσκηση Σταθμός Ι: Πρακτική εφαρμογή των υπερήχων σε πρόπλασμα Παναγιώτης ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Σταθμός ΙΙ: Εφαρμοσμένη Ανατομία Κάτω Άκρου Ανατομικά οδηγά σημεία Βαρβάρα ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ Σταθμός ΙΙΙ: Sonoanatomy of the Lower Extremity Ultrasound guided nerve blocks Peter GEIGER ΚλινικΟ ΦροντιστΗριο 4 ΑντιμετΩπιση της διεγχειρητικης υποξυγοναιμιας Συντονισμός: Εντέλα ΚΩΤΣΟ Javier - Garcia FERNANDEZ ΚλινικΟ ΦροντιστΗριο 5 Μωρίς Σαλτιέλ (Γ) Βασικές αρχές υπερήχων Έλενα ΘΕΟΔΩΡΟΥ Εφαρμογές υπερήχων στον καθετηριασμό αγγείων Απόστολος ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ The use of ultrasound for central neuraxial and paravertebral blocks Emmanuel GUNTZ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9 09:00-11:00 CR-1 ΑντιμετΩπιση της διεγχειρητικης υποξυγοναιμιας Συντονισμός: Γεώργιος ΝΤΟΝΑΣ Javier - Garcia FERNANDEZ 14 15

10 ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΗμερIδες - ΜετεκπαιδευτικA σεμινaρια ΜετεκπαιδευτικΟ ΣεμινΑριο 1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9 LLL PROGRAMME IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM Module 08: Approach to Oral and Enteral Nutrition ΑΙΘΟΥΣΑ: ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ Β CR 2 ΣΑΒΒΑΤΟ 29/9 Συντονισμός: Μιχάλης ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Εκπαιδευτές: Μιχάλης ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ, Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΠΕΦΤΟΥΛΙΔΟΥ Μαρίλυ ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ, Stanislaw KLEK Συνδιοργάνωση από την Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής. Υπό την αιγίδα της European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ΜετεκπαιδευτικΟ ΣεμινΑριο 2 LLL PROGRAMME IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM Module 18: Nutritional Support in the ICU 09:00-10:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕκπαΙδευση σημερα στην αναισθησιολογια. ΕυσεβεΙς ποθοι ή πραγματικοτητα; Συντονισμός: Εύα ΜΑΤΙΑΚΗ, Γεώργιος ΤΣΟΥΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία: Η ελληνική πραγματικότητα Ελένη ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία: Εκτός των τειχών Κρυσταλλία ΒΙΤΟΥΛΑ Σκιαγραφώντας το ιδανικό Αλέξανδρος Ζαρμακουπης, Αλέξανδρος Πολυχρονιου Είναι το ιδανικό εφικτό; Φώτης ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ CR 2 Συντονισμός: Μιχάλης ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Εκπαιδευτές: Μιχάλης ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ, Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΠΕΦΤΟΥΛΙΔΟΥ Μαρίλυ ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ, Stanislaw KLEK 10:15-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Συνδιοργάνωση από την Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος και την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής. Υπό την αιγίδα της European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ΠροαναισθητικΗ εκτιμηση: ΑνοΙγοντας το κουτι της ΠανδΩρας Συντονισμός: Ζωή ΑΗΔΟΝΗ, Γιακουμής ΜΗΤΟΣ Πως, πού, πότε και από ποιόν; Μαρία ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ Προαναισθητική εκτίμηση καρδιαγγειακού συστήματος: τελευταίες οδηγίες Χρήστος ΝΟΥΡΗΣ Χρόνια φαρμακευτική αγωγή: Take it or leave it! Δημήτρης ΚΟΡΦΙΩΤΗΣ Έλεγχος ποιότητας προαναισθητικού ελέγχου Ελλάδα ΚΙΟΥΡΤΖΙΕΒΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ 12:00-13:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο αναισθησιολoγος σε διaφορους λoγους Συντονισμός: Αλέξανδρος ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, Μαρία ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ Εξωχειρουργικές δραστηριότητες Αλέξανδρος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Χειρουργεία μιας ημέρας νοσηλείας Άννα ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ Αναισθησία στις μεταμοσχεύσεις ήπατος Ευγένιος ΝΤΟΛΖΕΝΚΟ Περιεγχειρητική διαχείριση εγκαυματία Ζωή ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑ Το ιατρείο πόνου Γιακουμής ΜΗΤΟΣ 16 17

11 ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ :30-10:15 ΑΙΘΟΥΣΑ: ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ Β ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Συντονισμός: Σουζάνα ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ, Ελένη ΓΚΕΚΑ Εκπαίδευση νοσηλευτών στον 21ο αιώνα Μαρία ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗ Σχολιαστής: Θεοδώρα ΜΙΝΤΣΗ Κατευθυντήριες οδηγίες στη μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας Ζαφειρούλα ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Σχολιαστής: Χαρά ΣΒΑΡΝΑ Αποφυγή επιπλοκών καταστολής Παναγιώτα ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Σχολιαστής: Αθηνά ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ Β-1 Β-2 Β-3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ Α, ΩΡΑ 09:00-11:00 Προεδρείο: Θεοδώρα ΓεωργιΑδου, Δώρα ΛΟΪΖΟΥ, Ασπασία ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ STRESS ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. Παπακίτσος Γ, Καψάλη Α, Παπακίτσου Θ, Ρώιμπα Α. Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Άρτα, Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, Κλινικοεργαστηριακός Τομέας, Μεσολόγγι, Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη Η ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ ΡΕΜΙΦΕΝΤΑΝΙΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. Κατσίκας Ι, Παπαδοπούλου Ε, Λυρίτη Κ, Λύτος Γ, Ιωαννίδου Ε, Χαλούλης Π, Βρύζα Κ, Ντομουχτσής Α, Αντύπα Α Αναισθησιολογικό Τμήμα: Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ. Παπαδοπούλου E, Κατσίκας I, Ριμάρεβ Δ, Καψοκαλύβας Ι, Παπάζογλου Β, Βουλιώτη Ε, Κωστίδου Σ, Ντομουχτσής Α, Αντύπα Α Αναισθησιολογικό Τμήμα: Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης :30-13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Συντονισμός: Σουζάνα ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ, Ελένη ΓΚΕΚΑ Προσέγγιση παιδιατρικού ασθενή Ευαγγελία ΞΑΝΘΑΚΗ Σχολιαστής: Βαρβάρα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τι πρέπει να γνωρίζει ο νοσηλευτής γύρω από τον επεμβατικό και μη επεμβατικό αερισμό Μαρία ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ Σχολιαστής: Κυριακή ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ Επιπλοκή λόγω θέσης στο χειρουργικό τραπέζι Ιωάννης ΡΕΜΠΑΣ Σχολιαστής: Μαγδαληνή ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ Β-5 Β-6 Β-9 Β-10 ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟ SHOCK ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. ΠΑΡΟΥ- ΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Ανδρέου Α 1, Παπασπύρου Σ 1, Κουρής Ν 1, Νόλας Β 1, Λιάπης Δ 2, Ανθόπουλος Γ 3, Βασιλάκης Θ Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: 1 Αναισθησιολογικό Τμήμα, 2 Ουρολογική Κλινική, 3 ΜΕΘ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΚΑΙ ΡΕΜΙΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ Γιαννιτόπουλος Γ., Παπαναστασίου Γ., Χαραλαμπάκης Β. 1, Γεωργοπούλου Γ., Μεταξάρη Μ., Σουβατζή Ξ. Κλινική Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 1Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ Η ΑΓΓΕΙΟΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κουρής Ν, Ράντης Α, Ανδρέου Α. Αναισθησιολογικό Τμήμα 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΟΠΕΡΙΔΟΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΝΔΑΝΣΕΤΡΟΝΗΣ Ή ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ Αγγελίδη Μ. 1, Ματσώτα Π. 2, Πανουτσόπουλος Γ. 3, Κωστοπαναγιώτου Γ. 2 1 Αναισθησιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, «Άγιος Διονύσιος», 2 Β Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», 3 Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Β-11 ΤΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ CA-125: ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. Σπυριδωνίδου Α 1, Αλεξούδης Α 1, Ρέχοβα Κ 2, Μπαλή Ε 2, Ποπίδης Σ 1, Παπαντωνίου Ν 1, Βογιατζάκη Θ 3, Χριστοδούλου Θ Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 2. Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, 3. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Β-12 TAPIA S SYNDROM: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ξαρχουλακος Δ, Ρουμελιωτη Χ, Γιωτακης Ε, Κωλετσης Δ, Γαμποπουλου Ζ, Σοφιανου Α. Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ

12 Β-13 ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΤΥΧΑΙΟ- ΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗΣ. Ασουχίδου Ε, Βανάκας Θ, Σαμαράς Α, Σπύρου Ε, Τρικούπη Α. Αναισθησιολογικό Τμήμα «Γ.Παπανικολάου». Γ-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΣΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ. Σκυτιώτη Μ, Γιαννάκη Χ, Κοντοβίτσης Χ Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας, Τμήμα Αναισθησιολογίας Γ-5 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΨΙΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑ- ΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΙΣΟΒΑΡΗ ΜΠΟΥΠΙΒΑΚΑΪ- ΝΗ 0,5% ΚΑΙ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗ Διαμαντάκη Ε., Δεμιρτζόγλου Κ., Πολάκη Ν., Φραντζέσκος Γ., Σουβατζή Ξ. Κλινική Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Γ-4 ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙ- ΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Παπαντωνάκη Σ., Χριστοφάκη Μ., Λέγγα Α., Μαυρομάτη Φ., Αντώνογλου Φ., Ψωμόπουλος Χ. Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης Γ-7 Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ-GOLD DIRECTED FLUID THERAPHY ΣΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. Ασουχίδου Ε, Βανάκας Θ, Σαμαράς Α, Δημηνίκος Γ, Τρικούπη Α. Αναισθησιολογικό Τμήμα «Γ.Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη. Γ-6 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥ- ΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙ- ΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (CSE) Αναγνώστης Γ, Σμυρνιώτης Δ, Λογοθέτη Ε, Βλάχος Δ, Καφούτης Γ, Πάτα Α, Μητρολιός Μ, Αραμπατζής Π. Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Η-2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΣΜΟΛΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙ- ΣΜΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ. Ασουχίδου Ε, Σαμαράς Α, Βανάκας Θ, Τρικούπη Α. Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη. Δ-2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩ- ΣΗΣ GLIDESCOPE, AIRTRAQ KAI MACINTOSH ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ Ιωαννιδης Α., Παπαγιαννοπούλου Π., Πολυζωη Α., Καλογεριδης Κ., Δαλαμπυρα Φ., Κωστογλου Χ., Ζαχαριαδου Χ. Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» IA-1 IA-2 B-4 B-18 B-20 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Μελιδονιώτης Ε., Σγουράκη Μ. 1, Πατελάρου Α., Καράτζη Μ. 1, Διαμαντάκη Ε. 1, Σουβατζή Ξ. 1 Νοσηλευτική Υπηρεσία, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 1 Κλινική Αναισθησιολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙ- ΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ανδρέου Α 1, Κλόκα Μ 1, Κωστούλας Ν 2, Βασιλάκης Θ 1 1 Αναισθησιολογικό Τμήμα, 2 Α Χειρουργική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα Παρασκευh 28 Σεπτεμβρiου 2012 Αiθουσα Μωρiς Σαλτιeλ Β, Ωρα 09:00 11:00 Προεδρείο: Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, Χρύσα ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Χρυσή ΜΠΡΑΤΖΟΥ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ CO2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙ- ΣΘΗΣΙΑΣ. Αγγελίδη Μ. 1, Αγγελίδη Α. 2, Γκριτζάπη Α. 3, Κάνδηλα Ι. 4, Ρένεσης Α. 3, Τουρίκης Ι Αναισθησιολογικό τμήμα, 2. Ιατρός, 3. Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, 4. Προϊσταμένη Χειρουργείου, Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, Άγιος Διονύσιος ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑΣ Βερονίκη Φ, Γροσομανίδης Β, Ουραήλογλου Β, Φιλιππίδου Μ, Κώτσο Ε, Καρακούλας Κ, Βασιλάκος Δ. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΡΟΗΣ Θεοδοσιάδης Π., Γροσομανίδης Β., Αμανίτη Α., Καρακούλας Κ., Φυντανίδου Β., Χατζημπαλόγλου Α., Σκούρτης Χ. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Δ-3 Δ-6 E-2 Θ-1 Θ-3 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡ- ΜΑΡΥΓΗ; Καλογριδάκη Μ. 1, Σουβατζή Ξ. 1, Μαυράκης Η. 2, Κανουπάκης Ε. 2, Πατερομιχελάκης Α. 1, Κυριαζής Δ. 1, Αθανασάκης Ε. 3, Ασκητοπούλου Ε. 4 1 Κλινική Αναισθησιολογίας, 2 Καρδιολογική Κλινική, 3 Νοσηλευτική Υπηρεσία Καρδιολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 4 Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ AIRTRAQ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ MACINTOSH Πεντιλας Ν, Ζωγογιαννης Ι, Ντουμα Α, Λιοτηρη Δ, Γκλιναβου Μ, Δημητριου Β Αναισθησιολογικο τμημα Γενικου Κρατικου Αθηνων Γ. Γεννηματας ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ ΣΧΗ- ΜΑΤΩΝ. Ιωαννιδης Α, Παπαγιαννοπουλου Π, Δαλαμπυρα Φ, Μιμητου Ι, Μαδεμλη Α, Ντριτσου Β, Ζαχαριαδου Χ. Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ Σκυτιώτη Μ., Γιαννάκη Χ., Κοντοβίτσης Χ. Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας, Αναισθησιολογικό Τμήμα ΔΙΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ. Αναγνώστης Γ, Λογοθέτη Ε, Βλάχος Δ, Καφούτης Γ, Βεκράκου Α, Λιούπης Α, Σκουλάκης Ε, Αραμπατζής Π. Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» B-23 Γ-1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ Κτενιαδάκης Ν, Γροσομανίδης Β, Φυντανίδου Β, Ουραήλογλου Β, Μήτος Γ, Ασλαμάζη Μ, Βασιλάκος Δ. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΣΚΑΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΛΕΙΔΙΟΣ ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. Γιαννάκη Χ, Σκυτιώτη Μ, Κοντοβίτσης Χ Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Έδεσσας, Τμήμα Αναισθησιολογίας Θ-4 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜ- ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΣΣ. Αναγνώστης Γ, Υφαντίδης Φ, Χαυτούρα Ε, Σμυρνιώτης Δ, Πάτα Α, Μητρολιός Μ, Χαυτούρας Ν, Αραμπατζής Π. Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ Γ, ΩΡΑ 09:00 11:00 Προεδρείο: Ντόνικα ΖΑΪΜΗ, Λουκία ΜΑΚΡΑ, Γεώργιος ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ B-19 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ. ΠΟΣΟ ΑΠΕΧΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ; Ματιάκη Ε., Κορφιώτης Δ, Παπασπύρος Φ, Γεωργοπούλου Ε, Ντολζένκο Ε, Κευσενίδης Σ, Μπογιατζόπουλος Μ, Αναγνωστάρα Ε Α & Β Αναισθησιολογικά Τμήματα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 20 21

13 Δ-7 Δ-8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ AIRTRAQ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MACINTOSH ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ. Σπυρου Π, Τσιρωνας Κ, Παπαδημητριου Μ, Χατζουδη Α, Τσουλου Β, Κουκουλιτσιος Γ, Παιδονομος Μ. Μοναδα Εντατικης Θεραπειας Γενικου Κρατικου Αθηνων Γ. Γεννηματας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ Ντρίτσου Β 1, Γροσομανίδης Β 1, Κυπαρισσά Μ 1, Αργυριάδου Ε 1, Πλιάκος Χ 2, Καμπερίδης Β 3 Βασιλάκος Δ 1 Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας 1, Α Παθολογική Κλινική 2 και Καρδιολογική Κλινική 3 Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη ΙΑ-3 ΙΑ-7 Η «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ» ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ: ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑ- ΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Παπασπύρος Φ, Μιχαηλίδου Ε, Κατσανούλας Κ, Φιλέλη Α, Αναγνωστάρα Ε. Ιπποκράτειο ΓΝΘ. ΠΩΣ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ, ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ Παπασπύρος Φi Ματιάκη Εi Μιχαηλίδου Εi Καμπαρούδη Νii Μούτσιανος Γi Φιλέλη Αi Αναγνωστάρα Εi ΓΝΘ Ιπποκράτειο (i), ΓΝ Γιαννιτσών (ii). Ε-1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SUGAMMADEX ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΩΡΛ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κοράκη Ε, Ελευθεριάδης Α, Βανάκας Θ, Αρβανιτάκη Ζ, Κριθαρίδη Ν, Τρικούπη Α Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 Αίθουσα CR 1, ΩΡΑ 09:00 11:00 Προεδρείο: Ευγενία ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ, Μπουλέντ ΚΙΑΜΗΛΟΓΛΟΥ, Ρωξάνη ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΣΤ-1 ΣΥΝΔΡΟΜΟ Charcot-Marie-Tooth ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Λώτης Χ, Μητρούδης Ν, Αμπουσικέ Ι, Ρούσος Κ, Μουμτζή Δ, Τζανακοπούλου Β, Σιώη Β, Πολυζώης Σ, Καραθάνου Ε Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν Σερρών Β-14 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΩΡΛ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Αηδόνη Ζ. Μήτος Γ. Αμανίτη Α. Βασιλάκος Δ. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη ΣΤ-4 ΣΤ-5 ΣΤ-6 Ζ-1 Ζ-2 Ζ-3 H-1 Θ-7 ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ NAROPEINE 0.75% (15 mg) KAI FENTANYL 15μg ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Γκότση Μ., Μητρούδης Ν., Μαυρίδου Β., Αμπουσικέ Ι., Τζανακοπούλου Β., Καραθάνου Ε. Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν Σερρών Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ- ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΤΟΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Λάππας Θ., Κότσα Α., Δερμιτζάκη Ε., Μεταλλινού Α., Γυφτονικολού Ε. Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν. Χαλκίδας. ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΤΟΚΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ; Ματιάκη Ε, Γεωργοπούλου Ε, Παπασπύρος Φ, Αναγνωστάρα Ε. ΓΝΘ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΥΡΟΨΥ- ΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΠΑΛΛΟΥΣΑ ΚΑΡΔΙΑ Τσαούση Γ., Πίτσης Α. 1, Δεληασλάνη Δ. 1, Γροσομανίδης Β., Καρακούλας Κ., Βασιλάκος Δ. Αναισθησιολογικό Τμήμα & ΜΕΘ, Παν. Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 1. Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ EUROSCORE II, APACHE II ΚΑΙ SOFA ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙ- ΚΤΩΝ ΕΚΒΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Τσαούση Γ., Πίτσης Α., 1 Iωαννίδης Γ., 1 Ευθυμίου Α., Πεφτουλίδου Μ. Αναισθησιολογικό Τμήμα & ΜΕΘ, Παν. Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 1. Καρδιοχειρουργικό Τμήμα & MΕΘ, Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη ΕΚΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ. Καραΐσκος, Θ. Αστέρη, Θ. Κοντακιώτης, Α. Μπαντούρ, Ο. Ανανιάδου, Κ. Διπλάρης, Γ. Δρόσος Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Τσαούση Γ., Πουρζιτάκη Χ., Σταυράτη Μ., Μήτος Γ., Νούρης Χ., Βασιλάκος Δ. Αναισθησιολογικό Τμήμα & ΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Κοράκη Ε, Μπαρέκα Μ, Ελευθεριάδης Α, Σπύρου Ε, Βανάκας Θ, Δημηνίκος Γ, Πέτρου Β, Τρικούπη Α Αναισθησιολογικό τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου Β-16 Γ-3 Δ-5 ΣΤ-2 ΣΤ-3 ΣΤ-7 Θ-2 Θ-5 ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ ΕΠΙΠΛΕΚΕΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ Σταματάκη Ε, Κόμη Λ, Σιδηροκαστρίτης Γ, Σφύρα Β Αναισθησιολογικό και Δ Χειρουργικό Τμήμα, Ευαγγελισμός, Αθήνα ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΟΣΗΣ ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ Σαρακατσάνος Ι. 1, Μπαλάσης Σ. 2, Νικολοπούλου Χ. 1, Κακακιού Δ. 1, Πατρώνη Ρ. 1, Τριαντόπουλος Α. 1 1 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών O Άγιος Ανδρέας Αναισθησιολογικό Τμήμα. 2 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής. ΞΥΠΝΙΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΛΑΡΥΓ- ΓΟΣΚΟΠΙΟΥ AIRTRQ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΕ 10 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ. Ιορδανίδου Δ., Ντάβλης Μ., Καχριμανίδου Θ., Αντωνίου Χ., Γκμπάντι Ρ. Γ Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο» ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΕΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΥ- ΣΤΑΛΛΟΕΙΔΩΝ, ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ Γεωργογιαννάκη Π., Πυργιαννάκης Γ., Χατζηκώστα Σ., Μπαρδάτσου Ν. Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Χανίων «Άγιος Γεώργιος» ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΕΜΙΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ-ΠΡΟΠΟΦΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ-ΠΡΟΠΟΦΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Βοντίτσου Σ., Παυλίδης Μ., Τσολερίδης Θ., Φτίκος Π., Παπαδόπουλος Π., Τσολερίδης Σ. Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. Σαράντη Ε1., Χαριζοπούλου Β 1., Ζαρζαβά Ε., Αλβανού Α., Δουμπάρατζη Μ., Τσακιλιώτης Σ Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου - Θεσσαλονίκη, 1 Μαιευτικό Τμήμα Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕΒΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΦΟΛΗΣ.ΈΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ; Μακρής Α, Κωνσταντόπουλος Κ, Μουστάκα Α, Πιπερόπουλος Α, Παπαδόπουλος Π, Τσώνη Ε, Μελά Α. Αναισθησιολογικό τμήμα, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΙΝΗΣ, ΩΣ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ, ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Ντάβλης Μ., Ιορδανίδου Δ., Μπράτζου Χ., Παπαστεφάνου Π., Τσακαλίδου Ν., Γκμπάντι Ρ. Γ Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο» 22 23

14 Θ-6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΟΣ ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ). Κουζής Π., Ντελίκου Σ., Κουρούνη Ι.,Μαντζουράνη Μ., Σαμάρκος Μ., Φαρμάκης Δ., Αίσωπος Αθανάσιος Α Παθολογική Κλινική,Ε.Κ.Π.Α, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Ι-13 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ Ψαρούλης Κ., Δημητριάδου Β., Κοντούλη Χ., Αιμονιώτου Γεωργίου Ε., Γαλανάκη Σ., Αγγέλου Φ., Παπαϊωάννου Ι., Βλαχογιάννη Γ. Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος». ΙΑ-4 ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ THN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Αηδόνη Ζ, Κοτσόβολης Γ, Πουρζιτάκη Χ, Φυντανίδου Β, Αμανίτη Α, Άγγου Μ, Γροσομανίδης Β, Βασιλάκος Δ Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη Ι-22 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΡΟΥ (PCT) ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙ- ΚΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (SIRS). Κογκόπουλος Ε., Πέρτσας Ε., Χατζηνικολάου K. Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος ΙΑ-5 ΙΑ-6 BUDGET IMPACT OF USING SUGAMMADEX FOR THE ROUTINE REVERSAL OF NEUROMUSCULAR BLOCKADE IN A GREEK HEALTH CARE SETTING Insinga RP 1, Konstantopoulou T 2, Athanasakis K 3, Argyris G 2. 1 Merck & Co, Inc., Upper Gwynedd, PA, USA, 2 MSD Greece, Alimos, Greece, 3 National School of Public Health, Department of Health Economics, Athens, Greece ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Άγγου Μ, Παγιόπουλος Κ, Μανωλή Β, Πάντου Ε, Κουτσιαντά Ζαμπόκα Κ, Φυντανίδου Β, Γροσομανίδης Β. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 Αίθουσα CR 2, ΩΡΑ 09:00 11:00 Προεδρείο: Σωτηρία ΚΑΛΜΑΝΙΔΟΥ, Αντιγόνη ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ, Ελένη ΠΟΛΥΖΟΥ Ι-24 Ι-32 Ι-33 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γκονέζου Ε, Καρυπίδου Β, Παπαγεωργίου Χ, Λυσίτσκα Αικ, Ταμβίσκου Ε. Μ.Ε.Θ. Γ.Ν. Έδεσσας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΗ- ΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΓΙΣΕΙΣ Καρυπίδου Β., Ράντου Β., Γκονέζου Ε., Παπαγεωργίου Χ., Τσέκας Φ., Παυλίδης Γ., Ταμβίσκου Ε. ΜΕΘ ΓΝ Έδεσσας ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καρυπίδου Β. 1, Σταυράκης Δ. 1, Γκονέζου Ε. 1, Παπαγεωργίου Χ. 1, Μουρούνογλου Μ. 2, Παυλίδης Γ. 1, Τσέκας Φ. 1, Συμεωνίδου Ε., Ταμβίσκου Ε. 1, Χρυσίδης Θ. 2 1-ΜΕΘ, 2- Χειρουργική κλινική ΓΝ Έδεσσας B-7 Ι-1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Νικολάου Ν., 2 Χούρρης Σ., 2 Αλεξάνδρου Π., 1 Γεωργίου Ι. 1 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος 2 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΕΘ. Βάκαλος Α, Γιαννούσης Δ, Πετκοπούλου Μ. ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης Ι-9 Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 Αίθουσα CR 1, ΩΡΑ 09:00 11:00 Προεδρείο: Χαρούλα ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, Μαρία ΣΔΟΥΓΚΑ, Χρήστος ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΤΗΛΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟ- ΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Χούτας Χ. Γ., Ντζάνη Β., Καραπάνος Δ., Μαλιαχόβας Ν., Μπακαλούλη Κ., Ανθόπουλος Κ. Γ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Ι-2 Ι-3 Ι-4 Ι-5 Ι-7 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ ΣΕ ΜΕΘ. Βάκαλος Α, Γιαννούσης Δ, Πετκοπούλου Μ. ΜΕΘ, Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΕΤΩΝ ( ) Γκονέζου Ε 1, Κοντού Χ 2, Καρυπίδου Β 1, Γκίνη Σ. 2, Παπαγεωργίου Χ. 1, Ταμβίσκου Ε. 1, Αρβανίτη Α ΜΕΘ Γ.Ν.Έδεσσας, 2. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Έδεσσας ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ P.AERUGINOSA ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Παπαδόπουλος Γ., Φλιώνη Ε., Κογκόπουλος Ε., Φυτάς Π., Κακασή Ε., Κότελη Μ. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ A.BAUMANNII ΣΤΗ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ηλιάδου Σ., Βουδούρης Α., Κογκόπουλος Ε., Φυτάς Π., Κακασή Ε., Κότελη Μ. Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ H ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ EMMEΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ Καραπιπερίδης Δ., Αιμονιώτου Ε., Κοντούλη Χ., Δημητριάδου Β., Ματτα Ε., Νούσκα Ε., Βλαχογιάννη Γ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος» Ι-10 Ι-11 Ι-12 Ι-14 ΕΠΙΠΕΔΑ IL-6, IL-10 ΚΑΙ CRP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΗΠΤΙΚΟ ΣΟΚ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΦΛΕΒΟΦΛΕΒΙΚΗ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ Χούτας Γ., Ντζάνη Β., Καραπάνος Δ., Παυλιάς Κ., Παυλοπούλου Γ., Ανθόπουλος Γ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΗΠΤΙΚΗ ΣΟΚ ΚΑΙ ΟΞΕΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΜΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΑΔΡΕΝΟΜΥΕΛΛΙΝΗΣ Χούτας Γ., Ντζάνη Β., Καραπάνος Δ., Πετκίδη Β., Αγγελίδου Β., Ανθόπουλος Γ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΡΜΟΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΣΗΠΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Χούτας Γ., Ντζάνη Β., Καραπάνος Δ., Κατσικά Α., Πρα Μ., Ανθόπουλος Γ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ AΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΜΕΘ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ SMR ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 24ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ Μπανιά Α., Δρόσου B., Ζακυνθινός Ε. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ΜΕΘ Ι-8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΘ Γκονεζου Ε, Καρυπιδου Β, Αλεξιου Ι, Παπαγεωργιου Χ, Καρυπιδου Β, Παπαδοπουλου Α, Συμεωνιδου Ε, Ταμβισκου Ε. Μοναδα Εντατικης Θεραπειας ΓΝ. Εδεσσας Ι-15 ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΥ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κόκορης Ι, Τσικρίκη Σ, Τοπάλης Τ, Αντωνίου Α, Λυκούση Β, Καραθάνου Α. ΜΕΘ Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 24 25

15 Ι-16 Ι-21 Ι-25 Ι-26 Ι-27 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Βιτούλα Κ, Λαυρεντίεβα Α, Γουρλομάτη Γ, Γεωργάκας Γ, Μπιτζάνη Μ Α ΜΕΘ Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙ- ΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 Λαθύρης Δ, 2 Γκουντή Γ, 1 Ρεντα Φ, 1 Κεχαγιάς Σ, 3 Παπαδάκης Γ, 1 Αντωνιάδου Ε 1 ΜΕΘ, 2 Καρδιολογική κλινική, 3 Χειρουργική Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ. Κεμανετζή Ι., Λαβρεντίεβα Α., Γουρλομάτη Μ., Χρυσού Ο., Γεωργάκας Ι., Μπιτζάνη Μ. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου, Α- ΜΕΘ, Θεσσαλονίκη ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ. Λαβρεντίεβα Α, Φρανσές Ι, Γουρλομάτη Ι, Βασιλειάδου Γ, Καραλή Β, Μπιτζάνη Μ. Α ΜΕΘ ΓΠΝ «Γ.Παπανικολάου» ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘ. Γεωργάκας Ι, Κεμανετζή Ι, Μωυσιάδης Ν, Καιμακάμης Ε, Λαβρεντίεβα Α, Μπιτζάνη Μ. Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Α-ΜΕΘ, Θεσσαλονίκη Ι-30 Ι-31 Ι-34 Ι-35 Ι-36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Νούρης Χ., Σταυράτη Μ., Χρηβατάκης Δ., Γιαννάκου-Πεφτουλίδου Μ., Κοντός Α, Καρακούλας Κ. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΚΩΜΑ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ Βιολάκη Α, Κώτσιου Μ, Σταμπουλή Σ, Βόλακλη Ε, Μαντζαφλέρη Π, Κάψα Μ, Σδούγκα Μ. Εντατική Μονάδα Παίδων, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θεσσαλονίκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ- 5ΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ. Βογιατζή Λ., Σκουμής Κ., Κώτσιου Μ., Κρομμύδα Μ., Λόρτου Ε., Σδούγκα Μ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΒΑΣΗΣ ΠΑΙΔΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) Βογιατζή Λ., Δημητριάδου Μ., Βόλακλη Ε., Βιολάκη Α., Κοτζαπαναγιώτου Ε., Σδούγκα Μ. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΓΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘ. ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΤΩΝ. Μουλούδη Ε, Μάσσα Ε, Ρεμπελάκος Γ, Γεωργιάδου Ε, Πιπερίδου Μ, Παπαδόπουλος Σ, Κυδώνα Χ, Γρίτση-Γερογιάννη Ν Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Ι-28 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRES (POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ Χάσου Ε., Αντύπα Ε., Αρβανίτη Μ*., Μπεκριδέλης Α., Βασιλιάγκου Σ., Γκουντή Γ., Αντωνιάδου Ε. ΜΕΘ ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς, *Ακτινολογικό Εργαστήριο Ι-37 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΓΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΘ ΣΑΝ ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩ- ΓΗΣ ΜΕΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΤΩΝ. Μάσσα Ε, Μουλούδη Ε, Παπαδόπουλος Σ, Γεωργιάδου Ε, Πέτσας Δ, Σγουρού Κ, Γρίτση-Γερογιάννη Ν Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Ι-29 ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΑΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΙΚΟ BY PASS ΛΟΓΩ ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ. Ανθόπουλος Γ1, Αργυροπούλου Ο2, Κινυουά Φ2, Χούτας Γ2 1 ΜΕΘ «251» Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα Αττική, 2 ΜΕΘ Doctors Hospital Αθήνα Αττική Ι-38 ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ-ΕΚΛΑΜΨΙΑ ΣΤΗ ΜΕΘ. ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΤΩΝ. Μουλούδη Ε, Μάσσα Ε, Σγουρού Κ, Πιπερίδου Μ, Ρεμπελάκος Γ, Γιασνέτσοβα Τ, Γρίτση-Γερογιάννη Ν Μ.Ε.Θ. Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Ι-17 Ι-18 Ι-19 Ι-23 Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 Αίθουσα CR 2, ΩΡΑ 09:00 11:00 Προεδρείο: Σπυριδούλα ΒΑΣΙΛΙAΓΚΟΥ, Αρετή ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Βασιλική ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ 4 ΕΤΩΝ. Ασλανίδης Θ, Κόντος Α, Χύτας Η, Καφαντάρης Ι, Αναστασίου Ε, Γκέκα Ε, Σουλτάτη Ι, Ευθυμίου Α, Γιαννάκου-Πεφτουλίδου Μ. ΜΕΘA, Κλινική αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας, Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α» ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ασλανίδης Θ, Κοντός Α, Ουραήλογλου Β, Γκέκα Ε, Γιαννάκου-Πεφτουλίδου Μ. ΜΕΘA, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α» ENTATIKH ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΕΤΟΥΣ Ασλανίδης Θ, Χύτας Η, Κοντός Α, Μπαλέζντροφ Γ, Γκέκα Ε, Σουλτάτη Ι, Ουραήλογλου Β, Ευθυμίου Α, Αναστασίου Ε, Γιαννάκου-Πεφτουλίδου Μ ΜΕΘΑ, Κλινική αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ VAP ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΘ Σταμπουλή Σ, Βιολάκη Α, Βόλακλη Ε, Κρομμύδα Μ, Μαντζαφλέρη Π, Τσολάκη Α, Σδούγκα Μ ΜΕΘ Παίδων, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Ι-40 B-8 B-15 B-17 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ανίσογλου Σ 1, Μαυρουδή Ε 1, Αστερίου Χ 2, Παπαγεωργίου Ε 1, Μπαρμπετάκης Ν 2 Αναστασιάδου Γ 1 Πνευματικός Ι3 1 Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΘ, 2 Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θωρακοχειρουργική 3 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ΜΕΘ Ειδική Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012, Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», ΩΡΑ 11:30 14:30 Προεδρείο: Βασίλης ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, Άννα ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ, Παναγιώτα ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΟΥΓΚΑΜΜΑΝΤΕΞ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΝΕΥΡΟΜΥΙ- ΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Σταματάκης Ε, Λουκέρη Α, Κλήμη Π, Χατζηλία Σ, Βαλσαμίδης Δ Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» Τμήμα Αναισθησιολογίας Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥ- ΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ (Ο.Μ.Η). Ματιάκη Ε, Κατσίκα Ε, Μούτσιανος Γ, Ντολζένκο Ε, Μπογιατζόπουλος Μ, Παπασπύρος Φ, Μαρκόπουλος Ι, Κεφσενίδης Σ, Αναγνωστάρα Ε. ΓΝΘ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Ντρίτσου Β 1, Κώστογλου Χ 1, Ζάγκα Π 2, Δημητριάδης Γ 3, Τζιρής Ν 4, Γροσομανίδης Β 5, Παπαγιαννοπούλου Π 1, Βασιλάκος Δ 5. 1.Αναισθησιολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 2. Μικροβιολογικό Τμήμα ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 3.Ουρολογική Κλινική ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». 4. Γ Χειρουργική Κλινική ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ». 5.Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

16 B-21 B-22 Δ-1 Δ-4 Θ-8 Θ-9 Ι-6 Ι-20 Ι-39 ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑΣ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ Γροσομανίδης Β., Βερονίκη Φ., Φυντανίδου Β., Ολοκτσίδου Ε., Μήτος Γ., Αηδόνη Ζ., Σκούρτης Χ. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεαπείας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl 7,5% ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Φιλιππίδου Μ, Γροσομανίδης Β, Κώτσο Ε, Βερονίκη Φ, Φυντανίδου Β, Ουραήλογλου Β, Βασιλάκος Δ. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗ- ΝΩΣΗΣ GLIDESCOPE, AIRTRAQ, ΚΑΙ MACINTOSH ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ιωαννίδης Α, Παπαγιαννοπούλου Π, Καλογεριδης Κ, Ζώτου Β, Γούσια Χ, Κώστογλου Χ, Ζαχαριάδου Χ. Αναισθησιολογικό τμήμα Γ.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΠΟΠΙΟΥ AIRTRAQ, ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ, ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ Ιορδανίδου Δ., Ντάβλης Μ., Αντωνίου Χ., Βρανάς Δ., Μυλωνά Μ., Γκμπάντι Ρ. Γ Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο» ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑΣ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙ- ΚΗΣ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ Ζαραλίδου Α, Μαϊδάτση Π, Αμανίτη Αι, Μήτος Γ, Θωμά Γ, Βασιλάκος Δ. Κλινική Αναισθησιολογίας ΜΕΘΑ, Μονάδα Πόνου Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΚΑΨΑΪΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Μαϊδάτση Π, Ζαραλίδου Α, Αηδόνη Ζ, Σταυράτη Μ, Κιουρτζίεβα Ε, Βασιλάκος Δ. Κλινική Αναισθησιολογίας ΜΕΘΑ, Μονάδα Πόνου Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΛΟ-ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Μαργαρίτης Α, 2 Πατσούρας Δ 3, Υγροπούλου Ο 4, Αρναούτογλου Ε 1, Μανατάκη Α 2, Παπαδόπουλος Γ 1. 1 Αναισθησιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 2 Αναισθησιολογικό τμήμα 3 Καρδιολογική κλινική 4 ΜΕΘ Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΦΚ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Βόλακλη Ε, Βιολάκη Α, Σκουμής Κ, Δημητριάδου Ρ, Τσολάκη Α, Δάφα Ε, Σδούγκα Μ ΜΕΘ Παίδων, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟ- ΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 9,5 ΕΤΩΝ Ασλανίδης Θ, Αναστασίου Ε, Γκέκα Ε, Ευθυμίου Α, Σουλτάτη Ι, Ουραήλογλου Β, Θωμά Γ, Κοντός Α, Χύτας Η, Γιαννάκου-Πεφτουλίδου Μ ΜΕΘΑ, Κλινική αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Θ. «Α.Χ.Ε.Π.Α» ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Burtin Philippe Εντατικολόγος, Montpellier, France Fernandez Javier Αναισθησιολόγος, Διευθυντής Αναισθησιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Reina Sofia, Madrid, Spain Geiger Peter Αναισθησιολόγος Medical Director Clinic for Anaesthesiology, Intensive Care Medicine and Pain Therapy, RKU University and Rehabilitation Hospital, Ulm, Germany Guntz Emmanuel Hospital de Braine-l Alleud Waterloo, Brussels Hanke Alexander Αναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ανόβερου Klek Stanislaw Assoc. Prof. Chairman of the Polish Society for Clinical Nutrition and Metabolism Neskovic Vojislava Καρδιοαναισθησιολόγος, Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, Belgrade, Serbia Singer Mervyn Professor of Intensive care Medicine at University College Hospital, London, UK Αηδόνη Ζωή Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Αμανίτη Αικατερίνη Αναισθησιολόγος, Λέκτορας ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Αμπατζίδου Φωτεινή Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Β ΜΕΘ, ΓΝΘ «Παπανικολάου» Αναγνωστάρα Εύα Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Αναστασιάδου Γεωργία Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΜΕΘ ΓΝΘ «Θεαγένειο» Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Κιλκίς Ανθόπουλος Γεώργιος Ασμχος (ΥΙ) Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής ΜΕΘ, 251 ΓΝΑ Ανίσογλου Σουζάνα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ «Θεαγένειο» Αρβανίτη Κωστούλα Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ Παπαγεωργίου Αργυριάδου Ελένη Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Αργύρα Εριφύλη Αναισθησιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Αστέρη Θεοδώρα Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Καρδιοαναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Παπανικολάου» Βαδαλούκα Αθηνά Αναισθησιολόγος, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ Αρεταίειο Βάικος Δημήτρης Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΣΝΘ 424 Βάκαλος Αριστείδης Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, ΜΕΘ ΓΝ Ξάνθης Βαλσαμίδης Δημήτρης Αναισθησιολόγος, Διευθυντής, Αναισθησιολογικού τμήματος ΓΝΑ Αλεξάνδρα Βασιλάκος Δημήτριος Αναισθησιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Βασιλειάδου Γεωργία Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Βασιλιάγκου Σταυρούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ «Γεννηματάς» Βαχλιώτη Νατάσα Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Καβάλας Βεμβέτσου Άννα Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Παπαγεωργίου Βερονίκη Φωτεινή Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμ. Β ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ «Άγιος Δημήτριος» Βιολάκη Ασημίνα Παιδοχειρουργός - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΜΕΘ Παίδων, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Βιτούλα Κρυσταλλία Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος, ΓΝΘ «Παπανικολάου» Βόλακλη Έλενα Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Βρετζάκης Γεώργιος Αναισθησιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γάκης Δημήτριος Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 28 29

17 Γεωργιάδου Θεοδώρα Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Γιαννιτσών Ζαρμακούπης Αλέξανδρος Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Κατσαμούρης Αστέριος Αγγειοχειρουργός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Λαυρεντίεβα Αθηνά Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ Παπανικολάου Γεωργόπουλος Δημήτριος Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν Κρήτης, Διευθυντής ΜΕΘ Παν ΓΝΗ, Ζαχαριάδου Χρύσα Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Γεννηματάς» Κατσανούλας Κωνσταντίνος Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Λοΐζου Δώρα Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Άγιος Παύλος» Γεωργοπούλου Ελένη Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος, Β Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Γιαννάκου - Πεφτουλίδου Μαρία Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘΑ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Γιαννικάκη Αθηνά Προϊσταμένη, ΜΕΘ, ΓΝΘ «Θεαγένειο» Γκέκα Ελένη Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Γμπάντι Ρεϋμόντ Αναισθησιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ Ιπποκράτειο Γοργίας Νίκος Αναισθησιολόγος Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝΘ «Άγιος Δημήτριος» Γρηγοριάδου Παναγιώτα Αναπληρώτρια προϊσταμένη, ΜΕΘ ΓΝΘ «Θεαγένειο» Γρηγοριάδου Χαρούλα Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Δράμας Γροσομανίδης Βασίλειος Αναισθησιολόγος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Δημητρίου Βασίλειος Αναισθησιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Αναισθησιολογικού τμήματος, ΓΝΑ Γεννηματάς Δουμπάρατζη Μαρία Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Δράμπα Φωτεινή Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ «Αγιος Παύλος» Ελευθεριάδης Σάββας Αναισθησιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιαατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ευθυμίου Αικατερίνη Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Ζαΐμη Ντόνικα Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ζαραλίδου Άννα Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Ζούκα Μαρία Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμ. Β ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ Παπαγεωργίου Θεοδοσιάδης Παναγιώτης Αναισθησιολόγος, Κλινική Κυανούς Σταυρός Euromedica Θεσσαλονίκη Θεοδώρου Έλενα Αναισθησιολόγος Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ιασωνίδου Χριστίνα Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Διευθήντρια ΕΣΥ Β ΜΕΘ ΓΝΘ Παπανικολάου Ιορδανίδου Δέσποινα Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ιωαννίδης Γεώργιος Αναισθησιολόγος Διευθυντής ΜΕΘ κλινική «Αγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη Καλακώνας Απόστολος Αναισθησιολόγος - Εξειδικευόμενος Εντατικολόγος, ΜΕΘ ΓΝΘ Παπαγεωργίου π. Καλλιακμάνης Βασίλειος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Καλλιανίδου Κυριακή Νοσηλεύτρια ΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Καλμανίδου Σωτηρία Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Άγιος Παύλος» Καπανίδης Νικόλαος Αναισθησιολόγος, Κλινική «Αγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη Καπριανού Μαγδαληνή Νοσηλεύτρια Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ Παπανικολάου Καραθάνου Αντιγόνη Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ, ΓΝ Βόλου Καρακούλας Κωνσταντίνος Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» Καρανίκα Έλλη Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΓΝ Κω Καραπαναγιώτου Αρετή Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Καραπάνος Δημήτριος Σγος (ΥΙ) Αναισθησιολόγος, εξειδικευόμενος εντατικολόγος, ΜΕΘ 251 ΓΝΑ Κατσίκα Ελένη Αναισθησιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Κετικίδου Ευγενία Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Καβάλας Κιαμίλογλου Μπουλέντ Αναισθησιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ Κομοτηνής Κιουρτζίεβα Ελλάδα Αναισθησιολόγος, Επικουρική Ιατρός, ΤΕΠ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Κλήμη Μελίνα Aναισθησιολόγος Διεθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κολέττας Αλέξανδρος Αναισθησιολόγος, κλινική «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη Κομνός Απόστολος Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο» Κοράκη Ελένη Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ «Παπανικολάου» Κορφιώτης Δημήτρης Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Κοτσόβολης Γεώργιος Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΣΝΘ 424 Κούβελας Δημήτριος Καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Κουτίδης Πασχάλης Επισμηναγός Ιπτάμενος, Διοικητής Σμήνους Α 347 Μοίρας F-16 Κυπαρισσά Μαγδαλένα Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Κωστοπαναγιώτου - Γερολουκά Γεωργία Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Β Αναισθησιολογική Κλινική, Αττικό νοσοκομείο Αθηνών Κώτσο Εντέλα Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Λαθύρης Δημήτριος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ, ΜΕΘ, ΓΝΘ «Γεννηματάς» Λακουμέντα Σταυρούλα Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Μαϊδάτση Παναγιώτα Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Μάκρα Λουκία Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΓΝ Μυτιλήνης Μαργαρίτης Γεώργιος Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Σχολή Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ Ματάμης Δημήτριος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου Ματιάκη Εύα Ειδικευόμενη Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Μαυρομμάτη Ελένη Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΑ Κοριαλένειο - Μπενάκειο Μεταξά Βικτώρια Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Consultant anesthesiologist, ICU, King s Hospital, London UK Μήτος Γιακουμής Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Μίντση Θεοδώρα Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Μοιρασγεντή Μαρία Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Μουλούδη Ελένη Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ Ιπποκράτειο Μπακόλα Αντιγόνη Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Μπαρέκα Μεταξία Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Παπανικολάου» Μπέκος Βασίλειος Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Μπένος Αλέξης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Θεσσαλονίκης Μπιντούδη Πασακιώτου Μαρίλυ Χειρουργός Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Μπράτσου Χρυσή Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 30 31

18 Νάγκυ Εύα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ ΓΝ Καβάλας Νόλας Βασίλειος Σγος (ΥΙ) Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό τμήμα 251 ΓΝΑ Νούρης Χρήστος Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Ντάβλης Μερκούρης Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ Ιπποκράτειο Ντάνου Φωτεινή Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Ντολζένκο Ευγένιος Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ντόνας Γεώργιος Αναισθησιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Ξανθάκη Ευαγγελία Νοσηλεύτρια αναισθησιολογικού ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ουραήλογλου Βασίλης Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ, ΜΕΘΑ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Παπαγεωργίου Βαρβάρα Νοσηλεύτρια αναισθησιολογικού, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος, Νοσοκομείο Sal Petriere, Paris, France Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Γεννηματάς» Παπαδόπουλος Αντώνης Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Παπαϊωάνου Βασίλειος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αλεξανδρούπολης. Παπακίτσος Γεώργιος Αναισθησιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Άρτας Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Παπαναστασίου Ελένη Αναισθησιολόγος Παπασπύρος Φώτης Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Πέτρου Αναστάσιος Αναισθησιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πέτρου Βασιλική Ειδικευόμενη Αναισθησιολογίας, Αναισθησιολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Παπανικολάου» Πολύζου Ελένη Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝ Τρικάλων Πολυχρονίου Αλέξανδρος Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος Πουλοπούλου Σοφία Αναισθησιολόγος, 6ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Αθήνα Πράτσας Κωνσταντίνος Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Ρέμπας Ιωάννης Νοσηλευτής ΤΕ, Αναισθησιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Γιαννιτσών Σαΐτη Αθανασία Aναισθησιολόγος επικουρική ιατρός, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σβάρνα Χαρά Νοσηλεύτρια αναισθησιολογικού ΓΝΘ «Θεαγένειο» Σδούγκα Μαρία Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ Παίδων, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Σιαφάκα Ιωάννα Αναισθησιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σκαρλάτου Ζαφειρώ Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Σκούρτης Χαρίσιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Σοφιανός Ευθύμιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Σταματίου Γεωργία Αναισθησιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σταμούλης Κωνσταντίνος Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ, ΓΝ Λάρισας Στεργιούδα Ζωή Ειδικευόμενη αναισθησιολόγος ΓΝΘ «Παπανικολάου» Σφέτσιος Αναστάσιος Διασώστης ΕΚΑΒ, Αθήνα Τρικούπη Αναστασία Αναισθησιολόγος Συντονίστρια Διεθύντρια ΕΣΥ ΓΝΘ Παπανικολάου Τσαγκούριας Ματθαίος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΜΕΘ ΓΝΘ Παπαγεωργίου Τσακιλιώτης Σωτήρης Αναισθησιολόγος Επιμελητής Α Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Τσαούση Γεωργία Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιμελήτρια. Α ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Τσελέπης Αλέξανδρος Καθηγητής Βιοχημείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τσιότρας Χρήστος Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΤΕΠ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Τσιρογιάννη Αικατερίνη Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΤΕΠ, ΓΝ Κατερίνης Τσοτσόλης Νικόλαος Αναισθησιολόγος - Κλινική Άγιος Λουκάς Τσουμαρόπουλος Γεώργιος Ειδικευόμενος Αναισθησιολόγος ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Φιλόσογλου Ασπασία Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Φορτούνης Κωνσταντίνος Χειρουργός, Επιμελητής Α ΕΣΥ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου Φυντανίδου Βαρβάρα Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Χαριτίδου Στέλλα Αναισθησιολόγος, Επικουρική Ιατρός Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας Χασαπίδης Βασίλειος Ειδικευόμενος αναισθησιολόγος, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Χατζάρας Παύλος Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ Παπαγεωργίου Χατζηδάκη Ρωξάνη Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Χατζηνικολάου Κυριαζής Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ ΓΝΘ «Αγιος Παύλος» Χατζηπανταζή Βασιλική Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ ΓΝ Σερρών Χατζόπουλος Μανώλης Αναισθησιολόγος, Διευθυντής αναισθησιολογικού τμήματος, ΓΣΝΘ 424 Χλωροπούλου Πελαγία Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, ΠανΓΝ Αλεξανδρούπολης Χονδροματίδου Μαρία Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Χουρδάκης Μιχάλης Εκλ. Λέκτορας Ιατρικής Διατροφής Χουρμούζη Παρασκευή Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ Παπανικολάου 32 33

19 Για την ιστορiα ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1 Ο Ο Ο Ο Ο 1998 Μακεδονία Παλλάς Θεσσαλονίκη Πόρτο Καρράς Χαλκιδική Πόρτο Καρράς Χαλκιδική Πόρτο Καρράς Χαλκιδική Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Νικόλαος Μπαλαμούτσος Ευθύμιος Σοφιανός Χαρίσιος Σκούρτης Μαρία Αμαλία Γκιάλα Νικόλαος Μπαλαμούτσος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το συνέδριο σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα αρχίσει το πρωί της Πέμπτης 27 Σεπτεμβρίου 2012 και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στον χώρο του Συνεδρίου θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΙΒΕ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο νέο συνεδριακό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στην προέκταση της νέας παραλίας της πόλης. Η πρόσβαση στον χώρο του συνεδρίου είναι εύκολη τόσο με λεωφορείο όσο και με Ι.Χ. ή με ΤΑΧΙ. Το Μέγαρο βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από τη στάση «Μαρτίου» από την οποία περνούν τα λεωφορεία 5 / 6 / 8 /30 /33, ενώ από τη στάση Γεωργίου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, περνούν το λεωφορείο 78. (δρομολόγια και χάρτες στη διεύθυνση Αν έρθετε με ΙΧ, υπάρχει Parking ακριβώς δίπλα στην είσοδο του μεγάρου που κοστίζει 2 για την πρώτη ώρα και 1 για την κάθε επόμενη, ενώ για τους συνέδρους η τιμή αυτή διαμορφώθηκε σε 5 ανεξαρτήτως ωρών στάθμευσης. Υπάρχει επίσης ελεύθερο Parking 250 θέσεων σε απόσταση 200 μέτρων από το μέγαρο. Από τον πεζόδρομο της νέας παραλίας, το μέγαρο μουσικής απέχει 1800 μέτρα από τον Λευκό Πύργο. Όλοι οι χώροι του συνεδρίου είναι απόλυτα προσβάσιμοι στα Α.Μ.Ε.Α. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου η γραμματεία θα λειτουργεί από τις 08:00 μέχρι και τη λήξη του προγράμματος. 6 Ο 2000 Άθως Παλλάς, Χαλκιδική Φώτης Κανακούδης ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 7 Ο 2002 Άθως Παλλάς, Χαλκιδική Παναγιώτα Μαϊδάτση Η Γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι εισηγήσεις των ξένων ομιλητών θα γίνουν στα αγγλικά χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση. (εξαίρεση θα αποτελέσουν τα συμπόσια με χορηγία) 8 Ο 2004 Ακτή Σάνη, Χαλκιδική Μαρία Γιαννάκου Πεφτουλίδου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9 Ο 2006 Πόρτο Καρράς Χαλκιδική Γεωργία Ανίσογλου Αναστασιάδου Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν εγγραφεί στο συνέδριο. Οι εγγραφές στο συνέδριο καθορίστηκαν ως εξής: 10 Ο 2008 Πόρτο Καρράς Χαλκιδική Άννα Ζαραλίδου Ειδικοί ιατροί Ειδικευόμενοι γιατροί 120 (προεγγραφή) (on site) 11 Ο 2010 Πόρτο Καρράς Χαλκιδική Ευαγγελία Σφύρα -Πρασοπούλου Νοσηλευτές Φοιτητές 50 Δωρεάν 12 Ο 2012 Μέγαρο Μουσικής, Θεσσαλονίκη Βασίλης Γροσομανίδης Συνταξιούχοι αναισθησιολόγοι Δωρεάν Στο δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριών και συμποσίων, η τσάντα και το έντυπο υλικό του συνεδρίου, καφές / αναψυκτικά προ της έναρξης του καθημερινού προγράμματος και στα δύο ακόλουθα διαλείμματα καθώς και η συμμετοχή στη δεξίωση γνωριμίας. Οι εγγραφές θα γίνονται απευθείας στην γραμματεία του συνεδρίου τις ημέρες διεξαγωγής. Πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές προσωπικές επιταγές δεν θα γίνονται δεκτές

20 ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Η δεξίωση γνωριμίας συμπεριλαμβάνεται στη συμμετοχή και θα γίνει στο Roof Garden του μεγάρου μουσικής στις 21:00 της Πέμπτης 27 Σεπτεμβρίου. ΣΥΜΠΟΣΙΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώσουν την συμμετοχή τους με την άφιξη στην αίθουσα που πραγματοποιείται το κάθε συμπόσιο. Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές. Για την παρακολούθηση του κάθε συμποσίου θα δοθεί ανάλογο πιστοποιητικό. Ε τ α ι ρ ε Ι α Α ν α ι σ θ η σ ι ο λ ο γ Ι α ς κ α ι Ε ν τ α τ ι κ Η ς Ι α τ ρ ι κ Η ς Β ο ρ ε Ι ο υ Ε λ λ Α δ ο ς 120 Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 27-30/09/2012 Συνεδριακο Κεντρο Μεγαρου Μουσικης Θεσσαλονικη ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Τσιμισκή Εγνατία Για τα κλινικά φροντιστήρια και τα σεμινάρια ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (25 άτομα ανά κλινικό φροντιστήριο). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το κόστος συμμετοχής για το κάθε κλινικό φροντιστήριο έχει ορισθεί στη συμβολική τιμή των 15ευρώ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργήσει επιστημονική έκθεση εξοπλισμού, αναλώσιμου υλικού και φαρμάκων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδώσουν τις παρουσιάσεις τους το αργότερο 30 λεπτά πριν την έναρξη της ομιλίας τους στον ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί με την ένδειξη «slide reception service» στην αίθουσα CR-3 στο ισόγειο του μεγάρου. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται δεκτές τόσο σε CD όσο και σε USB stick ή μέσω ή μέσω Bluetooth. Στον ίδιο χώρο μπορεί να γίνει προεπισκόπηση των παρουσιάσεων και μικροτροποποιήσεις. Οι ομιλητές παρακαλούνται να τηρήσουν αυστηρά τον χρόνο που τους έχει οριστεί από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Σκόπελος - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Λεωφόρος Νίκης Αγγελάκη Δελφών Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας Αγίου Δημητρίου Άνω Τούμπα Κάτω Τούμπα Κατσιμίδη 25ης Μαρτίου Βούλγαρη Κανάρη Τριανδρία Αναξιμάνδρου Κτήριο (Α) Αίθουσες συναυλιών Κτήριο (Β) Συνεδριακό Κέντρο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης P P Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 25ης Μαρτίου Γεωργίου Παπανδρέου Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας Καλαμαριά Γεωργίου Παπανδρέου Νέα Ελβετία Καραμπουρνάκι Κηφισιά Βυζάντιο 36 37

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή

ΑναισθησιολογίαÈ 05-06/11/2016. ÇΑσφάλεια στην. Σάββατο-Κυριακή Με τη συνεργασία της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και με την ευγενική χορηγία της ÇΑσφάλεια στην ΑναισθησιολογίαÈ Σάββατο-Κυριακή 05-06/11/2016 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇDIVANI METEORA HOTELÈ Κ α λ α μ π ά

Διαβάστε περισσότερα

24/25Οκτωβρίου. ΑναισθησιολογίαÈ. ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ. Σάββατο/Κυριακή. Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ

24/25Οκτωβρίου. ΑναισθησιολογίαÈ. ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ. Σάββατο/Κυριακή. Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ Σάββατο/Κυριακή 24/25Οκτωβρίου Yπό την αιγίδα της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας ÇΕπίκαιρα θέματα στη σύγχρονη ΑναισθησιολογίαÈ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ÇValisÈ Α γ ρ ι ά Β ό λ ο υ 09:00-09:30 Εγγραφές «Επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Στοιχεία Ομιλητών Προεδρείων 1. Αγγουριδάκης Παναγιώτης, Πνευμονολόγος, επίκ. καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ντρια: Καθηγήτρια Ελένη Ασκητοπούλου ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΥΚΛΟΣ 21 ος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015 ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 09.30 13.30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου 2015 Ημέρες Υπέρτασης 2015 5 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρτηριακή υπέρταση & συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Σύγχρονη διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση Ξενοδοχείο XENIA ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, 13-15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΠ. στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΠ. στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής. Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΠ Λειτουργία βασισμένη στις αρχές της Επείγουσας Ιατρικής Καβάλα, 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο LUCY 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Καβάλα, 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 17.30-18.00 Προσέλευση Εγγραφές 18.00-19.30 Από τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου στο έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόεδροι: Χ. Λιόλιος, Σ. Φούσας 1. Λιπίδια - Κάπνισμα - Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος Αντιπρόεδρος Α. Πιτταράς Γεν. Γραμματέας A. Τριανταφύλλου Ταμίας Κ. Κυφνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρτηριακή Υπέρταση και συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013. Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Καβάλα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013. Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 1 Καβάλα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013 Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Τμήματα ΕΚΕ Αττικής Θεσσαλονίκης Καρδιολογικά Τμήματα Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ /ντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ε Χρυσός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

20ό. Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο. Παρασκευή 7 Κυριακή 9 Ιουνίου 2013. Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας

20ό. Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο. Παρασκευή 7 Κυριακή 9 Ιουνίου 2013. Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Επιτροπή Νοτιοδυτικής της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 20ό Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Παρασκευή 7 Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 GRECOTEL OLYMPIA, ΚΥΛΛΗΝΗ www.synedra.gr Επιτροπή Νοτιοδυτικής της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου. θεραπεία. Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη. Σάββατο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιστημονική ημερίδα. Crowne Plaza Hotel

5 Απριλίου. θεραπεία. Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη. Σάββατο ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιστημονική ημερίδα. Crowne Plaza Hotel Διοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Επιστημονική ημερίδα Καρκίνος πνεύμονα: Από τις βασικές αρχές στην εξειδικευμένη θεραπεία WASSILY WASSILYEVICH KANDINSKY Harmonie

Διαβάστε περισσότερα

η δενδροστοιχία σιωπηλά αλλά δυναμικά, δηλώνει τη συμπαράσταση της Επιστήμης στο παιδί...

η δενδροστοιχία σιωπηλά αλλά δυναμικά, δηλώνει τη συμπαράσταση της Επιστήμης στο παιδί... «δεν είσαι μόνος...» η αναμονή του μικρού αγοριού λίγο πριν το χειρουργείο... η δενδροστοιχία σιωπηλά αλλά δυναμικά, δηλώνει τη συμπαράσταση της Επιστήμης στο παιδί... 2 Έργο του καθηγητού Αντώνη Φιλιππόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2015

ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2015 ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2015 Εικόνα εξωφύλλου Ένα κοινό σώμα για τις δυο γυναικείες μορφές, αναπαύεται στην παλιά πολυθρόνα με κοινό χέρι. Οι προβληματισμοί, τα αμφιλεγόμενα, οι διχασμοί της

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. Διευθυντής Καθ. Αθανάσιος Γιαννούκας

2014-2015 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. Διευθυντής Καθ. Αθανάσιος Γιαννούκας ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής Καθ. Αθανάσιος Γιαννούκας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2014-2015 Έχω την τιμή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής έχουμε την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής έχουμε την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας σας προσκαλεί στο 11ο Σεμινάριο: «Πρακτικά θέματα Παιδοκαρδιολογίας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Eπιστημονικό Πρόγραμμα. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Eπιστημονικό Πρόγραμμα. Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 Καρδιακή Ανεπάρκεια Eπιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 17.30-18.00 Έναρξη Επιστημονικής Εκδήλωσης Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, Γ. Θεοδωράκη 18.00-20.00

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας

Νεφρολογικό. Συµπόσιο. Κεντρικής Ελλάδος. Α Ανακοίνωση. Λάρισα. 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Νεφρολογικό Συµπόσιο 2015 11-13 εκεµβρίου Larissa Imperial Λάρισα Ακαδηµία Νεφρολογίας ιοργάνωση Aκαδηµία Νεφρολογίας Υπό την αιγίδα Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολογικό Συµπόσιο Κεντρικής Ελλάδος Α Ανακοίνωση. εκεµβρίου. Λάρισα Ξενοδοχείο Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος

Νεφρολογικό Συµπόσιο Κεντρικής Ελλάδος Α Ανακοίνωση. εκεµβρίου. Λάρισα Ξενοδοχείο Larissa Imperial. Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος Aκαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος ιοργάνωση Ακαδηµία Νεφρολογίας Κεντρικής Ελλάδος Χορήγηση Πιστοποιητικού µε µόρια (credits) Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) Υπό την αιγίδα Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 8 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χ. Γράσσος Αντιπρόεδρος Α. Πιτταράς Γεν. Γραμματέας A. Τριανταφύλλου Ταμίας Κ. Κυφνίδης

Διαβάστε περισσότερα

στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή

στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή 5 ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή 14 & 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thraki Palace ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) Σε συνεργασία με Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ HMEΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ HMEΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ» Αναισθησιολογικό Τμήμα Αιματολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ HMEΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαικού Έτους 2014-2015 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα από το Μέτωπο της Πρόληψης των Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Κολπική Μαρμαρυγή

Νεότερα από το Μέτωπο της Πρόληψης των Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Κολπική Μαρμαρυγή Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας Hellenic Society of Cardiovascular Health Νεότερα από το Μέτωπο της Πρόληψης των Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Κολπική Μαρμαρυγή Ένα Σεμινάριο για τη Χρήση των Νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας 1 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η θρόμβωση σε όλες της τις μορφές, αρτηριακή και φλεβική, αποτελεί ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Επιπλέον, εμπλέκεται σε πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 27ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Διοργάνωση: Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος 9-10 Φεβρουαρίου 2013 Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Τελικό Πρόγραμμα Χορήγηση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 11 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) 2 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Α. Πιτταράς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης η Επιστημονική Τριημερίδα: Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα. Ημέρες Υπέρτασης η Επιστημονική Τριημερίδα: Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, Ιουνίου 2016 Ημέρες Υπέρτασης 2016 4 η Επιστημονική Τριημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. Οργάνωση - Γραμματεία: LEONARDO PCO Τηλ. 2410 533420 info@leonardo-pco.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. Οργάνωση - Γραμματεία: LEONARDO PCO Τηλ. 2410 533420 info@leonardo-pco.gr Θα χορηγηθούν 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Οργάνωση - Γραμματεία: LEONARDO PCO Τηλ. 2410 533420 info@leonardo-pco.gr H Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή παλαιό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 2015 Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015 Μουσείο της Ακρόπολης (Αμφιθέατρο) Πεζόδρομος Οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ h Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει Διημερίδα με θέμα Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12-13 / 03 / 2010 Λάρισα Classical Larissa Imperial Hotel Η Διημερίδα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2012 Θεσσαλονικη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2012 Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιατρικής Εντατική Θεραπεία. Υπό την αιγίδα: της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιατρικής Εντατική Θεραπεία. Υπό την αιγίδα: της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιατρικής Εντατική Θεραπεία Υπό την αιγίδα: της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27-28 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

19 ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο 4 και 5 Απριλίου 2009. Αγαπητοί συνάδελφοι

19 ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο 4 και 5 Απριλίου 2009. Αγαπητοί συνάδελφοι 19 ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο 4 και 5 Απριλίου 2009 Αγαπητοί συνάδελφοι Σας περιμένουμε και φέτος στο 19 ο Παγκρήτιο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Συμπόσιο που περιλαμβάνει επίκαιρα και

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 6 º Ελλαδοκυπριακό Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 6 º Ελλαδοκυπριακό Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 25-26 Νοεµβρίου 2016 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος 6 º Ελλαδοκυπριακό Σεµινάριο Καρδιαγγειακών Παθήσεων Μοριοδότηση: 9 βαθµοί Σ.Ι.Ε. Υπό την αιγίδα: Παγκύπριος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 5 º Ελλαδοκυπριακό 27-28. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος

Καρδιαγγειακών. Σεµινάριο. Παθήσεων. 5 º Ελλαδοκυπριακό 27-28. Επιστηµονικό Πρόγραµµα. Νοεµβρίου 2015. Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 27-28 Νοεµβρίου 2015 Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία - Κύπρος Xορήγηση Πιστοποιητικού µε 8 µόρια (credits) Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Οργάνωση - Γραµµατεία:

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Dolphin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑLEXANDER BEACH HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόε δροσ: Μαρία Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές. στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Βοήθεια. 14 και 15 Φεβρουαρίου 2014 Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας (Δήλου 1, Αθήνα)

Βασικές Αρχές. στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Βοήθεια. 14 και 15 Φεβρουαρίου 2014 Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας (Δήλου 1, Αθήνα) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Βασικές Αρχές στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Βοήθεια 14 και 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 AXEPA Vascular Days 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 Ξεν. PORTO PALACE Συγχρονα Θέματα Αγγειοχειρουργικής Current issues in vascular surgery Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Κυριάκος Δ. Κτενίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης 2014

Ημέρες Υπέρτασης 2014 Ημέρες Υπέρτασης 2014 3 ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρτηριακή υπέρταση & συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης 2013 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15-16. maϊου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αναπνευστικών Νοσημάτων (Άσθμα, ΧΑΠ) που προκαλούν Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας

15-16. maϊου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αναπνευστικών Νοσημάτων (Άσθμα, ΧΑΠ) που προκαλούν Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας ο 1 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αναπνευστικών Νοσημάτων (Άσθμα, ΧΑΠ) 15-16 maϊου 2015 που προκαλούν Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ Σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Μελιδώνης Ανδρέας. Αντιπρόεδρος: Λέπουρας Αντώνιος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Πρόεδρος: Μελιδώνης Ανδρέας. Αντιπρόεδρος: Λέπουρας Αντώνιος Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Μελιδώνης Ανδρέας Αντιπρόεδρος: Λέπουρας Αντώνιος Γεν. Γραμματέας: Ράπτης Αθανάσιος Ταμίας: Λιάτης Σταύρος Μέλη: Δημοσθενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Π. Αγγουριδάκης Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 17.00-18.30: Σεμινάρια Λοιμώξεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι προγράμματος: Φ. Κυρβασίλης, Επίκ. Καθηγητής Γ. Παρδαλός, Διευθυντής ΕΣΥ

Υπεύθυνοι προγράμματος: Φ. Κυρβασίλης, Επίκ. Καθηγητής Γ. Παρδαλός, Διευθυντής ΕΣΥ 5 Υπεύθυνοι προγράμματος: Φ. Κυρβασίλης, Επίκ. Καθηγητής Γ. Παρδαλός, Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Παιδιατρικών Κλινικών Περίοδος: Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ε.Ε.Μ.Μ.Ο Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νεότερα δεδομένα για την αντιμετώπιση των μεταβολικών νοσημάτων των οστών» 25-26 Απριλίου 2014 Ναύπλιο Ξενοδοχείο «Amalia»

Διαβάστε περισσότερα

2 η Ογκολογική. Ημερίδα Μαγνησίας ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 25 Οκτωβρίου 2014 Ξενοδοχείο Xenia Volou

2 η Ογκολογική. Ημερίδα Μαγνησίας ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 25 Οκτωβρίου 2014 Ξενοδοχείο Xenia Volou Οργάνωση: Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών Σε συνεργασία: με τη Μονάδα Χημειοθεραπείας Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» 2 η Ογκολογική Υπό την αιγίδα: του Δήμου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Δελφών 106, Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας, ΕΛΛΑΣ Τηλ. & Fax: 2310/865.537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 2015) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014-2015) 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕ «ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΕ «ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόεδρος: Α. Σωτηρόπουλος Αντιπρόεδρος: Λ. Λαναράς Γεν. Γραμματέας: Ε. Χατζηαγγελάκη Ταμίας: Α. Μαυρογιαννάκη Μέλη: Ι. Ιωαννίδης Στ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 08:30-08:45 Καλωσόρισμα - Σκοπός του σεμιναρίου Θεωρητικό Mέρος 08:45-10:20 Ενότητα Α Βασικές αρχές υπερηχογραφικής διερεύνησης αγγειακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 06 08 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 09 01 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ 28 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15.00 16.25 Εγγραφές 16.25 16.30 Έναρξη 16.30 18.30 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. "Βιβλιογραφική Eνημέρωση"

Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν. Βιβλιογραφική Eνημέρωση Μ ε τ α β ο λ ι κ ά Ν ο σ ή μ α τ α τ ω ν Ο σ τ ώ ν "Βιβλιογραφική Eνημέρωση" 1 2-3 Mαρτίου 2012 Ξενοδοχείο Πορταριά Πορταριά, Πήλιο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΜΜΟ Ευχαριστίες Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ WORKSHOP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ WORKSHOP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ WORKSHOP Χολόγκιτας Ευάγγελος, Επ. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Οργανωτική Επιτροπή ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Νοτόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε.

ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΣ Ε.Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 24, 25 και 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑLEXANDER BEACH HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πρόε δροσ: Μαρία Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Απόστολος Καμπαρούδης. Ελένη Μουλούδη. Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής. Εντατικολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Απόστολος Καμπαρούδης. Ελένη Μουλούδη. Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής. Εντατικολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Οι Χειρουργικές Λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό τμήμα της καθημερινότητας κάθε χειρουργού, τόσο από τον αριθμό των ασθενών που καλείται να αντιμετωπίσει όσο και από τα προβλήματα και τα διλήμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 & 3. Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Απριλίου 2011 ΠΑΤΡΑ. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Αχαϊκές Ημέρες ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΙΕΔΕΠ) ΠΑΤΡΑ 2 & 3 Απριλίου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών www.synedra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μεταβολικών νοσημάτων:

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μεταβολικών νοσημάτων: Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης 1 ο ΕΑΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 23-26 Μαΐου 2013 Ξενοδοχείο Αlexander the Great, Κρυοπηγή, Κασσάνδρα Χαλκιδικής Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μεταβολικών

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Aίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου

στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Aίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Aίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.00-19.30 Έναρξη - Xαιρετισμοί 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014 2015) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KA ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014-2015) 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2014 Υπό την Αιγίδα του Ε.ΚΕ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19-21 Ιουνίου 2014 Γραφεία Ιδρύματος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας καλωσορίζουμε όλους και σας ευχαριστούμε θερμά.

Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Σας καλωσορίζουμε όλους και σας ευχαριστούμε θερμά. Μ ή ν υ µ α Π ρ ο έ δ ρ ω ν Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Εχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνουμε, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση:

Λοιμώξεις. έτος. Ξενοδοχείο 4 Εποχές. Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΟΖΑΡ) Οργάνωση: Συνδιοργάνωση: Οργάνωση: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνδιοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδης Λαζαρίδης Ιωάννης Τσολάκης Αστέριος Κατσαμούρης

Μιλτιάδης Λαζαρίδης Ιωάννης Τσολάκης Αστέριος Κατσαμούρης Οργάνωση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΙΑΠ) Ιδρυτικά Μέλη Αθανάσιος Γιαννούκας Μιλτιάδης Ματσάγκας Nικόλαος Λαμπρόπουλος Μιλτιάδης Λαζαρίδης Ιωάννης Τσολάκης Αστέριος Κατσαμούρης Δημήτριος Τσέτης Σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο:

Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: Πληροφορίες: 210 686 9431, 210 686 9439 Ιδιαιτερότητες στη φροντίδα του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο: «ας ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα» Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015 ώρα: 08:30 Συνεδριακό Kέντρο «Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικών στις. 12 ο. Ορθολογική Χρήση. Συνήθεις Λοιμώξεις. Πρόγραμμα. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων 04-05

Αντιβιοτικών στις. 12 ο. Ορθολογική Χρήση. Συνήθεις Λοιμώξεις. Πρόγραμμα. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων 04-05 Διοργάνωση Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων Δ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 12 ο Μετεκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ημέρες Υπέρτασης 2015 Επιστημονική Διημερίδα: Καρδιαγγειακές Παθήσεις Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου Ξενοδοχείο Divani

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Εργαστήρι Ανοσοαιματολογίας 2013 ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, 30 Νοεμβρίου 2013 Δώμα, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 9 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Στο 2ο (Εαρινό) κατά σειράν, Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα "Σύγχρονες Απόψεις στην Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΧαιρετισμόςΠροέδρου γιατον11 ο κύκλομετεκπαιδευτικώνμαθημάτων ΔΕΒΕ

ΧαιρετισμόςΠροέδρου γιατον11 ο κύκλομετεκπαιδευτικώνμαθημάτων ΔΕΒΕ ΧαιρετισμόςΠροέδρου γιατον11 ο κύκλομετεκπαιδευτικώνμαθημάτων ΔΕΒΕ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι διαδικασίες για την έναρξη του 11 ου κύκλου των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Τα μεταβολικά νοσήματα και η αντιμετώπισή τους. Επιστημονική Εκδήλωση. 30-31 Μαΐου 2015. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

Πρόγραμμα. Τα μεταβολικά νοσήματα και η αντιμετώπισή τους. Επιστημονική Εκδήλωση. 30-31 Μαΐου 2015. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών Επιστημονική Εκδήλωση Τα μεταβολικά νοσήματα και η αντιμετώπισή τους 30-31 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο «Ερμής», Σύρος Πρόγραμμα Πρόσκληση Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Α ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Νοσηλευτική Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Αντωνία Κουτσούκου Αναπλ. Καθηγήτρια Μονάδας Εντατικής & Αυξημένης Φροντίδας Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νοσηλευτική Εκπαίδευση Μονάδας Εντατικής http://gpa485.wix.com/icuseminar

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ

ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΩΡΟ ΝΕΟΓΝΟ Παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιχμής Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑCHAIA BEACH Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η Αιμοδοσία το 2011 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η Αιμοδοσία το 2011 Η Αιμοδοσία το 2011 Αθηνα, 2-4 Ιουνίου 2011 ΔΩΜΑ, Π.Γ.Ν. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15 η. 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2008. Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

15 η. 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2008. Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 15 η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα Αλλεργία, Τοξικές ουσίες & Αναπνευστικό 31 Μαΐου & 1 Ιουνίου 2008 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ-TEI «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ III» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ-TEI «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ III» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ-TEI «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ III» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18 η. Μετεκπαιδευτική Διημερίδα. Σάββατο-Κυριακή 4 5 Ιουνίου 2011 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

18 η. Μετεκπαιδευτική Διημερίδα. Σάββατο-Κυριακή 4 5 Ιουνίου 2011 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Επιτροπή Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 18 η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα Σάββατο-Κυριακή 4 5 Ιουνίου 2011 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών www.synedra.gr

Διαβάστε περισσότερα